Suvestinė redakcija nuo 2018-10-18

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 177-6569; Žin. 2005, Nr.17-0, i. k. 1041100NUTA00001593

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMĄ

 

2004 m. gruodžio 6 d. Nr. 1593

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 4 straipsnio 3 ir 4 dalimis, 5 straipsnio 2 dalimi, 9 straipsnio 5 punktu, 12 straipsnio 7 dalimi, 16 straipsnio 17 dalimi, 31 straipsnio 5 dalimi, 37 straipsnio 6, 7 ir 8 dalimis, 45 straipsnio 3 dalimi, 70 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 77 straipsnio 3, 5, 6 ir 7 dalimis, 78 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1105, 2008-10-29, Žin., 2008, Nr. 130-4967 (2008-11-13), i. k. 1081100NUTA00001105

Nr. 788, 2009-07-22, Žin., 2009, Nr. 90-3858 (2009-07-30), i. k. 1091100NUTA00000788

Nr. 1470, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 155-7360 (2011-12-20), i. k. 1111100NUTA00001470

Nr. 1032, 2018-10-10, paskelbta TAR 2018-10-17, i. k. 2018-16286

 

1. Įgalioti Susisiekimo ministeriją:

1.1. formuoti ir įgyvendinti elektroninių ryšių veiklos politiką;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1470, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 155-7360 (2011-12-20), i. k. 1111100NUTA00001470

 

1.2. koordinuoti elektroninių ryšių, naudojamų valstybės gynybai, saugumui, viešajai tvarkai palaikyti, valstybės sienos apsaugai, laivybos saugumui, jūrų paieškos ir gelbėjimo darbams, naftos išsiliejimų likvidavimo darbams vykdyti, civilinei aviacijai, traukinių eismo saugumui, stabiliam ir patikimam energetikos sistemos veikimui užtikrinti, darbą, kurį pagal savo kompetenciją reguliuoja atitinkamos valstybės institucijos;

1.3. bendradarbiauti su užsienio šalių elektroninių ryšių veiklos politikos formavimo institucijomis, pagal savo kompetenciją atstovauti Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos institucijose, komitetuose ir grupėse, kurių veikla susijusi su elektroniniais ryšiais (telekomunikacijomis), radijo ryšio įrenginiais ir galiniais įrenginiais, elektromagnetiniu suderinamumu ir (ar) radijo spektro valdymu;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1470, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 155-7360 (2011-12-20), i. k. 1111100NUTA00001470

 

1.4. rinkti informaciją, kurios reikia elektroninių ryšių veiklos politikai formuoti ir įgyvendinti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1470, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 155-7360 (2011-12-20), i. k. 1111100NUTA00001470

 

1.5. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka duoti ūkio subjektams, teikiantiems elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, taip pat aparatūros ir įrenginių savininkams ar naudotojams privalomus vykdyti nurodymus, užduotis ir užsakymus apsaugoti ir palaikyti reikiamus elektroninių ryšių tinklus, juos sujungti ir prireikus apriboti visuomenės galimybę naudotis elektroninių ryšių tinklais nenugalimos jėgos ir ekstremalių situacijų atvejais ar kitomis ypatingomis aplinkybėmis, taip pat siekiant pasirengti visuotinei mobilizacijai, valstybės gynybai, užtikrinti valstybės saugumą ir viešąją tvarką;

1.6. paskelbti (notifikuoti) sertifikacijos ir kontrolės įstaigas bei bandymų laboratorijas, atsakingas už aparatūros ir įrenginių atitikties įvertinimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

1.7. nustatyti, suderinus su Vidaus reikalų ministerija, viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų palaikymo prioritetus tinklo katastrofinio gedimo atveju ar nenugalimos jėgos pasireiškimo atvejais (tokiais kaip neįprastos oro sąlygos, žemės drebėjimai, potvyniai, žaibai ar gaisrai), taip pat kitomis ypatingomis aplinkybėmis, kad būtų palaikomas aukščiausias paslaugų lygis.

1.8. koordinuoti ir įgyvendinti viešosios plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą, ypač vietovėse, kuriose šios infrastruktūros nėra ar kuriose nėra konkurencijos teikiant plačiajuosčio ryšio paslaugas.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1105, 2008-10-29, Žin., 2008, Nr. 130-4967 (2008-11-13), i. k. 1081100NUTA00001105

 

1.9. tvirtinti detalius reikalavimus bendro naudojimo statinio inžinerinėms sistemoms, vietiniams ir komunaliniams inžineriniams tinklams, skirtiems elektroninių ryšių tinklams įrengti;

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1470, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 155-7360 (2011-12-20), i. k. 1111100NUTA00001470

 

1.10. tvirtinti elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo techninės veiklos pagrindinių sričių reglamentus.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 1470, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 155-7360 (2011-12-20), i. k. 1111100NUTA00001470

 

2. Įgalioti Krašto apsaugos ministeriją vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, reglamentuojančių elektroninių ryšių tinklais ir (ar) naudojant elektroninių ryšių paslaugas perduodamos informacijos šifravimo priemonių kūrimą, gamybą, importą, eksportą, teikimą į rinką, įsigijimą, naudojimą ir kodavimo paslaugų teikimą, priežiūrą.

3. Įgalioti Valstybės saugumo departamentą:

3.1. nurodyti ūkio subjektams, teikiantiems elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, kad jie elektroninių ryšių metu naudojamą techninę informaciją, būtiną kriminalinės žvalgybos subjektams, žvalgybos institucijoms, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokurorui, teismui ar teisėjui nusikalstamoms veikoms užkardyti, tirti ar nustatyti, saugotų ilgiau, negu reikia jų ūkinei veiklai užtikrinti, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius papildomai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 73, 2013-01-29, Žin., 2013, Nr. 13-610 (2013-02-02), i. k. 1131100NUTA00000073

 

3.2. organizuoti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kiekvienam kriminalinės žvalgybos subjektui, žvalgybos institucijai (o baudžiamajame procese – ir ikiteisminio tyrimo įstaigai) sudaryti technines galimybes savarankiškai kontroliuoti elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos turinį;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 73, 2013-01-29, Žin., 2013, Nr. 13-610 (2013-02-02), i. k. 1131100NUTA00000073

 

3.3. kartu su Ryšių reguliavimo tarnyba gauti informaciją iš ūkio subjektų, teikiančių elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, apie savo tinkle ar savo ir kitų elektroninių ryšių operatorių sujungimo taškuose numatomus daryti pakeitimus, galinčius turėti įtaką įrangos, nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 77 straipsnio 1 ir (ar) 4 dalyse, veikimui ir pateikiamos informacijos kiekiui;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1470, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 155-7360 (2011-12-20), i. k. 1111100NUTA00001470

 

3.4. savo patalpose saugoti elektroninių ryšių tinklu siunčiamos techninės komandos „Pradėti“ ar „Nutraukti“ pasiklausymą ar kitą elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę taip, kad komandų duomenų negalėtų pakeisti jas siuntusi institucija ar komandą gavęs ūkio subjektas.

4. Įgalioti Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją:

4.1. vykdyti elektroninių ryšių paslaugų naudotojų privataus gyvenimo neliečiamumo užtikrinimo kontrolę Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

4.2. kaupti informaciją apie Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje nurodytų duomenų, reikalingų sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais, teikimą kompetentingoms institucijoms Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kasmet pateikti Europos Bendrijų Komisijai statistinius duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 70 straipsnyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 788, 2009-07-22, Žin., 2009, Nr. 90-3858 (2009-07-30), i. k. 1091100NUTA00000788

 

5. Įgalioti Ryšių reguliavimo tarnybą nustatyti universaliųjų paslaugų nuostolių apskaičiavimo taisykles, įgyvendinti šių paslaugų nuostolių kompensavimo mechanizmą, konkrečiu atveju nustatyti nuostolių dydį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1470, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 155-7360 (2011-12-20), i. k. 1111100NUTA00001470

 

6. Įgalioti Susisiekimo ministeriją kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos koordinuoti valstybės elektroninių ryšių srities investicinių programų rengimą, vertinti šias programas ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuoti, kaip jos įgyvendinamos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1583, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6795 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001583

 

7. Įgalioti Vidaus reikalų ministeriją imtis priemonių, kad fiziniams asmenims būtų užtikrinta galimybė naudotis suderintų socialinių paslaugų numeriu 116000 teikiama paslauga.

Papildyta punktu:

Nr. 1470, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 155-7360 (2011-12-20), i. k. 1111100NUTA00001470

 

71. Įgalioti Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įvertinus viešųjų ryšių tinklų ir (arba) elektroninių ryšių paslaugų teikėjų pasiūlymus, patvirtinti Ribotinų veiksmų sąrašą.

Papildyta punktu:

Nr. 1032, 2018-10-10, paskelbta TAR 2018-10-17, i. k. 2018-16286

 

8. Nustatyti, kad:

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1470, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 155-7360 (2011-12-20), i. k. 1111100NUTA00001470

 

8.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, kuriai Ryšių reguliavimo tarnyba teikia galutinius sprendimus dėl rinkos tyrimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 16 straipsnio 17 dalimi, yra Susisiekimo ministerija;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1470, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 155-7360 (2011-12-20), i. k. 1111100NUTA00001470

 

8.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, kuriai Ryšių reguliavimo tarnyba teikia pasiūlymus dėl elektroninių ryšių veiklos politikos, yra Susisiekimo ministerija;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1470, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 155-7360 (2011-12-20), i. k. 1111100NUTA00001470

 

8.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, su kuria bendradarbiauja Lietuvos nacionalinė standartizacijos institucija, kai ši institucija Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo nustatyta tvarka dalyvauja standartizacijos, susijusios su elektroninių ryšių tinklų, paslaugų, priemonių teikimu (įskaitant radijo ir (ar) televizijos programų transliavimą), techninėmis sąsajomis ir (ar) tinklų funkcionavimu, galinių įrenginių (įskaitant radijo ir televizijos programų priėmimo įrangą) sąveika, procese, keičiasi informacija apie standartizaciją, yra Susisiekimo ministerija.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1470, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 155-7360 (2011-12-20), i. k. 1111100NUTA00001470

Nr. 1032, 2018-10-10, paskelbta TAR 2018-10-17, i. k. 2018-16286

 

9. Neteko galios nuo 2018-10-18

Punkto naikinimas:

Nr. 1032, 2018-10-10, paskelbta TAR 2018-10-17, i. k. 2018-16286

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. 1470, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 155-7360 (2011-12-20), i. k. 1111100NUTA00001470

 

 

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                   ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

L. E. SUSISIEKIMO MINISTRO PAREIGAS                                       ZIGMANTAS BALČYTIS

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1105, 2008-10-29, Žin., 2008, Nr. 130-4967 (2008-11-13), i. k. 1081100NUTA00001105

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1593 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 788, 2009-07-22, Žin., 2009, Nr. 90-3858 (2009-07-30), i. k. 1091100NUTA00000788

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1593 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1583, 2010-11-10, Žin., 2010, Nr. 133-6795 (2010-11-13), i. k. 1101100NUTA00001583

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1593 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1470, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 155-7360 (2011-12-20), i. k. 1111100NUTA00001470

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1593 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 73, 2013-01-29, Žin., 2013, Nr. 13-610 (2013-02-02), i. k. 1131100NUTA00000073

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1593 "Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1032, 2018-10-10, paskelbta TAR 2018-10-17, i. k. 2018-16286

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 1593 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą“ pakeitimo