Suvestinė redakcija nuo 2013-01-06

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 89-3828, i. k. 1092213ISAK002B-278

 

Nauja redakcija nuo 2013-01-06:

Nr. 2B-475, 2012-12-28, Žin. 2013, Nr. 2-77 (2013-01-05), i. k. 1122213ISAK002B-475

 

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos

viršininkas

 

Įsakymas

Dėl įmonių veiklos ir avarijų ar įvykių kraunant, pripildant ar vežant pavojinguosius krovinius automobilių keliais ataskaitų rengimo, pateikimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2009 m. liepos 22 d. Nr. 2B-278

Vilnius

 

Vadovaudamasis Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) (Žin., 1998, Nr. 106-2931; 2003, Nr. 46-2057; 2004, Nr. 91-3349; 2007, Nr. 77-3057; 2009, Nr. 80-3337) A techninio priedo 1.8.5 skirsniu ir 1.10.1.5 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 704 „Dėl įgaliojimų suteikimo pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse“ (Žin., 2002, Nr. 52-2014; 2011, Nr. 165-7865) 2.5.1 punktu:

1. T v i r t i n u Įmonių veiklos ir avarijų ar įvykių kraunant, pripildant ar vežant pavojinguosius krovinius automobilių keliais ataskaitų rengimo, pateikimo ir apskaitos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

L. e. Inspekcijos viršininko pareigas                               Eugenijus Ruškus

 


Patvirtinta

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 2B-278

(Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 2B-475 redakcija)

 

įmonių veiklos ir avarijų ar įvykių kraunant, pripildant ar vežant pavojinguosius krovinius automobilių keliais ataskaitų rengimo, pateikimo ir apskaitos tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įmonių veiklos ir avarijų ar įvykių kraunant, pripildant ar vežant pavojinguosius krovinius automobilių keliais ataskaitų rengimo, pateikimo ir apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja įmonių veiklos, susijusios su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, pakrovimu ir (ar) iškrovimu bei laikinu sandėliavimu, ataskaitų rengimo, jų pateikimo ir apskaitos tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) (Žin., 1998, Nr. 106-2931; 2003, Nr. 46-2057; 2004, Nr. 91-3349; 2007, Nr. 77-3057; 2009, Nr. 80-3337), Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatymo (Žin., 2001, Nr. 111-4022; 2011, Nr. 71-3368) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimo Nr. 337 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais Lietuvos Respublikoje“ (Žin., 2000, Nr. 26-694; 2003, Nr. 102-4597; 2011, Nr. 164-7807) reikalavimais, reglamentuojančiais pavojingųjų krovinių vežimą kelių transportu.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais įstatyme (Žin., 2001, Nr. 111-4022; 2011, Nr. 71-3368) vartojamas sąvokas.

 

II. Įmonių veiklos ataskaitų rengimo ir pateikimo tvarka

 

4. Įmonės, kurių veikla susijusi su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, pakrovimu ir (ar) iškrovimu bei laikinu sandėliavimu (toliau – Įmonės), privalo rengti šias ataskaitas:

4.1. Įmonės, susijusios su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, pakrovimu ir (ar) iškrovimu bei laikinu sandėliavimu, veiklos metinę ataskaitą (1 priedas);

4.2. Ataskaitą apie avariją ar įvykį kraunant, pripildant ar vežant pavojinguosius krovinius automobilių keliais (2 priedas).

5. Įmonės ataskaitas gali pateikti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių arba Panevėžio regiono departamentui (toliau – Inspekcijos regiono departamentas) pasirinktinai. Jei Inspekcijos regiono departamentui pateiktos ataskaitos nepriklauso pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 10 d. įsakyme Nr. 2B-370 „Dėl Inspekcijos regionų departamentų skyrių veiklos ribų nustatymo“ (toliau – Įsakymas) nustatytas Inspekcijos regionų departamentų skyrių veiklos ribas, Inspekcijos regiono departamentas šias ataskaitas per septynias darbo dienas persiunčia Inspekcijos regiono departamentui, kuris Įsakyme nustatytų savivaldybių teritorijose vykdo Įmonių valstybinę priežiūrą.

6. Įmonės veiklos metines ataskaitas, nurodytas šio Aprašo 4.1 punkte, turi parengti ir Inspekcijos regiono departamentui pateikti ne vėliau kaip iki kiekvienų metų sausio 20 dienos.

7. Įvykus avarijai ar įvykiui, susijusiam su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, pakrovimu ir (ar) iškrovimu bei laikinu sandėliavimu, kuris atitinka nors vieną Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) A techninio priedo 1.8.5.3 punkto kriterijų, Įmonė per dešimt darbo dienų privalo apie tai raštu informuoti Inspekcijos regiono departamentą ir per dvidešimt darbo dienų parengti ir pateikti šio Aprašo 4.2 punkte nurodytą ataskaitą.

8. Inspekcijos regiono departamentas, išnagrinėjęs jam pateiktą arba Inspekcijos regiono departamento persiųstą ataskaitą, nurodytą šio Aprašo 4.2 punkte, turi teisę motyvuotai paprašyti papildomos informacijos ar paaiškinimų arba reikalauti per nurodytą terminą papildomai pateikti tam tikro laikotarpio ataskaitas.

 

III. Apskaitos tvarka

 

9. Ataskaitos ir duomenys apie darbuotojų fizinės saugos mokymą, pateikti Įmonės, susijusios su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, pakrovimu ir (ar) iškrovimu bei laikinu sandėliavimu, veiklos metinės ataskaitos 6 punkte, įmonėje saugomi penkerius metus.

10. Inspekcijos regionų departamentai ataskaitas nustatyta tvarka registruoja ir saugo trejus metus.

 

IV. Baigiamosios nuostatos

 

11. Pagal atitinkamą transporto rūšį ir pavojingųjų krovinių grupę ataskaitas rengia įmonės saugos specialistas, turintis pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimą. Ataskaitas tvirtina įmonės vadovas.

12. Už ataskaitose pateiktos informacijos teisingumą ir ataskaitų pateikimą laiku atsako įmonių vadovai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 2B-475, 2012-12-28, Žin., 2013, Nr. 2-77 (2013-01-05), i. k. 1122213ISAK002B-475

 


Įmonių veiklos ir avarijų ar įvykių kraunant, pripildant ar vežant pavojinguosius krovinius automobilių keliais ataskaitų rengimo, pateikimo ir apskaitos tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Įmonės, susijusios su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, pakrovimu ir (ar) iškrovimu bei laikinu sandėliavimu, veiklos metinės ataskaitos forma)

 

________________________________________

(įmonės pavadinimas)

______________________________________________________________

(įmonės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

Įmonės, susijusios su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, pakrovimu ir (ar) iškrovimu bei laikinu sandėliavimu, veiklos metinė ataskaita

 

____________

(data)

________________

(sudarymo vieta)

 

1. Įmonės licencijos (jeigu turi) Nr., išdavimo data

 

2. Įmonės pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistas

(vardas ir pavardė, pareigos, pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimo Nr., išdavimo data ir pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto mokymo kursų programa, tel., faks., el. paštas)

 

 

3. _____ metų informacija apie pavojinguosius krovinius:

 

3.1. Vežta:

Eil. Nr.

JT Nr.

Pavadinimas

Klasė, klasifikacinis kodas

Kiekis (t)

1.

2.

3.

 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

3.2. Pakrauta:

Eil. Nr.

JT Nr.

Pavadinimas

Klasė, klasifikacinis kodas

Kiekis (t)

Vieta

1.

2.

3.

 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

3.3. Iškrauta:

Eil. Nr.

JT Nr.

Pavadinimas

Klasė, klasifikacinis kodas

Kiekis (t)

Vieta

1.

2.

3.

 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

3.4. Laikinai sandėliuota:

Eil. Nr.

JT Nr.

Pavadinimas

Klasė, klasifikacinis kodas

Kiekis (t)

Vieta

1.

2.

3.

 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4. Medžiagų vežimo maršrutai ir maršrutų dažnis pagal 3.1 punktą

JT Nr.

Pavadinimas

Vežimo maršrutas

Dažnis*

Kiekis (t)

 

 

5. Eismo įvykių ir (ar) incidentų, susijusių su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais, skaičius per ataskaitinį laikotarpį

 

6. Kita informacija (pvz., fizinės saugos planas pagal ADR A techninio priedo 1.10.3.2.2 punktą, avarijų likvidavimo planai, avarijų prevencijos priemonės, darbuotojų mokymas, fizinės saugos mokymas, pakrovimo ir (ar) iškrovimo bei tvarkymo taisyklių, parengtų vadovaujantis ADR A techninio priedo 7.5 skyriaus nuostatomis, laikymasis)

 

 

Įmonės vadovas

 

____________________

(parašas)

 

_______________________

(vardas ir pavardė)

 

Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistas

 

____________________

(parašas)

 

_______________________

(vardas ir pavardė)

 

*d. – vežama kasdien, sav. – vežama kartą per savaitę, mėn. – vežama kartą per mėnesį, pusm. – vežama kartą per pusmetį, m. – vežama kartą per metus ar rečiau.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 2B-475, 2012-12-28, Žin., 2013, Nr. 2-77 (2013-01-05), i. k. 1122213ISAK002B-475

 


Įmonių veiklos ir avarijų ar įvykių kraunant, pripildant ar vežant pavojinguosius krovinius automobilių keliais ataskaitų rengimo, pateikimo ir apskaitos tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Ataskaitos apie avariją ar įvykį kraunant, pripildant ar vežant pavojinguosius krovinius automobilių keliais forma)

 

________________________________________

(įmonės pavadinimas)

______________________________________________________________

(įmonės adresas, telefonas, faksas, el. paštas)

 

Ataskaita apie avariją ar įvykį kraunant, pripildant ar vežant pavojinguosius krovinius automobilių keliais

 

____________

(data)

________________

(sudarymo vieta)

 

1. Kelių transporto priemonės ar transporto priemonių junginio registracijos numeris (-iai)

 

2. Kontaktinis asmuo

 

3. Įvykio data ir laikas

Metai ________

Mėnuo _________

Diena _________

Valanda _______

 

4. Įvykio vieta

£[] Zona, kurioje yra pastatų

£[] Pakrovimo / iškrovimo / perkrovimo vieta

£[] Atviras kelias

Vieta / šalis ____________________

 

5. Topografija

£[] Nuokalnė / įkalnė

£[] Tunelis

£[] Tiltas / po tiltu

£[] Pervaža

 

6. Konkrečios oro sąlygos

£[] Lietus

£[] Sniegas

£[] Plikledis

£[] Rūkas

£[] Audra su perkūnija

£[] Audra

Temperatūra __________ °C

 

7. Įvykio aprašymas

£[] Išvažiavimas už važiuojamosios kelio dalies ribų

£[] Susidūrimas

£[] Nuvirtimas / apsivertimas

£[] Gaisras

£[] Sprogimas

£[] Produkto praradimas

£[] Techninis gedimas

Papildomas įvykio aprašymas:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

8. Susiję pavojingieji kroviniai

JT numeris1

Klasė

Pakavimo grupė

Apytikriai apskaičiuotas prarastų produktų kiekis (kg ar l)2

Sulaikymo priemonės3

Laikymo priemonių medžiagos

Laikymo priemonių pažeidimo tipas4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Įvykio priežastis (jei tiksliai žinoma)

£[] Techninis gedimas

£[] Netinkamas krovinio įtvirtinimas

£[] Kita:

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

10. Įvykio padariniai

Asmenų sužalojimai dėl susijusių pavojingųjų krovinių:

£[] mirė     ( ____________ );

(skaičius)

£[] sužalota ( ____________ ).

 

(skaičius)

Produkto praradimas:

£[] taip;

£[] ne;

£[] neišvengiama rizika prarasti produktą.

 

Materialinė žala / žala aplinkai:

£[] apytikriai apskaičiuota žala <= 50 000 eurų;

£[] apytikriai apskaičiuota žala > 50 000 eurų.

 

Valdžios institucijų įsikišimas:

£[] taip:

£[] žmonių evakuacija ne mažiau nei trims valandoms dėl pavojaus, kurį kelia pavojingieji kroviniai;

£[] viešojo naudojimo kelių uždarymas ne mažiau nei trims valandoms dėl pavojaus, kurį kelia pavojingieji kroviniai;

£[] ne.

 

 

 

 

1 Bendrosioms pozicijoms priskirtiems pavojingiesiems kroviniams, kuriems taikoma Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) A techninio priedo 3.3 skyriaus 274 specialioji nuostata, taip pat turi būti nurodytas techninis pavadinimas.

2 7 klasei nurodyti vertes pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) A techninio priedo 1.8.5.3 poskirsnyje nurodytus kriterijus.

3 Nurodyti atitinkamą numerį: 1 – tara, 2 – nesupakuotų krovinių vidutinės talpos konteineris (NKVTK), 3 – didelė tara, 4 – mažas konteineris, 5 – transporto priemonė, 6 – cisterninė transporto priemonė, 7 – transporto priemonė baterija, 8 – nuimamoji cisterna, 9 – didysis konteineris, 10 – konteinerinė cisterna, 11 – daugiaelementis dujų konteineris (DDK), 12 – kilnojamoji cisterna.

4 Nurodyti atitinkamą numerį: 1 – produkto praradimas, 2 – gaisras, 3 – sprogimas, 4 – struktūros pažeidimas.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 2B-475, 2012-12-28, Žin., 2013, Nr. 2-77 (2013-01-05), i. k. 1122213ISAK002B-475

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Įsakymas

Nr. 2B-475, 2012-12-28, Žin., 2013, Nr. 2-77 (2013-01-05), i. k. 1122213ISAK002B-475

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 2B-278 "Dėl Įmonių, susijusių su pavojingų krovinių vežimu kelių transportu, pakrovimu ir (ar) iškrovimu bei laikinu sandėliavimu, ataskaitų rengimo, pateikimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo