Suvestinė redakcija nuo 2011-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 63-2407, i. k. 108110MISAK00B1-300

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS VALSTYBINĖS VETERINARIJOS PREPARATŲ INSPEKCIJOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO PRIE NACIONALINĖS VETERINARIJOS LABORATORIJOS BŪDU SĄLYGŲ PATVIRTINIMO IR NACIONALINĖS VETERINARIJOS LABORATORIJOS PAVADINIMO PAKEITIMO

 

2008 m. gegužės 29 d. Nr. B1-300

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 1.1 straipsnio 2 dalimi, 2.43, 2.95–2.97 straipsniais, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir 2.101 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2000, Nr. 83-2511) 4 straipsniu, Biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 554 „Dėl Biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 46-1120), ir siekdamas tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 114 „Dėl strateginių veiklos planų“ (Žin., 2008, Nr. 28-1017) 23 punktu patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2008 metų sutrumpintą strateginį veiklos planą:

1. Reorganizuoju nuo 2008 m. liepos 1 d. Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją prijungimo prie Nacionalinės veterinarijos laboratorijos būdu.

2. Pakeičiu nuo 2008 m. liepos 1 d. Nacionalinės veterinarijos laboratorijos pavadinimą į pavadinimą „Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas“.

3. Tvirtinu pridedamus:

3.1. Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos reorganizavimo prijungimo prie Nacionalinės veterinarijos laboratorijos būdu sąlygas;

3.2. Neteko galios nuo 2011-07-01

Punkto naikinimas:

Nr. B1-245, 2011-06-08, Žin. 2011, Nr. 71-3451 (2011-06-11), i. k. 111110MISAK00B1-245

 

4. Pripažįstu netekusiais galios:

4.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 657 „Dėl Nacionalinės veterinarijos laboratorijos nuostatų patvirtinimo“;

4.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. sausio 29 d. įsakymą Nr. B1-100 „Dėl Nacionalinės veterinarijos laboratorijos nuostatų“ (Žin., 2004, Nr. 25-793; 2007, Nr. 85-3441);

4.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. B1-791 „Dėl Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 114-4672).

5. Nurodau, kad šio įsakymo 3.2 ir 4 punktai įsigalioja nuo 2008 m. liepos 1 d.

6. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę Artūrui Bagotyriui, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui finansų reikalams.

 

DIREKTORIUS                                                                        KAZIMIERAS LUKAUSKAS

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2011-07-01

Priedo naikinimas:

Nr. B1-245, 2011-06-08, Žin. 2011, Nr. 71-3451 (2011-06-11), i. k. 111110MISAK00B1-245

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2008 m. gegužės 29 d.

įsakymu Nr. B1-300

 

LIETUVOS VALSTYBINĖS VETERINARIJOS PREPARATŲ INSPEKCIJOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO PRIE NACIONALINĖS VETERINARIJOS LABORATORIJOS BŪDU SĄLYGOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos reorganizavimo prijungimo prie Nacionalinės veterinarijos laboratorijos būdu sąlygos (toliau – reorganizavimo sąlygos) nustato Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos reorganizavimo prijungiant prie Nacionalinės veterinarijos laboratorijos tvarką.

2. Šios reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.95–2.97 straipsniais, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir 2.101 straipsniu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2000, Nr. 83-2511) 4 straipsniu, Biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 554 (Žin., 1996, Nr. 46-1120), ir siekiant efektyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 114 „Dėl strateginių veiklos planų“ (Žin., 2008, Nr. 28-1017) 23 punktu patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2008 metų sutrumpinto strateginio veiklos plano nuostatas.

 

II. REORGANIZUOJAMOS IR DALYVAUJANČIOS REORGANIZAVIME BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

 

3. Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos pavadinimas – Lietuvos valstybinė veterinarijos preparatų inspekcija; buveinės adresas: J. Naujalio g. 21B, LT-48332 Kaunas, Lietuvos Respublika; įstaigos registravimo Juridinių asmenų registre kodas 190781521; registracijos valstybės įmonės Registrų centro Kauno filiale data – 1997 m. liepos 4 d.; registravimo pažymėjimo Nr. 024674; atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT594010042500090027, pavedimų lėšų sąskaita Nr. LT094010042500080257, specialiųjų lėšų sąskaita Nr. LT984010042500030252 yra AB DnB NORD banke, banko kodas – 40100.

4. Reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos pavadinimas – Nacionalinė veterinarijos laboratorija; buveinės adresas: J. Kairiūkščio g. 10, LT-08409 Vilnius, Lietuvos Respublika; įstaigos įregistravimo Juridinių asmenų registre kodas 190781293; registracijos valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale data- 1997 m. liepos 4 d.; registravimo pažymėjimo Nr. 018787; atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT364010042400050073, pavedimų lėšų sąskaita Nr. LT174010042400030239, specialiųjų lėšų sąskaita Nr. LT094010042400040180 yra AB DnB NORD banke, banko kodas – 40100.

 

III. REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR BŪDAS

 

5. Reorganizavimo tikslas – optimizuoti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – Tarnyba) pavaldžių įstaigų skaičių ir organizacinę struktūrą, siekiant efektyviau vykdyti Tarnybai Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktuose pavestas funkcijas valstybinės maisto ir pašarų bei veterinarinės kontrolės srityse, taip pat užtikrinti racionalų valstybės biudžetinių asignavimų panaudojimą.

6. Reorganizavimo būdas – prijungimo, prijungiant Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją prie Nacionalinės veterinarijos laboratorijos.

 

IV. REORGANIZAVIMO PAGRINDIMAS

 

7. 2007 m. spalio 17 d. įsigaliojus naujos redakcijos Tarnybos nuostatams, vadovaujantis Tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. B1-119 „Dėl apskričių ir miestų valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 26-954), apskričių ir miestų valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms (toliau – teritorinės tarnybos) buvo pavestos vykdyti papildomos veterinarinių vaistų, veterinarinės paskirties biocidų, pašarų įmonių ir kt. valstybinės kontrolės ir veterinarinių preparatų registravimo funkcijos, kurias anksčiau vykdė reorganizuojama įstaiga – Lietuvos valstybinė veterinarijos preparatų inspekcija. Šios įstaigos pareigūnai vykdė minėtas kontrolės funkcijas visoje šalies teritorijoje, nors visuose šalies rajonuose ir apskrityse veterinarinės kontrolės funkcijas vykdo teritorinių tarnybų pareigūnai ir todėl nevisiškai efektyviai buvo panaudojamos valstybinei kontrolei skirtos lėšos. Mažėjant kontrolės objektų skaičiui tapo netikslinga ir neefektyvu veterinarinių vaistų, veterinarinės paskirties biocidų, pašarų kontrolę vykdyti centralizuotu būdu ir ją, kaip specifinę, išskirti iš visoje šalyje vykdomos maisto ir kitų veterinarinių objektų kontrolės.

Pažymėtina, kad, vadovaujantis 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/2002, nustatančiu maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiu Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL 2006 L 100, p. 3), visose ES valstybėse narėse turi būti įsteigtos mokslinės maisto ir pašarų rizikos vertinimo įstaigos. 2007 m. Lietuvos valstybinėje veterinarijos preparatų inspekcijoje buvo įsteigtas Rizikos vertinimo ir mokslo skyrius, turėjęs vykdyti šias funkcijas, tačiau būdamas inspekcinės įstaigos struktūriniu padaliniu nepajėgė efektyviai visos šalies teritorijoje jų vykdyti, kaip nurodyta reglamente (EB) Nr. 178/2002. Pagal minėto reglamento nuostatas valstybinė maisto ir pašarų bei veterinarinė kontrolė turi būti vykdoma remiantis rizikos analizės principais, iš kurių – rizikos valdymą atlieka centrinė Tarnyba, o rizikos vertinimą ir informavimą apie riziką turi vykdyti mokslinių tyrimų pagrindu veikianti įstaiga. Iš esmės dalyvaujanti reorganizavime įstaiga – Nacionalinė veterinarijos laboratorija, turinti stiprius administracinius gebėjimus, mokslinį potencialą, pakankamus žmogiškuosius resursus ir reikiamą techninę įrangą, yra pajėgi atlikti nepriklausomą maisto ir pašarų rizikos vertinimą, pagrįstą moksliniais tyrimais. Įstaiga, kuri nevykdo kontrolės funkcijų, galės kompleksiškai įvertinti gyvūnų ligų, su maisto ir pašarų sauga susijusius pavojus ir laiku informuoti Tarnybą ir visuomenę. Be to, ši įstaiga bus pajėgi tinkamai atstovauti Lietuvos Respublikai Europos Komisijos Europos maisto saugos tarnybos posėdžiuose, darbo grupėse, taip pat Lietuvos mokslininkų, dirbančių maisto ir veterinarijos srityse, suvienijimui ir dalyvavimui tarptautiniuose projektuose. Taigi bus panaikintos iš dalies besidubliavusios Tarnybai pavaldžių įstaigų funkcijos veterinarinės kontrolės srityje, optimaliau ir ekonomiškiau bus naudojami šių įstaigų turimi žmogiškieji ištekliai ir patirtis. Bus sumažintas specializuotų biudžetinių įstaigų skaičius, jų valdymui skirtos išlaidos.

 

V. REORGANIZAVIMO ETAPAI IR LAIKAS

 

8. Lietuvos valstybinė veterinarijos preparatų inspekcija reorganizuojama nuo 2008 m. liepos 1 d.

9. Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno miesto skyriui (toliau – „Sodros“ Kauno miesto skyrius), kreditoriams, kitiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims per 5 dienas nuo šių reorganizavimo sąlygų patvirtinimo dienos raštu pranešama apie įstaigos reorganizavimą, arba viešai tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais, kaip nurodyta Civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalyje (atsakingas vykdytojas – Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos viršininkas arba jo įgaliotas darbuotojas).

10. Iki 2008 m. gegužės 28 d. reorganizavimo sąlygos suderinamos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (atsakingas vykdytojas – Reorganizavimo komisijos pirmininkas).

11. Valstybės įmonei Registrų centrui dokumentai, reikalingi „reorganizuojamos įstaigos“ statusui įregistruoti, pateikiami ne vėliau kaip reorganizavimo sąlygų paskelbimo „Valstybės žiniose“ dieną (atsakingas vykdytojas – Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos viršininkas arba jo įgaliotas darbuotojas).

12. Iki 2008 m. gegužės 7 d. reorganizuojamos įstaigos valstybės tarnautojai ir pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įspėjami apie darbo sąlygų pasikeitimą ir/ar galimą atleidimą iš tarnybos (darbo) (atsakingas vykdytojas – Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos viršininkas).

13. Iki 2008 m. gegužės 12 d. surengiamos konsultacijos minėtų įstaigų valstybės tarnautojams ir pagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams, siekiant išvengti numatomų pertvarkymų neigiamų padarinių arba juos sušvelninti (atsakingi vykdytojai – Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos viršininkas, Nacionalinės veterinarijos laboratorijos direktorius, Reorganizavimo komisijos pirmininkas).

14. Reorganizuojamos įstaigos ir dalyvaujančios reorganizavime įstaigos valstybės tarnautojams ir pagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka siūlomos užimti pareigos iki 2008 m. liepos 1 d. (atsakingi vykdytojai -Nacionalinės veterinarijos laboratorijos direktorius, Reorganizavimo komisijos pirmininkas).

15. Iki 2008 m. gegužės 28 d. parengiamas ir teisės aktų nustatyta tvarka „Valstybės žiniose“ paskelbiamas naujos redakcijos Nacionalinės veterinarijos laboratorijos nuostatai, numatant Nacionalinės veterinarijos laboratorijos pavadinimo keitimą į pavadinimą „Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas“, įsigaliosiantis nuo 2008 m. liepos 1 d. (atsakingas vykdytojas – Reorganizavimo komisijos pirmininkas).

16. Iki 2008 m. birželio 3 d. parengiami ir suderinami visų teisės aktų ir kokybės sistemos dokumentų, kuriuos reikia pakeisti, priimti ar pripažinti netekusiais galios, susijusių su reorganizavimu, projektai ir pateikiami atitinkamų institucijų ir įstaigų vadovams pasirašyti (atsakingi vykdytojai – Nacionalinės veterinarijos laboratorijos direktorius, Tarnybos Teisės skyrius ir Rizikos ir kokybės valdymo skyrius).

17. Iki 2008 m. gegužės 29 d. parengiamas ir pateikiamas Tarnybos direktoriui tvirtinti sprendimas reorganizuoti Lietuvos valstybinę veterinarijos preparatų inspekciją prijungimo prie Nacionalinės veterinarijos laboratorijos būdu (atsakingas vykdytojas – Reorganizavimo komisija).

18. Iki 2008 m. birželio 17 d. parengiami teisės aktų dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu reorganizuojamos įstaigos patikėjimo teise valdomo turto perdavimo Nacionalinei veterinarijos laboratorijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise projektai (atsakingi vykdytojai – Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos viršininkas arba jo įgaliotas darbuotojas, Nacionalinės veterinarijos laboratorijos direktorius arba jo įgaliotas darbuotojas, Reorganizavimo komisija).

19. Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos patikėjimo teise ar kitais teisiniais pagrindais valdomas valstybės turtas perregistruojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (atsakingas vykdytojas – Nacionalinės veterinarijos laboratorijos direktorius).

20. Iki 2008 m. birželio 27 d. atliekamas reorganizuojamos įstaigos turto ir atsiskaitymų inventorizavimas. Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, „Sodros“ Kauno miesto skyriui patikrinus reorganizuojamos įstaigos buhalterinės apskaitos dokumentus, sudaromas įstaigos likvidavimo balansas ir surašomas likvidavimo aktas. Buhalterinės apskaitos dokumentai perduodami Nacionalinei veterinarijos laboratorijai sudarius ir pateikus finansinę atskaitomybę bei gavus Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir „Sodros“ Kauno miesto skyriaus leidimus uždaryti reorganizuojamos įstaigos sąskaitas bankuose (atsakingi vykdytojai – Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos viršininkas arba jo įgaliotas darbuotojas, Reorganizavimo komisija).

21. Teisės aktų nustatyta tvarka reorganizuojama įstaiga išregistruojama valstybės įmonės Registrų centro (atsakingas vykdytojas – Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos viršininkas arba jo įgaliotas darbuotojas).

22. Teisės aktų nustatyta tvarka valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui registruoti pateikiami pakeisti Nacionalinės veterinarijos laboratorijos nuostatai (atsakingas vykdytojas – Nacionalinės veterinarijos laboratorijos direktorius arba jo įgaliotas darbuotojas).

23. Reorganizavimas vykdomas, prievolės baigiamos vykdyti iš reorganizuojamai ir reorganizavime dalyvaujančiai įstaigai patvirtintų biudžetinių asignavimų.

 

VI. TURTO ĮVERTINIMAS

 

24. Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos valdomo valstybės turto vertė 2008 m. sausio 1 d. pagal buhalterinės atskaitomybės duomenis sudarė 7336,2 tūkst. Lt, t. y.:

ilgalaikis turtas – 7169,9 tūkst. Lt,

trumpalaikis turtas – 131,6 tūkst. Lt,

materialinės atsargos – 29,8 tūkst. Lt,

piniginės lėšos – 1,0 tūkst. Lt,

debitorinis įsiskolinimas – 3,9 tūkst. Lt, kreditorinis įsiskolinimas – 67,3 tūkst. Lt,

išsinuomotas ilgalaikis turtas – 94,7 tūkst. Lt, išnuomoto trumpalaikio turto nėra.

 

VII. TURTO PASKIRSTYMAS IR PRIEVOLIŲ PERĖMIMAS

 

25. Pagal 2008 m. liepos 1 d. buhalterinės apskaitos duomenis reorganizuojamos įstaigos turtas, teisės ir prievolės perduodamos Nacionalinei veterinarijos laboratorijai.

 

VIII. APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ PERĖMIMAS SAUGOTI

 

26. Reorganizuojamos įstaigos apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus perima Nacionalinė veterinarijos laboratorija. Apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo Lietuvos valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos viršininkas ir Nacionalinės veterinarijos laboratorijos direktorius.

27. Reorganizuojamos įstaigos disponuojami antspaudai, pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo ir priėmimo aktus, nustatyta tvarka sunaikinami.

 

IX. REORGANIZUOJAMŲ ĮSTAIGŲ UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

28. Nacionalinė veterinarijos laboratorija užtikrina reorganizuojamos įstaigos veiklos tęstinumą, įsipareigojimų vykdymą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, socialinę apsaugą.

29. Po reorganizavimo veiksiančios įstaigos uždaviniai ir funkcijos bus nustatyti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto nuostatuose, patvirtintuose Tarnybos direktoriaus įsakymu, ir kituose teisės aktuose.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Reorganizavimo laikotarpiu Reorganizavimo komisija turi teisę:

30.1. gauti ir teikti informaciją apie veiklą, susijusią su reorganizavimu, būtiną Reorganizavimo komisijos veiklai;

30.2. spręsti visus klausimus, susijusius su reorganizavimu.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Įsakymas

Nr. B1-245, 2011-06-08, Žin., 2011, Nr. 71-3451 (2011-06-11), i. k. 111110MISAK00B1-245

Dėl Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžių biudžetinių įstaigų reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašų patvirtinimo ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto nuostatų patvirtinimo