Suvestinė redakcija nuo 2017-09-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 16-773, i. k. 1112250ISAK0000V-82

 

Nauja redakcija nuo 2017-09-01:

Nr. V-1034, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13945

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 118:2011 „APGYVENDINIMO PASLAUGŲ SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

 

2011 m. sausio 27 d. Nr. V-82

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 2 straipsnio 12 dalimi ir 16 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normą HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“  (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d.

įsakymu Nr. V-82

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 118:2011 „APGYVENDINIMO PASLAUGŲ SVEIKATos SAUGOS REIKALAVIMAI“

 

I. TAIKYMO SRITIS

 

1. Ši higienos norma nustato pagrindinius apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimus. Higienos norma netaikoma laivuose teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms, patalpų nuomos paslaugoms.

2. Ši higienos norma privaloma asmenims, projektuojantiems, statantiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems statinius ir patalpas, kuriose teikiamos apgyvendinimo paslaugos, paslaugų teikėjams bei kontroliuojančioms institucijoms.

 

II SKYRIUS

NUORODOS

3.            Teisės aktai, į kuriuos šioje higienos normoje pateiktos nuorodos:

3.1.        2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1);

3.2.        Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas;

3.3.        Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimas Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“;

3.4.        Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 421 „Dėl Biocidinių produktų autorizacijos taisyklių patvirtinimo“;

3.5.        Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“;

3.6.        Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“;

3.7.        Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-572 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;

3.8.        Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-595 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“;

3.9.        Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. V-908 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 122:2006 „Rūkymo patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“ patvirtinimo“;

3.10.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“;

3.11.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

3.12.    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.

Skyriaus pakeitimai:

Nr. V-1034, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13945

 

III SKYRIUS
SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1034, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13945

 

4. Šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

4.1. Kambarys (numeris) – apgyvendinimui skirtame pastate įrengta patalpa ar jų grupė, apgyvendinimo paslaugų teikėjo siūloma kaip nedaloma visuma;

4.2. Kitos šioje higienos normoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys atitinka vartojamas Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1034, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13945

 

IV SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1034, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13945

 

5. Apgyvendinimo paslaugų teikėjai privalo teikti tik saugias paslaugas [3.2].

6. Asmenys vykdyti Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalies 6 punkte numatytą apgyvendinimo paslaugų veiklą gali tik teisės akto nustatyta tvarka gavę leidimą-higienos pasą [3.11].

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1034, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13945

 

7. Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti naudojamos priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį ir gamintojo nurodytas instrukcijas. Naudojimo instrukcijos turi būti laikomos apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje. Vonioms (dušams), tualetams, juose esantiems įrenginiams, inventoriui, paviršiams, kurie gali liesti su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuoti naudojami teisės aktų nustatyta tvarka autorizuoti biocidiniai produktai [3.1, 3.4].

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1034, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13945

 

8. Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys. Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis ir apimtis turi atitikti teisės akto reikalavimus [3.5].

9. Apgyvendinimo paslaugų teikėjas paslaugų vartotojui privalo suteikti tikslią, išsamią ir teisingą informaciją apie apgyvendinimo paslaugų teikimo vietą, teikiamas paslaugas, aprūpinimą inventoriumi, vidaus tvarkos taisykles. Informacija vartotojui turi būti suteikta prieš paslaugų vartotojui įsigyjant paslaugas (sudarant paslaugų teikimo sutartį). Apgyvendinimo paslaugų teikėjo parengtos vidaus tvarkos taisyklės pateikiamos gerai paslaugų vartotojui matomoje paslaugų teikimo vietoje.

10. Apgyvendinimo paslaugų teikimo patalpos, teritorija, jose esantys įrenginiai turi būti saugūs, įrengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.). Potencialiai pavojingose vietose turi būti apsauginiai įtaisai, įspėjamieji ženklai ar kitokios (pavyzdžiui, garso, šviesos) priemonės, ribojančios ar neleidžiančios prieiti prie pavojingų vietų ar įrenginių.

11. Triukšmas apgyvendinimo paslaugų vartotojų kambariuose (numeriuose), apgyvendinimo paslaugų teikimo teritorijoje neturi viršyti teisės akto nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių [3.12]. Iš apgyvendinimo paslaugų teikimo vietos (teritorijos) sklindantis triukšmas su apgyvendinimo paslaugų teikimo patalpomis ir jų teritorija besiribojančioje gyvenamojoje aplinkoje neturi viršyti teisės akto nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių [3.12].

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1034, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13945

 

12. Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje įrengtas baseinas ir jo priežiūra turi atitikti teisės akto reikalavimus [3.7].

13. Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje įrengta pirtis ir jos priežiūra turi atitikti teisės akto reikalavimus [3.8].

 

V SKYRIUS
TERITORIJOS ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1034, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13945

 

14. Apgyvendinimo paslaugų teikimo teritorija turi būti tvarkinga, nušienauta, švari.

15. Apgyvendinimo paslaugų teikimo teritorijoje turi būti talpos buitinėms atliekoms. Atliekoms skirtos talpos turi būti sandarios, uždaromos, pastatytos ant kieto pagrindo, prisipildžiusios ištuštinamos.

16. Tamsiu paros metu apgyvendinimo paslaugų teikimo teritorija turi būti apšviesta, visos bendro naudojimo patalpos – apšviestos ir paženklintos.

17. Jeigu apgyvendinimo paslaugas teikiančiame objekte leidžiama rūkyti, tam turi būti įrengtos specialios rūkymo patalpos (vietos). Rūkymo patalpos (vietos) turi būti atskirtos nuo patalpų (vietų), kuriomis naudojasi ir nerūkantys apgyvenimo paslaugų vartotojai, įrengtos atokiau nuo gyvenamosios ir poilsio zonų. Rūkymo patalpos (vietos) pastate, kuriame teikiamos apgyvendinimo paslaugos, įrengiamos ir eksploatuojamos teisės akto nustatyta tvarka [3.9].

18. Jeigu apgyvendinimo paslaugos teikiamos šalia vandens telkinių, kur įrengtos maudymosi vietos, kurios nėra teisės aktų nustatyta tvarka įteisintos kaip paplūdimiai, jos turi atitikti šiuos reikalavimus:

18.1.      maudymosi vietos turi būti pažymėtos, švarios, priėjimas prie vandens turi būti neslidus, neklampus, saugus;

18.2.      jeigu maudytis draudžiama arba nerekomenduojama, apgyvendinimo paslaugų vartotojai turi būti apie tai informuojami nurodant priežastis. Informacija turi būti pateikiama raštu, gerai apgyvendinimo paslaugų vartotojui matomoje vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1034, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13945

 

19. Teritorija, kurioje įrengtas šulinys ar versmės kaptažo įrenginys, turi būti švari, apsaugota nuo potencialios mikrobinės ir cheminės taršos. 20 m spinduliu apie šulinį ir versmės kaptažo įrenginį draudžiama vykdyti veiklą, kuri gali būti vandens užteršimo priežastis.

 

VI SKYRIUS
PATALPŲ REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1034, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13945

 

20. Apgyvendinimo paslaugų teikimo patalpose:

20.1. oro temperatūra kambaryje (numeryje), poilsio patalpoje turi būti ne žemesnė kaip 18 °C ir ne aukštesnė kaip 28 °C, santykinė oro drėgmė – nuo 35 proc. iki 65 proc. Vonios (dušo) patalpose temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 20 °C;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1034, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13945

 

20.2. kambaryje (numeryje), poilsio patalpoje bendra dirbtinė apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 150 lx; vartotojams skirtose bendro naudojimo virtuvėse, maisto gaminimo, maitinimo patalpose (jeigu tokios yra) – ne mažesnė kaip 100 lx; laiptinių, koridorių, vonios (dušo), tualeto patalpų – ne mažesnė kaip 50 lx. Natūralus apšvietimas turi būti kambariuose (numeriuose), poilsio patalpoje (-ose).

21. Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietos turi būti nuolat aprūpintos geriamuoju vandeniu. Tiekiamas šaltas ir karštas vanduo turi atitikti geriamojo vandens kokybės reikalavimus [3.6]. Karšto vandens čiaupe temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (matuojant temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), šalto – ne aukštesnė kaip 20 °C (matuojant temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo).

22. Karštas vanduo turi būti nuolat tiekiamas į vonios (dušo) patalpas, vartotojams skirtas maisto gaminimo patalpas.

23. Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje naudojami skalbiniai turi būti skalbiami viešojoje arba apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje įrengtoje skalbykloje.

24. Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje įrengta skalbykla turi atitikti šiuos reikalavimus:

24.1. skalbykloje turi būti įrengtos nešvarių skalbinių patalpa (zona), skalbimo patalpa (zona), lyginimo patalpa (zona), džiovinimo patalpa (arba lyginimo-džiovinimo patalpa) (zona), švarių skalbinių patalpa (zona);

24.2. skalbyklos patalpos ir technologiniai įrenginiai turi būti išdėstyti taip, kad švarių ir nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso metu nesusikirstų;

24.3. švariems ir nešvariems skalbiniams transportuoti naudojami atskiri, skirtingai paženklinti vežimėliai ar kitos talpos;

24.4. skalbyklos patalpos, inventorius ir įrenginiai darbo dienos pabaigoje turi būti išvalomi.

25. Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje įrengtoje skalbykloje naudojamos skalbimo priemonės turi būti naudojamos pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir instrukcijas.

26. Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje įrengtoje skalbykloje gali būti skalbiami tik apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje naudojami skalbiniai ir to paties apgyvendinimo paslaugų teikėjo (to paties tinklo) kituose apgyvendinimo paslaugas teikiančiuose objektuose naudojami skalbiniai.

27. Švariems skalbiniams; nešvariems skalbiniams; inventoriui (pagalvės, čiužiniai, antklodės, baldai ir pan.); valymo ir dezinfekcijos priemonėms, valymo inventoriui laikyti turi būti įrengtos atskiros patalpos ar specialūs uždari įrenginiai (spintos, lentynos).

28. Tualeto, vonios (dušo), apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje įrengtos skalbyklos, nešvarių skalbinių laikymo, švarių skalbinių laikymo patalpos (specialių uždarų įrenginių) sienos ir grindys turi būti padengtos lygia, atsparia drėgmei ir dezinfekcinėms priemonėms danga. Vonioje (duše) turi būti patiesta neslidi grindų danga.

 

VII SKYRIUS
PATALPŲ ĮRENGIMO IR INVENTORIAUS REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1034, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13945

 

29. Kambaryje (numeryje) turi būti geros būklės (nesuplyšę, nesulūžę ir pan.) baldai ir kitas miegui, drabužiams ir asmeniniams daiktams laikyti skirtas inventorius.

30. Teikiant apgyvendinimo paslaugą, kai paslaugos vartotojui yra skiriamas (išnuomojamas) ne kambarys (numeris), o lova kambaryje (numeryje), kuriame apgyvendinami ir kiti paslaugos vartotojai, atstumas tarp paslaugų vartotojams skirtų lovų turi būti ne mažesnis nei 75 cm arba jos turi būti atskirtos pertvara (sienele). Jeigu naudojamos dviaukštės lovos, atstumas nuo viršutinės lovos iki lubų turi būti ne mažesnis kaip 75 cm.

31. Kambaryje (numeryje), poilsio patalpose turi būti įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės (užuolaidos, žaliuzės ir pan.).

32. Kiekvienam vartotojui turi būti skiriamas čiužinys, antklodė, pagalvė, patalynė ir du rankšluosčiai.

33. Vonia (dušas) ir tualetas kambaryje (numeryje) gali būti įrengti vienoje patalpoje arba atskirose patalpose.

34. Jeigu vonia (dušas) ir tualetas įrengti vienoje patalpoje, esančioje kambaryje (numeryje), patalpoje turi būti vonia ar dušas, praustuvė, veidrodis, tualeto reikmenų spintelė (lentynėlė), muilas, pakabos rankšluosčiams ir drabužiams, unitazas, tualetinis šepetys, tualetinis popierius, šiukšlių dėžė.

35. Jei kambaryje (numeryje) vonios (dušo) ir tualeto patalpos įrengiamos atskirai, vonios (dušo) patalpose turi būti vonia ar dušas, praustuvė, veidrodis, tualeto reikmenų spintelė (lentynėlė), muilas, pakabos rankšluosčiams ir drabužiams, šiukšlių dėžė. Tualeto patalpoje turi būti unitazas, tualetinis šepetys, tualetinis popierius, šiukšlių dėžė.

36. Jei kambaryje (numeryje) neįrengta vonios (dušo) patalpa, tačiau įrengta atskira tualeto patalpa, joje turi būti praustuvė, veidrodis, tualeto reikmenų spintelė (lentynėlė), muilas, pakabos rankšluosčiams, unitazas, tualetinis šepetys, tualetinis popierius, šiukšlių dėžė.

37. Jeigu kambaryje (numeryje) nėra vonios (dušo) ir tualeto patalpų, turi būti įrengtos bendro naudojimo vonios (dušo) ir tualeto patalpos. Vyrams ir moterims įrengiamos atskiros bendro naudojimo vonios (dušo) ir tualeto patalpos.

38. 10 apgyvendinimo vietų turi būti įrengta ne mažiau kaip viena bendro naudojimo vonia (dušas), vienas unitazas, viena praustuvė.

39. Bendro naudojimo vonios (dušo) ir tualeto patalpos turi būti įrengtos kiekviename pastato, kuriame teikiamos apgyvendinimo paslaugos, aukšte. Priėjimas prie jų neturi kirsti kitų bendro naudojimo patalpų.

40. Bendro naudojimo vonia (dušas) ir tualetas gali būti įrengti vienoje patalpoje arba atskirose patalpose. Jeigu vonia (dušas) ir tualetas įrengti vienoje patalpoje, šioje patalpoje turi būti vonia (dušas), praustuvė, veidrodis, tualeto reikmenų spintelė (lentynėlė), muilas, pakabos rankšluosčiams ir drabužiams, popieriniai rankšluosčiai ar elektrinis rankų džiovintuvas, unitazas, tualetinis šepetys, tualetinis popierius, šiukšlių dėžė.

41. Jeigu bendro naudojimo vonia (dušas) ir tualetas įrengiami atskirose patalpose, tualetas turi būti įrengtas su prieškambariu, prieškambaryje turi būti praustuvė, veidrodis, tualeto reikmenų spintelė (lentynėlė), muilas, popieriniai rankšluosčiai ar elektrinis rankų džiovintuvas. Tualeto kabinoje turi būti unitazas, tualetinis šepetys, tualetinis popierius, šiukšlių dėžė, pakaba asmeniniams daiktams kabinti. Vonios (dušo) patalpose turi būti vonia arba dušas, veidrodis, tualeto reikmenų spintelė (lentynėlė), pakabos rankšluosčiams ir drabužiams.

42. Tose vietose, kur neįmanoma organizuoti nutekamųjų vandenų nuleidimo, gali būti įrengtas lauko tualetas. Pripildyta išgriebimo duobė turi būti išvaloma.

43. Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje įrengtos bendro naudojimo vonios (dušo) ir tualeto patalpos muilu, popieriniais rankšluosčiais, tualetiniu popieriumi gali būti aprūpinamos pagal išankstinį susitarimą tarp paslaugų teikėjo ir paslaugų vartotojo. Apie tai, kad paslaugų vartotojas nebus aprūpinamas minėtomis priemonėmis, vartotojas turi būti informuojamas iš anksto prieš sudarant paslaugų teikimo sutartį (prieš paslaugos teikimą).

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1034, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13945

 

44. Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje esantys šildymo prietaisai (įrenginiai) turi būti saugūs, nekelti nudegimo, apsinuodijimo pavojaus, prieinami valyti. Jeigu šildymo prietaiso (įrenginio) paviršiaus temperatūra taškuose, kuriuose jis yra pasiekiamas paslaugų vartotojui, yra (gali būti) aukštesnė nei 80 °C, būtina numatyti apsaugines priemones paslaugų vartotojams nuo nudegimų apsaugoti.

45. Atstumas nuo šildymo prietaiso (įrenginio) iki paslaugų vartotojui skirtos lovos turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.

 

VIII SKYRIUS
PATALPŲ, ĮRENGINIŲ, INVENTORIAUS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1034, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13945

 

46. Apgyvendinimo paslaugų vartotojas turi būti apgyvendintas švariame, tvarkingame kambaryje (numeryje). Išvykus vartotojui, kambario (numerio) patalpos turi būti išvalomos ir išvėdinamos. Vonios (dušo), tualeto patalpų grindys, vonia (dušas), unitazas, vonios (dušo), tualeto patalpose esantys įrenginiai ir paviršiai, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuojami biocidiniais produktais, naikinančiais tuberkuliozės bakterijas, mielinius ir sporas sudarančius grybelius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1034, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13945

 

47. Kiekvienam vartotojui turi būti tiekiami tik išskalbti, išlyginti ir kitų paslaugų vartotojų nenaudoti skalbiniai (patalynė, rankšluosčiai), chalatai ir vienkartinės šlepetės (jeigu vartotojai jomis aprūpinami). Čiužinys, antčiužinis (jeigu yra), antklodė, pagalvė, lovatiesė turi būti švarūs. Patalynė, rankšluosčiai, chalatai tam pačiam asmeniui turi būti keičiami pagal poreikį ar apgyvendinimo paslaugų teikėjo nustatytą tvarką, bet ne rečiau kaip kas 7 dienas.

48. Kambario (numerio) langai, užuolaidos ir kitos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės turi būti švarios.

49. Nešvarūs skalbiniai jų susidarymo vietoje sudedami į maišus ir juose transportuojami. Transportuojant skalbinius nešvarūs skalbiniai turi būti atskirti nuo švarių.

50. Apgyvendinti kambariai (numeriai), bendro naudojimo patalpos ir jose esantys įrenginiai turi būti tvarkomi, valomi paslaugų teikėjo vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka (jeigu nėra kitokio susitarimo tarp apgyvendinimo paslaugų teikėjo ir vartotojo).

51. Bendro naudojimo vonios (dušo) ir tualetų patalpos bei jose esantys įrenginiai turi būti nuolat švarūs. Šiukšlių dėžė ištuštinama. Vonios (dušo), tualeto patalpų grindys, vonia (dušas), unitazas, vonioje (duše), tualete esantys įrenginiai ir paviršiai, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, dezinfekuojami biocidiniais produktais, naikinančiais tuberkuliozės bakterijas, mielinius ir sporas sudarančius grybelius.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1034, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13945

 

52. Kambariams (numeriams), bendro naudojimo patalpoms ir vonioms (dušams), tualetams valyti turi būti naudojamas atskiras valymo inventorius. Vonių (dušų), tualetų valymo inventorius turi būti laikomas atskirai nuo kitų patalpų valymo inventoriaus.

53. Karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra kas 3 mėnesius turi būti profilaktiškai pakeliama iki 66 °C ir išlaikoma ne mažiau kaip 25 min.

54. Paslaugų teikėjas ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi atlikti geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti. Jeigu paslaugos teikiamos tik tam tikru metų laiku, tyrimas atliekamas prieš apgyvendinimo paslaugų teikimo sezono pradžią. Papildomi vandens tyrimai atliekami, kai vandens tiekimo sistema pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos ar remonto, taip pat kai diagnozuojama susirgimų legionelioze. Tyrimų protokolai saugomi apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje ne trumpiau kaip 2 metus.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1034, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13945

 

55. Jeigu 1 l vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis ir šaltinis, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1034, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13945

 

551. Dušo (-ų) ragelio (-ų) galvutė (-ės) valoma (-os) ir dezinfekuojama (-os) ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Papildyta punktu:

Nr. V-1034, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13945

 

56. Vandens tiekimo sistemos nukenksminimo būdas turi būti saugus vartotojams. Vandens tiekimo sistemos valymo ir nukenksminimo darbai (cheminė, terminė dezinfekcija) atliekami apgyvendinimo paslaugų teikimo patalpose nesant paslaugų vartotojų arba vartotojai apie planuojamas priemones, jų tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones informuojami pateikiant informaciją raštu gerai paslaugų vartotojui matomoje apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje.

57. Visi vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, nukenksminimo, profilaktikos darbai turi būti registruojami Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnale (šios higienos normos priedas). Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalas saugomas apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje ne trumpiau kaip 2 metus.

58. Apgyvendinimo paslaugų teikimo patalpose neturi būti nariuotakojų ir graužikų.

 

IX SKYRIUS
REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKĖJAMS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-1034, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13945

 

59. Asmenys, teikiantys apgyvendinimo paslaugas, gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą teisės akto nustatyta tvarka ir turėti Asmens medicininę knygelę (forma Nr. F048/a) [3.3]. Asmens medicininė knygelė laikoma apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje.

60. Apgyvendinimo paslaugas teikiantys asmenys, tiesiogiai susiję su paslaugų vartotojų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, turi būti išklausę privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymo kursus ir turėti sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus [3.10]. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimai laikomi apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1034, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13945

 

____________________

 

 

Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“

priedas

 

 

(Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalo forma)

 

 

PROFILAKTINIŲ (TECHNINIŲ) PRIEMONIŲ (DARBŲ) REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

_____________________________________________________________________________________________

(juridinio asmens / filialo pavadinimas, kodas, fizinio asmens vardas, pavardė, apgyvendinimo paslaugų teikimo vietos adresas)

 

Eil. Nr.

Profilaktinės (techninės) priemonės (darbo) pavadinimas (vandens tiekimo sistemos remontas, rekonstrukcija, valymas, terminis ar cheminis nukenksminimas)

Vandens tiekimo sistemos vieta (dalis), kurioje buvo atliktos profilaktinės (techninės) priemonės (darbai), jų atlikimo data

Profilaktinės (techninės) priemonės (darbo) trukmė

Profilaktinės (techninės) priemonės (darbo) aprašymas

(kas buvo daryta, nurodoma vandens temperatūra, jeigu buvo matuota, taškai (vietos), kuriuose (-iose) buvo matuota temperatūra, nukenksminimui naudojamos medžiagos pavadinimas, koncentracija ir kt.)

Profilaktinę (techninę) priemonę (darbą) atlikusio fizinio asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas; juridinio asmens pavadinimas, kodas, sutarties data ir Nr., jeigu priemonės (darbai) buvo vykdyti pagal sutartį

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1034, 2017-08-30, paskelbta TAR 2017-08-31, i. k. 2017-13945

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo