Suvestinė redakcija nuo 2012-12-16 iki 2013-07-11

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 110-5606, i. k. 112203NISAK0001-182

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL CENTRALIZUOTOS PREKYBOS BIOKURU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. rugsėjo 20 d. Nr. 1-182

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo (Žin., 2012, Nr. 63-3164) 7 straipsnio 1 punktu:

1. T v i r t i n u Centralizuotos prekybos biokuru taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu patvirtintų Centralizuotos prekybos biokuru taisyklių:

2.1. 121, 151, 171, 25, 26, 271, 281, 341, 381, 391 punktai įsigalioja 2013 m. birželio 1 dieną;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-257, 2012-12-11, Žin., 2012, Nr. 147-7583 (2012-12-15), i. k. 112203NISAK0001-257

 

2.2. 12, 15, 17, 27, 28, 34, 38, 39 punktai galioja iki 2013 m. gegužės 31 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-257, 2012-12-11, Žin., 2012, Nr. 147-7583 (2012-12-15), i. k. 112203NISAK0001-257

 

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1-182

 

centralizuotos PREKYBOS biokuru TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Centralizuotos prekybos biokuru taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja centralizuotą prekybą biokuru Lietuvos Respublikos energijos išteklių biržoje.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo (Žin., 2012, Nr. 63-3164) reikalavimais.

3. Šių Taisyklių tikslas – sudaryti teisines ir organizacines sąlygas centralizuotai prekybai biokuru vystytis, suteikiant alternatyvią galimybę asmenims prekiauti biokuru skaidrioje, konkurencingoje energijos išteklių biržoje.

4. Šios Taisyklės yra privalomos visiems asmenims, parduodantiems (toliau – pardavėjas) ir (ar) perkantiems (toliau – pirkėjas) biokurą energijos išteklių biržoje. Energijos išteklių biržos pirkėjai ir pardavėjai (toliau – dalyviai) laikosi Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-2224), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 30-856; 2012, Nr. 42-2041) nustatytų ūkinės veiklos reikalavimų.

5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatyme bei Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (Žin., 2011, Nr. 62 -2936).

 

II. centralizuotOS prekybOS biokuru SISTEMA

 

6. Centralizuotos prekybos biokuru principai:

6.1. sąžiningos konkurencijos biokuro rinkoje skatinimas ir koncentracijos mažinimas;

6.2. patikimumas, sąžiningumas;

6.3. biokuro rinkos dalyvių lygiateisiškumas;

6.4. prekybos anonimiškumo užtikrinimas;

6.5. biokuro rinkos informacijos skaidrumas;

6.6. skaidrios kainodaros užtikrinimas.

7. Centralizuota prekyba biokuru vykdoma energijos išteklių biržos operatoriaus (toliau – biržos operatorius) administruojamoje energijos išteklių biržoje vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei biržos operatoriaus parengtu ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintu Energijos išteklių biržos reglamentu (toliau – Reglamentas).

8. Prekiauti biokuru energijos išteklių biržoje gali fiziniai ar juridiniai asmenys, su biržos operatoriumi sudarę energijos išteklių biržos dalyvio, prekybos sistemos naudotojo ir energijos išteklių duomenų valdymo sistemos naudotojo sutartis.

9. Biržos operatorius savo interneto svetainėje skelbia dalyvio sutarties standartines sąlygas, Reglamentą, dalyvių sąrašą bei, laikantis teisės aktų nustatytų konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimų, kitą informaciją ir teisės aktus, kurie gali būti svarbūs dalyviams.

10. Prekyba energijos išteklių biržoje vykdoma centralizuotoje elektroninėje prekybos biokuru sistemoje (toliau – prekybos sistema).

11. Dvišalės biokuro pirkimo–pardavimo sutartys (toliau – dvišalės sutartys) registruojamos biržos operatoriaus informacinėje sistemoje.

12. Prekyba energijos išteklių biržoje vykdoma tonomis naftos ekvivalentu.

121. Prekyba energijos išteklių biržoje gali būti vykdoma tonomis naftos ekvivalentu, kietmetriais, erdmetriais ir (ar) tonomis sausos masės.

13. Energijos išteklių biržoje biokuru prekiaujama tik būsimiems pristatymo laikotarpiams.

14. Dalyviams nėra prieinama informacija apie kitus biržos dalyvius, jų teikiamus pasiūlymus ir biržoje sudarytus sandorius, išskyrus sandorius, kurių viena iš šalių yra dalyvis.

15. Prekyba biržoje vykdoma Lietuvos Respublikos teritoriją suskirsčius į šias 8 prekybos zonas: Rietavo, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Kauno, Vilniaus, Alytaus, ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto. Prekybos zonų ribos apibrėžiamos Reglamente.

151. Prekyba biržoje vykdoma Lietuvos Respublikos teritoriją suskirsčius į prekybos zonas, kurių kiekvienos ribos apibrėžiamos pagal Lietuvos rajonus, papildomai kaip prekybos zoną įtraukiant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritoriją.

16. Dalyviai, norėdami prekiauti biokuru keliose prekybos zonose, privalomai teikia pasiūlymus bazinėje prekybos zonoje, t. y. toje prekybos zonoje, kurioje faktiškai bus vartojamas biokuras (kai dalyvis yra pirkėjas), arba toje prekybos zonoje, kurioje faktiškai yra biokuras (kai dalyvis yra pardavėjas).

17. Biržos operatorius parenka biokuro, kuriuo yra prekiaujama energijos išteklių biržoje, rūšis ir toms rūšims tinkančias kokybines savybes. Apie parinktą, konkrečių rūšių ir kokybinių savybių, biokurą (toliau – produktas) biržos operatorius skelbia savo interneto svetainėje. Į prekybą turi būti įtrauktos skiedros (gautos iš malkų ar kertamo miško atliekų) ar skiedrų mišinys, kurių matmenys yra ne didesni nei 100 mm, drėgmė ne didesnė kaip 55 procentai, o peleningumas ne didesnis nei 3 procentai. Biržos operatorius turi teisę pasiūlyti ir daugiau produktų, nei nurodyta šiame punkte. Parinkdamas produktus, kuriais vyksta prekyba, biržos operatorius įvertina prekybos jais poreikį bei galimą likvidumą.

171. Biržos operatorius parenka biokuro, kuriuo yra prekiaujama energijos išteklių biržoje, rūšis ir toms rūšims tinkančias kokybines savybes. Apie parinktą, konkrečių rūšių ir kokybinių savybių, biokurą (toliau – produktas) biržos operatorius skelbia savo interneto svetainėje. Į prekybą turi būti įtrauktos šios biokuro rūšys: pjuvenos, skiedros (gautos iš malkų ar kertamo miško atliekų) ar skiedrų mišinys, malkinė mediena (nurodant medienos rūšį), kertamo miško atliekos. Biržos operatorius turi teisę pasiūlyti ir daugiau produktų, nei nurodyta šiame punkte, įskaitant ir skystojo bei dujinio biokuro produktus. Parinkdamas produktus, kuriais vyksta prekyba, biržos operatorius įvertina prekybos jais poreikį bei galimą likvidumą.

18. Kiekvienai prekiaujamai biokuro rūšiai biržos operatorius parenka kokybines savybes, kurios turi būti nurodomos teikiant pasiūlymus. Visoms prekiaujamo biokuro rūšims yra nurodomos šios pagrindinės kokybinės savybės: matmenys, drėgnumas, peleningumas. Tam tikroms biokuro rūšims biržos operatorius gali reikalauti teikiant pasiūlymus nurodyti ir azoto bei sieros kiekius.

19. Biržoje prekiaujama biokuru, kuriame neturi būti priemaišų, galinčių pakenkti degimo procesui bei katilinių ar elektrinių įrangai.

20. Centralizuotos prekybos biokuru sistemoje biržos dalyvių pateiktų pasiūlymų pirkti ir parduoti biokurą pagrindu yra tvirtinami pirkimo–pardavimo sandoriai ir sudaromos dvišalės sutartys.

21. Biržos operatorius parengia dviejų rūšių tipines dvišales sutartis. Šios dvi sutarčių rūšys viena nuo kitos skiriasi atsiskaitymo terminų ir prievolių įvykdymo užtikrinimo sąlygomis. Dvišalių sutarčių formos ir sąlygos yra standartinės ir viešai publikuojamos. Biržos operatorius jas skelbia savo interneto svetainėje.

22. Dvišalėse sutartyse nustatomos šios sąlygos: biokuro pristatymo laikotarpis, pristatymo ir išvežimo vietos, biokuro rūšis ir kokybinės savybės, biokuro priemaišų tipas ir kiekiai, sandorio kaina, prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžiai, kokybinių savybių tolerancijos ribos, sankcijos už blogesnės kokybės ar ne pagal sutartyje nustatytus terminus pristatytą biokurą, šalių įsipareigojimai ir teisės, ginčų sprendimo tvarka.

23. Teikti prekybos pasiūlymus biržoje galima kiekvieną darbo dieną Reglamente nustatytu laiku. Prekybos pasiūlymai yra saugomi iki artimiausios sandorių sudarymo dienos, kuri yra kartą per savaitę. Sandorių sudarymo savaitės diena yra priešpaskutinė kiekvienos savaitės darbo diena. Sandorių sudarymo dienų kalendorių biržos operatorius skelbia savo interneto svetainėje ne vėliau kaip likus 2 (dviem) mėnesiams iki pirmos sandorių sudarymo dienos. Sandorių sudarymo dienų kalendorius turi apimti ne mažiau kaip 3 (tris) kalendorinius mėnesius.

24. Sandorių sudarymo dieną Reglamente nustatytu laiku prekyba yra uždaroma ir pateikti pasiūlymai yra realizuojami.

 

III. PASIŪLYMŲ PIRKTI AR PARDUOTI TEIKIMAS

 

25. Prieš teikdami pasiūlymą pardavėjai:

25.1. nurodo siūlomo parduoti biokuro rūšį ir kokybines savybes. Biokuro kokybines savybes prekybos sistema priskiria kokybinių savybių intervalams;

25.2. pasirenka vieną ar kelis siūlomo parduoti produkto kiekio matavimo vienetus. Pasirinkus kelis kiekio matavimo vienetus, vieną iš jų nurodo kaip bazinį kiekio matavimo vienetą. Taip pat nurodo kitų pasirinktų kiekio matavimo vienetų santykį su baziniu kiekio matavimo vienetu;

25.3. nurodo minimalius galimus parduoti kiekius, kurių kartotinis turi būti visas parduodamas kiekis;

25.4. pasirenka vieną ar kelias prekybos zonas, kuriose siūlo parduoti biokurą. Pasirinkus kelias prekybos zonas, vieną iš jų, atsižvelgiant į šių Taisyklių 16 punktą, nurodo kaip bazinę prekybos zoną. Taip pat nurodo biokuro transportavimo kainą į pasirinktas prekybos zonas;

25.5. pasirenka vieną arba abi dvišalių sutarčių rūšis, kurias sutinka pasirašyti sudarius sandorį. Pasirinkus abi dvišalių sutarčių rūšis, vieną iš jų nurodo kaip bazinę dvišalę sutartį. Taip pat nurodo biokuro, parduodamo ne pagal bazinę dvišalę sutartį, kainos santykį su bazine biokuro, kurio visos, išskyrus prekybos zoną, pasirinktys yra bazinės arba vienintelės, kaina (toliau – bazinė biokuro kaina), išreiškiant koeficientais.

26. Prieš teikdami pasiūlymą pirkėjai:

26.1. pasirenka vieną ar kelias norimas pirkti biokuro rūšis. Pasirinkus kelias biokuro rūšis, vieną iš jų nurodo kaip bazinę biokuro rūšį. Taip pat nurodo kiekvienos kitos pasirinktos biokuro rūšies kainos santykį su bazine biokuro kaina;

26.2. pasirenka norimo pirkti biokuro kokybines savybes, kurios prekybos sistemoje yra sugrupuotos į intervalus. Pasirinkus daugiau nei po vieną tos pačios kokybinės savybės intervalą, vieną iš intervalų nurodo kaip bazines kokybines savybes. Taip pat nurodo kitų pasirinktų kokybinių savybių biokuro kainos santykį su bazine biokuro kaina;

26.3. pasirenka vieną ar kelis norimo pirkti produkto kiekio matavimo vienetus. Pasirinkus kelis produkto kiekio matavimo vienetus, vieną iš jų nurodo kaip bazinį kiekio matavimo vienetą. Taip pat nurodo visų kitų pasirinktų kiekio matavimo vienetų santykį su baziniu kiekio matavimo vienetu;

26.4. atsižvelgiant į Taisyklių 16 punktą, pasirenka bazinę prekybos zoną;

26.5. pasirenka vieną arba abi dvišalių sutarčių rūšis, kurias sutinka pasirašyti sudarius sandorį. Pasirinkus abi dvišalių sutarčių rūšis, vieną iš jų nurodo kaip bazinę dvišalę sutartį. Taip pat nurodo biokuro, parduodamo ne pagal bazinę dvišalę sutartį, kainos santykį su bazine biokuro kaina.

27. Teikdami pasiūlymą pardavėjai:

27.1. pasirenka pristatymo laikotarpį;

27.2. nurodo parduodamo biokuro kainą;

27.3. nurodo parduodamo biokuro transportavimo kainą;

27.4. nurodo parduodamo biokuro kiekį;

27.5. pasirenka prekybos zoną;

27.6. pasirenka vieną iš dviejų dvišalių sutarčių rūšių;

27.7. nurodo minimalius galimus parduoti kiekius, kurių kartotinis turi būti visas parduodamas kiekis.

271. Teikdami pasiūlymą pardavėjai:

271.1. pasirenka pristatymo laikotarpius;

271.2. nurodo parduodamo biokuro bazines kainas;

271.3. nurodo parduodamo biokuro kiekius baziniais kiekio matavimo vienetais;

271.4. nurodo maksimalius pristatomo biokuro kiekius, kuriuos tuo laikotarpiu pardavėjai sutinka pristatyti, baziniais kiekio matavimo vienetais.

28. Teikdami pasiūlymą pirkėjai:

28.1. pasirenka pristatymo laikotarpį;

28.2. nurodo perkamo biokuro kainą;

28.3. nurodo perkamo biokuro kiekį;

28.4. pasirenka prekybos zoną;

28.5. pasirenka vieną iš dviejų dvišalių sutarčių rūšių.

28 1. Teikdami pasiūlymą pirkėjai:

281.1. pasirenka pristatymo laikotarpius;

281.2. nurodo perkamo biokuro bazines kainas;

281.3. nurodo perkamo biokuro kiekius baziniais kiekio matavimo vienetais;

281.4. nurodo maksimalius pristatomo biokuro kiekius baziniais kiekio matavimo vienetais;

281.5. pasirenka prekybos zoną.

29. Biokuro kokybinėms savybėms kintant intervalų ribose pirkėjo nurodyta kaina nekinta.

30. Biokuro kiekiai ir maksimalūs biokuro kiekiai pasiūlyme gali būti nurodomi bendri keliems sujungtiems pristatymo laikotarpiams.

31. Pasiūlymai parduoti arba pirkti gali būti realizuojami visos pasiūlyme nurodytos apimties arba dalimis, bet ne mažiau kaip minimalus galimas parduoti biokuro kiekis.

32. Dalyvis bet kada, bet ne vėliau kaip iki sandorių tvirtinimo dienos, gali atsiimti savo pasiūlymus Reglamente nustatyta tvarka ir teikti naujus pasiūlymus.

 

IV. BIOKURO PRISTATYMO LAIKOTARPIAI

 

33. Teikdami pasiūlymus dalyviai nurodo pristatymo laikotarpį, per kurį pirkėjai priima, o pardavėjai pristato siūlomą pirkti ar parduoti biokurą.

34. Biokuro pristatymo laikotarpis yra kalendorinė savaitė. Konkretų nupirkto ir parduoto biokuro pristatymo laiką pristatymo laikotarpio ribose ir ne vėlesnį kaip paskutinė pristatymo laikotarpio darbo diena pasirenka pirkėjas apie tai ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki ateinančios pristatymo savaitės pranešdamas pardavėjui, jeigu sudarant dvišalę sutartį abi sutarties šalys nesusitaria kitaip.

341. Minimalus biokuro pristatymo laikotarpis yra kalendorinė savaitė. Dalyviai gali pasirinkti minimalų pristatymo laikotarpį ir ilgesnį pristatymo laikotarpį, kuris yra skaičiuojamas kalendorinėmis savaitėmis. Konkretų nupirkto ir parduoto biokuro pristatymo laiką pristatymo laikotarpio ribose ir ne vėlesnį kaip paskutinė pristatymo laikotarpio darbo diena pasirenka pirkėjas apie tai ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki ateinančios pristatymo savaitės pranešdamas pardavėjui, jeigu sudarant dvišalę sutartį abi sutarties šalys nesusitaria kitaip.

 

V. SANDORIŲ SUDARYMAS

 

35. Pirkėjo pasiūlymas pirkti tam tikroje prekybos zonoje reiškia, kad jis perka biokurą su pristatymu į jo nurodytą vietą toje zonoje.

36. Pardavėjo pasiūlymas parduoti tam tikroje prekybos zonoje reiškia, kad jis įsipareigoja pristatyti produktą į bet kurią vietą šios prekybos zonos ribose.

37. Pardavėjas, teikdamas pardavimo pasiūlymą, nurodo produkto kainą ir transportavimo sąnaudas tiek bazinei, tiek kitoms prekybos zonoms. Prekybos sistema suskaičiuoja galutinę kainą, prie biokuro kainos pridedant pardavėjo nurodytas transporto sąnaudas bazinėje zonoje ir tarp prekybos zonų.

38. Dalyvių pasiūlymai pirkti biokurą išdėstomi kainos mažėjimo tvarka, o pasiūlymai parduoti biokurą – kainos didėjimo tvarka. Pasiūlymai yra traktuojami kaip atskiri pasiūlymai ir nėra automatiškai panaikinami visose prekybos zonose, kai pagal vieną ar kelis jų įvyksta sandoriai. Prioriteto tvarka realizuojami pirkimo pasiūlymai su pardavimo pasiūlymais, kurių pirkimo ir pardavimo kainų santykiai yra didžiausi. Visi pasiūlymai realizuojami vadovaujantis tuo pačiu principu. Sudarius sandorį ne pilnos pasiūlymo apimties, likę pasiūlymų kiekiai mažinami proporcingai sudarytų sandorių kiekiams.

381. Dalyvių pasiūlymai pirkti biokurą išdėstomi kainos mažėjimo tvarka, o pasiūlymai parduoti biokurą – kainos didėjimo tvarka. Prioriteto tvarka realizuojami pirkimo pasiūlymai su pardavimo pasiūlymais, kurių pirkimo ir pardavimo kainų santykiai yra didžiausi, atsižvelgiant į prekybos sistemoje dalyvių nustatytas pasirinktis bei pristatymo laikotarpį. Visi pasiūlymai realizuojami vadovaujantis tuo pačiu principu. Dalyviui pasirinkus kelis galimus pirkti produktus, realizuojamas to produkto (-ų) pirkimas, kurio (-ių) pirkimo ir siūlomos pardavimo kainų santykis yra didžiausias. Sudarius sandorį, pradiniai kiekiai mažinami proporcingai šio sandorio kiekiui visais kiekio matavimo vienetais, visų produktų, su visomis dvišalėmis sutartimis ir visose prekybos zonose.

39. Sandoriai sudaromi atskirai konkrečioms prekybos zonoms ir tik tarp tų pasiūlymų, kurių pasirinkta dvišalės sutarties rūšis ir prekybos laikotarpis yra vienodi.

391. Sandoriai gali būti sudaromi tik tarp tų pasiūlymų, kurių produktai, kiekio matavimo vienetai, pristatymo laikotarpiai, prekybos zonos ir dvišalių sutarčių rūšys atitinka.

40. Biokuro pirkimo–pardavimo sandorio energijos išteklių biržoje kaina nustatoma kaip dalyvių, sudarančių sandorį, pasiūlymuose nurodytų kainų aritmetinis vidurkis.

41. Jeigu yra keli pasiūlymai su vienoda sumine kaina, prioritetas teikiamas anksčiau pateiktam pasiūlymui.

42. Tam, kad sandoris būtų įvykdytas pagal pateiktus pasiūlymus, t. y. būtų pasirašyta dvišalė sutartis, biržos operatorius reikalauja iš dalyvių prievolių įvykdymo užtikrinimo, kuriuo biržos operatorius sumokėtų kompensaciją antrai sandorio šaliai, jei dvišalė sutartis nebūtų sudaryta. Prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas, dydis ir pateikimo biržos operatoriui terminas nustatomas Reglamente.

43. Sudarydami sandorį dalyviai įsipareigoja per penkias darbo dienas po sandorio sudarymo dienos pasirašyti pasirinkto tipo dvišalę sutartį su antrąja sandorio šalimi.

44. Sudarius sandorį, sandorio sudarymo dieną abiems sandorio šalims atskleidžiama antroji sandorio šalis ir transporto sąnaudų dalis iš bendros sandorio kainos.

45. Tuo atveju, kai viena sandorio šalis nepasirašo dvišalės sutarties, antra sandorio šalis ne anksčiau nei pasibaigus dvišalės sutarties pasirašymo terminui, nurodytam šių Taisyklių 43 punkte, raštu gali kreiptis į biržos operatorių ir pranešti, jog dvišalė sutartis nebuvo sudaryta dėl kitos šalies nesutikimo sudaryti sutartį ir pareikalauti biržos operatoriaus sumokėti kompensaciją.

46. Kitą darbo dieną po sandorio sudarymo pirkėjas turi pasirašyti dvišalę sutartį ir perduoti ją pardavėjui. Pirkėjas privalo pateikti biržos operatoriui pasirašytos dvišalės sutarties kopiją ir pasirašytos dvišalės sutarties perdavimą pardavėjui patvirtinančius dokumentus (laisvos formos priėmimo–perdavimo aktą, registruotą laišką paštu ir per siuntų įmones patvirtinančius dokumentus arba kitus dokumentus, patvirtinančius sutarties pristatymą pardavėjui laiku) arba abiejų šalių pasirašytos sutarties kopiją. Jeigu iš pirkėjo negaunama reikalaujamų dokumentų ar abiejų šalių pasirašytos dvišalės sutarties kopijos, kompensacija, gavus pardavėjo kreipimąsi, yra sumokama pardavėjui. Jei pirkėjas pateikia pasirašytos dvišalės sutarties kopiją ir pasirašytos dvišalės sutarties perdavimą pardavėjui patvirtinančius dokumentus, o biržos operatorius negauna abiejų šalių pasirašytos dvišalės sutarties kopijos, kompensacija, gavus pirkėjo kreipimąsi, per penkias darbo dienas sumokama pirkėjui.

47. Sandorio šalims sudarius dvišalę sutartį, jų prašymu lėšos, skirtos prievolių įvykdymui užtikrinti, sandorio šalims grąžinamos per penkias darbo dienas po prašymo pateikimo.

48. Pardavėjui sutikus, iš jo nurodytos vietos nupirktą produktą savo transportu gali pasiimti pirkėjas. Tokiu atveju dvišalėje sutartyje biokuro kaina nustatoma iš sandorio kainos atimant transportavimo sąnaudas.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

49. Biržos operatorius skelbia prekybos sandorių rezultatus ir informaciją apie pateiktus pasiūlymus savo interneto tinklalapyje. Prekybos sandorių rezultatai (vidutinės kainos, išskiriant transportavimo sąnaudų dedamąją, ir nupirkti ir parduoti kiekiai) skelbiami neidentifikuojant sandorių šalių ir konkrečių sandorių kainų.

50. Centralizuotos prekybos biokuru priežiūra yra vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo ir Reglamento nuostatomis.

51. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Įsakymas

Nr. 1-257, 2012-12-11, Žin., 2012, Nr. 147-7583 (2012-12-15), i. k. 112203NISAK0001-257

Dėl energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 1-182 "Dėl Centralizuotos prekybos biokuru taisyklių patvirtinimo" pakeitimo