Suvestinė redakcija nuo 2015-09-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 88-3482, i. k. 1062270ISAK001R-230

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAŽYMŲ APIE NUKENTĖJUSIOJO PAGEIDAVIMĄ PRANEŠTI JAM APIE BŪSIMĄ SUIMTOJO AR NUTEISTOJO PALEIDIMĄ Į LAISVĘ PERSIUNTIMO IR SAUGOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 1R-230

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, Bausmių vykdymo kodekso ir Kardomojo kalinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo ketvirtojo skirsnio 2 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 649 „Dėl įgaliojimų suteikimo Teisingumo ministerijai“,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1R-257, 2015-08-25, paskelbta TAR 2015-08-26, i. k. 2015-13000

 

tvirtinu Pažymų apie nukentėjusiojo pageidavimą pranešti jam apie būsimą suimtojo ar nuteistojo paleidimą į laisvę persiuntimo ir saugojimo taisykles (pridedama).

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                            PETRAS BAGUŠKA

 

SUDERINTA

Teisėjų tarybos pirmininkė

Laima Garnelienė

2006-07-31

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras

Algimantas Valantinas

2006-08-10


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2006 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 1R-230

 

PAŽYMŲ APIE NUKENTĖJUSIOJO PAGEIDAVIMĄ PRANEŠTI JAM APIE BŪSIMĄ SUIMTOJO AR NUTEISTOJO PALEIDIMĄ Į LAISVĘ PERSIUNTIMO IR SAUGOJIMO TAISYKLĖS

 

I. SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-257, 2015-08-25, paskelbta TAR 2015-08-26, i. k. 2015-13000

 

1. Pažymų apie nukentėjusiojo pageidavimą pranešti jam apie būsimą suimtojo ar nuteistojo paleidimą į laisvę persiuntimo ir saugojimo taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato pažymų apie nukentėjusiojo pageidavimą pranešti jam apie būsimą suimtojo ar nuteistojo paleidimą į laisvę (toliau vadinama – pažyma) siuntimo kardomojo kalinimo vietos arba bausmę vykdančios institucijos administracijai tvarką ir jų saugojimo reikalavimus.

2. Neteko galios nuo 2015-09-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1R-257, 2015-08-25, paskelbta TAR 2015-08-26, i. k. 2015-13000

 

3. Visa pažymoje esanti informacija yra konfidenciali. Su pažymos turiniu, taip pat faktu, kad tokia pažyma yra gauta, draudžiama supažindinti suimtąjį ir nuteistąjį ar jo gynėją.

 

II. SKYRIUS

 PAŽYMŲ PERSIUNTIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-257, 2015-08-25, paskelbta TAR 2015-08-26, i. k. 2015-13000

 

4. Jeigu nukentėjusysis pageidauja, kad jam būtų pranešta apie būsimą suimtojo paleidimą į laisvę, prokuroras arba ikiteisminio tyrimo pareigūnas surašo pažymą (priedas). Šią pažymą prokuroras arba ikiteisminio tyrimo pareigūnas jos surašymo dieną išsiunčia kardomojo kalinimo vietos, kurioje laikomas suimtasis, administracijai.

5. Kai nuosprendžiu nuteistajam paskiriama reali arešto arba terminuoto laisvės atėmimo bausmė ir nukentėjusysis pageidauja, kad jam būtų pranešta apie būsimą nuteistojo paleidimą į laisvę, pažymą surašo teisiamojo posėdžio pirmininkas. Įsiteisėjus nuosprendžiui, ši pažyma kartu su nuosprendžio nuorašu išsiunčiama bausmę vykdančiai institucijai, kurioje laikomas nuteistasis.

6. Jeigu nuteistajam iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo nebuvo skirta kardomoji priemonė – suėmimas, pažyma kartu su įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašu siunčiama bausmę vykdančiai institucijai tuomet, kai nuteistasis pristatomas į bausmės atlikimo vietą ir pradedamas vykdyti teismo nuosprendis, kuriuo paskirta arešto arba terminuoto laisvės atėmimo bausmė. Apie teismo nuosprendžio vykdymą bausmę vykdanti institucija praneša teismui Baudžiamojo proceso kodekso 348 straipsnyje nustatyta tvarka.

7. Jeigu pažyma laisvės atėmimo vietoje gaunama išvykus suimtajam ar nuteistajam, įstaigos administracija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ją persiunčia į suimtojo ar nuteistojo išvykimo vietą.

 

III. SKYRIUS

 PAŽYMŲ SAUGOJIMAS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-257, 2015-08-25, paskelbta TAR 2015-08-26, i. k. 2015-13000

 

8. Iš teismų, prokuratūrų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų gautos pažymos registruojamos kardomojo kalinimo vietos arba bausmę vykdančios institucijos gautų dokumentų registre ir perduodamos įstaigos vadovo įsakymu paskirtam darbuotojui, atsakingam už pažymų tvarkymą ir saugojimą. Šiam darbuotojui taip pat pasirašytinai perduodami vokai su pažymomis, išimti iš į įstaigą atvykusių suimtųjų ir nuteistųjų asmens bylų.

9. Gautos pažymos dedamos į atskirus vokus ir užklijuojamos. Ant voko užrašoma „atplėšti prieš paleidžiant suimtąjį (nuteistąjį)“, taip pat užrašomas suimtojo ar nuteistojo vardas ir pavardė bei gimimo data. Ant voko pasirašo pažymą įdėjęs darbuotojas, nurodydamas vardą ir pavardę, pareigas ir pažymos įdėjimo datą.

10. Visi vokai su pažymomis registruojami pažymų apskaitos žurnale, nurodant suimtųjų ir nuteistųjų duomenis, datas ir įstaigas, iš kurių buvo gautos ir kurioms buvo išsiųstos pažymos. Vokai su pažymomis saugomi rakinamose metalinėse spintose ar seifuose, pašaliniams asmenims neprieinamose patalpose.

11. Apie numatomą suimtųjų ar nuteistųjų konvojavimą į kitą įstaigą pranešama darbuotojui, atsakingam už pažymų tvarkymą ir saugojimą, jam pateikiant konvojuojamųjų sąrašą. Darbuotojas, atsakingas už pažymų tvarkymą ir saugojimą, pagal konvojuojamųjų sąrašą nustatęs asmenis, apie kurių paleidimą turi būti pranešta nukentėjusiesiems, konvojavimo dokumentus rengiančiam darbuotojui pasirašytinai pateikia vokus su pažymomis ir apie tai pažymima pažymų apskaitos žurnale. Vokai su pažymomis įdedami į išvykstančiųjų suimtųjų ir nuteistųjų asmens bylas. Asmens bylos viršutinio viršelio vidinėje dalyje įrašoma „byloje užklijuotas (-i) vokas (-ai)“ ir nurodomas vokų su pažymomis skaičius.

12. Darbuotojas, atsakingas už pažymų tvarkymą ir saugojimą, apie numatomą suimtojo arba nuteistojo paleidimą ar nuteistojo pateiktą prašymą lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos informuojamas ne vėliau kaip:

12.1. likus vienai dienai iki suimtojo paleidimo dienos. Tais atvejais, kai suimtasis iš kardomojo kalinimo vietos turi būti paleidžiamas tuoj po to, kai gaunamas nuosprendis, nutartis ar nutarimas dėl suimtojo paleidimo, informuojamas paleidimo dieną;

12.2. ne vėliau kaip likus trims dienoms iki nuteistojo paleidimo dienos. Tais atvejais, kai nuteistasis iš laisvės atėmimo vietos turi būti paleidžiamas tuoj po to, kai gaunamas nuosprendis, nutartis ar nutarimas dėl nuteistojo paleidimo, informuojamas paleidimo dieną;

12.3. ne vėliau kaip kitą darbo dieną, kai bausmę vykdanti institucija gavo nuteistojo prašymą lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-257, 2015-08-25, paskelbta TAR 2015-08-26, i. k. 2015-13000

 

13. Gavęs Taisyklių 12.1 ir 12.2 papunkčiuose nurodytą informaciją, darbuotojas, atsakingas už pažymų tvarkymą ir saugojimą, nedelsdamas pateikia vokus su pažymomis bausmę vykdančios institucijos vadovui arba jo pavaduotojui ar kardomojo kalinimo vietos direktoriui. Gavus Taisyklių 12.3 papunktyje nurodytą informaciją, vokai su pažymomis Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos pirmininkui pateikiami kartu su nuteistojo prašymu lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-257, 2015-08-25, paskelbta TAR 2015-08-26, i. k. 2015-13000

 

14. Bausmę vykdančios institucijos vadovas ar jo pavaduotojas, kardomojo kalinimo vietos direktorius arba Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos pirmininkas, atplėšęs voką ir pranešęs nukentėjusiajam apie suimtojo arba nuteistojo paleidimą ar jo teisę per dešimt dienų nuo pranešimo išsiuntimo pateikti atsiliepimą dėl nuteistojo prašymo lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos (toliau – atsiliepimas), pasirašo pažymos antrojoje pusėje, nurodydamas savo pareigas, vardą ir pavardę, pranešimo būdą ir laiką. Pažymoje taip pat pažymima, kai nepavyksta nukentėjusiajam pranešti apie įtariamojo arba nuteistojo paleidimą ar jo teisę pateikti atsiliepimą nurodant nepranešimo priežastis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-257, 2015-08-25, paskelbta TAR 2015-08-26, i. k. 2015-13000

 

15. Pranešus nukentėjusiajam apie suimtojo arba nuteistojo paleidimą, pažyma įdedama į atskirą bylą, numatytą įstaigos dokumentacijos plane. Šių pažymų saugojimo terminas – 10 metų. Pranešus nukentėjusiajam apie teisę pateikti atsiliepimą, pažyma toliau saugoma Taisyklių 9, 10 ir 11 punktuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-257, 2015-08-25, paskelbta TAR 2015-08-26, i. k. 2015-13000

 

16. Jeigu nukentėjusiajam apie suimtojo arba nuteistojo paleidimą, taip pat apie jo teisę pateikti atsiliepimą buvo pranešta raštu, šio rašto kopija pridedama prie pažymos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-257, 2015-08-25, paskelbta TAR 2015-08-26, i. k. 2015-13000

 

IV. SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-257, 2015-08-25, paskelbta TAR 2015-08-26, i. k. 2015-13000

 

17. Paaiškėjus, kad kardomojo kalinimo vietų ir bausmę vykdančių institucijų darbuotojai galėjo pažeisti šių Taisyklių nuostatas ir leisti susipažinti su pažymų turiniu suimtiesiems arba nuteistiesiems ir jų gynėjams, atliekamas tarnybinis tyrimas.

18. Šias Taisykles pažeidę asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________


Pažymų apie nukentėjusiojo pageidavimą pranešti jam apie būsimą suimtojo

ar nuteistojo paleidimą į laisvę persiuntimo ir saugojimo taisyklių

priedas

____________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

PAŽYMA

APIE NUKENTĖJUSIOJO PAGEIDAVIMĄ PRANEŠTI JAM APIE BŪSIMĄ SUIMTOJO AR NUTEISTOJO PALEIDIMĄ Į LAISVĘ

 

20__-________-___ Nr. __________

____________________________

(sudarymo vieta)

 

Baudžiamojoje byloje __________________________________________  įtariamas padaręs

                                                                             (baudžiamosios bylos numeris)

nusikalstamą veiką / nuteistas________________________________________________________

                                                                                        (įtariamojo / nuteistojo vardas ir pavardė, asmens kodas)

___________________________________ , kuriam ____________ m. _________________ ___ d.

_____________________________________________________  nutartimi / nuosprendžiu paskirta

                                                   (teismo pavadinimas)

________________________________________________________________________ .

(terminuoto laisvės atėmimo, arešto bausmė arba suėmimas, terminas)

Nukentėjusiuoju (-iais) šioje baudžiamojoje byloje pripažintas (-i) asmuo (asmenys) pageidauja, kad jam (jiems) būtų pranešta apie būsimą suimtojo / nuteistojo paleidimą į laisvę šiais būdais:

1.

 

– papr. laišku /telefonu /el. paštu

 

 

(nukentėjusiojo v., pavardė)

(tai, kas reikalinga, pažymėti)

(kontaktiniai duomenys)

2.

 

– papr. laišku /telefonu /el. paštu

 

 

(nukentėjusiojo v., pavardė)

(tai, kas reikalinga, pažymėti)

(kontaktiniai duomenys)

3.

 

– papr. laišku /telefonu /el. paštu

 

 

(nukentėjusiojo v., pavardė)

(tai, kas reikalinga, pažymėti)

(kontaktiniai duomenys)

4.

 

– papr. laišku /telefonu /el. paštu

 

 

(nukentėjusiojo v., pavardė)

(tai, kas reikalinga, pažymėti)

(kontaktiniai duomenys)

5.

 

– papr. laišku /telefonu /el. paštu

 

 

(nukentėjusiojo v., pavardė)

(tai, kas reikalinga, pažymėti)

(kontaktiniai duomenys)

 

_______________________                   _________________          _____________________

(pareigų pavadinimas)                                          (parašas)                                               (vardas ir pavardė)

______________

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-257, 2015-08-25, paskelbta TAR 2015-08-26, i. k. 2015-13000

Dėl teisingumo ministro 2006 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 1R-230 „Dėl Pažymų apie nukentėjusiojo pageidavimą pranešti jam apie būsimą suimtojo ar nuteistojo paleidimą į laisvę persiuntimo ir saugojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo