Suvestinė redakcija nuo 2006-07-18 iki 2007-06-30

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 99-3516, i. k. 1011010ISTA00IX-575

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-575

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis Įstatymas nustato finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų įvertinimo sudarant finansinę atskaitomybę taisykles, metinio pranešimo parengimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

 

2. Šiuo Įstatymu siekiama finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų įvertinimo sudarant finansinę atskaitomybę reglamentavimą, metinio pranešimo parengimą suderinti su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio Įstatymo priede.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1915, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5587 (2003-12-30), i. k. 1031010ISTA0IX-1915

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Šis Įstatymas taikomas ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantiems juridiniams asmenims (toliau – įmonės), įstatymų nustatyta tvarka įregistruotiems Lietuvos Respublikoje.

2. Jei finansinę atskaitomybę savo nuožiūra nusprendžia sudaryti tikroji ūkinė bendrija, komanditinė ūkinė bendrija ar individuali įmonė, kurių šis Įstatymas neįpareigoja jos sudaryti, finansinę atskaitomybę jos turi sudaryti pagal šio Įstatymo reikalavimus.

3. Tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, privalo sudaryti finansinę atskaitomybę ir parengti metinį pranešimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

 

4. Ūkininkų ūkių finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

5. Šis Įstatymas netaikomas ne pelno juridiniams asmenims. Jų finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, jeigu jų veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato kitaip.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

 

6. Finansų įstaigoms jų veiklą reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai gali nustatyti papildomus reikalavimus dėl finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

 

7. Bankams ir kitoms kredito įstaigoms, draudimo įmonėms taikomos tik šio Įstatymo 241 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1915, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5587 (2003-12-30), i. k. 1031010ISTA0IX-1915

 

3 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos

1. Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, kurio metinė arba tarpinė finansinė atskaitomybė rengiama.

2. Finansiniai metai – laikotarpis, kurio metinė finansinė atskaitomybė ir metinis pranešimas rengiami.

3. Inventorizacija – įmonių turto ir įsipareigojimų patikrinimas ir faktiškai rasto turto ir įsipareigojimų palyginimas su buhalterinės apskaitos duomenimis.

4. Finansinė atskaitomybė – finansinių duomenų apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus bei jų aiškinimo periodinis parengimas nustatyta forma.

5. Finansinės atskaitomybės data – paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena.

6. Metinė finansinė atskaitomybė – finansinė atskaitomybė, parengta apibendrinus įmonės finansinių metų duomenis.

7. Metinis pranešimas – metinę finansinę atskaitomybę papildanti ataskaita, kurioje nurodomi duomenys apie įmonės finansinių metų veiklą ir numatomą veiklą.

8. Reikšminga informacija – informacija laikoma reikšminga, jei jos nepateikimas arba klaidingas pateikimas gali iškreipti finansinę atskaitomybę ir turėti įtakos informacijos vartotojų priimamiems sprendimams.

9. Straipsnis – eilutė finansinėse ataskaitose.

10. Tarpinė finansinė atskaitomybė – finansinė atskaitomybė, parengta apibendrinus laikotarpio, trumpesnio negu finansiniai metai, duomenis.

11. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos vartojamos Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymuose.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

 

ANTRASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI APSKAITOS PRINCIPAI

 

4 straipsnis. Bendrųjų apskaitos principų taikymas sudarant finansinę atskaitomybę

1. Finansinė atskaitomybė turi būti sudaryta taip, kad tikrai ir teisingai parodytų įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1915, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5587 (2003-12-30), i. k. 1031010ISTA0IX-1915

 

2. Visos įmonės, tvarkydamos apskaitą ir sudarydamos finansinę atskaitomybę, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais:

1) įmonės;

2) veiklos tęstinumo;

3) periodiškumo;

4) pastovumo;

5) piniginio mato;

6) kaupimo;

7) palyginimo;

8) atsargumo;

9) neutralumo;

10) turinio svarbos.

 

5 straipsnis. Įmonės principas

1. Kiekviena įmonė, kuri sudaro finansinę atskaitomybę, laikoma atskiru apskaitos vienetu.

2. Į apskaitą įtraukiamas tik tos įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai.

 

6 straipsnis. Veiklos tęstinumo principas

1. Tvarkant apskaitą daroma prielaida, kad:

1) įmonės veiklos laikotarpis neribotas;

2) įmonės nenumatoma likviduoti.

2. Šis principas netaikomas, kai priimamas spendimas likviduoti įmonę, taip pat toms įmonėms, kurios įsteigiamos ribotam veiklos laikotarpiui.

 

7 straipsnis. Periodiškumo principas

Įmonės veikla tvarkant apskaitą suskirstoma į finansinius metus arba kitos trukmės ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaroma finansinė atskaitomybė.

 

8 straipsnis. Pastovumo principas

1. Įmonė pasirinktą apskaitos metodą turi taikyti kiekvienais finansiniais metais.

2. Apskaitos metodą galima keisti tik tuo atveju, jeigu tuo siekiama teisingai parodyti įmonės finansinių metų turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1915, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5587 (2003-12-30), i. k. 1031010ISTA0IX-1915

 

9 straipsnis. Piniginio mato principas

Visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai finansinėje atskaitomybėje išreiškiami pinigais.

 

 

10 straipsnis. Kaupimo principas

10 straipsnis. Kaupimo principas

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į apskaitą įtraukiami po to, kai jie įvyksta, ir pateikiami tų ataskaitinių laikotarpių finansinėje atskaitomybėje, neatsižvelgiant į pinigų gavimą arba išmokėjimą. Pagal kaupimo principą pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

 

11 straipsnis. Palyginimo principas

11 straipsnis. Palyginimo principas

Pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, siejamos su sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas. Finansinės ataskaitos turi būti parengtos taip, kad finansinės informacijos vartotojai galėtų palyginti jose pateikiamą informaciją su kitų ataskaitinių laikotarpių bei kitų įmonių pateikiama informacija ir teisingai įvertinti įmonės finansinės būklės pokyčius. Finansinėje atskaitomybėje turi būti pateikiama ataskaitinių ir praėjusių ataskaitinių laikotarpių (mažiausiai vieno) informacija.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

 

12 straipsnis. Atsargumo principas

Įmonė pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų bei pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

 

13 straipsnis. Neutralumo principas

Apskaitos informacija pateikiama nešališkai. Jos pateikimas neturėtų daryti įtaką apskaitos informacijos vartotojų priimamiems sprendimams ir juo neturėtų būtų siekiama iš anksto numatyto rezultato.

 

14 straipsnis. Turinio svarbos principas

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į apskaitą traukiami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal jų juridinę formą.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMO REIKALAVIMAI

TAR pastaba. Skirsnis įsigalioja 2004-01-01.

 

15 straipsnis. Bendrieji finansinės atskaitomybės reikalavimai

1. Metinę finansinę atskaitomybę įmonės sudaro pasibaigus jų finansiniams metams.

2. Tarpinę finansinę atskaitomybę įmonės sudaro, kai to reikia arba kitų teisės aktų nustatytu periodiškumu.

3. Įregistruotos naujos įmonės parengia ūkinės veiklos pradžios balansą, kuriame turi būti nurodytas įmonės veiklos pradžioje buvęs turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai.

4. Finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiuo Įstatymu, Verslo apskaitos standartais ir kitais teisės aktais.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1915, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5587 (2003-12-30), i. k. 1031010ISTA0IX-1915

 

5. Įmonės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, tvarko apskaitą ir finansinę atskaitomybę sudaro pagal Tarptautinius apskaitos standartus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1915, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5587 (2003-12-30), i. k. 1031010ISTA0IX-1915

 

6. Finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte turi būti nurodyta, pagal kokius standartus ji sudaryta.

7. Finansinė atskaitomybė sudaroma naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – litą.

8. Finansinė atskaitomybė sudaroma lietuvių kalba, o prireikus – ir užsienio kalba.

9. Iki finansinės atskaitomybės sudarymo į apskaitą turi būti įtrauktos visos įmonės finansinių metų ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

10. Apskaitos duomenys pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizacijos duomenimis. Inventorizavimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

11. Finansinę atskaitomybę įmonės sudaro pagal finansinių metų paskutinės dienos duomenis. Įvykiai, buvę nuo finansinių metų pabaigos iki finansinės atskaitomybės parengimo, registruojami Verslo apskaitos standartuose nustatyta tvarka. Jei yra priimtas sprendimas likviduoti ar reorganizuoti įmonę, ta įmonė turi parengti balansą ir pagal sprendimo priėmimo dienos duomenis, ir pagal likvidavimo bei reorganizavimo dienos duomenis.

12. Kai bendrųjų apskaitos principų ir kitų šio Įstatymo reikalavimų bei Verslo apskaitos standartų neužtenka, kad finansinė atskaitomybė tikrai ir teisingai parodytų įmonės finansinių metų turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, turi būti pateikta papildoma informacija.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1915, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5587 (2003-12-30), i. k. 1031010ISTA0IX-1915

 

13. Išskirtiniais atvejais, kai taikant bendruosius apskaitos principus ir Verslo apskaitos standartus sudaryta finansinė atskaitomybė prieštarauja šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimams, nuo Verslo apskaitos standartų ir bendrųjų apskaitos principų galima nukrypti, kad būtų įvykdytas šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimas tikrai ir teisingai parodyti įmonės finansinių metų turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus. Kiekvienas nukrypimas nuo Verslo apskaitos standartų, jo priežastys ir poveikis įmonės turtui, nuosavam kapitalui ir įsipareigojimams aptariamas aiškinamajame rašte.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1915, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5587 (2003-12-30), i. k. 1031010ISTA0IX-1915

 

16 straipsnis. Finansiniai metai

1. Įmonės finansiniai metai trunka 12 mėnesių. Įmonės pasirenka finansinius metus atsižvelgdamos į savo veiklos pobūdį.

2. Finansiniai metai gali būti keičiami dėl įmonės veiklos pobūdžio pasikeitimo (ne dažniau kaip vieną kartą per penkerius metus) arba dėl finansinės atskaitomybės konsolidavimo (šiuo atveju dukterinei įmonei leidžiama keisti finansinius metus ir suderinti su patronuojančios įmonės finansiniais metais).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1915, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5587 (2003-12-30), i. k. 1031010ISTA0IX-1915

 

3. Įmonės, kuri pradeda ūkinę veiklą, yra reorganizuojama, likviduojama arba keičia finansinius metus, finansiniai metai gali būti trumpesni arba ilgesni negu 12 mėnesių, bet negali viršyti 18 mėnesių.

 

17 straipsnis. Klaidų taisymas

Po metinės finansinės atskaitomybės patvirtinimo paaiškėjusių klaidų taisymo tvarką nustato Verslo apskaitos standartai.

 

18 straipsnis. Finansinės atskaitomybės palyginimas

1. Finansinėje atskaitomybėje nurodomi ataskaitinių ir praėjusių finansinių metų duomenys.

2. Balanso, pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitų straipsnis, kuriame nėra duomens, į finansinės atskaitomybės ataskaitas gali būti neįtraukiamas, išskyrus atvejus, kai yra atitinkamas praėjusių finansinių metų straipsnis.

3. Ataskaitinių finansinių metų pradžios finansinės atskaitomybės ataskaitų atskirų straipsnių likučių sumos turi sutapti su praėjusių finansinių metų pabaigos finansinės atskaitomybės ataskaitų atskirų straipsnių likučių sumomis.

4. Jei ataskaitinių ir praėjusių finansinių metų finansinės atskaitomybės ataskaitų straipsnių dėl ataskaitos formos, apskaitos principų pakeitimo arba kitų priežasčių neįmanoma palyginti, praėjusių finansinių metų pabaigos likučiai gali būti taisomi, kad juos būtų galima palyginti. Aiškinamajame rašte nurodoma taisymo priežastis, skaičiavimo metodas ir atsiradę skirtumai.

 

19 straipsnis. Finansinės atskaitomybės pasirašymas ir tvirtinimas

1. Įmonės finansinę atskaitomybę pasirašo įmonės vadovas (nurodomos jo pareigos, vardas ir pavardė). Neribotos civilinės atsakomybės įmonėse, kurios sudaro finansinę atskaitomybę pagal šį Įstatymą, finansinę atskaitomybę pasirašo turintis (turintys) teisę veikti įmonės vardu asmuo (asmenys) (nurodomos jo (jų) pareigos, vardas ir pavardė).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1915, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5587 (2003-12-30), i. k. 1031010ISTA0IX-1915

 

2. Finansinė atskaitomybė ir metinis pranešimas tvirtinami įstatymų nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

 

191 straipsnis. Metinės finansinės atskaitomybės auditas

1. Valstybės ir savivaldybės įmonėse, akcinėse bendrovėse ir šio straipsnio 2 dalyje nurodytose uždarosiose akcinėse bendrovėse, tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, turi būti atliktas metinės finansinės atskaitomybės auditas.

2. Metinės finansinės atskaitomybės auditas turi būti atliktas uždarosiose akcinėse bendrovėse, tikrosiose ūkinėse bendrijose ir komanditinėse ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės ir kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną viršija šiuos dydžius:

1) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 10 mln. litų;

2) balanse nurodyto turto vertė – 5 mln. litų;

3) vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus – 50.

3. Metinės finansinės atskaitomybės auditas atliekamas pagal Lietuvos Respublikos audito įstatymą ir kitus teisės aktus.

Papildyta straipsniu:

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

 

20 straipsnis. Metinės finansinės atskaitomybės skelbimas

1. Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė ir metinis pranešimas kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas arba pagal įstatymus privalo būti atliktas) skelbiami viešai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

 

2. Skelbiama visa metinė finansinė atskaitomybė turi būti tokios formos ir toks jos tekstas, pagal kurį buvo parengta auditoriaus išvada. Prie skelbiamos metinės finansinės atskaitomybės turi būti pridėta visa auditoriaus išvada.

3. Kai teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka skelbiama ne visa metinė finansinė atskaitomybė, turi būti nurodyta, kad skelbiama sutrumpinta metinė finansinė atskaitomybė ir kur galima susipažinti su visa metine finansine atskaitomybe. Šiuo atveju turi būti pridėtas auditoriaus pranešimas, kokia nuomonė buvo pateikta auditoriaus išvadoje.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1915, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5587 (2003-12-30), i. k. 1031010ISTA0IX-1915

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDĖTIS IR ATASKAITŲ APIBŪDINIMAS

TAR pastaba. Skirsnis įsigalioja 2004-01-01.

 

21 straipsnis. Finansinės atskaitomybės sudėtis

Finansinę atskaitomybę sudaro šios finansinės ataskaitos:

1) balansas;

2) pelno (nuostolių) ataskaita;

3) pinigų srautų ataskaita;

4) nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita;

5) aiškinamasis raštas.

 

22 straipsnis. Finansinės atskaitomybės ataskaitų apibūdinimas

1. Balansas – finansinė ataskaita, kurioje nurodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę finansinių metų dieną.

2. Pelno (nuostolių) ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos per finansinius metus įmonės uždirbtos pajamos bei sąnaudos uždirbant šias pajamas ir veiklos rezultatai.

3. Pinigų srautų ataskaita – finansinė ataskaita, nurodanti įmonės finansinių metų pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukas bei išmokas.

4. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje nurodomas nuosavo kapitalo padidėjimas ir sumažėjimas per finansinius metus.

5. Aiškinamasis raštas – metinės finansinės atskaitomybės dalis, kurioje paaiškinamos balanse, pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitose nurodytos sumos arba pateikiama išsami jų analizė, taip pat papildoma informacija, kurios nereikalaujama pateikti finansinės atskaitomybės ataskaitose. Į aiškinamąjį raštą įtraukiama Verslo apskaitos standartų reikalaujama pateikti informacija, taip pat kita informacija, kuri būtina tikrai ir teisingai parodyti įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1915, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5587 (2003-12-30), i. k. 1031010ISTA0IX-1915

 

23 straipsnis. Finansinės atskaitomybės ataskaitų įforminimo bendrieji reikalavimai

1. Finansinės atskaitomybės ataskaitų pradžioje turi būti nurodyta:

1) įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

2) finansinės atskaitomybės data;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

 

3) pateikiamų skaičių (rodiklių), kurie yra finansinėje atskaitomybėje, tikslumas (nurodoma, ar rodikliai pateikiami litais, ar tūkstančiais litų, ar pan.).

2. Įmonės finansinės atskaitomybės ataskaitose turi būti išlaikyti pavyzdinėse ataskaitose pateiktų straipsnių pavadinimai, numeracija ir jų eilės tvarka.

 

24 straipsnis. Finansinės atskaitomybės ataskaitų formos

1. Finansinėje atskaitomybėje gali būti pateiktas pilnas balansas, pilna pelno (nuostolių) ataskaita, pilnas aiškinamasis raštas arba trumpas balansas, trumpa pelno (nuostolių) ataskaita ir trumpas aiškinamasis raštas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

 

2. Finansinės atskaitomybės pavyzdines ataskaitų formas nustato Verslo apskaitos standartai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

 

3. Neteko galios nuo 2006-07-18

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin. 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

 

4. Pardavimo grynąsias pajamas sudaro ataskaitiniais finansiniais metais pardavus prekes ir paslaugas uždirbtos pajamos, iš kurių atimtos grąžintų prekių, nukainojimo, nuolaidų sumos ir PVM.

5. Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius apskaičiuojamas Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

6. Trumpas metinės finansinės atskaitomybės ataskaitas sudaro įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neviršija šių dydžių dvejus metus iš eilės, įskaitant ataskaitinius finansinius metus:

1) pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 7 mln. litų;

2) balanse nurodyto turto vertė – 5 mln. litų;

3) vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus – 10.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

 

7. Šio straipsnio 6 dalyje nurodytos įmonės gali sudaryti finansinę atskaitomybę be pinigų srautų ataskaitos.

8. Įmonės, nurodytos šio straipsnio 6 dalyje, savo nuožiūra arba prireikus gali rengti pilnas finansinės atskaitomybės ataskaitas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

 

9. Šio straipsnio 6 dalyje nenurodytos įmonės parengia pilną balansą, pilną pelno (nuostolių) ataskaitą, pilną aiškinamąjį raštą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

 

KETVIRTASIS1 SKIRSNIS

METINIS PRANEŠIMAS

 

241 straipsnis. Metinis pranešimas

1. Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, be metinės finansinės atskaitomybės, privalo parengti metinį pranešimą.

2. Metiniame pranešime turi būti pateikiama:

1) objektyvi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas;

2) finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkos ir personalo klausimais susijusi informacija;

3) nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis;

4) visų įmonės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičius bei jų nominali vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro;

5) per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų skaičius bei jų nominali vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro;

6) informacija apie apmokėjimą už savas akcijas, jeigu jos įsigyjamos ar perleidžiamos už užmokestį;

7) įmonės savų akcijų įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį priežastys;

8) informacija apie įmonės filialus ir atstovybes;

9) svarbūs įvykiai, buvę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos;

10) įmonės veiklos planai ir prognozės;

11) informacija apie įmonės tyrimų ir plėtros veiklą;

12) kai įmonė naudoja finansines priemones ir kai tai yra svarbu vertinant įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, finansinę būklę ir veiklos rezultatus, įmonė atskleidžia finansinės rizikos valdymo tikslus, naudojamas numatomų sandorių pagrindinių grupių apsidraudimo priemones, kurioms taikoma apsidraudimo sandorių apskaita, ir įmonės kainų rizikos, kredito rizikos, likvidumo rizikos ir pinigų srautų rizikos mastą.

3. Metiniam pranešimui įmonių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose arba įmonės įstatuose gali būti nustatyta ir daugiau reikalavimų.

4. Įmonės, nurodytos 24 straipsnio 6 dalyje, gali nerengti metinio pranešimo, tačiau šio straipsnio 2 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose nurodyta informacija turi būti pateikta aiškinamajame rašte.

Papildyta skirsniu:

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1915, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5587 (2003-12-30), i. k. 1031010ISTA0IX-1915

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VERTINIMO TAISYKLĖS

TAR pastaba. Skirsnis įsigalioja 2004-01-01.

 

25 straipsnis. Turto ir įsipareigojimų įvertinimo taisyklės

1. Sudarydamos finansinę atskaitomybę, įmonės įvertina turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus vadovaudamosi bendraisiais apskaitos principais ir Verslo apskaitos standartais.

2. Nuo bendrųjų apskaitos principų ir Verslo apskaitos standartų išskirtiniais atvejais galima nukrypti, jeigu pagal Verslo apskaitos standartus ir bendruosius apskaitos principus parengta finansinė atskaitomybė prieštarauja šio Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Visi tokio pobūdžio nukrypimai, taip pat jų priežastys ir poveikis įmonės turtui, nuosavam kapitalui ir įsipareigojimams turi būti aptarti aiškinamajame rašte.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1915, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5587 (2003-12-30), i. k. 1031010ISTA0IX-1915

 

3. Kiekvienas turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų straipsnis vertinamas atskirai. Ilgalaikio bei trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo, ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų straipsnių tarpusavio užskaitos negali būti atliekamos, išskyrus Verslo apskaitos standartuose nurodytus atvejus.

4. Neteko galios nuo 2006-07-18

Straipsnio dalies naikinimas:

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin. 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SAUGOJIMAS

 

26 straipsnis. Finansinės atskaitomybės saugojimo tvarka

26 straipsnis. Finansinės atskaitomybės saugojimo tvarka

Finansinės atskaitomybės saugojimo tvarką nustato Buhalterinės apskaitos įstatymas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1915, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5587 (2003-12-30), i. k. 1031010ISTA0IX-1915

 

27 straipsnis. Finansinės atskaitomybės perimamumas

Likviduotų įmonių finansinė atskaitomybė saugoma Archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

ATSAKOMYBĖ UŽ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMĄ

 

28 straipsnis. Atsakomybė už finansinės atskaitomybės sudarymą

1. Asmenys, pažeidę šio Įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

2. Už įmonės finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą laiku atsako įmonės vadovas, o neribotos civilinės atsakomybės įmonėse, jeigu jos finansinę atskaitomybę sudaro pagal šį Įstatymą, – turintis (turintys) teisę veikti įmonės vardu asmuo (asmenys).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1915, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5587 (2003-12-30), i. k. 1031010ISTA0IX-1915

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d., išskyrus trečiąjį, ketvirtąjį ir penktąjį skirsnius.

2. Įstatymo trečiasis, ketvirtasis ir penktasis skirsniai įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d., išskyrus 15 straipsnio 5 dalį, kuri įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. IX-1915, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5587 (2003-12-30), i. k. 1031010ISTA0IX-1915

 

3. Pagal šį Įstatymą rengiama 2004 metų ir vėlesnių metų įmonių finansinė atskaitomybė.

4. Iki 2004 metų finansinė atskaitomybė rengiama pagal Vyriausybės ir Finansų ministerijos teisės aktus, reglamentuojančius finansinės atskaitomybės sudarymą.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1261, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5546 (2002-12-24), i. k. 1021010ISTA0IX-1261

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

Lietuvos Respublikos

įmonių finansinės atskaitomybės

įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtoji Tarybos direktyva 78/660/EEB, grindžiama Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 21).

2. 1990 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyva 90/604/EEB, iš dalies keičianti Direktyvos 78/660/EEB dėl metinių atskaitomybių ir Direktyvos 83/349/EEB dėl konsoliduotos atskaitomybės nuostatas dėl lengvatų mažoms ir vidutinėms įmonėms ir atskaitomybės skelbimo sumas išreiškiant ekiu (OL2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 107).

3. 2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/65/EB, iš dalies keičianti Direktyvas 78/660/ EEB, 83/349/EEB ir 86/635/EEB, dėl vertinimo taisyklių rengiant tam tikrų bendrovių, taip pat bankų ir kitų finansų įstaigų metinę ir konsoliduotą atskaitomybę (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 245).

4. 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl Tarptautinių apskaitos standartų taikymo.

5. 2003 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/51/EB, iš dalies keičianti Direktyvas 78/660/ EEB, 83/349/EEB, 86/635/EEB ir 91/674/EEB, dėl tam tikrų tipų bendrovių, bankų ir kitų finansų įstaigų bei draudimo įmonių metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 273).

6. 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Bendrijų Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003 dėl pagal 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 priimtų Tarptautinių apskaitos standartų.

 

Priedo pakeitimai:

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1261, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5546 (2002-12-24), i. k. 1021010ISTA0IX-1261

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1915, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5587 (2003-12-30), i. k. 1031010ISTA0IX-1915

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 1, 2, 3, 4, 8, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29 straipsnių pakeitimo bei papildymo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-731, 2006-06-27, Žin., 2006, Nr. 78-3057 (2006-07-18), i. k. 1061010ISTA000X-731

Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 1, 2, 3, 10, 11, 12, 19, 20, 23, 24, 25 straipsnių bei priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 19(1) straipsniu bei ketvirtuoju(1) skirsniu įstatymas