Suvestinė redakcija nuo 2018-10-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 66-2508, i. k. 1081100NUTA00000529

 

Nauja redakcija nuo 2016-07-09:

Nr. 697, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19502

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ, TRADICINIŲ AMATŲ NEFORMALIOJO MOKYMO PROGRAMŲ SERTIFIKAVIMO, TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRŲ ATESTAVIMO IR PRAŠYMŲ SERTIFIKUOTI TAUTINIO PAVELDO PRODUKTUS, TRADICINIŲ AMATŲ NEFORMALIOJO MOKYMO PROGRAMAS IR ATESTUOTI TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRUS NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. gegužės 21 d. Nr. 529

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo 6 straipsnio 2 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ir prašymų sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti tradicinių amatų meistrus nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                         Kazimira Danutė Prunskienė

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. 529
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 697
redakcija)

 

 

 

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ, TRADICINIŲ AMATŲ NEFORMALIOJO MOKYMO PROGRAMŲ SERTIFIKAVIMO, TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRŲ ATESTAVIMO IR PRAŠYMŲ SERTIFIKUOTI TAUTINIO PAVELDO PRODUKTUS, TRADICINIŲ AMATŲ NEFORMALIOJO MOKYMO PROGRAMAS IR ATESTUOTI TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRUS NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ir prašymų sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti tradicinių amatų meistrus nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų atestavimo prašymų pateikimo, priėmimo ir nagrinėjimo, tautinio paveldo produktų ir tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikatų ir tradicinių amatų meistro pažymėjimų išdavimo tvarką.

2.  Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatyme (toliau – Tautinio paveldo produktų įstatymas).

 

II SKYRIUS

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ, TRADICINIŲ AMATŲ NEFORMALIOJO MOKYMO PROGRAMŲ SERTIFIKAVIMO IR TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRŲ ATESTAVIMO PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

3. Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo prašymai ir prie jų pridedami dokumentai pateikiami tiesiogiai, asmeniui atvykus į viešąją įstaigą Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą (toliau – Žemės ūkio ministerijos įgaliota institucija), per kurjerį, registruota pašto siunta arba elektroninėmis priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą) Žemės ūkio ministerijos įgaliotai institucijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 945, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14919

 

4.  Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo ir (ar) tradicinių amatų meistrų atestavimo prašymai ir prie jų pridedami dokumentai turi būti:

4.1. pateikti visi;

4.2. parašyti valstybine kalba;

4.3. visiškai ir taisyklingai užpildyti;

4.4. jeigu pateikiami tiesiogiai, per kurjerį, registruota pašto siunta, – pateikti spausdintine (surinkti kompiuteriu) ir elektronine (įrašyti į kompiuterinę laikmeną PDF formatu) formomis; jeigu pateikiami elektroninėmis priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis per Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą), – pateikti elektronine (PDF formatu) forma.

5. Kai tautinio paveldo produkto, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikavimo ir (ar) tradicinių amatų meistro atestavimo prašymą ir prie jo pridedamus dokumentus Žemės ūkio ministerijos įgaliotai institucijai teikia asmens atstovas, jis savo tautinio paveldo produkto, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikavimo ir (ar) tradicinių amatų meistro atestavimo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens, kitos organizacijos arba jų filialo vardu) ir pridėti atstovavimo patvirtinimo dokumentą. Atstovaujamo asmens vardu pateiktas tautinio paveldo produkto, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikavimo ir (ar) tradicinių amatų meistro atestavimo prašymas ir prie jo pridedami dokumentai turi atitikti Aprašo 4 punkto reikalavimus.

 

III SKYRIUS

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ, TRADICINIŲ AMATŲ NEFORMALIOJO MOKYMO PROGRAMŲ SERTIFIKAVIMO PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

6. Pareiškėjas, norintis gauti tautinio paveldo produkto sertifikatą, pateikia šiuos užpildytus dokumentus:

6.1. tautinio paveldo produkto, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikavimo prašymą (toliau – sertifikavimo prašymas) (Aprašo 1 priedas);

6.2. aprašą, kuriame pateikiama:

6.2.1. sertifikuojamo produkto pavadinimas;

6.2.2. sritis, rūšis ir (ar) porūšis pagal žemės ūkio ministro patvirtintą Tautinio paveldo produktų klasifikatorių ir sertifikuojamo produkto grupė pagal Tautinio paveldo produktų įstatymo 19 straipsnį;

6.2.3. išsami informacija apie sertifikuojamo produkto atitiktį istoriškumo, kilmės, gamybos ar organizavimo būdo kriterijams;

6.2.4. sertifikuojamo produkto gamybos vaizdinė medžiaga (nuotraukos).

7. Tradicinių amatų meistras, norintis gauti tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikatą, pateikia šiuos užpildytus dokumentus:

7.1. sertifikavimo prašymą (Aprašo 1 priedas);

7.2. aprašą, kuriame pateikiama:

7.2.1. mokomo amato pavadinimas pagal žemės ūkio ministro patvirtintą Tradicinių amatų sąvadą;

7.2.2. mokymo trukmė;

7.2.3. tikslinė grupė;

7.2.4. mokymo programos tikslas;

7.2.5. mokymo programos planas;

7.3. dokumentą, įrodantį, kad jis turi pedagogo kvalifikaciją arba yra išklausęs Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka patvirtintą pedagoginių ir psichologinių žinių kursą – kai sertifikuojama vaikų neformaliojo mokymo programa, o sertifikuojant suaugusiųjų neformaliojo mokymo programą – dokumentą, įrodantį, kad jis turi pedagogo kvalifikaciją arba yra išklausęs Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka patvirtintą pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, arba turi ne mažiau kaip 3 metų tradicinio amato mokymo patirtį.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 945, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14919

 

8. Žemės ūkio ministerijos įgaliota institucija, gavusi Aprašo 6 arba 7 punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas juos patikrina ir praneša pareiškėjui (tokiu būdu, kokiu pareiškėjas kreipėsi, arba, jeigu pareiškėjas pageidavo rašytinio atsakymo, raštu), ar pateikti dokumentai atitinka Aprašo 4 punkte nustatytus reikalavimus; jeigu pateikti dokumentai neatitinka Aprašo 4 punkte nustatytų reikalavimų, nurodo rastus trūkumus, kuriems pašalinti nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą. Per nustatytą terminą pareiškėjui nepašalinus rastų trūkumų, Žemės ūkio ministerijos įgaliota institucija praneša pareiškėjui (tokiu būdu, kokiu pareiškėjas kreipėsi, arba, jeigu pareiškėjas pageidavo rašytinio atsakymo, raštu), kad pareiškėjo pateikti dokumentai nebus perduoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu sudarytai ekspertų komisijai teikti siūlymams dėl tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 945, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14919

 

9. Žemės ūkio ministerijos įgaliota institucija visus pareiškėjo pateiktus dokumentus per 5 darbo dienas nuo jų gavimo (jeigu jie  atitiko visus Aprašo 4 punkte nustatytus reikalavimus) perduoda žemės ūkio ministro įsakymu sudarytai ekspertų komisijai teikti siūlymams dėl tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo ir tradicinių amatų meistrų atestavimo.

10. Ekspertų komisija pagal Žemės ūkio ministerijos nustatytus tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų meistrų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų atitikties tradicijai kriterijus ir tautinio paveldo produktų atitikties Lietuvos etninei kultūrai vertinimo rodiklius (toliau – kriterijai ir rodikliai) nagrinėja pateiktus sertifikavimo prašymus, prie jų pridedamus dokumentus ir tautinio paveldo produktus priskiria A arba B kategorijai pagal Tautinio paveldo produktų įstatymo 18 straipsnį.

11. Ekspertų komisija ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Aprašo 6 arba 7 punkte nurodytų dokumentų gavimo (jeigu jie atitiko visus Aprašo 4 punkte nustatytus reikalavimus) pateikia žemės ūkio ministrui siūlymus dėl tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo ir (arba) nesertifikavimo. Ekspertų komisijos siūlymai  įforminami ekspertų komisijos posėdžio protokolu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 945, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14919

 

12. Žemės ūkio ministerijos įgaliota institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ekspertų komisijos posėdžio parengia ir perduoda Žemės ūkio ministerijai ekspertų komisijos posėdžio protokolą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 945, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14919

 

13. Žemės ūkio ministras, vadovaudamasis ekspertų komisijos teikimu, įsakymu tvirtina sertifikuojamų tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ekspertų komisijos posėdžio protokolo gavimo Žemės ūkio ministerijoje. Žemės ūkio ministerija apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šiame punkte nurodyto įsakymo įregistravimo raštu informuoja pareiškėją.

14. Žemės ūkio ministras, vadovaudamasis ekspertų komisijos teikimu, įsakymu tvirtina nesertifikuojamų tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ekspertų komisijos posėdžio protokolo gavimo Žemės ūkio ministerijoje. Žemės ūkio ministerija apie priimtą sprendimą nesertifikuoti tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šiame punkte nurodyto įsakymo įregistravimo raštu informuoja pareiškėją. Pareiškėjui lydraščiu siunčiamas ekspertų komisijos posėdžio protokolo išrašas, kuriame nurodomi tokio sprendimo motyvai ir jo apskundimo tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 945, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14919

 

15. Tradiciniam amatininkui po to, kai jis sumoka valstybės rinkliavą už tautinio paveldo produktų ir (ar) tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimą, išduodamas tautinio paveldo produkto ir (ar) tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikatas (Aprašo 2 ir 3 priedai).

16. Tautinio paveldo produktų ženklus ir tautinio paveldo produktų ženklų naudojimo tvarką nustato žemės ūkio ministras.

 

IV SKYRIUS

TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRO ATESTAVIMO PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

17. Tradicinis amatininkas, norintis gauti tradicinių amatų meistro pažymėjimą, pateikia šiuos užpildytus dokumentus:

17.1. prašymą (Aprašo 4 priedas);

17.2. veiklos tradicinių amatų srityje aprašymą, kuriame turi būti pateikta informacija, patvirtinanti, kad tradicinis amatininkas sugeba perduoti tradicinių amatų įgūdžius kitiems asmenims ir atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:

17.2.1. turi tautinio paveldo produktams gaminti ir (arba) tradicinėms paslaugoms teikti reikalingą kvalifikaciją ir verčiasi tradiciniu amatu ne mažiau kaip 3 metus nuo datos, kurią oficiali mokslo institucija jam išdavė kvalifikacijos tradicinio amato srityje patvirtinimo dokumentą (pateikiamas oficialios mokslo institucijos kvalifikacijos tradicinio amato srityje patvirtinimo dokumentas);

17.2.2. verčiasi tradiciniu amatu ne mažiau kaip 10 metų nuo pirmojo viešo savo tradicinių gaminių, tradicinės veislės augalų, gyvūnų ar jų produktų, gamtos gėrybių produktų ar tradicinės paslaugos pristatymo (pateikiami tai patvirtinantys dokumentai);

17.2.3. verčiasi tradiciniu amatu ne mažiau kaip 5 metus nuo Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjo organizacijų statuso įstatymo pagrindu suteikto meno kūrėjo statuso įgijimo (pateikiamas meno kūrėjo statusą patvirtinantis dokumentas).

18. Žemės ūkio ministerijos įgaliota institucija, gavusi Aprašo 17 punkte nurodytus dokumentus, per 5 darbo dienas juos patikrina ir praneša pareiškėjui (tokiu būdu, kokiu pareiškėjas kreipėsi, arba, jeigu pareiškėjas pageidavo rašytinio atsakymo, raštu), ar pateikti dokumentai atitinka Aprašo 4 punkte nustatytus reikalavimus; jeigu pateikti dokumentai neatitinka Aprašo 4 punkte nustatytų reikalavimų, nurodo (tokiu būdu, kokiu pareiškėjas kreipėsi, arba, jeigu pareiškėjas pageidavo rašytinio atsakymo, raštu) rastus trūkumus, kuriems pašalinti nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą. Per nustatytą terminą pareiškėjui nepašalinus rastų trūkumų.  Žemės ūkio ministerijos įgaliota institucija praneša pareiškėjui (tokiu būdu, kokiu pareiškėjas kreipėsi, arba, jei pareiškėjas pageidavo rašytinio atsakymo, raštu), kad pareiškėjo pateikti dokumentai nebus perduoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu sudarytai ekspertų komisijai teikti siūlymams dėl tradicinių amatų meistro atestavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 945, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14919

 

19. Ekspertų komisija pagal Žemės ūkio ministerijos nustatytus kriterijus ir rodiklius nagrinėja pateiktus tradicinių amatų meistro atestavimo prašymus, prie jų pridedamus dokumentus ir įvertina tradicinio amatininko atitiktį nustatytiems kriterijams ir rodikliams, taip pat reikalavimams, nustatytiems Tautinio paveldo produktų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje.

20. Ekspertų komisija ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Aprašo 17 punkte nurodytų dokumentų gavimo (jeigu jie atitiko visus Aprašo 4 punkte nustatytus reikalavimus) pateikia žemės ūkio ministrui siūlymus dėl pareiškėjų atestavimo tradicinių amatų meistrais ir (arba) neatestavimo. Ekspertų komisijos siūlymai įforminami ekspertų komisijos posėdžio protokolu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 945, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14919

 

21. Žemės ūkio ministerijos įgaliota institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ekspertų komisijos posėdžio parengia ir perduoda Žemės ūkio ministerijai ekspertų komisijos posėdžio protokolą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 945, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14919

 

22.  Žemės ūkio ministras, vadovaudamasis ekspertų komisijos teikimu, įsakymu tvirtina tradicinių amatų meistrų sąrašus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ekspertų komisijos posėdžio protokolo gavimo Žemės ūkio ministerijoje. Žemės ūkio ministerija apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šiame punkte nurodyto įsakymo įregistravimo informuoja pareiškėją (tokiu būdu, kokiu pareiškėjas kreipėsi, arba, jeigu pareiškėjas pageidavo rašytinio atsakymo, raštu).

23.  Atestuotam tradicinių amatų meistru tradiciniam amatininkui po to, kai jis sumoka valstybės rinkliavą už tradicinių amatų meistrų atestavimą, išduodamas tradicinių amatų meistro pažymėjimas (Aprašo 5 priedas).

24. Žemės ūkio ministras, vadovaudamasis ekspertų komisijos teikimu, įsakymu tvirtina pareiškėjų, neatestuotų tradicinių amatų meistrais, sąrašą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ekspertų komisijos posėdžio protokolo gavimo Žemės ūkio ministerijoje. Žemės ūkio ministerija apie priimtą sprendimą neatestuoti pareiškėjo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šiame punkte nurodyto įsakymo įregistravimo raštu informuoja pareiškėją apie jo neatestavimą. Pareiškėjui lydraščiu siunčiamas ekspertų komisijos posėdžio protokolo išrašas, kuriame nurodomi tokio sprendimo motyvai ir jo apskundimo tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 945, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14919

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25.  Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 697, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19502

 

 

 

Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų

neformaliojo mokymo programų sertifikavimo,

tradicinių amatų meistrų atestavimo ir prašymų

sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių

amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti

tradicinių amatų meistrus nagrinėjimo tvarkos aprašo
1 priedas

 

 

(Tautinio paveldo produkto, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikavimo prašymo forma)

_____________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas ir pavardė)

_____________________________________________________________________________

(juridinio asmens įmonės kodas ar fizinio asmens asmens kodas, adresas, telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas)

 

______________________

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministerijos įgaliota institucija)

 

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTO, TRADICINIŲ AMATŲ NEFORMALIOJO  MOKYMO PROGRAMOS SERTIFIKAVIMO PRAŠYMAS

 

____________ Nr. _____

(data)

 

* Prašymas priimtas

* Prašymas atmestas

 

* (prašymą įregistravusio tarnautojo pareigos)            (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

 

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

1.  Fizinio asmens duomenys:

1.1. Vardas ir pavardė

1.2. Asmens kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Nurodoma pagal fizinio asmens piliečio paso ar asmens tapatybės kortelės duomenis)

2.  Juridinio asmens duomenys:

2.1. Pavadinimas

2.2. Juridinio asmens registracijos kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Nurodomas kodas pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimą)

2.3. Įsteigimo data |__|__|__|__| |__|__| |__|__|

(Nurodoma įsteigimo data pagal juridinio asmens registracijos pažymėjimą)

3.  Duomenys pasiteirauti (nurodomas pareiškėjo adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto adresas, kuriuo bus galima susisiekti su pareiškėju prašymo vertinimo metu):

Savivaldybė

Seniūnija / miestas / kaimas

Gatvė

Namo Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Buto Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|

Pašto indeksas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefono Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Fakso Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

El. pašto adresas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

4.  Informacijos teikimo būdas (nurodoma, kokiu būdu norima gauti informaciją apie prašymo administravimo eigą):

El. paštu

 

Paštu

(Pažymima ženklu „X“)

 

II SKYRIUS

INFORMACIJA APIE PRAŠOMUS SERTIFIKUOTI TAUTINIO PAVELDO PRODUKTUS, TRADICINIŲ AMATŲ NEFORMALIOJO MOKYMO PROGRAMAS

 

5.  Sertifikuojamas objektas

Tautinio paveldo produktas

Tradicinių amatų mokymo programa

(Pažymima ženklu „X“)

6.  Tautinio paveldo produktų grupė

I grupė – tradiciniai gaminiai

 

II grupė – tradicinių veislių augalai ir gyvūnai ar jų produktai, gamtos gėrybių produktai

 

III grupė – tradicinės paslaugos, tradicinė mugė

 

(Pažymima ženklu „X“)

7.   Tautinio paveldo produkto pavadinimas, kodas pagal žemės ūkio ministro patvirtintą Tautinio paveldo produktų klasifikatorių

(Pildoma, jeigu prašoma sertifikuoti tautinio paveldo produktą)

8.  Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos pavadinimas

(Pildoma, jeigu prašoma sertifikuoti tradicinių amatų neformaliojo mokymo programą)

 

 

 

III SKYRIUS

PRIDEDAMI DOKUMENTAI

 

(Šioje lentelėje pareiškėjas pagal Aprašo 6 arba 7 punkte nustatytų reikiamų dokumentų sąrašą nurodo pridedamus dokumentus ir dokumentų puslapių skaičių)

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Puslapių skaičius

1.

 

|__|__|

n

 

|__|__|

 

 

_______________________                __________                       _____________________

(juridinio asmens atstovo                                           (parašas)                               (vardas (vardo raidė) ir pavardė)

pareigų pavadinimas

(fiziniam asmeniui netaikoma)

 

 

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 697, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19502

 

 

 

Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų

neformaliojo mokymo programų sertifikavimo,

tradicinių amatų meistrų atestavimo ir prašymų

sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių

amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti

tradicinių amatų meistrus nagrinėjimo tvarkos aprašo
2 priedas

 

 

(Tautinio paveldo produkto sertifikato forma)

 

LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

 

(Tautinio paveldo produkto ženklas)

 

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTO

SERTIFIKATAS

 

(data)   Nr. xxxx

 

Vilnius

 

Patvirtinama, kad ..............................................................................................................................

(tautinio paveldo produkto pavadinimas, grupė, kodas)

 

.............................................................................................. , kurio gamintojas ir (arba) tiekėjas yra

 

.......................................................................................................................................................... ,

(vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas)

 

atitinka Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo ir tautinio paveldo produktų sertifikavimo reikalavimus.

 

 

Žemės ūkio ministras

 

 

A. V.

Registracijos Nr.......

20... m. ………….. d.

 

 

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 697, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19502

 

 

 

Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų

neformaliojo mokymo programų sertifikavimo,

tradicinių amatų meistrų atestavimo ir prašymų

sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių

amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti

tradicinių amatų meistrus nagrinėjimo tvarkos aprašo
3 priedas

 

 

(Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos sertifikato forma)

 

LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

 

(Tautinio paveldo produkto ženklas)

 

TRADICINIŲ AMATŲ NEFORMALIOJO MOKYMO PROGRAMOS

SERTIFIKATAS

 

(data) Nr. xxxx

Vilnius

 

Patvirtinama, kad.............................................................................................................................. ,

(tradicinių amatų neformaliojo mokymo programos pavadinimas)

kurią vykdo....................................................................................................................................... ,

(vardas ir pavardė)

 

atitinka Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo ir tradicinių amatų neformaliojo  mokymo programos sertifikavimo reikalavimus.

 

 

Žemės ūkio ministras

 

 

A. V.

 

Registracijos Nr.......

20... m. ………….. d.

 

 

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 697, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19502

 

 

 

Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų

neformaliojo mokymo programų sertifikavimo,

tradicinių amatų meistrų atestavimo ir prašymų

sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių

amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti

tradicinių amatų meistrus nagrinėjimo tvarkos aprašo
4 priedas

 

 

(Tradicinių amatų meistro atestavimo prašymo forma)

______________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas ir pavardė)

______________________________________________________________________________

(fizinio asmens asmens kodas, adresas, telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas)

 

 

______________________

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministerijos įgaliota institucija)

 

TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRO ATESTAVIMO PRAŠYMAS

 

____________ Nr. _____

(data)

 

* Prašymas priimtas

* Prašymas atmestas

 

*(prašymą įregistravusio tarnautojo pareigos)              (parašas )                                      (vardas ir pavardė)

 

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

1. Asmens duomenys:

1.1. Vardas ir pavardė

1.2. Asmens kodas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Nurodoma pagal fizinio asmens piliečio paso ar asmens tapatybės kortelės duomenis)

2. Duomenys pasiteirauti (nurodomas pareiškėjo adresas, telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, kuriuo bus galima susisiekti su pareiškėju prašymo vertinimo metu):

Savivaldybė

Seniūnija / miestas / kaimas

Gatvė

Namo Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Buto Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|

Pašto indeksas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefono Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Fakso Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

El. pašto adresas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

3.  Informacijos teikimo būdas (nurodoma, kokiu būdu norima gauti informaciją apie prašymo administravimo eigą):

El. paštu

 

Paštu

(Pažymima ženklu „X“)

4.  Tradicinio amato grupė ir pavadinimas

(Nurodoma amato, kuriuo verčiasi pareiškėjas, grupė pagal Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymą ir pavadinimas pagal Tradicinių amatų sąvadą)

 

II SKYRIUS

PRIDEDAMI DOKUMENTAI

 

(Šioje lentelėje pareiškėjas pagal Aprašo 17 punkte nustatytų reikiamų dokumentų sąrašą nurodo pridedamus dokumentus ir dokumentų puslapių skaičių)

 

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Puslapių skaičius

1.

 

|__|__|

n

 

|__|__|

 

 

__________________________                __________            _______________________

(juridinio asmens atstovo                                                  (parašas)                      (vardas (vardo raidė) ir pavardė)

pareigų pavadinimas

(fiziniam asmeniui netaikoma)

 

 

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 697, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19502

 

 

 

Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų

neformaliojo mokymo programų sertifikavimo,

tradicinių amatų meistrų atestavimo ir prašymų

sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių

amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti

tradicinių amatų meistrus nagrinėjimo tvarkos aprašo
5 priedas

 

 

(Tradicinių amatų meistro pažymėjimo forma)

 

LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

 

(Tautinio paveldo produkto ženklas)

 

........................................................

(tradicinio amato pavadinimas)

 

TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRO

PAŽYMĖJIMAS

 

(data) Nr. xxxx

Vilnius

 

Liudija, kad............................................................................................................................

(vardas ir pavardė)

atitinka Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo ir tradicinių amatų meistro atestavimo reikalavimus.

 

 

Žemės ūkio ministras

 

 

A. V.

Registracijos Nr.......

20... m. ………….. d.

 

 

 

––––––––––––––––––––

Priedo pakeitimai:

Nr. 697, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19502

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 697, 2016-07-07, paskelbta TAR 2016-07-08, i. k. 2016-19502

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 529 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų sertifikavimo ir atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 945, 2018-09-19, paskelbta TAR 2018-09-24, i. k. 2018-14919

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 529 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ir prašymų sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti tradicinių amatų meistrus nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 * Duomenis įrašo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

* Duomenis įrašo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.