Suvestinė redakcija nuo 2007-03-25 iki 2008-04-30

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 65-2655, i. k. 1021100NUTA00000967

 

Nauja redakcija nuo 2006-08-04:

Nr. 761, 2006-07-28, Žin. 2006, Nr. 85-3327 (2006-08-03), i. k. 1061100NUTA00000761

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO IR ĮSTAIGOS VADOVO STATUSO ATKŪRIMO IR PAREIGŲ SIŪLYMO BUVUSIAM KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJUI IR ĮSTAIGOS VADOVUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. birželio 24 d. Nr. 967

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2006, Nr. 4-97) 16 straipsnio 2, 3 ir 5 dalimis, 43 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 73-3357, Nr. 104-4636) 29 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 258, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 34-1221 (2007-03-24), i. k. 1071100NUTA00000258

 

1. Patvirtinti Karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovui taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Asmenims, praradusiems valstybės tarnautojo statusą iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 45-1708) įsigaliojimo ir turintiems teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, pareigybės, į kurią gali būti pasiūlyta grįžti šiems asmenims, lygis ir kategorija nustatomi atsižvelgiant į tai, kuriam lygiui ir kategorijai priskirta eita pareigybė pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą.

2.2. Jeigu asmenų, praradusių valstybės tarnautojo statusą iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir turinčių teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, eita pareigybė panaikinta arba pareigybė nebuvo priskirta lygiui ir kategorijai, eitos pareigybės lygis ir kategorija nustatomi atsižvelgiant į šių pareigų pavadinimą ir vadovaujantis Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 (Žin., 2002, Nr. 51-1953), taip pat Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. IX-992 (Žin., 2002, Nr. 66-2707; 2004, Nr. 167-6113), ir Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 684 (Žin., 2002, Nr. 51-1952).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                             Juozas Bernatonis

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 967

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2006 m. liepos 28 d. nutarimo Nr. 761

redakcija)

 

karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovui taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovui taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimą (toliau vadinama – valstybės tarnautojo statuso atkūrimas) ir karjeros valstybės tarnautojo pareigų siūlymą buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo pareigų siūlymą buvusiam įstaigos vadovui, atleistiems iš valstybės tarnautojo pareigų dėl pareigybės panaikinimo (toliau vadinama – buvęs valstybės tarnautojas).

2. Pagal šias Taisykles teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą turi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 16 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832) 29 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys, jeigu jie atitinka bendruosius reikalavimus, keliamus asmeniui, priimamam į valstybės tarnautojo pareigas, ir jiems siūlomos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 258, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 34-1221 (2007-03-24), i. k. 1071100NUTA00000258

 

3. Pagal šias Taisykles valstybės tarnautojo pareigos siūlomos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems asmenims.

 

II. VALSTYBĖS TARNAUTOJO STATUSO ATKŪRIMAS

 

4. Asmuo, siekiantis atkurti valstybės tarnautojo statusą, kreipiasi į valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančią įstaigą (toliau vadinama – valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga), pateikdamas rašytinį prašymą atkurti valstybės tarnautojo statusą (toliau vadinama – prašymas).

5. Prie prašymo pridedama:

5.1. išsilavinimą ar kvalifikaciją liudijančių dokumentų kopijos;

5.2. anketa (šių Taisyklių priedas);

5.3. atleidimą iš valstybės tarnautojo pareigų patvirtinantis dokumentas;

5.4. gyvenimo aprašymas;

5.5. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1, 2 ar 3 punktuose arba 16 straipsnio 3 dalyje, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje nurodytas aplinkybes, suteikiančias teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, patvirtinantis dokumentas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 258, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 34-1221 (2007-03-24), i. k. 1071100NUTA00000258

 

6. Gavusi asmens, siekiančio atkurti valstybės tarnautojo statusą, prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga per 5 darbo dienas raštu informuoja šį asmenį, kad prašymas ir prie jo pridėti dokumentai gauti ir atsiradus laisvoms valstybės tarnautojo pareigoms, kurių reikalavimus jis atitinka, jis bus raštu informuotas apie galimybę atkurti valstybės tarnautojo statusą.

7. Esant šių Taisyklių 6 punkte nurodytam prašymui, valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga 3 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos teikia asmeniui, siekiančiam atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą, rašytinius pasiūlymus grįžti į eitas arba, jeigu tokios galimybės nėra, eiti kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje (toliau vadinama – įstaiga), o nuo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos – grįžti į eitas arba, jeigu tokios galimybės nėra, eiti kitas tos pačios kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 258, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 34-1221 (2007-03-24), i. k. 1071100NUTA00000258

 

8. Esant šių Taisyklių 6 punkte nurodytam prašymui, valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga 3 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos teikia asmeniui, siekiančiam atkurti įstaigos vadovo statusą, rašytinius pasiūlymus grįžti į eitas arba, jeigu tokios galimybės nėra, eiti kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos įstaigos vadovo pareigas kitoje įstaigoje, o nuo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos – grįžti į eitas arba, jeigu tokios galimybės nėra, eiti kitas tos pačios kategorijos įstaigos vadovo pareigas kitoje įstaigoje. Jeigu nėra galimybės atkurti įstaigos vadovo statuso, nuo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga 3 mėnesius siūlo tos pačios ar žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje, o nuo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos – 3 mėnesius tos pačios kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 258, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 34-1221 (2007-03-24), i. k. 1071100NUTA00000258

 

9. Asmeniui, siekiančiam atkurti valstybės tarnautojo statusą ir pateikusiam prašymą, apie galimybę atkurti valstybės tarnautojo statusą pranešama raštu, nurodant įstaigą, kurioje siūloma atkurti valstybės tarnautojo statusą, ir pridedant pareigybės, kuri siūloma, aprašymą.

10. Įstaigą, kurioje asmeniui siūloma atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą, valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga raštu informuoja apie šį asmenį per 3 darbo dienas nuo asmens sutikimo atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą ir eiti pasiūlytas pareigas.

11. Apie asmenį, kuriam siūloma atkurti įstaigos vadovo statusą, valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga raštu informuoja į šias pareigas valstybės tarnautoją priimantį asmenį ar kolegialią valstybės ar savivaldybės instituciją (toliau valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo ar kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija vadinama – valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo) per 3 darbo dienas nuo asmens sutikimo atkurti įstaigos vadovo statusą ir eiti pasiūlytas pareigas.

12. Asmuo, siekiantis atkurti valstybės tarnautojo statusą, gavęs šių Taisyklių 9 punkte nurodytą pranešimą apie galimybę atkurti valstybės tarnautojo statusą, per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo turi apsispręsti dėl valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir apie tai raštu informuoti valstybės tarnybos tvarkymo įstaigą. Jeigu asmuo sutinka atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą, per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo taip pat turi raštu informuoti įstaigą, kurioje jam siūloma atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą, o kai sutinka atkurti įstaigos vadovo statusą – valstybės tarnautoją į pareigas priimantį asmenį. Jeigu asmuo, siekiantis atkurti valstybės tarnautojo statusą, per 7 kalendorines dienas raštu neinformuoja valstybės tarnybos tvarkymo įstaigos apie tai, kad sutinka atkurti valstybės tarnautojo statusą, laikoma, kad jis atsisakė atkurti šį statusą pasiūlytoje įstaigoje. Tokiam asmeniui valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga toliau siūlo atkurti valstybės tarnautojo statusą.

13. Įstaigos, kurioje asmeniui siūloma atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą, vadovas, gavęs šių Taisyklių 10 punkte nurodytą pranešimą apie asmenį, kuriam siūloma atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą šioje įstaigoje, ir šiam asmeniui sutikus atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą, privalo per 14 kalendorinių dienų nuo asmens informacijos pateikimo šiai įstaigai priimti šį asmenį į jam pasiūlytas pareigas.

14. Jeigu atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą pasiūlyta dviem ar daugiau asmenų, jie egzaminuojami žodžiu (pokalbis) pagal Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2002, Nr. 65-2654; 2006, Nr. 73-2784).

Įstaiga, kurioje asmenims siūloma atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą, ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų raštu informuoja asmenis, kurie bus egzaminuojami, apie egzamino datą, laiką ir vietą. Įstaiga pranešimą asmenims išsiunčia ne vėliau kaip po 10 kalendorinių dienų nuo šių Taisyklių 10 punkte nurodyto pranešimo gavimo.

Geriausiai egzaminą išlaikęs asmuo į pareigas priimamas per Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše nustatytus terminus. Asmenims, nepriimtiems į pareigas po egzamino žodžiu (pokalbio), valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga toliau siūlo atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą.

15. Asmuo, siekiantis atkurti įstaigos vadovo statusą, priimamas valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimu po šio asmens ir asmens, priimamo į įstaigos vadovo pareigas, pokalbio, per kurį patikrinami asmens gebėjimai atlikti įstaigos vadovo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Šis pokalbis turi įvykti ne vėliau kaip po 14 kalendorinių dienų nuo šių Taisyklių 11 punkte nurodyto pranešimo gavimo. Asmeniui, nepriimtam į pareigas po šio pokalbio, valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga toliau siūlo atkurti valstybės tarnautojo statusą.

16. Jeigu po šių Taisyklių 15 punkte nurodyto pokalbio valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo nusprendžia nepriimti asmens, siekiančio atkurti įstaigos vadovo pareigas, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo per 5 darbo dienas po pokalbio surašo motyvuotą sprendimą atsisakyti priimti šį asmenį į įstaigos vadovo pareigas. Motyvuoto sprendimo kopija ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šio sprendimo surašymo išsiunčiama valstybės tarnybos tvarkymo įstaigai ir asmeniui, siekiančiam atkurti įstaigos vadovo statusą.

17. Valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendime dėl valstybės tarnautojo statuso atkūrimo nurodoma, į kokias valstybės tarnautojo pareigas priimamas asmuo ir pagal kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo straipsnį, straipsnio dalį ir (ar) punktą atkuriamas valstybės tarnautojo statusas. Sprendimo dėl valstybės tarnautojo statuso atkūrimo kopija ne vėliau kaip kitą darbo dieną po valstybės tarnautojo statuso asmeniui atkūrimo išsiunčiama valstybės tarnybos tvarkymo įstaigai.

 

III. pareigų Siūlymas buvusiems valstybės tarnautojams

 

18. Su rašytiniu prašymu siūlyti kitas valstybės tarnautojo pareigas buvę valstybės tarnautojai turi kreiptis į valstybės tarnybos tvarkymo įstaigą. Prie prašymo pridedami šių Taisyklių 5.1–5.4 punktuose nurodyti dokumentai.

19. Gavusi šių Taisyklių 18 punkte nurodytą prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga per 5 darbo dienas raštu informuoja buvusį valstybės tarnautoją, kad prašymas ir prie jo pridėti dokumentai gauti ir atsiradus laisvoms valstybės tarnautojo pareigoms, kurių reikalavimus šis asmuo atitinka, jis raštu bus informuotas apie galimybę eiti šias pareigas.

20. Esant šių Taisyklių 18 punkte nurodytam prašymui, valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga 6 mėnesius nuo valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų dienos teikia buvusiam valstybės tarnautojui rašytinius pasiūlymus eiti tos pačios ar žemesnės kategorijos valstybės tarnautojo pareigas.

21. Buvusiam valstybės tarnautojui, pateikusiam rašytinį prašymą siūlyti kitas valstybės tarnautojo pareigas, apie galimybę eiti valstybės tarnautojo pareigas pranešama raštu, nurodant įstaigą, kurioje siūlomos pareigos, ir pridedant pareigybės, kuri siūloma, aprašymą.

22. Įstaigą, kurioje buvusiam valstybės tarnautojui siūlomos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga raštu informuoja apie šį asmenį per 3 darbo dienas nuo asmens sutikimo eiti jam pasiūlytas karjeros valstybės tarnautojo pareigas.

23. Apie buvusį įstaigos vadovą, kuriam siūlomos įstaigos vadovo pareigos, valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga raštu informuoja valstybės tarnautoją į pareigas priimantį asmenį per 3 darbo dienas nuo asmens sutikimo eiti jam pasiūlytas įstaigos vadovo pareigas.

24. Buvęs valstybės tarnautojas, gavęs šių Taisyklių 20 punkte nurodytą rašytinį pasiūlymą, per 7 kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo turi apsispręsti dėl sutikimo eiti valstybės tarnautojo pareigas ir apie tai raštu informuoti valstybės tarnybos tvarkymo įstaigą. Jeigu buvęs valstybės tarnautojas sutinka eiti siūlomas valstybės tarnautojo pareigas, jis per 7 kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo taip pat turi raštu informuoti įstaigą, kurioje jam siūlomos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, o kai siūloma eiti įstaigos vadovo pareigas, – valstybės tarnautoją į pareigas priimantį asmenį. Jeigu buvęs valstybės tarnautojas per 7 kalendorines dienas raštu neinformuoja valstybės tarnybos tvarkymo įstaigos apie tai, kad sutinka eiti siūlomas pareigas, laikoma, kad jis atsisakė siūlomų pareigų. Tokiam asmeniui valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga toliau siūlo valstybės tarnautojo pareigas.

25. Įstaigos, kurioje buvusiam valstybės tarnautojui siūlomos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, vadovas, gavęs šių Taisyklių 22 punkte nurodytą pranešimą apie asmenį, kuriam siūlomos karjeros valstybės tarnautojo pareigos šioje įstaigoje, ir šiam asmeniui sutikus eiti siūlomas pareigas, privalo per 14 kalendorinių dienų nuo asmens informacijos pateikimo šiai įstaigai priimti šį asmenį į jam pasiūlytas pareigas.

26. Jeigu karjeros valstybės tarnautojo pareigos pasiūlytos dviem ar daugiau buvusių valstybės tarnautojų, jie egzaminuojami žodžiu (pokalbis) pagal Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašą.

Įstaiga, kurioje buvusiems valstybės tarnautojams siūlomos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų raštu informuoja asmenis, kurie bus egzaminuojami, apie egzamino datą, laiką ir vietą. Įstaiga pranešimą asmenims išsiunčia ne vėliau kaip po 10 kalendorinių dienų nuo šių Taisyklių 22 punkte nurodyto pranešimo gavimo.

Geriausiai egzaminą išlaikęs asmuo į pareigas priimamas per Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše nustatytus terminus. Asmenims, nepriimtiems į pareigas po egzamino žodžiu (pokalbio), valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga toliau siūlo karjeros valstybės tarnautojo pareigas.

27. Buvęs įstaigos vadovas, kuriam pasiūlytos įstaigos vadovo pareigos, sutinkantis eiti pasiūlytas pareigas, gali būti priimamas valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendimu po šio asmens ir asmens, priimamo į įstaigos vadovo pareigas, pokalbio, per kurį patikrinami asmens gebėjimai atlikti įstaigos vadovo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Šis pokalbis turi įvykti ne vėliau kaip po 14 kalendorinių dienų nuo šių Taisyklių 23 punkte nurodyto pranešimo gavimo. Asmeniui, nepriimtam į pareigas po šio pokalbio, valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga toliau siūlo valstybės tarnautojo pareigas.

28. Jeigu po šių Taisyklių 27 punkte nurodyto pokalbio valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo nusprendžia nepriimti buvusio įstaigos vadovo į jam pasiūlytas įstaigos vadovo pareigas, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo per 5 darbo dienas po pokalbio surašo motyvuotą sprendimą atsisakyti priimti šį asmenį į jam pasiūlytas įstaigos vadovo pareigas. Motyvuoto sprendimo kopija ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šio sprendimo surašymo išsiunčiama valstybės tarnybos tvarkymo įstaigai ir asmeniui, dalyvavusiam pokalbyje.

29. Valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens sprendime dėl buvusio valstybės tarnautojo priėmimo nurodoma, į kokias valstybės tarnautojo pareigas priimamas asmuo ir pagal kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo straipsnį, straipsnio dalį ir (ar) punktą. Sprendimo dėl buvusio valstybės tarnautojo priėmimo kopija ne vėliau kaip kitą darbo dieną po valstybės tarnautojo priėmimo į pareigas išsiunčiama valstybės tarnybos tvarkymo įstaigai.

30. Įstaiga, kurioje į pareigas priimamas buvęs valstybės tarnautojas, per 5 darbo dienas nuo asmens priėmimo į pareigas privalo raštu informuoti įstaigą, kuri asmeniui mokėjo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytą išeitinę išmoką, jeigu nesibaigęs išeitinės išmokos mokėjimas, apie asmens priėmimą į valstybės tarnautojo pareigas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Asmeniui, atkūrusiam valstybės tarnautojo statusą, ar buvusiam valstybės tarnautojui, priimtam į valstybės tarnautojo pareigas, vadovaujantis Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 (Žin., 2002, Nr. 60-2470), gali būti suteikta trečia kvalifikacinė klasė.

32. Ginčai, kylantys dėl valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir valstybės tarnautojo pareigų siūlymo buvusiems valstybės tarnautojams, nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 761, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 85-3327 (2006-08-03), i. k. 1061100NUTA00000761

 

 

Karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos

vadovo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo

buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir

įstaigos vadovui taisyklių priedas

 

ANKETA

__________________

(data)

 

Vardas ir pavardė

 

Gimimo data

 

Adresas

 

Telefono numeris

 

Elektroninio pašto adresas

 

Valstybės tarnautojo pareigos, eitos iki atleidimo iš valstybės tarnybos (pavadinimas, lygis, kategorija)

 

Įstaiga, kurioje pageidaujama eiti valstybės tarnautojo pareigas

 

Įstaiga, kurioje nepageidaujama eiti valstybės tarnautojo pareigų

 

Gyvenamoji vietovė, kurioje pageidaujama eiti valstybės tarnautojo pareigas

 

Pageidaujamos eiti valstybės tarnautojo pareigos

 

Išsilavinimas

 

Užsienio kalbų mokėjimas (10 balų sistema)

 

Kompiuterinės programos, kuriomis geba dirbti

 

Privalumai, įgūdžiai, dalykinės savybės

 

 

__________________       _____________________

(parašas)                                  (vardas ir pavardė)

______________

 

Papildyta priedu:

Nr. 45, 2004-01-19, Žin., 2004, Nr. 12-329 (2004-01-22), i. k. 1041100NUTA00000045

Priedo pakeitimai:

Nr. 761, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 85-3327 (2006-08-03), i. k. 1061100NUTA00000761

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 45, 2004-01-19, Žin., 2004, Nr. 12-329 (2004-01-22), i. k. 1041100NUTA00000045

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 967 "Dėl Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiems karjeros valstybės tarnautojams tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1412, 2004-11-08, Žin., 2004, Nr. 164-6003 (2004-11-11), i. k. 1041100NUTA00001412

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 967 "Dėl Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiems karjeros valstybės tarnautojams tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 761, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 85-3327 (2006-08-03), i. k. 1061100NUTA00000761

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 967 "Dėl Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiems karjeros valstybės tarnautojams tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 258, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 34-1221 (2007-03-24), i. k. 1071100NUTA00000258

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 967 "Dėl Karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovui taisyklių patvirtinimo" pakeitimo