Suvestinė redakcija nuo 2015-06-18

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 133-5142, i. k. 108301MISAK00D1-583

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL VP3-1.4-AM-02-V PRIEMONĖS „BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS IR KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. spalio 31 d. Nr. D1-583

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 4-132), 18.2 punktu:

1. Tvirtinu VP3-1.4-AM-02-V priemonės „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

2. Šio įsakymo kontrolę pavedu ministerijos sekretoriui Inesiui Kiškiui.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                             ARTŪRAS PAULAUSKAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2008 m. spalio 31 d.

įsakymu Nr. D1-583

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

VP3-1.4-AM-02-V PRIEMONĖS „BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS IR KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. VP3-1.4-AM-02-V Priemonės „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) skirtas pareiškėjams, numatantiems teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ veiklas:

1.1. rūšių apsaugos ir gausos reguliavimo priemonių vykdymo veiksmų planų ir sąmatų parengimas, rūšių apsaugos priemonių įgyvendinimas;

1.2. Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių inventorizavimas ir jų monitoringo sistemos sukūrimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-569, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 126-5456 (2009-10-22), i. k. 109301MISAK00D1-569

 

1.3. palankios biologinei įvairovei (buveinėms ir rūšims) apsaugos būklės nustatymas;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-582, 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 94-4957 (2010-08-07), i. k. 110301MISAK00D1-582

 

1.4. saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų parengimas;

1.5. saugomų teritorijų, įskaitant „Natura 2000“ teritorijas ir paveldo objektus, tvarkymas, pritaikymas lankymui ir pasirengimas tinkamos apsaugos būklės palaikymui;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-597, 2011-07-26, Žin., 2011, Nr. 98-4626 (2011-07-30), i. k. 111301MISAK00D1-597

 

1.6. apleistų (bešeimininkių) pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas;

1.7. vandens telkinių būklės nustatymas, įvertinant žuvų populiaciją;

Papildyta punktu:

Nr. D1-582, 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 94-4957 (2010-08-07), i. k. 110301MISAK00D1-582

 

1.8. kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo planavimo ir įgyvendinimo dokumentų parengimas.

Papildyta punktu:

Nr. D1-597, 2011-07-26, Žin., 2011, Nr. 98-4626 (2011-07-30), i. k. 111301MISAK00D1-597

 

2. Vadovaujantis šiuo aprašu bus vykdomas projektų, pateiktų finansavimui gauti pagal 1 punkte išvardintas veiklas, paraiškų vertinimas.

3.  Aprašas parengtas vadovaujantis Metodiniais nurodymais projektų finansavimo sąlygų aprašui, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861), atsižvelgiant į Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, patvirtintą 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 (Žin., 2008, Nr. 95-3720), Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132) (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės), ir Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789) (toliau – Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-569, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 126-5456 (2009-10-22), i. k. 109301MISAK00D1-569

 

4. Vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637) (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklės), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atlieka ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, kuri pagal kompetenciją yra atsakinga už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, ir tarpinės institucijos funkcijas, o Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra – įgyvendinančiosios institucijos funkcijas.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

6. Priemonės „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ tikslas – gerinti biologinės įvairovės apsaugos būklę, užtikrinti paveldo vertybių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-597, 2011-07-26, Žin., 2011, Nr. 98-4626 (2011-07-30), i. k. 111301MISAK00D1-597

 

7. Remiamos veiklos rūšys turi siekti šių tikslų:

7.1. veiklos „Rūšių apsaugos ir gausos reguliavimo priemonių vykdymo veiksmų planų ir sąmatų parengimas, rūšių apsaugos priemonių įgyvendinimas“ tikslas – sustiprinti saugomų, ES svarbos rūšių populiacijas, sustabdyti invazinių rūšių plitimą siekiant pagerinti biologinės įvairovės būklę;

7.2. veiklos „Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių inventorizavimas“ tikslas – parengti Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių inventorizavimo metodologines priemones, patikrinti jas lauko sąlygomis pasirinktose teritorijose, inventorizuoti Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių plotus saugomose teritorijose ir visoje šalyje, sukaupiant jų būklės įvertinimui reikalingus duomenis;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-39, 2011-01-13, Žin., 2011, Nr. 7-285 (2011-01-18), i. k. 111301MISAK000D1-39

 

7.3. veiklos „Palankios biologinei įvairovei (buveinėms ir rūšims) apsaugos būklės nustatymas“ tikslas – vertinti faktinę kiekvieno buveinių tipo apsaugos būklę, nustatyti kiekvienam buveinių tipui palankios apsaugos būklės kriterijus, parengti natūralių buveinių monitoringo metodinius ir techninius pagrindus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-582, 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 94-4957 (2010-08-07), i. k. 110301MISAK00D1-582

 

7.4. veiklos „Saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentų parengimas“ tikslas – sudaryti prielaidas veiklai saugomose teritorijose tinkamai sureguliuoti ir įgyvendinti ES Tarybos direktyvų dėl laukinių paukščių apsaugos (79/409/EEB) bei dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (92/43/EEB) reikalavimus;

7.5. veiklos „Saugomų teritorijų, įskaitant „Natura 2000“ teritorijas ir paveldo objektus, tvarkymas, pritaikymas lankymui ir pasirengimas tinkamos apsaugos būklės palaikymui“ tikslas – sudaryti prielaidas saugomų teritorijų (įskaitant „Natura 2000“ teritorijas ir paveldo objektus) kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės vertybių, paveldo objektų būklės pagerinimui ir išsaugojimui, pasirengti sutvarkytų teritorijų tinkamos apsaugos būklės palaikymui, saugomų teritorijų direkcijas aprūpinant įranga; sudaryti sąlygas visuomenei susipažinti su saugomomis vertybėmis ir  sureguliuoti lankytojų srautus saugomose teritorijose įrengiant lankytojų centrus, vidaus ir lauko ekspozicijas, gamtos mokyklas, lauko informacinę sistemą ir minimalios infrastruktūros lankytojams elementus, tiesiant pažintinius, mokomuosius takus, statant apžvalgos bokštus ir kitus objektus saugomose teritorijose;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-204, 2011-03-07, Žin., 2011, Nr. 33-1582 (2011-03-19), i. k. 111301MISAK00D1-204

Nr. D1-597, 2011-07-26, Žin., 2011, Nr. 98-4626 (2011-07-30), i. k. 111301MISAK00D1-597

 

7.6. veiklos „Apleistų (bešeimininkių) pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas“ tikslas – likviduoti kraštovaizdį darkančius apleistus objektus saugomose teritorijose (gyvulininkystės kompleksus, fermas, sandėlius, gamybinius centrus, kt.) bei atkurti žmogaus veiklos pažeistus kraštovaizdžio kompleksus ir objektus;

7.7. veiklos „vandens telkinių būklės nustatymas, įvertinant žuvų populiaciją“ tikslas – įvertinti natūralių vandens telkinių ekologinę būklę pagal Lietuvos žuvų indeksą, ištiriant žuvų bendrijų struktūrą ir sudėtį bei nustatyti retųjų praeivių žuvų populiacijų būklę ir jos pokyčius svarbiausiose upėse;

Papildyta punktu:

Nr. D1-582, 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 94-4957 (2010-08-07), i. k. 110301MISAK00D1-582

 

7.8. veiklos „Kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo planavimo ir įgyvendinimo dokumentų parengimas“ tikslas – optimizuoti Lietuvos kraštovaizdžio apsaugą ir tvarkymą, parengiant ir išleidžiant kraštovaizdžio apsaugą ir tvarkymą reglamentuojančius dokumentus, sudaryti sąlygas visuomenei aktyviai dalyvauti Lietuvos kraštovaizdžio politikos įgyvendinime viešai svarstant parengtus dokumentus, jų eigą ir rezultatus pristatant leidiniuose.

Papildyta punktu:

Nr. D1-597, 2011-07-26, Žin., 2011, Nr. 98-4626 (2011-07-30), i. k. 111301MISAK00D1-597

 

8. Pagal šį Aprašą teikiamoms paraiškoms dėl projektų finansavimo numatoma skirti iki 79 029 694,00  eurų, iš jų iki  67 171 171,00 eurų – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 11 858 523,00 eurų – bendrojo finansavimo lėšos.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-569, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 126-5456 (2009-10-22), i. k. 109301MISAK00D1-569

Nr. D1-582, 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 94-4957 (2010-08-07), i. k. 110301MISAK00D1-582

Nr. D1-932, 2012-11-14, Žin., 2012, Nr. 134-6846 (2012-11-20), i. k. 112301MISAK00D1-932

Nr. D1-71, 2015-01-22, paskelbta TAR 2015-01-28, i. k. 2015-01248

 

9. Šis Aprašas yra vienintelis, reglamentuojantis priemonę „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“.

10. Projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu. Pagal šį aprašą nebus teikiama valstybės pagalba.

11. Valstybės projektų sąrašą sudaro ir tvirtina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ministro įsakymu per vieną mėnesį nuo šio Aprašo įsigaliojimo dienos.

 

II. REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

12. Pareiškėjais finansavimui gauti gali būti Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Aplinkos apsaugos agentūra ir Aplinkos ministerija.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-582, 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 94-4957 (2010-08-07), i. k. 110301MISAK00D1-582

Nr. D1-204, 2011-03-07, Žin., 2011, Nr. 33-1582 (2011-03-19), i. k. 111301MISAK00D1-204

 

13. Pareiškėjas gali gauti finansavimą, jei organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka reikalavimus, išdėstytus šio Aprašo 2 priedo 7.1.1–7.1.3, 7.2.1, 7.2.2 ir 7.2.4 punktuose.

14. Partneriai gali būti numatyti visose 1 punkte nurodytose veiklose. Partneriais gali būti Aplinkos ministerija, saugomų teritorijų (valstybinių parkų, valstybinių gamtinių ir biosferos rezervatų) direkcijos, miškų urėdijos ir Lietuvos Respublikos rajonų ir miestų savivaldybės, kitos valstybinės institucijos ir visuomeninė organizacija Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Partnerio įtraukimo į projektą būtinumas turi būti pagrįstas paraiškoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-597, 2011-07-26, Žin., 2011, Nr. 98-4626 (2011-07-30), i. k. 111301MISAK00D1-597

Nr. D1-237, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1664 (2012-03-22), i. k. 112301MISAK00D1-237

 

15. Partneriams keliami tie patys reikalavimai, kaip ir pareiškėjui. Atsakomybė už projekto įgyvendinimą tenka pareiškėjui.

16. Jeigu paraiška teikiama kartu su partneriais, turi būti pasirašyta projekto partnerio deklaracija, esanti paraiškos dėl projekto finansavimo bendrojoje (A) dalies formoje, patvirtintoje finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“.

 

III. REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

 

17. Projektas turi atitikti reikalavimus, kurie nurodyti Aprašo 2 priedo 1–6, 7.2.3 ir 9.2.1 punktuose.

18. Projektas turi siekti bent vieno Veiksmų programos priede numatyto įgyvendinimo stebėsenos rodiklio. Stebėsenos rodiklių matavimo metodika pateikta Aprašo 4 priede.

18.1. rezultato rodiklio:

18.1.1. saugomų teritorijų, kuriose sudarytos sąlygos lankytis be žalos gamtai, padidėjimas;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-569, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 126-5456 (2009-10-22), i. k. 109301MISAK00D1-569

 

18.1.2. invazinių rūšių, kurių plitimas sulėtintas ar sustabdytas;

18.1.3. Europos Bendrijos svarbos augalų ir gyvūnų (įskaitant ir paukščius) rūšių, kurioms išsaugoti įgyvendintos buveinių apsaugos priemonės;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-569, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 126-5456 (2009-10-22), i. k. 109301MISAK00D1-569

 

18.2. produkto rodiklio:

18.2.1. saugomos teritorijos (valstybiniai parkai ir rezervatai), kuriose įrengti lankytojų centrai ir/ar vaizdo informacinės sistemos;

18.2.2. parengti biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos dokumentai;

18.2.3. inventorizuoti Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipai;

18.2.4. retosios rūšys, kurioms išsaugoti įgyvendintos apsaugos priemonės;

18.2.5. invazinės rūšys, kurių plitimui stabdyti įgyvendintos gausos reguliavimo priemonės;

18.2.6. sutvarkyta bešeimininkių objektų saugomose teritorijose;

18.2.7. ištirtos vandens telkinių būklės nustatymo vietos;

Papildyta punktu:

Nr. D1-582, 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 94-4957 (2010-08-07), i. k. 110301MISAK00D1-582

 

18.2.8. įsigyti įrangos komplektai sutvarkytų saugomų teritorijų priežiūrai vykdyti.

Papildyta punktu:

Nr. D1-597, 2011-07-26, Žin., 2011, Nr. 98-4626 (2011-07-30), i. k. 111301MISAK00D1-597

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-569, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 126-5456 (2009-10-22), i. k. 109301MISAK00D1-569

 

19. Projektai gali būti skirti vienai veiklai vykdyti ir gali vienu projektu siekti kelių veiklų įgyvendinimo.

20. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos pagal kitas veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, priemones, kitų programų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų, kitų finansinių mechanizmų (Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos, Šveicarijos Konfederacijos), jei dėl to projektas ar projekto veiklos galėtų būti finansuotos kelis kartus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-597, 2011-07-26, Žin., 2011, Nr. 98-4626 (2011-07-30), i. k. 111301MISAK00D1-597

 

21. Projektas ir projekto veiklos negali būti teikiamos finansuoti pagal kitas veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją priemones.

22. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 48 mėnesiai, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu bei projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia pagal šį Aprašą yra laikoma projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatyta pirmosios projekto veiklos įgyvendinimo sutarties (paslaugų teikimo, tiekimo, rangos ar kt.) pradžios data.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-71, 2015-01-22, paskelbta TAR 2015-01-28, i. k. 2015-01248

Nr. D1-467, 2015-06-12, paskelbta TAR 2015-06-17, i. k. 2015-09660

 

221. Prieš teikdamas paraišką dėl projekto finansavimo Agentūrai, pareiškėjas turi būti pradėjęs vykdyti viešuosius pirkimus darbams ir paslaugoms įsigyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka.

Papildyta punktu:

Nr. D1-569, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 126-5456 (2009-10-22), i. k. 109301MISAK00D1-569

 

23. Projekte turi būti nenumatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui, t. y. lytinei orientacijai, negaliai, rasinei ar etninei priklausomybei, religijai ar įsitikinimams, amžiaus apribojimams ir t. t.

 

IV. REIKALAVIMAI TINKAMOMS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOMS IR FINANSAVIMO DYDŽIUI

 

24. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, atitinkančios Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių ir Aprašo reikalavimus, patirtos ir apmokėtos nuo 2006 m. gruodžio 15 d. ir iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Projekto veiklų pabaigos data nustatoma projekto finansavimo ir administravimo sutartyje.

25. Reikalavimai tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms ir finansavimo dydžiui taip pat išdėstyti Aprašo 2 priedo 8–9 punktuose.

26. Preliminari projekto vertė nurodyta patvirtintame valstybės projektų sąraše. Agentūra vertinimo metu nustato didžiausią skiriamų finansuoti lėšų sumą.

27. Finansavimo lėšos sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau pareiškėjas savo iniciatyva ir savo arba kitų šaltinių lėšomis gali finansuoti tam tikrą dalį tinkamų projekto išlaidų.

28. Netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, pareiškėjas ir (ar) partneris turi apmokėti nuosavomis lėšomis (kurios nėra pareiškėjo nuosavo įnašo dalis).

29. Netinkamos finansuoti projekto išlaidos nėra finansuojamos iš paramos lėšų ir negali būti įtrauktos į projekto biudžetą.

30. Rengiant paraišką dėl projekto finansavimo ir planuojant projekto išlaidas rekomenduojama remtis „Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansavimo reikalavimams“ (rekomendacijos yra paskelbtos ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt).

31. Projektai, iš kurių gaunamos pajamos pagal (EB) Nr. 1083/2006 55 str. nuostatas, gali būti finansuojami paramos lėšomis. Iš projektų numatomos gauti pajamos turi būti įvertintos iš anksto pagal 2006 m. liepos 11 d. reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, 55 str. 2 dalies nuostatas, išskyrus tuos atvejus, kai bus gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto. Numatoma gauti grynųjų pajamų suma mažinamas projektui skiriamas finansavimas. Grynųjų pajamų skaičiavimai turi būti atliekami vadovaujantis EK parengtomis „Metodinėmis rekomendacijomis dėl Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai“ („Guidance note on Art. 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects“), „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinėmis gairėmis“ ir „Paraiškos formos B dalies pavyzdinio priedo pajamas duodantiems projektams pildymo vadovu“. Šie dokumentai pateikti interneto svetainėje www.esparama.lt. Tuo atveju, jei pajamos nebuvo įvertintos iš anksto, jos turi būti grąžintos į valstybės biudžetą per 5 metus po projekto pabaigos. Projektams, kurių bendrosios išlaidos neviršija 1 mln. eurų, pajamų skaičiavimo atlikti nereikia.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-569, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 126-5456 (2009-10-22), i. k. 109301MISAK00D1-569

 

V. PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS

 

32. Paraiškas finansavimui gauti kartu su reikalaujamais priedais iš pareiškėjų priima ir registruoja Agentūra Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

33. Agentūra ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki valstybės projektų sąraše nurodytos galutinės paraiškos pateikimo Agentūrai dienos projektų sąraše nurodytų projektų pareiškėjams išsiunčia pasiūlymą pateikti paraišką.

34. Pareiškėjas pildo standartinę paraiškos formą. Paraišką sudaro bendroji (A) ir specialioji (B) dalių formos (toliau – Paraiška) ir kartu pridedami papildomi dokumentai, kurie išvardinti Aprašo 3 priede. Pildymui parengtą paraiškos bendrosios (A) dalies elektroninę formą (Excel formato) ir paraiškos pildymo instrukciją pareiškėjas gali rasti ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt. Paraiškos specialiosios (B) dalies forma yra sudėtinė šio Aprašo dalis.

35. Paraiškos forma turi būti užpildyta vadovaujantis paraiškos bendrosios (A) dalies pildymo instrukcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. 23-861), bei paraiškos specialiosios (B) dalies pildymo instrukcija (Aprašo 3 priedas), kurioje detaliau pagrindžiamas projektas bei pateikiama svarbi informacija teikiamam projektui.

36. Kartu su paraiška pareiškėjas ir (ar) partneriai turi pateikti iš anksto nustatytą ir paraiškos prieduose nurodytą informaciją bei dokumentus, įrodančius, kad projektas yra tinkamas finansuoti, ir kuriais remiantis vertinimą atranką atliekančios ir sprendimą dėl paramos skyrimo priimančios institucijos gali padaryti tinkamą sprendimą dėl paramos skyrimo.

37. Pareiškėjas projektui gali pateikti tik vieną paraišką. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kompiuteriu, išspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai įrišta arba susegta. Ranka užpildytos paraiškos nenagrinėjamos ir neregistruojamos. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

38. Pareiškėjas privalo pateikti vieną originalų paraiškos egzempliorių (paraiškos bendrąją (A) ir specialiąją (B) dalis bei priedus), kurio pirmojo lapo dešiniajame kampe aiškiai nurodoma „ORIGINALAS“, 1 kopiją – ant kurios pirmojo lapo dešiniajame kampe nurodoma „KOPIJA“ ir paraiškos versiją kompiuterinėje laikmenoje (ant elektroninės laikmenos turi būti aiškiai nurodytas projekto pavadinimas). Pateikiamos paraiškos bei jos priedų originalas ir kopija turi būti įsegti į atskirus segtuvus.

39. Kiekvienas paraiškos lapas turi būti patvirtintas paraišką teikiančios institucijos vadovo arba įgalioto atstovo parašu. Paraišką turi pasirašyti įstaigos vadovas arba jo raštišku sprendimu įgaliotas asmuo (tokiu atveju turi būti pridėta įgaliojimą patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija). Kiekvienas priedų lapas turi būti patvirtintas žyma „Tikra“.

40. Paraiškos originalo, kopijos ir elektroninio paraiškos variantų turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad kopijos ir elektroninio paraiškos variantų turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos popierinio varianto originale nustatyta informacija.

41. Paraiškos iki nustatyto termino gali būti išsiųstos registruotu laišku, per pašto kurjerį arba pareiškėjas gali įteikti ją asmeniškai Agentūrai adresu: Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius. Kitais būdais išsiųstos arba kitais adresais įteiktos arba po valstybės projektų sąraše nustatytos datos pateiktos paraiškos gali būti atmetamos. Po valstybės projektų sąraše nustatytos datos pateiktos paraiškos gali būti grąžinamos jas pateikusiems asmenims išsiunčiant paštu arba grąžinant tiesiogiai paraiškas pateikusiems asmenims, jei paraiška pateikta asmeniškai.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-597, 2011-07-26, Žin., 2011, Nr. 98-4626 (2011-07-30), i. k. 111301MISAK00D1-597

 

42. Siunčiant paraišką paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip patvirtintame valstybės projektų sąraše nustatyta data. Ant voko turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas, pareiškėjo adresas, priemonė, pagal kurią teikiama paraiška. Kitoje voko pusėje nurodomas pareiškėjo kontaktinio asmens vardas ir pavardė, telefono ir fakso numeriai.

43. Pateikusiam paraišką pareiškėjui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos Agentūra išsiunčia paraiškos registravimo patvirtinimo raštą arba, jei paraiška pateikta po nustatyto galutinio paraiškų pateikimo termino, informuoja apie paraiškos grąžinimą kuriame taip pat nurodomas SFMIS paraiškai suteiktas unikalus kodas.

44. Agentūra informaciją apie pateiktus valstybės projektus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos (paskutinės dienos) paskelbia svetainėje www.esparama.lt ir www.apva.lt, nurodant pareiškėjo pavadinimą projekto pavadinimą trumpą projekto aprašymą paraiškos unikalų kodą ir prašomą lėšų sumą.

45. Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti Agentūrai klausimus dėl valstybės projektų rengimo, paraiškos pildymo ir kitus klausimus. Agentūra privalo informuoti pareiškėjus šiais klausimais nuo pranešimo pareiškėjui, kad jo projektas įtrauktas į valstybės projektų sąrašą dienos iki paskutinės paraiškų pateikimo Agentūrai dienos. Į raštu pateiktus klausimus Agentūra atsako ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo klausimo užregistravimo Agentūroje dienos. Informaciją apie aktualius ir dažniausiai užduodamus klausimus Agentūra skelbia svetainėje www.esparama.lt ir www.apva.lt.

46. Pareiškėjai, rengdami paraiškas dėl informacijos apie projekto idėją tikslus, rezultatus, jų atitiktį nacionaliniams strateginio planavimo dokumentams, gali kreiptis į Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamentą. Agentūrai išsiunčiama atsakymo kopija. Į raštu pateiktus klausimus Aplinkos ministerija atsako ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo klausimo užregistravimo Aplinkos ministerijoje dienos.

47. Visa pareiškėjui žinotina informacija skelbiama svetainėje www.esparama.lt ir www.apva.lt. kuri yra gairės pareiškėjams iki pasiūlymo teikti paraiškas išsiuntimo valstybės projektų pareiškėjams dienos.

 

VI. PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

48. Paraiškų vertinimas ir atranka yra atliekama Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

49. Paraiškų vertinimą sudaro šie etapai:

49.1. administracinės atitikties vertinimas;

49.2. projekto tinkamumo finansuoti vertinimas.

50. Už pateiktų paraiškų administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimą yra atsakinga Agentūra.

51. Projektų paraiškų administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimui naudojamos administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės (Aprašo 1 ir 2 priedai).

52. Jeigu dėl paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos Agentūra negali tinkamai įvertinti projekto, ji turi raštu paprašyti pareiškėjo per nustatytą laiką pateikti papildomus duomenis ir dokumentus, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją. Agentūra gali kreiptis į atitinkamas institucijas, kad jos pateiktų papildomą informaciją apie pareiškėją ir paraišką ir, vertindama pareiškėjo pateiktus duomenis ir informaciją naudotis kitais išoriniais oficialiais informacijos šaltiniais.

53. Kiekvieno vertinimo etapo metu Agentūra gali kviesti pareiškėjus pokalbio, taip pat prireikus įsitikinti, ar paraiškoje pateikta informacija yra pagrįsta, t. y. apsilankyti planuojamoje projekto įgyvendinimo vietoje.

54. Vertinimo metu nustačius, kad pareiškėjas paraiškoje pateikė klaidinančią informaciją arba pareiškėjas ar su paraiška susiję asmenys siekia gauti konfidencialią informaciją arba neteisėtai daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams, vertinimą atliekanti institucija atmeta paraišką.

55. Paraiškos administracinės atitikties vertinimui Agentūra naudoja administracinės atitikties vertinimo lentelę (Aprašo 1 priedas). Administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar su paraiška pateikti visi paraiškos formoje nurodyti dokumentai ir informacija.

56. Jeigu vertinant paraišką Agentūra nustato, kad tenkinami ne visi administracinės atitikties vertinimo reikalavimai, pareiškėjui siunčiamas raštas, kuriame paprašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją ir nustatomas terminas, per kurį pareiškėjas privalo pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ilgesnis kaip 15 darbo dienų jeigu Agentūra ir pareiškėjas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip. Raštas laikomas įteiktu praėjus 2 darbo dienoms po jo išsiuntimo faksu.

57. Jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą prašomų dokumentų ir (ar) informacijos nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją:

57.1. Agentūra turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką

57.2. Agentūra turi teisę perduoti paraišką į tinkamumo finansuoti vertinimo etapą su sąlygą kad trūkstami dokumentai ir (ar) informacija bus pateikta ne vėliau kaip iki tinkamumo finansuoti vertinimo etapo pabaigos, trūkstama informacija netrukdo pereiti į kitą vertinimo etapą.

58. Priėmusi sprendimą atmesti paraišką dėl administracinės atitikties vertinimo reikalavimų neatitikimo, Agentūra per 15 darbo dienų parengia ir išsiunčia pareiškėjui informacinį raštą apie paraiškos atmetimą kuriame nurodo paraiškos atmetimo priežastis.

59. Jeigu per projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etapą paaiškėja, kad trūksta su administracinės atitikties vertinimo reikalavimais susijusios informacijos ar dokumentų jie yra netinkamos kokybės ar neišsamūs, Agentūra grąžina paraišką pakartotinai įvertinti administracinę atitiktį.

60. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimui Agentūra naudoja projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę (Aprašo 2 priedas). Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu Agentūra nustato, ar projektas tinkamas finansuoti pagal šio Aprašo reikalavimus. Šio vertinimo metu nustatoma projekto atitiktis bendriesiems ir specialiesiems (atitikties) atrankos kriterijams, didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas skirti projektui lėšų dydis.

61. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatoma didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, didžiausia Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas skirti lėšų dydis. Agentūra pagal Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnį turi įvertinti projekto pajamas.

62. Jeigu Agentūra projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustato projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir didžiausią leistiną skirti lėšų dydį, mažesnį už paraiškoje pateiktą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir prašomą projektui skirti lėšų dydį, Agentūra turi raštu apie tai informuoti pareiškėją ir raštu suderinti su pareiškėju, ar jis sutinka įgyvendinti projektą gavęs nustatyto dydžio skiriamų lėšų sumą. Jeigu pareiškėjas nesutinka, paraiška atmetama.

63. Tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projekto finansavimas, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų. Šios lėšos kartu su projektui skirtomis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų lėšomis, kuriose numatytos bendrojo finansavimo lėšos veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėms finansuoti, laikomos nacionalinėmis projekto lėšomis.

64. Jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai ir (ar) informacija projekto tinkamumo finansuoti vertinimui atlikti, Agentūra pareiškėjui siunčia raštą kuriame prašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją ir nustatomas terminas, per kurį pareiškėjas privalo pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ilgesnis kaip 15 darbo dienų, jeigu Agentūra ir pareiškėjas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip. Raštas laikomas įteiktu praėjus 2 darbo dienoms po jo išsiuntimo faksu.

65. Valstybės projektų tinkamumo finansuoti vertinimą Agentūra organizuoja kaip derybas su pareiškėju, t. y. Agentūrai pateikus pastabas dėl paraiškos atitikties bendriesiems ir specialiesiems atitikties kriterijams, pareiškėjas gali paraišką patikslinti.

66. Jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą prašomų dokumentų ir informacijos nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir informaciją arba projektas neatitinka bent vieno projekto tinkamumui finansuoti keliamo reikalavimo, Agentūra turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką.

67. Prieš priimdama sprendimą atmesti paraišką Agentūra turi išnagrinėti nustatytus neatitikimus, papildomos informacijos, duomenų ir dokumentų nepateikimo aplinkybes ir įsitikinti, kad atmetimas yra pagrįstas ir paraiškos vertinimą atlikę vertintojai nepažeidė nustatytų darbo procedūrų. Apie priimtą sprendimą atmesti paraišką Agentūra informuoja pareiškėją per 15 darbo dienų nuo sprendimo atmesti paraišką priėmimo dienos – išsiunčia jam informacinį raštą kuriame nurodo paraiškos atmetimo priežastis.

68. Įvertinę projekto tinkamumą skirti finansavimą vertintojai parengia tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą kurioje pateikia išvadą ar projektas yra tinkamas gauti finansavimą ir kokio maksimalaus dydžio finansavimas gali būti suteiktas, taip pat ar pareiškėjas sutinka įgyvendinti projektą su Agentūros nustatytu paramos dydžiu.

69. Agentūra informaciją apie tinkamumo skirti paramą vertinimo etapą praėjusias paraiškas skelbia interneto svetainėje www.esparama.lt ir www.apva.lt, nurodant pareiškėjo pavadinimą projekto pavadinimą paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą bei bendrą registruotų paraiškų ir paraiškų praėjusių tinkamumo skirti paramą vertinimą skaičių.

 

VII. SPRENDIMO DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PRIĖMIMAS

 

70. Sprendimas dėl projekto tinkamumo finansuoti priimamas Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

71. Sprendimą dėl projekto tinkamumo finansuoti iš ES fondų priima Agentūra, jį įformindama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje. Atsižvelgdama į šio sprendimo, projektų atrankos rezultatus ir patvirtintą valstybės projektų sąrašą Aplinkos ministerija priima sprendimą dėl projekto finansavimo.

72. Sprendimą dėl projekto finansavimo Aplinkos ministerija priima per vieną mėnesį nuo Agentūros pateiktos projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos gavimo dienos. Sprendimas dėl projekto finansavimo tvirtinamas ministro įsakymu.

73. Sprendimas dėl projekto finansavimo turi būti pripažintas netekusiu galios ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo raštu gautos iš Agentūros informacijos apie nepasirašymą arba pareiškėjo atsisakymą pasirašyti projekto finansavimo ir administravimo sutartį gavimo dienos, jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą atsisako pasirašyti projekto finansavimo ir administravimo sutartį.

74. Aplinkos ministerija svetainėje www.esparama.lt skelbia informaciją apie priimtus sprendimus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šių sprendimų priėmimo dienos.

 

VIII. PROJEKTO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 

75. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

76. Su pareiškėju, kurio projektą nuspręsta bendrai finansuoti iš ES fondų lėšų, Agentūra sudaro projektų finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma tik su pareiškėju, pateikusiu paraišką.

77. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis susideda iš bendrųjų ir specialiųjų sutarties sąlygų ir nustatytos formos sutarties priedų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. 23-861).

78. Gavusi Aplinkos ministerijos sprendimą finansuoti projektą Agentūra parengia ir elektroniniu paštu išsiunčia pareiškėjui sutarties projektą ir faksu pranešimą kuriame nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą. Pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 15 darbo dienų.

79. Pareiškėjui per rašte nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas.

80. Jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą sutarties nepasirašo, Agentūra per 5 darbo dienas nuo tokių aplinkybių išaiškėjimo dienos apie tai informuoja Aplinkos ministeriją.

81. Sutartį pasirašo Agentūros ir pareiškėjo įstaigos vadovas arba raštišku sprendimu įgaliotas asmuo (tokiu atveju turi būti pridėta įgaliojimą patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija). Su pareiškėju sudarius sutartį, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju.

82. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma 2 egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią. Vienas paramos sutarties egzempliorius saugomas Agentūroje, kitas – įteikiamas projekto vykdytojui.

83. Agentūra ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos paskelbia informaciją apie pasirašytą projekto finansavimo ir administravimo sutartį svetainėje www.esparama.lt ir www.apva.lt – nurodo projekto vykdytojo pavadinimą projekto pavadinimą projekto kodą pateikia trumpą projekto aprašymą bendrą projekto vertę ir projektui skirtą lėšų sumą.

 

IX. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS

 

84. Projekto išlaidos apmokamos bei projekto finansavimo ir administravimo sutarčių priežiūra atliekama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse bei projekto administravimo ir finansavimo sutartyje nustatyta tvarka.

85. Projekto išlaidos gali būti apmokamos dviem būdais: išlaidų kompensavimo ir (ar) sąskaitų apmokėjimo.

86. Kiekvienam projektui taikytinas išlaidų apmokėjimo būdas nustatomas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis. Viename projekte gali būti derinami abu projekto išlaidų apmokėjimo būdai. Pirmenybė teiktina išlaidų kompensavimo būdui.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-569, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 126-5456 (2009-10-22), i. k. 109301MISAK00D1-569

 

87. Pagal šį Aprašą Viešųjų juridinių asmenų pateiktų projektų įgyvendinimui finansuoti projekto finansavimo ir administravimo sutartyje avansas gali būti numatytas.

88. Projektų vykdytojams ir partneriams keliami reikalavimai, susiję su projektų tęstinumo užtikrinimu, pateikti Aprašo 2 priedo 8.1.3 punkte.

 

X. NETINKAMAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

 

89. Jeigu projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą nesilaiko projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, Agentūra turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (ar) nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį.

90. Jeigu įtariama, kad projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą nesilaikydamas projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, taip pat pažeidė Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktus ir dėl to atsirado ar galėjo atsirasti Lietuvos Respublikos valstybės ir (ar) ES biudžeto nuostolių, patyrus nepagrįstų išlaidų, Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių nustatyta tvarka atliekamas įtariamo pažeidimo tyrimas ir nustatomas arba nenustatomas pažeidimas.

 

XI. PROJEKTŲ VIEŠINIMAS

 

91. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą privalo vykdyti informavimo apie projektą veiksmus, kaip nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse.

92. Visose projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo apie projektą priemonėse turi būti naudojamas ES 2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklo pavyzdys, patvirtintas 2007 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-366 (Žin., 2007, Nr. 134-5434).

93. Projekto vykdytojas ir partneriai privalo prisiimti atsakomybę už informavimo ir viešumo priemonių turinį ir užtikrinti jų kokybę.

94. Išlaidos, projekto vykdytojo padarytos įgyvendinant informavimo ir viešumo priemones, gali būti priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto vykdytojui netinkamai viešinus informaciją tokios išlaidos bus priskiriamos prie netinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

XII. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

95. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai turi teisę apskųsti Agentūros, Aplinkos ministerijos, vadovaujančiosios ir tvirtinančiosios institucijų veiksmus arba neveikimą susijusį su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl finansavimo arba nefinansavimo priėmimu ir projekto įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

96. Agentūros veiksmus arba neveikimą, susijusį su paraiškos vertinimu, pareiškėjas gali apskųsti Aplinkos ministerijai raštu per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius Agentūros veiksmus arba neveikimą.

97. Aplinkos ministerija, gavusi pareiškėjo skundą nagrinėja jį.

98. Jeigu Aplinkos ministerija nusprendžia, kad Agentūros veiksmai buvo teisėti ir pagrįsti, apie tai informuoja pareiškėją.

99. Jeigu Aplinkos ministerija nusprendžia, kad yra pagrindo manyti, jog Agentūros veiksmai yra nepagrįsti, ji gali raštu įpareigoti Agentūrą pakartoti vertinimo procedūrą arba atlikti kitus veiksmus. Tokiu atveju Aplinkos ministerija nustato terminą bet ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų, per kurį vertinimo procedūra turi būti pakartota arba atlikti kiti veiksmai, ir apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją.

100. Pareiškėjas ir projekto vykdytojas turi teisę apskųsti vadovaujančiajai institucijai Agentūros veiksmus ar neveikimą susijusį su paraiškos administracinės atitikties vertinimu, projekto tinkamumo finansuoti vertinimu ir (ar) įgyvendinamu projektu, per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius Agentūros veiksmus ar neveikimą.

101. Vadovaujančioji instituciją gavusi pareiškėjo arba projekto vykdytojo skundą nagrinėja jį. Nusprendusi, kad skundas nepagrįstas, vadovaujančioji institucija apie tai informuoja pareiškėją ar projekto vykdytoją. Jeigu vadovaujančioji institucija nusprendžia, kad skundas pagrįstas, ji raštu įpareigoja Agentūrą imtis atitinkamų veiksmų, nustato veiksmų atlikimo terminus ir informuoja apie tai pareiškėją ar projekto vykdytoją.

102. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas, nesutikdamas su Agentūros, Aplinkos ministerijos ar vadovaujančiosios institucijos sprendimais ar veiksmais, gali kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

XIII. PROJEKTŲ UŽBAIGIMAS

 

103. Projekto finansavimas laikomas baigtu, kai Agentūra patvirtina galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

104. Įgyvendinęs projektą projekto vykdytojas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais teikia Agentūrai informaciją apie Reglamento Nr. 1083/2006 55 ir 57 straipsniuose išdėstytų reikalavimų įgyvendinimą. Jeigu šiuose straipsniuose numatytu laikotarpiu nustatoma, kad buvo gauta pajamų, į kurias nebuvo atsižvelgta projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, tokias pajamas projekto vykdytojas turi grąžinti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą.

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

105. Pareiškėjas ir projektų vykdytojas turi teisę apskųsti Agentūros, Aplinkos ministerijos, vadovaujančiosios ir tvirtinančiosios institucijų veiksmus arba neveikimą susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl finansavimo arba nefinansavimo priėmimu ir projekto įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

106. Tai, ko nereglamentuoja šis Aprašas, reglamentuoja Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

107. Šis Aprašas, suderinus su vadovaujančiąja institucija, gali būti keičiamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 29 punkte nustatyta tvarka ir tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu.

108. Pasikeitus šiame Apraše nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.

_________________


 

Priemonės „Biologinės įvairovės ir

kraštovaizdžio apsauga“ projektų

finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

Administracinės atitikties vertinimo lentelė

 

Paraiškos pristatymo data

Paraiškos unikalus kodas

Paraišką priėmė

Pareiškėjo pavadinimas

Eil. Nr.

Kriterijus

Taip

Ne

Netaikoma

1.

Užpildytos visos paraiškos dalys.

 

 

 

2.

Paraišką pasirašė pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo.

 

 

 

3.

Paraiška ir jos priedai užpildyti lietuvių kalba, kompiuteriu, išspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais įrišti arba susegti. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai sunumeruoti eilės tvarka. Paraiškos bendroji (A) dalis užpildyta vadovaujantis pildymo instrukcija, t. y. užpildyta ir pateikta standartinė Excel formato paraiškos formos A dalis.

 

 

 

4.

Pateiktas vienas originalus paraiškos egzempliorius, viena kopija ir paraiškos versija kompiuterinėje laikmenoje.

 

 

 

5.

Pateikta priesaikos pažyma, kad pareiškėjas atitinka Aprašo 2 priedo 7.1.1 reikalavimus, ir pridėta įstatų kopija.

 

 

 

6.

Pateikta priesaikos pažyma, kad kiekvienas partneris atitinka Aprašo 2 priedo 7.1.1 reikalavimus, ir pridėta įstatų kopija (jei projekte yra partneris (-iai).

 

 

 

7.

Pateikta visų partnerių pasirašyta deklaracija paraiškos bendrojoje (A) dalyje (jei numatyti partneriai).

 

 

 

8.

Pateikta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, jei projekte yra partneris (-iai). Jungtinės veiklos sutartys gali būti pateiktos vėliau nei paraiškų teikimo metu, bet ne vėliau kaip projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo metu.

 

 

 

9.

Pateikta įgaliojimą patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija, jeigu paraišką pasirašė ne pareiškėjo įstaigos vadovas.

 

 

 

10.

Pateikti pareiškėjo ar partnerio darbuotojų, atsakingų už projekto koordinavimą ir įgyvendinimą (projekto vadovo, finansininko), gyvenimo aprašymai (CV) ir juose minimų diplomų kopijos.

 

 

 

11.

Pateiktas viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo planas.

 

 

 

12.

Priesaikos pažyma, kad pareiškėjas ir partneris (jei yra) įsipareigoja 5 metus po projekto įgyvendinimo nekeisti turto, į kurį buvo investuota, nuosavybės formos ir vykdyti veiklas, numatytas projekte.

 

 

 

13.

Pateiktas pareiškėjo ir/ar partnerio įsipareigojimas padengti nenumatytas ir netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir grąžinti paramą projekto nesėkmės atveju.

 

 

 

VERTINTOJO PASTABOS

Paraiškos vertintojas

(pareigos, pavardė, vardas, parašas)

Vertinimo data

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-569, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 126-5456 (2009-10-22), i. k. 109301MISAK00D1-569

 

 

 

VP3-1.4-AM-02-V priemonės „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

logo_ERPF_CMYK copy

Kuriame Lietuvos ateitį

 

(Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės formos pavyzdys)

_______________________________________

(sudarytojo pavadinimas)

 

_______________________________________

(sudarytojo duomenys)

______________________

(adresatas)

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė

 

Bendrasis kriterijus

Kriterijaus vertinimo aspektai

Vertinimo klausimai ir (ar) teiginiai

Įvertinimas

Paaiškinimai

Taip

Ne

Netaikoma

 

1

2

3

4

5

6

7

1. Bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų Projektas atitinka bent vieną veiksmų programos ir jos prioriteto tikslą, uždavinį, taip pat apima pagal tam tikrą prioritetą numatomas remti veiklas.

1.1. Pagrįstas projekto tikslų ir uždavinių ryšys su tam tikros veiksmų programos prioriteto tikslu ir bent vienu uždaviniu.

1.1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai aiškiai siejasi su Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ tikslu ir bent vienu uždaviniu.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto tikslai ir uždaviniai atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ tikslus ir bent vieną uždavinį, ryšys yra akivaizdus ir priežastinis.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6 punktas.

1.1.2. Įgyvendinto projekto poveikis Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“priemonės „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“  tikslui ir uždaviniui  yra teigiamas.

 

 

 

Galima teigti, kad, įgyvendinus projektą, pasiekimų ir rezultatų poveikis veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ tikslams ir uždaviniui, atsižvelgiant į priemonės „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ specifiką, bus teigiamas.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5, 6 ir 12 punktai.

1.2. Pagrįstas projekto tikslų ir uždavinių ryšys su priemonės aprašymu ir bent viena iš Apraše numatyta veiklos sritimi.

1.2.1. Projekto veiklos atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede priemonės „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ dalies veiklų aprašymą.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar numatytos vykdyti projekte veiklos atitinka bent vieną veiklą, nurodytą priemonės „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“  aprašyme.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 ir 6 punktai.

1.2.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš Aprašo 1 punkte numatytą veiklą.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projekte numatyti tikslai, uždaviniai ir planuojamos vykdyti veiklos atitinka bent vieną Aprašo 1 punkte numatytą veiklą.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 ir 6 punktai.

1.2.3. Projektas atitinka priemonės aprašyme numatytus reikalavimus, susijusius su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu („demarkacinius reikalavimus“).

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar tenkinami visi reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, atsižvelgiant į Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje priemonei nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 1 punktas.

1.2.4. Projektas atitinka kitus, su reikalavimais projekto veikloms susijusius, specialiuosius atrankos kriterijus  (2008 m. sausio  25 d. Stebėsenos komiteto nutarimas Nr. 2) ir Apraše nustatytus reikalavimus:

kaip projektas atitinka Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 2007–2013 m. programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. D1-509 (Žin., 2007, Nr. 107-4391) numatytą veiksmų planą.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projektas atitinka Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 2007–2013 m. programos nuostatas ir  tenkina visus Stebėsenos komiteto patvirtintus specialiuosius atitikties kriterijus.

 

Informacijos šaltinai: paraiškos A dalies 5 ir 6 punktai, B dalies 2 punktas.

 

 

 

 

 

 

 

2. Projektas atitinka nacionalinius strateginius dokumentus.

2.1. Projektas prisideda prie nacionalinių ir (arba) regioninių strateginių dokumentų įgyvendinimo.

2.1.1. Teisės aktuose arba strategijoje, arba veiksmų plane nustatytas projekto vykdytojas ir veiklos sritys prisideda prie: Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 2007–2013 m. programoje, skirtoje Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategijos prioritetams įgyvendinti,  numatytų  veiksmų planų įgyvendinimo.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projektas yra susijęs su Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 2007–2013 m. programos, patvirtintos LR aplinkos ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. D1-509 strateginių tikslų įgyvendinimu. Galimos trys alternatyvos:

- teisės akte aiškiai nustatytas projekto vykdytojas (-ai) ir turimos atlikti veiklos sritys;

- patvirtintas detalus nacionalinės arba regioninės strategijos įgyvendinimo priemonių planas (t. y. aiškiai nurodytos priemonės, vykdytojai), kuris aiškiai nurodo į projektą;

- patvirtinta programa tam tikrame sektoriuje, kurioje galima nustatyti projekto vykdytoją ir jam numatytas projekto veiklas.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 2, 4 punktai.

2.1.2. Pagrįsta, kad projekto įgyvendinimas prisidėtų prie atitinkamų teisės aktų, strategijų nuostatų įgyvendinimo (taikoma tik konkurso atveju).

 

 

 

Šio Aprašu finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 

3. Projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių veiksmų programoje nustatytus tikslus.

3.1. Projektas prisideda prie veiksmų programos priemonės rodiklių įgyvendinimo.

3.1.1. Projektas siekia bent vieno Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ produkto ir (arba) rezultato rodiklio.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projektas siekia bent vieno priemonėje „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ numatyto produkto ir (arba) rezultato rodiklio ir įgyvendinus numatytas projekto veiklas šie rodikliai bus pasiekti.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 12 punktas.

3.2. Nuosekli vidinė projekto logika ir kokybiški projekto uždaviniai.

3.2.1. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai turi būti projekto veiklų išdava, projekto veiklos – sudaryti prielaidas projekto uždaviniams pasiekti, o pastarieji – įgyvendinti nustatytus tikslus.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6 punktas.

3.2.2. Projekto uždaviniai

specifiniai, išmatuojami, pasiekiami, susieti ir iškelti laiku.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto uždaviniai atitinka šiuos kokybinius reikalavimus:

– yra specifiniai, t. y. parodo projekto esmę ir

charakteristikas;

– išmatuojami, t. y. kiekybiškai išreikšti ir matuojami;

– pasiekiami, t. y. realūs;

– susieti, t. y. adekvatūs vykdomoms projekto veikloms;

– iškelti laiku, t. y. aiški pradžios ir pabaigos data.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6 ir 7 punktai.

 

 

 

 

 

 

 

4. Projektas atitinka darnaus vystymosi principą.

4.1. Projekte nenumatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui ir atskleistos pastangos skatinti darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

4.1.1. Aplinkosaugos srityje (kraštovaizdžio ir biologinė įvairovė):

– ar įgyvendinant Aprašo 1.1–1.8 punktuose nurodytas veiklas bus siekiama išsaugoti kraštovaizdžio ir biologinė šalies įvairovė, gamtos ir kultūros paveldo vertybės, skatinami atkurti pažeisti gamtiniai elementai ir kompleksai, užtikrinama kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga; ar bus didinamas saugomų teritorijų atvirumas visuomenei, skleidžiama informacija apie saugomų teritorijų svarbą ir tikslus.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

Projekte numatyta konkrečių veiklų arba priemonių (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurios prisideda prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 13 punktas.

4.1.2. Socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumas):

– ar užtikrintas visuomenės poreikis į sveiką ir švarią aplinką ir pan.

 

 

 

4.1.3. Ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas):

– ar bus sumažintas neigiamas poveikis aplinkai ir pan.

 

 

 

4.1.4. Regionų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

 

 

 

4.1.5. Informacinės ir žinių visuomenės srityje.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

4.2. Projekte atskleistos pastangos skatinti darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

4.2.1. Pasiūlytos konkrečios priemonės, kurios užtikrina, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

4.2.2. Projektas atitinka kitus, su reikalavimais darnaus vystymosi principo įgyvendinimu susijusius, specialiuosius atrankos kriterijus ir Apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 


5. Projektas atitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus.

5.1. Projekte nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui.

5.1.1. Projekte nenumatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui:

– lytinės orientacijos;

– negalios;

– rasės ar etninės priklausomybės;

– religijos ar įsitikinimų;

– apribojimų dėl amžiaus,

t. t.

 

 

 

Vertinama, ar projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui:

sudarytos  vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims;

sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi projekto rezultatais galimybės bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 13 punktas.

5.2. Projekte nurodytos pastangos skatinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą.

5.2.1. Pasiūlytos konkrečios priemonės, kurios užtikrina, kad projektas prisideda prie lyčių lygybės principo įgyvendinimo.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

5.2.2. Pasiūlytos konkrečios priemonės, kurios užtikrina, kad projektas skatina nediskriminavimo dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos principo įgyvendinimo.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

5.2.3. Projektas atitinka kitus, su reikalavimais lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimu susijusius, specialiuosius atrankos kriterijus ir Apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 

6. Projekto įgyvendinimas yra suderinamas su kitų aktualių Europos Bendrijų politikos sričių nuostatomis.

6.1. Projektas suderinamas su horizontaliųjų Europos Bendrijų bendrųjų politikos sričių nuostatomis.

6.1.1. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų viešųjų pirkimų politikos nuostatomis, t. y. viešųjų pirkimų dokumentacija ir viešųjų pirkimų procedūros atitiko ir atitiks LR viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nuostatas.

 

 

Pateikti viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo planą (taikoma, jeigu iki paraiškos pateikimo dienos viešieji pirkimai neatlikti).

 

 

 

Būtina įvertinti, ar:
- projekto vykdytojas (partneriai) yra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą arba gavęs (gavę) projekto finansavimo lėšų jomis taps; jei taip, tokiu atveju, ar tikėtina, kad projekto veiklų plane numatyta veiklų trukmė nustatyta įvertinant pirkimų terminus.Jei pareiškėjas ir (arba) partneriai nėra perkančiosios organizacijos, šis vertinimo aspektas vertinamas kaip atitinkantis nustatytus reikalavimus.

 

Būtina įsitikinti, ar pateiktas realus viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo planas.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 7 punktas, B dalies priedo 1 punktas (pareiškėjo ir partnerių (jei yra) įstaigų įstatai).

6.1.2. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų aplinkosaugos politikos nuostatomis.

 

 

 

Būtina įvertinti, ar:

atsižvelgiant į projekto veiklas, būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

poveikio vertinimas aplinkai yra atliktas ir gauta teigiama sprendimą priimančios institucijos išvada.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 6 punktas, atsakingos institucijos atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo ir poveikio aplinkai vertinimas.


 

 

6.1.3. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų konkurencijos politikos nuostatomis.

 

 

 

Vertinant projektus, reikia įsitikinti, ar projektai finansuojami nepažeidžiant konkurencijos politikos nuostatų (pvz., finansuojami pagal  suderintą valstybės pagalbos schemą, laikantis ten nustatytų reikalavimų).

Taip pat vertinant projektus reikia įsitikinti, ar projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos suteikimo. Jei projektas yra valstybės pagalbos objektas, turi būti įvertintas projekto tinkamumas finansuoti pagal valstybės pagalbai taikomus apribojimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 punktas.

6.2. Projektas suderinamas su sektorinių ES bendrųjų politikos sričių nuostatomis.

6.2.1. Projektas suderinamas su konkretaus sektoriaus ES politikos sričių nuostatomis, t. y. projektas susijęs su 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos; 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos įgyvendinimu ar kitais dokumentais.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekte  numatytos priemonės susijusios su 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos; 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos įgyvendinimu ar kitais dokumentais.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 ir 6 punktai.

 

 

 

 

 

 

 

7. Pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą.


 

7.1. Pareiškėjas (partneriai) atitinka formaliuosius reikalavimus.

7.1.1. Pareiškėjais finansavimui gauti gali būti Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Aplinkos apsaugos agentūra ir Aplinkos ministerija.

Partneriais gali būti Aplinkos ministerija, saugomų teritorijų (valstybinių parkų, valstybinių gamtinių ir biosferos  rezervatų) direkcijos, miškų urėdijos ir Lietuvos Respublikos rajonų ir miestų savivaldybės, kitos valstybinės institucijos ir visuomeninė organizacija Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija.

 

 

 

Būtina įsitikini, kad pareiškėjas (partneriai) atitinka Apraše nurodytus reikalavimus.

 

 

 

 

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 1 punktas, B dalies priedo 1 punktas (pareiškėjo ir partnerių (jei yra) įstaigų įstatai).

7.1.2. Pareiškėjas (partneris) turi (ar turi galimybes įgyti) teisinį pagrindą vykdyti projekte numatytas veiklas.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad pareiškėjo ir partnerio pateiktuose dokumentuose nurodyta teisė vykdyti projekte numatytas veiklas.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies priedo 1 punktas (pareiškėjo ir partnerių (jei yra) įstaigų įstatai).

7.1.3. Pareiškėjui gali būti skirtos Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, jei:

7.1.3.1. jam nėra iškelta byla dėl bankroto arba jis nėra likviduojamas;

7.1.3.2. yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įnašų mokėjimu susijusių įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybių biudžeto, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

7.1.3.3. paraiškoje arba jos prieduose nepateikė klaidinančios informacijos;

7.1.3.4. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl pareiškėjo kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš ES arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pažeidimo;

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad pareiškėjas (partneriai) atitinka 7.1.3 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Priesaikos pažyma, kad pareiškėjas atitinka 7.1.3 punkte nustatytus reikalavimus.

Informaciją dėl 7.1.3.1 ir 7.1.3.2 punktų generuoja SFMIS.

Atrinkus projektą iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos pareiškėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius jo atitiktį 7.1.3.1 ir 7.1.3.2 punktų reikalavimams. Jei pareiškėjas (partneriai) yra biudžetinės įstaigos, jos atitinka šio kriterijaus 7.1.3.1 ir 7.1.3.2 punktuose išdėstytus reikalavimus, tuo atveju įrodantys dokumentai gali būti neteikiami ir netikrinami.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 15 punktas (pareiškėjo deklaracija), 16 punktas (partnerio deklaracija), B dalies priedo 4 punktas.

7.1.3.5. jis nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos vertinimą

atliekančiai institucijai dabartinio arba ankstesnio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu.

 

 

 

 

7.2. Pareiškėjas yra pajėgus įgyvendinti projektą.

7.2.1. Pareiškėjas turi pakankamai patirties įgyvendinti projekte numatytas veiklos rūšis ir panašius (pagal apimtį ir veiklos sritis) ES lėšomis finansuojamus projektus.

 

 

 

Siekiama įsitikinti, kad pareiškėjas turi pakankamai patirties vykdyti veiklas, kurioms tobulinti, vystyti ir kt. yra skirtas projektas. Turi būti įsitikinta, kad projektas atitinka 7.2.1 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 1 punktas.

7.2.2. Pareiškėjas turi pakankamus administravimo gebėjimus vykdant projektą (pakankama komanda):

- projekto vadovas – turi turėti aukštąjį neuniversitetinį arba universitetinį išsilavinimą, patirties projektų valdyme;

- finansininkas – turi turėti aukštąjį neuniversitetinį arba universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip
1 metų darbo buhalterinės apskaitos srityje patirtį.

 

 

 

Pareiškėjas užtikrina minimalius būtinus gebėjimus projektui administruoti – suformuoja komandą,užtikrina reikiamų kompetencijų darbuotojų įtraukimą, numato paslaugų įsigijimą ir pan.

Turi būti įsitikinta, ar projekto vadovas, finansininkas atitinka jiems keliamus reikalavimus (pateikiami CV ir juose nurodytų dokumentų kopijos).

 

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 1.

7.2.3. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas ir uždavinius per projekto įgyvendinimo laikotarpį.

 

7.2.3.1. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis ne ilgesnis kaip 48 mėnesių nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo dienos.

7.2.3.2. Projekto veiklos įgyvendinamos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

7.2.3.3. Pradėti vykdyti viešieji pirkimai.

 

 

 

 

Įsitikinti, kad projekto įgyvendinimo organizavimas (planas) adekvatus projekto veiklų apimtims, yra realus ir racionaliai suplanuotas (pvz., įvertinant turimus išteklių, iš ES fondų finansuojamų projektų specifiką, sezoniškumą ir pan.).

Būtina įsitikinti, kad projekto trukmė, įgyvendinimo vieta ir parengtumas atitinka 7.2.3 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 4, 6, 7 punktai.

7.2.4. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir turi pridėtinę vertę.

 

 

 

Siekiama įsitikinti, ar partneriai įtraukti pagrįstai, t. y. ar partnerystė sukuria papildomą pridėtinę vertę projekte (pvz., turi patirties, vykdo projekto veiklas, naudosis rezultatais ir pan.)

 

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 3, 5, 16 punktai, B dalies 1 priedo1 ir 5 punktai (jungtinės veiklos sutarties kopija, partnerio (-ių) įmonės įstatų kopija.

7.2.5. Projektas atitinka kitus, susijusius su reikalavimais pareiškėjams, specialiuosius atrankos kriterijus ir Apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 


8. Projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

8.1. Užtikrintas projekto finansavimas.

8.1.1. Pareiškėjo (partnerių) įnašas atitinka nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar:

tenkinami Apraše nustatyti reikalavimai pareiškėjo ir (arba) partnerių įnašui;

numatyti projekto išlaidų finansavimo šaltiniai, atsižvelgiant į projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalį ir išlaidų apmokėjimo būdą, yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkamai išdėstyti laike.

Pateikti dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo galimybes apmokėti numatytą projekto išlaidų dalį (banko sąskaitos išrašas, paskolos sutartis, garantinis banko raštas ir kt.).

Kai pareiškėjui netaikomas reikalavimas prisidėti prie projekto finansavimo, šis kriterijus atitinka nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 8–11 punktai.

8.1.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar:

projekte numatytoms netinkamoms finansuoti išlaidoms, nurodytoms LRV 2007 m. spalio 31 d. nutarime Nr. 1179 „Dėl vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų  Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių patvirtinimo“ (tarp jų ir netinkamam finansuoti PVM, projekto grynosioms pajamoms ir kt.) užtikrinamas finansavimas;

netinkamų išlaidų finansavimo šaltiniai yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkamai išdėstyti laike, t. y. netinkamų išlaidų finansavimas neturės neigiamos įtakos projekto įgyvendinimui.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 11 punktas, B dalies priedo6 punktas.

8.1.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) tęstinumas.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto metu sukurtų rezultatų tolesniam naudojimui yra sudarytos finansinės prielaidos, t. y. sukurtas turtas bus išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas.

Būtina įsitikinti, kad pateiktoje priesaikos pažymoje pareiškėjas ir partneris (jei yra) įsipareigoja 5 metus po projekto įgyvendinimo nekeisti turto, į kurį buvo investuota, nuosavybės formos ir vykdys veiklas, numatytas projekte.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 5 punktas, B dalies 1 punktas.

 

 

 

 

 

 

 

9. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

9..1 Sąnaudų-naudos analizės korektiškumas ir rezultatų priimtinumas.

Sąnaudų-naudos analizė turi būti atlikta vadovaujantis „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinės gairės“ (angl. Guide to cost-benefit analysis of investment projects) patvirtinta metodika (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_en.pdf).

9.1.1. Atlikta alternatyvų analizė.

 

 

 

Projektui pagrįsti turėtų būti svarstomos bent dvi alternatyvos, viena iš jų – „nulinė“ (alternatyva, kai projektas neįgyvendinamas) ir kitos alternatyvos (projektas, paremtas alternatyvia technologija, ar pan.). Alternatyvų analizėje turi būti atskleista, kad visos realios projekto įgyvendinimo alternatyvos buvo svarstytos arba kad kitas alternatyvas, išskyrus nagrinėjamas, netikslinga svarstyti. Jeigu vertinant projekto įgyvendinimo galimybes išskiriamos kelios projekto įgyvendinimo alternatyvos, vertinant kiekvienai alternatyvai turi būti naudojami tie patys vertinimo kriterijai. Alternatyvos turi būti įvertintos išsamiai ir tiksliai. Pasirinkta alternatyva turi būti optimali, atsižvelgiant į esamus apribojimus.

 

Informacijos šaltinis: specialios B dalies 7 punktas.

9.1.2. Projekto prielaidos (susijusios su būsimomis pajamomis ir sąnaudomis) yra pagrįstos.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.1.3. Taikomas pagrįstas analizės laikotarpis.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.1.4. Taikoma pagrįsta diskonto norma.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.1.5. Teisingai apskaičiuotos ir pagrįstos finansinių rodiklių reikšmės.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.1.6. Teisingai apskaičiuotos ir pagrįstos ekonominių rodiklių reikšmės.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.1.7. Įvertintos rizikos.

 

 

 

Įvertintos pagrindinės projekto rizikos, numatyti jų valdymo veiksmai.

 

Informacijos šaltinis: specialios B dalies 8 punktas.

9.1.8. Projekto teikiama nauda atitinka planuojamiems rezultatams pasiekti reikalingas sąnaudas.

 

 

 

Kai Projektų finansavimo sąlygų apraše nereikalaujama atlikti detalios sąnaudų ir naudos analizės, vertinama (vadovaujantis analogiškais projektais, veiklomis ir pan.) projekto rezultatų atitiktis investicijoms.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 3 punktas.

9.2.  Atitiktis Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789) (toliau – Išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams taisyklės) ir Apraše nustatytiems projekto veiklų ir išlaidų apribojimams.

9.3. Projektui reikiamas finansavimas nustatytas atsižvelgiant į reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006), 55 straipsnyje išdėstytus reikalavimus.

9.2.1. Projekte numatytos veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus.

 

Projekte numatytos veiklos yra netinkamos, jeigu:

– neatitinka pagrindinių reikalavimų, išdėstytų Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse;

– dengiamos iš kitų nacionalinių, Europos Bendrijos ar kitų paramos lėšų;

– padarytos perkant prekes, darbus ar paslaugas projekto vykdytojui ir (ar) jo partneriui nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos yra tinkamos finansuoti atsižvelgiant tiek į Išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams taisyklėse ir Apraše nustatytus reikalavimus; taip pat specialiuosius atitikties atrankos kriterijus.

Taip pat būtina įvertinti projekto riziką, susijusią su „dvigubu“ finansavimu, t. y. įvertinant pareiškėjo ir partnerių įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus būtina įsitikinti, kad toms pačios veikloms ir išlaidoms finansavimas nebus skiriamas pakartotinai.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6, 8, 9 punktai, SFMIS.

9.2.2. Išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai.

 

Projekto finansavimo dydis nustatytas kaip mažiausia projektui įgyvendinti būtina lėšų suma.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto išlaidos yra būtinos projekto veikloms atlikti ir atitinka rinkos kainas.

 

Būtina įsitikinti, ar projekto finansavimo dydis nustatytas atsižvelgiant į projekto išlaidų realumą ir būtinumą. Jei projekto išlaidos yra apskaičiuotos nesinaudojant realiais

 

 

 

įkainiais, vertintojai turi teisę perskaičiuoti projekto biudžetą naudodami vidutinius rinkos įkainius ir sumažinti projekto tinkamas finansuoti išlaidas ir atitinkamai finansavimo sumą.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 6, 7, 8 punktai, B dalies 3 punktas (lentelė „Trumpas išlaidų, kurios susijusios su projekto veiklų įgyvendinimu, pagrindimas“)

9.2.3. Užtikrinama lėšų įsisavinimo sparta.

 

 

 

Vadovaujantis analogiškais projektais ir (ar)veiklomis būtina įsitikinti, kad projekto veiklų suplanavimas užtikrins numatomą lėšų įsisavinimo spartą.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 7, 8 punktai.

9.2.4. Projektas atitinka „kryžminio“ finansavimo reikalavimus.

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.2.5. Teisingai pritaikyta vienodo dydžio norma (angl. Flat-rate).

 

 

 

Šio Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.3.1. Projekto paraiškoje teisingai nurodyta, kuriai kategorijai priklauso projektas, t. y. iš kurio:

9.3.1.1. negaunama pajamų;

9.3.1.2. gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto;

9.3.1.3. gaunama pajamų ir jos yra įvertinamos iš anksto (netaikoma projektams iki 1 mln. EUR).

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projekto vykdytojas teisingai priskyrė savo projektą vienai iš išvardytų kategorijų. Detalios metodologinės rekomendacijos „Paraiškos formos B dalies pavyzdinio priedo pajamas duodantiems projektams pildymo vadovas“. Šis vadovas pateiktas interneto tinklalapyje http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/pajamu.

 

Informacijos šaltinis: paraiškos B dalies 3 punktas.

9.3.2. Iš projekto planuojamos gauti pajamos teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas finansavimo dydis (netaikoma projektams iki 1 mln. EUR).

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad prašomas finansavimo dydis yra apskaičiuotas pajamų dydžiu sumažinus projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą.

 

Būtina įsitikinti, kad iš projekto planuojamos gauti grynosios pajamos apskaičiuotos ir priskirtos prie tinkamų ir netinkamų projekto išlaidų teisingai.

Taip pat būtina įsitikinti, kad projektui reikiamo finansavimo dydis yra apskaičiuotas grynųjų pajamų dydžiu sumažinus projekto Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų sumą taip, kaip nustatyta reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 2 dalyje.

Detalios metodologinės rekomendacijos Europos Komisijos  pateiktos Metodinėse rekomendacijose dėl Tarybos Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai (angl. Guidance note on Art. 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects“).

 

Informacijos šaltinis: paraiškos A dalies 10 punktas, B dalies 3 punktas.

 

Vertintojas __________________

(Vertintojo atsakingo asmens pareigos)

_____________

(parašas)

_____________

(Vardas ir pavardė)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-569, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 126-5456 (2009-10-22), i. k. 109301MISAK00D1-569

Nr. D1-582, 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 94-4957 (2010-08-07), i. k. 110301MISAK00D1-582

Nr. D1-204, 2011-03-07, Žin., 2011, Nr. 33-1582 (2011-03-19), i. k. 111301MISAK00D1-204

Nr. D1-597, 2011-07-26, Žin., 2011, Nr. 98-4626 (2011-07-30), i. k. 111301MISAK00D1-597

Nr. D1-237, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1664 (2012-03-22), i. k. 112301MISAK00D1-237

 

 

VP3-1.4-AM-02-V priemonės

Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio

apsauga“ projektų finansavimo sąlygų

aprašo

3 priedas

logo_ERPF_CMYK copy

Kuriame Lietuvos ateitį

 

(Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies formos pavyzdys)

___________________________________

(sudarytojo pavadinimas)

 

___________________________________

(sudarytojo duomenys)

 

______________________

(adresatas)

 

PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO SPECIALIOJI (B) DALIS

 

1. PAREIŠKĖJO TINKAMUMO IR PAJĖGUMO REIKALAVIMAI

 

Pareiškėjo įgyvendintų projektų skaičius. 

Nurodyti pareiškėjo įgyvendintų projektų skaičių. Prie projekto Paraiškos turi būti pridėtas projektų sąrašas, nurodant projekto pavadinimą, ES fondą, iš kurio gauta parama, projekto įgyvendinimo trukmė ir trumpas įgyvendintų veiklų aprašymas.

 

Pareiškėjo gebėjimai administruoti projektą.

Nurodyti asmenis, kurie vykdys projekto vadovo ir finansininko darbus. Pridėti jų gyvenimo aprašymus ir juose minimų dokumentų kopijas.

 

2. PROJEKTAS atitinka Stebėsenos komiteto patvirtintus SPECIALIUOSIUS atitikties kriterijus

 

Trumpas projekto atitikties Stebėsenos komiteto patvirtintiems specialiesiems atitikties kriterijams aprašymas.

Išdėstyti:

kaip projektas atitinka Biologinės įvairovės išsaugojimo ir saugomų teritorijų planavimo bei tvarkymo 2007–2013 m. programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. D1-509 (Žin., 2007, Nr. 107-4391), veiksmų planą.

 

3. PROJEKTUI REIKIAMO FINANSAVIMO DYDŽIO NUSTATYMAS

 

Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalies skaičiavimai

Skaičiavimai reikalaujami pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), 55 straipsnio nuostatas.

Prašome pažymėti, kuriai kategorijai priskiriamas projektas, dėl kurio finansavimo teikiama paraiška.

 

Projekto priskyrimas kategorijai pagal gaunamas pajamas:

£ negaunama pajamų;

£ gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto;

£ gaunama pajamų ir jos yra įvertinamos iš anksto.

 

Jeigu pažymimas 3 punktas, Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalies skaičiavimai turi būti atlikti vadovaujantis „Paraiškos formos B dalies pavyzdinio priedo pajamas duodantiems projektams pildymo vadovo“ nuostatomis. Šis vadovas pateiktas interneto tinklalapyje http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/pajamu.

Žemiau pateikta lentelė pildoma Excel formatu. Lentelės forma pateikta interneto tinklalapyje http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Pajamu_sk_metodika/Pajamu_skaiciavimo_vadovas_Pr.xls.

 

 

 

Projekto pavadinimas (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurodykite projekto ataskaitinį laikotarpį, metai (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskonto norma, % (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Bendros investicijų išlaidos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bendros investicijų išlaidos, litai (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto veiklos išlaidos, litai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Išlaidos 1 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išlaidos 2 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išlaidos 3 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto pajamos, litai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pajamos 1 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos 2 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos 3 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynosios projekto pajamos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likutinė vertė, litai (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto investicijų dabartinė vertė

0,00 Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabartinė turto likutinė vertė

0,00 Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynųjų projekto pajamų dabartinė vertė

0,00 Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pildomi tik žalia spalva pažymėti langeliai.

 

 

Pagrindinių skaičiavimo prielaidų pagrindimas

Projekto ataskaitinis laikotarpis

Pasirinkto projekto ataskaitinio laikotarpio pagrindimas

 

(2a)

Diskonto norma

Pasirinktos diskonto normos pagrindimas

 

(3a)

Projekto veiklos išlaidos

Veiklos išlaidų apimties ir priskyrimo projektui pagrindimas

Išlaidos 1 (5)

(5a)

Išlaidos 2 (5)

(5a)

Išlaidos 3 (5)

(5a)

... (5)

(5a)

Projekto pajamos

Veiklos pajamų apimties ir priskyrimo projektui pagrindimas

Pajamos 1 (6)

(6a)

Pajamos 2 (6)

(6a)

Pajamos 3 (6)

(6a)

... (6)

(6a)

Likutinė vertė

Likutinės vertės apskaičiavimo pagrindimas

0

(7a)

 

 

Trumpas išlaidų, kurios susijusios su projekto veiklų įgyvendinimu, pagrindimas

 

Projekto biudžeto eilutės Nr.*

Išlaidų pavadinimas

Suma, Lt

Išlaidų pagrindimas nurodant, kaip apskaičiuojama prašoma finansavimo suma kiekvienai veiklai atskirai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Iš paraiškos A dalies 8.1 lentelės.

 

4. PROJEKTAS PRISIDEDA PRIE STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ ĮGYVENDINIMO

 

Trumpas projekto atitikties strateginiams dokumentams aprašymas.

Išdėstyti, kaip projektas atitiks:

Lietuvos Respublikos bendrojo plano ir/ar Valstybinės aplinkos apsaugos strategijos ir/ar kitus strateginius dokumentus, kuriuose nurodomi Lietuvos saugomų teritorijų tinklo arba Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ plėtra, saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo veiksmai arba biologinės įvairovės apsauga ir pan.

 

5. PROJEKTAS SUDERINAMAS SU ES APLINKOSAUGOS POLITIKOS NUOSTATOMIS

 

Trumpas projekto atitikties ES aplinkosaugos politikos nuostatoms aprašymas.

Išdėstyti, kaip projektas susijęs:

su 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos; 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos įgyvendinimu ar kitais dokumentais.

 

6. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

 

Informacija apie poveikio aplinkai vertinimą.

Pažymėkite atitinkamą langelį:

Ar projekte numatyta ūkinė veikla yra įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105) 1 ir 2 prieduose pateiktus sąrašus?

£ Taip:       £ 1 priede;        £ 2 priede.

£ Ne.

Jei pažymimi langeliai „Taip“ ir „1 priede“:

pateikiamas atsakingos institucijos sprendimas, ar planuojama ūkinė veikla leistina, ir kita poveikio aplinkai vertinimo atlikimo dokumentacija.

 

Jei pažymimi langeliai „Taip“ ir „2 priede“:

pateikiama atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvada ir, jei išvadoje nustatyta, kad PAV privalomas, –  atsakingos institucijos sprendimas, ar planuojama ūkinė veikla leistina, ir kita poveikio aplinkai vertinimo atlikimo dokumentacija.

Informacija apie poveikį „Natura 2000“ teritorijoms.

Pažymėkite atitinkamą langelį:

Ar projektas bus įgyvendinamas įsteigtoje ar potencialioje „Natura 2000“ teritorijoje arba šalia jos?

£ Taip;

£ Ne.

Jei pažymimas langelis „Taip“:

pateikiama už „Natura 2000“ teritorijų stebėseną atsakingos institucijos deklaracija*.

* Išskyrus projektus, kurių veiklos skirtos gamtotvarkos priemonių įgyvendinimui „Natura 2000“ tinklo teritorijose, šių teritorijų būklės gerinimui.

 

7. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ

 

Projektui pagrįsti turi būti svarstomos bent dvi alternatyvos, viena iš jų - „nulinė“ (alternatyva, kai projektas neįgyvendinamas) ir kitos alternatyvos (projektas, paremtas alternatyvia technologija, ar pan.). Alternatyvų analizėje turi būti atskleista, kad visos realios projekto įgyvendinimo alternatyvos buvo svarstytos arba kad kitas alternatyvas, išskyrus nagrinėjamas, netikslinga svarstyti. Jeigu vertinant projekto įgyvendinimo galimybes išskiriamos kelios projekto įgyvendinimo alternatyvos, vertinant kiekvienai alternatyvai turi būti naudojami tie patys vertinimo kriterijai. Alternatyvos turi būti įvertintos išsamiai ir tiksliai. Pasirinkta alternatyva turi būti optimali, atsižvelgiant į esamus apribojimus.

 

8. PROJEKTO RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS

 

(Pateikite projekto rizikos vertinimą, užpildydami pateikiamą lentelę. Nurodykite rizikos pobūdį, aspektus ir nurodykite, kokios numatomos rizikos valdymo (mažinimo) priemonės)

 

Rizikos aprašymas

Tikimybė*

Poveikis*

Rizikos valdymo priemonės / veiksmai

Politinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

Socialinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

Ekonominė rizika

 

 

 

 

 

 

 

Finansinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

Institucinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

Technologinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

*Vertinimo skalė: maža (-as) / vidutinė (-is) / didelė (-is).

 

 

9. PAREIŠKĖJO PATVIRTINIMAS

 

Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

__________________

(Pareiškėjo atsakingo asmens pareigos)

_____________

(Parašas)

_____________

(Vardas ir pavardė)

 

A.V.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-569, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 126-5456 (2009-10-22), i. k. 109301MISAK00D1-569

 


 

Paraiškos dėl projekto finansavimo

specialiosios (B) dalies

priedas

 

PRIE PARAIŠKOS PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

Prie paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies prašome pateikti šiuos dokumentus:

1. Pareiškėjo ir partnerio (-ių), jei projekte yra partneris (-iai), įstaigos įstatų kopijas.

2. Įgaliojimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją, jeigu paraišką pasirašė pareiškėjo įgaliotas asmuo.

3. Priesaikos pažymą, kad pareiškėjas ir partneris (jei yra) įsipareigoja 5 metus po projekto įgyvendinimo nekeisti turto, į kurį buvo investuota, nuosavybės formos ir vykdyti veiklas, numatytas projekte.

4. Priesaikos pažymą, kad pareiškėjas ir (ar) partneris atitinka Aprašo 2 priedo 7.1.1 punkto reikalavimus.

5. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją, jei projekte yra partneris. Jungtinės veiklos sutartys gali būti pateiktos vėliau nei paraiškų teikimo metu, bet ne vėliau kaip projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo metu.

6. Pareiškėjo ir/ar partnerio įsipareigojimas padengti nenumatytas ar netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir grąžinti paramą projekto nesėkmės atveju.

7. Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo planą. Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo plane turi būti nurodyta pirkimo dokumentacijos parengimo data, planuojama paskelbimo apie pirkimą datą ir planuojama sutarties su laimėtoju pasirašymo data.

 

Pareiškėjo parašas _______________

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-569, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 126-5456 (2009-10-22), i. k. 109301MISAK00D1-569

 

 

 

 

VP3-1.4-AM-02-V priemonės „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

4 priedas

logo_ERPF_CMYK copy

Kuriame Lietuvos ateitį

 

ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA

 

STEBĖSENOS RODIKLIO PAVADINIMAS

STEBĖSENOS RODIKLIO PAAIŠKINIMAS

STEBĖSENOS RODIKLIO MATAVIMAS

MATAVIMO VIENETAS

SKAIČIAVIMO BŪDAS

INFORMACIJOS ŠALTINIS

LAIKAS

VP3-1.4-AM-02-V-P.NR.01 Produkto rodiklis: Parengti biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos dokumentai

Pagal priemonę „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsaugos dokumentais laikoma: apsaugos veiksmų planai saugomoms ar retoms rūšims; gausumo reguliavimo veiksmų planai invazinėms rūšims; veisimo programos, skirtos lūšiai ir didžiajam apuokui; gamtinių teritorijų inventorizavimo procesų studija; natūralių buveinių inventorizavimo metodikos; natūralių buveinių inventorizavimo šalyje darbų programa; natūralių buveinių tipų palankios apsaugos būklės kriterijų nustatymo analizės ataskaita; natūralių buveinių monitoringo programa; Naujų buveinių apsaugai skirtų saugomų teritorijų steigimo dokumentai / paukščių apsaugai svarbių teritorijų steigimo ar ribų koregavimo dokumentai; „Natura 2000“ tinklo teritorijų gamtotvarkos planai; valstybinių parkų tvarkymo, ribų ir zonų ribų planai; draustinių techniniai projektai; draustinių tvarkymo planai.

Skaičius

Skaičiuojama parengtų dokumentų suma. Vienas parengtas saugomos teritorijos steigimo ar planavimo dokumentas = 1 vnt.

Pirminiai šaltiniai: paslaugų priėmimo–perdavimo aktai Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymas

Kas ketvirtį su mokėjimo prašymu.

VP3-1.4-AM-02-V-P.NR.02 Produkto rodiklis:  Retosios rūšys, kurioms išsaugoti įgyvendintos apsaugos priemonės

Retosios rūšys – rūšys, kurių populiacijos yra mažos dėl jų biologinių ypatybių ar kt. veiksnių ir dėl šių savybių jos yra įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą arba saugomos pagal Lietuvos Respublikos ratifikuotas tarptautines sutartis.

Skaičius

Skaičiuojama retųjų rūšių suma. Viena retoji rūšis, kuriai išsaugoti įgyvendintos viena ar keletas apsaugos priemonių = 1 vnt.

Pirminiai šaltiniai: paslaugų priėmimo–perdavimo aktai Antriniai  šaltiniai: mokėjimo prašymai

Kas ketvirtį su mokėjimo prašymu.

VP3-1.4-AM-02-V-P.NR.03  Produkto rodiklis: Invazinės rūšys, kurių plitimui stabdyti įgyvendintos gausos reguliavimo priemonės

Invazinės rūšys – nevietinės rūšys, kurių įsikūrimas ekosistemose turi žalingą ekologinį, ekonominį poveikį ar kenkia žmonių sveikatai.

Skaičius

Skaičiuojama invazinių rūšių suma. Viena invazinė rūšis, kurios plitimui stabdyti įgyvendintos gausos reguliavimo priemonės = 1 vnt.

Pirminiai šaltiniai: paslaugų priėmimo–perdavimo aktai Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymas

Kas ketvirtį su mokėjimo prašymu.

VP3-1.4-AM-02-V-P.VP.01 Produkto rodiklis: Saugomos teritorijos (valstybiniai parkai ir rezervatai), kuriose įrengti lankytojų centrai ir (ar) vizualinės informacinės sistemos

Lankytojų centras  – saugomos teritorijos lankytojams skirtos patalpos (pastatas ar jo dalis), kuriose pateikiama informacija apie gamtos ir kultūros paveldo vertybes bei galimybės jas pažinti, organizuojamas visuomenės aplinkosauginis (ekologinis) švietimas, auklėjimas, mokymas, puoselėjamos etnokultūros tradicijos.

Įrengtas lankytojų centras laikomas įrengtu, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais priimamas sprendimas dėl statinio atidavimo eksploatacijai, surašius statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą.

Vizualinė informacinė sistema (lauko informacinė sistema) – lankytojus informuoti apie saugomų teritorijų vertybes ir jų lankymo galimybes skirti įrenginiai (informaciniai stendai, ženklai, rodyklės, nuorodos, kelio ženklai ir kiti informaciniai simboliai ir ženklai) su minimalia infrastruktūra lankytojams (suolai, stalai, dviračių stovai, pavėsinės, kiti nesudėtingi statiniai). Ši sistema įrengiama siekiant sureguliuoti lankytojų srautus, sudaryti sąlygas susipažinti (aplankyti) su gamtos ir (ar) kultūros vertybėmis, kraštovaizdžio kompleksais.

Įrengta vizualinė informacinė sistema (lauko informacinė sistema) laikoma pasirašius darbų priėmimo–perdavimo aktą.

Saugoma teritorija, kurioje įrengtas lankytojų centras ir (ar) vizualinė informacinė sistema, skaičiuojama kaip vienas vienetas.

Jei saugomoje teritorijoje įrengti du lankytojų centrai, vieno lankytojų centro įrengimas prilyginamas 0,5 vnt.

Jei saugomoje teritorijoje įrengtas  lankytojų centras ir  vizualinė informacinė sistema,  lankytojų centro įrengimas prilyginamas 0,5 vnt., vizualinė informacinė sistema prilyginama 0,5 vnt. Jei lankytojų centro techninis projektas parengtas kito 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų finansuojamo projekto sudėtyje, lankytojų centro techninio projekto parengimas prilyginamas 0,1 vnt., lankytojų centro įrengimas –  0,4 vnt.

Jei saugomoje teritorijoje įrengiamas vienas lankytojų centras, tačiau jo techninis projektas parengtas kito 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų finansuojamo projekto sudėtyje, lankytojų centro techninio projekto parengimas prilyginamas 0,1 vnt., lankytojų centro įrengimas – 0,9 vnt.

Jei parengtas lankytojų centro techninis projektas, tačiau lankytojų centras neįrengiamas, lankytojų centro techninio projekto parengimas neskaičiuojamas.

Saugomos teritorijos pagal šią priemonę – valstybiniai parkai ir rezervatai, priklausantys Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai.

Skaičius

Sumuojamos saugomos teritorijos (valstybiniai parkai ir rezervatai), kuriuose įrengti lankytojų centrai ir (ar) vizualinės informacinės sistemos. Viena saugoma teritorija, kurioje įrengtas lankytojų centras ir (ar) informacinė sistema, lygus vienam vienetui.

Pirminiai šaltiniai: darbų priėmimo–perdavimo aktas ir (ar) statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas         

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymas

Kas ketvirtį su mokėjimo prašymu

VP3-1.4-AM-02-V- P

Produkto rodiklis: inventorizuoti Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipai

Europos Bendrijos (toliau – EB) svarbos natūralių buveinių tipai – tokie buveinių tipai, kurie gali išnykti iš savo natūralaus paplitimo arealo arba yra paplitę nedideliame areale dėl jų regresijos arba dėl jiems būdingo riboto paplitimo arealo; arba yra išskirtiniai pavyzdžiai, nes turi vieno ar kelių biogeografinių regionų tipinius bruožus.

Skaičius

Skaičiuojama inventorizuotų EB svarbos natūralių buveinių tipų suma. Vienas EB svarbos natūralių buveinių tipas = 1 vnt.

Pirminiai šaltiniai: paslaugų priėmimo–perdavimo aktai Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai

Kas ketvirtį su mokėjimo prašymu

VP3-1.4-AM-02-V- P

Produkto rodiklis: sutvarkyta bešeimininkių objektų saugomose teritorijose

Bešeimininkiai objektai – kraštovaizdį darkantys apleisti statiniai (buvę kolūkių fermos, sandėliai, kt.), apleisti nenaudojami mažieji karjerai, užšlamštintos teritorijos ir kitaip pažeisti kraštovaizdžio kompleksai bei objektai.

Skaičius

Skaičiuojama sutvarkytų bešeimininkių objektų saugomose teritorijose suma. Vienas bešeimininkis objektas = 1 vnt.

Pirminiai šaltiniai: paslaugų priėmimo–perdavimo aktai Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai

Kas ketvirtį su mokėjimo prašymu

VP3-1.4-AM-02-V- P

Produkto rodiklis: ištirtos vandens telkinių būklės nustatymo vietos

Vandens telkinių būklės nustatymo vietos – ichtiofaunos tyrimų vietos upių ir ežerų monitoringo vandens telkiniuose ir praeivių žuvų tyrimų vietos upėse

Skaičius

Skaičiuojamos ištirtos vandens telkinių būklės nustatymo vietos. Viena vieta = 1 vnt.

Pirminiai šaltiniai: paslaugų priėmimo–perdavimo aktai

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai

Kas ketvirtį su mokėjimo prašymu

VP3-1.4-AM-02-V- P. NR.07

Produkto rodiklis: Įsigyti įrangos komplektai sutvarkytų saugomų teritorijų priežiūrai vykdyti

Įrangos komplektai sutvarkytų saugomų teritorijų priežiūrai vykdyti – individualūs įrangos sutvarkytų saugomų teritorijų priežiūrai reikalingi komplektai, sudaromi atsižvelgiant į atitinkamų teritorijų, reikalaujančių priežiūros, pobūdį ir atitinkamos saugomų teritorijų direkcijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos turimos įrangos kiekį ir pobūdį. Individualius įrangos komplektus gali sudaryti technika, skirta teritorijoms, objektams prižiūrėti rankiniu ir (ar) mechanizuotu būdu, t. y. padidinto pravažumo automobiliai darbininkams ir įrangai (krūmapjovės, žoliapjovės, benzininiai pjūklai ir kita technika konkrečiai teritorijai prižiūrėti rankiniu būdu), minitraktoriai ir traktoriai su priedais (priekabos, šakų ir augalų smulkintuvai, prikabinamos žoliapjovės ir kita technika konkrečiai teritorijai prižiūrėti mechanizuotu būdu).

Įrangos komplektas laikomas įsigytu pasirašius prekių priėmimo–perdavimo aktą.

Skaičiuojama įsigytų įrangos komplektų suma. Vienas įsigytos įrangos komplektas = 1 vnt.

Pirminiai šaltiniai: prekių priėmimo–perdavimo aktai

Kas ketvirtį su mokėjimo prašymu

 

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-569, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 126-5456 (2009-10-22), i. k. 109301MISAK00D1-569

Nr. D1-582, 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 94-4957 (2010-08-07), i. k. 110301MISAK00D1-582

Nr. D1-453, 2011-06-06, Žin., 2011, Nr. 70-3338 (2011-06-09), i. k. 111301MISAK00D1-453

Nr. D1-597, 2011-07-26, Žin., 2011, Nr. 98-4626 (2011-07-30), i. k. 111301MISAK00D1-597

Nr. D1-389, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-06974

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-569, 2009-09-29, Žin., 2009, Nr. 126-5456 (2009-10-22), i. k. 109301MISAK00D1-569

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-583 "Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-582, 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 94-4957 (2010-08-07), i. k. 110301MISAK00D1-582

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-583 "Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-39, 2011-01-13, Žin., 2011, Nr. 7-285 (2011-01-18), i. k. 111301MISAK000D1-39

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-583 "Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-204, 2011-03-07, Žin., 2011, Nr. 33-1582 (2011-03-19), i. k. 111301MISAK00D1-204

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-583 "Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-453, 2011-06-06, Žin., 2011, Nr. 70-3338 (2011-06-09), i. k. 111301MISAK00D1-453

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-583 "Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-597, 2011-07-26, Žin., 2011, Nr. 98-4626 (2011-07-30), i. k. 111301MISAK00D1-597

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-583 "Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-237, 2012-03-19, Žin., 2012, Nr. 34-1664 (2012-03-22), i. k. 112301MISAK00D1-237

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-583 "Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-932, 2012-11-14, Žin., 2012, Nr. 134-6846 (2012-11-20), i. k. 112301MISAK00D1-932

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-583 "Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės "Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-71, 2015-01-22, paskelbta TAR 2015-01-28, i. k. 2015-01248

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-583 „Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-389, 2015-05-07, paskelbta TAR 2015-05-08, i. k. 2015-06974

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-583 „Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-467, 2015-06-12, paskelbta TAR 2015-06-17, i. k. 2015-09660

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-583 „Dėl VP3-1.4-AM-02-V priemonės „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo