Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998.01.05)

 

Įstatymas paskelbtas: Žin., 1995, Nr.63-1582

 

Neoficialus įstatymo tekstas

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-321, 97.06.26, Žin., 1997, Nr.66-1600 (97.07.11)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS GELMIŲ ĮSTATYMO 4, 6, 8, 14, 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-573, 97.12.09, Žin., 1997, Nr.117-3012 (97.12.24)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS GELMIŲ ĮSTATYMO 4, 5, 14, 15, 18, 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

*** Pabaiga ***

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Ž E M Ė S  G E L M I Ų

ĮSTATYMAS

        

1995 m. liepos 5 d. Nr.I-1034

Vilnius

 

 

I SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

     1 straipsnis. Žemės gelmių įstatymo paskirtis

 

     Šis įstatymas  nustato pagrindines Lietuvos Respublikos valstybės institucijų bei fizinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas tiriant, naudojant ir saugant Lietuvos Respublikos sausumos, jos kontinentinio šelfo ir ekonominės zonos Baltijos jūroje žemės  gelmes, pradedant podirvio uolienų paviršiumi sausumoje ir dugno nuosėdų paviršiumi sausumos vandenyse ir jūroje.

 

     2 straipsnis. Žemės gelmių nuosavybė

 

     Žemės gelmės yra išimtinė valstybės nuosavybė. Žemės gelmių išteklių naudojimo pagrindas yra naudojimosi teisė, kurią šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos juridiniams ir  fiziniams asmenims  gali suteikti  Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota valstybės institucija, o užsienio juridiniams ir fiziniams asmenims - Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Veiksmai, tiesiogiai ar netiesiogiai pažeidžiantys valstybinės žemės gelmių nuosavybės teisę, draudžiami.

 

     3 straipsnis. Pagrindinės sąvokos

 

     Šiame įstatyme vartojamos pagrindinės sąvokos:

     žemės gelmių ištekliai - gamtos išteklių dalis, apimanti žemės gelmių sandaros ir sudėties elementus - kietus kūnus, skysčius, dujas ar energetinius laukus, kuriuos žmogus gali naudoti ir kurių kiekis ar kokybė dėl to keičiasi;

     naudingosios iškasenos - gamtinės mineralinės medžiagos, esančios žemės gelmėse, kurias galima naudoti materialinėje gamyboje ar kitoms reikmėms:

     nemetalinės naudingosios iškasenos;

     metalų rūdos;

     vertingieji mineralai;

     angliavandeniliai;

     požeminis vanduo - žemės gelmėse natūraliai susikaupęs ar dirbtinai infiltruotas vanduo, kurio rūšys pagal naudojimą yra:

     geriamasis gėlas  - vanduo,  kuris  atitinka  Lietuvos Respublikos geriamojo vandens standartą arba kuris tinka šitokio vandens paruošimui;

     mineralinis -  vanduo, Sveikatos  apsaugos ministerijos pripažintas tinkamu naudoti gydymui ir profilaktikai;

     pramoninis - sūrymai ir mineralizuoti vandenys, iš kurių įmanoma ir yra ekonomiška gauti cheminius elementus ar jų junginius;

     gamybinis - vanduo, nepriskirtas aukščiau išvardytoms rūšims ir tinkamas naudoti pramonėje, žemės ūkio, gyvulininkystės, žuvininkystės ar kitoms reikmėms;

     žemės gelmių šiluminė energija - tai šiluminė energija, natūraliai susikaupusi ar dirbtinai sukaupta žemės gelmėse, uolienose, vandenyje ar dujose;

     žemės gelmių išteklių telkinys - sutartinėse ribose esančios naudingosios iškasenos, požeminis vanduo ar žemės gelmių šiluminė energija, kurių kiekis ir kokybė yra ištirti ir kurių išgavimas laikantis nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų yra ar gali būti ateityje ekonomiškai naudingas;

     žemės gelmių ertmės:

     natūralios ertmės uolienose ir jų sluoksniuose;

     dirbtinės ertmės,  susidariusios išgaunant  naudingąsias iškasenas arba specialiai įrengtos;

     žemės gelmių vertingosios savybės - žemės gelmių sudėties, sandaros ir  čia vykstančių  procesų ypatybės,  kurios yra natūralios ar antropogeninės ekosistemos elementai ir veikia žmogaus gyvenimo ir ūkinės veiklos sąlygas;

     žemės gelmių naudojimas:

     žemės gelmių tyrimas;

     žemės gelmių išteklių naudojimas;

     žemės gelmių ertmių naudojimas;

     žemės gelmių tyrimas (geologinis tyrimas) - tai veikla, kurios tikslas gauti žinių apie žemės gelmių sandarą, savybes, būklę, čia vykstančius procesus, išteklius, ūkinės veiklos įtaką žemės gelmėms. Darbai, atliekami ruošiant žemės gelmių išteklius bei ertmes  naudojimui  (eksploatacinių  gręžinių  gręžimas, geofiziniai tyrimai ir kiti) ir teikiantys žinių apie žemės gelmes, yra laikomi žemės gelmių tyrimais. Žemės gelmių tyrimo rūšys:

     tiesioginis - tyrimas, kurio metu atliekami darbai daro įtaką aplinkai (kasimas, gręžimas, sprogdinimas, virpesių ir fizinių laukų generavimas, mėginių ėmimas ir kiti);

     distancinis - tyrimas, nedarantis įtakos aplinkai, bet nustatantis konkrečių žemės gelmių objektų fizines savybes ar sudėtį -  instrumentinis geofizinių  laukų ir spinduliavimo matavimas, aerofotogeologinis tyrimas ir kiti;

     netiesioginis - moksliniai apibendrinimai ir kiti tyrimai, nedarantys įtakos aplinkai ir nesusiję su konkrečių žemės gelmių objektų fizinių savybių ar sudėties nustatymu;

     žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimas - tai naudingųjų iškasenų, požeminio vandens paėmimas, žemės gelmių šiluminės energijos, natūralių ir dirbtinių žemės gelmių ertmių naudojimas (išskyrus kasimą statyboms, upių ir uostų farvaterio gilinimą).

     Žemės gelmių  ertmių  naudojimu  laikomas  ir  uolienų filtracinių savybių naudojimas žemės gelmėse;

     duomenys apie žemės gelmes (geologiniai duomenys) - tai visi duomenys, gauti  naudojant žemės gelmes - gręžinių kernas, mėginiai, fosilijos, uolienų, mineralų rinkiniai, jų fizinių, cheminių ir  kitokių savybių  tyrimų ir  jų  apibendrinimo rezultatai;

     žemės gelmių apsauga - veiksmai ir priemonės, kurių tikslas apsaugoti žemės  gelmių vertingąsias  savybes nuo  fizinio, cheminio, biologinio ar kitokio neigiamo poveikio, atsirandančio dėl gamtinių procesų ar žmogaus veiklos, bei tų savybių visiškas ar dalinis atkūrimas, taip pat žemės gelmių išteklių racionalus naudojimas.

 

 

II SKIRSNIS. ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO,

APSAUGOS IR KONTROLĖS VALSTYBINIS VALDYMAS

 

       4 straipsnis. Bendra Lietuvos Respublikos Vyriausybės kompetencija

 

     1. Žemės gelmių tyrimą, jų išteklių naudojimą ir apsaugą organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija šio įstatymo, Aplinkos apsaugos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

     2. Visos šio įstatymo numatytos valstybinio reguliavimo funkcijos turi būti numatytos ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir apskričių viršininkų administracijų nuostatuose.

     3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotas žemės gelmių išteklių naudojimo  programas tvirtina  Lietuvos Respublikos Seimas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-321, 97.06.26, Žin., 1997, Nr.66-1600 (97.07.11)

Nr. VIII-573, 97.12.09, Žin., 1997, Nr.117-3012 (97.12.24)

 

     5 straipsnis. Specialių valstybės institucijų kompetencija

 

     1. Specialios valstybės institucijos žemės gelmių apsaugai ir naudojimui reguliuoti yra Aplinkos apsaugos ministerija ir Lietuvos geologijos tarnyba.

     2. Aplinkos apsaugos ministerija organizuoja ir koordinuoja valstybės strategijos dėl žemės gelmių apsaugos ir naudojimo įgyvendinimą, atlieka valstybinę žemės gelmių išteklių naudojimo ir apsaugos kontrolę, pagal savo kompetenciją nustato žemės gelmių išteklių naudojimo limitus ir sąlygas, reglamentuoja ir kontroliuoja žemės gelmių išteklių apskaitą, atlieka kitas Aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pavestas funkcijas.

     3. Lietuvos  geologijos tarnyba organizuoja ir atlieka valstybinius geologinius  tyrimus, reguliuoja  žemės  gelmių naudojimą ir apsaugą, kontroliuoja tiesioginius ir distancinius žemės gelmių tyrimus, formuoja ir valdo valstybinę geologijos informacijos sistemą, atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pavestas funkcijas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-573, 97.12.09, Žin., 1997, Nr.117-3012 (97.12.24)

 

     6 straipsnis. Apskrities viršininko ir savivaldos institucijų

                   kompetencija

 

     1. Apskrities viršininkas sprendžia klausimus, susijusius su žemės, reikalingos žemės gelmių naudojimui, paėmimu, suteikimu naudotis ir nuoma, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir pagal savo kompetenciją, nustatytą Lietuvos Respublikos įstatymų bei Vyriausybės, reguliuoja žemės gelmių naudojimą.

     2. Savivaldos  institucijos  pagal  savo  kompetenciją, nustatytą Lietuvos  Respublikos vietos  savivaldos įstatymo, reguliuoja žemės gelmių naudojimą ir apsaugą.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-321, 97.06.26, Žin., 1997, Nr.66-1600 (97.07.11)

 

 

III SKIRSNIS. ŽEMĖS GELMIŲ TYRIMAS

 

     7 straipsnis. Leidimai užsiimti žemės gelmių tyrimu

 

     1. Tiesioginius ir distancinius žemės gelmių tyrimus gali atlikti fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys leidimą užsiimti šios rūšies ūkine veikla.

     2. Leidimus užsiimti tiesioginiais ir distanciniais žemės gelmių tyrimais Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniams ir fiziniams asmenims išduoda Lietuvos geologijos tarnyba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

     8 straipsnis. Žemės gelmių tyrimų registravimas

 

     1. Visų rūšių žemės gelmių tyrimai turi būti registruojami Lietuvos geologijos tarnyboje jos nustatyta tvarka, išskyrus netiesioginius tyrimus, atliekamus ne valstybės lėšomis.

     2. Apie tiesioginį žemės gelmių tyrimą, prieš jį pradedant, turi būti pranešta savivaldybės valdybai, kurios teritorijoje numatomi tyrimai, ir apskrities viršininko administracijos Žemėtvarkos ir geodezijos tarnybai. Šie tyrimai turi būti suderinti su žemės savininkais ir naudotojais Lietuvos Respublikos įstatymų ir Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-321, 97.06.26, Žin., 1997, Nr.66-1600 (97.07.11)

 

     9 straipsnis. Žemės gelmių tyrimo sąlygos

 

     1. Žemės gelmių tyrimo metu žemės gelmių išteklius galima naudoti tik būtinais atvejais, kiekiais ir būdais, numatytais darbų projekte.

     2. Lietuvos geologijos tarnyba gali nurodyti žemės gelmių tyrimų vykdytojui atlikti papildomus su jo darbais susijusius tyrimus. Papildomų darbų išlaidos bei dėl to susidarę nuostoliai atlyginami.

     3. Gręžiniai, išgręžti atliekant žemės gelmių tyrimą, baigus darbus turi būti perduodami Lietuvos geologijos tarnybai, jei ji to pareikalauja. Naudotojui už gręžinyje paliekamą įrangą, jeigu darbų projekte buvo numatyta ją iš gręžinio paimti, atlyginama.

     4. Gręžiniai, išgręžti atliekant žemės gelmių tyrimą, baigus darbus gali būti perduodami fiziniams ir juridiniams asmenims, suderinus su Aplinkos apsaugos ministerija ir Lietuvos geologijos tarnyba, kompensuojant naudotojui už gręžinyje paliekamą įrangą, jeigu darbų projekte buvo numatyta ją iš gręžinio paimti.

 

     10 straipsnis. Leidimo atlikti žemės gelmių tyrimą atšaukimas

 

     1. Leidimą  atlikti žemės gelmių tyrimą gali atšaukti Lietuvos geologijos tarnyba savo nuožiūra arba leidimą turinčio asmens, darbus kontroliuojančios kitos valstybinės institucijos reikalavimu, jei šie darbai buvo atliekami:

     nesilaikant užregistruoto darbų projekto;

     pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus;

     pažeidžiant kitus  šio įstatymo ar kitų norminių aktų nustatytus tokio pobūdžio darbų reikalavimus.

     2. Jeigu leidimas atlikti žemės gelmių tyrimą atšaukiamas, jis turi būti grąžintas jį išdavusiai valstybės institucijai.

 

     11 straipsnis. Valstybiniai geologiniai tyrimai

 

     1. Pagal  Lietuvos Respublikos  Vyriausybės  aprobuotas programas valstybė savo lėšomis atlieka geologinį kartografavimą, valstybinį žemės  gelmių monitoringą, žemės gelmių išteklių prognozavimą ir kitus geologinius tyrimus, teikiančius duomenų apie žemės  gelmes ir būtinus valstybės valdymui, aplinkos apsaugai, ūkinei veiklai bei kitoms visuomenės reikmėms ar reikalaujamus  pagal  Lietuvos  Respublikos  tarptautinius įsipareigojimus.

     2. Moksliniai geologiniai tyrimai atliekami šio įstatymo, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

 

IV SKIRSNIS. ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIŲ IR ERTMIŲ NAUDOJIMAS

 

     12 straipsnis. Žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimo tvarka

 

     1. Žemės gelmių ištekliai ir ertmės gali būti naudojami tik Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka.

     2. Draudžiama  naudoti natūralias  žemės gelmių ertmes radioaktyvioms ir toksinėms medžiagoms laidoti ir laikyti.

 

     13 straipsnis. Teisė naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes

 

     1. Lietuvos Respublikos žemės gelmių išteklius ir ertmes gali naudoti Lietuvos Respublikos bei užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys, gavę leidimą, išduotą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos valstybinės institucijos, ir sudarę su ja  naudojimo sutartį, Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

     2. Leidimas naudoti žemės gelmių išteklius bei ertmes suteikia jį gavusiam asmeniui išimtinę naudojimosi teisę leidime nurodytoms žemės gelmių išteklių ar ertmių rūšims, nurodytame plote, nustatytam laikotarpiui, naudojimo sutartyje nustatytomis sąlygomis.

     3. Leidime naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes gali būti numatyti ir žemės gelmių išteklių ar ertmių tyrimai (paieška ir žvalgyba), nurodant šių tyrimų plotą, laiką ir naudojimo sutartyje nustatant jų sąlygas. Šiuo atveju leidimas suteikia naudojimo teisę ir naujai rastiems ar papildomai ištirtiems ištekliams šiame skirsnyje nustatytomis sąlygomis.

     Tyrimo darbus (paieška, žvalgyba) pagal leidimą naudoti žemės gelmių išteklius ar ertmes turi atlikti fiziniai ar juridiniai asmenys, turintys leidimą tos rūšies ūkinei veiklai šio įstatymo III skirsnyje nustatyta tvarka.

     4. Leidimai naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes, išvardytus 14 straipsnio pirmojoje dalyje, išduodami konkurso būdu.

     5. Tame pačiame plote ir tuo pačiu metu pagal leidimą gali būti tiriami ir naudojami ir kitų rūšių žemės gelmių ištekliai bei ertmės, jei tai netrukdo anksčiau gavusių leidimą asmenų veiklai.

     6. Žemės savininkas ar naudotojas jam nuosavybės teise priklausančiame, suteiktame naudoti ar nuomojamame žemės sklype savo ūkio reikmėms (ne pardavimui) turi teisę naudoti be leidimo žemės gelmių išteklius Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, kitų įstatymų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų nustatyta tvarka.

 

     14 straipsnis. Leidimų naudoti žemės gelmių išteklius ir

                    ertmes suteikimas

 

     1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė išduoda leidimus:

     naudoti angliavandenilių,  metalų, vertingųjų  mineralų, monomineralinio kvarcinio smėlio telkinius;

     naudoti natūralias žemės gelmių ertmes pramonės atliekoms laidoti (išskyrus radioaktyvias ir toksines medžiagas);

     įrengti  ir  naudoti  dirbtines  žemės  gelmių  ertmes radioaktyvioms ir toksinėms medžiagoms laikyti;

     naudoti natūralias žemės gelmių ertmes naftai, dujoms ar kitoms medžiagoms laikyti.

     2. Aplinkos apsaugos ministerija išduoda leidimus naudoti geriamąjį gėlą ir gamybinį požeminį vandenį bei gelmių šilumą Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

     Leidimas naudoti geriamąjį gėlą požeminį vandenį centralizuotam vandens tiekimui miestams ir gyvenvietėms gali būti išduodamas tik vietos savivaldybei.

     3. Lietuvos geologijos tarnyba, suderinusi su Aplinkos apsaugos ministerija bei apskrities viršininko administracija, išduoda leidimus naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes, nepaminėtas šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

     4. Leidimus naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes, jei jų naudojimas gali turėti įtakos kitos valstybės žemės gelmių būklei, išduoda Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

     5. Leidimai naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes turi būti registruojami Lietuvos geologijos tarnyboje jos nustatyta tvarka.

     6. Apie leidimus naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes juos išduodanti valstybės institucija turi informuoti savivaldybę, apskrities viršininko administracijos Žemėtvarkos ir geodezijos tarnybą ir visuomenę, prieš joms pradedant leidime numatytą veiklą.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-321, 97.06.26, Žin., 1997, Nr.66-1600 (97.07.11)

Nr. VIII-573, 97.12.09, Žin., 1997, Nr.117-3012 (97.12.24)

 

     15 straipsnis. Naudojimo projektas

 

     1. Naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes, išskyrus 13 straipsnio 6 punkte numatytus atvejus, galima tik pagal naudojimo projektą. Šis projektas turi būti suderintas su apskrities viršininku ir patvirtintas Aplinkos apsaugos ministerijos.

     2. Naudojimo projekte turi būti numatytos:

     žemės rekultivavimo  ir būtinos kitų aplinkos elementų atkūrimo priemonės;

     žemės gelmių išteklių, likusių telkinyje, apsaugos nuo išsekimo ir kokybės blogėjimo priemonės, kai laikinai ar visiškai nutraukiamas telkinio naudojimas.

     Naudotojas privalo per pirmuosius penkerius žemės gelmių išteklių ar ertmių naudojimo metus sukaupti lėšų, reikalingų šio straipsnio antrojoje dalyje numatytoms priemonėms įgyvendinti, ir garantuoti jų panaudojimą tiems tikslams.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-321, 97.06.26, Žin., 1997, Nr.66-1600 (97.07.11)

Nr. VIII-573, 97.12.09, Žin., 1997, Nr.117-3012 (97.12.24)

 

     16 straipsnis. Žemės gelmių išteklių naudojimo sąlygos

 

     1. Žemės gelmių išteklius galima naudoti tik juos išžvalgius ir įvertinus jų gavybos poveikį aplinkai.

     Išžvalgytus išteklius tvirtina Lietuvos geologijos tarnyba jos nustatyta tvarka.

     2. Žemės gelmių ištekliai turi būti naudojami kompleksiškai arba apsaugant nenaudojamus žemės gelmių išteklius, esančius tame pačiame telkinyje arba jo įtakos zonoje.

     3. Žemės gelmių ištekliai turi būti naudojami racionaliai ir tik tiems tikslams, kurie nurodyti leidime.

     4. Žemės gelmių išteklių išgavimo, pardavimo ar eksporto kiekiai, kuriuos gali nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar kitos valstybinės institucijos, turi būti numatyti naudojimo sutartyje.

     5. Naudojant  telkinį būtina  stebėti išteklių  būklę, prognozuoti jų kiekio ir kokybės kitimą bei gavybos poveikį aplinkai, tvarkyti išgaunamų ir liekančių telkinyje išteklių apskaitą.

     Naudojant žemės gelmių ertmes būtina stebėti jų būklę ir naudojimo poveikį aplinkai.

     Stebėjimų duomenys turi būti teikiami Aplinkos apsaugos ministerijai ir Lietuvos geologijos tarnybai jų nustatyta tvarka. Stebėjimo ir prognozavimo būdai ir apimtys, apskaitos tikslumas ir dažnumas turi būti numatyti naudojimo projekte ir atliekami naudotojo lėšomis.

     6. Žemės gelmių naudotojai, aptikę mokslui ir kultūrai reikšmingų geologinių,  archeologinių ir kitų objektų, turi pranešti apie  tai atitinkamoms  valstybės institucijoms ir sustabdyti atitinkamame sklype darbus, jeigu jų tęsimas gali pakenkti tiems objektams.

 

     17 straipsnis. Žemės sklypo skyrimas

 

     Žemės sklypas,  reikalingas žemės gelmių ištekliams ar ertmėms naudoti, paimamas, suteikiamas naudoti ar išnuomojamas Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

     18 straipsnis. Leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ar ertmes

                    galiojimo pabaiga

 

     Leidimas naudoti žemės gelmių išteklius nustoja galiojęs, kai:

     1) baigiasi numatytas leidimo galiojimo terminas;

     2) išsenka naudojimo objektas.

3) įmonė baigia savo veiklą kaip savarankiškas ūkio subjektas.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-573, 97.12.09, Žin., 1997, Nr.117-3012 (97.12.24)

 

     19 straipsnis. Leidimo naudoti žemės gelmių išteklius ar ertmes

                    atšaukimas

 

     1. Leidimas naudoti žemės gelmių išteklius atšaukiamas, jei naudojimo sutartį sudarančios šalys nesutaria dėl sutarties sąlygų.

     2. Leidimas  naudoti žemės gelmių išteklius gali būti atšauktas, jei naudotojas:

     pažeidžia naudojimo  sutartyje  ar  naudojimo  projekte numatytus reikalavimus ar darbų atlikimo terminus ir pažeidimų nepašalina naudojimo sutartyje nustatytu laiku;

     pažeidžia aplinkos apsaugos ir darbų saugos reikalavimus;

     pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų reikalavimus.

     Leidimą nurodytais atvejais atšaukia jį išdavusi valstybės institucija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

     3. Leidimą naudoti žemės gelmių išteklius ar ertmes gali atšaukti Lietuvos Respublikos Vyriausybė dėl valstybės interesų. Šiuo atveju naudotojui turi būti atlyginti nuostoliai, kuriuos įvertina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota valstybės institucija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

 

V SKIRSNIS. ŽEMĖS GELMIŲ APSAUGA

 

     20 straipsnis. Žemės gelmių apsaugos priemonės

 

     Kad būtų apsaugotos žemės gelmės, ūkinė veikla reguliuojama Aplinkos apsaugos įstatymo nustatyta tvarka šiomis svarbiausiomis priemonėmis:

     atliekamas teritorijų planavimas ir projektavimas;

     numatomas ūkinės veiklos poveikis ir ekstremalių įvykių pasekmės žemės gelmių būklei;

     sistemingai tiriama ir stebima žemės gelmių būklė;

     steigiamos saugomos teritorijos.

 

     21 straipsnis. Teritorijų planavimas ir projektavimas

 

     1. Teritorijų  planavimas ir  projektavimas turi  būti atliekami atsižvelgiant į teritorijų žemės gelmių sandarą ir jų išteklius, numatant ūkinės veiklos poveikį žemės gelmių būklei, jų ištekliams ir vertingosioms savybėms.

     2. Bendrieji valstybės ir apskričių planai, prieš juos tvirtinant, turi būti suderinti Aplinkos apsaugos ministerijoje ir Lietuvos geologijos tarnyboje, kurios gali atlikti projektų žinybinę arba pasiūlyti atlikti valstybinę ekologinę ekspertizę ir numatyti atskirų objektų projektų ekspertizę tų planų vykdymo metu.

     3. Nenaudojami žemės gelmių ištekliai turi būti apsaugoti nuo veiksmų,  bloginančių jų  kokybę, gavybos sąlygas, nuo teritorijos užstatymo ar kitų veiksmų, trukdančių žemės išteklius naudoti ateityje.

4. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie verčiasi naudingųjų iškasenų gavyba, privalo už savo lėšas rekultivuoti ir inventorizuoti pažeistas žemes.

 

Straipsnio pakeitimai:

Nr. VIII-573, 97.12.09, Žin., 1997, Nr.117-3012 (97.12.24)

 

     22 straipsnis. Žemės gelmių būklės stebėjimas (monitoringas)

 

     1. Žemės gelmių būklė turi būti sistemingai stebima visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, intensyvios geologinių procesų veiklos ir jų keliamų pavojų zonose, didesnės antropogeninės apkrovos plotuose ir atskirų ūkinės veiklos objektų aplinkoje.

     2. Žemės gelmių būklės valstybinį monitoringą Lietuvos Respublikos teritorijoje, kaip bendros ekologinio monitoringo sistemos dalį, organizuoja Lietuvos geologijos tarnyba Aplinkos apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

     3. Draudžiama naikinti ir gadinti gręžinius, geologinius ir geodezinius ženklus ir kitus įrenginius, skirtus žemės gelmių būklei stebėti, bei trukdyti juos naudoti tyrimams, taip pat gadinti telkinius ir jų apsaugos zonas žyminčius reperius ir markšeiderinius ženklus.

 

     23 straipsnis. Žemės gelmių apsauga ir naudojimas saugomose

                    teritorijose

 

     Saugomose teritorijose turi būti užtikrinta ir žemės gelmių bei jų vertingųjų savybių apsauga, remiantis Aplinkos apsaugos, Miškų, Saugomų teritorijų, Žemės įstatymais ir kitais norminiais aktais.

 

 

VI SKIRSNIS. DUOMENYS APIE ŽEMĖS GELMES

 

     24 straipsnis. Privalomas duomenų apie žemės gelmes teikimas

 

     1.  Ministerijos,  departamentai,  kitos  valstybinės institucijos, savivaldybės, mokslo ir mokymo įstaigos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys turi teikti Lietuvos geologijos tarnybai duomenis  apie žemės  gelmes, gautus jų atliekamų tiesioginių ir distancinių žemės gelmių tyrimų ir jų išteklių naudojimo metu, nesvarbu, kieno lėšomis tie darbai atlikti, taip pat žinias  apie netiesioginius tyrimus, jeigu jie atlikti valstybės lėšomis.  Lietuvos geologijos tarnyba nustato šių duomenų ir žinių pateikimo tvarką ir formą. Duomenys teikiami nemokamai.

     2. Reorganizuojant ar likviduojant įmones, besiverčiančias žemės gelmių tyrimu ar jų išteklių naudojimu, taip pat keičiantis jų savininkui, joms priklausančių duomenų apie žemės gelmes tolesnis naudojimas  ar naikinimas turi būti suderintas su Lietuvos geologijos tarnyba.

 

     25 straipsnis. Valstybinė geologijos informacijos sistema

 

     1.Valstybės nuosavybe esantys duomenys apie žemės gelmes yra valstybės turtas.  Jie sudaro  bendrą valstybinę geologijos informacijos sistemą, kurios atskiros dalys gali būti ir kitų valstybinių informacijos sistemų sudėtinės dalys.

     2. Valstybinę  geologijos  informacijos  sistemą,  kaip valstybės nuosavybę, kuria, saugo ir valdo Lietuvos geologijos tarnyba.

     3. Telkiniai, prognoziniai plotai ir juose esantys ištekliai registruojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Valstybiniame žemės gelmių išteklių kadastre, kurio tvarkytoja yra Lietuvos geologijos tarnyba.

 

     26 straipsnis. Duomenų apie žemės gelmes naudojimas

 

     1. Duomenimis apie žemės gelmes laisvai naudojasi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių lėšomis tie duomenys yra gauti, išskyrus apribojimus, nustatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir šiame skyriuje.

     2. Duomenis, gautus valstybės lėšomis, Lietuvos geologijos tarnyba naudoja  kaip valstybės nuosavybę, išlaikydama juos gavusių asmenų  autorystės teisę  kūriniams, kurie  laikomi autorinės teisės dalykais pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą.

     3. Duomenis,  gautus fizinių  ir juridinių asmenų (ne valstybės) lėšomis, Lietuvos geologijos tarnyba be juos gavusių asmenų leidimo  gali naudoti tik tarnybinėms reikmėms (jos valstybinio reguliavimo funkcijoms vykdyti), negali jų skelbti ar perduoti kitiems asmenims, išskyrus valstybės institucijas, jeigu jos reikalauja.

     Šie duomenų naudojimo apribojimai galioja penkerius metus nuo jų gavimo arba dvejus metus nuo leidimo atlikti darbus galiojimo pabaigos, atsižvelgiant į tai, koks terminas yra ankstesnis.

     Pasibaigus šiam terminui, duomenys naudojami šio straipsnio antrojoje dalyje nustatyta tvarka.

     4. Jeigu leidimas tirti žemės gelmes ar naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes atšaukiamas 10 ir 19 straipsnyje numatytais atvejais, duomenys  iš karto  tampa valstybės nuosavybe ir naudojami, kaip numatyta šio straipsnio antrojoje dalyje.

     5. Valstybinės geologijos informacijos sistemos duomenys turi būti prieinami Lietuvos Respublikos fiziniams ir juridiniams asmenims, išskyrus  apribojimus, nustatytus  šio  straipsnio trečiojoje dalyje. Duomenų apie žemės gelmių išteklius naudojimas gali būti  apribotas dėl  valstybės  interesų.  Valstybinės geologijos informacijos  sistemos naudojimo  tvarką  nustato Lietuvos geologijos tarnyba.

     6. Fiziniai  ir juridiniai  asmenys negali pardavinėti duomenų, gautų iš valstybinės geologijos informacijos sistemos.

     7. Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali riboti duomenų apie žemės gelmių išteklius skelbimą, platinimą, perdavimą trečiosioms šalims ar išvežimą iš Lietuvos Respublikos, nesvarbu, kieno lėšomis ir kada jie gauti, jeigu to reikia valstybės interesams.

     8. Geologinės kolekcijos, geologijos muziejų eksponatai, gręžinių kernas ar jo mėginiai gali būti išvežti iš Lietuvos Respublikos tik su Lietuvos geologijos tarnybos leidimu, išduotu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

 

VII SKIRSNIS. ATSAKOMYBĖ UŽ ŽEMĖS GELMIŲ ĮSTATYMO

PAŽEIDIMĄ IR GINČŲ SPRENDIMAS

 

     27 straipsnis. Atsakomybė už Žemės gelmių įstatymo pažeidimą

 

     Juridiniai ir fiziniai asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymą, traukiami drausminėn, administracinėn, materialinėn  ir  baudžiamojon  atsakomybėn  pagal  Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

     28 straipsnis. Ieškiniai dėl neteisėta veikla padarytos žalos

 

     1. Žala, padaryta valstybei, savivaldybėms, fiziniams ar juridiniams asmenims  neteisėtais veiksmais  naudojant žemės gelmes, kai dėl to sumažėja jų ištekliai ar pablogėja jų naudojimo  sąlygos,  pasikeičia  vertingosios  savybės  arba pasikeičia kiti aplinkos elementai, turi būti atlyginta.

     2. Pareikšti ieškinius dėl neteisėta veikla naudojant žemės gelmes padarytos žalos atlyginimo turi teisę:

     juridiniai ir fiziniai asmenys, kurių turtui ar kitiems interesams padaryta žala;

     savivaldybės, kai žala padaryta jų valdomose teritorijose arba jų gyventojams;

     Aplinkos apsaugos ministerija, kai žala padaryta aplinkai, gamtos ištekliams ir kitais atvejais pagal savo kompetenciją;

     Lietuvos geologijos tarnyba, kai žala padaryta dėl žemės gelmių tyrimo ir duomenų apie žemės gelmes pateikimo ar naudojimo tvarkos pažeidimo ir kitais atvejais, pagal jos kompetenciją;

     kitos Lietuvos Respublikos valstybės institucijos pagal jų kompetenciją;

     Lietuvos Respublikos Vyriausybė, jeigu žala neteisėtais veiksmais naudojant žemės gelmes Lietuvos Respublikoje padaryta kitoms valstybėms ir dėl to pareikšti tų valstybių ieškiniai.

 

     29 straipsnis. Ginčų sprendimas

 

     Ginčus žemės gelmių tyrimo, naudojimo ir apsaugos klausimais sprendžia teismai civilinio proceso tvarka.

 

 

VIII SKIRSNIS. TARPTAUTINIAI SANTYKIAI

 

     30 straipsnis. Poveikis kitų valstybių aplinkai

 

     Žemės gelmių naudojimas ir kita ūkinė veikla Lietuvos Respublikoje negali turėti neigiamo poveikio kitų valstybių aplinkos ir jų žemės gelmių būklei ir tuo būdu daryti žalą jų gyventojams.

 

     31 straipsnis. Tarptautinis bendradarbiavimas

 

     Lietuvos Respublikos Vyriausybė turi rūpintis, kad žemės gelmių naudojimas ir kita ūkinė veikla kaimyninėse valstybėse neturėtų neigiamos įtakos Lietuvos Respublikos aplinkos būklei, žemės gelmių vertingosioms savybėms ir ištekliams, nedarytų žalos gyventojams. To siekiama tarptautinėse sutartyse dėl ūkinės veiklos ir  žemės  gelmių  naudojimo  reguliavimo  pasienio teritorijose, keičiantis duomenimis apie žemės gelmių būklę, skatinant bendradarbiauti tiriant žemės gelmes ir kitais būdais.

 

     32 straipsnis. Tarptautinės sutartys

 

     Jei Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatytos kitokios taisyklės negu išdėstytos šiame įstatyme, tai taikomos tarptautinės sutarties  taisyklės, jeigu  jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

 

 

IX SKIRSNIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

     33 straipsnis.

 

     Lietuvos Respublikos žemės gelmių kodeksą (Žin., 1976, Nr.17-133, Nr.24-218; 1980, Nr.3-30; 1983, Nr.21-223; 1984, Nr.34-391; 1987, Nr.36-429) pripažintis netekusiu galios.

 

     Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                               ALGIRDAS BRAZAUSKAS