Suvestinė redakcija nuo 2013-11-24 iki 2018-09-10

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 65-2655, i. k. 1021100NUTA00000967

 

Nauja redakcija nuo 2012-09-29:

Nr. 1146, 2012-09-19, Žin. 2012, Nr. 112-5676 (2012-09-28), i. k. 1121100NUTA00001146

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJO STATUSO ATKŪRIMO IR PAREIGŲ SIŪLYMO BUVUSIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. birželio 24 d. Nr. 967

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2006, Nr. 4-97; 2007, Nr. 69-2723; 2008, Nr. 143-5688, Nr. 149-6041; 2011, Nr. 86-4153; 2012, Nr. 44-2140, Nr. 69-3523, 2013, Nr. 54-2685) 16 straipsnio 2, 3, 5, 6 dalimis ir 43 straipsnio 2, 3 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1048, 2013-11-13, Žin., 2013, Nr. 120-6073 (2013-11-23), i. k. 1131100NUTA00001048

 

1. Patvirtinti Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Asmenims, praradusiems valstybės tarnautojo statusą iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 45-1708) įsigaliojimo ir turintiems teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, pareigybės, į kurią gali būti pasiūlyta grįžti šiems asmenims, lygis ir kategorija nustatomi atsižvelgiant į tai, kuriam lygiui ir kategorijai priskirta eita pareigybė pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą.

2.2. Jeigu asmenų, praradusių valstybės tarnautojo statusą iki Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir turinčių teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, eita pareigybė panaikinta arba pareigybė nebuvo priskirta lygiui ir kategorijai, eitos pareigybės lygis ir kategorija nustatomi atsižvelgiant į šių pareigų pavadinimą ir vadovaujantis Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 (Žin., 2002, Nr. 51-1953; 2008, Nr. 49-1809), taip pat valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašu, nustatytu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 3 priede.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                             Juozas Bernatonis

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 967

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 1048 redakcija)

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO STATUSO ATKŪRIMO IR PAREIGŲ SIŪLYMO BUVUSIAM  VALSTYBĖS TARNAUTOJUI TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja priėmimą į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso: karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) statuso atkūrimą (toliau – valstybės tarnautojo statuso atkūrimas buvusiems valstybės tarnautojams), karjeros valstybės tarnautojo pareigų siūlymą buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) ar karjeros valstybės tarnautojo pareigų siūlymą buvusiam įstaigos vadovui, taip pat karjeros valstybės tarnautojo pareigų siūlymą buvusiam pakaitiniam valstybės tarnautojui, pareigas nepertraukiamai ėjusiam ne mažiau kaip dvejus metus ir atleistam iš pareigų dėl negalėjusio eiti pareigų karjeros valstybės tarnautojo sugrįžimo arba atleidimo (toliau – pareigų siūlymas buvusiems valstybės tarnautojams).

2. Teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą turi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas) 16 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) (toliau – Vietos savivaldos įstatymas) 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti asmenys. Šie asmenys priimami į pasiūlytas pareigas, jeigu jie atitinka Valstybės tarnybos įstatymo 3straipsnyje nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, taip pat 9 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose ir 3 dalyje nustatytus reikalavimus, keliamus asmeniui, priimamam į valstybės tarnautojo pareigas, ir jiems siūlomos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

Valstybės tarnybos departamentas pagal asmens pateiktus Taisyklių 5 ir 7 punktuose nurodytus dokumentus nustato, ar šis asmuo atitinka Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nustatytus bendruosius ir pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo ar kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija (toliau – valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo) atsako, kad į pasiūlytas valstybės tarnautojo pareigas būtų priimti tik Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnyje nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus ir 9 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys asmenys.

3. Valstybės tarnautojo pareigos siūlomos Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytiems asmenims. Šie asmenys priimami į pasiūlytas pareigas, jeigu jie atitinka Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnyje nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, taip pat 9 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose ir 3 dalyje nustatytus reikalavimus, keliamus asmeniui, priimamam į valstybės tarnautojo pareigas, ir jiems siūlomos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

Valstybės tarnybos departamentas pagal asmens pateiktus Taisyklių 15 ir 18 punktuose nurodytus dokumentus nustato, ar šis asmuo atitinka Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nustatytus bendruosius ir pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo atsako, kad į pasiūlytas valstybės tarnautojo pareigas būtų priimti tik Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnyje nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus ir 9 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys asmenys.

 

II. VALSTYBĖS TARNAUTOJO STATUSO ATKŪRIMAS BUVUSIEMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS

 

4. Buvęs valstybės tarnautojas, siekiantis atkurti valstybės tarnautojo statusą, kreipiasi į Valstybės tarnybos departamentą ir pateikia rašytinį prašymą atkurti valstybės tarnautojo statusą (toliau – prašymas). Buvęs valstybės tarnautojas, siekiantis atkurti valstybės tarnautojo statusą, prašymą ir Taisyklių 5 punkte nurodytus dokumentus pateikia Valstybės tarnybos departamentui paštu, elektroniniu paštu arba tiesiogiai atvykęs į Valstybės tarnybos departamentą.

5. Prie prašymo pridedama:

5.1. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopija;

5.2. išsilavinimą ar kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos;

5.3. anketa (Taisyklių 1 priedas);

5.4. atleidimą iš valstybės tarnautojo pareigų patvirtinančio dokumento kopija;

5.5. Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2002, Nr. 65-2654; 2013, Nr. 60-2973) (toliau – Aprašas), 3 priede nustatytos formos nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaracija;

5.6. Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2 arba 3 dalyje, Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 6 dalyje nurodytas aplinkybes, suteikiančias teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą, patvirtinančių dokumentų kopijos;

5.7. anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos (-ų) mokėjimo lygį patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopija (-os), jeigu šios (-šių) užsienio kalbos (-ų) mokėjimo lygis nustatytas vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.

6. Jeigu buvęs valstybės tarnautojas, siekiantis atkurti valstybės tarnautojo statusą, pateikia prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus ne tiesiogiai atvykęs į Valstybės tarnybos departamentą, o kitu būdu, Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas praneša anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu šiam buvusiam valstybės tarnautojui, kad prašymas ir prie jo pridėti dokumentai gauti ir kad atsiradus galimybei grįžti į eitas arba, jeigu tokios galimybės nėra, eiti kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje (toliau – įstaiga) jam bus pranešta anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu galimybės grįžti į eitas arba tos pačios ar žemesnės kategorijos valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje įstaigoje nėra, po to, kai Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje bus gautas prašymas paskelbti konkursą valstybės tarnautojo pareigoms, kurių reikalavimus jis atitinka, anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu jam bus pranešta apie galimybę atkurti valstybės tarnautojo statusą kitoje įstaigoje.

Jeigu buvęs valstybės tarnautojas, siekiantis atkurti valstybės tarnautojo statusą, prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus pateikia tiesiogiai atvykęs į Valstybės tarnybos departamentą, su šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyta informacija jis supažindinamas šioje įstaigoje pasirašytinai.

7. Valstybės tarnybos departamento reikalavimu buvęs valstybės tarnautojas, siekiantis atkurti valstybės tarnautojo statusą, pateikia dokumentų, patvirtinančių darbo patirtį (stažą) ir atitiktį siūlomos pareigybės aprašyme nustatytiems kitiems specialiesiems reikalavimams, kopijas.

8. Esant prašymui, Valstybės tarnybos departamentas 3 mėnesius nuo Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje ir Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 6 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos teikia buvusiam valstybės tarnautojui, siekiančiam atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą, rašytinius pasiūlymus grįžti į eitas arba, jeigu tokios galimybės nėra, eiti kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje, o nuo Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos – grįžti į eitas arba, jeigu tokios galimybės nėra, eiti kitas tos pačios kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje.

9. Esant prašymui, Valstybės tarnybos departamentas 3 mėnesius nuo Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje ir Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 6 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos teikia buvusiam valstybės tarnautojui, siekiančiam atkurti įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) statusą, pasiūlymus grįžti į eitas arba, jeigu tokios galimybės nėra, eiti kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) pareigas kitoje įstaigoje, o nuo Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių atsiradimo dienos – grįžti į eitas arba, jeigu tokios galimybės nėra, eiti kitas tos pačios kategorijos įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) pareigas kitoje įstaigoje. Jeigu nėra galimybės atkurti įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) statuso, šiuo 3 mėnesių laikotarpiu, esant Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje ir Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 6 dalyje nurodytoms aplinkybėms, Valstybės tarnybos departamentas siūlo tos pačios ar žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje, o esant Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje nurodytoms aplinkybėms, – tos pačios kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje.

10. Buvusiam valstybės tarnautojui, siekiančiam atkurti valstybės tarnautojo statusą, pateikusiam prašymą ir Taisyklių 5 punkte nurodytus dokumentus, anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu pranešama apie galimybę atkurti valstybės tarnautojo statusą, nurodoma ir įstaiga, kurioje siūloma atkurti valstybės tarnautojo statusą, ir pridedamas siūlomos pareigybės aprašymas.

Valstybės tarnybos departamentas buvusiam valstybės tarnautojui, siekiančiam atkurti valstybės tarnautojo statusą, siūlo valstybės tarnautojo pareigas, kurių specialiuosiuose reikalavimuose nustatytas užsienio kalbos (-ų) mokėjimo lygis atitinka anketoje nurodytą užsienio kalbos (-ų) mokėjimo lygį. Jeigu buvęs valstybės tarnautojas, siekiantis atkurti valstybės tarnautojo statusą, Valstybės tarnybos departamentui nepateikė Taisyklių 5.7 punkte nurodyto (-ų) anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos (-ų) mokėjimo lygį patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopijos (-ų), šio (-šių) dokumento (-ų) kopiją (-as) jis pateikia įstaigai, kurioje atkuriamas valstybės tarnautojo statusas, iki pokalbio pradžios. Nepateikus Taisyklių 5.7 punkte nurodyto (-ų) dokumento (-ų) kopijos (-ų), buvusiam valstybės tarnautojui, siekiančiam atkurti valstybės tarnautojo statusą, neleidžiama dalyvauti pokalbyje ir tai pažymima priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso protokole (toliau – protokolas) (Taisyklių 2 priedas).

11. Buvęs valstybės tarnautojas, siekiantis atkurti valstybės tarnautojo statusą, gavęs Taisyklių 10 punkte nurodytą pranešimą apie galimybę atkurti valstybės tarnautojo statusą, per 5 kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo turi apsispręsti dėl valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir apie tai elektroniniu paštu pranešti Valstybės tarnybos departamentui. Esant Valstybės tarnybos departamento reikalavimui, buvęs valstybės tarnautojas, pranešdamas apie apsisprendimą atkurti valstybės tarnautojo statusą, kartu pateikia Valstybės tarnybos departamento reikalaujamų dokumentų kopijas. Jeigu buvęs valstybės tarnautojas, siekiantis atkurti valstybės tarnautojo statusą, per 5 kalendorines dienas elektroniniu paštu nepraneša Valstybės tarnybos departamentui, kad sutinka atkurti valstybės tarnautojo statusą, arba nepateikia Valstybės tarnybos departamento reikalaujamų dokumentų kopijų, laikoma, kad jis atsisakė atkurti šį statusą pasiūlytoje įstaigoje. Tokiam buvusiam valstybės tarnautojui Valstybės tarnybos departamentas toliau siūlo atkurti valstybės tarnautojo statusą.

12. Valstybės tarnybos departamentas elektroniniu paštu praneša įstaigai, kurioje buvusiems valstybės tarnautojams siūloma atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą, apie buvusius valstybės tarnautojus, sutikusius eiti pasiūlytas pareigas, per 3 darbo dienas nuo Taisyklių 11 punkte nurodyto termino pabaigos. Pranešime nurodomi šių buvusių valstybės tarnautojų vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai. Prie šio pranešimo pridedamos Taisyklių 5.3, 5.5, 5.7 ir 7 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.

13. Apie buvusius valstybės tarnautojus, kuriems siūloma atkurti įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) statusą ir kurie sutiko eiti pasiūlytas pareigas, Valstybės tarnybos departamentas elektroniniu paštu praneša valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui per 3 darbo dienas nuo Taisyklių 11 punkte nurodyto termino pabaigos. Pranešime nurodomi šių buvusių valstybės tarnautojų vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai. Prie šio pranešimo pridedamos Taisyklių 5.3, 5.5, 5.7 ir 7 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.

14. Įstaiga ar valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, gavę Taisyklių 12 ar 13 punkte nurodytą pranešimą apie buvusį (-ius) valstybės tarnautoją (-us), kuriam (-iems) siūloma atkurti karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) statusą ir kuris (-ie) sutiko eiti pasiūlytas pareigas, privalo per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo suorganizuoti pokalbį, siekdami patikrinti buvusio (-ių) valstybės tarnautojo (-ų) gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Įstaiga ar valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo pranešimą apie pokalbio datą, laiką ir vietą buvusiam (-iems) valstybės tarnautojui (-ams) elektroniniu paštu išsiunčia ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki pokalbio.

 

III. PAREIGŲ SIŪLYMAS BUVUSIEMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS

 

15. Buvęs valstybės tarnautojas su rašytiniu prašymu siūlyti kitas valstybės tarnautojo pareigas turi kreiptis į Valstybės tarnybos departamentą. Prie prašymo pridedami Taisyklių 5.1–5.5 ir 5.7 punktuose nurodyti dokumentai.

16. Buvęs valstybės tarnautojas Taisyklių 15 punkte nurodytą prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus pateikia Valstybės tarnybos departamentui paštu, elektroniniu paštu arba tiesiogiai atvykęs į Valstybės tarnybos departamentą.

17. Jeigu buvęs valstybės tarnautojas Taisyklių 15 punkte nurodytą prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus pateikia paštu ar elektroniniu paštu, Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu šiam buvusiam valstybės tarnautojui praneša, kad prašymas ir prie jo pridėti dokumentai gauti ir kad atsiradus galimybei eiti kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos valstybės tarnautojo pareigas apie tai jam bus pranešta anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Jeigu buvęs valstybės tarnautojas Taisyklių 15 punkte nurodytą prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus pateikia tiesiogiai atvykęs į Valstybės tarnybos departamentą, su šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyta informacija jis supažindinamas šioje įstaigoje pasirašytinai.

18. Valstybės tarnybos departamento reikalavimu buvęs valstybės tarnautojas pateikia dokumentų, patvirtinančių darbo patirtį (stažą) ir atitiktį siūlomos pareigybės aprašyme nustatytiems kitiems specialiesiems reikalavimams, kopijas.

19. Esant Taisyklių 15 punkte nurodytam prašymui, Valstybės tarnybos departamentas 6 mėnesius nuo valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų dienos teikia buvusiam valstybės tarnautojui pasiūlymus eiti tos pačios ar žemesnės kategorijos valstybės tarnautojo pareigas.

20. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje gavus prašymą paskelbti konkursą karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigoms, keliamus reikalavimus atitinkančiam buvusiam valstybės tarnautojui, pateikusiam rašytinį prašymą siūlyti kitas valstybės tarnautojo pareigas ir Taisyklių 15 punkte nurodytus dokumentus, apie galimybę eiti valstybės tarnautojo pareigas pranešama anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu, nurodoma ir įstaiga, kurioje siūlomos pareigos, ir pridedamas siūlomos pareigybės aprašymas.

Valstybės tarnybos departamentas buvusiam valstybės tarnautojui siūlo valstybės tarnautojo pareigas, kurių specialiuosiuose reikalavimuose nustatytas užsienio kalbos (-ų) mokėjimo lygis atitinka anketoje nurodytą užsienio kalbos (-ų) mokėjimo lygį. Jeigu buvęs valstybės tarnautojas Valstybės tarnybos departamentui nepateikė Taisyklių 5.7 punkte nurodyto (-ų) anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos (-ų) mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento (-ų) kopijos (-ų), šio (-šių) dokumento (-ų) kopiją (-as) jis pateikia įstaigai, kurioje siūlomos pareigos, iki pokalbio pradžios. Nepateikus Taisyklių 5.7 punkte nurodyto (-ų) dokumento (-ų) kopijos (-ų), buvusiam valstybės tarnautojui neleidžiama dalyvauti pokalbyje ir tai pažymima protokole.

21. Buvęs valstybės tarnautojas, gavęs Taisyklių 20 punkte nurodytą rašytinį pasiūlymą, per 5 kalendorines dienas nuo pasiūlymo gavimo turi apsispręsti, ar sutinka eiti valstybės tarnautojo pareigas, ir apie tai elektroniniu paštu pranešti Valstybės tarnybos departamentui. Esant Valstybės tarnybos departamento reikalavimui, buvęs valstybės tarnautojas, pranešdamas apie apsisprendimą eiti siūlomas valstybės tarnautojo pareigas, pateikia Valstybės tarnybos departamento reikalaujamų dokumentų kopijas. Jeigu buvęs valstybės tarnautojas per 5 kalendorines dienas elektroniniu paštu nepraneša Valstybės tarnybos departamentui, kad sutinka eiti siūlomas pareigas, arba nepateikia Valstybės tarnybos departamento reikalaujamų dokumentų kopijų, laikoma, kad jis atsisakė siūlomų pareigų. Tokiam buvusiam valstybės tarnautojui Valstybės tarnybos departamentas toliau siūlo valstybės tarnautojo pareigas.

22. Valstybės tarnybos departamentas elektroniniu paštu praneša įstaigai, kurioje buvusiems valstybės tarnautojams siūlomos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, apie buvusius valstybės tarnautojus, sutikusius eiti pasiūlytas pareigas, per 3 darbo dienas nuo Taisyklių 21 punkte nurodyto termino pabaigos. Pranešime nurodomi šių buvusių valstybės tarnautojų vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai. Prie šio pranešimo pridedamos Taisyklių 5.3, 5.5, 5.7 ir 18 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.

23. Apie buvusius įstaigų vadovus, kuriems siūlomos įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) pareigos ir kurie sutiko eiti pasiūlytas pareigas, Valstybės tarnybos departamentas elektroniniu paštu praneša valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui per 3 darbo dienas nuo Taisyklių 21 punkte nurodyto termino pabaigos. Pranešime nurodomi šių buvusių valstybės tarnautojų vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai. Prie šio pranešimo pridedamos Taisyklių 5.3, 5.5, 5.7 ir 18 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.

24. Įstaiga ar valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, gavę Taisyklių 22 ar 23 punkte nurodytą pranešimą apie buvusį (-ius) valstybės tarnautoją (-us), kuriam (-iems) siūlomos valstybės tarnautojo pareigos ir kuris (-ie) sutiko eiti pasiūlytas pareigas, privalo per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo suorganizuoti pokalbį, siekdami patikrinti buvusio (-ių) valstybės tarnautojo (-ų) gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Įstaiga ar valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo pranešimą elektroniniu paštu apie pokalbio datą, laiką ir vietą išsiunčia buvusiam (-iems) valstybės tarnautojui (-ams) ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki pokalbio.

 

IV. POKALBIO ORGANIZAVIMAS

 

25. Priėmimą į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso organizuoja įstaigos, kurioje buvusiems valstybės tarnautojams atkuriamas valstybės tarnautojo statusas ar siūlomos pareigos, vadovo įgaliotas asmuo arba komisija. Įgaliotas asmuo paskiriamas ar komisija sudaroma Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų asmenų sprendimu. Sprendime dėl įgalioto asmens paskyrimo nurodomas paskirtas įgaliotas asmuo ir Taisyklių 27 ir 28 punktuose nurodyti ekspertai. Sprendime dėl komisijos sudarymo nurodomi komisijos pirmininkas, kiti komisijos nariai ir Taisyklių 27 ir 28 punktuose nurodyti ekspertai.

26. Užsienio kalbų, išskyrus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbas, mokėjimas vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka turi būti patikrintas iki pokalbio pradžios. Jeigu tikrinant nustatoma, kad buvęs (-ę) valstybės tarnautojas (-ai) neatitinka pareigybės aprašyme nustatyto užsienio kalbos mokėjimo reikalavimo, jam (jiems) neleidžiama dalyvauti pokalbyje ir tai pažymima protokole.

27. Užsienio kalbų, išskyrus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbas, mokėjimą tikrina užsienio kalbos ekspertas (-ai), turintis (-ys) aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą, arba asmuo, mokantis užsienio kalbą, kurios žinios tikrinamos, aukštesniu lygiu, nei nustatyta pareigybės, į kurią priimamas buvęs valstybės tarnautojas, aprašyme (toliau – užsienio kalbos ekspertas). Užsienio kalbos eksperto paslaugos gali būti perkamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

28. Pokalbio metu patariamojo balso teise gali dalyvauti srities (-ių), susijusios (-ių) su pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis, ekspertas (-ai). Eksperto (-ų) paslaugos gali būti perkamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

29. Buvę valstybės tarnautojai, atvykę į pokalbį, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka. Šio dokumento nepateikusiems buvusiems valstybės tarnautojams neleidžiama dalyvauti pokalbyje ir tai pažymima protokole.

30. Pokalbio metu buvusio (-ių) valstybės tarnautojo (-ų) gebėjimai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinami nuo 1 iki 10 balų. Blogiausias įvertinimas – 1 balas, geriausias – 10 balų. Jeigu pokalbį vykdo komisija, komisijos nariai, įvertinę buvusio (-ių) valstybės tarnautojo (-ų) gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, pildo priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso individualaus vertinimo lentelę (Taisyklių 3 priedas). Ši lentelė pridedama prie protokolo.

Pokalbio metu buvusiam (-iems) valstybės tarnautojui (-ams) gali būti pateikiama ir praktinė užduotis (raštu ir (ar) žodžiu pateikiama užduotis, kuri leidžia prognozuoti buvusio valstybės tarnautojo elgesį realiose darbo situacijose). Jeigu pokalbį vykdo komisija ir pateikiama praktinė užduotis, iki pokalbio pradžios komisija nusprendžia, kuris komisijos narys (-iai) įvertins praktinę užduotį. Praktinė užduotis vertinama 0, 1 arba 2 balais. Blogiausias įvertinimas yra 0 balų, geriausias – 2 balai. Įgaliotas asmuo ar komisijos narys (-iai), vertinęs (-ę) praktinę užduotį, praktinės užduoties įvertinimo balą įrašo priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso individualaus vertinimo lentelėje. Raštu atliktos praktinės užduotys pridedamos prie protokolo. Praktinės užduoties balas arba komisijos narių balų vidurkis pridedamas prie pokalbio balo ar balų vidurkio.

31. Jeigu pokalbyje dalyvauja keli buvę valstybės tarnautojai, jiems pateikiami lygiaverčiai klausimai. Į pareigas įstaigoje priimamas buvęs valstybės tarnautojas, per pokalbį surinkęs daugiausia balų, bet ne mažiau, nei nustatyta Taisyklių 32 punkte. Jeigu didžiausią vienodą balų skaičių surenka keli buvę valstybės tarnautojai, laimėtojas nustatomas įgalioto asmens arba komisijos pirmininko sprendimu.

32. Pokalbio rezultatai įforminami protokolu – gautas balas ar balų vidurkis įrašomas protokolo pokalbio vertinimo lentelėje. Jeigu pokalbį vykdo komisija, buvusiam (-iems) valstybės tarnautojui (-ams) per pokalbį skirti balai sumuojami ir dalijami iš dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus. Jeigu pokalbis įvertinamas ne mažiau nei 6 balais, o jeigu pateikiama praktinė užduotis, – ne mažiau kaip 7 balais, laikoma, kad buvęs valstybės tarnautojas turi gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Pokalbio eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso įrašas. Skaitmeninis garso įrašas perkeliamas į kompiuterinę laikmeną, pridedamas prie protokolo ir saugomas pokalbį organizavusioje įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Protokolą pasirašo įgaliotas asmuo, o jeigu sudaroma komisija, – visi komisijos darbe dalyvavę komisijos nariai.

34. Buvęs (-ę) valstybės tarnautojas (-ai), paskelbus pokalbio rezultatus, turi teisę susipažinti su protokolu ir savo pokalbio skaitmeniniu garso įrašu.

35. Buvęs valstybės tarnautojas, išskyrus Taisyklių 41 punkte nurodytus atvejus, į pareigas priimamas 15-tą darbo dieną nuo pokalbio pabaigos. Buvusio valstybės tarnautojo ir valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens susitarimu šis terminas gali būti sutrumpintas arba pratęstas.

36. Jeigu pokalbyje dalyvavo keli buvę valstybės tarnautojai, o per pokalbį daugiausia balų surinkęs buvęs valstybės tarnautojas iki sprendimo priimti jį į pareigas priėmimo dienos atsisako eiti šias pareigas, neatitinka Valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsnyje nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, 9 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose ir 3 dalyje nustatytų reikalavimų ar pareigybės aprašyme nustatytų specialiųjų reikalavimų, pareigas, dėl kurių vyko pokalbis, eiti gali būti siūloma antram pagal pokalbio rezultatus, bet ne mažiau, nei nustatyta Taisyklių 32 punkte, balų surinkusiam buvusiam valstybės tarnautojui, o jam atsisakius – atitinkamai kitam iš eilės.

37. Buvusiam (-iems) valstybės tarnautojui (-ams), po pokalbio nepriimtam (-iems) į pareigas, Valstybės tarnybos departamentas toliau siūlo valstybės tarnautojo pareigas. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pokalbio apie į pareigas po pokalbio nepriimtą (-us) buvusį (-ius) valstybės tarnautoją (-us) elektroniniu paštu praneša Valstybės tarnybos departamentui.

38. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo sprendime dėl valstybės tarnautojo priėmimo nurodo, į kokias valstybės tarnautojo pareigas priimamas buvęs valstybės tarnautojas, taip pat Valstybės tarnybos įstatymo straipsnio dalį ir (ar) punktą, kurių pagrindu jis priimamas į pareigas. Sprendimo kopija ne vėliau kaip kitą darbo dieną po valstybės tarnautojo priėmimo į pareigas elektroniniu paštu išsiunčiama Valstybės tarnybos departamentui.

39. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo per 5 darbo dienas nuo buvusio valstybės tarnautojo priėmimo į pareigas elektroniniu paštu praneša apie tai įstaigai, kuri buvusiam valstybės tarnautojui mokėjo Valstybės tarnybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytą išeitinę išmoką arba 41 straipsnio 6 dalies 2 punkte nurodytą kompensaciją, jeigu nesibaigęs išeitinės išmokos ar kompensacijos mokėjimo terminas.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Jeigu laikotarpiu, kol buvęs valstybės tarnautojas turi teisę į valstybės tarnautojo statuso atkūrimą ar valstybės tarnautojo pareigų siūlymą, pasikeičia anketoje nurodyti duomenys, buvęs valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo turi pranešti tai Valstybės tarnybos departamentui.

41. Jeigu valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustatytas specialus reikalavimas atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus asmens patikimumo pažymėjimui arba leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išduoti, arba valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297) 9 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka priima sprendimą kreiptis į kompetentingą valstybės instituciją dėl informacijos apie buvusį valstybės tarnautoją pateikimo, taikomos Aprašo 77–79 ir 81 punktų nuostatos.

42. Buvusiems valstybės tarnautojams, priimtiems į valstybės tarnautojo pareigas, vadovaujantis Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 (Žin., 2002, Nr. 60-2470; 2007, Nr. 110-4508), gali būti suteikiama trečia kvalifikacinė klasė.

43. Ginčai, kylantys dėl valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir valstybės tarnautojo pareigų siūlymo buvusiems valstybės tarnautojams, nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 761, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 85-3327 (2006-08-03), i. k. 1061100NUTA00000761

Nr. 1146, 2012-09-19, Žin., 2012, Nr. 112-5676 (2012-09-28), i. k. 1121100NUTA00001146

Nr. 1048, 2013-11-13, Žin., 2013, Nr. 120-6073 (2013-11-23), i. k. 1131100NUTA00001048

 

 

Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui taisyklių

1 priedas

 

(Anketos forma)

ANKETA

 

_________________

(data)

 

1. Asmeninė informacija:

 

vardas (-ai), pavardė (-ės)

 

adresas (-ai)

 

telefonas (-ai)

 

el. paštas (-ai)

 

pilietybė

 

gimimo data

 

2. Kokias valstybės tarnautojo pareigas ėjote iki atleidimo iš valstybės tarnautojo pareigų (įstaigos ir pareigų pavadinimas, pareigybės lygis, kategorija)?

 

3. Kokias valstybės tarnautojo pareigas siūlyti (pareigybės lygis ir galima žemiausia pareigybės kategorija)?

 

4. Kurioje (-iose) įstaigoje (-ose) siūlyti valstybės tarnautojo pareigas?

 

5. Kurioje (-iose) gyvenamojoje (-osiose) vietovėje (-ėse) siūlyti valstybės tarnautojo pareigas?

 

6. Išsilavinimas ar kvalifikacija (atskirais įrašais pateikite informaciją apie kiekvieną išsilavinimą ar kvalifikaciją):

 

įstaigos (-ų), kurioje (-iose) įgytas išsilavinimas ar kvalifikacija, pavadinimas (-ai)

 

studijų sritis (-ys), papildomai galima nurodyti ir studijų kryptį (-is)

 

kvalifikacinis (-iai) laipsnis (-iai) ir (ar) profesinė (-ės) kvalifikacija (-os)

 

7. Darbo patirtis (atskirais įrašais pateikite informaciją apie kiekvieną darbo patirtį):

 

datos (nuo–iki)

 

pareigų pavadinimas (-ai)

 

pagrindinės funkcijos

 

darbovietės pavadinimas

 

8. Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos:

 

užsienio kalbų mokėjimas pagal Europasą

A1

A2

B1

B2

C1

C2

kalba (įrašykite)

 

 

 

 

 

 

kalba (įrašykite)

 

 

 

 

 

 

kompiuterinio raštingumo kvalifikacija arba programos, su kuriomis gebate dirbti

 

9. Teisė vairuoti transporto priemones

 

 

Pasikeitus anketoje nurodytiems duomenims, asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo turi pranešti Valstybės tarnybos departamentui.

 

__________

(parašas)

 

_____________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 952, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4959 (2011-08-23), i. k. 1111100NUTA00000952

Nr. 1146, 2012-09-19, Žin., 2012, Nr. 112-5676 (2012-09-28), i. k. 1121100NUTA00001146

Nr. 1048, 2013-11-13, Žin., 2013, Nr. 120-6073 (2013-11-23), i. k. 1131100NUTA00001048

 

 

Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui taisyklių

2 priedas

 

(Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso protokolo forma)

 

___________________________________________________________________________

(valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos pavadinimas)

 

PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS BE KONKURSO protokolas

 

___________________________ Nr.______

(data)

______________________________________

(sudarymo vieta)

 

Priėmimą į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso organizuoja:

___________________________________________________________________________

(sprendimo, kuriuo įgaliotas asmuo, data, numeris, įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė arba sprendimo,

___________________________________________________________________________

kuriuo sudaryta komisija, data, numeris, komisijos nariai)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Pakviesti ekspertai:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Pareigybės, į kurią organizuojamas priėmimas, pavadinimas:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Buvęs (-ę) valstybės tarnautojas (-ai), dalyvaujantis (-ys) pokalbyje:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Buvęs (-ę) valstybės tarnautojas (-ai), kuriam (-iems) neleista dalyvauti pokalbyje, nes nepateikė galiojančio asmens dokumento, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka, arba dokumento, patvirtinančio užsienio kalbos (-ų) mokėjimą:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Buvusių valstybės tarnautojų, kuriems dėl neatitikties pareigybės aprašyme nustatytam užsienio kalbos mokėjimo reikalavimui neleista dalyvauti pokalbyje, lentelė

 

Eil. Nr.

Buvusio valstybės tarnautojo vardas ir pavardė

Užsienio kalbos eksperto žyma apie buvusio valstybės tarnautojo neatitiktį užsienio kalbos reikalavimui

Užsienio kalbos eksperto parašas

Buvusio valstybės tarnautojo parašas*

 

 

 

 

 

 

* Buvusiam valstybės tarnautojui atsisakius pasirašyti, tai pažymima protokole.

 

Pokalbio vertinimo lentelė

 

Eil. Nr.

Buvusio valstybės tarnautojo vardas ir pavardė

Komisijos narių arba įgalioto asmens pateiktas vertinimas balais

Pokalbio balas ar balų vidurkis

Praktinės užduoties balas ar balų vidurkis

Bendra balų suma

Pokalbyje užimta vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokalbio rezultatas:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Komisijos pasiūlymas suteikti buvusiam valstybės tarnautojui trečią kvalifikacinę klasę:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Įgaliotas asmuo

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

Komisijos nariai

(jeigu sudaroma komisija)

(Parašai)

(Vardai ir pavardės)

 

_________________

 

Papildyta priedu:

Nr. 1048, 2013-11-13, Žin., 2013, Nr. 120-6073 (2013-11-23), i. k. 1131100NUTA00001048

 

 

Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui taisyklių

3 priedas

 

(Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso individualaus vertinimo lentelės forma)

 

Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso protokolo Nr.

priedas

 

PRIĖMIMO Į VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS BE KONKURSO INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Buvusio valstybės tarnautojo vardas ir pavardė

Pokalbio įvertinimas balais

Praktinės užduoties įvertinimas balais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narys

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

_________________

Papildyta priedu:

Nr. 1048, 2013-11-13, Žin., 2013, Nr. 120-6073 (2013-11-23), i. k. 1131100NUTA00001048

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 45, 2004-01-19, Žin., 2004, Nr. 12-329 (2004-01-22), i. k. 1041100NUTA00000045

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 967 "Dėl Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiems karjeros valstybės tarnautojams tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1412, 2004-11-08, Žin., 2004, Nr. 164-6003 (2004-11-11), i. k. 1041100NUTA00001412

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 967 "Dėl Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiems karjeros valstybės tarnautojams tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 761, 2006-07-28, Žin., 2006, Nr. 85-3327 (2006-08-03), i. k. 1061100NUTA00000761

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 967 "Dėl Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiems karjeros valstybės tarnautojams tvarkos patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 258, 2007-03-14, Žin., 2007, Nr. 34-1221 (2007-03-24), i. k. 1071100NUTA00000258

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 967 "Dėl Karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovui taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 354, 2008-04-17, Žin., 2008, Nr. 48-1781 (2008-04-26), i. k. 1081100NUTA00000354

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 967 "Dėl Karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovui taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 246, 2010-03-03, Žin., 2010, Nr. 31-1432 (2010-03-18), i. k. 1101100NUTA00000246

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 967 "Dėl Karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovui taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1406, 2010-10-06, Žin., 2010, Nr. 120-6110 (2010-10-09), i. k. 1101100NUTA00001406

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 967 "Dėl Karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovui taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 952, 2011-08-17, Žin., 2011, Nr. 105-4959 (2011-08-23), i. k. 1111100NUTA00000952

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 967 "Dėl Karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovui taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1146, 2012-09-19, Žin., 2012, Nr. 112-5676 (2012-09-28), i. k. 1121100NUTA00001146

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 967 "Dėl Karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovui taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1048, 2013-11-13, Žin., 2013, Nr. 120-6073 (2013-11-23), i. k. 1131100NUTA00001048

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. 967 "Dėl Valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui taisyklių patvirtinimo" pakeitimo