Nutarimas paskelbtas: Žin., 2006, Nr. 35-1251

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

 

DĖL MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO

 

2006 m. kovo 27 d. Nr. 298

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 187 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos trišalės tarybos 2005 m. gruodžio 20 d. ir 2006 m. vasario 28 d. teikimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

 

1. Patvirtinti nuo 2007 m. sausio 1 d. minimalųjį valandinį atlygį – 3,66 lito ir minimaliąją mėnesinę algą – 600 litų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1301, 2006-12-20, Žin., 2006, Nr. 140-5352 (2006-12-23)

 

2. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 4 d. nutarimą Nr. 361 ,,Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2005, Nr. 45-1444) ir įrašyti 1 punkte vietoj skaičiaus „3,28“ skaičių „3,35“ ir 2 punkte vietoj skaičiaus „2,57“ skaičių „2,62“.

3. Šio nutarimo 2 punktas įsigalioja nuo 2006 m. balandžio 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Brazauskas

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                              Vilija Blinkevičiūtė

____________________

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1301, 2006-12-20, Žin., 2006, Nr. 140-5352 (2006-12-23)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. KOVO 27 D. NUTARIMO NR. 298 "DĖL MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Angonita Rupšytė (2006-12-27)

anrups@lrs.lt