Nutarimas paskelbtas: Žin., 2000, Nr. 65-1956

Neoficialus nutarimo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

2000 m. liepos 28 d. Nr. 900

Vilnius

 

Antraštės pakeitimai:

Nr. 391, 2010-04-07, Žin., 2010, Nr. 43-2065 (2010-04-15)

Nr. 1085, 2011-09-14, Žin., 2011, Nr. 116-5460 (2011-09-24)

DĖL ĮGALIOJIMŲ APLINKOS MINISTERIJAI IR JAI PAVALDŽIOMS INSTITUCIJOMS SUTEIKIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105), Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 391, 2010-04-07, Žin., 2010, Nr. 43-2065 (2010-04-15)

 

1. Įgalioti Aplinkos ministeriją koordinuoti tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procesą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 391, 2010-04-07, Žin., 2010, Nr. 43-2065 (2010-04-15)

Nr. 1085, 2011-09-14, Žin., 2011, Nr. 116-5460 (2011-09-24)

 

Punkto redakcija iki 2014-06-30

2. Įgalioti Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentus ir Aplinkos apsaugos agentūrą Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka vykdyti Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatytas atsakingos institucijos funkcijas.

Punkto redakcija nuo 2014-07-01

2. Įgalioti Aplinkos apsaugos agentūrą vykdyti Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatytas atsakingos institucijos funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 246, 2001 03 01, Žin, 2001, Nr. 65-1956 (2001 03 08)

Nr. 184, 2003-02-03, Žin., 2003, Nr. 14-583 (2003-02-07)

Nr. 297, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07 i. k. 2014-04198

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                           Andrius Kubilius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                               Danius Lygis

 

 

__________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 246, 2001 03 01, Žin, 2001, Nr. 65-1956 (2001 03 08)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. LIEPOS 28 D. NUTARIMO NR. 900 "DĖL ĮGALIOJIMŲ APLINKOS MINISTERIJAI IR JAI PAVALDŽIOMS INSTITUCIJOMS SUTEIKIMO" DALINIO PAKEITIMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 184, 2003-02-03, Žin., 2003, Nr. 14-583 (2003-02-07)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. LIEPOS 28 D. NUTARIMO NR. 900 „DĖL ĮGALIOJIMŲ APLINKOS MINISTERIJAI IR JAI PAVALDŽIOMS INSTITUCIJOMS SUTEIKIMO" PAKEITIMO

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 391, 2010-04-07, Žin., 2010, Nr. 43-2065 (2010-04-15)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. LIEPOS 28 D. NUTARIMO NR. 900 "DĖL ĮGALIOJIMŲ APLINKOS MINISTERIJAI IR JAI PAVALDŽIOMS INSTITUCIJOMS SUTEIKIMO" PAKEITIMO

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1085, 2011-09-14, Žin., 2011, Nr. 116-5460 (2011-09-24)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. LIEPOS 28 D. NUTARIMO NR. 900 ,,DĖL ĮGALIOJIMŲ APLINKOS MINISTERIJAI PAVALDŽIOMS INSTITUCIJOMS SUTEIKIMO" PAKEITIMO

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 297, 2014-04-01, paskelbta TAR 2014-04-07 i. k. 2014-04198

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. LIEPOS 28 D. NUTARIMO NR. 900 „DĖL ĮGALIOJIMŲ APLINKOS MINISTERIJAI IR JAI PAVALDŽIOMS INSTITUCIJOMS SUTEIKIMO“ PAKEITIMO

Šis nutarimas įsigalioja 2014 m. liepos 1 dieną.

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2014-04-09)

                  aubodi@lrs.lt