Suvestinė redakcija nuo 2021-09-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 98-4375, i. k. 1022330ISAK00000399

 

Nauja redakcija nuo 2017-01-17:

Nr. 3D-27, 2017-01-13, paskelbta TAR 2017-01-16, i. k. 2017-00933

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO INTEGRUOTOS ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. spalio 3 d. Nr. 399

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 12 straipsniu ir atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL 2013, L 347, p. 608), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/142 (OL 2016 L 28, p. 8), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013, L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/791 (OL 2016, L 135, p. 1), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai (OL 2014, L 181, p. 48), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1393 (OL 2016, L 225, p. 41), nuostatas,

t v i r t i n u Lietuvos žemės ūkio integruotos administravimo ir kontrolės sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2002 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 399  

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio  

ministro 2017 m. sausio 13 d. įsakymo  

Nr. 3D-27 redakcija) 

 

 

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO INTEGRUOTOS ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS

SISTEMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos žemės ūkio integruotos administravimo ir kontrolės sistemos (toliau – IAKS) įgyvendinimo tvarkos aprašo paskirtis – įgyvendinti Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų administravimo sistemą pagal Europos Sąjungos reikalavimus, racionaliai panaudojant Lietuvos žemės ūkio paramos administravimo ir kontrolės institucijas.

2. IAKS kuriama ir tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 12 straipsniu ir atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. balandžio 15 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/142, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2020/2220, 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. vasario 19 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2021/841, nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 3D-607, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20293

 

3. IAKS sudėtinės dalys:

3.1. Kompiuterinė duomenų bazė – paramos paraiškų duomenų registravimo duomenų bazė, skirta administracinėms procedūroms atlikti ir šiems duomenims saugoti;

3.2. Žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistema – Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinys (toliau – KŽS_DR5LT), susidedantis iš grafinių ir atributinių kontrolinių žemės sklypų, kuriuose įbraižomi laukai, žemės ūkio naudmenų, ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių, dirvos erozijos duomenų;

3.3. Paramos paraiškos ir mokėjimo prašymai – Paraiškų priėmimo informacinė sistema (toliau – PPIS), geoerdvinės paramos ir mokėjimo prašymai, kuriuos iki nustatytos datos VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) informacinėse sistemose privalo pateikti žemės ūkio veiklos subjektas, pretenduojantis gauti paramą;

3.4. Integruota kontrolės sistema – Paramos už plotus priemonių 2014–2020 m. administravimo informacinė sistema (toliau – PPAIS), administraciniai patikrinimai ir kryžminė duomenų patikra, patikros vietoje ir nuotolinės patikros, pažeidimų nustatymas, sankcijų taikymas ir paramos susigrąžinimų vykdymas;

3.5. Paramos gavėjų tapatybės registravimo sistema – Žemės ūkio ir kaimo verslo registras, kuriame registruojamas ir unikaliai nustatomas asmuo, kuris įregistruotoje žemės ūkio valdoje užsiima žemės ūkio ar alternatyviąja žemės ūkiui veikla;

3.6. Gyvūnų identifikavimo sistema – Ūkinių gyvūnų registras, kuriame registruojami individualiai ženklinti ir bandomis ūkiniai gyvūnai bei jų perkėlimo ir kaitos duomenys;

3.7. Automatinė laukų nuolatinės stebėsenos informacinė sistema (toliau – ALNSIS).

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-607, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20293

 

II SKYRIUS

IAKS ORGANIZACINĖ IR FUNKCINĖ STRUKTŪRA

4. Institucijų, dalyvaujančių kuriant ir įgyvendinant IAKS, reikalingą Europos Sąjungos paramai administruoti, funkcijos:

4.1. Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM):

4.1.1. vadovauja ir formuoja IAKS įgyvendinimo ir veikimo strategiją, vykdo kontrolę;

4.1.2. finansuoja IAKS kūrimo ir sistemos palaikymo darbus;

4.1.3. koordinuoja kitų institucijų veiklą, susijusią su IAKS sudėtinių dalių kūrimu ir įgyvendinimu;

4.1.4. nustato IAKS funkcionalumui reikalingus informacijos apsikeitimo ryšius tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) ir ŽŪIKVC naudojamų informacinių sistemų.

4.2. NMA:

4.2.1. yra pagrindinė institucija, atsakinga už Europos Sąjungos reglamentų, nustatančių išsamias IAKS taikymo taisykles konkrečioms Europos Bendrijos rėmimo programoms, praktinį įgyvendinimą;

4.2.2. nustato paramos priemonių administravimo, kontrolės ir lėšų paramos gavėjams išmokėjimo procedūras bei organizuoja jų vykdymą;

4.2.3. atsakinga už IAKS sudėtinės dalies – PPAIS įgyvendinimą: kūrimą, tvarkymą, atnaujinimą;

4.2.4. atlieka paraiškose pateiktų duomenų administracinę kontrolę, taip pat patikras vietoje ir nuotolines patikras (atrinktas atsitiktiniu arba rizikos analizės būdu);

4.2.5. priima galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo, sankcijų taikymo ir išmoka lėšas paramos gavėjams;

4.2.6. tvarko išmokų apskaitą bei prireikus vykdo paramos susigrąžinimą;

4.2.7. rengia ataskaitas ir nustatyta tvarka teikia jas ŽŪM bei Europos Komisijai;

4.2.8. sudaro galimybę naudoti paraiškų administravimo duomenis ŽŪIKVC tvarkomiems registrams ir informacinėms sistemoms atnaujinti;

4.2.9. kuria, palaiko ir tobulina ALNSIS.

Papildyta papunkčiu:

Nr. 3D-607, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20293

 

4.3. ŽŪIKVC:

4.3.1. atsakingas už IAKS sudėtinių dalių – kompiuterinės duomenų bazės, KŽS_DR5LT, Ūkinių gyvūnų registro, PPIS, Žemės ūkio ir kaimo verslo registro – įgyvendinimą;

4.3.2. kuria, tvarko ir atnaujina PPIS ir koordinuoja už paramos paraiškų priėmimą atsakingų institucijų darbus;

4.3.3. kuria, tvarko ir atnaujina KŽS_DR5LT bei atlieka jo kokybės vertinimą;

4.3.4. tvarko, atnaujina, tobulina ir užtikrina tinkamą Žemės ūkio ir kaimo verslo registro veikimą ir jo duomenų saugą;

4.3.5. tvarko, tobulina, užtikrina tinkamą Ūkinių gyvūnų registro veikimą ir jo duomenų saugą;

4.3.6. patikros vietoje ataskaitų, taip pat nuotolinės patikros duomenų pagrindu koreguoja registruose saugomus duomenis;

4.3.7. kaupia, analizuoja, apibendrina tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenis ir nustatyta tvarka teikia juos ŽŪM, NMA bei kitiems duomenų naudotojams;

4.3.8. nustatyta tvarka teikia ataskaitas ŽŪM.

4.4. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teikia Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį KŽS_DR5LT kurti ir atnaujinti.

4.5. Savivaldybės:

4.5.1. konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus paramos žemės ūkiui teikimo, paramos paraiškų priėmimo ir prašymų registruoti žemės ūkio ir kaimo valdas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre klausimais, pagal žemės ūkio subjektų paklausimus teikia informaciją apie apskaičiuotą paramą už ūkinius gyvūnus, padeda žemės ūkio subjektams pildyti prašymus dėl papildomų išmokų už ūkinius gyvūnus ir juos siunčia ŽŪIKVC;

4.5.2. pagal žemės ūkio veiklos subjektų pateiktus duomenis į PPIS įveda paramos paraiškų duomenis, atlieka pirminę paramos paraiškų duomenų patikrą, patvirtina paramos paraiškų duomenis PPIS;

4.5.3. priima prašymus įregistruoti žemės ūkio ir kaimo valdą iš žemės ūkio subjektų, užsiimančių žemės ūkio arba alternatyviąja veikla, registruoja jų priėmimą, atlieka pirminę duomenų patikrą, vykdo duomenų suvedimą į Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenų bazę bei perduoda prašymus ŽŪIKVC;

4.5.4. vykdo NMA ar ŽŪIKVC nustatytas paramos priemonių administravimo ir kontrolės procedūras.

4.6. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba yra atsakinga už gyvūnų identifikavimo sistemos kontrolę, gyvulių judėjimo ir būsenos pasikeitimų duomenų perdavimą į ŽŪIKVC administruojamą Ūkinių gyvūnų registrą.

5. Kuriant IAKS dalyvaujančios institucijos turi sudaryti tarpusavio bendradarbiavimo sutartis, kuriose būtų detalizuojamas nustatytų funkcijų vykdymas ir atsakomybė už netinkamą funkcijų atlikimą.

________________________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 3D-27, 2017-01-13, paskelbta TAR 2017-01-16, i. k. 2017-00933

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 496, 2002-12-18, Žin., 2002, Nr. 125-5675 (2002-12-31), i. k. 1022330ISAK00000496

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 399 "Dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos įgyvendinimo" pakeitimo ir papildymo

 

2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-232, 2003-06-06, Žin., 2003, Nr. 57-2558 (2003-06-13), i. k. 1032330ISAK003D-232

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 399 "Dėl Integruotos administravimo ir kontrolės sistemos įgyvendinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-264, 2011-03-30, Žin., 2011, Nr. 42-2000 (2011-04-09), i. k. 1112330ISAK003D-264

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 399 "Dėl Integruotos administravimo ir kontrolės sistemos įgyvendinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-27, 2017-01-13, paskelbta TAR 2017-01-16, i. k. 2017-00933

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 399 „Dėl Integruotos administravimo ir kontrolės sistemos įgyvendinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas

Nr. 3D-607, 2021-09-29, paskelbta TAR 2021-09-29, i. k. 2021-20293

Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 399 „Dėl Lietuvos žemės ūkio integruotos administravimo ir kontrolės sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo