Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 85-4507, i. k. 11022ATISAK0000A1-9

 

Nauja redakcija nuo 2020-01-01:

Nr. A1-712, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-13, i. k. 2019-18151

 

VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SĖKLINIŲ PASĖLIŲ APROBAVIMO DOKUMENTŲ FORMŲ PAVYZDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. liepos 2 d. Nr. A1-9

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 3D-490 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“, 15.8 papunkčiu:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Prašymo aprobuoti sėklinius pasėlius formos pavyzdį;

1.2. Sėklinio pasėlio aprobavimo akto formos pavyzdį;

1.3. Pasodų aprobavimo akto formos pavyzdį;

1.4. Sėklojų aprobavimo akto formos pavyzdį;

1.5. Sėklinių bulvių pasėlio aprobavimo akto formos pavyzdį.

2. Nustatau, kad automatizuotu būdu informacinėse sistemose formuojamų prašymo aprobuoti sėklinius pasėlius, sėklinio pasėlio aprobavimo akto, pasodų aprobavimo akto, sėklojų aprobavimo akto, sėklinių bulvių pasėlio aprobavimo akto formų ir šio įsakymo 1 punktu patvirtintų formų pavyzdžių vaizdinė išraiška gali skirtis.

 

 

 

Direktorius                                                                 Evaldas Zigmas Čijauskas

 

 

Formos pavyzdys patvirtintas

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A1-9

(Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2019 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. A1-712

redakcija)

 

__________________________________________________________________________

(dauginamosios medžiagos tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė ir jo pažymėjimo Nr.)

__________________________________________________________________________

(buveinės / gyvenamosios vietos adresas, el. paštas, tel.)

 

Valstybinės augalininkystės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos

_______________________

(struktūrinio padalinio pavadinimas)

PRAŠYMAS

APROBUOTI SĖKLINIUS PASĖLIUS

 

________________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Augintojas*

(pavadinimas / vardas, pavardė)

Adresas, tel.*

Augalo rūšis

Veislė

Kategorija

Plotas,

ha**

Kontrolinio žemės sklypo Nr.**

Lauko Nr.**

Ekologinis pasėlis (pažymėti „ekologinis“)

GMO pasėlis (pažymėti „GMO“)

Sėjos data**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

* pildoma, jei augalų dauginamosios medžiagos tiekėjas yra sudaręs sutartis su augintojais

** jei sėkliniai pasėliai nebuvo deklaruoti iki einamųjų metų gegužės 1 d., nurodomi preliminarūs duomenys

*** pildo tik prašymą pateikęs juridinis asmuo

 

____________________________                                                     __________________________                                                         ______________________

(prašymą pateikusio asmens pareigos) ***                                                                                                                 (parašas)                                                                                                       (vardas ir pavardė) 

 

Formos pavyzdys patvirtintas

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A1-9

(Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2019 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. A1-712

redakcija)

 

VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

______________________________

(struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

SĖKLINIO PASĖLIO APROBAVIMO AKTAS

 

________ Nr. ______

(data)

_________________

(sudarymo vieta)

 

Augalų dauginamosios medžiagos tiekėjas: pažymėjimo Nr., pavadinimas / vardas, pavardė, adresas

Prašymo aprobuoti sėklinius pasėlius data, reg. Nr.

Augalo rūšis

Veislė

Kategorija

Plotas, ha

Ekologinis pasėlis

GMO pasėlis

Augintojas (pavadinimas / vardas, pavardė, adresas)

 

Asmuo, atsakingas už informacijos pateikimą (vardas, pavardė, tel.)

 

Aprobuojamo pasėlio:

kontrolinio žemės sklypo Nr.

lauko Nr.

Pasėtos sėklos:

kategorija

sertifikato / atestato

siuntos Nr.

siuntos svoris, kg

kiekis, kg

Nr.

data

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetacinių tyrimų duomenys       patenkinami

   nepatenkinami

Sėklinio pasėlio piktžolėtumas

 

Apsauginis atstumas

 

   pakankamas

  netaikomas

    nepakankamas

Sėklinio pasėlio pažeidimas, padarytas kenkėjų

Priešsėlis

 

(augalo rūšis)

(veislė)

Sėklinio pasėlio ligotumas

 

    pūdymas

Rasta netipinių veislei ir kitų veislių augalų

Pirminiai požymiai

 

Rasta kitų augalų rūšių

 

Rūšies pavadinimas

 

Rasta sunkiai išvalomų piktžolių

 

Pavadinimas

 

Lauko apžiūra

Aprobuo-jamas plotas,

ha

Netipinių veislei ir kitų veislių augalų, vnt.

Kitų augalų rūšių

Sunkiai išvalomų piktžolių

Augalų, užsikrėtusių ligomis, plintančiomis su sėkla

Prognozuo-jamas derlingumas, kg/ha

vnt.

iš jų sunkiai išvalomų, vnt.

vnt.

iš jų tuščiųjų avižų, vnt. / židiniai

vnt.

ligos pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobavimo data

 

 

Aprobuotojas (vardas, pavardė, parašas, tel.)

Aprobuotas plotas, ha

 

 

Pripažinta kategorija

 

 

Augintojas (pavadinimas / vardas, pavardė, parašas)

Išbrokuota, ha

 

 

Pridedama lauko schema (dėl tuščiųjų avižų)

Pastabos:

 

 

Pirmą egz. pildo mėginių ėmėjas

Gautas derlius (t)

Paruošta sėklos sertifikavimui (kg):

 

data

siuntos Nr.

siuntos svoris (kg)

mėginį atrinko (vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

 

Formos pavyzdys patvirtintas

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A1-9

(Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2019 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. A1-712

redakcija)

 

VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

_________________________________

(struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

PASODŲ APROBAVIMO AKTAS

 

________ Nr. ______

(data)

_________________

(sudarymo vieta)

 

Augalų dauginamosios medžiagos tiekėjas: pažymėjimo Nr., pavadinimas / vardas, pavardė, adresas

Prašymo aprobuoti sėklinius pasėlius data, reg. Nr.

Augalo rūšis

Veislė

Kategorija

Plotas, ha

Ekologinis pasėlis

GMO pasėlis

Augintojas (pavadinimas / vardas, pavardė, adresas)

 

Asmuo, atsakingas už informacijos pateikimą (vardas, pavardė, tel.)

 

Aprobuojamo pasėlio:

kontrolinio žemės sklypo Nr.

lauko Nr.

Pasėtos sėklos

kategorija

sertifikato / atestato

siuntos Nr.

siuntos svoris, kg

kiekis, kg

Nr.

data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sėklinio pasėlio piktžolėtumas

Auginimas

    lauke

    šiltnamyje

Apsauginis atstumas

    pakankamas

    nepakankamas

Sėklinio pasėlio pažeidimas, padarytas kenkėjų

 

Priešsėlis

 

(augalo rūšis)

 

(veislė)

Sėklinio pasėlio ligotumas

 

    pūdymas

 

Augalų išsivystymo fazė aprobavimo metu

 

Rasta netipinių veislei ir kitų veislių augalų

Pirminiai požymiai

 

 

Lauko

apžiūra

Aprobuo-jamas plotas, ha

Netipinių veislei ir kitų veislių augalų, vnt.

Veislinis grynis, proc.

Ligos:

Kenkėjai:

Prognozuo-jamas derlin-

gumas, kg/ha

pavadinimas

 

įvertinimas balais (0–3)

pavadinimas

įvertinimas balais (0–3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobavimo data

 

 

Aprobuotojas (vardas, pavardė, parašas, tel.)

Aprobuotas plotas, ha

 

 

Pripažinta kategorija

 

 

Augintojas (pavadinimas / vardas, pavardė, parašas)

Išbrokuota, ha

 

 

Pastabos:

 

 

 

Pirmą egz. pildo mėginių ėmėjas

Gautas derlius (kg)

Pasodų atrankos:

Atranką atliko (vardas, pavardė, parašas)

data

kiekis (kg)

akto numeris

 

 

 

 

 

 

 

Formos pavyzdys patvirtintas

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A1-9

(Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2019 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. A1-712

redakcija)

 

VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

_________________________________

(struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

SĖKLOJŲ APROBAVIMO AKTAS

 

________ Nr. ______

(data)

_________________

(sudarymo vieta)

 

Augalų dauginamosios medžiagos tiekėjas: pažymėjimo Nr., pavadinimas / vardas, pavardė, adresas

Prašymo aprobuoti sėklinius pasėlius data, reg. Nr.

Augalo rūšis

Veislė

Kategorija

Plotas, ha

Ekologinis pasėlis

GMO pasėlis

Augintojas (pavadinimas / vardas, pavardė, adresas)

 

Asmuo, atsakingas už informacijos pateikimą (vardas, pavardė, tel.)

Aprobuojamo pasėlio:

kontrolinio žemės sklypo Nr.

lauko Nr.

Pasėtos sėklos:

kategorija

sertifikato / atestato

siuntos Nr.

siuntos svoris, kg

kiekis, kg

Nr.

data

 

 

 

 

 

 

 

 

Sėklinio pasėlio piktžolėtumas

Auginimas:

    lauke

    šiltnamyje

Apsauginis atstumas:

    pakankamas

    nepakankamas

Sėklinio pasėlio pažeidimas, padarytas kenkėjų

Priešsėlis

 

(augalo rūšis)

 

(veislė)

Sėklinio pasėlio ligotumas

 

    pūdymas

Augalų išsivystymo fazė aprobavimo metu

 

Rasta netipinių veislei ir kitų veislių augalų

Pirminiai požymiai

 

Rasta priemaišų (žirnių pasėlyje)

Pavadinimas

 

Lauko

apžiūra

Aprobuo-jamas plotas, ha

Netipinių veislei ir kitų veislių augalų, vnt.

Veislinis grynis, proc.

Ligos:

Kenkėjai:

Prognozuo-jamas derlin-

gumas, kg/ha

pavadinimas

 

įvertinimas balais (0–3)

pavadinimas

įvertinimas balais (0–3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobavimo data

 

 

Aprobuotojas (vardas, pavardė, parašas, tel.)

Aprobuotas plotas, ha

 

 

Pripažinta kategorija

 

 

Augintojas (pavadinimas / vardas, pavardė, parašas)

Išbrokuota, ha

 

 

Pastabos (nurodyti pasodų aprobavimo akto Nr., datą):

 

 

Pirmą egz. pildo mėginių ėmėjas

Gautas derlius (kg)

Paruošta sėklos sertifikavimui (kg):

Mėginį atrinko (vardas, pavardė, parašas)

 

data

siuntos Nr.

svoris (kg)

 

 

 

 

 

 

 

Formos pavyzdys patvirtintas

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A1-9

(Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2019 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. A1-712

redakcija)

 

VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

_________________________________

(struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

SĖKLINIŲ BULVIŲ PASĖLIO APROBAVIMO AKTAS

 

________ Nr. ______

(data)

_________________

(sudarymo vieta)

 

Augalų dauginamosios medžiagos tiekėjas: pažymėjimo Nr., pavadinimas / vardas, pavardė, adresas

Prašymo aprobuoti sėklinius pasėlius data, reg. Nr.

Veislė

Kategorija

Plotas, ha

Ekologinis pasėlis

GMO pasėlis

 

Augintojas (pavadinimas / vardas, pavardė, adresas)

 

Asmuo, atsakingas už informacijos pateikimą (vardas, pavardė, tel.)

Aprobuojamo pasėlio:

kontrolinio žemės sklypo Nr.

lauko Nr.

Pasodintų bulvių:

kategorija

sertifikato / atestato

siuntos Nr.

siuntos svoris, kg

kiekis, kg

Nr.

data

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirvožemio tyrimai dėl nematodų

 

 

Auginimas

    lauke

    šiltnamyje

Pastabos:

Apsauginis atstumas

 

    pakankamas

    nepakankamas

Priešsėlis

 

(augalo rūšis)

   pūdymas

 

Rasta netipinių veislei ir kitų veislių augalų

1 apžiūra

(pirminiai požymiai)

2 apžiūra

(pirminiai požymiai)

3 apžiūra

(pirminiai požymiai)

Rasta kenkėjų

1 apžiūra

(pavadinimas)

2 apžiūra

(pavadinimas)

3 apžiūra

(pavadinimas)

 

Lauko

apžiūra

Aproba-vimo data

Aprobuo-jamas plotas, ha

Netipinių veislei ir kitų veislių augalų:

Bulvių augalų su mozaikos ar lapų susisukimo viruso požymiais:

Juodosios kojelės pažeistų augalų:

vnt.

proc.

vnt.

proc.

vnt.

proc.

Pirma

 

 

 

 

 

 

 

 

Antra

 

 

 

 

 

 

 

 

Trečia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauko

apžiūra

Išbrokuotas plotas, ha

Aprobuotas plotas, ha

Pripažinta kategorija

Aprobuotojas (vardas, pavardė, parašas, tel.)

Augintojas (pavadinimas / vardas, pavardė, parašas)

Pirma

 

 

 

 

 

 

Antra

 

 

 

 

 

 

Trečia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. A1-470, 2017-08-18, paskelbta TAR 2017-08-21, i. k. 2017-13464

Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. A1-9 „Dėl sėklinių pasėlių ir sodo augalų dauginamosios medžiagos aprobavimo formų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. A1-712, 2019-11-13, paskelbta TAR 2019-11-13, i. k. 2019-18151

Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. A1-9 „Dėl sėklinių pasėlių ir sodo augalų dauginamosios medžiagos aprobavimo formų patvirtinimo“ pakeitimo