Įsakymas netenka galios 2020-01-02:

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-441, 2019-12-27, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21470

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 4R-227 „Dėl išimčių pagal reglamentą Nr. 216/2008 suteikimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

Suvestinė redakcija nuo 2018-01-06 iki 2020-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 137-5441, i. k. 1082217ISAK004R-227

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL IŠIMČIŲ PAGAL REGLAMENTĄ NR. 216/2008 SUTEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. lapkričio 17 d. Nr. 4R-227

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 94-2918) 6 straipsniu ir atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 216/2008 „Dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB“ 14 straipsnio nuostatas,

tvirtinu Išimčių pagal Reglamentą Nr. 216/2008 suteikimo taisykles (pridedama).

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                       KĘSTUTIS AURYLA

 

 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos

direktoriaus 2008 m. lapkričio 17 d.

įsakymu Nr. 4R-227

(Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2018 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 4R-1 redakcija)

 

 

IŠIMČIŲ SUTEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Išimčių suteikimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato išimčių pagal 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (OJ L 079, 19.3.2008, p.1) ir jį įgyvendinančius reglamentus (toliau – reglamentai) suteikimo, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo sąlygas ir tvarką.

2. Reglamentuose nustatytais atvejais Civilinės aviacijos administracija (toliau – CAA) šiose taisyklėse nustatyta tvarka suteikia išimtis Lietuvos Respublikos juridiniams arba fiziniams asmenims (toliau – pareiškėjas), jei jos nepadarys neigiamos įtakos skrydžių saugai.

 

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO SUTEIKTI IŠIMTĮ PATEIKIMAS

 

3. Prašymą CAA suteikti išimtį (toliau – prašymas) gali pateikti pareiškėjai, kuriems taikomos reglamentų nuostatos.

4. Prašyme turi būti nurodyta ši informacija:

4.1. išsamus prašomos išimties aprašas ir būtinybės ją suteikti priežastys;

4.2. nuoroda į reglamentų reikalavimus, nuo kurių prašoma atleisti;

4.3. laikotarpis, kuriam prašoma suteikti išimtį.

5. Kartu su prašymu turi būti pateiktas rizikos vertinimas ir visi dokumentai, patvirtinantys, kad suteikta išimtis neturės neigiamos įtakos skrydžių saugai, bei dokumentai, patvirtinantys reglamentuose nustatytų sąlygų (jei jos numatytos) išimčiai gauti įgyvendinimą. CAA visu svarstymo dėl išimties suteikimo laikotarpiu gali paprašyti pateikti papildomus dokumentus.

6. Prašymas nenagrinėjamas, jeigu pareiškėjui netaikomi reglamentų reikalavimai arba nepateikta reikiama informacija ir dokumentai nurodyti 5 ir 6 punkte.

7. Jei CAA direktoriaus 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 4R-106 „Dėl saugos informacijos procesų organizavimo Civilinės aviacijos administracijoje ir saugos informacijos grupės sudarymo“ sudaryta Saugos informacijos grupė (toliau – SIG) prašymo nagrinėjimo metu nustato, kad nepateikta visa reikiama informacija, ji apie tai raštu informuoja paraišką pateikusį asmenį, nurodydama trūkstamų dokumentų pateikimo laikotarpį ne ilgesnį nei 5 darbo dienos. Jei per nustatytą laiką pareiškėjas nepateikia visų nurodytų dokumentų ar pateikia ne tuos dokumentus, prašymas toliau nenagrinėjamas ir visi pateikti dokumentai grąžinami pareiškėjui.

 

III SKYRIUS

IŠIMTIES SUTEIKIMAS

 

 

8. Išimtis suteikia, jų galiojimą sustabdo arba panaikina CAA direktorius. Paraiškas nagrinėja ir pasiūlymus dėl išimties suteikimo, jų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo CAA direktoriui teikia SIG. Sprendimas suteikti išimtį arba atsisakyti ją suteikti turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo ir visų šių taisyklių 4 ir 5 punktuose numatytų dokumentų pateikimo dienos.

9. SIG, gavusi šių taisyklių 4 ir 5 punktuose nurodytus dokumentus, privalo:

9.1. susipažinti su visais dokumentais, pateiktais kartu su prašymu;

9.2. įvertinti, kad suteikus išimtį, ji neturės neigiamos įtakos skrydžių saugai ir išimties suteikimas atitiks reglamentų nustatytas išimčių suteikimo galimybes ir reikalavimus;

9.3. jei reikia, atlikti papildomas patikras.

10. SIG teikia motyvuotą siūlymą suteikti išimtį ar jos nesuteikti, taip pat siūlo nustatyti konkrečias išimties suteikimo sąlygas ir laikotarpį.

11. Atlikusi atitinkamą paraiškos vertinimą ir įvertinusi galimą įtaką skrydžių saugai SIG surašo rekomendacijas dėl išimties suteikimo ir pateikia jas CAA direktoriui.

12. Išimtis negali būti suteikta, jei atlikus paraiškos vertinimą, nustatoma galima neigiama įtaka skrydžių saugai.

13. Atitinkamos Europos sąjungos institucijos ir šalys narės apie CAA išimtis informuojamos reglamentuose nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

IŠIMTIES GALIOJIMO SUSTABDYMAS ARBA PANAIKINIMAS

 

14. CAA sustabdo išimties galiojimą, jeigu paaiškėja, kad:

14.1. išimčiai suteikti pareiškėjas pateikė klaidingus duomenis;

14.2. nesilaikoma išimties suteikimo sąlygų.

15. Jei Europos Komisija pagal reglamentų nuostatas priima neigiamą sprendimą dėl išimties suteikimo, CAA per 3 darbo dienas panaikina suteiktos išimties galiojimą.

16. Apie išimties galiojimo sustabdymą arba panaikinimą CAA per 3 darbo dienas raštu informuoja išimties turėtoją ir nurodo išimties galiojimo sustabdymo ar panaikinimo priežastis.

17. Gavęs informaciją apie išimties galiojimo sustabdymą pareiškėjas per 3 darbo dienas turi ištaisyti nurodytas išimties sustabdymo priežastis ir pateikti tai įrodančius dokumentus CAA.

18. SIG, įvertinusi neatitikimų ištaisymus, rekomenduoja CAA direktoriui panaikinti išimties galiojimo sustabdymą. Sprendimas panaikinti išimties galiojimo sustabdymą turi būti priimtas per 3 darbo dienas nuo informacijos apie išimties sustabdymo priežasčių ištaisymą gavimo.

19. Jei per 17 punkte nurodytą terminą pareiškėjas neištaiso nustatytų neatitikimų arba neatitikimai ištaisyti netinkamai, SIG rekomenduoja CAA direktoriui panaikinti suteiktos išimties galiojimą.

20. Pagal šias taisykles priimti CAA direktoriaus sprendimai gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 4R-1, 2018-01-03, paskelbta TAR 2018-01-05, i. k. 2018-00261

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-1, 2018-01-03, paskelbta TAR 2018-01-05, i. k. 2018-00261

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 4R-227 „Dėl Išimčių pagal Reglamentą Nr. 216/2008 suteikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo