Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 50-1631

Neoficialus įstatymo tekstas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADVOKATŪROS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO

ĮSTATYMAS

2004 m. kovo 12 d. Nr. IX-2056
Vilnius


 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo įsigaliojimas

1. Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas (toliau – Advokatūros įstatymas) įsigalioja nuo paskelbimo „Valstybės žiniose“ dienos, išskyrus šiame Įstatyme numatytas išimtis.

2. Advokatūros įstatymo 7 straipsnio 1 punkto ir 35 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatos dėl galimybės Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui tapti advokatu ar advokato padėjėju, taip pat Advokatūros įstatymo dvyliktasis ir tryliktasis skirsniai įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą dienos.

3. Advokatūros įstatymo 20 straipsnis įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d. Iki Advokatūros įstatymo 20 straipsnio įsigaliojimo verstis advokato praktika turi teisę advokatai, apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę ne mažiau kaip penkiasdešimt tūkstančių litų.

4. Advokatūros įstatymo 25 straipsnio 5 dalis įsigalioja nuo 2004 m. liepos 1 d.

 

2 straipsnis. Advokatūros įstatyme nustatytų reikalavimų, kurie nebuvo numatyti Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme Nr. VIII-811 advokatams bei advokatų padėjėjams, taikymas

1. Advokatūros įstatyme advokatų padėjėjams nustatyti reikalavimai, kurie nebuvo numatyti 1998 m. birželio 25 d. priimtame Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme Nr.VIII-811 (toliau – Įstatymas Nr.VIII-811), netaikomi asmenims, kurie įrašyti į advokatų padėjėjų sąrašą iki Advokatūros įstatymo įsigaliojimo dienos.

2. Pagal Įstatymą Nr. VIII-811 teisėjams ir asmenims, apgynusiems socialinių mokslų teisės krypties daktaro ar habilituoto daktaro disertaciją, nustatytos lengvatinio pripažinimo advokatu sąlygos taikomos asmenims, kurie prašymus pripažinti juos advokatais yra pateikę iki Advokatūros įstatymo įsigaliojimo dienos.

3. Buvę advokatais asmenys, išbraukti iš Praktikuojančių advokatų sąrašo Įstatymo Nr. VIII-811 24 straipsnio 1, 5 ar 6 punktuose nurodytais pagrindais, jeigu nuo išbraukimo praėjo ne daugiau kaip penkeri metai, pripažįstami advokatais netaikant Advokatūros įstatymo 7 straipsnio 3 punkte nustatytų reikalavimų.

 

3 straipsnis. Neteko galios nuo 2007 m. birželio 21 d.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. X-1163, 2007-06-05, Žin., 2007, Nr. 68-2650 (2007-06-21)

 

4 straipsnis. Advokatūros įstatymo 39 straipsnio 2 dalies taikymas

Advokatai, įrašyti į Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašą, ir advokatų padėjėjai privalo pasitikrinti sveikatą iki 2005 m. liepos 1 d. Po šios datos teisę verstis advokato veikla arba atlikti advokato padėjėjo praktiką turi tik sveikatą pasitikrinę advokatai ir advokatų padėjėjai.

 

5 straipsnis. Visuotinio advokatų susirinkimo sušaukimas

Visuotinį advokatų susirinkimą iki 2004 m. liepos 1 d. sušaukia Lietuvos advokatų taryba. Ji parengia ir visuotiniam advokatų susirinkimui pateikia Lietuvos advokatūros įstatus.

 

6 straipsnis. Lietuvos advokatų tarybos pertvarkymas

1. Lietuvos advokatų taryba, kaip juridinis asmuo, pertvarkoma į Lietuvos advokatūrą. Visuotinis advokatų susirinkimas patvirtina Lietuvos advokatūros įstatus. Patvirtintus Lietuvos advokatūros įstatus pasirašo visuotinio advokatų susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Šių asmenų parašų tikrumas neturi būti notaro patvirtintas.

2. Lietuvos advokatų taryba, Advokatų garbės teismas ir revizijos komisija tampa atitinkamais Lietuvos advokatūros organais nuo Lietuvos advokatūros, kaip juridinio asmens, įregistravimo dienos. Lietuvos advokatų tarybos, Advokatų garbės teismo ir revizijos komisijos nariai neperrenkami atitinkamų Lietuvos advokatūros organų nariais ir jų teises bei pareigas turi iki kadencijos pabaigos. Iki Lietuvos advokatūros, kaip juridinio asmens, įregistravimo dienos visuotinis advokatų susirinkimas (konferencija), Lietuvos advokatų taryba, Advokatų garbės teismas ir Revizijos komisija atlieka atitinkamas Advokatūros įstatyme Lietuvos advokatūros visuotiniam advokatų susirinkimui, advokatų tarybai, Advokatų garbės teismui bei revizijos komisijai nustatytas funkcijas.

 

7 straipsnis. Advokatų kvalifikacinių egzaminų komisijos narių įgaliojimai

Advokatų kvalifikacinių egzaminų komisijos narių įgaliojimai tęsiasi iki jų kadencijos pabaigos. Nauja advokatų kvalifikacinių egzaminų komisija yra sudaroma pagal Advokatūros įstatymą.

 

8 straipsnis. Asmenų, kuriems buvo išduotos licencijos verstis teisininko praktika, pripažinimas advokatais ir kitų teisininkų, kurie iki Advokatūros įstatymo įsigaliojimo teikė teisines paslaugas, teisinio darbo stažo pripažinimas

1. Asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija teisės aktų nustatyta tvarka buvo išdavusi licencijas verstis teisininko praktika, jų prašymu Lietuvos advokatų tarybos arba Lietuvos advokatūros advokatų tarybos sprendimu pripažįstami advokatais netaikant Advokatūros įstatymo 7 straipsnio 3 punkto, jeigu tokie asmenys pateikia įrodymus, kad ne mažiau kaip trejus metus per paskutinius penkerius metus iki Advokatūros įstatymo įsigaliojimo dienos vertėsi teisininko praktika ar dirbo teisinį darbą. Asmenys dėl pripažinimo advokatais turi teisę kreiptis į Lietuvos advokatų tarybą arba Lietuvos advokatūros advokatų tarybą iki 2004 m. gruodžio 31 d.

2. Advokatūros įstatymo 7 straipsnio 3 punkte nurodytas teisinio darbo stažas pripažįstamas juridinių asmenų, teikusių teisines paslaugas, dalyviams bei darbuotojams, jeigu jie pateikia įrodymus, kad vertėsi teisininko praktika ar dirbo teisinį darbą.

 

9 straipsnis. Lietuvos advokatūros statuto taikymas

Iki Lietuvos advokatūra priims teisės aktus, reikalingus Advokatūros įstatymui įgyvendinti, atitinkamos Lietuvos advokatūros statuto nuostatos taikomos tiek, kiek neprieštarauja Advokatūros įstatymui.

 

10 straipsnis. Netekę galios teisės aktai

Įsigaliojus Advokatūros įstatymui, netenka galios:

1) Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas (Žin., 1998, Nr. 64-1840);

2) Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo įgyvendinimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 64-1841);

3) Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 7, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Advokatūros įstatymo įgyvendinimo įstatymo 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas (Žin., 1999, Nr. 19-508);

4) Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 7 ir 24 straipsnių papildymo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 57-1830);

5) Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 35 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 102-2923);

6) Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 44 straipsnio papildymo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 104-2975);

7) Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo įgyvendinimo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 64-1925);

8) Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 9 straipsnio papildymo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 64-1926);

9) Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 7 ir 18 straipsnių papildymo ir Įstatymo papildymo nauju dešimtuoju skirsniu įstatymas (Žin., 2001, Nr. 108-3903).

 

11 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2004 m. liepos 1 d. patvirtina Advokatų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles.

2. Valstybinė draudimo priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos iki 2004 m. rugsėjo 1 d. patvirtina leidimų vykdyti advokatų profesinės civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą išdavimo tvarką.

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija iki 2004 m. liepos 1 d. patvirtina pareiškėjų ir advokatų sveikatos reikalavimus bei sveikatos tikrinimo tvarką.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         ROLANDAS PAKSAS

 

_________________

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1163, 2007-06-05, Žin., 2007, Nr. 68-2650 (2007-06-21)

ADVOKATŪROS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Aušrinė Trapinskienė (2007-06-21)

                  autrap@lrs.lt