Suvestinė redakcija nuo 2015-11-27

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 61-3018, i. k. 110301MISAK00D1-428

 

Nauja redakcija nuo 2015-11-27:

Nr. D1-849, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-11-26, i. k. 2015-18757

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DAUGIABUČIO NAMO PRIEŽIŪROS ŪKINIO IR FINANSINIO PLANO PAVYZDINĖS FORMOS IR DĖL DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ  ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU, ATASKAITOS PAVYZDINĖS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2010 m. gegužės 21 d. Nr. D1-428

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimo Nr. 831 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktu ir šiuo nutarimu patvirtintų Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 4.5 ir 4.12 papunkčiais:

1. T v i r t i n u  pridedamus:

1.1. Daugiabučio namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano pavyzdinę formą;

1.2. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitos pavyzdinę formą.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 


 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. D1-849

 

 

_______________________________________________________________________

(daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus vardas ir pavardė, jei

administratorius yra fizinis asmuo; bendrojo naudojimo objektų administratoriaus

pavadinimas, jei administratorius yra juridinis asmuo)

 

TVIRTINU

(Pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

 

 

DAUGIABUČIO NAMO PRIEŽIŪROS ŪKINIS IR FINANSINIS PLANAS

 

______________ Nr. ______________

(data)                                 

___________________

(sudarymo vieta)

 

 

Kalendoriniai metai, kuriems rengiamas daugiabučio namo priežiūros ūkinis ir finansinis planas (toliau – ūkinis planas), 20____ m;

Daugiabučio namo (toliau – namas) adresas (gatvės pavadinimas, namo Nr.) ___________.

Namo techniniai rodikliai:

Statybos metai _____;

Aukštų skaičius ______ vnt;

Butų skaičius ______ vnt;

Kitų patalpų skaičius ______ vnt;

Bendras plotas _______ m2;

Naudingas plotas _______ m2;

Bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais namo butų ir kitų patalpų savininkų naudojamo ir (ar) valdomo žemės sklypo plotas _______ m2; įregistravimo Nekilnojamojo turto registre data __________.

 

I SKYRIUS

PLANUOJAMOS NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO, PRIEŽIŪROS, REMONTO IR ATNAUJINIMO IŠLAIDOS

 

 

Eil. Nr.

Planuojamų išlaidų pavadinimas

Tarifas arba išlaidos (su PVM),

Eur/m2, jų teisinis pagrindas

Planuojama metinė išlaidų suma,

Eur

Pastabos*

1

2

3

4

5

1. Namo išlaikymo išlaidos, iš jų:

1.1.

bendrojo naudojimo objektų administravimo

 

 

 

1.2.

techninės priežiūros (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemų ir liftų)

 

 

 

1.3.

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimas)

 

 

 

1.4.

liftų naudojimo (liftų elektros energija)

 

 

 

1.5.

liftų priežiūros

 

 

 

1.6.

elektros energijos bendrosioms reikmėms (išskyrus liftų)

 

 

 

1.7.

bendrojo naudojimo patalpų valymo

 

 

 

1.8.

žemės sklypo priežiūros

 

 

 

 

1.9.

kitų planuojamų teikti paslaugų (nurodyti konkrečias paslaugas)

 

 

 

 

Iš viso pagal šį 1 punktą planuojama išlaidų:

 

 

 

2. Išlaidos planiniams bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbams, iš jų:

Darbai, kurių išlaidos  apmokamos iš kaupiamųjų lėšų

2.1.

 

 

 

 

2.2.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Iš viso pagal šį 2 punktą planuojama išlaidų:

 

 

 

 

3. Planuojamas lėšų rezervas nenumatytiems namo bendrojo naudojimo objektų remonto darbams (defektų, deformacijų šalinimas, avarijų likvidavimas)

 

 

Darbai, kurių išlaidos apmokamos iš minimalaus mėnesinio kaupiamojo tarifo lėšų 

Iš viso planuojama išlaidų  (pagal 1, 2 ir 3 punktus), Eur:

 

 

 

 

II SKYRIUS

LĖŠŲ KAUPIMO IR JŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

 

Pavadinimas

Sukauptų lėšų likutis kalendorinių metų sausio 1 d., Eur

Planuojama sukaupti lėšų, Eur/metus

Planuojama

išlaidų ir lėšų rezervo suma, Eur

Planuojamas lėšų likutis metų pabaigoje, Eur

Pastabos

1

2

3

4

5

6

Kaupiamosios lėšos planiniams darbams

 

 

 

(I skyriaus lentelės 2 ir 3 punktų suma)

(pagal šios lentelės stulpelius

2+3–4)

 

 

*  –  jei administratorius pats teikia paslaugas, kurių sąmatas ir tarifus patvirtino savininkai, prie  ūkinio plano prideda savininkų sprendimų protokolų  ir  paslaugų sąmatų kopijas.

 

PRIDEDAMA:

1. Savininkų sprendimų protokolai.

2. Paslaugų sąmatų kopijos.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bendrojo naudojimo objektų administratorius,

jei administratorius yra fizinis asmuo

(Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus

pavadinimas, bendrojo naudojimo objektų

administratoriaus vadovo ar jo įgalioto asmens

pareigos, jei administratorius yra juridinis asmuo))

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

Formos pakeitimai:

Nr. D1-450, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 60-3029 (2012-05-26), i. k. 112301MISAK00D1-450

Nr. D1-999, 2014-12-05, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19062

 


 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. D1-849

 

______________________________________________________________________

(daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus vardas ir pavardė, jei

administratorius yra fizinis asmuo; bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pavadinimas,

jei administratorius yra juridinis asmuo)

 

DAUGIABUČIO NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ADMINISTRUOJAMU NAMU,

ATASKAITA

 

______________ Nr. ______________

(data)                                 

___________________

(vieta)

 

 

Kalendoriniai metai, už kuriuos teikiama ataskaita, 20____ m;

Daugiabučio namo (toliau – namas) adresas (gatvės pavadinimas, namo Nr.) _______.

 

 

I SKYRIUS

PLANUOTŲ IR FAKTINIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

 

Eil.

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Planuota

metinė išlaidų suma, Eur

 

Faktinė

metinė išlaidų

suma, Eur

Pastabos

 

 

1. Namo išlaikymo išlaidos, iš jų:

 

1.1.

bendrojo naudojimo objektų administravimo

 

 

 

1.2.

techninės priežiūros (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemų ir liftų)

 

 

 

1.3.

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimas)

 

 

 

1.4.

liftų naudojimo (liftų elektros energija)

 

 

 

1.5.

liftų priežiūros

 

 

 

1.6.

elektros energijos bendrosioms reikmėms (išskyrus liftų)

 

 

 

1.7.

bendrojo naudojimo patalpų valymo

 

 

 

1.8.

žemės sklypo priežiūros

 

 

 

1.9.

kitų paslaugų (nurodyti konkrečias paslaugas)

 

 

 

2.

Planiniai namo bendrojo naudojimo objektų remonto ir atnaujinimo darbai

 

 

darbai, kurių išlaidos apmokamos iš kaupiamųjų lėšų

3.

Nenumatyti namo bendrojo naudojimo objektų remonto darbai (defektų, deformacijų šalinimas, avarijų likvidavimas)

 

 

darbai, kurių išlaidos apmokamos iš planinių lėšų rezerve numatytų kaupiamųjų lėšų

Iš viso priskaičiuota mokėjimų, Eur:

 

 

Iš viso sumokėta mokėjimų, Eur:

 

 

Įsiskolinimas, Eur:

 

 

 

II SKYRIUS

LĖŠŲ KAUPIMAS IR PANAUDOJIMAS, EUR

 

Pavadi-

nimas

Likutis ataskaitinių metų pradžioje

Ataskaitinių metų

Panaudota ataskai-tiniais metais

Likutis ataskaiti-

nių metų pabaigoje

 

(2+5+7-8)

Pas-

tabos

Tarifas, Eur/m2

Planuota

sukaupti

 

Sukaupta

Įsiskolinimas

Palūkanos

(jei skaičiuo-jamos pagal sutartį su banku)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

Kaupia-mosios įmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PLANINIŲ DARBŲ VYKDYMAS

 

Eil.

Nr.

Darbų

pavadinimas

Trumpas darbų aprašymas

(apimtis, medžiagos ir kiekis)

Kaina, Eur

Įvykdymas

Pastabos

(nurodyti ūkiniame plane numatytus darbus, jų vykdymo terminus,

teisinį pagrindą, vykdytoją)

Planuota

 

Faktinė

Panaudota sukauptų lėšų*, Eur

Panaudota kitų lėšų (nurodyti lėšų šaltinius), Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

NENUMATYTI NAMO BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ REMONTO DARBAI

 

Eil.

Nr.

Darbų pavadinimas

Trumpas darbų aprašymas (apimtis, medžiagos ir kt.)

Faktinė kaina,

Eur

Įvykdymas

Pastabos

(nurodyti darbų vykdymo terminus, teisinį pagrindą, vykdytoją)

 

Panaudota sukauptų lėšų,

Eur

Panaudota kitų lėšų, Eur (nurodyti lėšų šaltinį)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

DUOMENYS APIE ENERGIJOS SUVARTOJIMĄ NAME

 

Eil.

Nr.

 

Mato vnt.

Praėjusių

metų

Ataskaitinių metų

Pastabos

1.

Šiluma patalpoms šildyti

 

MWh;

kWh/m2/dienolaipsniui

 

 

 

2.

Šiluma panaudota karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai

 

MWh

 

 

 

3.

Panaudota energijos iš atsinaujinančių šaltinių

MWh

 

 

 

4.

Elektros energija bendrosioms reikmėms

kWh

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

KITA SVARBI INFORMACIJA

 

 

1) Trumpas namo būklės apibūdinimas (pagal metinius techninių apžiūrų duomenis).

 

2) Tarifų, namo administravimo ir techninės priežiūros išlaidų sudedamosios dalys, jų pokyčiai ________________________________________________________________________.

 

3) Kita   ____________________________________________________________________.

 

 

 

 

(Bendrojo naudojimo objektų administratorius,

jei administratorius yra fizinis asmuo

(Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus

pavadinimas, bendrojo naudojimo objektų

administratoriaus vadovo ar jo įgalioto asmens

pareigos, jei administratorius yra juridinis asmuo))

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

 

_____________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-450, 2012-05-23, Žin., 2012, Nr. 60-3029 (2012-05-26), i. k. 112301MISAK00D1-450

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-428 "Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaitos pavyzdinės formos patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-999, 2014-12-05, paskelbta TAR 2014-12-05, i. k. 2014-19062

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-428 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaitos pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-849, 2015-11-26, paskelbta TAR 2015-11-26, i. k. 2015-18757

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-428 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaitos pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo