Suvestinė redakcija nuo 2019-10-10

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 21-1008, i. k. 1102250ISAK000V-105

 

Nauja redakcija nuo 2016-01-01:

Nr. V-1537, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21160

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APELIACINĖS KOMISIJOS SKUNDAMS DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KOMPENSAVIMO IR LABAI RETŲ ŽMOGAUS SVEIKATOS BŪKLIŲ GYDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO KOMISIJŲ SPRENDIMŲ NAGRINĖTI DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2010 m. vasario 10 d. Nr. V-105

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. V-88, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01568

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. V-1150, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16060

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 58 straipsnio 4, 5, 8–10 dalimis ir 592 straipsnio 9, 10 dalimis:

Preambulės pakeitimai:

Nr. V-1150, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16060

 

t v i r t i n u Apeliacinės komisijos skundams dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijų sprendimų nagrinėti darbo reglamentą (pridedama).

Pastraipos pakeitimai:

Nr. V-88, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01568

Nr. V-1150, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16060

 

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 10 d. įsakymu

Nr. V-105

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo

Nr. V-1537 redakcija)

 

 

APELIACINĖS KOMISIJOS SKUNDAMS DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KOMPENSAVIMO IR LABAI RETŲ ŽMOGAUS SVEIKATOS BŪKLIŲ GYDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO KOMISIJŲ SPRENDIMŲ NAGRINĖTI DARBO REGLAMENTAS

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. V-88, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01568

Nr. V-1150, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16060

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Apeliacinės komisijos skundams dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijų sprendimų nagrinėti darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Apeliacinės komisijos skundams dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos ir Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijos sprendimų (toliau – apeliacija) nagrinėti (toliau – Apeliacinė komisija) darbo tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-88, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01568

Nr. V-1150, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16060

 

2. Apeliacinė komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, taip pat šiuo reglamentu.

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras tvirtina Apeliacinės komisijos sudėtį.

4. Apeliacinė komisija sudaroma iš dviejų Sveikatos apsaugos ministerijos, vieno Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dviejų universiteto ligoninių, dviejų nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių pacientams, dviejų nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių šeimos gydytojams, ir dviejų mokslo ir studijų institucijų deleguotų atstovų.  Apeliacinės komisijos nariu, atstovaujančiu valstybės institucijoms, skiriamas asmuo, turintis aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą sveikatos mokslų studijų krypčių grupės arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienų metų patirtį sveikatos sistemos srityje. Apeliacinės komisijos nariu, atstovaujančiu universiteto ligoninėms, skiriamas gydytojas, kuris ne trumpiau kaip penkerius metus verčiasi medicinos praktika. Apeliacinės komisijos nariu, atstovaujančiu nevyriausybinėms organizacijoms, skiriamas asmuo, turintis ne mažesnę kaip vienų metų atstovavimo atitinkamai pacientų ar šeimos gydytojų interesams patirtį. Apeliacinės komisijos nariu, atstovaujančiu mokslo ir studijų institucijoms, skiriamas asmuo, turintis ne mažesnę kaip vienų metų mokslinio darbo sveikatos ar socialinių mokslų srityje patirtį. Jeigu nevyriausybinės organizacijos, atstovaujančios pacientams ar šeimos gydytojams, pasiūlo daugiau negu du joms atstovaujančius kandidatus, sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaryta atrankos į Apeliacinės komisijos nario vietą komisija atrenka du atstovus, įvertinusi pasiūlytų kandidatų motyvaciją dirbti Apeliacinėje komisijoje, jų patirtį atstovaujant pacientų ar šeimos gydytojų interesams ir atstovaujamų narių skaičių.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1150, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16060

 

5. Apeliacinės komisijos nariais negali būti asmenys, tarpusavyje susiję tiesioginio pavaldumo santykiais. Apeliacinės komisijos nariu taip pat negali būti skiriamas Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos (toliau – Komisija) bei Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijos (toliau – Išlaidų kompensavimo komisija) narys. Komisijos, Išlaidų kompensavimo komisijos ir Apeliacinės komisijos nariai negali būti tarpusavyje susiję tiesioginio pavaldumo santykiais.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-88, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01568

 

6. Apeliacinės komisijos nariai skiriami 2 metų laikotarpiui. Pasibaigus 2 metų laikotarpiui, tas pats Apeliacinės komisijos narys negali būti skiriamas Apeliacinės komisijos nariu naujai kadencijai.

 

II SKYRIUS

APELIACINĖS KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

7. Apeliacinės komisijos uždavinys – įvertinti pagal pateiktas apeliacijas, ar Komisija ir Išlaidų kompensavimo komisija, priimdama sprendimus, nepažeidė teisės aktų nustatytų sprendimų priėmimo procedūrų.

8. Įgyvendindama savo uždavinį, Apeliacinė komisija nagrinėja užregistruotas apeliacijas ir priima sprendimą dėl nagrinėjamų apeliacijų.

 

III SKYRIUS

APELIACIJŲ PRIĖMIMO IR PASIRENGIMO NAGRINĖTI APELIACINĖS

KOMISIJOS POSĖDYJE TVARKA

 

9. Apeliacija priimama ir registruojama Sveikatos apsaugos ministerijos Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriuje.

10. Užregistruota apeliacija per 2 darbo dienas persiunčiama Apeliacinės komisijos pirmininkui. Apeliacinės komisijos pirmininkas:

10.1. nustatęs, kad apeliaciją pateikė asmuo, neturintis teisės ją paduoti, apie tai praneša šiam  asmeniui ir  paaiškina jo apeliacijos nenagrinėjimo priežastis;

10.2. nustato 5 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti, jeigu yra bent vienas iš šių trūkumų:

10.2.1. praleistas terminas apeliacijai pateikti, nenurodant termino praleidimo   priežasčių,  ir neprašoma jo atnaujinti;

10.2.2. apeliacija nepasirašyta;

10.2.3. kiti trūkumai, dėl kurių apeliacija negali būti nagrinėjama;

10.3. apeliaciją pateikusiam asmeniui nepašalinus nurodytų trūkumų per nustatytą terminą, apie tai praneša apeliaciją pateikusiam asmeniui, paaiškindamas jo apeliacijos nenagrinėjimo priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1150, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16060

 

11. Apeliacinės komisijos pirmininkas, gavęs apeliaciją, paveda Apeliacinės komisijos sekretoriui per 3 darbo dienas elektroniniu paštu informuoti Apeliacinės komisijos narius apie gautą apeliaciją bei raštu pateikti užklausą Komisijos ir (ar) Išlaidų kompensavimo komisijos pirmininkui dėl informacijos, susijusios su apeliacijoje nurodytomis aplinkybėmis, pateikimo. Komisijos ir (ar) Išlaidų kompensavimo komisijos pirmininkas turi pateikti prašomą informaciją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

12. Gavus reikiamą informaciją iš Komisijos ir (ar) Išlaidų kompensavimo komisijos, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas organizuojamas Apeliacinės komisijos posėdis. Apeliacinės komisijos sekretorius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio elektroniniu paštu pakviečia Apeliacinės komisijos narius į posėdį, taip pat jiems išsiunčia Apeliacinės komisijos posėdyje planuojamų svarstyti apeliacijų ir su jomis susijusios pateiktos papildomos informacijos kopijas. Apeliacinės komisijos sekretorius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio elektroniniu paštu išsiunčia kvietimą dalyvauti posėdyje ir ginče dalyvaujančių šalių atstovams.

 

IV SKYRIUS

APELIACINĖS KOMISIJOS TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

13. Apeliacinė komisija turi teisę:

13.1. gauti visą informaciją, reikalingą apeliacijoms nagrinėti;

13.2. esant reikalui kviesti ir išklausyti ginče dalyvaujančių šalių atstovus;

13.3. priimti sprendimus dėl nagrinėjamų apeliacijų:

13.3.1. patenkinti apeliaciją ir siūlyti sveikatos apsaugos ministrui pavesti Komisijai pakartotinai svarstyti paraišką, įvertinant Apeliacinės komisijos nurodytus trūkumus;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1150, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16060

 

13.3.11. patenkinti apeliaciją ir pavesti Išlaidų kompensavimo komisijai pakartotinai svarstyti paraišką, įvertinant Apeliacinės komisijos nurodytus trūkumus;

Papildyta papunkčiu:

Nr. V-1150, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16060

 

13.3.2. atmesti apeliaciją.

14. Apeliacinė komisija turi išnagrinėti apeliaciją ir priimti sprendimą per 20 darbo dienų nuo apeliacijos įregistravimo dienos.

15. Apeliacinės komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir nariai už pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, Tvarkos apraše ir Vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų, skirtų labai retoms žmogaus sveikatos būklėms gydyti, įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos apraše (toliau – Išlaidų kompensavimo aprašas) bei šiame reglamente, nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalinami iš Komisijos ir atsako už savo veiklą ir konfidencialios informacijos išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka. Netinkamu Apeliacinės komisijos nario pareigų vykdymu ar nevykdymu laikomas toks Apeliacinės komisijos nario elgesys, kuriuo pažeidžiama Farmacijos įstatyme, Tvarkos apraše ir Išlaidų kompensavimo apraše bei šiame reglamente nustatyta pateiktų apeliacijų nagrinėjimo ir sprendimų dėl jų priėmimo tvarka. Apeliacinės komisijos pirmininko ar Apeliacinės komisijos nario dalyvavimo nagrinėjant apeliaciją nušalinimo ar pašalinimo iš Apeliacinės komisijos klausimas nagrinėjamas, kai jis pats tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuotas apeliacijos nagrinėjimo baigtimi arba yra kitokių aplinkybių, informacijos, kuri kelia abejonių dėl jo nešališkumo ir objektyvumo bei tinkamo pareigų vykdymo. Iškilus abejonėms arba gavus informacijos apie galimą Apeliacinės komisijos nario pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, Apeliacinės komisijos pirmininkas kreipiasi į Apeliacinės komisijos narį ir paprašo per 5 darbo dienas Apeliacinės komisijos primininkui raštu pateikti paaiškinimą. Apeliacinė komisija artimiausiame posėdyje įvertina pateiktą paaiškinimą ir Apeliacinės komisijos nario nušalinimo klausimas išsprendžiamas priimant atskirą Apeliacinės komisijos protokolinį sprendimą. Jei nusprendžiama Apeliacinės komisijos narį šalinti iš Apeliacinės komisijos, Apeliacinės komisijos pirmininkas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas teikia siūlymą sveikatos apsaugos ministrui pašalinti nurodytą Apeliacinės komisijos narį iš Apeliacinės komisijos, nurodydamas pašalinimo priežastis. Iškilus abejonėms arba gavus informacijos apie galimą Apeliacinės komisijos pirmininko pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, Apeliacinės komisijos pirmininko pavaduotojas kreipiasi į Apeliacinės komisijos pirmininką ir paprašo per 5 darbo dienas Apeliacinės komisijos primininko pavaduotojui raštu pateikti paaiškinimą. Apeliacinė komisija artimiausiame posėdyje įvertina pateiktą Apeliacinės komisijos pirmininko paaiškinimą ir priima atskirą Apeliacinės komisijos protokolinį sprendimą teikti siūlymą sveikatos apsaugos ministrui Apeliacinės komisijos pirmininką nušalinti arba pašalinti iš Apeliacinės komisijos. Apeliacinės komisijos pirmininko pavaduotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu teikia siūlymą sveikatos apsaugos ministrui nušalinti ar pašalinti Apeliacinės komisijos pirmininką iš Apeliacinės komisijos, nurodydamas tokio siūlymo priežastis. Sveikatos apsaugos ministrui pritarus (pritarimas įforminamas rezoliucija) siūlymui pašalinti Apeliacinės komisijos narį, nušalinti ar pašalinti Apeliacinės komisijos pirmininką rengiamas sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl Apeliacinės komisijos sudėties keitimo projektas. Apeliacinės komisijos nario elgesyje esant Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 681 straipsnyje numatyto administracinio nusižengimo požymių, Sveikatos apsaugos ministerijoje vadovaujantis ANK pradedama ir administracinio nusižengimo procedūra. Jeigu Apeliacinės komisijos narys yra valstybės tarnautojas, apie jo pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą informuojamas institucijos ar įstaigos atstovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1150, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16060

 

V SKYRIUS

APELIACINĖS KOMISIJOS POSĖDŽIAI

 

16. Apeliacinės komisijos posėdžiai rengiami gavus apeliaciją pirmininko kvietimu.

17. Posėdžiams vadovauja Apeliacinės komisijos pirmininkas. Apeliacinės komisijos pirmininko nesant, posėdžiams vadovauja pirmininko pavaduotojas.

171. Apeliacinės komisijos narių dalyvavimas posėdyje gali būti užtikrinamas naudojant telekomunikacijos ar kitas ryšio priemonės (apie tai nurodoma posėdžio protokole) arba  Apeliacinės komisijos narys gali balsuoti raštu (elektroniniu paštu),  pateikdamas  nuomonę dėl kiekvieno Apeliacinės komisijos priimamo sprendimo ir nurodydamas balsavimo rezultatą „už“ ar „prieš“. Balsavimas raštu įskaitomas į kvorumą ir į Apeliacinės komisijos balsavimo rezultatus.

Papildyta punktu:

Nr. V-1150, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16060

 

18. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai turinčių teisę balsuoti Apeliacinės komisijos narių. Apeliacinės komisijos sekretorius balso teisės neturi.

19. Apeliacinės komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma vardiniu balsavimu. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Apeliacinės komisijos pirmininko, o jam nedalyvaujant posėdyje – pirmininko pavaduotojo balsas. Apeliacinės komisijos sprendimai įforminami raštu. Apeliacinės komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir nariai, nesutikdami su daugumos sprendimu, turi teisę raštu išdėstyti atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie Apeliacinės komisijos posėdžio protokolo.

20. Apeliacinės komisijos sekretorius rašo Apeliacinės komisijos posėdžio protokolą ir daro šio posėdžio garso įrašą. Apeliacinės komisijos posėdžio protokole nurodoma data, posėdžio dalyviai, nagrinėto klausimo esmė, Apeliacinės komisijos narių pastabos ir siūlymai, priimtas sprendimas ir sprendimo motyvai. Protokolas elektroniniu būdu turi būti suderintas su visais posėdyje dalyvavusiais Apeliacinės komisijos nariais. Apeliacinės komisijos protokolas turi būti pasirašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio. Apeliacinės komisijos posėdžio protokolą pasirašo Apeliacinės komisijos pirmininkas, o jam nedalyvavus posėdyje – pirmininko pavaduotojas ir sekretorius.

21. Kviestų ginče dalyvaujančių šalių atstovų neatvykimas į Apeliacinės komisijos posėdį nėra kliūtis nagrinėti apeliaciją ir priimti sprendimą.

22. Apeliacinės komisijos pirmininkas paveda Apeliacinės komisijos sekretoriui per 3 darbo dienas apie priimtą sprendimą informuoti pareiškėją.

23. Apeliacinės komisijos posėdžio protokolo išrašai ir, jeigu yra, Apeliacinės komisijos pirmininko, pirmininko pavaduotojo ar nario atskiroji nuomonė paskelbiama viešai Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo posėdžio dienos. Pasirašius protokolą, pareiškėjams ar jų atstovams suteikiama galimybė susipažinti su Apeliacinės komisijos posėdžio garso įrašu. Pareiškėjas, norėdamas susipažinti su Komisijos posėdžio garso įrašu, Apeliacinės komisijos pirmininkui pateikia prašymą. Jei prašymą pateikia pareiškėjo atstovas, kartu turi būti pateikiamas dokumentas, įrodantis jo teisę susipažinti su Apeliacinės komisijos posėdžio garso įrašu. Apeliacinės komisijos pirmininkas nurodytą prašymą išnagrinėja ne vėliau kaip per 2 darbo dienas ir priima sprendimą leisti susipažinti su Apeliacinės komisijos posėdžio garso įrašu Apeliacinės komisijos pirmininko sprendimas įforminamas rezoliucija. Apie priimtą sprendimą pareiškėjui pranešama ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo ir suderinamas perklausos laikas. Susipažinti su Apeliacinės komisijos posėdžio garso įrašu leidžiama Sveikatos apsaugos ministerijos patalpose, dalyvaujant Apeliacinės komisijos sekretoriui. Apeliacinės komisijos posėdžio garso įrašo skaitmeninės kopijos nedaromos.

24. Apeliacinės komisijos sprendimai dėl Komisijos ir Išlaidų kompensavimo komisijos priimtų sprendimų gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui. Apeliacinės komisijos sprendimų apskundimui ir nagrinėjimui mutatis mutandis taikomos Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatos dėl išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijų priimtų sprendimų apskundimo ir nagrinėjimo.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Apeliacinės komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir nariai vieną kartą per metus užpildo nustatytos formos interesų deklaraciją, pateiktą šio reglamento priede. Pasikeitus deklaruotiniems duomenims, Apeliacinės komisijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir nariai privalo patikslinti deklaraciją ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo duomenų pasikeitimo dienos, užpildydami ir pateikdami naują deklaraciją. Užpildytas interesų deklaracijas Apeliacinės komisijos pirmininko pavaduotojas, nariai pateikia Apeliacinės komisijos pirmininkui. Apeliacinės komisijos pirmininkas savo užpildytą interesų deklaraciją pateikia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui. Jei pagal pateiktą interesų deklaraciją paaiškėja galimas Apeliacinės komisijos pirmininko pavaduotojo, nario interesų konfliktas, Apeliacinės komisijos pirmininkas nušalina šį asmenį nuo susijusių klausimų svarstymo ir balsavimo. Jei pagal pateiktą interesų deklaraciją paaiškėja galimas Apeliacinės komisijos pirmininko interesų konfliktas, Apeliacinės komisijos pirmininką nuo susijusių klausimų svarstymo ir balsavimo nušalina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras. Nusišalinimo faktas pažymimas Apeliacinės komisijos posėdžio protokole nurodant, kas ir dėl kokios priežasties nusišalino, kada išėjo ir kada sugrįžo į posėdžių salę, kabinetą ar kitą patalpą, kurioje sprendžiamas interesų konfliktą keliantis klausimas. Deklaracijos skelbiamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje.

26. Apeliacinės komisijos posėdžio protokolai ir kiti dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos archyve Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1537, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21160

 

 

Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų,

vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos

priemonių kompensavimo ir Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijų sprendimų nagrinėti darbo reglamento priedas

 

APELIACINĖS KOMISIJOS SKUNDAMS DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KOMPENSAVIMO IR LABAI RETŲ ŽMOGAUS SVEIKATOS BŪKLIŲ GYDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO KOMISIJŲ SPRENDIMŲ NAGRINĖTI NARIO INTERESŲ DEKLARACIJA

 

20__ m. interesų deklaracija

 

Pakeistas priedo pavadinimas:

Nr. V-88, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01568

Nr. V-1150, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16060

 

1. Ar Jūs ar Jums artimi asmenys (sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai) turi tiesioginių ar netiesioginių interesų (ryšių), t. y. dirba pas kurį nors Lietuvos ar užsienio vaisto rinkodaros teisės turėtoją ar užsienio vaisto rinkodaros teisės turėtojo atstovybėje Lietuvoje ar kitaip atstovauja vaisto rinkodaros teisės turėtojui (toliau – vaistų gamintojas): turi akcijų, bendradarbiauja ir kt.?

TAIP □

NE □

Jei „TAIP“, pateikite išsamesnę informaciją, nurodydami interesų pobūdį, vaistų gamintojo pavadinimą ir kt.: ................................................................................................................................................................

2. Ar per paskutinius vienus metus Jūs ar Jums artimi asmenys turėjo finansinių santykių su vaistų gamintoju (vaistų gamintojas sumokėjo už Jūsų ar šeimos nario dalyvavimą konferencijoje, kongrese, pasitarime, simpoziume ar kitur, sumokėjo honorarą už pranešimą, raštą, konsultacijas, studijas, dalyvavote vaistų gamintojo atliekamuose klinikiniuose tyrimuose, gavote dovanų, kurių vertė viršija 1 bazinės socialinės išmokos dydį, ir kt.).

TAIP  

NE      

Jeigu atsakėte „TAIP“, pateikite išsamesnę informaciją, nurodydami interesų pobūdį, vaistų gamintojo pavadinimą ir kt.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1150, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16060

 

3. Ar per paskutinius vienus metus buvote susiję darbo santykiais su kuriuo nors vaistų gamintoju?

TAIP  

NE      

Jeigu atsakėte „TAIP“, pateikite išsamesnę informaciją, nurodydami interesų pobūdį, vaistų gamintojo pavadinimą ir kt.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1150, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16060

 

4. Ar yra kitų aplinkybių, galinčių turėti įtakos Jūsų, kaip Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijų sprendimų nagrinėti (toliau – Apeliacinės komisijos) pirmininko, pirmininko pavaduotojo, nario objektyvumui ir nešališkumui priimant sprendimus ligų ar vaistų kompensavimo klausimais?

TAIP □

NE □

Jei „TAIP“, pateikite išsamesnę informaciją, nurodydami interesų pobūdį, vaistų gamintojo pavadinimą ir kt. ................................................................................................................................................................

Punkto pakeitimai:

Nr. V-88, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01568

 

5. Jeigu į nors vieną iš pateiktų klausimų atsakėte „TAIP“, dėl galimo interesų konflikto Apeliacinė komisija nušalina Jus nuo susijusių klausimų svarstymo ir balsavimo. Apeliacinės komisijos pirmininką nuo susijusių klausimų svarstymo ir balsavimo nušalina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras.

Patvirtinu, kad nurodyti duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pripažįstu, kad ši deklaracija, neatleidžia nuo Apeliacinės komisijos pirmininko, pirmininko pavaduotojo ar nario pareigų, nustatytų Apeliacinės komisijos darbo reglamente. Pasikeitus šioje deklaracijoje nurodytiems duomenims, pažadu per 7 kalendorines dienas juos pateikti.

 

....................................................................................................................................................

(deklaraciją užpildžiusio asmens parašas, vardas, pavardė, deklaracijos užpildymo data)

 

Deklaracija pildoma vieną kartą per metus pirmo tų metų Apeliacinės komisijos posėdžio metu ir pateikiama Apeliacinės komisijos pirmininkui.

 

....................................................................................................................................................

(deklaraciją priėmusio asmens parašas, vardas, pavardė, data)

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1537, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21160

Nr. V-88, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01568

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-664, 2013-07-04, Žin., 2013, Nr. 73-3688 (2013-07-09), i. k. 1132250ISAK000V-664

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-105 "Dėl Apeliacinės komisijos skundams dėl ligų ir kompensuojamųjų vaistų sąrašų tikslinimo komisijos sprendimų nagrinėti darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-235, 2015-02-20, paskelbta TAR 2015-02-26, i. k. 2015-02974

Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-105 „Dėl Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sprendimų nagrinėti darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1537, 2015-12-30, paskelbta TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21160

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-105 „Dėl Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sprendimų nagrinėti darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-88, 2016-01-25, paskelbta TAR 2016-01-26, i. k. 2016-01568

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-105 „Dėl apeliacinės komisijos skundams dėl ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų, skirtų labai retoms žmogaus sveikatos būklėms gydyti, įsigijimo išlaidų kompensavimo komisijų sprendimų nagrinėti darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1150, 2019-10-08, paskelbta TAR 2019-10-09, i. k. 2019-16060

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-105 „Dėl Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijų sprendimų nagrinėti darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo