Suvestinė redakcija nuo 2020-06-19

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 64-3237, i. k. 1121100NUTA00000625

 

Nauja redakcija nuo 2020-06-19:

Nr. 627, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13354

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL AVIACIJAI GALINČIŲ KLIUDYTI STATINIŲ STATYBOS, REKONSTRAVIMO, ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IR ŽELDINIŲ SODINIMO (ĮVEISIMO) DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO

 

2012 m. gegužės 29 d. Nr. 625
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 16 straipsnio 1 dalimi, 120 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 135 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1Patvirtinti Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos, rekonstravimo, įrenginių įrengimo ir želdinių sodinimo (įveisimo) derinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2Įgalioti:

2.1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją nustatyti karinių radiolokatorių apsaugos zonų ir teritorijų, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi statybos apribojimai, planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarką;

2.2. Lietuvos kariuomenės vadą tvirtinti karinių radiolokatorių apsaugos zonų ir teritorijų, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi statybos apribojimai, planus, žemėlapius ir (ar) schemas.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĖ                                                  RASA JUKNEVIČIENĖ

 

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 625

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 627 redakcija)

 

AVIACIJAI GALINČIŲ KLIUDYTI STATINIŲ STATYBOS, REKONSTRAVIMO, ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IR ŽELDINIŲ SODINIMO (ĮVEISIMO) DERINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos, rekonstravimo, įrenginių įrengimo ir želdinių sodinimo (įveisimo) derinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato statinių ir įrenginių statybos, rekonstravimo ar įrengimo ir želdinių (išskyrus žolinius augalus), miškų, parkų, medelynų, pramoninių sodų sodinimo ir (ar) įveisimo (toliau – želdinių sodinimas (įveisimas)) derinimo tvarką, kai:

1.1. statybos, rekonstravimo ar įrengimo darbus planuojama vykdyti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, o statinių ir įrenginių aukštis baigus statyti, rekonstruoti ar įrengti virš žemės paviršiaus yra 100 metrų ir daugiau;

1.2. statybos, rekonstravimo ar įrengimo darbus planuojama vykdyti pasienio ruože ir 500 metrų atstumu abipus geležinkelio kelio, kuriuo vyksta Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos tarpvyriausybiniuose susitarimuose nurodytų tranzitinių traukinių eismas, ašies, statinių ir įrenginių, kurių aukštis baigus statyti, rekonstruoti ar įrengti virš žemės paviršiaus yra 30 metrų ir daugiau;

1.3. statybos, rekonstravimo ar įrengimo darbus planuojama vykdyti bendrojoje radiolokatoriaus apsaugos zonoje;

1.4. statybos, rekonstravimo ar įrengimo darbus planuojama vykdyti specialiojoje radiolokatoriaus apsaugos zonoje, jeigu statinių ir įrenginių aukštis virš žemės paviršiaus yra 50 metrų ir daugiau;

1.5. statybos, rekonstravimo ar įrengimo darbus vykdyti, želdinius sodinti (įveisti) planuojama aerodromo apsaugos zonose;

1.6. statybos darbus planuojama vykdyti teritorijose, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi statybos apribojimai.

2. Karinių radiolokatorių apsaugos zonų ir teritorijų, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi statybos apribojimai, plane, žemėlapyje ir (ar) schemoje pažymėtos teritorijos ir teritorijų pakeitimai Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 9 straipsnyje nustatyta tvarka registruojami Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre.

3. Atsižvelgiant į nacionalinio saugumo klausimus, vėjo elektrinėms, kurių aukštis baigus statyti ar rekonstruoti virš žemės paviršiaus yra 100 metrų ir daugiau, o pasienio ruože ir 500 metrų atstumu abipus geležinkelio kelio, kuriuo vyksta Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos tarpvyriausybiniuose susitarimuose nurodytų tranzitinių traukinių eismas, ašies  – 30 metrų ir daugiau, taikomi papildomi projektavimo ir statybos apribojimai, numatyti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 135 straipsnio 1, 2 dalyse ir Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 straipsnio 8 dalyje.

4. Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – Transporto kompetencijų agentūra), Lietuvos kariuomenės vadas (toliau – kariuomenės vadas), Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba), derindami Aprašo 1 punkte nurodytų statinių statybą, rekonstravimą, įrenginių įrengimą ir želdinių sodinimą (įveisimą), vadovaujasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu, Aprašu ir kitais jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

5. Išvadas dėl statinių statybos, rekonstravimo, įrenginių įrengimo ir želdinių sodinimo (įveisimo) derinimo teikia:

5.1. Transporto kompetencijų agentūra, įvertinusi, ar statinių statyba, rekonstravimas, įrenginių įrengimas ir želdinių sodinimas (įveisimas) netrukdys skrydžių saugai;

5.2. kariuomenės vadas, įvertinęs, ar statinių statyba, rekonstravimas, įrenginių įrengimas ir želdinių sodinimas (įveisimas) netrukdys stebėti, kontroliuoti ir ginti oro erdvę;

5.3. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, įvertinusi, ar statinių statyba, rekonstravimas, įrenginių įrengimas ir želdinių sodinimas (įveisimas) netrukdys saugoti valstybės sieną.

6. Asmenys, nurodyti Aprašo 8–11 punktuose, pasirašytus prašymus gali pateikti Aprašo 8–11 punktuose nurodytiems subjektams, tiesiogiai ar atsiųsti paštu arba elektroniniu paštu (pasirašius saugiu elektroniniu parašu ar pridėjus pasirašytą prašymo skaitmeninę kopiją), o Aprašo 5 punkte nurodyti subjektai pasirašytas išvadas gali pateikti tiesiogiai ar elektroniniu paštu (pasirašius saugiu elektroniniu parašu ar pridėjus pasirašytą išvados skaitmeninę kopiją).

 

II SKYRIUS

STATINIŲ STATYBOS, REKONSTRAVIMO, ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO

IR ŽELDINIŲ SODINIMO (ĮVEISIMO) DERINIMAS

 

7. Kai Aprašo 1 punkte nurodytų statinių statybai ar rekonstravimui reikia rengti teritorijų planavimo dokumentus, Transporto kompetencijų agentūra, kariuomenės vadas ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba teritorijų planavimą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka išduoda planavimo sąlygas.

8. Asmuo, planuojantis Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus aerodromo, radiolokatorių ir meteorologinių radiolokatorių apsaugos zonas, statyti ar rekonstruoti statinius, kurių aukštis baigus statyti ar rekonstruoti virš žemės paviršiaus yra 100 metrų ir daugiau, Transporto kompetencijų agentūrai ir kariuomenės vadui, o planuojantis statyti ar rekonstruoti statinius pasienio ruože ir 500 metrų atstumu abipus geležinkelio kelio, kuriuo vyksta Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos tarpvyriausybiniuose susitarimuose nurodytų tranzitinių traukinių eismas, ašies, kai baigtų statyti ar rekonstruoti statinių aukštis virš žemės paviršiaus yra 30 metrų ir daugiau, – ir Valstybės sienos apsaugos tarnybai, prieš pradėdamas statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras, pateikia:

8.1. prašymą dėl statinio statybos ar rekonstravimo derinimo, kuriame nurodo:

8.1.1. statybos rūšį;

8.1.2. žemės sklypo, kuriame planuojama statyba ar rekonstravimas, kadastro numerį, plotą, užstatymo intensyvumą ir tankumą;

8.1.3. statomo pastato paskirtį (gyvenamosios / negyvenamosios paskirties) ir aukštį, rekonstruojamo pastato paskirtį prieš rekonstravimą ir po jo, aukščio ir pločio pokyčius (metrais), ant pastato stogo įrengiamus įrenginius (jų paskirtį, skaičių, aukštį nuo pastato stogo), jeigu įrengiamos vėjo elektrinės, – jų aukštį nuo pastato stogo (įskaitant sparnuotę), stiebo plotį (viršuje ir apačioje), sparnų skaičių, ilgį, medžiagas, iš kurių pagaminti sparnai, rotoriaus skersmenį ir sukimosi greitį;

8.1.4. statomo inžinerinio statinio paskirtį, aukštį, rekonstruojamo inžinerinio statinio paskirtį prieš rekonstravimą ir po jo, aukščio ir pločio pokyčius (metrais), užstatymo plotą, jeigu statoma ar rekonstruojama vėjo elektrinė, – jos aukštį (įskaitant sparnuotę), stiebo plotį (viršuje ir apačioje), sparnų skaičių, ilgį, medžiagas, iš kurių pagaminti sparnai, rotoriaus skersmenį ir sukimosi greitį;

8.1.5. ženklinimo nakties ir dienos ženklais projektą;

8.2. ištrauką (brėžinį) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento (kai jis rengiamas) ir įgaliotos institucijos sprendimą dėl šio dokumento patvirtinimo;

8.3. žemės sklypo plano, kuriame pažymėti esami statiniai, kopiją, kurioje pažymėti projektuojami statiniai, jų eksplikacija, aukštis ir kiti pagrindiniai matmenys.

9. Asmuo, planuojantis Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus aerodromo, radiolokatorių ir meteorologinių radiolokatorių apsaugos zonas, įrengti įrenginius, kurių aukštis baigus įrengti virš žemės paviršiaus yra 100 metrų ir daugiau, Transporto kompetencijų agentūrai ir kariuomenės vadui, o planuojantis įrengti įrenginius pasienio ruože ir 500 metrų atstumu abipus geležinkelio kelio, kuriuo vyksta Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos tarpvyriausybiniuose susitarimuose nurodytų tranzitinių traukinių eismas, ašies, kai įrengtų įrenginių aukštis virš žemės paviršiaus yra 30 metrų ir daugiau, – ir Valstybės sienos apsaugos tarnybai, prieš pradėdamas rengti įrenginį, pateikia prašymą dėl įrenginio įrengimo derinimo, kuriame nurodo žemės sklypo numerį Nekilnojamojo turto kadastre, įrenginį, jo paskirtį, aukštį, užimamą plotą, įrenginio vietos geografines koordinates, jeigu įrengiama vėjo elektrinė, – ir jos aukštį (įskaitant sparnuotę), stiebo plotį (viršuje ir apačioje), sparnų skaičių, ilgį, medžiagas, iš kurių pagaminti sparnai, rotoriaus skersmenį ir apsisukimus.

10. Asmuo, planuojantis statyti, rekonstruoti statinius ar įrengti įrenginius karinių aerodromų apsaugos zonose Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 16 straipsnyje nurodytais atvejais, specialiosiose radiolokatorių apsaugos zonose Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 120 straipsnyje nustatytais atvejais ir bendrosiose karinių radiolokatorių apsaugos zonose, kariuomenės vadui, civilinių ir karinių, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, aerodromų apsaugos zonose Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 16 straipsnyje nurodytais atvejais ir bendrosiose civilinės aviacijos radiolokatorių apsaugos zonose nurodytais atvejais – Transporto kompetencijų agentūrai, o bendrosiose valstybės sienos apsaugai skirtų radiolokatorių apsaugos zonose Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 120 straipsnyje nustatytais atvejais – Valstybės sienos apsaugos tarnybai, prieš pradėdamas statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras ar įrenginio įrengimą, pateikia dokumentus, nurodytus Aprašo 8 ar 9 punkte.

11. Asmuo, planuojantis želdinius sodinti (įveisti) karinio aerodromo apsaugos zonose Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 16 straipsnyje nurodytais atvejais, kariuomenės vadui, o civilinių ir karinių, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, aerodromų apsaugos zonose – Transporto kompetencijų agentūrai, prieš pradėdamas želdinių sodinimą (įveisimą) leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras ar želdinių sodinimą (įveisimą), pateikia prašymą dėl želdinių sodinimo (įveisimo), kuriame nurodo žemės sklypo numerį Nekilnojamojo turto kadastre, bei želdyno kūrimo ir (ar) tvarkymo projektą, kai tokio projekto rengimas privalomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai želdyno kūrimo ir (ar) tvarkymo projekto rengti neprivaloma, asmuo kartu su prašymu pateikia žemės sklypo plano, kuriame planuojama želdinius sodinti (įveisti), kopiją, kurioje pažymėti planuojami sodinti (įveisti) želdiniai, atstumai nuo žemės sklypo ribos, tarp sodinamų (įveisiamų) želdinių, sodinamų (įveisiamų) želdinių apibūdinimas (rūšis, aukštis ir kiti duomenys, apibūdinantys sodinamus (įveisiamus) želdinius).

12. Kariuomenės vadas, gavęs prašymą dėl vėjo elektrinių, kurių aukštis baigus statyti ar rekonstruoti virš žemės paviršiaus yra 100 metrų ir daugiau, o pasienio ruože ir 500 metrų atstumu abipus geležinkelio kelio, kuriuo vyksta Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos tarpvyriausybiniuose susitarimuose nurodytų tranzitinių traukinių eismas, ašies – 30 metrų ir daugiau, projektavimo ir statybos derinimo, jeigu šios vėjo elektrinių statybos vietos patenka į Karinių radiolokatorių, karinių aerodromų, krašto apsaugos objektų  apsaugos zonų žemėlapio Lietuvos Respublikos teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, gali būti taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, persiunčia Aprašo 8 ar 9 punkte nurodytus dokumentus vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimus galinčioms taikyti nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms. Šios institucijos Informacijos apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 626 „Dėl Informacijos apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka pateikia išvadas dėl vėjo elektrinių projektavimo ir statybos vietų derinimo.

13. Transporto kompetencijų agentūra, kariuomenės vadas ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba per 20 darbo dienų nuo Aprašo 8, 9, 10 ar 11 punkte nurodytų dokumentų gavimo pateikia prašymą pateikusiam asmeniui vieną iš šių derinimo išvadų:

13.1. statinys ar įrenginys nurodytoje vietoje gali būti statomas, rekonstruojamas arba įrengiamas (nurodomi pagrindiniai statinio ar įrenginio matmenys), jeigu statinio statyba, rekonstravimas ar įrenginio įrengimas netrukdys atlikti Aprašo 5 punkte nurodytų funkcijų;

13.2. statinys ar įrenginys gali būti statomas, rekonstruojamas ar įrengiamas tik įvykdžius nurodytas sąlygas (pakeitus statinio ar įrenginio vietą, aukštį arba kitus matmenis) (pateikiami tokios išvados motyvai), jeigu statinio statyba, rekonstravimas ar įrenginio įrengimas netrukdys atlikti Aprašo 5 punkte nurodytų funkcijų pakeitus statinio ar įrenginio vietą, aukštį arba kitus matmenis;

13.3. statinys ar įrenginys nurodytoje vietoje negali būti statomas, rekonstruojamas arba įrengiamas (pateikiami tokios išvados motyvai), jeigu statinio statyba, rekonstravimas ar įrenginio įrengimas trukdo atlikti Aprašo 5 punkte nurodytas funkcijas ir statinio statyba, rekonstravimas ar įrenginio įrengimas neįmanomas net ir pakeitus statinio ar įrenginio vietą, aukštį ar kitus matmenis;

13.4. želdinių sodinimas (įveisimas) (nurodomi pagrindiniai želdinių duomenys) nurodytoje vietoje galimas, jeigu želdinių sodinimas (įveisimas) netrukdys atlikti Aprašo 5 punkte nurodytų funkcijų;

13.5. želdiniai gali būti sodinami (įveisiami) tik įvykdžius nurodytas sąlygas (pakeitus sodinamų (įveisiamų) želdinių atstumą nuo žemės sklypo ribos,  želdinių rūšį ir kitus duomenis, apibūdinančius sodinamus (įveisiamus) želdinius) (pateikiami tokios išvados motyvai), jeigu želdinių sodinimas (įveisimas) netrukdys atlikti Aprašo 5 punkte nurodytų funkcijų pakeitus sodinamų (įveisiamų) želdinių atstumą nuo žemės sklypo ribos,  želdinių rūšį ir kitus duomenis, apibūdinančius sodinamus (įveisiamus) želdinius;

13.6. želdiniai negali būti sodinami (įveisiami) (pateikiami tokios išvados motyvai), jeigu želdinių sodinimas (įveisimas) trukdo atlikti Aprašo 5 punkte nurodytas funkcijas ir želdinių sodinimas (įveisimas) neįmanomas net ir pakeitus sodinamų (įveisiamų) želdinių atstumą nuo žemės sklypo ribos, želdinių rūšį ir kitus duomenis, apibūdinančius sodinamus (įveisiamus) želdinius.

14. Išvados dėl statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo teikiamos atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumentuose, patvirtintuose Aprašui įsigaliojus, nustatytas statinių ir įrenginių vietas ir leistiną didžiausią jų aukštį.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Transporto kompetencijų agentūra, kariuomenės vadas ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba, nustatę, kad derinimo išvadai pateikti nepakanka dokumentuose pateiktų duomenų, gali motyvuotai raštu,  elektroniniu paštu (raštą pasirašius saugiu elektroniniu parašu ar pridėjus pasirašytą skaitmeninę rašto kopiją) kreiptis į prašymą pateikusį asmenį, prašydami pateikti papildomus dokumentus (informaciją). Šiuo atveju atsakymo pateikimo terminas sustabdomas nuo pranešimo dėl papildomų dokumentų (informacijos) išsiuntimo dienos ir atnaujinamas reikalaujamų papildomų dokumentų (informacijos) gavimo institucijoje dieną.

16. Institucijos, išduodamos statybą leidžiančius dokumentus, patikrina, ar asmenys, nurodyti Aprašo 8, 9, 10 ir 11 punktuose, Aprašo nustatyta tvarka suderino statinių statybą, rekonstravimą, įrenginių įrengimą ar želdinių sodinimą (įveisimą). Nesuderinus statinių statybos, rekonstravimo, įrenginių įrengimo ar želdinių sodinimo (įveisimo) Aprašo nustatyta tvarka, statybą leidžiantys dokumentai neišduodami.

Institucijos, tvirtindamos želdyno kūrimo ir (ar) tvarkymo projektą, patikrina, ar asmenys, nurodyti Aprašo 11 punkte, Aprašo nustatyta tvarka suderino minėtą projektą. Nesuderinus želdyno kūrimo ir (ar) tvarkymo projekto Aprašo nustatyta tvarka, želdyno kūrimo ir (ar) tvarkymo projektas netvirtinamas.

17. Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo aerodromo apsaugos ir radiolokatorių apsaugos zonose apskaičiuojamos ir išmokamos Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“, nustatyta tvarka.

 

________________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1225, 2018-12-05, paskelbta TAR 2018-12-12, i. k. 2018-20308

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 625 „Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 627, 2020-06-17, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13354

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 625 „Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo