Nutarimas paskelbtas: Žin., 2001, Nr. 48-1676

Neoficialus nutarimo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

Nauja nutarimo redakcija (antraštės pakeitimai):

Nr. 1166, 2003-09-11, Žin., 2003, Nr. 88-3999 (2003-09-17)

Nr. 414, 2005-04-18, Žin., 2005, Nr. 51-1700 (2005-04-21)

DĖL INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTUI ĮGYVENDINTI, ADMINISTRAVIMĄ, ATSAKOMYBĖS IR FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO

 

Siekdama, kad geriau būtų administruojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, gaunamos pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą, ir Lietuvos Respublikos lėšos projektams, kuriems skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, bendrai finansuoti, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisykles (pridedama).

2. Įpareigoti institucijas, kurių funkcijos ir teisės nustatytos šiuo nutarimu patvirtintose Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklėse (toliau vadinama – Taisyklės):

2.1. suderinti institucijos nuostatus su Taisyklėse nustatytomis funkcijomis ir prireikus parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo dėl institucijos nuostatų pakeitimo projektą;

2.2. paskirti struktūrinius padalinius, atsakingus už Taisyklėse nustatytų funkcijų atlikimą.

3. Įgalioti Finansų ministeriją pasirašyti administracinę sutartį su Europos Komisija dėl bendradarbiavimo audito ir kontrolės srityje.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                Rolandas Paksas

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                            Vytautas Markevičius

___________________

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 649
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr.
414
redakcija)

 

INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ LIETUVOS 2004–2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTUI ĮGYVENDINTI, ADMINISTRAVIMĄ, ATSAKOMYBĖS IR FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) parengtos įgyvendinant 1994 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1681/94 dėl pažeidimų ir su struktūrinės politikos finansavimu ir šios srities informacinės sistemos organizavimu susijusių neteisingai sumokėtų sumų susigrąžinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 14 skyrius, 1 tomas, p. 23) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2035/2005 (OL 2005 L 328, p. 8) (toliau vadinama – Reglamentas Nr. 1681/94), 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 14 skyrius, 1 tomas, p. 31) (toliau vadinama – Pagrindinis reglamentas), 2000 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1159/2000 dėl informavimo ir viešumo priemonių, kurias valstybės narės turi įgyvendinti dėl paramos iš struktūrinių fondų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 14 skyrius, 1 tomas, p. 115), 2001 m. kovo 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 438/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles dėl struktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 14 skyrius, 1 tomas, p. 132) (toliau vadinama – Valdymo ir kontrolės reglamentas), 2010 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimą 2010/802/ES, kuriuo kai kuriems pažeidimams, susijusiems su veiksmais, bendrai finansuotais iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo 2000–2006 m. programavimo laikotarpiu, taikoma Reglamento (EB) Nr. 1681/94 5 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1831/94 5 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų teikti specialius pranešimus išimtis (OL 2010 L 341, p. 49) (toliau vadinama – Komisijos sprendimas 2010/802/ES), ir atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) struktūrinių fondų lėšos Lietuvos Respublikai skiriamos vadovaujantis 1-ojo tikslo programa – su Europos Komisija suderintu Lietuvos 2004–2006 metų bendruoju programavimo dokumentu, pagal kurį paramą gauna ES regionai, kurių bendrasis vidaus produktas, tenkantis vienam gyventojui, mažesnis nei 75 procentai ES bendrojo vidaus produkto, tenkančio vienam gyventojui, vidurkio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1104, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 128-4907 (2008-11-08)

Nr. 626, 2011-06-01, Žin., 2011, Nr. 68-3237 (2011-06-04)

 

2. Šios Taisyklės nustato institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą (vadovaujančiosios, mokėjimo, tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų ir Priežiūros komiteto) funkcijas ir atsakomybę, taip pat funkcijas, kurių vykdymą vadovaujančioji ir mokėjimo institucijos perduoda tarpinėms ir įgyvendinančiosioms institucijoms, ir būdus, kuriais bus kontroliuojamas šiomis Taisyklėmis priskirtų funkcijų vykdymas. Šiose Taisyklėse nurodytų institucijų priskirtų funkcijų aprašymas nustatytas Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklėse (toliau vadinama – Administravimo ir finansavimo taisyklės), patvirtintose finansų ministro 2004 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1K-033 (Žin., 2004, Nr. 19-599; 2005, Nr. 21-667).

3. Šiose Taisyklėse nurodytos institucijos turi užtikrinti, kad įgyvendinant projektus pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento priemones būtų finansuojamos tik tinkamos finansuoti išlaidos.

Šios Taisyklės netaikomos Europos Bendrijų iniciatyvoms („INTERREG III“ ir „EQUAL“) bei Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriui.

 

4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Asignavimai įsipareigojimams – lėšų suma, už kurią (jos neviršydamas) asignavimų valdytojas einamaisiais biudžetiniais metais turi teisę prisiimti įsipareigojimus projektams, remiamiems iš ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, finansuoti.

Auditą koordinuojanti institucija – institucija, atsakinga už Pagrindinio reglamento 38 straipsnio 3 dalyje ir Valdymo ir kontrolės reglamento 10 straipsnyje nustatytų koordinavimo funkcijų atlikimą. Auditą koordinuojanti institucija yra Finansų ministerija.

Bendrojo finansavimo lėšos – lėšos projektams, kuriems skirta ES struktūrinių fondų lėšų, bendrai finansuoti. Šios bendrojo finansavimo lėšos gali susidaryti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skiriamų kaip parama projektui, ir/arba projekto vykdytojo įnešamų Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių biudžetų lėšų, taip pat kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir/arba savivaldybės (išskyrus kitus ES finansinės paramos šaltinius). Bendrojo finansavimo lėšomis taip pat gali būti pripažįstamos projekto vykdytojo įnešamos fizinių ir/arba juridinių asmenų lėšos, skirtos viešiesiems tikslams. Žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės atveju bendrojo finansavimo lėšomis pripažįstamos ir nuosavos projekto vykdytojo lėšos.

BPD priedas – BPD patvirtintų valstybės narės plėtros strategijos ir prioritetų įgyvendinimo dokumentas; jame pateikta išsami informacija apie BPD priemones, kaip nurodyta Pagrindinio reglamento 18 straipsnio 3 dalyje; jis parengtas (koordinuojant vadovaujančiajai institucijai) institucijų, atsakingų už BPD priemonių administravimą, ir prireikus patikslintas Pagrindinio reglamento 34 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

BPD priemonė – tam tikros srities veiklos rūšių, skirtų prioritetui įgyvendinti per kelerius metus, visuma. BPD priemonė numato galimybę minėtųjų rūšių veiklą finansuoti iš ES struktūrinių fondų, bendrojo finansavimo ir kitų šaltinių lėšų.

BPD prioritetas – vienas iš strategijos, įteisintos BPD, prioritetų, kuriam numatytos ES struktūrinių fondų, bendrojo finansavimo ir kitų šaltinių lėšos, nustatyti konkretūs tikslai ir parengtos įgyvendinimo priemonės.

BPD projektas (toliau vadinama – projektas) – ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, pagal kuriuos galima spręsti, ar sukurtų rezultatų ekonominė ir socialinė nauda yra proporcinga panaudotiems ištekliams.

ES struktūriniai fondai – Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), Europos socialinis fondas (ESF), Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo skyrius ir Žuvininkystės orientavimo finansinė priemonė.

ES struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema – valstybės informacinė sistema, kurios veikimas paremtas informacinėmis technologijomis ir kuri skirta rinkti ir saugoti statistikos ir finansų duomenims, reikalingiems Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 935 (Žin., 2004, Nr. 123-4486), įgyvendinimui, 2004–2006 metų ES struktūrinių fondų, ES sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimui, 2007–2013 metų projektų įgyvendinimui pagal veiksmų programas, ES fondų ir nacionalinių projektų lėšų panaudojimui stebėti ir valdyti, taip pat šiai informacijai perduoti Europos Komisijai.

Įgyvendinančioji institucija – institucija, atsakinga už priskirtų BPD priemonių projektų administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą. Įgyvendinančiosios institucijos yra šios: Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Transporto investicijų direkcija, viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra, paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

Išlaidų deklaracija – įgyvendinančiosios ir tarpinės institucijos pagal mokėjimo institucijos Administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytą formą ir tvarką parengtas ir patvirtintas dokumentas, kuriame nurodomos visos iki atitinkamo laikotarpio pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai atitinkamos institucijos administruojamo ES struktūrinio fondo išlaidos.

Lietuvos 2004–2006 metų bendrasis programavimo dokumentas (toliau vadinama – BPD) – Lietuvos Respublikos parengtas ir patvirtintas bei Europos Komisijos patvirtintas strateginis dokumentas, kuriame išdėstyti kiekybiškai išreikšti valstybės plėtros tikslai ir valstybės plėtros strategija, kuri yra suskirstyta į prioritetus ir įgyvendinama pagal vieną arba kelias priemones.

Mokėjimo institucija – institucija, atsakinga už Pagrindinio reglamento priskirtų ES struktūrinių fondų mokėjimo institucijos funkcijų atlikimą. Mokėjimo institucija yra Finansų ministerija.

Mokėjimo paraiška Europos Komisijai pagal tarpinių institucijų pateiktas išlaidų deklaracijas mokėjimo institucijos parengtas Valdymo ir kontrolės reglamento antrajame priedėlyje nustatytos formos dokumentas.

Mokėjimo paraiška Valstybės ižduitarpinės institucijos pagal finansų ministro nustatytą formą parengtas dokumentas, kuriuo prašoma, kad Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentas nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas pervestų nurodytiems gavėjams – projektų vykdytojams.

Mokėjimo prašymas – projekto vykdytojo pagal tarpinės institucijos nustatytą formą, suderintą su vadovaujančiąja institucija, užpildytas dokumentas, teikiamas įgyvendinančiajai institucijai kartu su dokumentais, kuriais pagrindžiamos projekto, dėl kurio sudaryta paramos sutartis, įgyvendinimo išlaidos.

Paraiška tarpinei institucijai dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui – pagal mokėjimo institucijos nustatytą formą įgyvendinančiosios institucijos parengtas ir patvirtintas dokumentas, kuriuo remdamasi tarpinė institucija rengia mokėjimo paraišką Valstybės iždui.

Parama projektui – pagal paramos sutartį projektui skiriamos ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo, skiriamo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, lėšos. Parama projektui skiriama nustačius paramos projektui skyrimo sąlygas, kurios kartu su ES ir nacionaliniais teisės aktais apibrėžia tinkamas finansuoti projekto išlaidas. Parama projektui nustatoma kaip visos tinkamos finansuoti projekto išlaidos arba jų dalis. Kai parama projektui neapima visų numatomų deklaruoti tinkamų finansuoti išlaidų, likusios tinkamų finansuoti išlaidų dalies finansavimą turi užtikrinti projekto vykdytojas.

Paramos sutartis paramos projektams, įgyvendinantiems BPD priemones, skyrimo sutartis.

Priežiūros komitetas pagrindinė BPD įgyvendinimo priežiūros institucija, atliekanti visas Pagrindinio reglamento Priežiūros komitetui priskirtas funkcijas. Priežiūros komitetas sudaromas po to, kai Europos Komisija patvirtina BPD, bet ne vėliau kaip po 3 mėnesių. Jo institucinę sudėtį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Projekto paraiška – vadovaujančiosios ir tarpinių institucijų nustatytos formos juridinio arba fizinio asmens, siekiančio gauti paramą projektui, užpildytas dokumentas.

Projekto vykdytojaskiekvienoje BPD priemonėje nurodyti juridiniai ir/arba fiziniai asmenys, kurie, pateikę projekto paraišką, gauna ar yra gavę paramą projektui įgyvendinti.

Projektų atrankos komitetas tarpinės institucijos sudaromas komitetas rekomendacijoms dėl siūlomų finansuoti projektų parengti.

Tarpinė institucija – institucija, atsakinga už jai priskirtų BPD priemonių įgyvendinimą bei priežiūrą ir paramos projektams planavimą. Tarpinės institucijos yra šios: Aplinkos ministerija, Susisiekimo ministerija, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Žemės ūkio ministerija ir Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Tinkamos finansuoti išlaidos – visos projekto išlaidos, kurios patirtos neprieštaraujant ES ir nacionalinių teisės aktų nuostatoms ir gali būti deklaruojamos Europos Komisijai.

Vadovaujančioji institucija – institucija, atsakinga už Pagrindinio reglamento priskirtų vadovaujančiosios institucijos funkcijų atlikimą ir už BPD rengimą bei įgyvendinimo priežiūrą. Vadovaujančioji institucija yra Finansų ministerija.

Veiklos atrankiniai patikrinimai – ES struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumo bei deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų patikrinimai, atliekami pagal Valdymo ir kontrolės reglamento 10 straipsnio reikalavimus.

Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Reglamente Nr. 1681/94 vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1104, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 128-4907 (2008-11-08)

Nr. 626, 2011-06-01, Žin., 2011, Nr. 68-3237 (2011-06-04)

 

II. VADOVAUJANČIOJI INSTITUCIJA

 

5. Vadovaujančioji institucija atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja BPD rengimą ir vadovauja šiam darbui, teikia BPD projektą Europos Komisijai derinti ir tvirtinti, taip pat inicijuoja BPD pakeitimus ir Priežiūros komiteto pritarimu teikia Europos Komisijai siūlymus keisti BPD;

5.2. vadovauja deryboms su Europos Komisija dėl BPD;

5.3. organizuoja BPD priedo rengimą ir vadovauja šiam darbui, teikia BPD priedą Priežiūros komitetui tvirtinti, taip pat inicijuoja BPD priedo pakeitimus;

5.4. atsižvelgdama į BPD priedo finansinį planą, susijusius Priežiūros komiteto sprendimus, kiekvienai BPD priemonei nustato ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti asignavimų įsipareigojimams metinius limitus, teikia rekomendacijas dėl paramos projektams poreikio BPD įgyvendinti planavimo;

5.5. užtikrina, kad visų tinkamų finansuoti išlaidų apskaita būtų tvarkoma taip, kaip nurodyta Pagrindiniame reglamente;

5.6. kuria ir prižiūri ES struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemą, turinčią užtikrinti išlaidų tinkamumo, viešųjų pirkimų, valstybės pagalbos, ES vykdomos politikos horizontalaus lygio srityse ir kitų nustatytų reikalavimų laikymąsi, nustato reikiamas kontrolės procedūras;

5.7. teikia Europos Komisijai informaciją apie BPD įgyvendinimo eigą, ES struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemos veikimą ir planuojamus pakeitimus, vertina Europos Komisijos rekomendacijas dėl ES struktūrinių fondų lėšų administravimo, informuoja Europos Komisiją apie tai, kaip įgyvendinami rekomendacijose pateikti pasiūlymai;

5.8. kartu su kitomis už ES struktūrinių fondų lėšų administravimą atsakingomis institucijomis rengia ir tvirtina teisės aktus, kuriuose nustato detalias ES struktūrinių fondų administravimo funkcijų atlikimo taisykles bei procedūras ir prižiūri, kaip minėtose taisyklėse nurodytos institucijos laikosi jų nuostatų;

5.9. duoda privalomus vykdyti nurodymus, teikia institucijoms, administruojančioms ir naudojančioms ES struktūrinių fondų lėšas, paaiškinimus, patarimus BPD įgyvendinimo ir ES struktūrinių fondų lėšų administravimo klausimais;

5.10. institucijoms nesilaikant vadovaujančiosios institucijos nustatytų ES struktūrinių fondų administravimo funkcijų atlikimo taisyklių bei procedūrų ir per vadovaujančiosios institucijos (suderinus su tarpinėmis institucijomis) nustatytus terminus nepašalinus nustatytų trūkumų arba iškilus realiai grėsmei, kad nacionalinio biudžeto lėšos gali būti panaudotos netinkamai, informuoja apie tai Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybei problemų sprendimo būdus;

5.11. kuria ir prižiūri ES struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (toliau vadinama – informacinė sistema);

5.12. stebi BPD įgyvendinimo eigą (įskaitant asignavimų įsipareigojimams panaudojimą, taip pat paramos projektams pagal atskiras BPD priemones dydžius ir patvirtintus tinkamų finansuoti išlaidų dydžius) ir naudodama informacinę sistemą keičiasi duomenimis su Europos Komisija;

5.13. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti Priežiūros komiteto institucinę sudėtį, institucijų teikimu tvirtina šio komiteto asmeninę sudėtį, organizuoja Priežiūros komiteto darbą ir vadovauja jam, atlieka jo sekretoriato funkcijas, teikia Priežiūros komitetui reikiamą informaciją ir BPD priemonių įgyvendinimo ataskaitas;

5.14. rengia Pagrindinio reglamento nurodytas metines ir galutines BPD įgyvendinimo ataskaitas ir gavusi Priežiūros komiteto patvirtinimą teikia šias ataskaitas Europos Komisijai, kartu su Europos Komisija peržiūri jas;

5.15. organizuoja BPD įgyvendinimo vertinimą, šiam tikslui sudaro BPD vertinimo valdymo grupę; bendradarbiauja su Europos Komisija atliekant galutinį vertinimą;

5.16. rengia visuomenės informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą pagal BPD strategiją ir BPD programos lygio priemonių planą, vadovaudamasi Pagrindinio reglamento nuostatomis, informuoja visuomenę apie ES struktūrinių fondų teikiamas galimybes ir panaudojimo rezultatus; koordinuoja už ES struktūrinių fondų lėšų administravimą atsakingų institucijų informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą pagal BPD ir suteiktos paramos viešinimo veiklą;

5.17. planuoja ir administruoja BPD techninės pagalbos prioriteto priemones, siekdama užtikrinti efektyvų ir kvalifikuotą ES struktūrinių fondų lėšų planavimą ir panaudojimą;

5.18. dalyvauja su balsavimo teise projektų atrankos komitetų darbe;

5.19. užtikrina, kad visi deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai, taip pat šių tinkamų finansuoti išlaidų tikrinimo dokumentai pagal Pagrindinio reglamento ir Valdymo ir kontrolės reglamento nuostatas būtų tinkamai saugomi ir prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims mokėjimo, tarpinėse, įgyvendinančiosiose institucijose ir pas projektų vykdytojus. Detalūs saugotinų dokumentų aprašai pateikiami Administravimo ir finansavimo taisyklėse;

5.20. įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, apie tai praneša įgyvendinančiajai institucijai. Įtarusi, kad pažeidimas gali būti susijęs su nusikalstama veika, apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba), mokėjimo ir įgyvendinančiajai institucijoms;

5.21. finansų ministro nustatyta tvarka organizuoja ES struktūrinių fondų paramos teikimo pagal BPD užbaigimo procesą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1104, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 128-4907 (2008-11-08)(papildyta 5.21. punktu)

Nr. 626, 2011-06-01, Žin., 2011, Nr. 68-3237 (2011-06-04)

 

6. Vadovaujančioji institucija turi teisę:

6.1. gauti iš auditą koordinuojančios, mokėjimo, tarpinių, įgyvendinančiųjų institucijų ir projektų vykdytojų visą reikiamą informaciją, susijusią su BPD įgyvendinimu, kad įsitikintų, ar tinkamai naudojamos ES struktūrinių fondų lėšos;

6.2. sudaryti komisijas ar darbo grupes, skirtas padėti vadovaujančiajai institucijai užtikrinti BPD įgyvendinimo ir ES struktūrinių fondų lėšų administravimo procesų atskirose srityse koordinavimą (į šias komisijas ar darbo grupes gali būti įtraukiami susijusių institucijų ir įstaigų atstovai ir pasitelkiami nepriklausomi ekspertai);

6.3. sustabdyti institucijų įgaliojimus prisiimti įsipareigojimus sudarant paramos sutartis Administravimo ir finansavimo taisyklėse nurodytais atvejais;

6.4. pagal Valdymo ir kontrolės reglamento bei Administravimo ir finansavimo taisyklių nustatytus reikalavimus tikrinti projektus jų įgyvendinimo ir administravimo vietose;

6.5. teikti teisės aktų, susijusių su ES struktūrinių fondų administravimu, paaiškinimus.

 

III. MOKĖJIMO INSTITUCIJA

 

7. Mokėjimo institucija atlieka šias funkcijas:

7.1. atidaro atskirą Valstybės iždo sąskaitą Lietuvos banke kiekvieno ES struktūrinio fondo lėšoms;

7.2. valdo iš Europos Komisijos gautas ES struktūrinių fondų lėšas;

7.3. išmoka projektų vykdytojams paramą projektams pagal Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisykles, patvirtintas finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 (Žin., 2000, Nr. 65-1976; 2007, Nr. 90-3604);

7.4. tvarko ES struktūrinių fondų lėšų ir bendrojo finansavimo, skiriamo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, apskaitą pagal nustatytą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų apskaitymo tvarką;

7.5. tikrina iš Europos Komisijos gaunamas ES struktūrinių fondų lėšų sumas;

7.6. pagal tarpinių institucijų pateiktas planuojamų išlaidų, skirtų atitinkamo struktūrinio fondo projektams įgyvendinti einamaisiais ir pirmaisiais ateinančiais metais, ataskaitas teikia Europos Komisijai planuojamų deklaruoti išlaidų ir prašomų iš atitinkamo ES struktūrinio fondo lėšų sumų einamaisiais ir pirmaisiais ateinančiais metais prognozes;

7.7. tikrina tarpinių institucijų pateiktas tinkamų finansuoti išlaidų deklaracijas, rengia ir teikia apmokėti mokėjimo paraiškas Europos Komisijai, taip pat kitą Europos Komisijos reikalaujamą informaciją ir tuo tikslu tvarko deklaruotinų Europos Komisijai išlaidų apskaitą pagal BPD priemones;

7.8. rengia teisės aktų projektus, kuriuose reglamentuojamos procedūros skirtos ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšoms, išmokėtoms ir (arba) panaudotoms pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, grąžinti mokėjimo institucijai, tvarko grąžintinų ir grąžintų lėšų apskaitą; kartą per metus informuoja Europos Komisiją apie grąžintinas ir grąžintas ES struktūrinių fondų lėšas;

7.9. nustato BPD priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, finansavimo tvarką, užtikrinančią, kad lėšos būtų išmokamos laiku;

7.10. saugo pagal kompetenciją visus dokumentus, kuriuos mokėjimo institucija pagal kompetenciją gauna arba rengia vadovaudamasi Pagrindinio reglamento bei Administravimo ir finansavimo taisyklių nustatytomis procedūromis, užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

7.11. įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, apie tai praneša įgyvendinančiajai institucijai. Įtarusi, kad pažeidimas gali būti susijęs su nusikalstama veika, apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir įgyvendinančiajai institucijai;

7.12. finansų ministro nustatyta tvarka dalyvauja ES struktūrinių fondų paramos teikimo pagal BPD užbaigimo procese.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1104, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 128-4907 (2008-11-08)(papildyta 7.12. punktu)

 

8. Mokėjimo institucija turi teisę:

8.1. pagal kompetenciją gauti iš auditą koordinuojančios, vadovaujančiosios, tarpinių, ir įgyvendinančiųjų institucijų ir projektų vykdytojų visą informaciją, susijusią su BPD įgyvendinimu, kad įsitikintų, ar tinkamai naudojamos ES struktūrinių fondų lėšos;

8.2. duoti institucijoms, administruojančioms ES struktūrinių fondų lėšas, privalomus vykdyti nurodymus dėl ES struktūrinių fondų lėšų apskaitos;

8.3. atlikti tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų patikrinimus, susijusius su ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimu;

8.4. pagal Valdymo ir kontrolės reglamento bei Administravimo ir finansavimo taisyklių nustatytus reikalavimus tikrinti projektus jų įgyvendinimo ir administravimo vietose;

8.5. atsižvelgdama į Europos Komisijai pateiktas planuojamų deklaruoti išlaidų ir prašomų iš atitinkamo ES struktūrinio fondo lėšų sumų einamaisiais ir pirmaisiais ateinančiais metais prognozes, taip pat į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus BPD priemonių asignavimų įsipareigojimams metinius limitus, teikti rekomendacijas dėl paramos projektams poreikio BPD įgyvendinti planavimo;

8.6. atsižvelgdama į turimą informaciją apie tarpinių institucijų išlaidų deklaracijoje deklaruojamų išlaidų pagrįstumą ir (arba) kitą informaciją, turi teisę deklaruoti Europos Komisijai kitą nei tarpinių institucijų išlaidų deklaracijose deklaruojamą išlaidų sumą ir apie tai informuoti atitinkamą tarpinę instituciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1104, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 128-4907 (2008-11-08)(papildyta 8.6. punktu)

 

IV. TARPINĖ INSTITUCIJA

 

9. Tarpinė institucija atlieka šias funkcijas:

9.1. rengia atitinkamas BPD ir BPD priedo dalis;

9.2. atsižvelgdama į šių Taisyklių 5.4 ir 8.5 punktuose nurodytas rekomendacijas ir teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, planuoja paramos projektams poreikį BPD įgyvendinti, šių lėšų paskirstymą tarp institucijos administruojamų BPD priemonių, nurodo jas Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto tarpinių institucijų išlaidų suvestinėse;

9.3. remdamasi įgyvendinančiosios institucijos rengiamomis planuojamų išlaidų, skirtų atitinkamo struktūrinio fondo projektams įgyvendinti einamaisiais ir pirmaisiais ateinančiais metais, ataskaitomis, rengia ir teikia mokėjimo institucijai planuojamų išlaidų, skirtų atitinkamo struktūrinio fondo projektams įgyvendinti einamaisiais ir pirmaisiais ateinančiais metais, ataskaitas;

9.4. atlieka priskirtų BPD priemonių priežiūrą, seka asignavimų įsipareigojimams panaudojimą, taip pat paramos projektams pagal atskiras BPD priemones dydžius ir patvirtintus tinkamų finansuoti išlaidų dydžius, tvarko tinkamų finansuoti išlaidų apskaitą pagal Pagrindinio reglamento ir Administravimo ir finansavimo taisyklių nustatytą tvarką;

9.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktus, nustatančius detalias ES struktūrinių fondų administravimo funkcijų atlikimo taisykles ir procedūras, rengia teisės aktų projektus, kuriuose reglamentuojamos tarpinės institucijos procedūros, užtikrinančios Administravimo ir finansavimo taisyklių nuostatų laikymąsi, užtikrina šių teisės aktų laikymąsi;

9.6. dalyvauja Priežiūros komiteto veikloje;

9.7. inicijuoja BPD ir BPD priedo pakeitimus, teikia pasiūlymus, susijusius su BPD įgyvendinimu, asignavimų įsipareigojimams metinio limito bei paramos projektams paskirstymo tikslinimu atitinkamais biudžetiniais metais;

9.8. suderinusi su vadovaujančiąja institucija, nustato priskirtų BPD priemonių kvietimų teikti projektų paraiškas sąlygas (nustato projektų atrankos kriterijus, tvirtina projektų paraiškų formas, projektų paraiškų pildymo reikalavimus ir kitus kvietimų teikti projektų paraiškas dokumentus);

9.9. vadovaudamasi Pagrindiniame reglamente apibrėžtu partnerystės principu, sudaro projektų atrankos komitetus, įtraukdama ministerijų ir kitų valstybės institucijų, įstaigų ir organizacijų, kurių kompetencijos sričiai priskiriami svarstomi projektai, atstovus, derina jų sudėtį su vadovaujančiąja institucija, organizuoja šių komitetų darbą ir vadovauja jiems;

9.10. vadovaudamasi Administravimo ir finansavimo taisyklių nuostatomis ir atsižvelgdama į projektų atrankos komiteto rekomendacijas, priima sprendimus dėl paramos projektui skyrimo; informaciją apie priimtus sprendimus dėl paramos projektui skyrimo teikia vadovaujančiajai institucijai ir įgyvendinančiosioms institucijoms;

9.11. tikrina ir tvirtina įgyvendinančiosios institucijos parengtas paraiškas tarpinei institucijai dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui ir remdamasi šiomis paraiškomis rengia mokėjimo paraiškas Valstybės iždui;

9.12. pagal Administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytas formas ir terminus rengia BPD priemonių įgyvendinimo ataskaitas, teikia šias ataskaitas vadovaujančiajai bei mokėjimo institucijoms ir užtikrina, kad visa pateikta informacija ir skaičiavimai būtų teisingi (prireikus rengia papildomas ataskaitas);

9.13. rengia grąžintinų lėšų ataskaitas ir kas mėnesį teikia jas mokėjimo ir vadovaujančiajai institucijoms;

9.14. rengia ir tvirtina išlaidų deklaracijas, teikia jas mokėjimo institucijai;

9.15. vadovaudamasi informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą pagal BPD strategija, planuoja visuomenės bei galimų pareiškėjų informavimo veiksmus ir informuoja visuomenę bei galimus pareiškėjus apie priskirtas BPD priemones;

9.16. saugo pagal kompetenciją visus deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, taip pat šių tinkamų finansuoti išlaidų tikrinimo dokumentus pagal Pagrindinio reglamento ir Administravimo ir finansavimo taisyklių nustatytas procedūras, užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

9.17. įtraukia į informacinę sistemą duomenis apie projektų atrankos komiteto rekomendacijas, tarpinės institucijos sprendimus dėl paramos skyrimo, projektų paraiškų atrankos rezultatus ir kitus vadovaujančiosios institucijos reikalaujamus duomenis;

9.18. įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, apie tai praneša įgyvendinančiajai institucijai. Įtarusi, kad pažeidimas gali būti susijęs su nusikalstama veika, apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, mokėjimo ir įgyvendinančiajai institucijoms;

9.19. Administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka sprendžia, ar reikia stabdyti mokėjimus konkrečiam projekto vykdytojui, nutraukti paramos sutartį ir (arba) susigrąžinti išmokėtas paramos lėšas, ir (arba) sumažinti paramą, ir (arba) priima kitus sprendimus;

9.20. finansų ministro nustatyta tvarka dalyvauja ES struktūrinių fondų paramos teikimo pagal BPD užbaigimo procese.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1104, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 128-4907 (2008-11-08)(papildyta 9.19, 9.20. pinktais)

 

10. Tarpinė institucija turi teisę:

10.1. pagal kompetenciją gauti iš auditą koordinuojančios, mokėjimo, vadovaujančiosios, įgyvendinančiųjų institucijų ir projektų vykdytojų visą informaciją, susijusią su BPD įgyvendinimu, kad įsitikintų, ar tinkamai naudojamos ES struktūrinių fondų lėšos;

10.2. (neteko galios);

10.3. kviesti socialinius ekonominius partnerius ir pasitelkti nepriklausomus ekspertus dalyvauti projektų atrankos komiteto darbe;

10.4. pagal Valdymo ir kontrolės reglamento bei Administravimo ir finansavimo taisyklių nustatytus reikalavimus tikrinti projektus jų įgyvendinimo ir administravimo vietose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1104, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 128-4907 (2008-11-08)

 

V. ĮGYVENDINANČIOJI INSTITUCIJA

 

11. Įgyvendinančioji institucija atlieka šias funkcijas:

11.1. atitinkamos tarpinės institucijos nustatyta tvarka skelbia kvietimus teikti projektų paraiškas, vertina projektų paraiškas, prireikus pasitelkia nepriklausomus ekspertus išvadoms dėl projektų pateikti;

11.2. teikia juridiniams ir/arba fiziniams asmenims, siekiantiems gauti paramą projektui įgyvendinti, Administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytą informaciją, kurios reikia projektų paraiškoms parengti ir pateikti;

11.3. rengia projektų paraiškų vertinimo ataskaitas ir teikia jas atitinkamai tarpinei institucijai;

11.4. gavusi tarpinės institucijos sprendimą dėl paramos projektams skyrimo, apie gautą sprendimą informuoja projektų vykdytojus, sudaro paramos sutartis su atitinkamais juridiniais ir/arba fiziniais asmenimis;

11.5. rengia planuojamų išlaidų, skirtų atitinkamo struktūrinio fondo projektams įgyvendinti einamaisiais ir pirmaisiais ateinančiais metais, ataskaitas pagal priskirtas priemones ir teikia jas tarpinei institucijai;

11.6. teikia tarpinei institucijai pasiūlymus dėl BPD ir BPD priedo patikslinimo, kad tinkamai būtų panaudojamos ES struktūrinių fondų lėšos;

11.7. pagal Valdymo ir kontrolės reglamento, Administravimo ir finansavimo taisyklių nustatytus kontrolės ir audito reikalavimus atlieka projektų, dėl kurių yra sudarytos paramos sutartys, priežiūrą jų įgyvendinimo laikotarpiu; tikrina projektus jų įgyvendinimo vietose, imasi būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams pašalinti, informuoja tarpinę instituciją apie tikrinimo rezultatus;

11.8. įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, Administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka atlieka tyrimą. Nustačiusi pažeidimų, Administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka siūlo tarpinei institucijai nutraukti paramos sutartį ir (arba) susigrąžinti išmokėtas paramos lėšas, ir (arba) sumažinti paramą ir (arba) pateikia kitus siūlymus. Įtarusi, kad pažeidimas gali būti susijęs su nusikalstama veika, apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, tarpinei ir mokėjimo institucijoms;

11.9. įtraukia į informacinę sistemą duomenis apie projektų paraiškų teikėjus, projektų paraiškų vertinimo rezultatus, sudarytas paramos sutartis, būtiną informaciją apie projektus, pateiktus mokėjimo prašymus, paraiškas tarpinėms institucijoms dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui, projektų išlaidas, projektų patikrų vietose rezultatus, nustatytus pažeidimus ir kitus duomenis pagal Administravimo ir finansavimo taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytą tvarką;

11.10. tikrina ir tvirtina projektų vykdytojų mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti, atitiktį paramos sutarties sąlygoms; pagal gautus mokėjimo prašymus rengia ir teikia paraiškas tarpinei institucijai dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui;

11.11. vykdo Pagrindinio reglamento ir informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą pagal BPD strategijos nustatytas informavimo ir viešinimo funkcijas;

11.12. teikia tarpinei institucijai informaciją, kurios reikia Administravimo ir finansavimo taisyklėse nurodytoms ataskaitoms parengti;

11.13. saugo pagal kompetenciją visus tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, taip pat šių tinkamų finansuoti išlaidų tikrinimo dokumentus pagal Pagrindinio reglamento ir Administravimo ir finansavimo taisyklių nustatytas procedūras, užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

11.14. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktus, nustatančius detalias ES struktūrinių fondų administravimo funkcijų atlikimo taisykles ir procedūras, rengia įgyvendinančiosios institucijos vidaus procedūrų, užtikrinančių Administravimo ir finansavimo taisyklių nuostatų laikymąsi, aprašymus, užtikrina šių procedūrų laikymąsi;

11.15. finansų ministro nustatyta tvarka dalyvauja ES struktūrinių fondų paramos teikimo pagal BPD užbaigimo procese;

11.16. rengia ir tvirtina išlaidų deklaracijas, teikia jas tarpinei institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1104, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 128-4907 (2008-11-08)(papildyta punktais 11.15, 11.16)

 

12. Įgyvendinančioji institucija turi teisę:

12.1. pagal kompetenciją gauti iš auditą koordinuojančios, mokėjimo, vadovaujančiosios, tarpinių institucijų ir projektų vykdytojų visą informaciją, susijusią su BPD įgyvendinimu, kad įsitikintų, ar tinkamai naudojamos ES struktūrinių fondų lėšos;

12.2. pasitelkti nepriklausomus ekspertus išvadoms dėl projektų pateikti.

 

VI. INSTITUCIJOS, ATSAKINGOS UŽ VEIKLOS ATRANKINIUS
PATIKRINIMUS

 

13. Institucijos, atsakingos už veiklos atrankinius patikrinimus, yra nurodytos šių Taisyklių 2 priede ir atlieka tokias funkcijas:

13.1. atlieka veiklos atrankinius patikrinimus (arba užtikrina jų atlikimą) pagal Valdymo ir kontrolės reglamento reikalavimus finansų ministro nustatyta tvarka ir apie rezultatus informuoja auditą koordinuojančią instituciją, prireikus – ir Valstybės kontrolę;

13.2. sudaro sąlygas Europos Komisijos ir Europos Audito Rūmų atstovų vizitams ir prireikus kartu su jais atlieka veiklos atrankinius patikrinimus;

13.3. rengia metinę visų atliktų ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo įgyvendinant paskirtą administruoti BPD priemonę veiklos atrankinių patikrinimų ataskaitą, teikia šią ataskaitą auditą koordinuojančiai institucijai;

13.4. įtraukia į informacinę sistemą duomenis, susijusius su veiklos atrankiniais patikrinimais, ir kitus auditą koordinuojančios institucijos reikalaujamus duomenis;

13.5. finansų ministro nustatyta tvarka dalyvauja ES struktūrinių fondų paramos teikimo pagal BPD užbaigimo procese.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1104, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 128-4907 (2008-11-08)(papildyta punktais 13.4., 13.5.)

 

14. Institucijos, atsakingos už veiklos atrankinius patikrinimus, turi teisę pagal kompetenciją gauti iš vadovaujančiosios, mokėjimo, tarpinių, įgyvendinančiųjų institucijų ir projektų vykdytojų visą informaciją, susijusią su BPD įgyvendinimu ir projektų vykdymu, kad įsitikintų, ar tinkamai naudojamos ES struktūrinių fondų lėšos.

 

VII. AUDITĄ KOORDINUOJANTI INSTITUCIJA

 

15. Auditą koordinuojanti institucija atlieka šias funkcijas:

15.1. koordinuoja institucijų, atsakingų už veiklos atrankinius patikrinimus, metinių veiklos atrankinių patikrinimų planų sudarymą ir vykdymą, siekdama užtikrinti, kad veiklos atrankiniai patikrinimai apimtų mažiausiai 5 procentus tinkamų finansuoti išlaidų ir būtų paskirstyti periodiškai tolygiai vadovaujantis Valdymo ir kontrolės reglamento nuostatomis; prireikus teikia pasiūlymus dėl metinių veiklos atrankinių patikrinimų planų sudarymo ir vykdymo;

15.2. teikia Europos Komisijai institucijų, atsakingų už veiklos atrankinius patikrinimus, metinius veiklos atrankinių patikrinimų planus;

15.3. pagal institucijų, atsakingų už veiklos atrankinius patikrinimus, pateiktas metines veiklos atrankinių patikrinimų ataskaitas ir Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitas ir/arba jų santraukas rengia metinę ataskaitą, kurioje apibendrinami per kalendorinius metus atlikti visi veiklos atrankiniai patikrinimai ir auditai, ir teikia ją vadovaujančiajai institucijai;

15.4. analizuoja iš institucijų, atsakingų už veiklos atrankinius patikrinimus, ir Valstybės kontrolės gautas patikrinimų ir valstybinio audito ataskaitas ir/arba ataskaitų santraukas bei išvadas, prireikus persiunčia jas vadovaujančiajai, mokėjimo ir tarpinėms institucijoms;

15.5. atlieka institucijų, atsakingų už veiklos atrankinius patikrinimus, veiklos atrankinių patikrinimų ataskaitose pateiktų rekomendacijų pažangos stebėjimo priežiūrą ir teikia vadovaujančiajai, mokėjimo institucijoms, Valstybės kontrolei ir Europos Komisijai informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą;

15.6. dalyvauja organizuojant Europos Komisijos ir Europos Audito Rūmų auditorių vizitus ir apie vizitų rezultatus informuoja vadovaujančiąją, mokėjimo, tarpines institucijas ir Valstybės kontrolę;

15.7. nagrinėja Europos Komisijos rekomendacijas dėl finansų kontrolės tobulinimo ir veiklos atrankinių patikrinimų atlikimo, rengia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo;

15.8. teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl ES struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimo;

15.9. prireikus teikia informaciją, susijusią su veiklos atrankiniais patikrinimais, Valstybės kontrolei, kuri, vadovaudamasi Valdymo ir kontrolės reglamento VI skyriaus nuostatomis, rengia deklaraciją, baigus teikti paramą;;

15.10. finansų ministro nustatyta tvarka dalyvauja ES struktūrinių fondų paramos teikimo pagal BPD užbaigimo procese.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1104, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 128-4907 (2008-11-08)(papildyta punktu 15.10.)

 

16. Auditą koordinuojanti institucija turi teisę pagal kompetenciją gauti iš institucijų, atsakingų už veiklos atrankinius patikrinimus, mokėjimo, vadovaujančiosios, tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų visą informaciją, susijusią su BPD įgyvendinimu, kad įsitikintų, ar tinkamai naudojamos ES struktūrinių fondų lėšos.

 

VIII. PRIEŽIŪROS KOMITETAS

 

17. Priežiūros komitetas atlieka šias funkcijas:

17.1. rengia savo darbo reglamentą ir suderinęs su vadovaujančiąja institucija jį tvirtina;

17.2. remdamasis BPD ir BPD priede nustatytais BPD įgyvendinimo priežiūros rodikliais, periodiškai vertina, kas nuveikta siekiant BPD nustatytų tikslų;

17.3. svarsto ir tvirtina BPD priedą, svarsto ir pritaria (arba nepritaria) vadovaujančiosios institucijos, tarpinių institucijų, Priežiūros komiteto narių pateiktiems siūlymams keisti BPD priedą;

17.4. svarsto ir pritaria (arba nepritaria) vadovaujančiosios institucijos, tarpinių institucijų, Priežiūros komiteto narių pateiktiems siūlymams keisti BPD;

17.5. svarsto ir pritaria (arba nepritaria) metinėms ir galutinei BPD įgyvendinimo ataskaitoms prieš siunčiant jas Europos Komisijai;

17.6. svarsto BPD vertinimo ataskaitas ir kitą vertinimo valdymo grupės teikiamą informaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1104, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 128-4907 (2008-11-08)

 

IX. FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBA PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

 

18. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba įgyvendinančiųjų institucijų informacinėje sistemoje registruotus pranešimus apie pažeidimus, kurių suma viršija 10 000 eurų, per du mėnesius nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos teikia Europos Komisijai, kaip numatyta Reglamento Nr. 1681/94 3 ir 5 straipsniuose ir pagal Komisijos sprendime 2010/802/ES numatytas sąlygas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1104, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 128-4907 (2008-11-08)

Nr. 626, 2011-06-01, Žin., 2011, Nr. 68-3237 (2011-06-04)

 

––––––––––––––––

 

Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos
2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių

1 priedas

 

BPD PRIEMONĖS

 

Eil. Nr.

BPD priemonės pavadinimas

Atskaitinga tarpinė institucija

Atskaitinga įgyvendinančioji institucija

I. Tarpinėms ir įgyvendinančiosioms institucijoms priskirtos BPD priemonės

1.

Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas

Susisiekimo ministerija

Transporto investicijų direkcija

2.

Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas

Ūkio ministerija

viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

3.

Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija

Aplinkos ministerija

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

4.

Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir modernizavimas

Sveikatos apsaugos ministerija

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

5.

Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti Europos socialinio fondo remiamas priemones)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Švietimo ir mokslo ministerija

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

6.

Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

paramos fondas

Europos socialinio fondo agentūra

7.

Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

paramos fondas

Europos socialinio fondo agentūra

8.

Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

paramos fondas

Europos socialinio fondo agentūra

9.

Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas

Švietimo ir mokslo ministerija

paramos fondas

Europos socialinio fondo agentūra

10.

Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje

Švietimo ir mokslo ministerija

paramos fondas

Europos socialinio fondo agentūra

11.

Tiesioginė parama verslui

Ūkio ministerija

viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

12.

Verslo aplinkos gerinimas

Ūkio ministerija

viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

13.

Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

14.

Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos

Ūkio ministerija

viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

15.

Investicijos į žemės ūkio valdas

Žemės ūkio ministerija

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

16.

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

Žemės ūkio ministerija

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

17.

Žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros gerinimas

Žemės ūkio ministerija

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

18.

Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas

Žemės ūkio ministerija

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

19.

Miškų ūkis

Žemės ūkio ministerija

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

20.

Leader + pobūdžio priemonė

Žemės ūkio ministerija

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

21.

Mokymas

Žemės ūkio ministerija

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

22.

Veikla, susijusi su žvejybos laivynu

Žemės ūkio ministerija

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

23.

Vandens išteklių apsauga ir plėtra, žuvininkystė, žvejybos uosto įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse

Žemės ūkio ministerija

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

24.

Kita veikla (susijusi su žuvininkyste)

Žemės ūkio ministerija

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

II. Vadovaujančiajai institucijai priskirtos administruoti BPD priemonės

25.

Parama programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei (ERPF)

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

26.

Programos viešumas ir vertinimas (ESF)

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

 

 

––––––––––––––––


Institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, skirtų Lietuvos
2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentui įgyvendinti, administravimą, atsakomybės ir funkcijų paskirstymo taisyklių

2 priedas

 

INSTITUCIJOS, ATSAKINGOS UŽ VEIKLOS ATRANKINIUS PATIKRINIMUS

 

 

Eil. Nr.

BPD priemonės pavadinimas

Institucija, atsakinga už veiklos atrankinius patikrinimus

1.

Transporto infrastruktūros prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimas

Susisiekimo ministerija

2.

Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas

Ūkio ministerija

3.

Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija

Aplinkos ministerija

4.

Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir modernizavimas

Sveikatos apsaugos ministerija

5.

Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti Europos socialinio fondo priemones)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Švietimo ir mokslo ministerija

6.

Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

7.

Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

8.

Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

9.

Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas

Švietimo ir mokslo ministerija

10.

Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje

Švietimo ir mokslo ministerija

11.

Tiesioginė parama verslui

Ūkio ministerija

12.

Verslo aplinkos gerinimas

Ūkio ministerija

13.

Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra

Vidaus reikalų ministerija

14.

Viešoji turizmo infrastruktūra ir paslaugos

Ūkio ministerija

15.

Investicijos į žemės ūkio valdas

Žemės ūkio ministerija

16.

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

Žemės ūkio ministerija

17.

Žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros gerinimas

Žemės ūkio ministerija

18.

Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas

Žemės ūkio ministerija

19.

Miškų ūkis

Žemės ūkio ministerija

20.

Leader + pobūdžio priemonė

Žemės ūkio ministerija

21.

Mokymas

Žemės ūkio ministerija

22.

Veikla, susijusi su žvejybos laivynu

Žemės ūkio ministerija

23.

Vandens išteklių apsauga ir plėtra, žuvininkystė, žvejybos uosto įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse

Žemės ūkio ministerija

24.

Kita veikla (susijusi su žuvininkyste)

Žemės ūkio ministerija

25.

Parama programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei (ERPF)

Finansų ministerija

26.

Programos viešumas ir vertinimas (ESF)

Finansų ministerija

___________________

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1166, 2003-09-11, Žin., 2003, Nr. 88-3999 (2003-09-17)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 31 D. NUTARIMO NR. 649 „DĖL ATSAKOMYBĖS UŽ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS ĮGYVENDINIMĄ LIETUVOJE PASISKIRSTYMO TARP VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ" PAKEITIMO

Nauja nutarimo redakcija nuo 2003-09-18

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 414, 2005-04-18, Žin., 2005, Nr. 51-1700 (2005-04-21)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 31 D. NUTARIMO NR. 649 "DĖL EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO LIETUVOJE" PAKEITIMO

Nauja nutarimo redakcija nuo 2005-04-22

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1104, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 128-4907 (2008-11-08)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 31 D. NUTARIMO NR. 649 "DĖL INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ LIETUVOS 2004-2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTUI ĮGYVENDINTI, ADMINISTRAVIMĄ, ATSAKOMYBĖS IR FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO" PAKEITIMO

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 626, 2011-06-01, Žin., 2011, Nr. 68-3237 (2011-06-04)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 31 D. NUTARIMO NR. 649 "DĖL INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ LIETUVOS 2004-2006 METŲ BENDROJO PROGRAMAVIMO DOKUMENTUI ĮGYVENDINTI, ADMINISTRAVIMĄ, ATSAKOMYBĖS IR FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2011-06-06)

                  aubodi@lrs.lt