Suvestinė redakcija nuo 2014-07-26

Nutarimas skelbtas: Žin., 2012, Nr. 8-264

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ADMINISTRACINĖS NAŠTOS ŪKIO SUBJEKTAMS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2012 m. sausio 11 d. Nr. 4

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodiką (pridedama).

 

2. Pavesti:

2.1. ministerijoms, įstaigoms prie ministerijų, kitoms ministerijoms pavaldžioms valstybės institucijoms, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigoms ir kitoms Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingoms valstybės institucijoms (toliau kartu – institucijos, o kiekviena atskirai – institucija), vadovaujantis Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodika, vertinti teisės aktų projektų, numatančių naujus, naikinančių ir (ar) keičiančių galiojančius informacinius įpareigojimus ūkio subjektams, galimą sukelti administracinę naštą ūkio subjektams; vertinti numatomą administracinės naštos pokytį, palyginant galimą sukelti administracinę naštą su numatomų keisti ir (ar) naikinti galiojančių informacinių įpareigojimų jau sukeliama administracine našta ūkio subjektams, ir teikti išvadoms gauti šiuos teisės aktų projektus Ūkio ministerijai;

2.2. Ūkio ministerijai:

2.2.1. vertinti institucijų pateiktus teisės aktų projektus, numatančius naujus, naikinančius ir (ar) keičiančius galiojančius informacinius įpareigojimus, ir teikti dėl jų išvadas;

2.2.2. teikti metodinę pagalbą dėl administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo;

2.2.3. pagal institucijų pateiktose administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitose nurodytus duomenis apskaityti bendro administracinės naštos, kurią sukelia ūkio subjektams kiekvienos institucijos kompetencijos srityje inicijuotas teisinis reguliavimas, lygio pokytį per kalendorinius metus..

Punkto pakeitimai:

Nr. 706, 2014-07-22, TAR, 2014, Nr. 2014-10554 (2014-07-25)

 

21. Nustatyti kiekvienai institucijai administracinės naštos ūkio subjektams mažinimo tikslą – bendras administracinės naštos, kurią sukelia ūkio subjektams institucijos kompetencijos srityje inicijuotas teisinis reguliavimas, lygis per kalendorinius metus turi išlikti nepakitęs arba mažėti.

Papildyta punktu:

Nr. 706, 2014-07-22, TAR, 2014, Nr. 2014-10554 (2014-07-25)

 

3. Rekomenduoti savivaldybėms ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei nepavaldžioms institucijoms, vadovaujantis Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodika, vertinti teisės aktų projektų, numatančių naujus, naikinančių ir (ar) keičiančių galiojančius informacinius įpareigojimus ūkio subjektams, galimą sukelti administracinę naštą ūkio subjektams; vertinti numatomą administracinės naštos pokytį, palyginant galimą sukelti administracinę naštą su numatomų keisti ir (ar) naikinti galiojančių informacinių įpareigojimų jau sukeliama administracine našta ūkio subjektams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 706, 2014-07-22, TAR, 2014, Nr. 2014-10554 (2014-07-25)

 

4. Šis nutarimas įsigalioja 2012 m. kovo 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Andrius Kubilius

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                 Rimantas Žylius

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 4

 

 

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS ŪKIO SUBJEKTAMS NUSTATYMO METODIKA

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos (toliau – Metodika) tikslas – reguliuoti administracinės naštos ūkio subjektams, kurią sukelia priimtuose teisės aktuose arba teisės aktų projektuose nustatyti informaciniai įpareigojimai ūkio subjektams, ir numatomo administracinės naštos pokyčio nustatymą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 706, 2014-07-22, TAR, 2014, Nr. 2014-10554 (2014-07-25)

 

2. Metodiką galima taikyti nustatant tiek atskiruose teisės aktuose, tiek keliuose ar daugelyje teisės aktų nustatytų informacinių įpareigojimų sukeliamą administracinę naštą ūkio subjektams, taip pat administracinę naštą ūkio subjektams, kurią gali sukelti teisės aktų projektuose nustatyti informaciniai įpareigojimai.

 

3. Metodikoje vartojamos sąvokos:

3.1. Administracinė našta ūkio subjektams (toliau – administracinė našta) – išlaidos, kurias patiria ar gali patirti ūkio subjektai, vykdydami teisės aktuose ar teisės aktų projektuose nustatytus informacinius įpareigojimus.

3.2. Informacinis įpareigojimas ūkio subjektams (toliau – informacinis įpareigojimas) – teisės akte ar teisės akto projekte nustatytas įpareigojimas pateikti ministerijoms, įstaigoms prie ministerijų, kitoms ministerijoms pavaldžioms valstybės institucijoms, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigoms ir kitoms Lietuvos Respublikos Vyriausybei atskaitingoms valstybės institucijoms (toliau kartu – institucijos, o kiekviena atskirai – institucija) arba jų įgaliotiems asmenims informaciją apie savo veiklą ar gaminius arba kitą teisės akte ar teisės akto projekte nustatytą informaciją; tokią informaciją kaupti, saugoti ir pateikti institucijų arba jų įgalioto asmens atskiru reikalavimu; pateikti tokią informaciją trečiosioms šalims.

3.3. Informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmas – veiksmas, kurį turi atlikti ūkio subjekto darbuotojai arba samdomi konsultantai, vykdydami informacinį įpareigojimą.

3.4. Išorinis tarifas – vidutinė valandinė samdomų konsultantų paslaugų, perkamų informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmui atlikti, kaina.

3.5. Tikslinė grupė – ūkio subjektai, privalantys vykdyti informacinį įpareigojimą, kurio sukeliama administracinė našta vertinama.

3.6. Ūkio subjektas – įmonės, jų junginiai (asociacijos, susivienijimai, konsorciumai ir panašiai), įstaigos ar organizacijos arba kiti juridiniai ar fiziniai asmenys ar kitos organizacijos, juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, kurie vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos Respublikoje.

3.7. Vidinis tarifas – informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmą atliekančio ūkio subjekto darbuotojo vidutinio valandinio darbo užmokesčio ir nuo jo ūkio subjekto mokamų valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų suma..

Punkto pakeitimai:

Nr. 706, 2014-07-22, TAR, 2014, Nr. 2014-10554 (2014-07-25)

 

4. Administracinei naštai priskiriamos šios informacinių įpareigojimų vykdymo išlaidos:

4.1. ūkio subjekto darbuotojų darbo užmokesčio dalis, skirta atlyginti už darbą vykdant informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmus, taip pat nuo šios darbo užmokesčio dalies apskaičiuota ūkio subjekto mokama valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmoka;

4.2. atlygis ūkio subjekto samdomiems konsultantams už jų suteiktas paslaugas, reikalingas informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmams atlikti;

4.3. išlaidos turtui įsigyti, jeigu šis turtas reikalingas informaciniam įpareigojimui vykdyti ir tik jeigu teisės aktai reikalauja atitinkamą turtą įsigyti arba jeigu neįsigijus šio turto nebūtų galima įvykdyti informacinio įpareigojimo ir šis turtas nenaudojamas kitiems tikslams;

4.4. išlaidos sumokėti už paslaugas (transporto priemonių ar įrangos patikrinimą, įrangos sertifikavimą, darbuotojų mokymą ar atestaciją, specialius tyrimus ir kita), jeigu šios paslaugos reikalingos informaciniam įpareigojimui vykdyti ir tik jeigu teisės aktai reikalauja atitinkamas paslaugas pirkti arba jeigu neįsigijus šių paslaugų nebūtų galima įvykdyti informacinio įpareigojimo ir šios paslaugos nenaudojamos kitiems tikslams.

5. Administracinei naštai nepriskiriami ūkio subjekto mokami mokesčiai, išskyrus Metodikos 4.1 punkte nurodytus mokesčius, ir rinkliavos, teisės aktuose nenustatyto, tik su ūkio subjekto reikmėmis sietino, informacijos rinkimo, kaupimo ar pateikimo išlaidos; ūkio subjekto bylinėjimosi išlaidos.

 

II. ADMINISTRACINĖS NAŠTOS NUSTATYMAS

 

6. Administracinės naštos nustatymas susideda iš šių etapų:

6.1. nustatomi pasirinktą tiriamą sritį reglamentuojantys teisės aktai, nustatantys informacinius įpareigojimus, arba teisės aktų projektai, nustatantys naujus, naikinantys ir (ar) keičiantys galiojančius informacinius įpareigojimus; kai vertinama priimtų teisės aktų sukeliama našta, priimamas sprendimas dėl administracinės naštos vertinimo apimties – ar bus analizuojami visi ar tik kai kurie tiriamą sritį reglamentuojančiame teisės akte ar keliuose teisės aktuose nustatyti informaciniai įpareigojimai;

6.2. nustatomi informaciniai įpareigojimai. Jeigu tas pats informacinis įpareigojimas nustatomas keliuose teisės aktuose arba teisės aktų projektuose, kurie detalizuoja ir (arba) įgyvendina vienas kitą, turi būti užtikrinama, kad, nustatant administracinę naštą, išlaidos, patiriamos dėl tokio informacinio įpareigojimo įvykdymo, nebūtų įskaičiuojamos kelis kartus. Pavyzdinis informacinių įpareigojimų sąrašas:

6.2.1. pranešimas apie įvykius, veiklą (pavyzdžiui, pranešimas apie pavojingų krovinių gabenimą);

6.2.2. ataskaitų, deklaracijų teikimas;

6.2.3. produktų, gaminių, įrengimų, pakuočių žymėjimas vartotojams informuoti (produktų arba įrangos žymėjimas, energijos taupumo žymėjimas ant buitinės technikos, įpareigojimas nurodyti tam tikrą informaciją ant gaminių pakuočių, etikečių aprašymų ir panašiai);

6.2.4. informacijos pateikimas visuomenei ar tam tikrai visuomenės daliai (vaistų ar kitų produktų vartojimo instrukcija ir kita);

6.2.5. prašymas, paraiška, kreipimasis gauti individualų, vienkartinį leidimą ar atleisti nuo tam tikrų reikalavimų vykdymo ir kita;

6.2.6. prašymas, paraiška, kreipimasis gauti bendro pobūdžio leidimą, licenciją ar atleisti nuo tam tikrų reikalavimų vykdymo ir kita;

6.2.7. įpareigojimas įsiregistruoti, būti įtrauktam į tam tikrus sąrašus;

6.2.8. bendradarbiavimas su institucijomis, šioms atliekant ūkio subjektų audito, priežiūros, inspektavimo veiksmus;

6.2.9. teisės aktuose įtvirtintas reikalavimas kaupti, saugoti duomenis ir juos pateikti institucijų arba jų įgalioto asmens atskiru reikalavimu;

6.3. nustatoma informacinių įpareigojimų kilmė – tarptautinės teisės aktai, Europos Sąjungos teisės aktai, Lietuvos Respublikos teisės aktai, lemiantys atitinkamo informacinio įpareigojimo įtvirtinimą teisės akte ar teisės akto projekte;

6.4. nustatoma kiekvieno informacinio įpareigojimo tikslinė grupė;

6.5. nustatomi informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmai, kurie turi būti atliekami vykdant kiekvieną informacinį įpareigojimą. Pavyzdiniai informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmai:

6.5.1. susipažinimas su informaciniu įpareigojimu;

6.5.2. ūkio subjekto darbuotojų supažindinimas su informaciniu įpareigojimu;

6.5.3. aktualios informacijos rinkimas iš esamų duomenų;

6.5.4. esamų duomenų tikslinimas;

6.5.5. naujų duomenų kūrimas;

6.5.6. informacinės medžiagos rengimas;

6.5.7. formų ir lentelių pildymas;

6.5.8. susitikimų rengimas (vidaus ir išorės, dalyvaujant auditoriui, teisininkui ir kiti);

6.5.9. patikrinimai ir kontrolė (tarp jų – pagalba tikrinimą atliekančiai institucijai);

6.5.10. kopijavimas (pavyzdžiui, ataskaitų kūrimas, etikečių, informacinių lapelių gamyba);

6.5.11. informacijos teikimas (siuntimas atitinkamoms institucijoms ir kita);

6.5.12. informacijos sisteminimas, saugojimas;

6.5.13. informacinių technologijų įrangos ir išteklių (pavyzdžiui, aparatų etiketėms gaminti) pirkimas;

6.6. nustatoma, kiek ūkio subjektų ir kiek kartų per vienus kalendorinius metus privalo vykdyti informacinį įpareigojimą;

6.7. nustatoma, kokie ūkio subjekto darbuotojai (pavyzdžiui, vyriausieji buhalteriai (buhalteriai), teisininkai, vadovai, projektų vadovai, vadybininkai, administratoriai, specialistai ir kiti) paprastai atlieka konkrečius informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmus;

6.8. nustatomas vidinis tarifas;

6.9. nustatomas vidutinis laikas, per kurį ūkio subjekto darbuotojai atlieka informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmą;

6.10. nustatoma, kokių samdomų konsultantų (pavyzdžiui, buhalterių, teisininkų, auditorių, verslo konsultantų ir kitų) paslaugos paprastai perkamos atliekant konkrečius informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmus;

6.11. nustatomas išorinis tarifas;

6.12. nustatomas vidutinis laikas, kurį samdomi konsultantai teikia paslaugas atlikdami informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmą;

6.13. nustatomas turtas, kurį reikia įsigyti informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmui atlikti, ir jo vidutinė kaina. Nustačius, kad informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmui atlikti reikia įsigyti ilgalaikio turto, turto įsigijimo vienų kalendorinių metų kaina laikoma per analizuojamus metus apskaičiuota jo nusidėvėjimo (amortizacijos) atskaitymų suma. Turto įsigijimas laikomas atskiru informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmu, o jo kaina (ilgalaikio turto įsigijimo atveju – jo įsigijimo vienų kalendorinių metų kaina) – informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmo kaina. Skaičiavimams naudojama kaina be pridėtinės vertės mokesčio;

6.14. nustatomos paslaugos, kurias reikia pirkti informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmui atlikti, ir jų vidutinė kaina. Paslaugų pirkimas laikomas atskiru informacinio įpareigojimo  vykdymo veiksmu, o jų kaina – informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmo kaina. Skaičiavimams naudojama kaina be pridėtinės vertės mokesčio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 706, 2014-07-22, TAR, 2014, Nr. 2014-10554 (2014-07-25)

 

7. Administracinei naštai nustatyti reikalingi duomenys renkami naudojant statistinius duomenis, konsultuojantis su atitinkamos srities ekspertais, vykdant tikslinių grupių apklausas, taip pat naudojant duomenis, kurie buvo gauti nustatant administracinę naštą, kylančią iš tokių pačių ar panašių informacinių įpareigojimų, kitus prieinamus duomenis.

8. Tikslinėms grupėms apklausti naudojama apklausos anketa, kurios pavyzdys pateiktas Metodikos 1 priede. Pateikiant apklausos anketą paštu (arba elektroniniu paštu), rekomenduojama apklausti ne mažiau kaip 10 tikslinei grupei priklausančių ūkio subjektų, vykdančių konkretų informacinį įpareigojimą. Iš jų rekomenduojama atrinkti ne mažiau kaip 4 ūkio subjektus, pasižyminčius įprastai efektyvia veikla (tai yra apklausai atrenkami ūkio subjektai, kurie pateikia duomenis, itin daug nesiskiriančius nuo kitų ūkio subjektų pateiktų duomenų). Atrinkti ūkio subjektai apklausiami išsamiau per pokalbį, taip patikrinamas gautų duomenų teisingumas, duomenys papildomi. Išimtiniais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių rekomenduojamas skaičius ūkio subjektų negali būti apklaustas (pavyzdžiui, jeigu ūkio subjektų, vykdančių konkretų informacinį įpareigojimą, yra mažiau nei 4, 10; jeigu reikalavimui apklausti rekomenduojamą skaičių ūkio subjektų įvykdyti prireiktų neadekvačiai didelių sąnaudų ir kita), gali būti apklausta mažiau ūkio subjektų. Apklausos rezultatai lyginami tarpusavyje ir sprendžiama, ar visų respondentų pateikti duomenys gali būti įtraukiami į administracinę naštą sudarančių išlaidų apskaičiavimą. Jeigu ūkio subjektas nurodo, kad patiria akivaizdžiai daugiau ar mažiau išlaidų nei kiti ūkio subjektai, tokio respondento duomenys į bendrą administracinę naštą sudarančių išlaidų apskaičiavimą neįtraukiami. Tam, kad apskaičiuotos teisės akte ar teisės akto projekte įtvirtintų informacinių įpareigojimų vykdymo išlaidos būtų kuo tikslesnės, informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmo kaina gali būti apskaičiuojama vadovaujantis statistiniais ar kitais turimais duomenimis ir palyginama su apklausos metu ūkio subjektų pateiktais duomenimis.

9. Tikslinių grupių apklausa gali apimti ir kokybinius aspektus. Tikslinei grupei priklausantis ūkio subjektas gali būti apklausiamas dėl siūlymų paprastinti teisės aktus, erzinančios administracinės naštos (tai yra naštos, kuri nėra didelė, tačiau kelia nepagrįstų nepatogumų), ūkio subjekto gerosios praktikos, informacijos panaudojimo kitiems tikslams ir panašiai.

 

10. Vadovaujantis surinktais duomenimis, pagal toliau nurodytas formules atliekami skaičiavimai administracinei naštai ūkio subjektams ir numatomam administracinės naštos pokyčiui nustatyti. Surinkti duomenys ir skaičiavimų rezultatai surašomi į administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitą pagal Metodikos 2 priede pateiktą formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 706, 2014-07-22, TAR, 2014, Nr. 2014-10554 (2014-07-25)

 

11. Vadovaujantis nustatytais duomenimis, įvertinama visų teisės akto projekte numatomų keisti ir (ar) naikinti galiojančių informacinių įpareigojimų sukeliama administracinė našta ir (arba) teisės akto projekto galima sukelti administracinė našta; įvertinamas numatomas administracinės naštos pokytis. Pirmiausia apskaičiuojama dėl kiekvieno informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmo patiriama administracinė našta, kiekvieno informacinio įpareigojimo sukeliama administracinė našta, o tada – bendra teisės akto sukeliama arba teisės akto projekto galima sukelti administracinė našta.

Punkto pakeitimai:

Nr. 706, 2014-07-22, TAR, 2014, Nr. 2014-10554 (2014-07-25)

 

12. Dėl informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmo patiriama administracinė našta apskaičiuojama padauginant laiką, per kurį atliekamas informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmas, tarifą ir kiekio kintamąjį, kuris parodo informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmo atlikimo dažnį ir jį atliekančių ūkio subjektų skaičių. Vidinis, išorinis tarifai, laikas, per kurį atliekamas informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmas, įtraukiami į skaičiavimus atsižvelgiant į tai, kokie subjektai (darbuotojai ar samdomi konsultantai) atlieka informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmą. Apskaičiuojama pagal formules:

ANvv = (Cv x P x Tv  +  Ci x Ti) x Q,

čia:

ANvv – dėl informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmo patiriama administracinė našta;

Tv – laikas, per kurį ūkio subjekto darbuotojas atlieka informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmą (ar jo dalį) (valandomis);

Ti – laikas, per kurį samdomi konsultantai atlieka informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmą (ar jo dalį) (valandomis);

Cv – vidinis tarifas;

P – pridėtinės išlaidos (išlaidos patalpų nuomai ar pastato nusidėvėjimas, išlaidos už telefoną, šildymą, elektros energiją, įrangą ir kitos). Rekomenduojamas naudoti pridėtinių išlaidų dydis – 25 procentai vidinio tarifo dydžio. Vertinimą atliekanti institucija kiekvienu atveju pridėtinių išlaidų dydį gali peržiūrėti. Jei naudojamos 25 procentų vidinio tarifo dydžio pridėtinės išlaidos, administracinė našta apskaičiuojama pagal formulę:

ANvv = (Cv x 1,25 x Tv + Ci x Ti) x Q),

čia:

C– išorinis tarifas;

Q – kiekio kintamasis, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

Q = L x F,

čia:

L – ūkio subjektų, privalančių atlikti atitinkamą informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmą, skaičius. Apskaičiuojant šį kintamąjį, daroma prielaida, kad visi ūkio subjektai, kurie privalo vykdyti informacinį įpareigojimą, laikosi šio reikalavimo;

F – informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmo atlikimo dažnis per vienus kalendorinius metus. Jeigu informacinis įpareigojimas yra vienkartinio pobūdžio (pavyzdžiui, pranešimas apie įvykį, veiklą, prašymas, paraiška, kreipimasis gauti vienkartinį leidimą), dažnis yra „1“. Jeigu informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmas turi būti vykdomas rečiau nei kartą per vienus kalendorinius metus, informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmo atlikimo dažnis vieniems metams apskaičiuojamas dydį „1“ padalijant iš metų, kas kelerius metus turi būti vykdomas informacinis įpareigojimas, skaičiaus (pavyzdžiui, jei ataskaita turi būti pateikiama kas dveji metai, informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmo atlikimo dažnis per vienus kalendorinius metus bus 0,5). 

13. Informacinio įpareigojimo sukeliama administracinė našta apskaičiuojama sudedant dėl kiekvieno informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmo, atliekamo vykdant atitinkamą informacinį įpareigojimą, patiriamos administracinės naštos dydžius. Apskaičiuojama pagal formulę:

AN = S ANvv,

čia:

AN – informacinio įpareigojimo sukeliama administracinė našta;

ANvv – dėl informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmo patiriama administracinė našta.

 

14. Visų priimtame teisės akte arba teisės akto projekte numatomų keisti ir (ar) naikinti galiojančių informacinių įpareigojimų sukeliama administracinė našta arba teisės akto projekto galima sukelti administracinė našta apskaičiuojama sudedant atitinkamų informacinių įpareigojimų sukeliamos administracinės naštos dydžius. Apskaičiuojama pagal formulę:

ANta = S AN, kur:

ANta – visų numatomų keisti ir (ar) naikinti galiojančių informacinių įpareigojimų sukeliama administracinė našta arba teisės akto projekto galima sukelti administracinė našta;

AN – informacinio įpareigojimo sukeliama administracinė našta.

Punkto pakeitimai:

Nr. 706, 2014-07-22, TAR, 2014, Nr. 2014-10554 (2014-07-25)

 

141. Teisės akto projekto sukeliamas numatomas administracinės naštos pokytis apskaičiuojamas palyginant visų teisės akto projekte numatomų keisti ir (ar) naikinti galiojančių informacinių įpareigojimų sukeliamą administracinę naštą ir teisės akto projekto galimą sukelti administracinę naštą. Teisės akto projekto sukeliamas numatomas administracinės naštos pokytis apskaičiuojamas pagal formulę:

ANP = ANtaN - ANtaG, kur:

ANP – teisės akto projekto sukeliamas administracinės naštos pokytis;

ANtaN – teisės akto projekto galima sukelti administracinė našta;

ANtaG – visų teisės akto projekte numatomų keisti ir (ar) naikinti galiojančių informacinių įpareigojimų sukeliama administracinė našta.

Jeigu teisės akto projekte nenumatoma keisti ir (ar) naikinti jokių galiojančių informacinių įpareigojimų, tik nustatomi nauji informaciniai įpareigojimai, ANtaG prilyginama nuliui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 706, 2014-07-22, TAR, 2014, Nr. 2014-10554 (2014-07-25)

 

III. Baigiamosios nuostatos

 

15. Institucijos kartu su teisės aktų projektais, dėl kurių turi būti atliktas poveikio ūkio subjektų administracinei naštai vertinimas, Ūkio ministerijai turi pateikti užpildytą administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 706, 2014-07-22, TAR, 2014, Nr. 2014-10554 (2014-07-25)

 

16. Neteko galios nuo 2014-07-26.

Punkto pakeitimai:

Nr. 706, 2014-07-22, TAR, 2014, Nr. 2014-10554 (2014-07-25)

 

17. Ūkio ministerija dėl pateiktų teisės aktų projektų, kurie neteikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ir administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitų pateikia išvadą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, o kai pateikiami didelės apimties teisės aktų projektai (10 ar daugiau puslapių) ar sudėtingi teisės aktų projektai (nustatantys naują teisinį reguliavimą ar iš esmės jį keičiantys), – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jų gavimo. Jeigu dėl nenumatytų aplinkybių teisės aktas turi būti priimtas nedelsiant, institucija gali motyvuotai prašyti pateikti išvadą dėl šio teisės akto projekto skubos tvarka. Tokiu atveju Ūkio ministerija pateikia išvadą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 706, 2014-07-22, TAR, 2014, Nr. 2014-10554 (2014-07-25)

 

18. Administracinės naštos nustatymo duomenys naudojami administracinės naštos dydžio pokyčiams planuoti, stebėti ir sprendimams dėl jos mažinimo pagrįsti.

19. Siekiant palyginti administracinės naštos nustatymo duomenis, turi būti naudojami tie patys nustatymo metodai.

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

Administracinės naštos ūkio subjektams nustatymo metodikos

1 priedas

 

PAVYZDINĖ APKLAUSOS ANKETA

 

1. Kuriuos informacinio įpareigojimo vykdymo veiksmus (toliau – vykdymo veiksmas) atliekate vykdydami informacinį įpareigojimą (vadovaudamiesi pavyzdiniu vykdymo veiksmų sąrašu)?

2. Kuris darbuotojas atlieka kiekvieną vykdymo veiksmą (pavyzdžiui, vyriausiasis buhalteris (buhalteris), teisininkas, vadovas, projektų vadovas, vadybininkas, administratorius, specialistas ar kitas)?

3. Kokia yra nurodyto vykdymo veiksmą atliekančio darbuotojo valandinio darbo užmokesčio ir nuo jo mokamų valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų suma?

4. Kiek šio darbuotojo darbo laiko skiriama nurodytam vykdymo veiksmui atlikti?

5. Ar atliekant vykdymo veiksmą naudojamos samdomų konsultantų paslaugos?

6. Koks yra valandinis nurodytą vykdymo veiksmą atliekančio samdomo konsultanto atlygis?

7. Kiek laiko samdomas konsultantas skiria nurodytam vykdymo veiksmui atlikti?

8. Ar reikėjo įsigyti prekių ar įrangos nurodytam vykdymo veiksmui atlikti? Jei taip, nurodykite, kokių prekių ir (arba) įrangos ir už kiek buvo įsigyta. Ar įsigytos prekės priskirtos ilgalaikiam turtui? Jeigu įsigyta ilgalaikio turto, nurodykite jo naudingo tarnavimo laiką.

9. Ar reikėjo pirkti paslaugų nurodytam vykdymo veiksmui atlikti (išskyrus samdomų konsultantų paslaugas)? Jeigu taip, nurodykite, kokios paslaugos ir už kiek buvo pirktos.

10. Kiek kartų per metus atliekamas vykdymo veiksmas?

11. Kuriuos vykdymo veiksmus atliktumėte, jeigu jie nebūtų privalomi?

12. Kaip, Jūsų nuomone, būtų galima supaprastinti nurodyto informacinio įpareigojimo vykdymą?

13. Kuriuos informacinius įpareigojimus, Jūsų nuomone, yra sunkiausia įgyvendinti? Kodėl?

14. Kurie informaciniai įpareigojimai, Jūsų nuomone, yra labiausiai erzinantys (nesukelia didelės administracinės naštos ūkio subjektams, tačiau kelia nepagrįstų nepatogumų), kodėl tokiais juos laikote?

15. Ar vykdant informacinį įpareigojimą surinkta informacija buvo panaudota kitam tikslui?

16. Ar galėtumėte pateikti informacinių įpareigojimų vykdymo gerosios praktikos pavyzdžių (pavyzdžiui, kaip veiksmingiau vykdyti veiksmus, lengviau gauti informacijos, pagreitinti įpareigojimų vykdymą)?

 

_____________


 

Nauja priedo redakcija nuo 2014-07-26:

Nr. 706, 2014-07-22, TAR, 2014, Nr. 2014-10554 (2014-07-25)

Administracinės naštos ūkio subjektams

nustatymo metodikos

2 priedas
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 706
redakcija)

 

 

(Administracinės naštos ūkio subjektams apskaičiavimo ataskaitos forma)

_____________________________________________________

(institucijos pavadinimas)

 

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS ŪKIO SUBJEKTAMS APSKAIČIAVIMO ATASKAITA

________________ Nr.________

(data)

Teisės akto arba teisės akto projekto pavadinimas

Laikas (valandomis)

Vidinis tarifas

Pridėtinės išlaidos

Išorinis tarifas

Vykdymo veiksmo atlikimo dažnis

Ūkio subjektų skaičius

Kiekio kintamasis

Administracinė našta ūkio subjektams

eil. Nr.

tiriamas straipsnis (-iai), punktas (-ai)

vykdymo veiksmas

tikslinė grupė

kilmė

Tv

Ti

Cv

P

Ci

F

L

Q (F x L)

ANvv = (Cv x P x Tv + Ci x Ti) x Q

1. Numatomų keisti ir (ar) naikinti galiojančių informacinių įpareigojimų sukeliama administracinė našta (skaičiuojant galiojančių teisės aktų, nustatančių informacinius įpareigojimus, sukeliamą administracinę naštą ūkio subjektams, kai teisės aktai nekeičiami, pildomas tik 1 punktas)

1.1.

Informacinis įpareigojimas A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1

 

vykdymo veiksmas A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

 

vykdymo veiksmas A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3

 

vykdymo veiksmas A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN = Σ ANvv

1.2.

Informacinis įpareigojimas B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

vykdymo veiksmas B1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

vykdymo veiksmas B2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

 

vykdymo veiksmas B3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

....

....

....

....

....

....

....

 

....

....

....

....

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN = Σ ANvv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANtaG = Σ AN

2. Teisės akto projekto galima sukelti administracinė našta

2.1.

Informacinis įpareigojimas A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1

 

vykdymo veiksmas A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

 

vykdymo veiksmas A2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3

 

vykdymo veiksmas A3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN = Σ ANvv

2.2.

Informacinis įpareigojimas B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1

 

vykdymo veiksmas B1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2

 

vykdymo veiksmas B2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

 

vykdymo veiksmas B3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

....

....

....

....

....

....

....

 

....

....

....

....

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN = Σ ANvv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANtaN = Σ AN

Teisės akto projekto sukeliamas numatomas administracinės naštos pokytis (Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais)

ANP = ANtaN - ANtaG      Pastaba. Neigiamas skirtumas rašomas skliaustuose.

 

 

 

Ataskaitą užpildė 

____________________                                               _______________________                                              _______________________________

(pareigų pavadinimas)                                                                 (parašas)                                                                                (vardas ir pavardė)                            

 


 

 

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 706, 2014-07-22, TAR, 2014, Nr. 2014-10554 (2014-07-25)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. SAUSIO 11 D. NUTARIMO NR. 4 „DĖL ADMINISTRACINĖS NAŠTOS ŪKIO SUBJEKTAMS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Pastaba: bendras administracinės naštos, kurią sukelia ūkio subjektams institucijos kompetencijos srityje inicijuotas teisinis reguliavimas, lygis per 2014 metus vertinamas nuo šio nutarimo įsigaliojimo iki 2014 m. gruodžio 31 dienos.

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2014-07-30)

                  aubodi@lrs.lt