Suvestinė redakcija nuo 2013-10-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 51-2531, i. k. 1102080ISAK00ĮV-246

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS SEKRETORIATO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. balandžio 26 d. Nr. ĮV-246

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 6 straipsniu bei įgyvendindamas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 772 (Žin., 2003, Nr. 59-2666), 24 punktą:

1. Tvirtinu Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato nuostatus (pridedama).

2. Įpareigoju Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato generalinę sekretorę Astą Dirmaitę pasirašyti šiuo įsakymu patvirtintus nuostatus ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikti juos Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. ĮV-61 „Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 18-652).

 

 

Kultūros ministras                                                                Remigijus Vilkaitis


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2010 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-246

 

LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS SEKRETORIATO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos nacionalinės UNESCO (Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija) komisijos sekretoriatas (toliau – Sekretoriatas) aptarnauja Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją (toliau – Nacionalinė komisija) ir padeda įgyvendinti jos svarbiausias funkcijas, numatytas Nacionalinės komisijos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 772 (Žin., 2003, Nr. 59‑2666).

2. Sekretoriatas yra biudžetinė įstaiga.

3. Sekretoriato savininkė – valstybė.

4. Sekretoriato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Kultūros ministerijos kompetenciją įgyvendinant Sekretoriato savininkės teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 1020 (Žin., 1998, Nr. 72-2105; 2009, Nr. 77-3183), kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

5. Sekretoriato veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu (Žin., 1990, Nr. 24‑596; 2004, Nr. 4‑47), kitais įstatymais, UNESCO Konstitucija, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, UNESCO nacionalinių komisijų chartija, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos nuostatais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

6. Sekretoriatas yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu.

7. Sekretoriato buveinė: Šv. Jono g. 11, LT‑01123 Vilnius, Lietuvos Respublika.

 

II. SEKRETORIATO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

8. Sekretoriato veiklos uždavinys – kartu su Nacionalinės komisijos nariais užtikrinti Nacionalinės komisijos nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimą.

9. Įgyvendindamas šį uždavinį, Sekretoriatas vykdo šias funkcijas:

9.1. rengia Nacionalinės komisijos ataskaitas;

9.2. rengia ir teikia Kultūros ministerijai tvirtinti periodinių UNESCO Pasaulio paveldo objektų Lietuvoje, už kurių apsaugą atsakinga Kultūros ministerija, būklės ir juose vykdomos veiklos ataskaitų projektus, bei kitus reikiamus dokumentus Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo gairių, patvirtintų Pasaulio paveldo komiteto 2005 m. vasario 2 d., V skyriuje nustatyta tvarka

Papildyta punktu:

Nr. ĮV-704, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 109-5401 (2013-10-17), i. k. 1132080ISAK00ĮV-704

 

9.3. dalyvauja tarptautiniuose UNESCO Pasaulio paveldo objektų nacionalinių koordinatorių susitikimuose;

Papildyta punktu:

Nr. ĮV-704, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 109-5401 (2013-10-17), i. k. 1132080ISAK00ĮV-704

 

9.4. vadovaudamasis UNESCO Generalinės konferencijos nutarimais, UNESCO programomis ir projektais bei iš UNESCO Sekretoriato Paryžiuje gaunama informacija, Nacionalinės komisijos konferencijos, Nacionalinės komisijos Vykdomojo komiteto nutarimais bei Nacionalinės komisijos pirmininko nurodymais, informuoja Nacionalinės komisijos narius ir kartu su jais organizuoja bei koordinuoja Nacionalinės komisijos veiklą;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. ĮV-704, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 109-5401 (2013-10-17), i. k. 1132080ISAK00ĮV-704

 

9.5. informuoja Nacionalinės komisijos narius apie Nacionalinės komisijos Vykdomojo komiteto nutarimus;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. ĮV-704, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 109-5401 (2013-10-17), i. k. 1132080ISAK00ĮV-704

 

9.6. kartu su Lietuvos Respublikos nuolatine atstovybe prie UNESCO rengia UNESCO Sekretoriatui Paryžiuje teikiamų dokumentų projektus pagal savo kompetenciją;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. ĮV-704, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 109-5401 (2013-10-17), i. k. 1132080ISAK00ĮV-704

 

9.7. palaiko ryšius su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. ĮV-704, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 109-5401 (2013-10-17), i. k. 1132080ISAK00ĮV-704

 

9.8. kaupia ir sistemina UNESCO Generalinės konferencijos, UNESCO Vykdomosios Tarybos dokumentus, informaciją apie UNESCO programas, jų įgyvendinimą, organizuoja Nacionalinės komisijos konferencijų ir Nacionalinės komisijos Vykdomojo komiteto posėdžius, rengia jiems reikiamą medžiagą;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. ĮV-704, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 109-5401 (2013-10-17), i. k. 1132080ISAK00ĮV-704

 

9.9. bendradarbiauja su UNESCO Sekretoriatu Paryžiuje, kitų valstybių UNESCO nacionalinių komisijų sekretoriatais bei Lietuvos Respublikos nuolatine atstovybe prie UNESCO;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. ĮV-704, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 109-5401 (2013-10-17), i. k. 1132080ISAK00ĮV-704

 

9.10. Nacionalinės komisijos interneto tinklalapyje ir, esant galimybei, žiniasklaidoje informuoja visuomenę apie UNESCO ir Nacionalinės komisijos veiklą, skelbia informaciją apie rengiamas UNESCO studijų ir mokslines stažuotes, UNESCO Sekretoriate Paryžiuje esančias neužimtas darbo vietas;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. ĮV-704, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 109-5401 (2013-10-17), i. k. 1132080ISAK00ĮV-704

 

9.11. organizuoja mokslinius seminarus ir konferencijas, susijusias su UNESCO ir Nacionalinės komisijos vykdoma veikla;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. ĮV-704, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 109-5401 (2013-10-17), i. k. 1132080ISAK00ĮV-704

 

9.12. rengia ekspozicijas ir parodas;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. ĮV-704, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 109-5401 (2013-10-17), i. k. 1132080ISAK00ĮV-704

 

9.13. vykdo kitus Nacionalinės komisijos konferencijos ir Nacionalinės komisijos Vykdomojo komiteto įpareigojimus.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. ĮV-704, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 109-5401 (2013-10-17), i. k. 1132080ISAK00ĮV-704

 

III. SEKRETORIATO TEISĖS

 

10. Sekretoriatas, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį bei vykdydamas nustatytas funkcijas, pagal kompetenciją turi teisę:

10.1. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti Sekretoriatui patikėjimo teise perduotą valstybės turtą bei juo disponuoti;

10.2. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin. 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka;

10.3. teikti mokamas paslaugas bei nustatyti mokamų paslaugų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai juos nustato steigėjas ar kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kainas ir kitus normatyvus reguliuoja valstybė;

10.4. teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus.

 

IV. SEKRETORIATO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Sekretoriatui vadovauja generalinis sekretorius, kurį konkurso būdu priima ir atleidžia iš darbo Lietuvos Respublikos kultūros ministras Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64‑2569), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimo Nr. 301 „Dėl konkursinių pareigų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose sąrašo nustatymo ir konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 37‑1374) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Generalinis sekretorius:

12.1. organizuoja Sekretoriato darbą ir atsako už jo veiklą;

12.2. užtikrina, kad Sekretoriato veikloje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Sekretoriato nuostatų;

12.3. atsako už tai, kad būtų tinkamai naudojamos iš valstybės biudžeto ir kitų šaltinių gautos lėšos;

12.4. tvirtina Sekretoriato metinius veiklos planus, pajamų ir išlaidų sąmatas, finansinės veiklos ataskaitas;

12.5. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046; 2008, Nr. 137-5370) teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

12.6. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Sekretoriato vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

12.7. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus Sekretoriato veiklą reglamentuojančius aktus, privalomus visiems jo darbuotojams, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

12.8. tvirtina vidaus tvarkos taisykles ir darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus administravimo dokumentus;

12.9. tvirtina Sekretoriato struktūrą, etatų ir pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

12.10. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Sekretoriato darbuotojus, juos skatina, skiria jiems nuobaudas;

12.11. be atskiro įgaliojimo atstovauja Sekretoriatui teisme ir kitose institucijose;

12.12. atsako už Sekretoriato buhalterinės apskaitos organizavimą;

12.13. palaiko dalykinius ryšius su UNESCO Sekretoriatu Paryžiuje, keičiasi su juo informacija, Nacionalinės komisijos pirmininko pavedimu atstovauja Nacionalinei komisijai bendradarbiaujant su UNESCO ir užsienio valstybių nacionalinėmis komisijomis;

12.14. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, keičiasi su jomis informacija, atstovauja Nacionalinei komisijai sprendžiant su jos veikla susijusius klausimus;

12.15. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos nuolatine atstovybe prie UNESCO ir reguliariai informuoja ją apie Nacionalinės komisijos veiklą, įsteigtus naujus komitetus, jų narius, persiunčia Lietuvos Respublikos nuolatinei atstovybei prie UNESCO komitetų parengtas ataskaitas, derina UNESCO Sekretoriatui Paryžiuje teikiamus projektus;

12.16. vykdo kitas savo pareigybės aprašymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

13. Generalinis sekretorius yra pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos kultūros ministrui.

 

V. SEKRETORIATO TURTAS IR LĖŠOS

 

14. Sekretoriato lėšas sudaro:

14.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai;

14.2. fizinių ir juridinių asmenų parama;

14.3. kitos teisėtai įgytos lėšos.

15. Sekretoriatas lėšas naudoja teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. SEKRETORIATO FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR AUDITAS

 

16. Sekretoriato valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

17. Sekretoriato vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu (Žin., 2002, Nr. 123-5540) ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Sekretoriatas gali būti reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Sekretoriato nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

20. Sekretoriato vieši pranešimai skelbiami Nacionalinės komisijos interneto svetainėje.

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Įsakymas

Nr. ĮV-704, 2013-10-15, Žin., 2013, Nr. 109-5401 (2013-10-17), i. k. 1132080ISAK00ĮV-704

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. ĮV-246 "Dėl Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato nuostatų patvirtinimo" pakeitimo