Suvestinė redakcija nuo 2017-08-22 iki 2019-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 85-4507, i. k. 11022ATISAK0000A1-9

 

VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL SĖKLINIŲ PASĖLIŲ IR SODO AUGALŲ DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS APROBAVIMO FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. liepos 2 d. Nr. A1-9

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 3D-490 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“, 15.8 papunkčiu:

Preambulės pakeitimai:

Nr. A1-470, 2017-08-18, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13464

 

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Prašymo aprobuoti sėklinius pasėlius formą;

1.2. Prašymo aprobuoti sodo augalų dauginamąją medžiagą formą;

1.3. Sėklinio pasėlio aprobavimo akto formą;

1.4. Pasodų aprobavimo akto formą;

1.5. Sėklojų aprobavimo akto formą;

1.6. Sėklinių bulvių pasėlio aprobavimo akto formą;

1.7. Sodo augalų dauginamosios medžiagos aprobavimo akto formą.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2007 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. 1A-49 „Dėl sėklinių pasėlių ir sodo augalų dauginamosios medžiagos aprobavimo formų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 41-1568).

 

 

 

Direktorius                                                                 Evaldas Zigmas Čijauskas

 

Forma patvirtinta

Valstybinės augalininkystės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A1-9

(Valstybinės augalininkystės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2017 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. A1-470

redakcija)

 

(Prašymo aprobuoti sėklinius pasėlius formos pavyzdys)

__________________________________________________________________________

(dauginamosios medžiagos tiekėjo pavadinimas/vardas, pavardė ir jo pažymėjimo Nr.)

__________________________________________________________________________

(adresas, tel.)

Valstybinės augalininkystės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos

____________________

(skyriaus pavadinimas)

PRAŠYMAS

APROBUOTI SĖKLINIUS PASĖLIUS

 

____________________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Augintojas*

(pavadinimas/vardas, pavardė)

Adresas, tel.*

Augalo rūšis

Veislė

Kategorija

Plotas,

ha**

Žemės bloko Nr.**

Lauko Nr.**

Ekologinis pasėlis

Sėjos/sodinimo data**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos: * pildoma, jei augalų dauginamosios medžiagos tiekėjas yra sudaręs sutartis su augintojais;

** jei sėkliniai pasėliai nebuvo deklaruoti iki gegužės 1 d., nurodomi preliminarūs duomenys.

_______________________________

(prašymą pateikusio asmens pareigos)

________________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

 

 


Forma patvirtinta

Valstybinės augalininkystės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A1-9

 

(Prašymo aprobuoti sodo augalų dauginamąją medžiagą formos pavyzdys)

__________________________________________________________________________

(dauginamosios medžiagos tiekėjo pavadinimas/vardas, pavardė ir jo pažymėjimo Nr.)

__________________________________________________________________________

(adresas, tel.)

 

Valstybinės augalininkystės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos

 

______________________

(skyriaus pavadinimas)

PRAŠYMAS

APROBUOTI SODO AUGALŲ DAUGINAMĄJĄ MEDŽIAGĄ

____________________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Augalo gentis

Veislė

Kategorija

Plotas,

ha

Sodo augalų dauginamoji medžiaga, vnt.

Žemės bloko Nr.

Lauko Nr.

Ekologiniai augalai

Sodinimo data

augalai

poskiepiai

skiepūgliai

ūgliai

daigai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

(prašymą pateikusio asmens pareigos)

________________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

 

Forma patvirtinta

Valstybinės augalininkystės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A1-9

 

 

VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

SĖKLINIO PASĖLIO APROBAVIMO AKTAS Nr. _______________

 

 

____________

(data)

_______________

(savivaldybė)

 

 

__________

(data)

Nr. ________

(akto reg. Nr.)

 

 

Augalų dauginamosios medžiagos tiekėjas ir jo pažymėjimo Nr. (pavadinimas/vardas, pavardė, adresas)

Prašymo aprobuoti sėklinius pasėlius reg. Nr.

Augalo rūšis

Veislė

 

Kategorija

 

Plotas, ha

 

£[] Ekologinis pasėlis

£[] GMO pasėlis

 

Augintojas (pavadinimas/vardas, pavardė, adresas)

 

 

Atsakingas asmuo už informacijos pateikimą (vardas, pavardė, tel.)

 

 

Aprobuojamo pasėlio

Žemės bloko Nr.

Lauko Nr.

Pasėtos sėklos

 

 

Kategorija

Sertifikato/atestato

siuntos Nr.

siuntos svoris, kg

kiekis, kg

Nr.

data

Vegetacinių bandymų duomenys

£[] Patenkinami

 

 

 

 

 

 

 

Sėklinio pasėlio piktžolėtumas

 

£[]

Apsauginis atstumas

 

£[]  pakankamas

£[]  nepakankamas

Sėklinio pasėlio pažeidimas kenkėjais

 

£[]

Karantininės piktžolės

£[]  (pavadinimas)

Sėklinio pasėlio ligotumas

 

£[]

Priešsėlis

 

(augalo rūšis)

 

(veislė)

 

Rasta kitos veislės augalų

 

£[]

Pirminiai požymiai

 

Rasta kitų augalų rūšių 

 

£[]

Rūšies pavadinimas

 

Rasta sunkiai išvalomų piktžolių

 

£[]

Pavadinimas

 

 

Lauko

apžiūra

Aprobuojamas plotas,

ha

Kitos veislės augalų, vnt.

Kitų augalų rūšių

Sunkiai išvalomų piktžolių

Augalų užsikrėtusių ligomis, plintančiomis su sėkla

Prognozuojamas derlingumas, kg/ha

vnt.

iš jų sunkiai išvalomų, vnt.

vnt.

iš jų tuščiosios avižos, vnt./židiniai

vnt.

ligos pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobavimo data

 

 

Aprobuotojas (vardas, pavardė, parašas, tel.)

 

Aprobuotas plotas, ha

 

 

Pripažinta kategorija

 

 

Augintojas (vardas, pavardė, parašas)

 

Išbrokuota, ha

 

 

Pridedama lauko schema

(dėl tuščiosios avižos)

£[]

Pastabos

 

 

 

Pildo bandinių ėmėjas pirmą egz.

Gautas derlius (t)

Paruošta sertifikavimui siuntų (kg)

 

Data

Siuntos Nr.

Siuntos svoris (kg)

Bandinį atrinko (vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________


Forma patvirtinta

Valstybinės augalininkystės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A1-9

 

 

VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

 

PASODŲ APROBAVIMO AKTAS NR._________________

 

 

____________

(data)

_______________

(savivaldybė)

 

 

__________

(data)

Nr. ________

(akto reg. Nr.)

 

 

Augalų dauginamosios medžiagos tiekėjas ir jo pažymėjimo Nr. (pavadinimas/vardas, pavardė, adresas)

Prašymo aprobuoti sėklinius pasėlius reg. Nr.

 

Augalo rūšis

Veislė

 

Kategorija

 

Plotas, ha

 

£[] Ekologinis pasėlis

£[] GMO pasėlis

 

Augintojas (pavadinimas/vardas, pavardė, adresas)

 

Atsakingas asmuo už informacijos pateikimą (vardas, pavardė, tel.)

 

 

Aprobuojamo pasėlio

Žemės bloko Nr.

Lauko Nr.

Pasėtos sėklos

 

 

kategorija

Sertifikato/atestato

siuntos Nr.

siuntos svoris, kg

kiekis, kg

Nr.

data

 

 

 

 

 

 

 

 

Sėklinio pasėlio piktžolėtumas

 

£[]

Auginimas

£[] lauke

£[] šiltnamyje

Sėklinio pasėlio pažeidimas kenkėjais

 

£[]

Apsauginis atstumas

£[] pakankamas

£[] nepakankamas

Sėklinio pasėlio ligotumas

 

£[]

Priešsėlis

(augalo rūšis)

(veislė)

 

Augalų išsivystymo fazė aprobavimo metu

 

 

Rasta netipingų veislei augalų

 

£[]

Pirminiai požymiai

 

Karantininės piktžolės

 

£[]

Pavadinimas

 

 

Lauko apžiūra

 

 

Aprobuojamas plotas,

ha

Netipingi veislei augalai,

vnt.

Veislinis Grynumas,

proc.

Ligos:

Kenkėjai:

Prognozuojamas derlingumas kg/ha

pavadinimas

įvertinimas balais (0–3)

pavadinimas

įvertinimas balais (0–3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobavimo data

 

 

Aprobuotojas (vardas, pavardė, parašas, tel.)

 

Aprobuotas plotas, ha

 

 

Pripažinta kategorija

 

 

Augintojas (pavadinimas/vardas, pavardė, parašas)

 

 

Išbrokuota, ha

 

 

Pastabos

 

 

 

 

Pildo bandinių ėmėjas pirmą egz.

Gautas derlius (kg)

Pasodų atrankos

Pasodų atrankos akto numeris

Atranką atliko (vardas, pavardė, parašas)

 

Data

Kiekis (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________


Forma patvirtinta

Valstybinės augalininkystės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A1-9

 

 

VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

 

SĖKLOJŲ APROBAVIMO AKTAS NR._________________

 

 

____________

(data)

_______________

(savivaldybė)

 

 

__________

(data)

Nr. ________

(akto reg. Nr.)

 

 

Augalų dauginamosios medžiagos tiekėjas ir jo pažymėjimo Nr. (pavadinimas/vardas, pavardė, adresas)

Prašymo aprobuoti sėklinius pasėlius reg. Nr.

 

Augalo rūšis

Veislė

 

Kategorija

 

Plotas, ha

 

£[] Ekologinis pasėlis

£[] GMO pasėlis

 

Augintojas (pavadinimas/vardas, pavardė, adresas)

 

Atsakingas asmuo už informacijos pateikimą (vardas, pavardė, tel.)

 

 

Aprobuojamo pasėlio

Žemės bloko Nr.

Lauko Nr.

Pasėtos sėklos

 

 

kategorija

Sertifikato/atestato

siuntos Nr.

siuntos svoris, kg

kiekis, kg

Nr.

data

 

 

 

 

 

 

 

Sėklinio pasėlio piktžolėtumas

 

£[]

Auginimas

£[] lauke

£[] šiltnamyje

Sėklinio pasėlio pažeidimas kenkėjais

 

£[]

Apsauginis atstumas

£[] pakankamas

£[] nepakankamas

Sėklinio pasėlio ligotumas

 

£[]

Priešsėlis

(augalo rūšis)

(veislė)

 

Augalų išsivystymo fazė aprobavimo metu

 

 

Rasta netipingų veislei augalų

 

£[]

Pirminiai požymiai

 

Karantininės piktžolės

 

£[]

Pavadinimas

 

Priemaišos (žirnių pasėlyje)

 

£[]

Pavadinimas

 

 

Lauko apžiūra

 

 

Aprobuojamas plotas,

ha

Netipingi veislei augalai,

vnt.

Veislinis grynumas,

proc.

 

Ligos:

Kenkėjai:

Prognozuojamas derlingumas

kg/ha

pavadinimas

įvertinimas  balais (0–3)

pavadinimas

įvertinimas balais (0–3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobavimo data

 

Aprobuotojas (vardas, pavardė, parašas, tel.)

 

Aprobuotas plotas, ha

 

Pripažinta kategorija

 

Augintojas (pavadinimas/vardas, pavardė, parašas)

 

 

Išbrokuota, ha

 

Pastabos. (Nurodyti Pasodų aprobavimo akto Nr., datą)

 

 

 

 

Pildo bandinių ėmėjas pirmą egz.

Gautas derlius (kg)

Paruošta sertifikavimui siuntų (kg)

Bandinį atrinko (vardas, pavardė, parašas)

Data

Siuntos Nr.

Svoris (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________


Forma patvirtinta

Valstybinės augalininkystės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A1-9

 

 

VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

 

SĖKLINIŲ BULVIŲ PASĖLIO APROBAVIMO AKTAS NR.___________________

 

 

____________

(data)

_______________

(savivaldybė)

 

 

__________

(data)

Nr. ________

(akto reg. Nr.)

 

 

Augalų dauginamosios medžiagos tiekėjas ir jo pažymėjimo Nr. (pavadinimas/vardas, pavardė, adresas)

Prašymo aprobuoti sėklinius pasėlius reg. Nr.

 

Veislė

Kategorija

 

Plotas, ha

 

£[] Ekologinis pasėlis

£[] GMO pasėlis

 

Augintojas (pavadinimas/vardas, pavardė, adresas)

 

 

 

 

Atsakingas asmuo už informacijos pateikimą (vardas, pavardė, tel.)

 

Aprobuojamo pasėlio

 

 

Žemės bloko Nr.

Lauko Nr.

Pasodintų bulvių

 

 

kategorija

Sertifikato/atestato

siuntos Nr.

siuntos svoris, kg

kiekis, kg

Nr.

data

Dirvožemio tyrimai dėl nematodų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auginimas

 

£[] lauke

£[] šiltnamyje

Pastabos

Apsauginis atstumas

 

£[] pakankamas

£[] nepakankamas

Priešsėlis

 

(augalo rūšis)

 

 

Rasta kitų veislių

 

1 apžiūra

£[]

(pirminiai požymiai)

2 apžiūra

£[]

 

3 apžiūra

£[]

 

Kenkėjai

 

1 apžiūra

£[]

(pavadinimas)

2 apžiūra

£[]

 

3 apžiūra

£[]

 

 

Lauko apžiūra

Aprobavimo data

Plotas,

ha

Kitų veislių augalų

Netipiški augalai

Virusai

(virusinių ligų simptomai)

Juodoji kojelė

Rizoktoniozė

vnt.

%

vnt.

%

vnt.

%

vnt.

%

vnt.

%

Pirma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trečia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauko apžiūra

Išbrokuotas plotas, ha

Aprobuotas plotas, ha

Pripažinta kategorija

Aprobuotojas

(vardas, pavardė, parašas, tel.)

Augintojas (vardas, pavardė, parašas)

Pirma

 

 

 

 

 

 

Antra

 

 

 

Trečia

 

 

 

 

_________________


Forma patvirtinta

Valstybinės augalininkystės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A1-9

 

 

VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

 

SODO AUGALŲ DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS APROBAVIMO AKTAS NR. _________________

 

 

____________

(data)

_______________

(savivaldybė)

 

 

__________

(data)

Nr. ________

(akto reg. Nr.)

 

 

Augalų dauginamosios medžiagos tiekėjas ir jo pažymėjimo Nr. (pavadinimas/vardas, pavardė, adresas)

 

 

 

Prašymo aprobuoti sodo augalų dauginamąją medžiagą reg. Nr.

 

 

Skiepūgliniai ir sėkliniai medžiai / ūgliniai augynai ir poskiepiai

Augalo gentis

Veislė

Kategorija

Virusologinė būklė

Augalų skaičius

 

 

 

 

 

 

Sodinimo data

Augalų amžius

Skiepūglių/ūglių/daigų/ poskiepių skaičius

Sertifikato

Nr.

data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodmenys

Augalo gentis

Veislė

Poskiepis

Tarpininkas

Kategorija

 

 

 

 

 

 

Virusologinė būklė

Augalų skaičius

Augalų amžius

Sertifikato

Nr.

data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auginimas

£[] lauke

£[] šiltnamyje

Apsauginis atstumas

£[] pakankamas

£[] nepakankamas

£[] Ekologinis medelynas

£[] GMO augalai

 

Informacija

 

 

 

 

 

 

Aprobavimo data

1)

Aprobuotojas (vardas, pavardė, parašas)

 

 

2)

Aprobuojamo lauko Nr., pavadinimas

 

 

 

Aprobuotas plotas, ha

 

 

Augintojas (vardas, pavardė, parašas)

Aprobuotų augalų amžius

 

 

Aprobuoti augalai, vnt.

 

 

Pastabos

 

Pripažinta kategorija

 

 

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. A1-470, 2017-08-18, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13464

Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. A1-9 „Dėl sėklinių pasėlių ir sodo augalų dauginamosios medžiagos aprobavimo formų patvirtinimo“ pakeitimo