Suvestinė redakcija nuo 2015-01-03

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 103-5266, i. k. 11211SFISAK000V1-59

 

VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo Nuostatų PATVIRTINIMO

 

2012 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V1-59

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 (Žin., 2012, Nr. 49-2397):

T v i r t i n u Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatus (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                           Sigitas Renčys


 


PATVIRTINTA

Valstybinio studijų fondo

direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. V1-59 (Valstybinio

studijų fondo direktoriaus

2014 m. gruodžio 31 d.

įsakymo Nr. V1-79 redakcija)

 

nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo Nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų (toliau – karo tarnybą atlikę asmenys), kuriems siūloma skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, sąrašo, informacijos bei dokumentų, reikalingų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai skirti ir išmokėti, pateikimo Valstybiniam studijų fondui (toliau – Fondas) tvarką bei už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijų skyrimo ir išmokėjimo tvarką.

2. Reikalavimus asmenims, pretenduojantiems gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijų dydį nustato Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 „Dėl Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

3. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu bei Aprašu.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Mokslo ir studijų įstatyme, Karo prievolės įstatyme bei Apraše vartojamas sąvokas.

 

II. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtos kainos dalį, sąrašo pateikimas

 

5. Vadovaujantis Aprašo 12 punktu, valstybės nefinansuojamoje vietoje studijas ar jų dalį baigęs asmuo, karo tarnybą atlikęs prieš pradėdamas studijas aukštojoje mokykloje ar jų metu, (toliau – studijuojantis asmuo) privalo aukštajai mokyklai jos nustatyta tvarka ir terminais pranešti apie atliktą karo tarnybą ir pateikti krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją), patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą.

6. Aukštoji mokykla nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą (toliau – Sąrašas) Fondui pateikia Aprašo 13 punkte nustatytu terminu.

7. Sąrašas teikiamas Fondui per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims posistemę (toliau – Fondo informacinė sistema)  bei raštu ir (arba) elektroniniu paštu. Elektroniniu paštu teikiamas Sąrašas turi būti apsaugotas slaptažodžiu bei pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, suformuotu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Raštu teikiamas Sąrašas turi būti pasirašytas aukštosios mokyklos įgalioto asmens. Aukštoji mokykla, pateikdama Sąrašą Fondui, patvirtina, kad Sąrašas sudarytas laikantis Karo prievolės įstatymo ir Aprašo nuostatų, taip pat kad Sąraše nurodyti asmenys atitinka Aprašo 4 punkte nustatytus kriterijus.

 

III. Informacijos ir dokumentų, reikalingų skiriant už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją po studijų baigimo karo tarnybą atlikusiems asmenims, pateikimas

 

8. Valstybės nefinansuojamoje vietoje studijas ar jų dalį baigęs asmuo, karo tarnybą atlikęs po studijų baigimo (toliau – studijas baigęs asmuo), siekdamas gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, Aprašo 19 punkte nustatytais terminais privalo Fondo informacinėje sistemoje užpildyti nustatytos formos (Nuostatų 2 priedas) prašymą skirti (išmokėti) už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją karo tarnybą atlikusiems asmenims (toliau – Prašymas) ir pateikti Aprašo 18 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų pateikti nereikia. Fondui teikiami dokumentų originalai arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos. Prašymo sudedamoji dalis yra Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos skyrimo ir mokėjimo sąlygos.

9. Pildydamas Prašymą, asmuo nurodo savo vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu asmens kodo nėra – gimimo metus, mėnesį, dieną ir lytį), kontaktinius duomenis (miestą (rajoną), gatvę, namo, buto numerį), pašto indeksą, telefono numerį (mobiliojo ir (ar) fiksuoto) su miesto kodu, elektroninio pašto adresą, mokslo ir studijų institucijos pavadinimą, studijų kryptį, studijų pakopą, studijų programos pavadinimą, studijų pradžios datą, studijų pabaigos datą, nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ar bazinių karinių mokymų pabaigos datą, asmeninės sąskaitos numerį, banko pavadinimą.

10. Studijas baigęs asmuo, Aprašo ir Nuostatų nustatyta tvarka netinkamai pateikęs prašymą ir dokumentus, nėra įtraukiamas į karo tarnybą atlikusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtos kainos dalį, sąrašą.

11. Jeigu studijas baigęs asmuo negali pateikti Prašymo nustatytu būdu, privalo atvykti į Fondą ir užpildyti Prašymą vietoje. Kai asmenį, turintį teisę gauti kompensaciją atstovauja kitas asmuo, pastarasis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarką patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

12. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 19 punkte nustatyto termino pabaigos, Fondas kreipiasi į aukštąsias mokyklas, kuriose studijas baigė Nuostatų 9 punkte nurodytą Prašymą ir dokumentus pateikę asmenys, prašydamas pateikti apie juos Aprašo 20 punkte nurodytą informaciją.

13. Fondo prašymu Aukštosios mokyklos Aprašo 20 punkte nurodytu terminu pateikia Fondui Aprašo 20 punkte nurodytą informaciją apie studijas baigusius asmenis. Informacija teikiama Fondui per Fondo informacinę sistemą bei raštu ir (arba) elektroniniu paštu. Elektroniniu paštu teikiama informacija turi būti apsaugota slaptažodžiu bei pasirašyta saugiu elektroniniu parašu, suformuotu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Raštu teikiama informacija turi būti pasirašyta aukštosios mokyklos įgalioto asmens. Aukštoji mokykla, pateikdama Fondui Aprašo 20 punkte nurodytą informaciją, patvirtina, kad teikiama informacija yra teisinga ir nėra Aprašo 5 punkte nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmenys, apie kuriuos teikiama informacija, neturėtų teisės gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos.

 

IV. Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos skyrimas ir išmokėjimas

 

14. Sprendimą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją priima Fondo valdyba Aprašo 21 punkte nustatytu terminu, patvirtindama karo tarnybą atlikusių asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąrašą (toliau – Fondo valdybos tvirtinamas sąrašas). Asmuo apie tai, ar jam buvo skirta už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija, informuojamas Aprašo 24 punkte nurodytu terminu išsiunčiant pranešimą aukštosios mokyklos pateiktame Sąraše nurodytu asmens elektroninio pašto adresu ir (arba) per Fondo informacinę sistemą. Pranešime, skirtame studijuojantiems asmenims, įtrauktiems į Fondo valdybos patvirtintą sąrašą, Fondas taip pat nurodo Prašymų pateikimo tvarką ir terminus.

15. Jeigu studijuojantis ar studijas baigęs asmuo dėl nepriklausančių nuo jo aplinkybių (techninės klaidos ar kitų nenumatytų aplinkybių) neįrašytas į Fondo valdybos tvirtinamą sąrašą, asmuo raštu pateikia prašymą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją. Prašyme turi būti nurodytos aplinkybes, dėl kurių jis nebuvo įtrauktas į šiame punkte nurodytą sąrašą, pridėti šias aplinkybes patvirtinantys dokumentai.

16. Studijas baigusiam asmeniui, įtrauktam į Fondo valdybos patvirtintą sąrašą, visa už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija išmokama Aprašo 25 punkte nustatytu terminu.

17. Studijuojantis asmuo, įtrauktas į Fondo valdybos patvirtintą sąrašą, siekdamas gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, Aprašo 26 punkte nurodytu terminu privalo Fondo informacinėje sistemoje užpildyti Prašymą bei pateikti Aprašo 18 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų pateikti nereikia.

18. Jeigu studijuojantis asmuo negali pateikti Prašymo nustatytu būdu, privalo atvykti į Fondą ir užpildyti Prašymą vietoje. Kai asmenį, turintį teisę gauti kompensaciją atstovauja kitas asmuo, pastarasis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarką patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę įrodantį dokumentą.

19. Jeigu studijuojantis asmuo, įtrauktas į Fondo valdybos patvirtintą sąrašą, iki Aprašo 26 punkte nustatyto termino pabaigos nepateikia ar netinkamai pateikia Prašymą ir Aprašo 26 punkte nurodytus dokumentus, už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija jam neišmokama.

20. Apie tai, kad studijuojantis asmuo, įtrauktas į Fondo valdybos patvirtintą sąrašą, nepateikė ar netinkamai pateikė Prašymą ir dokumentus, Fondas šį asmenį informuoja išsiųsdamas pranešimą per Fondo informacinę sistemą ir (arba) Sąraše nurodytu asmens elektroninio pašto adresu.

21. Studijuojantis asmuo ir studijas baigęs asmuo, pateikęs Prašymą, iki Prašymų pateikimo termino pabaigos, nurodytos Aprašo 19 ir 26 punktuose, gali tikslinti Prašyme nurodytą informaciją.

22. Studijuojantis ir studijas baigęs asmuo, pateikdamas Prašymą, patvirtina, kad yra susipažinęs su Aprašo ir šių Nuostatų reikalavimais bei sutinka, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

23. Studijuojantis ir studijas baigęs asmuo, pateikdamas Prašymą, įsipareigoja nuolat tikrinti per Fondo informacinę sistemą gautus pranešimus bei savo elektroninio pašto dėžutę, kurią nurodo savo Prašyme.

24. Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija išmokama į asmens, įtraukto į Fondo valdybos patvirtintą sąrašą, vardu atidarytą sąskaitą, nurodytą Prašyme. Tais atvejais, kai Prašyme nurodyta ne asmens, įtraukto į Fondo valdybos patvirtintą sąrašą, vardu atidaryta sąskaita, kompensacija į šią sąskaitą neišmokama.

Priedo pakeitimai:

Nr. V1-79, 2014-12-31, paskelbta TAR 2015-01-02, i. k. 2015-00037

 

Nuolatinę privalomąją karo tarnybą atlikusių ar

bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas

sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatų

1 priedas

 

________________________________

(mokslo ir studijų institucijos pavadinimas, rekvizitai)

 

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą  atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų, kuriems siūloma skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, sąrašas

 

__________________________

(pildymo data)

 

Eil. Nr.

Vardas

Pavardė

Asmens kodas

Studijų padalinys

Studijų kryptis

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų programos pavadinimas

 

El. pašto adresas

Telefono numeris 

Studijų pakopa

Studijų forma

Studijų pradžios data

Studijų laikotarpio, už kurį siūloma skirti kompensaciją, pradžios data* YYYY-MM-DD

Studijų laikotarpio, už kurį siūloma skirti kompensaciją, pabaigos data* YYYY-MM-DD

Nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių kairnių mokymų baigimo data**

Per laikotarpį, už kurį siūloma skirti kompensaciją, už studijas sumokėta kaina   (už kiekvieną semestrą) ar jos dalis

Kita informacija

Semestras***

Kaina

Semestras***

Kaina

Semestras***

Kaina

Semestras***

Kaina

Semestras***

Kaina

Semestras***

Kaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Patvirtiname, kad  šis sąrašas sudarytas laikantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo  ir Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 (Žin., 2012, Nr. 49-2397)  (toliau – Aprašas), nuostatų, taip pat kad šiame sąraše nurodyti asmenys atitinka Aprašo 4 punkte nustatytus kriterijus.

 

Mokslo ir studijų institucijos įgaliotas  asmuo

 

 

(pareigų pavadinimas)

A. V.

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

*Nuolatinių studijų atveju asmenims, baigusiems pirmus dvejus studjų metus, nurodoma pirmųjų dvejų studijų metų pabaigos data, o baigusiems antrąją pusę studijų programos – pirmos pakopos ar vientisųjų studijų baigimo data. Ištęstinių studijų atveju asmenims, baigusiems pirmąją pusę studijų programos, nurodoma pirmosios pusės studijų programos baigimo data, o baigusiems antrąją pusę studijų programos – pirmos pakopos ar vientisųjų studijų baigimo data. Baigusių antros pakopos studijas nurodoma tų studijų pradžios ir pabaigos datos.

**Duomenys tik apie tuos asmenis, kurie atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius karinius mokymus iki studijų pabaigos.

***Nurodomas laikotarpio, už kurį siūloma skirti kainos dalies kompensaciją, semestras, pvz., 2012 metų rudens semestras.

 

_________________

 

 

 

 

 

Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar

bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas

sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatų

2 priedas

 

PRAŠYMAS SKIRTI (IŠMOKĖTI) UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS DALIES KOMPENSACIJĄ NUOLATINĘ PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ ATLIKUSIEMS AR BAZINIUS KARINIUS MOKYMUS BAIGUSIEMS ASMENIMS

 

Registracijos Nr.

(pildo Fondo darbuotas)

 

Prašymo pateikimo data

(pildo Fondo darbuotojas)

 

 

1. Asmens duomenys:

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neturintiems asmens kodo

Lytis

V

 

M

 

 

Gimimo data

Y

Y

Y

Y

-

M

M

-

D

D

 

2. Kontaktiniai duomenys:

Miestas (rajonas)

 

Pašto indeksas

 

 

 

 

 

Adresas (gatvė, namo ir buto Nr.)

 

El. pašto adresas

 

Telefonai (su kodu)

Fiksuotas

Mobilusis

8 -

+370 6

 

3. Informacija apie studijas ir karo tarnybą:

 

Mokslo ir studijų institucija

 

Studijų kryptis

 

Studijų pakopa

 

Studijų programos pavadinimas

 

Studijų pradžios data

Y

Y

Y

Y

-

M

M

-

D

D

 

Studijų pabaigos data*

Y

Y

Y

Y

-

M

M

-

D

D

 

Privalomos pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo data

Y

Y

Y

Y

-

M

M

-

D

D

 

*pildo asmenys, kurie atliko privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius karinius mokymus,  po studijų aukštojoje mokykloje

 

4. Banko duomenys:

 

Asmeninės sąskaitos Nr.

L

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banko pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Prašau skirti (išmokėti) man už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją ir pervesti ją į aukščiau nurodytą mano vardu atidarytą sąskaitą banke, nes esu atlikęs nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar esu baigęs bazinius karinius mokymus. Kartu su prašymu pateikiu šiuos dokumentus (-ą) (tai, kas reikalinga, pažymėti):

 

 

asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą**

 

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą**

 

nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą patvirtinantį dokumentą

 

**pateikia asmenys, kurie atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius karinius mokymus po studijų aukštojoje mokykloje

Su Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 (Žin., 2012, Nr. 49-2397), Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatais, patvirtintais Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-59, Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims skyrimo ir išmokėjimo sąlygomis (toliau – Sąlygos) susipažinau ir patvirtinu, kad nėra aplinkybių, dėl kurių neturiu teisės į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą. Patvirtinu, kad visi šiame prašyme pateikti duomenys yra teisingi. Įsipareigoju nuolat tikrinti savo elektroninio pašto dėžutę, kurią nurodžiau šiame prašyme.

 

Vardas, pavardė

 

parašas

 

data

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

 

Aš, ..................................................., gimimo data (metai, mėnuo, diena) ..........................., sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi Valstybiniame studijų fonde (kodas 191722967, buveinės adresas – A. Goštauto g. 12-407, Vilnius) už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims tikslu.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduodami tretiesiems asmenims, už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims tikslu. Valstybinis studijų fondas turi teisę tikrinti, rinkti, gauti mano asmens duomenis iš mokslo ir studijų institucijos, kurioje aš studijuoju, Švietimo informacinių technologijų centro, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, ir kitų duomenų šaltinių (fizinių ir juridinių asmenų, viešų informacijos šaltinių) už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims tikslu.

Taip pat esu informuotas (-a), kad turiu teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie tvarkomi Valstybiniame studijų fonde, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus bei reikalauti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus mano asmens duomenis bei nesutikti (teisiškai pagrįstai), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.

 

Vardas, pavardė

 

parašas

 

data

 

NUOLATINĘ PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ ATLIKUSIŲ AR BAZINIUS KARINIUS MOKYMUS BAIGUSIŲ ASMENŲ UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS DALIES KOMPENSACIJOS SKYRIMO IR IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS

 

1. Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija (toliau – kainos dalies kompensacija) yra skiriama ir išmokama vadovaujantis Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 (Žin., 2012, Nr. 49-2397) (toliau – Aprašas), Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatais, patvirtintais Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-59 (toliau – Nuostatai).

2. Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą administruoja Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) ir aukštosios mokyklos.

3. Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo skyrimo ir išmokėjimo sąlygos (toliau – Sąlygos) taikomos po 2011 m. rugsėjo 1 d. karo tarnybą atlikusiems asmenims.

4. Teisę į kainos dalies kompensaciją turi asmenys atlikę nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus (toliau – karo tarnybą atlikę asmenys), pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuojantys pagal pirmosios ar antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas ar baigę studijas, visą studijų laikotarpį arba jo dalį studijavę valstybės nefinansuojamose studijų vietose.

5. Teisės į kainos dalies kompensaciją neturi asmenys:

5.1.nurodyti Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose;

5.2. studijas pradėję praėjus daugiau nei trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo datos;

5.3. karo tarnybą atlikę praėjus daugiau nei trejiems metams nuo studijų baigimo datos;

5.4. kuriems buvo paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija pagal Mokslo ir studijų įstatymo 71 straipsnį, – už studijų laikotarpį, už kurį jiems skirta minėta kompensacija;

5.5. aukštajai mokyklai sudarant Fondo direktoriaus nustatytos formos karo tarnybą atlikusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą (toliau – Sąrašas) turintys akademinių skolų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

6. Asmenys, kurie karo tarnybą atliko po studijų aukštojoje mokykloje baigimo (toliau – studijas baigę asmenys), siekdami gauti kainos dalies kompensaciją, nuo einamųjų metų sausio 5 d. iki vasario 10 d. privalo pateikti Fondui Prašymą skirti (išmokėti) už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją privalomąją karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims (toliau – Prašymas) ir šiuos dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas (išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia):

6.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

6.2. asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą;

6.3. krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį karo tarnybos atlikimo faktą.

7. Asmenims, kurie karo tarnybą atliko po studijų aukštojoje mokykloje baigimo, už studijas sumokėta kaina kompensuojama einamaisiais kalendoriniais metais, jei karo tarnyba atlikta praėjusiais kalendoriniais metais.

8. Asmenys, kurie karo tarnybą atliko prieš pradėdami studijas aukštojoje mokykloje ar studijų metu (toliau – studijuojantys asmenys), privalo savo aukštajai mokyklai jos nustatyta tvarka ir terminais pranešti apie atliktą karo tarnybą ir pateikti krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį karo tarnybos atlikimo faktą (ar šio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją).

9. Fondo Valdybai Aprašo 21 punkte nustatytu terminu priėmus sprendimą skirti kainos dalies kompensaciją ir patvirtinus, karo tarnybą atlikusių asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėtos kainos dalis, sąrašą, Sąlygų 8 punkte nurodyti asmenys privalo Fondui pateikti Prašymą ir krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį karo tarnybos atlikimo faktą (ar šio dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją).

10. Apie Fondo valdybos priimtą sprendimą Sąlygų 6 punkte nurodyti asmenys informuojami išsiunčiant pranešimą jų Prašyme nurodytu elektroniniu pašto adresu.

11. Sąlygų 8 punkte nurodyti asmenys apie Fondo valdybos priimtą sprendimą informuojami išsiunčiant pranešimą aukštosios mokyklos pateiktame Sąraše nurodytu jų elektroninio pašto adresu.

11.1. Pranešime šie asmenys taip pat informuojami apie Prašymų pateikimo terminą ir tvarką.

12. Asmuo, tinkamai ir laiku užpildęs Prašymo formą, pasirašo ir sutinka, kad susipažino su Nuostatais, Aprašu ir šiomis Sąlygomis, taip pat patvirtina, kad sutinka dėl jo asmens duomenų tvarkymo kainos dalies kompensacijos skyrimo ir administravimo tikslu.

12.1. Asmuo patvirtina, jog visa Prašyme pateikta informacija yra teisinga.

13. Kai asmenį, pateikiantį Prašymą ir kitus dokumentus, atstovauja įgaliotas asmuo, pastarasis Fondui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

14. Asmuo, pateikęs Prašymą skirti (išmokėti) kainos dalies kompensaciją, įsipareigoja:

14.1. laikytis šių Sąlygų;

14.2. teikti apie save teisingus duomenis ir teisėtus dokumentus;

14.3. nuolat tikrinti gautus pranešimus savo nurodytoje elektroninio pašto dėžutėje.

15. Jei studijas baigęs asmuo Aprašo 19 punkte nustatytais terminais netinkamai pateikia Fondui Nuostatų 18 punkte nurodytą Prašymą ir dokumentus, Fondas per 3 darbo dienas informuoja apie tai asmenį, išsiųsdamas pranešimą Prašyme nurodytu asmens elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju asmuo turi teisę per 3 darbo dienas nuo pranešimo išsiuntimo iš Fondo dienos pateikti Fondui Prašyme nurodytos informacijos teisingumą patvirtinančius dokumentus. Asmuo, per Fondo nurodytą terminą nepateikęs Fondui dokumentų, nėra įtraukiamas į karo tarnybą atlikusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtos kainos dalį, sąrašą.

16. Jeigu studijuojantis asmuo, įtrauktas į Fondo valdybos patvirtintą sąrašą, iki Aprašo 26 punkte nustatyto termino pabaigos nepateikia ar netinkamai pateikia Prašymą ir Aprašo 26 punkte nurodytus dokumentus, kainos dalies kompensacija jam neišmokama.

17. Studijuojantis ir studijas baigęs asmuo, pateikęs Prašymą, gali bet kuriuo metu iki kainos dalies kompensacijos išmokėjimo šį Prašymą atsiimti, apie tai raštu informuodamas Fondą.

18. Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija.

19. Studijas baigusiam asmeniui visa kainos dalies kompensacija pervedama į jo Prašyme skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją karo tarnybą atlikusiems asmenims nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 21 ir 23 punktuose nurodytų sprendimų priėmimo.

19.1. Studijuojančiam asmeniui kainos dalies kompensacija pervedama į asmens sąskaitą, nurodytą Prašyme išmokėti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją karo tarnybą atlikusiems asmenims, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 26 punkte nurodyto Prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją ir dokumento pateikimo termino pabaigos.

20. Kainos dalies kompensacija išmokama į asmens, įtraukto į Fondo valdybos patvirtintą sąrašą, vardu atidarytą sąskaitą, nurodytą Prašyme skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją.

20.1. Tais atvejais, kai Prašyme nurodyta ne asmens, įtraukto į Fondo valdybos patvirtintą sąrašą, vardu atidaryta sąskaita, kainos dalies kompensacija į šią sąskaitą neišmokama.

21. Vadovaujantis Aprašo 30 punktu, studijuojantiems asmenims, priimtiems į aukštąsias mokyklas iki Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo, ir studijas baigusiems asmenims, priimtiems į aukštąsias mokyklas iki Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo, kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų kainos ne didesnės už norminę studijų kainą, galiojusią tais metais, kai asmuo atliko karo tarnybą.

22. Studijuojantys asmenys, priimti į aukštąsias mokyklas iki Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo, Prašymą ir dokumentus Fondui teikia Sąlygų 6 punkte nustatyta tvarka po studijų baigimo, kainos dalies kompensacija šiems asmenims skiriama einamaisiais kalendoriniais metais, jei studijas šie asmenys baigė praėjusiais kalendoriniais metais.

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinis studijų fondas, Įsakymas

Nr. V1-79, 2014-12-31, paskelbta TAR 2015-01-02, i. k. 2015-00037

Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V1-59 „Dėl Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo