Suvestinė redakcija nuo 2024-02-10 iki 2024-02-20

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 15-481, i. k. 1032330ISAK003D-564

 

Nauja redakcija nuo 2018-03-21:

Nr. 3D-166, 2018-03-19, paskelbta TAR 2018-03-20, i. k. 2018-04218

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ SAUGOJIMO, TIEKIMO RINKAI, NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-564

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo 3 straipsnio 5 dalies 3 punktu,

t v i r t i n u Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisykles (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO Ministras                                                                     Jeronimas Kraujelis

 

SUDERINTA                                                                   SUDERINTA

Lietuvos Respublikos                                                        Lietuvos Respublikos

aplinkos ministras                                                              sveikatos apsaugos ministras

Arūnas Kundrotas                                                             Juozas Olekas

2003 12 24                                                                         2003 12 29

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2003 m. gruodžio 30 d.

įsakymu Nr. 3D-564

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2018 m. kovo 19 d.

įsakymo Nr. 3D-166 redakcija)

 

AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ SAUGOJIMO, TIEKIMO RINKAI, NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato reikalavimus, susijusius su augalų apsaugos produktų saugojimu, tiekimu rinkai ir naudojimu; neregistruotų, falsifikuotų augalų apsaugos produktų ir (ar) augalų apsaugos produktų, netapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, išėmimu iš rinkos; informacijos teikimu į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (toliau – PPIS); informacijos ir ataskaitų teikimu Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba), augalų apsaugos mokymo kursų organizavimu bei Augalų apsaugos pažymėjimų išdavimu. Šios taisyklės taip pat taikomos veiksmams, nurodytiems 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB, su visais pakeitimais,  28 straipsnio 2 dalyje ir 53 straipsnyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymu ir įgyvendinant 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/128/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo, su visais pakeitimais, Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 bei  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB, su visais pakeitimais, nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Akredituotoji laboratorija – laboratorija, kurią Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės akreditavimo įstaiga patvirtino kaip atitinkančią standarto EN ISO /IEC 17025 „Tyrimo, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ reikalavimus ir kompetentingą atlikti tyrimus akreditavimo srityje nurodytais metodais.

3.2. Augalų apsaugos produktų turėtojas – augalų apsaugos produktus Lietuvos Respublikoje gaminantis, saugantis, perpakuojantis, perfasuojantis, tiekiantis rinkai, naudojantis, įvežantis į Lietuvos Respubliką ar vežantis Lietuvos Respublikos teritorija fizinis ar juridinis asmuo (augalų apsaugos produktų gamintojas, savininkas, pakuotojas ar platintojas) ar jo įgaliotas asmuo.

3.3. Gyventojas – fizinis asmuo, kuris gyvena, dirba ar lankosi netoli ploto, kuriame yra naudojami ar neseniai buvo panaudoti augalų apsaugos produktai. Šio asmens patekimas į tokius plotus ar šalia jų darbine veikla yra nesusijęs su augalų apsaugos produktų naudojimu, jis paprastai nesiima veiksmų siekdamas išvengti minėtų produktų poveikio ar jį kontroliuoti ir gali patirti šį poveikį iki 24 val. per parą.

3.4. Pašalinis asmuo – fizinis asmuo, kuris atsitiktinai atsiduria plote ar patenka netoli to ploto, kuriame yra naudojami arba buvo neseniai panaudoti augalų apsaugos produktai. Šis asmuo darbine veikla nesusijęs su augalų apsaugos produktų naudojimu, nesiima veiksmų siekdamas išvengti augalų apsaugos produktų poveikio ar jį kontroliuoti ir gali patirti trumpalaikį tų produktų poveikį.

3.5. Ūkio subjekto darbuotojassu ūkio subjektu darbo sutartį ar civilinę sutartį sudaręs fizinis asmuo, kuris darbo tikslais eina į augalų apsaugos produktais apdorotus augalų plotus, pastatus, patalpas, žemės sklypus, kitas teritorijas ar liečia, ima rankomis augalų apsaugos produktais apdorotus augalus, augalinius produktus ar kitus objektus. Ši sąvoka apima ir tuos pačius veiksmus atliekančius fizinius asmenis, kurie teikia žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas atlygintinai pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatyme.

3.6. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Reglamente (EB) Nr. 1107/2009.

4. Informaciją, susijusią su augalų apsaugos produktų saugojimu, tiekimu rinkai ir (ar) naudojimu augalų apsaugos produktų turėtojas Tarnybai pateikia ir gauna:

4.1. tiesiogiai;

4.2. per atstumą (siunčiant paštu);

4.3. elektroninėmis priemonėmis (siunčiant elektroniniu paštu).

5. Fizinių asmenų ir Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtų juridinių asmenų arba kitų organizacijų ar jų padalinių (toliau – fiziniai ir juridiniai asmenys) veiklos, susijusios su augalų apsaugos produktų saugojimu, tiekimu rinkai, naudojimu, priežiūrą atlieka Tarnyba.

 

II SKYRIUS

AUGALŲ APSAUGOS KURSŲ ORGANIZAVIMAS, AUGALŲ APSAUGOS PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO REIKALAVIMAI

 

6. Augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programas tvirtina Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau  – Agentūra), suderinusi su Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija ir Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programas sudarančių dalykų sąrašai yra nurodyti taisyklių 1 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

Nr. 3D-100, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02436

 

7. Agentūra organizuoja augalų apsaugos mokymo kursus augalų apsaugos produktų profesionaliesiems naudotojams, išskyrus augalų apsaugos produktų operatorius, kurie apdoroja žemės sklypus antžemine apdorojimo įranga ir kurių veiklą prižiūri augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, augalų apsaugos produktų platintojams, fiziniams asmenims, augalų apsaugos produktų platintojo, juridinio asmens darbuotojams, kurie tiesiogiai vykdo veiklą, susijusią su augalų apsaugos produktų tiekimu rinkai, dirbantiems pagal darbo sutartį, ar asmenims, su kuriais yra sudaryta civilinė sutartis, augalų apsaugos konsultantams ir jų kvalifikacijos tobulinimo kursus ir Agentūros interneto svetainėje skelbia informaciją apie šių kursų laiką ir vietą, mokymo įstaigas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

8. Išklausius augalų apsaugos mokymo ar kvalifikacijos tobulinimo kursus ir išlaikius žinių patikrinimo testą, mokymus vykdančios įstaigos išduoda augalų apsaugos pažymėjimą, kurio forma nurodyta šių taisyklių 2 priede.

9. Augalų apsaugos pažymėjimo dublikatas išduodamas asmenims, jei Augalų apsaugos pažymėjimas:

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

9.1. prarandamas;

9.2. sugadinamas.

10. Augalų apsaugos pažymėjimų turėtojų duomenys kaupiami Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽMIKIS), kurią administruoja VĮ Žemės ūkio duomenų centras (toliau – ŽŪDC), vadovaudamasis Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3D-724 „Dėl Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-100, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02436

 

11. Mokymus vykdančios įstaigos ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo augalų apsaugos pažymėjimo išdavimo privalo į ŽMIKIS suvesti informaciją, nurodydamos fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą (jei yra), išklausytos programos pavadinimą ir kodą, augalų apsaugos pažymėjimo išdavimo datą ir numerį.

TAR pastaba: 11 punktas įsigalioja 2019-01-01.

12. Agentūra pateikia ŽMIKIS visų augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programų pavadinimus ir jų kodus, o pakeitus augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programas – šiame punkte nurodytą informaciją apie duomenų pakeitimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

13. Augalų apsaugos konsultantų sąrašai skelbiami Agentūros interneto svetainėje viešai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

III SKYRIUS

AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ SAUGOJIMO REIKALAVIMAI

 

14. Saugoti Lietuvos Respublikoje leidžiama tik Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus ir augalų apsaugos produktus, kurie saugomi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalyje ir 53 straipsnyje nurodytais atvejais.

15. Kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ir Europos ekonominės erdvės valstybėje registruotus augalų apsaugos produktus, ne Europos Sąjungos valstybėje narėje ir ne Europos ekonominės erdvės valstybėje skirtus naudoti augalų apsaugos produktus, įvežamus į Lietuvos Respubliką Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalies c ar d punktų numatytais atvejais, ir (ar) pasibaigusio galiojimo termino Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus (toliau – pasibaigusio galiojimo termino augalų apsaugos produktai) Lietuvos Respublikoje saugoti galima tik augalų apsaugos produktų turėtojams ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas apie planuojamus saugoti augalų apsaugos produktus ir jų saugojimo vietą pranešusiems Tarnybai vienu iš šių taisyklių 4 punkte nurodytų būdų. Tarnyba, gavusi pranešimą, per 2 darbo dienas priima sprendimą dėl šių augalų apsaugos produktų saugojimo. Augalų apsaugos produktų turėtojas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ir Europos ekonominės erdvės valstybėje registruotus augalų apsaugos produktus, ne Europos Sąjungos valstybėje narėje ir ne Europos ekonominės erdvės valstybėje skirtus naudoti augalų apsaugos produktus, įvežtus į Lietuvos Respubliką Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalies c ar d punktų numatytais atvejais, ir (ar) pasibaigusio galiojimo termino augalų apsaugos produktus augalų apsaugos produktų saugojimo patalpose ir (ar) statiniuose (muitinės sandėliuose, laikinojo saugojimo vietose (importo ir eksporto terminaluose), logistikos centruose ir kitose augalų apsaugos produktų saugojimo patalpose, įskaitant augalų apsaugos produktų platinimo leidimo turėtojo saugojimo vietose, turi saugoti atskirai nuo kitų saugomų augalų apsaugos produktų.

16. Augalų apsaugos produktų saugojimo patalpos ir (ar) statiniai (muitinės sandėliai, laikinojo saugojimo vietos (importo ir eksporto terminalai), logistikos centrai ir kitos augalų apsaugos produktų saugojimo patalpos, išskyrus augalų apsaugos produktų saugojimo vietas, kuriose augalų apsaugos produktus saugo profesionaliųjų augalų apsaugos produktų ir neprofesionaliųjų augalų apsaugos produktų naudotojai, turi atitikti taisyklių 17–29 punktų reikalavimus.

 

Augalų apsaugos produktų saugojimo reikalavimai augalų apsaugos produktų platinimo leidimų turėtojams

 

17. Augalų apsaugos produktai turi būti saugomi saugojimo patalpose ir (ar) statiniuose, kurie atitinka esminius statinio naudojimo reikalavimus bei normatyvinius statinio saugos ir paskirties reikalavimus.                                                        

18. Draudžiama saugoti platinimo tikslais augalų apsaugos produktus gyvenamosios paskirties pastatuose ar jų patalpose.

181. Draudžiama saugoti Lietuvos Respublikoje neregistruotus augalų apsaugos produktus, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalyje ir 53 straipsnyje nurodytus atvejus, falsifikuotus augalų apsaugos produktus ir (ar) augalų apsaugos produktus, netapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ir (ar) nei vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neregistruotu augalų apsaugos produktu beicuotą augalų sėklą.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

19. Augalų apsaugos produktai saugojimo patalpoje turi būti saugomi laikantis augalų apsaugos produkto etiketėje, saugos duomenų lapuose ir Bendrosiose gaisrinės saugos taisyklėse, patvirtintose Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ nustatytų reikalavimų.

20. Augalų apsaugos produktus saugojimo patalpoje leidžiama saugoti tik turint saugomų augalų apsaugos produktų saugos duomenų lapų kopijas. Augalų apsaugos produktų platintojas, perduodamas augalų apsaugos produktų saugotojui augalų apsaugos produktus, turi pateikti jų saugos duomenų lapų kopijas. Saugos duomenų lapų kopijos, susegtos į aplanką, turi būti laikomos augalų apsaugos produktų saugojimo patalpoje metalinėje nerakinamoje spintelėje, pakabintoje ar pastatytoje prie pagrindinių lauko durų iš kairės pusės, kad, prireikus, asmuo, esantis saugojimo patalpoje, galėtų jas paimti ir susipažinti.

21. Augalų apsaugos produktų saugojimo patalpa turi būti pažymėta saugos ir sveikatos apsaugos ženklais, vadovaujantis Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 95 „Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“ (toliau – Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai).

22. Nuodingosioms medžiagoms priskiriamų fumigantų saugojimo patalpa turi atitikti Veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 2 d įsakymu Nr. V-645 „Dėl Veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų reikalavimų patvirtinimo“.

23. Augalų apsaugos produktų saugojimo patalpa privalo atitikti šiuos reikalavimus:

23.1. grindys turi būti atsparios laikomų cheminių medžiagų poveikiui ir iš skysčiams nelaidžios dangos, pakraščiuose paaukštintos;

23.2. turi būti įrengtas mechaninis vėdinimas;

23.3. turėti rakinimo įtaisus ar rakinimo galimybę. Patalpa, kurioje saugomi augalų apsaugos produktai, turi būti laikoma užrakinta, kad į ją nepatektų asmenys, nesusiję su augalų apsaugos produktų saugojimu.

24. Augalų apsaugos produktai saugojimo patalpoje turi būti laikomi ant padėklų ar lentynose.

25. Augalų apsaugos produktai saugojimo patalpoje turi būti saugomi atskirai nuo maisto, pašarų, vandens.

26. Toje pačioje patalpoje saugoti mineralines trąšas ir augalų apsaugos produktus leidžiama tik tuo atveju, jei mineralinių trąšų saugojimo vieta atskirta aklina nedegių medžiagų siena.

27. Augalų apsaugos produktai saugojimo patalpoje gali būti saugomi specialiose rakinamose spintose (stenduose) su įrengtu mechaniniu vėdinimu. Jei saugojimo patalpose esančiose augalų apsaugos produktų spintose (stenduose) saugomi augalų apsaugos produktai, kurie pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamento (EB) Nr. 1907/2006, su visais pakeitimais, I priedo 3 punktą, yra klasifikuojami kaip pavojingi sveikatai, jos turi būti ženklinamos vadovaujantis Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose nurodytu ženklu „Toksinė medžiaga“, o augalų apsaugos produktų spintos (stendai), kai jose saugomi augalų apsaugos produktai, kurie pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 3 punktą nėra klasifikuojami kaip pavojingi sveikatai, ženklinamos įspėjamuoju ženklu, nurodytu Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose „Bendras pavojus“. Toje pačioje spintoje (stende), esančioje saugojimo patalpoje, kartu su augalų apsaugos produktais gali būti laikomi tik biocidiniai produktai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

28. Augalų apsaugos produktų saugojimo patalpose privalo būti talpyklos su natūraliais (smėliu, pjuvenomis, durpėmis ar kitais) ar sintetiniais sorbentais, kurie naudojami išsipylusių ar išsibarsčiusių augalų apsaugos produktų taršai riboti.

29. Asmenys, saugantys augalų apsaugos produktus, privalo tvarkyti savo saugomų augalų apsaugos produktų apskaitą ir penkerius metus saugoti dokumentus, taip pat pateikti šios apskaitos duomenis ir dokumentus Tarnybos ar kitų institucijų, atsakingų už teisės aktuose pavestų funkcijų atlikimą augalų apsaugos produktų srityje, reikalavimu.

 

Augalų apsaugos produktų saugojimo reikalavimai augalų apsaugos produktų naudotojams

 

30. Augalų apsaugos produktų neprofesionaliajam naudotojui ir Augalų apsaugos produktų profesionaliajam naudotojui draudžiama saugoti Lietuvos Respublikoje neregistruotus, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalyje ir 53 straipsnyje nurodytus atvejus, falsifikuotus augalų apsaugos produktus ir (ar) augalų apsaugos produktus, netapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams. ir (ar) nei vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neregistruotu augalų apsaugos produktu beicuotą augalų sėklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

31. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai augalų apsaugos produktus ir (ar) beicuotą sėklą privalo saugoti Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose nurodytu įspėjamuoju ženklu „Toksinė medžiaga“, jei saugomi augalų apsaugos produktai, kurie pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 3 punktą klasifikuojami kaip pavojingi sveikatai, arba Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose nurodytu įspėjamuoju ženklu „Bendras pavojus“, jei saugomi augalų apsaugos produktai, kurie pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 3 punktą nėra klasifikuojami kaip pavojingi sveikatai, pažymėtuose:

31.1. rakinamuose pagalbinio ūkio paskirties pastatuose; arba

31.2. rakinamose pagalbinio ūkio paskirties pastatų patalpose; arba

31.3. pagalbinio ūkio paskirties pastatų ar jų patalpų atskirose rakinamose dėžėse ar spintose.

32. Pagalbinio ūkio paskirties pastatai ar jų patalpos, kuriuose (-iose) saugomi profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai ir (ar) beicuota sėkla, turi atitikti šiuos reikalavimus:

32.1. grindys turi būti atsparios laikomų cheminių medžiagų poveikiui ir iš skysčiams nelaidžios dangos;

32.2. turi būti natūralus arba įrengtas mechaninis vėdinimas.

33. Pagalbinio ūkio paskirties pastatuose ar jų patalpose, kuriuose (-iose) saugomi profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai ir (ar) beicuota sėkla, draudžiama laikyti maistą, pašarus, vandenį ir gyvūnus. Pagalbinio ūkio paskirties pastatų ar jų patalpų atskiroje rakinamoje dėžėje ar spintoje turi būti laikomi tik profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai ir (ar) beicuota sėkla. Toje pačioje rakinamoje dėžėje ar spintoje kartu su profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais ir (ar) beicuota sėkla gali būti laikomi biocidiniai produktai ir (ar) neprofesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai.

34. Jei profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai ir (ar) beicuota sėkla saugomi atskiroje rakinamoje dėžėje ar spintoje, leidžiama maistą, pašarus, vandenį ir gyvūnus laikyti 20 m atstumu nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų ir (ar) beicuotos sėklos.

35. Tuose pačiuose pagalbinio ūkio paskirties pastatuose ar jų patalpose saugoti profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus ir (ar) beicuotą sėklą bei mineralines trąšas leidžiama tik tuo atveju, jei mineralinių trąšų saugojimo vieta atskirta aklina nedegių medžiagų siena.

36. Profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai ir (ar) beicuota sėkla taisyklių 31 punkte nurodytose vietose laikomi lentynose arba ant padėklų.

37. Nepanaudoti profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai ir (ar) profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų likučiai taisyklių 31 punkte nurodytose vietose saugomi augalų apsaugos produkto gamintojo pakuotėse.

38. Nepanaudota beicuota sėkla ir (ar) beicuotos sėklos likučiai saugomi beicuotos sėklos pakuotėse, kurių ženklinimas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 49 straipsnio 4 dalies reikalavimus.

39. Neprofesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai turi būti saugomi atskirai nuo maisto, pašarų ir vandens, apsaugotose nuo vaikų ir (ar) gyvūnų vietose, kurios įrengtos virš grindų paviršiaus.

40. Nepanaudoti neprofesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai ir (ar) neprofesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų likučiai saugomi augalų apsaugos produkto gamintojo pakuotėse.

41. Tuščios profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų, ir (ar) beicuotos sėklos pakuotės turi būti laikomos atskiroje pagalbinio ūkio paskirties pastatų ar jų patalpų vietoje.

42. Tuščios profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų ir (ar) neprofesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų pakuotės, profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų ir (ar) neprofesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų likučiai turi būti tvarkomi vadovaujantis augalų apsaugos produktų etiketėse, saugos duomenų lapuose nurodytais ir (ar) atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais.

43. Draudžiama tuščias profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų, neprofesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų pakuotes naudoti kitų medžiagų laikymui.

44. Pagalbinio ūkio paskirties pastatuose ar jų patalpose, kuriuose saugomi profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai arba laikomos rakinamos dėžės ar spintos, kuriose saugomi profesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai, privalo būti talpyklos su natūraliais (smėliu, pjuvenomis, durpėmis ar kitais) ir (ar) sintetiniais sorbentais, kurie naudojami išsibarsčiusių augalų apsaugos produktų taršai riboti.

 

IV SKYRIUS

AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ TIEKIMO RINKAI REIKALAVIMAI

 

45. Draudžiama tiekti rinkai Lietuvos Respublikoje neregistruotus, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalyje ir 53 straipsnyje nustatytas išimtis, falsifikuotus augalų apsaugos produktus ir (ar) augalų apsaugos produktus, netapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, pasibaigusio galiojimo termino augalų apsaugos produktus, ir (ar) nei vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neregistruotu augalų apsaugos produktu beicuotą augalų sėklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

451. Jei tiekiama rinkai beicuota augalų sėkla, dauginamosios medžiagos tiekėjas ją turi paženklinti. Ženklinimas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 49 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

46. Draudžiama platinti augalų apsaugos produktus gyvenamosios paskirties pastatuose ar jų patalpose.

47. Augalų apsaugos produktai platinimo paskirties patalpoje ar vietoje, kurioje lankosi kiti, su augalų apsaugos produktų platinimu nesusiję, asmenys, turi būti laikomi atskirose lentynose pagal fizinį būvį ir paskirtį užrakintoje, pagal Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų reikalavimus įspėjamuoju ženklu „Toksinė medžiaga“, jei saugomi augalų apsaugos produktai, kurie pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 3 punktą klasifikuojami kaip pavojingi sveikatai, arba Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose nurodytu įspėjamuoju ženklu „Bendras pavojus“, jei saugomi augalų apsaugos produktai, kurie pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 3 punktą nėra klasifikuojami kaip pavojingi sveikatai, pažymėtoje spintoje (stende), kurioje įrengtas mechaninis vėdinimas. Toje pačioje spintoje (stende) kartu su augalų apsaugos produktais gali būti laikomi tik biocidiniai produktai.

48. Vadovaujantis Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 518 „Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, augalų apsaugos produktus platinti ar dirbti su augalų apsaugos produktais leidžiama asmenims, ne jaunesniems nei 18 metų amžiaus.

49. Augalų apsaugos produktų platintojai, fiziniai asmenys, augalų apsaugos produktų platintojo juridinio asmens darbuotojai, kurie tiesiogiai vykdo veiklą, susijusią su augalų apsaugos produktų platinimu, dirbantys pagal darbo sutartį, ar asmenys, su kuriais yra sudaryta civilinė sutartis iš profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus įsigyjančių fizinių asmenų privalo reikalauti, o augalų apsaugos produktus įsigyjantis fizinis asmuo privalo pateikti augalų apsaugos pažymėjimą. Šių dokumentų nepateikus, augalų apsaugos produktus parduoti arba kita forma perduoti draudžiama.

50. Siekdami įvertinti tiekiamo rinkai augalų apsaugos produkto kokybinę ir (ar) kiekybinės sudėties atitiktį Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produkto sudėčiai arba atitiktį augalų apsaugos produktui, tapačiam Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, Tarnybos pareigūnai Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka ima augalų apsaugos produktų ėminius. Augalų apsaugos produkto kokybinės ir (ar) kiekybinės sudėties tyrimai turi būti atliekami akredituotoje laboratorijoje, akredituotoje naudoti numatomų tirti augalų apsaugos produkto sudėtyje esančių medžiagų (veikliųjų medžiagų, apsauginių medžiagų, jei apsauginė medžiaga yra augalų apsaugos produkto sudėtyje,  sinergiklių, jei sinergiklis yra augalų apsaugos produkto sudėtyje, prireikus koformuliantų, veikliojoje medžiagoje esančių reikšmingų priemaišų ir jų kiekių, jei reikšmingos priemaišos yra nurodytos 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 su visais pakeitimais, priede, tyrimų metodus. Jei koformuliantams ar veikliojoje medžiagoje esančioms reikšmingoms priemaišoms nustatyti nėra patvirtinto akredituoto tyrimo metodo, naudojami tyrimo metodai, nurodyti Reglamento (ES) 2017/625 34 straipsnio 3, 4 dalyse. Laboratorinio tyrimo metu turi būti nustatytas augalų apsaugos produkto sudėtyje esantis veikliosios medžiagos kiekis, apsauginės medžiagos, jei apsauginė medžiaga yra  augalų apsaugos produkto sudėtyje, sinergiklio, jei sinergiklis yra augalų apsaugos produkto sudėtyje, kiekis, prireikus koformuliantas, veikliojoje medžiagoje esančios (-ių) reikšmingos (-ų) priemaišos (-ų) ir jų kiekis (-iai), jei reikšmingos priemaišos yra nurodytos Reglamento (ES) Nr. 540/2011 priede, augalų apsaugos produkto fizikinės ir cheminės savybės, nurodytos atitinkamai augalų apsaugos produkto formai Maisto ir žemės ūkio organizacijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos pesticidų specifikacijų vystymo ir naudojimo vadove (angl. Manual on development and use of FAO and WHO specifications for pesticides) (toliau – MŽŪO ir PSO vadovas). Esant Tarnybos nurodymui raštu, draudžiama platinti augalų apsaugos produktus, kuriems atliekami laboratoriniai tyrimai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

51. Augalų apsaugos produktų ėminių siuntimo į akredituotą laboratoriją ir augalų apsaugos produkto kiekybinės ir (ar) kokybinės sudėties tyrimų išlaidas apmoka:

51.1. augalų apsaugos produktų turėtojas, kai atlikus tyrimus nustatoma, kad augalų apsaugos produkto kokybinė ir (ar) kiekybinė sudėtis neatitinka Lietuvos Respublikos registruoto augalų apsaugos produkto sudėties ar augalų apsaugos produktas nėra tapatus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui;

51.2. Tarnyba arba fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs Tarnybai prašymą atlikti kokybinį ir (ar) kiekybinį augalų apsaugos produkto tyrimą, kai, atlikus tyrimus, nustatoma, kad augalų apsaugos produkto kokybinė ir (ar) kiekybinė sudėtis atitinka Lietuvos Respublikos registruoto augalų apsaugos produkto sudėtį ar augalų apsaugos produktas yra tapatus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

52. Esant augalų apsaugos produkto gamintojo ar jo įgalioto asmens motyvuotam prašymui, Tarnybos pareigūnai Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka ima augalų apsaugos produktų ėminius augalų apsaugos produktų kokybinei ir (ar) kiekybinei sudėčiai įvertinti. Augalų apsaugos produktų ėminius į akredituotą laboratoriją, akredituotą naudoti numatomų tirti augalų apsaugos produkto sudėtyje esančių medžiagų (veikliųjų medžiagų, apsauginių medžiagų, jei apsauginė medžiaga yra augalų apsaugos produkto sudėtyje, sinergiklių, jei sinergiklis yra augalų apsaugos produkto sudėtyje,  prireikus koformuliantų, veikliojoje medžiagoje esančių reikšmingų priemaišų ir jų kiekių, jei reikšmingos priemaišos yra nurodytos Reglamento (ES) Nr. 540/2011 priede) tyrimų metodus, pristato ir už tyrimus moka augalų apsaugos produkto gamintojas ar jo įgaliotas asmuo. Jei koformuliantams ar veikliojoje medžiagoje esančioms reikšmingoms priemaišoms nustatyti nėra patvirtinto akredituoto tyrimo metodo, naudojami tyrimo metodai, nurodyti Reglamento (ES) 2017/625 34 straipsnio 3, 4 dalyse. Laboratorinio tyrimo metu turi būti nustatytas augalų apsaugos produkto sudėtyje esantis veikliosios medžiagos kiekis, apsauginės medžiagos, jei apsauginė medžiaga yra augalų apsaugos produkto sudėtyje, sinergiklio, jei sinergiklis yra augalų apsaugos produkto sudėtyje,  kiekis, prireikus koformuliantas, veikliojoje medžiagoje esančios (-ių) reikšmingos priemaišos ir jų  kiekis, jei reikšmingos priemaišos yra įrašytos veikliosios medžiagos patvirtinimo reglamente, augalų apsaugos produkto fizikinės ir cheminės savybės, nurodytos atitinkamai augalų apsaugos formai, kaip nurodyta  MŽŪO ir PSO vadove.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

53. Pasibaigusio galiojimo termino Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus ar augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, saugoti platinimo tikslais, tiekti rinkai draudžiama. Jei saugomų platinimo tikslais ar tiekiamų rinkai Lietuvos Respublikoje registruotų augalų apsaugos produktų ar augalų apsaugos produktų, tapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, galiojimo terminas pasibaigė ne daugiau nei prieš 12 mėnesių, augalų apsaugos produktų turėtojas gali pateikti augalų apsaugos produktus kokybinės ir (ar) kiekybinės sudėties ištyrimui į augalų apsaugos produkto gamintojo laboratoriją ar akredituotą laboratoriją kokybinės ir (ar) kiekybinės sudėties ištyrimui pagal taisyklių 50 punkte nurodytus tyrimų metodus. Laboratorinio tyrimo metu turi būti nustatytas augalų apsaugos produkto sudėtyje esantis veikliosios medžiagos kiekis, veikliojoje medžiagoje esančios reikšmingos priemaišos ir jų kiekis, jei reikšmingos priemaišos yra įrašytos į Reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedą, augalų apsaugos produkto fizikinės ir cheminės savybės, nurodytos atitinkamai augalų apsaugos produkto formai MŽŪO ir PSO vadove. Augalų apsaugos produkto turėtojas gali tiekti rinkai pasibaigusio galiojimo termino Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus ar augalų apsaugos produktus, tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo tyrimo atlikimo datos, tik turėdamas gamintojo laboratorijoje ar akredituotoje laboratorijoje atlikto tyrimo teigiamus rezultatus ir augalų apsaugos produkto gamintojo ar jo įgalioto atstovo rašytinę išvadą (popierinę ar elektroninę), kad pasibaigusio galiojimo termino augalų apsaugos produkto kokybinė ir (ar) kiekybinė sudėtis atitinka Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produkto ar augalų apsaugos produkto, tapataus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, sudėtį bei pateikęs šiuos dokumentus Tarnybai vienu šių taisyklių 4 punkte nurodytų būdų ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tiekimo rinkai pradžios. Leidžiama tiekti rinkai augalų apsaugos produktą, kurio partijos numeris yra toks pat kaip ištirto augalų apsaugos produkto. Pasibaigusio galiojimo termino augalų apsaugos produkto pakuotė privalo būti papildomai paženklinta žymeniu: „Augalų apsaugos produkto galiojimo terminas pratęstas iki (data)“, nurodant gamintojo ar akredituotos laboratorijos tyrimo protokolo, ataskaitos ar kito laboratorijos tyrimo atlikimą patvirtinančio dokumento numerį, datą. Už papildomai paženklinto augalų apsaugos produkto kokybę atsako augalų apsaugos produkto turėtojas, tiekiantis augalų apsaugos produktą rinkai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

Nr. 3D-186, 2021-03-25, paskelbta TAR 2021-03-25, i. k. 2021-05826

 

54. Jei Tarnyba panaikino, pakeitė ar neatnaujino augalų apsaugos produkto registracijos, Tarnyba, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsniu, gali nustatyti augalų apsaugos produktų atsargų, esančių Lietuvos Respublikoje pardavimo ir platinimo laikotarpį.

55. Jei Lietuvos Respublikoje augalų apsaugos produkto registracija pasibaigė, o kitoje Europos Sąjungos valstybėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje augalų apsaugos produktas yra registruotas, leidžiama jį išvežti į tas Europos Sąjungos valstybes ar Europos ekonominės erdvės valstybes, kurioje augalų apsaugos produktas yra registruotas.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI BIČIŲ LAIKYTOJAMS IR ŽEMĖS NAUDOTOJAMS

 

56. Bičių laikytojas, vadovaudamasis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“:

56.1. Ūkinių gyvūnų registre (toliau – Registras) pažymi registruoto bityno bičių laikymo vietas;

56.2 . prieš 3 kalendorines dienas apie būsimą registruoto bityno bičių perkėlimą ar naujų bičių avilių pastatymą, registruoto bityno bičių perkėlimo ar naujų bičių avilių pastatymo vietą pažymi Registre.

57. Bičių laikytojai, nebelaikantys bičių, privalo išsiregistruoti iš Registro.

58. Apie planuojamus žydinčių augalų purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais ar augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis 2011 m. birželio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 547/2011, kuriuo dėl augalų apsaugos produktų ženklinimo reikalavimų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009, su visais pakeitimais, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“,  ar augalų (rapsų, rapsukų, garstyčių ar kitų), kuriuos lanko bitės (toliau – augalai, kuriuos lanko bitės), sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms, sėją informuoti bičių laikytojai, kurių registruoto bityno bičių laikymo vieta yra iki 2,5 km atstumu nuo augalų apsaugos produktais purškiamo, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms,  ar augalų, kuriuos lanko bitės,  sėkla, apdorota augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms, apsėjamo žemės sklypo ar kito ploto ribos, turi naudoti priemones, siekdami apsaugoti savo laikomas bites nuo kenksmingo augalų apsaugos produktų poveikio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

59. Žemės naudotojas, besirengiantis purkšti žydinčius augalus, išskyrus išvardytus Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintame sąraše, profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, purkšti augalus augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar sėti augalų, kuriuos lanko bitės, sėklą, apdorotą augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, turėdamas galimybę naudotis elektronine bankininkyste pats prisijungęs prie PPIS arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, privalo ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas pranešti apie planuojamą žydinčių augalų purškimą profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, sėją. Žemės naudotojas pranešime apie planuojamą purškimą profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, sėją. Žemės naudotojas pranešime apie planuojamą purškimą profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, augalus augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, sėją PPIS nurodo fizinio arba juridinio asmens kontaktinį telefono numerį, planuojamo purškimo augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, sėjos datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą (savivaldybė, seniūnija, vietovė), augalų pavadinimą, augalų apsaugos produkto pavadinimą ar augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimą. Gavęs pranešimą apie planuojamą žydinčių augalų purškimą augalų apsaugos produktais, augalų puškimą augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, sėją, ŽŪDC nedelsdamas (ne vėliau kaip per 2 val.) suformuoja ir išsiunčia mobiliuoju telefonu SMS ir (ar) elektroniniu paštu pranešimą bičių laikytojams, kurie laiko bites 2,5 km atstumu nuo purškiamo žemės sklypo ar kito ploto ribos arba žemės sklypo ar kito ploto, kuriame bus sėjama augalų, kuriuos lanko bitės, sėkla, apdorota augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ribos. SMS žinutėje bičių laikytojams nurodoma planuojamo purškimo ar sėjos, jei bus sėjama augalų, kuriuos lanko bitės, sėkla, apdorota augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, data, laikas (pradžia ir pabaiga), o el. paštu išsiunčiama detalesnė informacija – data, laikas (pradžia ir pabaiga), vieta, augalų pavadinimas, augalų apsaugos produkto pavadinimas, augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimas, žemės naudotojo kontaktinio telefono numeris.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

Nr. 3D-100, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02436

 

60. Jei žemės naudotojas, pranešime nurodytą dieną purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, nevykdys ar nesės augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, jis nedelsdamas, turėdamas galimybę naudotis elektronine bankininkyste pats prisijungęs prie PPIS arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, privalo paskelbti apie planuojamo purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, sėjos atšaukimą. Žemės naudotojas pranešime apie planuojamo purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais,  augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, sėjos atšaukimą PPIS nurodo kontaktinio telefono numerį, planuojamo purškimo augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, atšaukimo datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą (savivaldybė, seniūnija, vietovė), augalų pavadinimą, augalų apsaugos produkto pavadinimą, augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimą. Gavęs pranešimą apie planuojamo purškimo augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar  augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, atšaukimą, ŽŪDC nedelsdamas (ne vėliau kaip per 2 val.) suformuoja ir išsiunčia mobiliuoju telefonu SMS ir (ar) elektroniniu paštu pranešimą bičių laikytojams, kurie bites laiko 2,5 km atstumu nuo planuoto purkšti augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, žemės sklypo ar kito ploto ribos arba žemės sklypo ar kito ploto, kuriame buvo planuota sėti augalų, kuriuos lanko bitės, sėklą, apdorotą augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ribos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

Nr. 3D-100, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02436

 

61. ŽŪDC interneto svetainės www.vic.lt skiltyje „Žemėlapiai“ viešai skelbiama informacija apie planuojamus žydinčių augalų purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, augalų purškimus augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ir (ar) augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, sėją. Žemėlapyje ŽŪDC pažymi purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, ar augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, sėjos datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą, augalų apsaugos produkto pavadinimą ar augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota augalų, kuriuos lanko bitės, sėkla, pavadinimą. Informacija apie augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 547/2011, nustatyta saugos priemonė Pavojingas bitėms“, sėją žemėlapyje matoma 12 mėnesių nuo informacijos apie sėją pateikimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

Nr. 3D-100, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02436

 

VI SKYRIUS

PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI SKIRTŲ AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ TIRPALŲ RUOŠIMAS

 

62. Augalų apsaugos produktų tirpalai ruošiami laikantis augalų apsaugos produktų etiketėje nustatytų reikalavimų.

63. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai privalo ruošti augalų apsaugos produkto (-ų) tirpalo (-ų) tiek, kiek reikės tos dienos darbams. Augalų apsaugos produkto (-ų) tirpalas (-ai) ruošiamas (-i) prieš pradedant apdorojimo augalų apsaugos produktais darbus. Ruošiant augalų apsaugos produkto tirpalą būtina laikytis paviršinio ir požeminio vandens apsaugos reikalavimų, nurodytų Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme..

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

64. Dirbdamas su neskiestu augalų apsaugos produktu ir ruošdamas augalų apsaugos produkto tirpalą, augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas privalo naudoti augalų apsaugos produkto etiketėje nurodytas asmenines apsaugos priemones, atitinkančias LST EN standartų, nustatančių asmens apsaugos priemonėms keliamus reikalavimus, nuostatas. Jeigu augalų apsaugos produkto etiketėje nenurodyta apsauginė apranga, augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas, ruošdamas augalų apsaugos produkto (-ų) tirpalą (-us), visada privalo dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2).

65. Supylus augalų apsaugos produktą (-us) į apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangą (toliau – apdorojimo įranga), augalų apsaugos produkto pakuotė turi būti skalaujama taikant trigubo skalavimo, slėginio plovimo suspausto vandens srove ar integruoto skalavimo metodą.

66. Augalų apsaugos produktų pakuotės, augalų apsaugos produktų likučiai turi būti tvarkomi vadovaujantis augalų apsaugos produkto etiketėje, saugos duomenų lape nurodytais ir atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais.

67. Augalų apsaugos produkto (-ų) tirpalas (-ai), skirtas (-i) apdoroti augalus ir (ar) augalinius produktus jų auginimo ir (ar) laikymo patalpose, dezinfekuoti tuščių augalų ir (ar) augalinių produktų auginimo ir (ar) laikymo patalpų paviršius, šiose patalpose naudojamą techninę (transporto priemones, keltuvus ar kt.) ar kitą (įrankius, padėklus ir kt.) įrangą, ruošiamas (-i) patalpose ir (ar) aikštelėse, kurios atitinka šiuos reikalavimus:

67.1. patalpose turi būti įrengtas mechaninis vėdinimas;

67.2. patalpose turi būti įrengtos specialios talpyklos plovimo nuotekoms surinkti;

67.3. aikštelių danga ir patalpų vidaus apdaila turi būti iš lengvai nuplaunamų medžiagų.

68. Vietose, į kurias gali patekti pašaliniai asmenys ir gyventojai, draudžiama palikti augalų apsaugos produktus ar paruoštą augalų apsaugos produkto (-ų) tirpalą be priežiūros.

 

VII SKYRIUS

PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI SKIRTŲ AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

 

69. Augalų apsaugos produktų profesionaliajam naudotojui draudžiama naudoti Lietuvos Respublikoje neregistruotus, falsifikuotus augalų apsaugos produktus, augalų apsaugos produktus, netapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, ir (ar) nei vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neregistruotu augalų apsaugos produktu beicuotą augalų sėklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

70. Siekdami įvertinti augalų apsaugos produkto kokybinės ir (ar) kiekybinės sudėties atitiktį Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produkto sudėčiai arba atitiktį augalų apsaugos produktui, tapačiam Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, Tarnybos pareigūnai Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka ima augalų apsaugos produktų ėminius. Augalų apsaugos produkto kokybinės ir (ar) kiekybinės sudėties tyrimai turi būti atliekami akredituotoje ar augalų apsaugos produkto gamintojo laboratorijoje, akredituotoje naudoti numatomų tirti augalų apsaugos produkto sudėtyje esančių medžiagų (veikliųjų medžiagų, apsauginių medžiagų, sinergiklių, koformuliantų) tyrimų metodus. Esant Tarnybos nurodymui raštu, draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus, kuriems atliekami laboratoriniai tyrimai.

71. Jei Tarnyba panaikino, pakeitė ar neatnaujino augalų apsaugos produkto registracijos, ji, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsniu, gali nustatyti profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų atsargų, esančių Lietuvos Respublikoje saugojimo ir naudojimo laikotarpį.

72. Saugomose teritorijose ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose augalų apsaugos produktų naudotojas privalo laikytis augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (toliau – Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos).

73. Draudžiama augalų apsaugos produktus naudoti melioracijos grioviuose, taip pat 1 metro pločio daugiamečių žolių apsaugos juostoje, kuri matuojama nuo melioracijos griovio šlaito viršutinės briaunos ir nustatoma vadovaujantis melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo. Ši nuostata netaikoma naikinant invazinius augalus, įrašytus į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašas) ar į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (OL 2014 L 317, p. 35), jei invazinių augalų neįmanoma sunaikinti kitomis priemonėmis ir jei tai numatyta invazinių rūšių populiacijų gausos reguliavimo veiksmų planuose ar saugomų teritorijų planavimo dokumentuose, laikantis augalų apsaugos produktų etiketėje nustatytų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

74. Draudžiama augalų apsaugos produktais purkšti žemės sklypuose ar kituose plotuose žydinčius augalus, išskyrus išvardytus Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintame sąraše, nuo 4 val. iki 21 val. Tarnyba sudaro ir skelbia Tarnybos interneto svetainėje augalų apsaugos produktų ir žydinčių žemės ūkio augalų, kuriuos leidžiama purkšti augalų apsaugos produktais nuo 4 val. iki 21 val., sąrašą.

75. Draudžiama nuo 4 val. iki 16 val. atliekant mokslinius tyrimus mokslo ir studijų institucijoms priklausančiuose bandymų laukuose ar kituose plotuose rankiniais ar nugariniais purkštuvais augalų apsaugos produktais apdoroti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai, išskyrus Tarnybos nustatytus atvejus, žydinčius invazinius augalus, įrašytus į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą ar išvardytus Reglamente (ES) Nr. 1143/2014, arba naikinti žydinčius invazinius augalus, įrašytus į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą ar išvardytus Reglamente (ES) Nr. 1143/2014, jei tai numatyta invazinių rūšių populiacijų gausos reguliavimo veiksmų planuose ar saugomų teritorijų planavimo dokumentuose.

76. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai privalo naudoti sukalibruotą apdorojimo įrangą ir užtikrinti tinkamą jos veikimą. Apdorojimo įrangai sugedus ją nedelsiant reikia sustabdyti ir atlikti remonto darbus.

77. Augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas privalo augalus, augalinius produktus, jų laikymo pastatus ir (ar) patalpas, žemės sklypus ar kitas teritorijas apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta naudojamų augalų apsaugos produktų patekimo už ploto, kuriame yra apdorojami augalai, augaliniai produktai, jų laikymo pastatai ir (ar) jų patalpos, žemės sklypas ar kita teritorija, ribų.

78. Augalų apsaugos produktų profesionaliesiems naudotojams rekomenduojama naudoti tokią purškimo įrangą, kurios technologija sumažina dulksną, susidarančią augalų apsaugos produktais apdorojant augalus, ypač apdorojant sodo augalus, vynuogynus ir apynius.

79. Apdorojant augalų apsaugos produktais žemės sklypuose ar kituose plotuose augančius augalus, būtina laikytis augalų apsaugos produkto etiketėje nurodyto temperatūros ir vėjo greičio režimo.

80. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties žemės plotuose purkšdami lauko purkštuvais ar žemyn nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais, privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijų ribos. Augalų apsaugos produktų operatoriai, žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties žemės plotuose purkšdami sodo purkštuvais ar aukštyn nukreiptais rankiniais, nugariniais purkštuvais, privalo laikytis ne mažesnių kaip 5 metrų apsaugos zonų iki kelio kelkraščio ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijų ribos. Tarnyba, registruodama augalų apsaugos produktą, nustačiusi, kad poveikis gyventojams ir (ar) pašaliniams asmenims viršija leistiną poveikio lygį, siekdama apsaugoti gyventojus ir pašalinius asmenis nuo neigiamo augalų apsaugos produktų poveikio, gali augalų apsaugos produkto etiketėje nustatyti iki 10 metrų apsaugos zoną ir (ar) gali nurodyti naudoti tokią apdorojimo įrangą, kurios technologija sumažina dulksną, susidarančią purškimo metu. Šie reikalavimai netaikomi naikinant invazinius augalus, įrašytus į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą ar išvardytus Reglamente (ES) Nr. 1143/2014, jei tai numatyta invazinių rūšių populiacijų gausos reguliavimo veiksmų planuose ar saugomų teritorijų planavimo dokumentuose, jei augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas gyventojus ir pašalinius asmenis informuoja taisyklių 85 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

81. Augalų apsaugos produktų naudotojai, siekdami sumažinti augalų apsaugos produktais taršos riziką dėl purškiamo augalų apsaugos produkto tirpalo patekimo už apdorojamo ploto ribos, augalų apsaugos produktų patekimo per drenažo sistemą ir nutekėjimo nuo dirvos paviršiaus į paviršinį vandenį privalo:

81.1. laikytis 1 metro apsaugos zonos iki paviršinio vandens telkinių ir (ar) melioracijos griovių, jeigu augalų apsaugos produkto etiketėje  nėra nurodytų kitų apsaugos zonų, kurios skirtos vandens organizmams apsaugoti;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

81.2. laikytis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatyto draudimo paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostose naudoti augalų apsaugos produktus;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

81.3. pirmenybę teikti augalų apsaugos produktams, kurie pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, nėra klasifikuojami pagal pavojingumo vandens aplinkai kriterijus ir nėra žymimi piktograma, signaliniu žodžiu „Atsargiai“ ir atitinkamomis pavojingumo frazėmis H400 (labai toksiškas vandens organizmams), H410 (labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus), arba tik piktograma ir atitinkama pavojingumo fraze H411 (toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus), arba tik atitinkamomis pavojingumo frazėmis H412 (kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus), H413 (gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams);

81.4. naudoti augalų apsaugos produktus, kurie savo sudėtyje neturi prioritetinių pavojingų medžiagų, nurodytų Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1–236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

82. Siekdami sumažinti augalų apsaugos produktais taršos riziką dėl augalų apsaugos produktų patekimo į požeminį vandenį, augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai privalo:

82.1. laikytis augalų apsaugos produktų etiketėje nurodytų augalų apsaugos produktų naudojimo apribojimų, skirtų apsaugoti požeminį vandenį;

82.2. laikytis požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų juostose nustatytų veiklos su augalų apsaugos produktais apribojimų, nurodytų Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

83. Siekdami sumažinti augalų apsaugos produktais taršos riziką, susidarančią dėl augalų apsaugos produktų naudojimo, augalų apsaugos produktų naudotojai privalo:

83.1. laikytis augalų apsaugos produktų etiketėje nurodytų naudojimo apribojimų, skirtų apsaugoti dirvožemio organizmus;

83.2. laikytis 1 metro apsaugos zonos iki ne žemės ūkio paskirties žemės, jeigu   augalų apsaugos produkto etiketėje nėra nurodytų kitų apsaugos zonų, skirtų netiksliniams nariuotakojams ir augalams apsaugoti.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

84. Siekiant apsaugoti vandens organizmus, netikslinius nariuotakojus, netikslinius augalus, augalų apsaugos produktų profesionaliesiems naudotojams rekomenduojama naudoti tokią purškimo įrangą, kurios technologija sumažina dulksną, susidarančią augalų apsaugos produktais apdorojant augalus, augalinius produktus, žemės sklypus.

85. Asmenys, planuojantys augalų apsaugos produktus naudoti atskirųjų želdynų, visuomeninės paskirties, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo), rekreacinės, komercinės paskirties objektų, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijose ar rekreacinio naudojimo žemės sklypuose, nurodytuose žemės naudojimo būdo turinio apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“, privalo:

85.1. ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas iki būsimo purškimo visuomenės informavimo priemonėmis (per radiją, televiziją, skelbimus, interneto svetainėse, stenduose ir (ar) kitomis) informuoti visuomenę apie planuojamą purškimą, nurodant planuojamo (-ų) panaudoti augalų apsaugos produkto (-ų) pavadinimą (-us) ir veikliosios medžiagos pavadinimą (-us), purškimo datą ir laiką (pradžią ir pabaigą), tikslią vietą (adresą, vietovės žemėlapyje pažymėtą planuojamos purkšti žemės sklypo ar kito ploto ribas ir planuojamos purkšti teritorijos centro ir (ar) kraštinių ribų koordinates (jei koordinatės yra žinomos), planuojamas taikyti augalų apsaugos produkto (-ų) rizikos valdymo priemones, nurodytas augalų apsaugos produkto (-ų) etiketėje;

85.2. ne vėliau kaip 2 valandos iki būsimo purškimo planuojamas purkšti augalų apsaugos produktais vietas ar sklypus paženklinti įspėjamąja informacija – draudžiamuoju ženklu „Pašaliniams įeiti draudžiama“ ir, kai taikytina atsižvelgiant į konkretų augalų apsaugos produkto keliamo pavojaus ir poveikio pobūdį, kitais saugos ir (ar) sveikatos apsaugos ženklais, nurodytais Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, bei informaciniu pranešimu, kuriame nurodomas planuojamas naudoti augalų apsaugos produkto pavadinimas, purškimo data ir laikas (pradžia ir pabaiga), rizikos valdymo priemonės, nurodytos augalų apsaugos produktų etiketėje, bei kontaktinis telefono numeris. Įspėjamoji informacija, jeigu augalų apsaugos produkto etiketėje nenurodyta kitaip, vienai parai po purškimo augalų apsaugos produktais išdėstoma ne arčiau kaip du metrai iki vietos ar sklypo, kuriame augalų apsaugos produktai bus naudojami, ribos, per visą šios vietos ar sklypo perimetrą ne rečiau nei 50–100 m atstumu, o vietovėse su sudėtingu reljefu ir (ar) kliūtimis, kurios uždengia įspėjamosios informacijos matomumą pėsčiajam, išdėstoma taip, kad ji matytųsi kairėje ir dešinėje pusėje. Vieta ar sklypas, ne arčiau kaip du metrai iki vietos ar sklypo, kuriame augalų apsaugos produktai bus naudojami, ribos, apjuosiamas juosta su besikeičiančiais juodais ir geltonais arba raudonais ir baltais dryžiais ir ne rečiau nei kas 100 m išdėstoma įspėjamoji informacija, o vietovėse su sudėtingu reljefu ir (ar) kliūtimis, kurios uždengia įspėjamosios informacijos matomumą pėsčiajam, išdėstoma taip, kad ji matytųsi kairėje ir dešinėje pusėje.

86. Vienkartinių leidimų purkšti augalų apsaugos produktus iš oro turėtojai privalo:

86.1. ne vėliau kaip prieš 8 darbo dienas iki būsimo purškimo visuomenės informavimo priemonėmis (per radiją, televiziją, skelbimus, interneto svetainėse, stenduose ir (ar) kitomis) pateikti šių taisyklių 85.1 papunktyje nurodytą informaciją apie planuojamą purškimą iš oro. Rekomenduojama daugiau kaip prieš 2 kalendorines dienas iki būsimo purškimo organizuoti susitikimą (-us) su vietos gyventojais bei visuomene siekiant suteikti platesnę informaciją apie planuojamą purškimą iš oro;

86.2. planuojamas purkšti augalų apsaugos produktais vietas ar sklypus ne vėliau kaip 24 valandos iki būsimo purškimo paženklinti įspėjamąja informacija, kaip nustatyta šių taisyklių 85.2 papunktyje. Įspėjamoji informacija, jeigu augalų apsaugos produkto etiketėje nenurodyta kitaip, paliekama vienai parai po purškimo augalų apsaugos produktais, išdėstyta ne arčiau kaip 100 metrų iki kiekvieno įvažiavimo į vietą ar sklypą, kuriame augalų apsaugos produktai bus naudojami.

87. Augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas, ketindamas apdoroti profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais augalus ir (ar) augalinius produktus jų auginimo ir (ar) laikymo patalpose ar tuščias augalų ir (ar) augalinių produktų auginimo ir (ar) laikymo patalpas privalo užtikrinti, kad apdorojimo profesionaliam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais metu patalpose būtų tik augalų apsaugos produktų operatoriai. Augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas, ketindamas apdoroti profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais augalus ir (ar) augalinius produktus jų auginimo ir (ar) laikymo patalpose ar tuščias augalų ir (ar) augalinių produktų auginimo ir (ar) laikymo patalpas ir apie jas, turi ne vėliau kaip prieš 2 valandas iki būsimo apdorojimo šias patalpas paženklinti įspėjamąja informacija, kaip nustatyta taisyklių 85.2 papunktyje. Įspėjamoji informacija, jeigu augalų apsaugos produkto etiketėje nenurodyta kitaip, vienai parai po apdorojimo augalų apsaugos produktais išdėstoma prie kiekvieno įėjimo į patalpą. Po apdorojimo profesionaliam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais visi patalpų įėjimai privalo būti užrakinti ir į jas draudžiama įeiti vieną parą, jeigu augalų apsaugos produkto etiketėje nenurodyta kitaip. Jei patalpų apdorojimui yra naudojama stacionari apdorojimo įranga, patalpos privalo būti užrakintos ne vėliau kaip prieš 2 valandas iki apdorojimo darbų pradžios.

88. Augalų apsaugos produktų operatoriai, naudodami profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus, privalo naudoti augalų apsaugos produkto etiketėje nurodytas asmenines apsaugos priemones, atitinkančias LST EN standartų, nustatančių asmens apsaugos priemonėms keliamus reikalavimus, nuostatas. Jeigu augalų apsaugos produkto etiketėje nenurodyta apsauginė apranga, augalų apsaugos produktų operatoriai visada privalo dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2).

89. Jei augalų apsaugos produkto etiketėje nėra nurodytas laikotarpis, kuriam praėjus ūkio subjekto darbuotojai gali patekti į augalų apsaugos produktais apdorotus pastatus, patalpas, žemės sklypus, plotus, kitas teritorijas, patekti į šias vietas ar liesti, imti rankomis augalų apsaugos produktais apdorotus augalus leidžiama tik visiškai jiems išdžiūvus. Ūkio subjekto darbuotojai privalo dėvėti augalų apsaugos produkto etiketėje nurodytas asmenines apsaugos priemones. Jeigu augalų apsaugos produkto etiketėje nenurodytos asmeninės apsaugos priemonės, ūkio subjekto darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis arba kombinezoną bei rekomenduojama avėti sandarius batus ir mūvėti pirštines. Vertinant augalų apsaugos produktą registravimo metu ir nustačius, kad poveikis ūkio subjekto darbuotojams viršija leistiną poveikio lygį, Tarnyba, siekdama apsaugoti ūkio subjekto darbuotojus nuo neigiamo augalų apsaugos produktų poveikio, gali nurodyti naudoti asmenines apsaugos priemones ar saugų laukimo laikotarpį, tik po kurio galima eiti į augalų apsaugos produktais apdorotus plotus, pastatus, patalpas, žemės sklypus, kitas teritorijas ar liesti, imti rankomis augalų apsaugos produktais apdorotus augalus.

90. Siekiant sumažinti gruntinio ir paviršinio vandens augalų apsaugos produktais taršos riziką, apdorojimo įrangos išorė ir (ar) vidus nuplaunami purškiamame lauke švariu vandeniu. Purškiamo tirpalo likučiai, vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei skalauti ir (ar)  apdorojimo įrangos vidaus plovimui turi būti išpurkštas ant lauko, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Leidžiama  apdorojimo įrangos išorę ir (ar) vidų nuplauti tam tikslui atvirame ore įrengtose betoninėse (su išbetonuota plaunamo vandens surinkimo duobe) arba biologinėse (užpildytose organiniu mišiniu, kuris sudarytas iš durpių, žemių ir (ar) šiaudų) aikštelėse arba uždarose vėdinamose apdorojimo įrangos plovimo patalpose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

91. Žemės naudotojas, kuris nėra augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas, siekdamas apdoroti žemės ūkio ar miškų paskirties žemės plotus ar kitos paskirties žemės sklypus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, ar asmuo, siekdamas, kad augaliniai produktai, patalpos būtų apdorotos fumigantais, privalo kreiptis į apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugą teikiantį fizinį ar juridinį asmenį dėl apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugos suteikimo.

92. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai, išskyrus taisyklių 921, 922, 923, 924 punktuose nurodytus atvejus, privalo tvarkyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą, kurio forma nurodyta taisyklių 3 priede, ir pildyti šį žurnalą popieriuje, PPIS per elektroninius valdžios vartus arba elektroninėje formoje ne vėliau kaip per penkiolika kalendorinių dienų nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų panaudojimo. Jei augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas suteikė apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugą, kurios metu naudoti jo vardu įsigyti augalų apsaugos produktai, augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą popieriuje, elektroninėje formoje, prisijungęs prie PPIS per elektroninius valdžios vartus turi užpildyti apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugos gavėjas. Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalas turi būti nuolat saugomas augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų ir (ar) apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugos gavėjo buveinėje arba gyvenamojoje vietoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

Nr. 3D-134, 2021-03-01, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-04051

Nr. 3D-179, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04760

 

921. Augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas, apdorojantis žemės ūkio naudmenas ir (ar) kitus plotus nuo 200 ha, ne vėliau kaip per penkiolika kalendorinių dienų nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų panaudojimo privalo prisijungęs prie PPIS per elektroninius valdžios vartus užpildyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą, kurio forma nurodyta taisyklių 3 priede. Jei augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas suteikė apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugą, kurios metu naudoti jo vardu įsigyti augalų apsaugos produktai, augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą prisijungęs prie PPIS per elektroninius valdžios vartus turi užpildyti apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugos gavėjas.

Papildyta punktu:

Nr. 3D-179, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04760

 

93. Augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai privalo ne trumpiau kaip trejus metus saugoti augalų apsaugos produktų įsigijimo patvirtinimo dokumentus.

94. Sėkla beicais turi būti apdorojama beicavimo įranga patalpose, kuriose įrengtas mechaninis vėdinimas. Beicuota sėkla, skirta tiekti rinkai supilama į sandariai uždarytas pakuotes, kurių ženklinimas turi atitikti Reglamento (ES) Nr. 1107/2009 49 straipsnio 4 dalies reikalavimus.

95. Beicuota sėkla į sėjos vietą vežama sėjamųjų piltuvuose su sandariais dangčiais arba sandariai uždarytose pakuotėse, kurių ženklinimas turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 49 straipsnio 4 dalies reikalavimus.

96. Tarnybos pareigūnai Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka ima augalų apsaugos produktų, augalų ir (ar) jų dalių, ir (ar) dirvožemio ėminius augalų apsaugos produktų liekanoms nustatyti akredituotoje laboratorijoje, akredituotoje naudoti numatomų tirti augalų apsaugos produkto veikliųjų medžiagų ir (ar) jų skilimo produktų augaluose, jų dalyse ir (ar) dirvožemyje tyrimų metodus ar tirti augalų apsaugos produkto sudėtyje esančių medžiagų veikliųjų medžiagų tyrimų metodus, jei kyla įtarimas, kad augalų apsaugos produktų profesionalieji naudotojai:

96.1. naudodami augalų apsaugos produktus, nesilaikė augalų apsaugos produktų etiketėje nurodytų reikalavimų;

96.2. purkšdami žemės sklypą ar kitą plotą, nesilaikė šių taisyklių 72–73, 77, 80–83, 85 punktuose nurodytų reikalavimų.

97. Augalų apsaugos produktų, augalų ir (ar) jų dalių, ir (ar) dirvožemio ėminių laboratorinių tyrimų išlaidas apmoka:

97.1. augalų apsaugos produktų naudotojai, kai yra atlikti laboratoriniai tyrimai ir gauti rezultatai, patvirtinantys augalų apsaugos produktų naudojimo pažeidimą;

97.2. Tarnyba arba fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs Tarnybai prašymą atlikti augalų apsaugos produktų, augalų ir (ar) jų dalių, dirvožemio tyrimą, kai yra atlikti laboratoriniai tyrimai ir gauti rezultatai, nepatvirtinantys augalų apsaugos produktų naudojimo pažeidimo.

 

VIII SKYRIUS

NEPROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI SKIRTŲ AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

 

98. Augalų apsaugos produktų neprofesionaliajam naudotojui draudžiama naudoti profesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus, Lietuvos Respublikoje neregistruotus, falsifikuotus augalų apsaugos produktus, augalų apsaugos produktus, netapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams ir (ar) nei vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neregistruotu augalų apsaugos produktu beicuotą augalų sėklą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

99. Jei Tarnyba panaikino, pakeitė ar neatnaujino augalų apsaugos produkto registracijos, Tarnyba, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 46 straipsniu, gali nustatyti neprofesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų atsargų, esančių Lietuvos Respublikoje, saugojimo ir naudojimo laikotarpį.

100. Augalų apsaugos produktų neprofesionalusis naudotojas privalo laikytis šių taisyklių 72–74, 77 ir 79–83, 85 punktų reikalavimų.

101. Augalų apsaugos produktų neprofesionalusis naudotojas, naudodamas neprofesionaliajam naudojimui skirtus augalų apsaugos produktus, privalo laikytis augalų apsaugos produkto etiketėje nurodytų reikalavimų.

102. Siekiant nustatyti, ar neprofesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai buvo naudoti laikantis etiketėje nurodytų reikalavimų, Tarnybos pareigūnai Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka ima augalų apsaugos produktų, augalų ir (ar) jų dalių, ir (ar) dirvožemio ėminius, kurių tyrimų išlaidų apmokėjimo tvarka nustatyta šių taisyklių 97 punkte.

 

 

 

IX SKYRIUS

FUMIGANTŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

 

103. Vykdyti veiklą, kurios metu naudojami nuodingosioms medžiagoms priskiriami fumigantai, galima tik turint Leidimą vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, kurį išduoda Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, vadovaudamasis Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 302 „Dėl Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

104. Atlikti augalų ir (ar) augalinių produktų fumigavimą fumigantais, kurie išskiria fosfino dujas jų laikymo patalpose (sandėliuose, grūdų talpyklose (bokštuose), geležinkelio vagonuose, jūriniuose konteineriuose ir kt.) ir (ar) tuščių patalpų fumigavimą gali tik operatoriai, turintys Augalų apsaugos ar kitą jam prilyginamą Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė vykdyti fumigavimo veiklą. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, operatoriai privalo nustatyti fumigavimo ir saugos zonų ribas, matuojant dujų koncentraciją, privalo numatyti šių zonų ženklinimą, nustatyti konkrečių asmenų patekimą į šias zonas, nustatyti šiems asmenims standartus atitinkančias asmenines apsaugos priemones, taip pat pasibaigus fumigavimui, privaloma numatyti patalpų aeraciją ir nustatyti įėjimo į patalpas po fumigavimo laiką:

104.1. fumigavimo zonoje vykdomas fumigavimas. Esant reikalui (avarijos, nuotėkio atveju), įeiti į fumigavimo zoną gali tik su fumigantais galintys dirbti operatoriai ir turintys Augalų apsaugos ar kitą jam prilyginamą Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė vykdyti fumigavimo veiklą. Fumigavimą atlieka ne mažiau kaip 2 operatoriai. Operatorių darbų vadovas privalo užtikrinti, kad į šią zoną nepatektų jokie kiti asmenys ar gyvūnai. Atlikus fumigavimą, kiekvienas galimas įėjimas turi būti užrakintas bei paženklintas pagal Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų reikalavimus draudžiamuoju ženklu „Pašaliniams įeiti draudžiama“ ir įspėjamuoju ženklu „Toksinė medžiaga”, nurodyta informacija apie fumigavimo pradžią ir pabaigą, taip pat operatoriaus ir jo vadovo kontaktiniai telefono numeriai. Fumigavimo zonoje atliekant fumigavimą, dujų koncentracija turi būti lygi 0,1 ppm (kur ppm – milijoninė tūrio dalis) arba 0,14 mg/m3) ar aukštesnė. Operatoriai fumigavimo metu privalo naudoti autonominius suslėgto oro kvėpavimo aparatus, atitinkančius standartą LST EN 137 (Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Autonominiai atviros apytakos suslėgtojo oro kvėpavimo aparatai su ištisine veido kauke. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas), dėvėti tinkamą nepralaidžią dujoms (1 tipo) apsauginę nuo skystųjų ir dujinių cheminių medžiagų aprangą, atitinkančią standartą LST EN 943-1 (Apsauginė apranga nuo skystųjų ir dujinių chemikalų, įskaitant skystuosius aerozolius ir kietąsias daleles. 1 dalis. Ventiliuojamų ir neventiliuojamų, nepralaidžių dujoms (1 tipo) ir nedujinėms medžiagoms (2 tipo) kostiumų, apsaugančių nuo chemikalų, eksploatacinių savybių reikalavimai), mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą LST EN 374-1 (Apsauginės pirštinės nuo chemikalų ir mikroorganizmų. 1 dalis. Terminai ir darbinių charakteristikų reikalavimai), naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį, atitinkančius standartą LST EN 166 (Asmeninė akių apsauga. Techniniai reikalavimai) ir naudoti asmeninį fosfino dujų koncentracijos nustatymo analizatorių, rekomenduojama elektroninį;

104.2. aplink fumigavimo zoną nustatoma saugos zona. Į šią zoną gali patekti tik su fumigantais galintys dirbti operatoriai, turintys Augalų apsaugos ar kitą jam prilyginamą Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje išduotą pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė atlikti fumigavimo veiklą. Visiems kitiems asmenims bei gyvūnams patekti į šią zoną griežtai draudžiama. Saugos zona turi būti aptverta signaline juosta bei paženklinta pagal Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų reikalavimus įspėjamaisiais ženklais „Pavojinga. Nuodingos dujos“. Naudojant fumigantus, išskiriančius fosfino dujas, saugos zonoje fosfino dujų koncentracija turi būti lygi arba aukštesnė už 0,01 ppm (0,014 mg/m3), bet žemesnė nei 0,1 ppm (0,14 mg/m3). Šioje zonoje dirbantiems operatoriams, naudojant fosfiną, privaloma naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones – ištisines kaukes, atitinkančias standartą LST EN 136+AC (Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Ištisinės kaukės. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas) ar puskaukes, atitinkančias standartą LST EN 140+AC (Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Puskaukės ir ketvirtinės kaukės. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas) su B1P3 klasės dujų filtrais, atitinkančiais standartą LST EN 14387+A1 (Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Dujų filtrai ir sudėtiniai filtrai. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas), dėvėti tinkamą nepralaidžią dujoms (1 tipo) apsauginę nuo skystųjų ir dujinių cheminių medžiagų aprangą, atitinkančią standartą LST EN 943-1 (Apsauginė apranga nuo skystųjų ir dujinių chemikalų, įskaitant skystuosius aerozolius ir kietąsias daleles. 1 dalis. Ventiliuojamų ir neventiliuojamų, nepralaidžių dujoms (1 tipo) ir nedujinėms medžiagoms (2 tipo) kostiumų, apsaugančių nuo chemikalų, eksploatacinių savybių reikalavimai), naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį, atitinkančius standartą LST EN 166 (Asmeninė akių apsauga. Techniniai reikalavimai) ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą LST EN 374-1 (Apsauginės pirštinės nuo chemikalų ir mikroorganizmų. 1 dalis. Terminai ir darbinių charakteristikų reikalavimai);

104.3. fumigavimo dujų koncentracijos matavimus fumigavimo ir saugos zonoje atlieka tik operatorius. Naudojant fumigantus, išskiriančius fosfino dujas, fosfino dujų koncentracija nustatoma naudojantis nešiojamais rankiniais, elektroniniais dujų analizatoriais arba naudojant tinkamo jautrumo asmeninius detektorius. Dujų koncentracija fumigavimo ir saugos zonoje matuojama praėjus 6, 12, 24, 48, 72 ir t. t. valandoms. Trumpiausia fumigavimo trukmė nurodoma augalų apsaugos produkto etiketėje ir priklauso nuo aplinkos oro temperatūros;

104.4. operatoriams atlikus fumigavimą, būtina aeruoti patalpas. Aeracijos trukmė nurodoma augalų apsaugos produkto etiketėje. Panaudojus fosfiną, trumpiausia patalpų aeracijos trukmė yra 2 dienos naudojant galingą oro pūstuvą, veikiantį po 2 valandas su 2 valandų pertraukomis;

104.5. atlikus patalpų aeraciją, fumigavimo zonoje po fosfino naudojimo jo dujų koncentracijai nukritus žemiau 0,01 ppm (0,014 mg/m3) ir gavus operatoriaus leidimą, ūkio subjekto darbuotojai gali įeiti į patalpas. Ūkio subjekto darbuotojams rekomenduojama naudoti puskaukes, atitinkančias standartą LST EN 140+AC (Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Puskaukės ir ketvirtinės kaukės. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas) su B2A2 klasės dujų filtrais, atitinkančiais standartą LST EN 14387+A1 (Kvėpavimo organų apsaugos priemonės. Dujų filtrai ir sudėtiniai filtrai. Reikalavimai, bandymai, ženklinimas), mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, atitinkančias standartą LST EN 374–1 (Apsauginės pirštinės nuo chemikalų ir mikroorganizmų. 1 dalis. Terminai ir darbinių charakteristikų reikalavimai) ir dėvėti darbo drabužius, nurodytus taisyklių 88 punkte, arba apsauginę aprangą (6 tipo) nuo skystųjų cheminių medžiagų, atitinkančią standartą LST EN 13034 (Apsauginė apranga nuo skystųjų chemikalų. Trumpalaikės apsauginės aprangos nuo skystųjų chemikalų naudojimo reikalavimai).

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

105. Fumigavimą atlikęs asmuo užpildo augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą, nurodytą taisyklių 3 priede ir surašo fumigavimo sertifikatą, kuriame turi būti nurodyta ši informacija:

105.1. fumigavimo sertifikato numeris;

105.2. fumigavimo sertifikato išdavimo data;

105.3. fumigavimo darbų užsakovo duomenys: jeigu fumigavimo darbų užsakovas yra fizinis asmuo, – fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, jeigu fumigavimo darbų užsakovas yra juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas;

105.4. patalpos ar vietos, kurioje buvo atlikti fumigavimo darbai, adresas ir, jei yra, patalpos ar vietos unikalus numeris;

105.5. fumigavimo objektas;

105.6. fumiganto ir jo veikliosios medžiagos pavadinimas;

105.7. panaudota fumiganto norma;

105.8. fumigavimo trukmė;

105.9. fumigavimo zonos žemiausia temperatūra;

105.10. fumigavimo ir ventiliacijos (jeigu ji atlikta) data;

105.11. fumigavimą atlikusio fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, jeigu fumigavimą atliko juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas;

105.12. fumigavimą atlikusio fizinio ar juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė.

 

X SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOJE NEREGISTRUOTŲ, FALSIFIKUOTŲ AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ IR (AR) AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ, NETAPAČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE REGISTRUOTIEMS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAMS, IŠĖMIMAS IŠ RINKOS

 

106. Tarnybos pareigūnai nedelsdami priima sprendimą uždrausti augalų apsaugos produktus, taip pat augalų apsaugos produktu beicuotą augalų sėklą saugoti, tiekti rinkai ir (ar) naudoti, jei:

106.1. nustatė, kad augalų apsaugos produktas yra neregistruotas Lietuvos Respublikoje, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalyje ir (ar) 53 straipsnyje nustatytas išimtis, ir (ar)

106.2. nustatė, kad augalų apsaugos produktas yra netapatus Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, ir (ar)

106.3. nustatė, kad augalų apsaugos produkto etiketėje nurodyta informacija neatitinka Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produkto ar augalų apsaugos produkto, kuriuo prekiaujama kaip tapačiu Lietuvos Respublikoje registruotam augalų apsaugos produktui, etiketėje nurodytos informacijos, ir (ar)

106.4. nustatė, kad augalų apsaugos produkto kilmė ir (ar) jo veikliosios medžiagos kilmė neatitinka registruoto Lietuvos Respublikoje augalų apsaugos produkto kilmės ir (ar) jo veikliosios medžiagos kilmės, ir (ar)

106.5. gavo augalų apsaugos produktų ėminių laboratorinių tyrimų rezultatų išvadas, patvirtinančias, kad augalų apsaugos produktų kokybinė ir (ar) kiekybinė sudėtis neatitinka Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produkto kokybinės ir (ar) kiekybinės sudėties, ir (ar)

106.6. nustatė, kad saugomi platinimo tikslais, platinami pasibaigusio galiojimo termino augalų apsaugos produktai, kuriems neatlikti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai ar kurių kiekybinė ir (ar) kokybinė sudėtis neatitinka Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produkto sudėties ir (ar)

106.7. nustatė, kad platinama nei vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neregistruotu augalų apsaugos produktu beicuota augalų sėkla.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

107. Tarnybos pareigūnų priimtame sprendime uždrausti augalų apsaugos produktus saugoti, tiekti rinkai ir (ar) naudoti nurodomas uždrausto saugoti, tiekti rinkai ir (ar) naudoti (toliau – Tarnybos sprendimas) augalų apsaugos produkto pavadinimas, partijos numeris, kiekis, terminas augalų apsaugos produktus išimti iš rinkos ir (ar) data, nuo kurios augalų apsaugos produktas negali būti saugomas, tiekiamas rinkai ir (ar) naudojamas, išdėstoma sprendimo priėmimo priežastis, motyvai ir priimto sprendimo apskundimo tvarka. Apie šį sprendimą ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo sprendimo priėmimo informuojamas augalų apsaugos produktų turėtojas vienu iš šių taisyklių 4 punkte nurodytu būdu. Augalų apsaugos produktų turėtojas per Tarnybos sprendime nurodytą terminą privalo savo lėšomis augalų apsaugos produktus išimti iš rinkos ir užtikrinti, kad nebūtų padaryta žala žmonių, gyvūnų sveikatai ir aplinkai. Augalų apsaugos produktų turėtojas iki Tarnybos sprendime nurodytos datos turi laikyti juos augalų apsaugos produktų saugojimo paskirties patalpose atskirai nuo neišimtų iš rinkos saugomų, tiekiamų rinkai ir (ar) naudojamų augalų apsaugos produktų.

108. Augalų apsaugos produktų turėtojas uždraustus saugoti, tiekti rinkai ir (ar) naudoti Lietuvos Respublikoje neregistruotus augalų apsaugos produktus, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 28 straipsnio 2 dalyje ir 53 straipsnyje nurodytus atvejus,  ar falsifikuotus augalų apsaugos produktus ir (ar) augalų apsaugos produktus, netapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams, nei vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje neregistruotu augalų apsaugos produktu beicuotą sėklą, pasibaigusio galiojimo termino augalų apsaugos produktus, kuriems neatlikti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai, ar pasibaigusio galiojimo termino augalų apsaugos produktus, kurių kiekybinė ir (ar) kokybinė sudėtis neatitinka Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produkto sudėties, ne vėliau kaip per 1 kalendorinę dieną nuo priimto Tarnybos sprendimo gavimo dienos privalo išimti iš rinkos tokius augalų apsaugos produktus ir per 10 kalendorinių dienų nuo priimto Tarnybos sprendimo gavimo dienos savo lėšomis privalo perduoti šiuos augalų apsaugos produktus tik atliekas tvarkančiai įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokias atliekas, ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo augalų apsaugos produktų perdavimo atliekas tvarkančiai įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokias atliekas, vienu iš šių taisyklių 4 punkte nurodytų būdų pateikti dokumentus Tarnybai, kuriais patvirtinamas augalų apsaugos produktų perdavimas atliekas tvarkančiai įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokias atliekas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

109. Augalų apsaugos produktų turėtojas uždraustus saugoti neregistruotus, falsifikuotus, netapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams ar pasibaigusio galiojimo augalų apsaugos produktus, kuriems neatlikti kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai, taip pat pasibaigusio galiojimo augalų apsaugos produktai, kurių kiekybinė ir (ar) kokybinė sudėtis neatitinka Lietuvos Respublikoje registruoto augalų apsaugos produkto sudėties, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Tarnybos priimto sprendimo gavimo dienos savo lėšomis turi perduoti šiuos augalų apsaugos produktus atliekas tvarkančiai įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokias atliekas, ir ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo augalų apsaugos produktų perdavimo atliekas tvarkančiai įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokias atliekas, vienu iš šių taisyklių 4 punkte nurodytų būdų pateikti Tarnybai dokumentus, kuriais patvirtinamas augalų apsaugos produktų perdavimas.

110. Lietuvos Respublikoje atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

111. Tarnyba priimtus sprendimus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo užregistruoja Išimtų iš rinkos augalų apsaugos produktų žurnale, kuris skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje.

112. Išimtų iš rinkos augalų apsaugos produktų žurnale nurodoma:

112.1. eilės numeris;

112.2. įrašo data;

112.3. augalų apsaugos produkto pavadinimas;

112.4. augalų apsaugos produkto uždraudimo saugoti, tiekti rinkai ir (ar) naudoti priežastis:

112.5. augalų apsaugos produkto uždraudimo saugoti, tiekti rinkai ir (ar) naudoti data;

112.6. uždrausto saugoti, tiekti rinkai ir (ar) naudoti augalų apsaugos produkto kiekis;

112.7. augalų apsaugos produkto išėmimo iš rinkos data;

112.8. augalų apsaugos produkto perdavimo atliekas tvarkančiai įmonei data, augalų apsaugos produkto pavadinimas, kiekis, atliekas tvarkančios įmonės pavadinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

113. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

_____________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-695, 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 92-4868 (2010-08-03), i. k. 1102330ISAK003D-695

Nr. 3D-679, 2012-08-23, Žin., 2012, Nr. 100-5108 (2012-08-28), i. k. 1122330ISAK003D-679

Nr. 3D-321, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-29, i. k. 2014-05816

 

 

Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo,

saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai

taisyklių

1 priedas

 

AUGALŲ APSAUGOS MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ PROGRAMA

 

1. Augalų apsaugos mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų programa skirta augalų apsaugos konsultantams, augalų apsaugos produktų profesionaliesiems naudotojams, augalų apsaugos produktų platintojams.

2. Augalų apsaugos konsultantų augalų apsaugos mokymo kurso programą sudaro šie mokymo dalykai:

2.1. supažindinimas su teisės aktais, reglamentuojančiais:

2.1.1. augalų apsaugos produktų įvežimą, vežimą, saugojimą, tiekimą rinkai, naudojimą;

2.1.2. profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos tvarkymą;

2.2. supažindinimas su neregistruotų, falsifikuotų augalų apsaugos produktų ir (ar) netapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams keliama rizika ir šiems produktams nustatyti taikomais metodais;

2.3. augalų apsaugos produktų keliamas pavojus ir rizikos kriterijai: rizika asmenims (augalų apsaugos produktų operatoriams, gyventojams, pašaliniams asmenims, asmenims, patenkantiems į augalų apsaugos produktais apdorotus plotus, nuimantiems augalų apsaugos produktais apdorotą derlių ar vartojantiems augalų apsaugos produktais apdorotus augalus). Apsinuodijimo augalų apsaugos produktais požymiai ir pirmosios pagalbos priemonės. Augalų apsaugos produktų keliama rizika netiksliniams organizmams, naudingiesiems vabzdžiams, laukinei gyvūnijai, bioįvairovei ir aplinkai;

2.4. integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės strategija, priemonės ir metodai siekiant sumažinti augalų apsaugos produktų naudojimą ir jų keliamą riziką žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai. Ekologinės žemdirbystės principai. Geros augalų apsaugos praktikos taisyklės;

2.5. augalų apsaugos produktų ir jų naudojimo metodų lyginamasis vertinimas. Mažiausią neigiamą poveikį žmonių sveikatai, aplinkai, netiksliniams organizmams ir veiksmingą poveikį kenksmingiesiems organizmams naikinti turinčių registruotų augalų apsaugos produktų parinkimas;

2.6. supažindinimas su naudojamomis priemonėmis, augalų apsaugos produktų keliamai rizikai žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai sumažinti: augalų apsaugos produktų saugojimo vietų įrengimas laikantis saugos reikalavimų, augalų apsaugos produktų tvarkymo, naudojimo ir tirpalų ruošimo reikalavimai, tuščių augalų apsaugos produktų pakuočių, kitų medžiagų, turėjusių sąlytį su augalų apsaugos produktais, ir nepanaudotų augalų apsaugos produktų (tirpalo (-ų) ar koncentrato) kiekių, esančių augalų apsaugos produktų purškimo įrangos rezervuaruose, šalinimas. Supažindinimas su rekomenduojamomis asmeninės apsaugos priemonėmis augalų apsaugos produktų operatoriams;

2.7. rizikos kriterijai (klimatas, dirvožemis, augalų rūšys ir reljefas), turintys įtakos geriamojo vandens gavybai;

2.8. augalų apsaugos produktų purškimo įrangos kalibravimo reikalavimai, augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimo būdai, keliantys mažiausią riziką augalų apsaugos produktų profesionaliajam naudotojui, kitiems asmenims, netikslinėms gyvūnų ir augalų rūšims, bioįvairovei ir aplinkai, įskaitant vandens šaltinius;

2.9. augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimo, įskaitant specialias augalų apsaugos produktų purškimo technologijas (purškimas mažais kiekiais ir mažo slinkio purkštukais) ir šios įrangos priežiūros reikalavimai. Supažindinimas su augalų apsaugos produktų purškimo įrangos techninės apžiūros tikslais ir purškimo kokybės gerinimo būdais. Supažindinimas su konkrečia rizika, susijusia su rankinės ar nugarinės augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimu ir taikytinomis rizikos valdymo priemonėmis;

2.10. neatidėliotini veiksmai, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, aplinką, įskaitant vandens šaltinius, nutekėjus augalų apsaugos produktams į aplinką ir ją užteršus;

2.11. vandenų apsaugos priemonės saugomose teritorijose ir požeminio vandens  vandenviečių apsaugos zonose;

2.12. sveikatos stebėsenos priemonės ir informavimas apie nelaimingus atsitikimus ar galimai nelaimingus atsitikimus, susijusius su augalų apsaugos produktų naudojimu.

3. Augalų apsaugos konsultantų kvalifikacijos tobulinimo kurso programą sudaro šie mokymo dalykai:

3.1. supažindinimas su teisės aktais, reglamentuojančiais:

3.1.1. augalų apsaugos produktų įvežimą, vežimą, saugojimą, tiekimą rinkai, naudojimą;

3.1.2. profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos tvarkymą;

3.2. augalų apsaugos produktų keliamas pavojus ir rizikos kriterijai: rizika asmenims (augalų apsaugos produktų operatoriams, gyventojams, pašaliniams asmenims, asmenims, patenkantiems į augalų apsaugos produktais apdorotus plotus, nuimantiems augalų apsaugos produktais apdorotą derlių ar vartojantiems augalų apsaugos produktais apdorotus augalus). Apsinuodijimo augalų apsaugos produktais požymiai ir pirmosios pagalbos priemonės. Augalų apsaugos produktų keliama rizika netiksliniams organizmams, naudingiesiems vabzdžiams, laukinei gyvūnijai, bioįvairovei ir aplinkai;

3.3. integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės strategija, priemonės ir metodai, siekiant sumažinti augalų apsaugos produktų naudojimą ir jų keliamą riziką žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai. Augalų apsaugos produktų keliama rizika netiksliniams organizmams, naudingiesiems vabzdžiams, laukinei gyvūnijai, bioįvairovei ir aplinkai;

3.4. augalų apsaugos produktų ir jų naudojimo metodų lyginamasis vertinimas. Mažiausią neigiamą poveikį žmonių sveikatai, aplinkai, netiksliniams organizmams ir veiksmingą poveikį kenksmingiesiems organizmams naikinti turinčių registruotų augalų apsaugos produktų parinkimas;

3.5. supažindinimas su naudojamomis priemonėmis, augalų apsaugos produktų keliamai rizikai žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai sumažinti: augalų apsaugos produktų saugojimo vietų įrengimas laikantis saugos reikalavimų, augalų apsaugos produktų tvarkymo, naudojimo ir tirpalų ruošimo reikalavimai, tuščių augalų apsaugos produktų pakuočių, kitų medžiagų, turėjusių sąlytį su augalų apsaugos produktais, ir nepanaudotų augalų apsaugos produktų (tirpalo (-ų) ar koncentrato) kiekių, esančių augalų apsaugos produktų purškimo įrangos rezervuaruose, šalinimas. Supažindinimas su asmeninės apsaugos priemonėmis augalų apsaugos produktų operatoriams;

3.6. rizikos kriterijai (klimatas, dirvožemis, augalų rūšys ir reljefas), turintys įtakos geriamojo vandens gavybai;

3.7. konkreti rizika, susijusi su rankinės ar nugarinės augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimu ir rizikos valdymo priemonių taikymas;

3.8. neatidėliotini veiksmai, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, aplinką, įskaitant vandens šaltinius, nutekėjus augalų apsaugos produktams į aplinką ir ją užteršus;

3.9. sveikatos stebėsenos priemonės ir informavimas apie nelaimingus atsitikimus ar galimai nelaimingus atsitikimus, susijusius su augalų apsaugos produktų naudojimu.

4. Augalų apsaugos produktų platintojų augalų apsaugos mokymo kurso programą sudaro šie mokymo dalykai:

4.1. supažindinimas su teisės aktais, reglamentuojančiais:

4.1.1. augalų apsaugos produktų įvežimą, vežimą, saugojimą, tiekimą rinkai naudojimą;

4.1.2. profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos tvarkymą;

4.2. supažindinimas su neregistruotų, falsifikuotų augalų apsaugos produktų ir (ar) netapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams keliama rizika ir šiems produktams nustatyti taikomais metodais;

4.3. augalų apsaugos produktų keliamas pavojus ir rizikos kriterijai: rizika asmenims (augalų apsaugos produktų operatoriams, gyventojams, pašaliniams asmenims, asmenims, patenkantiems į augalų apsaugos produktais apdorotus plotus, nuimantiems augalų apsaugos produktais apdorotą derlių ar vartojantiems augalų apsaugos produktais apdorotus augalus). Apsinuodijimo augalų apsaugos produktais požymiai ir pirmosios pagalbos priemonės. Augalų apsaugos produktų keliama rizika netiksliniams organizmams, naudingiesiems vabzdžiams, laukinei gyvūnijai, bioįvairovei ir aplinkai;

4.4. integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės strategija ir metodai, geros augalų apsaugos praktikos taisyklės, biologiniai kenksmingųjų organizmų kontrolės metodai;

4.5. lyginamasis vertinimas, kurio tikslas augalų apsaugos produktų profesionaliesiems naudotojams padėti išsirinkti registruotus augalų apsaugos produktus, kuriuos naudojant tam tikriems kenksmingiesiems organizmams naikinti, poveikis žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams, aplinkai bus mažiausias;

4.6. supažindinimas su naudojamomis priemonėmis, augalų apsaugos produktų keliamai rizikai žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai sumažinti: augalų apsaugos produktų saugojimo vietų įrengimas laikantis saugos reikalavimų, augalų apsaugos produktų tvarkymo, naudojimo ir tirpalų ruošimo reikalavimai, tuščių augalų apsaugos produktų pakuočių, kitų medžiagų, turėjusių sąlytį su augalų apsaugos produktais, ir nepanaudotų augalų apsaugos produktų (tirpalo (-ų) ar koncentrato) kiekių, esančių augalų apsaugos produktų purškimo įrangos rezervuaruose, šalinimas. Supažindinimas su rekomenduojamomis asmeninės apsaugos priemonėmis augalų apsaugos produktų operatoriams;

4.7. neatidėliotini veiksmai, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, aplinką, įskaitant vandens šaltinius, nutekėjus augalų apsaugos produktams į aplinką ir ją užteršus;

4.8. vandenų apsaugos priemonės saugomose teritorijose ir požeminio  vandens vandenviečių  apsaugos zonose;

4.9. sveikatos stebėsenos priemonės ir informavimas apie nelaimingus atsitikimus ar galimai nelaimingus atsitikimus, susijusius su augalų apsaugos produktų naudojimu.

5. Augalų apsaugos produktų platintojų kvalifikacijos tobulinimo kurso programą sudaro šie mokymo dalykai:

5.1. supažindinimas su teisės aktais, reglamentuojančiais:

5.1.1. augalų apsaugos produktų įvežimą, vežimą, saugojimą, naudojimą, tiekimą rinkai;

5.1.2. profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos tvarkymą;

5.2. supažindinimas su neregistruotų, falsifikuotų augalų apsaugos produktų ir (ar) netapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams keliama rizika ir šiems produktams nustatyti taikomais metodais;

5.3. augalų apsaugos produktų keliamas pavojus ir rizikos kriterijai: rizika asmenims (augalų apsaugos produktų operatoriams, gyventojams, pašaliniams asmenims, asmenims, patenkantiems į augalų apsaugos produktais apdorotus plotus, nuimantiems augalų apsaugos produktais apdorotą derlių ar vartojantiems augalų apsaugos produktais apdorotus augalus). Apsinuodijimo augalų apsaugos produktais požymiai ir pirmosios pagalbos priemonės. Augalų apsaugos produktų keliama rizika netiksliniams organizmams, naudingiesiems vabzdžiams, laukinei gyvūnijai, bioįvairovei ir aplinkai;

5.4. integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės strategija ir metodai, geros augalų apsaugos praktikos taisyklės, biologiniai kenksmingųjų organizmų kontrolės metodai;

5.5. lyginamasis vertinimas, kurio tikslas profesionaliesiems augalų apsaugos produktų naudotojams padėti išsirinkti registruotus augalų apsaugos produktus, kuriuos naudojant tam tikriems kenksmingiesiems organizmams naikinti, poveikis žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams, aplinkai bus mažiausias;

5.6. supažindinimas su naudojamomis priemonėmis, augalų apsaugos produktų keliamai rizikai žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai sumažinti: augalų apsaugos produktų saugojimo vietų įrengimas laikantis saugos reikalavimų, augalų apsaugos produktų tvarkymo, naudojimo ir tirpalų ruošimo reikalavimai, tuščių augalų apsaugos produktų pakuočių, kitų medžiagų, turėjusių sąlytį su augalų apsaugos produktais, ir nepanaudotų augalų apsaugos produktų (tirpalo (-ų) ar koncentrato) kiekių, esančių augalų apsaugos produktų purškimo įrangos rezervuaruose, šalinimas. Supažindinimas su asmeninės apsaugos priemonėmis augalų apsaugos produktų operatoriams;

5.7. sveikatos stebėsenos priemonės ir informavimas apie nelaimingus atsitikimus ar galimai nelaimingus atsitikimus, susijusius su augalų apsaugos produktų naudojimu.

6. Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymo kurso programą sudaro šie mokymo dalykai:

6.1. supažindinimas su teisės aktais, reglamentuojančiais:

6.1.1. augalų apsaugos produktų įvežimą, vežimą, saugojimą, naudojimą, tiekimą rinkai;

6.1.2. profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos tvarkymą;

6.2. supažindinimas su neregistruotų, falsifikuotų augalų apsaugos produktų ir (ar) netapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams keliama rizika ir šiems produktams nustatyti taikomais metodais;

6.3. augalų apsaugos produktų keliamas pavojus ir rizikos kriterijai: rizika asmenims (augalų apsaugos produktų operatoriams, gyventojams, pašaliniams asmenims, asmenims, patenkantiems į augalų apsaugos produktais apdorotus plotus, nuimantiems augalų apsaugos produktais apdorotą derlių ar vartojantiems augalų apsaugos produktais apdorotus augalus). Apsinuodijimo augalų apsaugos produktais požymiai ir pirmosios pagalbos priemonės. Augalų apsaugos produktų keliama rizika netiksliniams organizmams, naudingiesiems vabzdžiams, laukinei gyvūnijai, bioįvairovei ir aplinkai;

6.4. integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės strategija, priemonės ir metodai siekiant sumažinti augalų apsaugos produktų naudojimą ir jų keliamą riziką žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai. Ekologinės žemdirbystės principai. Geros augalų apsaugos praktikos taisyklės;

6.5. lyginamasis vertinimas, kurio tikslas profesionaliesiems augalų apsaugos produktų naudotojams padėti išsirinkti registruotus augalų apsaugos produktus, kuriuos naudojant tam tikriems kenksmingiesiems organizmams naikinti, poveikis žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams, aplinkai bus mažiausias;

6.6. supažindinimas su naudojamomis priemonėmis, augalų apsaugos produktų keliamai rizikai žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai sumažinti: augalų apsaugos produktų saugojimo vietų įrengimas laikantis saugos reikalavimų, augalų apsaugos produktų tvarkymo, naudojimo ir tirpalų ruošimo reikalavimai, tuščių augalų apsaugos produktų pakuočių, kitų medžiagų, turėjusių sąlytį su augalų apsaugos produktais, ir nepanaudotų augalų apsaugos produktų (tirpalo (-ų) ar koncentrato) kiekių, esančių augalų apsaugos produktų purškimo įrangos rezervuaruose, šalinimas. Supažindinimas su asmeninės apsaugos priemonėmis augalų apsaugos produktų operatoriams;

6.7. rizikos kriterijai (klimatas, dirvožemis, augalų rūšys ir reljefas), turintys įtakos geriamojo vandens gavybai;

6.8. augalų apsaugos produktų purškimo įrangos kalibravimo reikalavimai, augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimo būdai, keliantys mažiausią riziką augalų apsaugos produktų profesionaliajam naudotojui, kitiems asmenims, netikslinėms gyvūnų ir augalų rūšims, bioįvairovei ir aplinkai, įskaitant vandens šaltinius;

6.9. augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimo, įskaitant specialias augalų apsaugos produktų purškimo technologijas (purškimas mažais kiekiais ir mažo slinkio purkštukais) ir šios įrangos priežiūros reikalavimai. Supažindinimas su augalų apsaugos produktų purškimo įrangos techninės apžiūros tikslais ir purškimo kokybės gerinimo būdais. Supažindinimas su konkrečia rizika, susijusia su rankinės ar nugarinės augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimu ir taikytinomis rizikos valdymo priemonėmis;

6.10. neatidėliotini veiksmai, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, aplinką, įskaitant vandens šaltinius, nutekėjus augalų apsaugos produktams į aplinką ir ją užteršus;

6.11. vandenų apsaugos priemonės saugomose teritorijose ir požeminio vandens  vandenviečių apsaugos zonose;

6.12. sveikatos stebėsenos priemonės ir informavimas apie nelaimingus atsitikimus ar galimai nelaimingus atsitikimus, susijusius su augalų apsaugos produktų naudojimu.

7. Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų kvalifikacijos tobulinimo kurso programą sudaro šie mokymo dalykai:

7.1. supažindinimas su teisės aktais, reglamentuojančiais:

7.1.1. augalų apsaugos produktų įvežimą, vežimą, saugojimą, naudojimą, tiekimą rinkai;

7.1.2. profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų apskaitos tvarkymą;

7.2. supažindinimas su neregistruotų, falsifikuotų augalų apsaugos produktų ir (ar) netapačių Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams keliama rizika ir šiems produktams nustatyti taikomais metodais;

7.3. augalų apsaugos produktų keliamas pavojus ir rizikos kriterijai: rizika asmenims (augalų apsaugos produktų operatoriams, gyventojams, pašaliniams asmenims, asmenims, patenkantiems į augalų apsaugos produktais apdorotus plotus, nuimantiems augalų apsaugos produktais apdorotą derlių ar vartojantiems augalų apsaugos produktais apdorotus augalus). Apsinuodijimo augalų apsaugos produktais požymiai ir pirmosios pagalbos priemonės. Augalų apsaugos produktų keliama rizika netiksliniams organizmams, naudingiesiems vabzdžiams, laukinei gyvūnijai, bioįvairovei ir aplinkai;

7.4. integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės strategija, priemonės ir metodai siekiant sumažinti augalų apsaugos produktų naudojimą ir jų keliamą riziką žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai. Ekologinės žemdirbystės principai. Geros augalų apsaugos praktikos taisyklės;

7.5. lyginamasis vertinimas, kurio tikslas profesionaliesiems augalų apsaugos produktų naudotojams padėti išsirinkti registruotus augalų apsaugos produktus, kuriuos naudojant tam tikriems kenksmingiesiems organizmams naikinti, poveikis žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams, aplinkai bus mažiausias;

7.6. supažindinimas su naudojamomis priemonėmis, augalų apsaugos produktų keliamai rizikai žmonių sveikatai, netiksliniams organizmams ir aplinkai sumažinti: augalų apsaugos produktų saugojimo vietų įrengimas laikantis saugos reikalavimų, augalų apsaugos produktų tvarkymo, naudojimo ir tirpalų ruošimo reikalavimai, tuščių augalų apsaugos produktų pakuočių, kitų medžiagų, turėjusių sąlytį su augalų apsaugos produktais, ir nepanaudotų augalų apsaugos produktų (tirpalo (-ų) ar koncentrato) kiekių, esančių augalų apsaugos produktų purškimo įrangos rezervuaruose, šalinimas. Supažindinimas su asmeninės apsaugos priemonėmis augalų apsaugos produktų operatoriams;

7.7. rizikos kriterijai (klimatas, dirvožemis, augalų rūšys ir reljefas), turintys įtakos geriamojo vandens gavybai;

7.8. augalų apsaugos produktų purškimo įrangos kalibravimo reikalavimai, augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimo būdai, keliantys mažiausią riziką augalų apsaugos produktų profesionaliajam naudotojui, kitiems asmenims, netikslinėms gyvūnų ir augalų rūšims, bioįvairovei ir aplinkai, įskaitant vandens šaltinius;

7.9. augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimo, įskaitant specialias augalų apsaugos produktų purškimo technologijas (purškimas mažais kiekiais ir mažo slinkio purkštukais) ir šios įrangos priežiūros reikalavimai. Supažindinimas su augalų apsaugos produktų purškimo įrangos techninės apžiūros tikslais ir purškimo kokybės gerinimo būdais. Supažindinimas su konkrečia rizika, susijusia su rankinės ar nugarinės augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimu ir taikytinomis rizikos valdymo priemonėmis;

7.10. neatidėliotini veiksmai, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, aplinką, įskaitant vandens šaltinius, nutekėjus augalų apsaugos produktams į aplinką ir ją užteršus;

7.11. sveikatos stebėsenos priemonės ir informavimas apie nelaimingus atsitikimus ar galimai nelaimingus atsitikimus, susijusius su augalų apsaugos produktų naudojimu.

_______________________

 

Augalų apsaugos produktų saugojimo,

tiekimo rinkai,  naudojimo, taisyklių

2 priedas

 

(Augalų apsaugos pažymėjimo forma)

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

________________________________________________________________________________

(augalų apsaugos pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas)

 

Augalų apsaugos

PAŽYMĖJIMAS

 

 

______________________________________

(Augalų apsaugos pažymėjimo išdavimo data)       Augalų apsaugos pažymėjimo Reg. Nr.  _________

 

____________________________________________

(Augalų apsaugos pažymėjimo išdavimo vieta)

________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

 

__________________________________________________________________________

(dokumento, kuriuo patvirtinama agronomo kvalifikacija, išdavimo data, Nr.*)

 

_______________________________________________________________________________

(gyvenamosios vietos adresas)

 

_______________išklausė augalų apsaugos mokymo kursą / tobulino kvalifikaciją pagal mokymo programą

________________________________________________________________________________

(pavadinimas, kodas)

 

*pildoma tuo atveju, jei fizinis asmuo turi dokumentą, kuriuo patvirtinama agronomo kvalifikacija

 

Augalų apsaugos pažymėjimas galioja iki ________ m. _____________________ d.

 

______________________________________         __________       ______________________

(Augalų apsaugos pažymėjimą  išdavusio asmens              (parašas)                         (vardas, pavardė)

pareigų pavadinimas)                                

 

Augalų apsaugos produktų

saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių

3 priedas

 

(Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalo forma)

 

______________________________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas)

 

 

20          M.  AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ NAUDOJIMO APSKAITOS ŽURNALAS

 

 

Eil. Nr.

Lauko atpažinimo numeris arba objekto adresas*

Augalų pavadinimas

(jei apdorojami ne augalai, o kiti objektai – šių objektų pavadinimas)

Augalų apsaugos produkto pavadinimas

Apdorota augalų apsaugos produktais (ha, t, m2, m3 ir kt.)

Panaudotas augalų apsaugos produkto kiekis (g, kg, ml, l ir kt.)

Apdorojimo data (pradžia, pabaiga, m., mėn., d.)

Derliaus nuėmimo pradžios data (m., mėn., d.)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

(asmens, atsakingo už augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalo pildymą,  vardas, pavardė, parašas)                     

 

 

*Nurodoma kontrolinio žemės sklypo ir lauko Nr. ar eilės Nr., nurodytas Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškoje, teikiamoje pagal Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų   administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, arba kita informacija, leidžianti tiksliai atpažinti lauką. Lauko adresas rašomas tais atvejais,  kai augalų apsaugos produktais buvo apdorotas nedeklaruotas laukas ar kitas objektas  (statinys, medinė pakavimo medžiaga ar kt.). 

 

 

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-448, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-07-31, i. k. 2014-10721

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-462, 2005-09-30, Žin., 2005, Nr. 117-4264 (2005-10-01); Žin., 2005, Nr. 118-0 (2005-10-06), i. k. 1052330ISAK003D-462

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 "Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-695, 2010-07-29, Žin., 2010, Nr. 92-4868 (2010-08-03), i. k. 1102330ISAK003D-695

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 "Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-679, 2012-08-23, Žin., 2012, Nr. 100-5108 (2012-08-28), i. k. 1122330ISAK003D-679

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 "Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-321, 2014-05-29, paskelbta TAR 2014-05-29, i. k. 2014-05816

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-448, 2014-07-31, paskelbta TAR 2014-07-31, i. k. 2014-10721

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-787, 2015-10-19, paskelbta TAR 2015-10-19, i. k. 2015-15757

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-230, 2016-04-20, paskelbta TAR 2016-04-20, i. k. 2016-10136

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-166, 2018-03-19, paskelbta TAR 2018-03-20, i. k. 2018-04218

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-799, 2020-11-19, paskelbta TAR 2020-11-19, i. k. 2020-24394

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-134, 2021-03-01, paskelbta TAR 2021-03-01, i. k. 2021-04051

Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 3D-799 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-186, 2021-03-25, paskelbta TAR 2021-03-25, i. k. 2021-05826

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-179, 2022-03-14, paskelbta TAR 2022-03-14, i. k. 2022-04760

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-182, 2022-03-15, paskelbta TAR 2022-03-15, i. k. 2022-04789

Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 3D-134 „Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 3D-799 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“

 

14.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-209, 2023-04-03, paskelbta TAR 2023-04-03, i. k. 2023-06257

Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. 3D-179 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-100, 2024-02-09, paskelbta TAR 2024-02-09, i. k. 2024-02436

Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo