Suvestinė redakcija nuo 2022-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 14-445, i. k. 1052230ISAK000A1-14

 

Nauja redakcija nuo 2020-05-01:

Nr. A1-374, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09185

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS NUOSTATŲ

PATVIRTINIMO

 

2005 m. sausio 24 d. Nr. A1-14

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 31 straipsnio 2 dalimi,

Preambulės pakeitimai:

Nr. A1-965, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26853

 

t v i r t i n u  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                               VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2005 m. sausio 24 d.

įsakymu Nr. A1-14

(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

ir darbo ministro 2017 m. sausio 5 d.

įsakymo Nr. A1-11 redakcija)

 

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) yra įstaiga prie ministerijos, organizuojanti valstybinį socialinį draudimą ir vykdanti operatyvų Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) lėšų tvarkymą bei apskaitą.

2.       Fondo valdyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos (toliau – Fondo taryba) sprendimais, kitais socialinį draudimą ir biudžetinių įstaigų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatais (toliau – Fondo valdybos nuostatai).

3.       Fondo valdyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotose kredito įstaigose, antspaudą su savo pavadinimu ir Lietuvos valstybės herbu, spaudą su savo pavadinimu ir simbolika. Fondo valdybos buveinės adresas – Vilnius, Konstitucijos pr. 12-101.

4.       Fondo valdyba yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Fondo lėšų. Fondo valdybos finansavimo šaltiniai taip pat gali būti valstybės biudžeto tiksliniai asignavimai bei Lietuvos Respublikos, užsienio šalių ir tarptautinių fondų suteiktos lėšos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

5.       Fondo valdybos savininkė yra valstybė. Fondo valdybos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija). Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetenciją įgyvendinant Fondo valdybos teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas ir kiti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei biudžetinių įstaigų veiklą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.

6.       Fondo valdybos veiklos laikotarpis neribojamas. Fondo valdybos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

7.       Fondo valdyba yra privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija.

8. Vieši Fondo valdybos pranešimai skelbiami Fondo valdybos interneto svetainėje (www.sodra.lt). Teisės aktų numatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-374, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09185

 

9.       Fondo valdybos nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

FONDO VALDYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

10. Fondo valdybos veiklos tikslai – organizuoti valstybinį socialinį draudimą, operatyviai tvarkyti Fondo lėšas ir jų apskaitą, užtikrinant priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų sumų, baudų, delspinigių surinkimą į Fondą ir jų išieškojimą, teisingą duomenų apie apdraustuosius asmenis ir išmokų gavėjus tvarkymą bei įstatymuose nustatytų valstybinio socialinio draudimo išmokų ir kitų išmokų, kurių mokėjimas pavestas Fondo valdybai ir (ar) jai pavaldžioms valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms (toliau Fondo administravimo įstaigos), paskyrimą ir mokėjimą išmokų gavėjams, taip pat vykdyti pensijų anuiteto mokėtojo, valstybės informacinių technologijų paslaugų teikėjo, Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo administratoriaus funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-366, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10345

Nr. A1-374, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09185

 

11.     Organizuodama valstybinį socialinį draudimą, Fondo valdyba:

11.1.  užtikrina socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytų socialinio draudimo politikos tikslų ir uždavinių bei Vyriausybės pavedimų įgyvendinimą nustatytu laiku;

11.2.  užtikrina teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje;

11.3.  teikia siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį socialinį draudimą, tobulinimo;

11.4.  teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paaiškinimus dėl iškilusių problemų, susijusių su Fondo administravimo įstaigų veikla, taip pat dėl valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo ir kitą informaciją, reikalingą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai jos funkcijoms socialinio draudimo valdymo sistemoje užtikrinti;

11.5.  sudaro sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis dėl valstybinio socialinio draudimo funkcijų vykdymo;

11.6.  Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja savanoriškąjį valstybinį socialinį draudimą;

11.7.  nagrinėja, aiškina ir sprendžia klausimus, susijusius su valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų taikymu.

12.     Vykdydama operatyvų Fondo lėšų tvarkymą bei apskaitą, Fondo valdyba:

12.1. rengia ir, suderinusi su atitinkamomis valstybės institucijomis, teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Fondo biudžeto projektą ir atsiskaito, teikdama Fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį kartu su Fondo tarybos išvada;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-366, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10345

 

12.2. priskiria draudėjus nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifo grupei ir tvirtina šį priskyrimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-965, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26853

 

12.3. Neteko galios nuo 2019-06-28

Papunkčio naikinimas:

Nr. A1-366, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10345

 

12.4. organizuoja kaupiamųjų pensijų įmokų pervedimą į pensijų kaupimo bendrovių valdomus pensijų fondus, privalomojo sveikatos draudimo įmokų pervedimą į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sąskaitą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-366, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10345

 

12.5.  valdo Valstybinio socialinio draudimo rezervinį fondą;

12.6.  rengia ir tvirtina Fondo lėšų naudojimo tvarką ir apskaitos politiką;

12.7.  rengia ir tvirtina apyskaitų, ataskaitų ir kitų dokumentų formas, nustato jų pateikimo terminus ir tvarką;

12.8.  rengia ir tvirtina Fondo biudžeto pajamų ir išlaidų skaičiavimų pateikimo formas;

12.9.  teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – Finansų ministerija) statistinius duomenis apie Fondo biudžeto vykdymą, draudėjų, apdraustųjų bei valstybinio socialinio draudimo išmokų ir kitų išmokų, kurių mokėjimas pavestas Fondo administravimo įstaigoms, gavėjų skaičių bei kitą reikalingą informaciją;

12.10. planuoja ir valdo trumpalaikius ir ilgalaikius pinigų srautus;

12.11. organizuoja Fondo valdybos ir Fondo administravimo įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą bei atskaitomybę;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-374, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09185

 

12.12. tvarko laikinai laisvas Fondo biudžeto lėšas.

13.     Užtikrindama valstybinio socialinio draudimo įmokų, baudų, delspinigių, palūkanų ir kitų įmokų, kurių administravimas pavestas Fondo administravimo įstaigoms (toliau – valstybinio socialinio draudimo įmokos) administravimą, Fondo valdyba:

13.1.  organizuoja priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų sumų, baudų, delspinigių, palūkanų surinkimą ir išieškojimą į Fondą;

13.2.  nustato valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų skolų pripažinimo beviltiškomis tvarką ir vadovaudamasi ja priima sprendimus dėl jų nurašymo;

13.3.  teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informaciją, reikalingą valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo kontrolei užtikrinti;

13.4.  teikia duomenis Suteiktos valstybės ir nereikšmingos pagalbos registrui dėl valstybės pagalbos suteikimo draudėjams.

14.     Užtikrindama teisingą duomenų apie apdraustuosius asmenis ir išmokų gavėjus tvarkymą, Fondo valdyba:

14.1.  nustato valstybinio socialinio draudimo funkcijoms vykdyti būtinos informacijos apie draudėją, apdraustąjį asmenį arba valstybinio socialinio draudimo išmokų ar kitų išmokų, kurių mokėjimas pavestas Fondo administravimo įstaigoms, gavėją pateikimo tvarką;

14.2.  vykdo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;

14.3.  tvarko draudėjų, apdraustųjų asmenų, valstybinio socialinio draudimo išmokų ir kitų išmokų, kurių mokėjimas pavestas Fondo administravimo įstaigoms, gavėjų duomenis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre ir Fondo valdybos informacinėje sistemoje;

14.4.  teisinėmis, techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis užtikrina automatinį draudėjų registravimą;

14.5. Neteko galios nuo 2019-06-28

Papunkčio naikinimas:

Nr. A1-366, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10345

 

14.6. vykdo Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo dalyvių, pensijų kaupimo ir pensijų išmokų sutarčių registro valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-366, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10345

 

14.7.  apskaičiuoja lėšas už Fonde asmens įgytas pensines teises, organizuoja pensijų fonde sukauptų lėšų apskaičiavimą ir teikia reikiamą informaciją Europos Sąjungos kompetentingai institucijai.

15.     Užtikrindama valstybinio socialinio draudimo išmokų ir kitų išmokų, kurių mokėjimas pavestas Fondo administravimo įstaigoms, mokėjimą gavėjams, Fondo valdyba:

15.1.  užtikrina valstybinio socialinio draudimo išmokų ir kitų išmokų, kurių mokėjimas pavestas Fondo administravimo įstaigoms, teisingą apskaičiavimą, skyrimą ir organizuoja valstybinio socialinio draudimo išmokų ir kitų išmokų, kurių mokėjimas pavestas Fondo administravimo įstaigoms, mokėjimą laiku;

15.2. organizuoja ir vykdo asmenų, kuriems ligos išmokas, netekto darbingumo pensijas ar kitas išmokas iš Fondo biudžeto ar valstybės biudžeto moka Fondo administravimo įstaigos, neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo tikrinimus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-366, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10345

 

15.3. užtikrina 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 987/2009, nustatančio Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, ir kitų Europos Sąjungos teisės aktų bei susitarimų, susijusių su socialinės apsaugos sistemų koordinavimu, įgyvendinimą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-965, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26853

 

15.4. nustato socialinio draudimo pensijų pristatymo tvarką, suderintą su Fondo taryba, taip pat valstybinių pensijų ir kitų pensinio pobūdžio išmokų, kurių mokėjimas pavestas Fondo administravimo įstaigoms, pristatymo tvarką.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-965, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26853

 

16.     Fondo valdyba taip pat atlieka šias funkcijas:

16.1.  vykdo valstybės informacinių technologijų paslaugų teikėjo funkcijas;

16.2.  administruoja Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą;

16.21. įtraukia asmenis į pensijų kaupimą ir organizuoja pensijų anuitetų mokėjimą;

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-366, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10345

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-965, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26853

 

16.3koordinuoja ir užtikrina klientų aptarnavimą, konsultavimą ir informavimą;

16.4. koordinuoja ir užtikrina Fondo administravimo įstaigų efektyvų ir kokybišką darbą, jas kontroliuoja, teikia joms metodinę ir praktinę pagalbą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-374, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09185

 

16.5. teikia nurodymus Fondo administravimo įstaigoms dėl valstybinį socialinį draudimą, išmokų skyrimą ir mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų taikymo;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-374, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09185

 

16.6nagrinėja apdraustųjų asmenų, draudėjų, valstybinio socialinio draudimo išmokų ir kitų išmokų, kurių mokėjimas pavestas Fondo administravimo įstaigoms, gavėjų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų skundus dėl Fondo administravimo įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (toliau kartu – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), veiksmų ir sprendimų;

16.7tobulina ir prižiūri Fondo valdybos informacinę sistemą, reikalingą Fondo administravimo įstaigų funkcijoms vykdyti ir elektroninėms valstybinio socialinio draudimo paslaugoms teikti draudėjams, apdraustiesiems asmenims ir išmokų gavėjams;

16.8teikia Fondo valdybos informacinės sistemos duomenis valstybės institucijoms bei įstaigoms, kitiems duomenų gavėjams bei gauna ir naudoja valstybės institucijų bei įstaigų informacinių sistemų duomenis įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų teikimą ir gavimą, nustatyta tvarka;

16.9užtikrina duomenų, kaupiamų Fondo valdybos informacinėje sistemoje, saugumą ir teisėtą tvarkymą;

16.10. užtikrina Fondo administravimo įstaigų dokumentų efektyvų valdymą;

16.11. užtikrina veiklos planavimą, veiklos vertinimą, rizikos ir kokybės valdymą, korupcijos prevenciją Fondo administravimo įstaigose;

16.12. formuoja Fondo administravimo įstaigų personalo valdymo politiką, koordinuoja jos įgyvendinimą;

16.13. užtikrina Fondo valdybos personalo valdymą;

16.14. informuoja visuomenę valstybinio socialinio draudimo ir išmokų, kurių mokėjimas pavestas Fondo administravimo įstaigoms, klausimais;

16.15. užsiima leidybine veikla, susijusia su visuomenės informavimu apie valstybinį socialinį draudimą bei apie išmokas, kurių mokėjimas pavestas Fondo administravimo įstaigoms;

16.16. valdo ir naudoja į Fondo apskaitą įtrauktą valstybės turtą bei juo disponuoja;

16.161. centralizuotai vykdo Fondo administravimo įstaigų kompiuterizuotų darbo vietų (išskyrus kompiuterizuotų darbo vietų, kuriomis naudojasi Fondo valdybos Vilniaus skyriaus Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius) priežiūros funkcijas, Fondo valdybos direktoriaus nustatyta tvarka;

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-1116, 2020-11-17, paskelbta TAR 2020-11-17, i. k. 2020-24103

 

16.162. centralizuotai vykdo Fondo administravimo įstaigų turto (išskyrus turtą, kuriuo naudojasi Fondo valdybos Vilniaus skyriaus Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius) priežiūros funkcijas, Fondo valdybos direktoriaus nustatyta tvarka;

Papildyta papunkčiu:

Nr. A1-1116, 2020-11-17, paskelbta TAR 2020-11-17, i. k. 2020-24103

 

16.17. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, nustato Fondo administravimo įstaigoms prekių, paslaugų ir darbų pirkimo tvarką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-1116, 2020-11-17, paskelbta TAR 2020-11-17, i. k. 2020-24103

 

16.18. techniškai aptarnauja Fondo tarybos darbą;

16.19. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis organizacijomis, užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis Fondo valdybos veiklos klausimais;

16.20. Europos Sąjungos teisės aktuose ir kitais Lietuvos Respublikos sudarytose tarptautinėse sutartyse dėl socialinės apsaugos nustatytais atvejais veikia kaip kompetentinga įstaiga ir užtikrina šių sutarčių įgyvendinimą;

16.21. pagal savo kompetenciją rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

16.22. pagal savo kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai, dalyvaudama Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių bei komitetų posėdžiuose ir pristatydama Lietuvos Respublikos poziciją nagrinėjamais klausimais;

16.23. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

FONDO VALDYBOS TEISĖS

 

17.     Fondo valdyba, įgyvendindama veiklos tikslus ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

17.1.  gauti apmokėjimą iš kitų šaltinių už kitų valstybės pavestų funkcijų vykdymą;

17.2.  patikėjimo teise valdyti, naudoti į Fondo apskaitą įtrauktą turtą ir juo disponuoti;

17.3.  įsigyti vertybinių popierių ir juos valdyti bei jais disponuoti;

17.4.  sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių ūkio subjektais;

17.5.  atstovauti Fondo administravimo įstaigoms tarptautinėse organizacijose;

17.6.  tvirtinti įmonių ar įstaigų, susijusių su valstybinio socialinio draudimo funkcijų vykdymu arba padedančių jas vykdyti, nuostatus;

17.7.  Fondo tarybos pritarimu atsisakyti arba Fondo valdybos nustatyta tvarka perleisti visus ar dalį kreditorinių finansinių reikalavimų;

17.8.  suderinusi su Fondo taryba, įgyvendinti priemones papildomoms pajamoms gauti;

17.9.  atidėti valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo, viršijančio 30 tūkst. eurų, mokėjimą iki vienų metų, priskaičiuotų nuo pavėluotai pervestų valstybinio socialinio draudimo įmokų delspinigių, viršijančių 30 tūkst. eurų, išieškojimo laiką iki vienų metų, paskirtų baudų, viršijančių 30 tūkst. eurų, išieškojimą iki vienų metų, atleisti nuo delspinigių ir baudų, viršijančių 30 tūkst. eurų, mokėjimo;

17.10. pripažinti valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių, baudų ir palūkanų skolas beviltiškomis, jeigu jų neįmanoma išieškoti dėl objektyvių priežasčių arba jas priverstinai išieškoti netikslinga socialiniu ir (ar) ekonominiu požiūriu, kai: nerasta valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėtojo turto arba rastas turtas yra nelikvidus (mažai likvidus); priverstinio išieškojimo išlaidos didesnės už valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių, baudų ir palūkanų skolą; netikslinga priverstinai išieškoti nepriemoką, nes fizinio asmens ekonominė (socialinė) padėtis yra sunki: fiziniam asmeniui teikiama piniginė socialinė parama nepasiturintiems gyventojams;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-965, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26853

 

17.11. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka pasitelkti asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojus specialistus klausimams pagal jų kompetenciją spręsti, prižiūrint neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumą ir teisėtumą;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-366, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10345

Nr. A1-965, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26853

 

17.12. vykdydama savo funkcijas, gauti reikalingą informaciją ir duomenis;

17.13. perleisti įmonės, kuriai iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių, baudų ir palūkanų skolos reikalavimo teisę centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui abipusio susitarimo pagrindu;

17.14. Fondo valdybos direktoriaus nustatyta tvarka, suderinta su Finansų ministerija, skolintis iš kredito įstaigų;

17.15. nustatyti atvejus, kai draudėjams, apdraustiesiems asmenims, valstybinio socialinio draudimo išmokų ir kitų išmokų, kurių mokėjimas pavestas Fondo administravimo įstaigoms, gavėjams dokumentai įteikiami tik telekomunikacijų galiniais įrenginiais arba juos viešai paskelbiant;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-374, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09185

 

17.16. tikrinti ar pavesti Fondo administravimo įstaigoms patikrinti dokumentus, kuriais grindžiamos Fondo valdybos ir Fondo administravimo įstaigų administruojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ir (ar) valstybinio socialinio draudimo išmokos, taip pat išmokos, kurių mokėjimas pavestas Fondo valdybai ir (ar) Fondo administravimo įstaigoms;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-374, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09185

 

17.17. turi kitas įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas teises.

 

IV SKYRIUS

FONDO VALDYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

18. Fondo valdybos veikla organizuojama vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamu Fondo valdybos metiniu veiklos planu, rengiamu vadovaujantis Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, ir skelbiamu Fondo valdybos interneto svetainėje. Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 31 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikiama metinė Fondo valdybos veiklos ataskaita, kuri rengiama vadovaujantis Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 135 „Dėl Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-366, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10345

Nr. A1-965, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26853

 

19. Fondo valdybos administracijos struktūrą tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras. Direktorius ir jo pavaduotojai turi pareigas, atsakomybę ir teises, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose, Fondo valdybos darbo reglamente ir pareigybių aprašymuose. Fondo valdybos administracijos padalinių funkcijos, pareigos ir teisės nustatomos jų nuostatuose, kuriuos tvirtina Fondo valdybos direktorius.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-578, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13399

Nr. A1-1015, 2020-10-21, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21851

 

20.     Fondo valdybos administracijos padalinių veikla organizuojama vadovaujantis Fondo valdybos direktoriaus tvirtinamais Fondo valdybos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, Fondo valdybos administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymais.

21.    Fondo valdybai vadovauja direktorius, kurį 5 metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka (ne politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu) priima į pareigas ir atleidžia iš jų socialinės apsaugos ir darbo ministras. Fondo valdybos direktorius gali būti skiriamas eiti Fondo valdybos vadovo (direktoriaus) pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Fondo valdybos direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas socialinės apsaugos ir darbo ministrui.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-366, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10345

 

22.     Fondo valdybos direktorius:

22.1.  vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo jam nustatytas pareigas;

22.2.  organizuoja Fondo valdybos darbą, kad būtų įgyvendinti Fondo valdybos veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

22.3.  užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;

22.4.  užtikrina Fondo valdybos metinio veiklos plano projekto rengimą ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui jį tvirtinti;

22.5.  sudaro sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių juridiniais ir fiziniais asmenimis ir užtikrina jų vykdymą;

22.6.  priima sprendimus, kurių reikia Fondo valdybos funkcijoms įgyvendinti;

22.7.  leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

22.8.  atsako už Fondo valdybos kompetencijai pavestų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

22.9.  garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

22.10. tvirtina Fondo administravimo įstaigų veiklos sąnaudų sąmatas;

22.11. tvirtina ketvirčiais paskirstytas Fondo biudžeto pajamas, išlaidas ir pinigų srautus pagal klasifikacijos straipsnius;

22.12. tvirtina Fondo ir Fondo administravimo įstaigų veiklos apskaitos politiką;

22.13. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Fondo valdybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

22.14.    tvirtina Fondo administravimo įstaigų metinius veiklos planus, tipines organizacines valdymo struktūras, nuostatus, tipinius administracijos padalinių nuostatus, didžiausią leistiną pareigybių skaičių, direktorių pareigybių aprašymus, tipinius valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus bendrosios ir specialiosios veiklos dokumentus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-374, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09185

 

22.15.    formuoja Fondo valdybos ir Fondo administravimo įstaigų personalo valdymo politiką, užtikrina Fondo valdybos personalo valdymą, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Fondo valdybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, Fondo administravimo įstaigų direktorius, skatina ir skiria jiems tarnybines nuobaudas, nustato jų darbo pareigų pažeidimus, taip pat skiria jiems priedus, priemokas ir (ar) kitas išmokas;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. A1-374, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09185

 

22.16. organizuoja Fondo valdybos dokumentų valdymą;

22.17. organizuoja skundų, prašymų, pareiškimų ir ginčų dėl valstybinio socialinio draudimo santykių nagrinėjimą;

22.18. veikia Fondo valdybos vardu, atstovauja Fondo administravimo įstaigoms valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, taip pat santykiuose su kitais šalies ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

22.19. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

23. Fondo valdybos direktorius gali turėti pavaduotoją (-us), kurį (-iuos) jis į pareigas priima ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojas (-ai) tiesiogiai pavaldus (-ūs) ir atskaitingas (-i) Fondo valdybos direktoriui.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-578, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13399

Nr. A1-1015, 2020-10-21, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21851

 

24. Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojas (-ai):

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-1015, 2020-10-21, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21851

24.1. koordinuoja ir kontroliuoja Fondo valdybos direktoriaus įsakymu pagal nustatytas administravimo sritis nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir pavestų funkcijų atlikimą;

24.2. padeda Fondo valdybos direktoriui nustatyti ir įgyvendinti Fondo valdybos veiklos tikslus;

24.3. atlieka kitas Fondo valdybos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-578, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13399

 

25. Laikinai nesant Fondo valdybos direktoriaus (ligos, komandiruotės ir kitais atvejais), jo funkcijas atlieka Fondo valdybos direktoriaus įsakymu paskirtas vienas iš jo pavaduotojų.

Punkto pakeitimai:

Nr. A1-578, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13399

Nr. A1-1015, 2020-10-21, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21851

 

V SKYRIUS

FONDO VALDYBOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

26.     Fondo valdybos vidaus auditą atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

27.     Fondo valdybos valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

28.     Fondo valdybos finansų kontrolė atliekama Fondo valdybos direktoriaus nustatyta tvarka.

29.     Fondo valdybos metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę atlieka Fondo valdybos direktorius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30.     Fondo valdyba gali būti reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

________________________

Priedo pakeitimai:

Nr. A1-56, 2010-02-09, Žin., 2010, Nr. 18-849 (2010-02-11); Žin., 2010, Nr. 19-0 (2010-02-13), i. k. 1102230ISAK000A1-56

Nr. A1-11, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00655

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-56, 2010-02-09, Žin., 2010, Nr. 18-849 (2010-02-11); Žin., 2010, Nr. 19-0 (2010-02-13), i. k. 1102230ISAK000A1-56

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-14 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-404, 2010-09-07, Žin., 2010, Nr. 106-5498 (2010-09-09), i. k. 1102230ISAK00A1-404

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. A1-56 "Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-348, 2016-07-14, paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20569

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-14 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-11, 2017-01-05, paskelbta TAR 2017-01-09, i. k. 2017-00655

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-14 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo  

 

5.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-366, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-27, i. k. 2019-10345

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-14 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-374, 2020-04-30, paskelbta TAR 2020-04-30, i. k. 2020-09185

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-14 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-578, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13399

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-14 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-1015, 2020-10-21, paskelbta TAR 2020-10-21, i. k. 2020-21851

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-14 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-1116, 2020-11-17, paskelbta TAR 2020-11-17, i. k. 2020-24103

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-14 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Įsakymas

Nr. A1-965, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26853

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-14 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo