Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 81(1)-3720, i. k. 1032250ISAK000V-488

 

Nauja redakcija nuo 2016-05-20:

Nr. V-637, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13377

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL BENDRŲJŲ SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2003 m. rugpjūčio 11 d. Nr. V-488

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, 10 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 35 punktu bei siekdamas tobulinti savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos organizavimą ir vykdymo tvarką:

1. T v i r t i n u Bendruosius savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatus (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1203 redakcija)

 

BENDRIEJI SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS nuostatai

 

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-637, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13377

 

1. Bendrieji savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos organizavimo ir vykdymo, savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų surinkimo ir saugojimo, savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rengimo, teikimo ir vertinimo bei savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rezultatų viešinimo tvarką.

2. Nuostatai privalomi savivaldybių visuomenės sveikatos stebėseną organizuojančioms ir vykdančioms institucijoms bei kitiems savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos subjektams.

3. Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsena vykdoma joms priskirtose teritorijose, siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybių teritorijų visuomenės sveikatos būklę ir remiantis objektyvia informacija planuoti bei įgyvendinti vietinės visuomenės sveikatos prevencijos priemones.

 

II. ISKYRIUS
SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ORGANIZAVIMAS, VYKDYMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-637, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13377

 

4. Vadovaudamasi Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais, savivaldybių administracija organizuoja savivaldybių visuomenės sveikatos stebėseną.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-637, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13377

 

5. Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašai išdėstyti šio įsakymo 1, 2 prieduose.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1387, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20627

Nr. V-637, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13377

 

6. Savivaldybės administracijos direktorius:

6.1. užtikrina savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymą;

6.2. naudoja savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos duomenis (toliau – Duomenys) valdymo sprendimams įvertinti, planuoti ir pagrįsti;

6.3. organizuoja savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos projekto, suderinto su savivaldybės gydytoju, pristatymą savivaldybės tarybai ir visuomenei;

6.4. pateikia Higienos institutui savivaldybės tarybos patvirtintą savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą iki kiekvienų metų gegužės 1 d.;

6.5. vykdo kitas savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos funkcijas, nustatytas įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

7. Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėseną vykdo visuomenės sveikatos biurai.

8. Visuomenės sveikatos biuras, vykdydamas savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną, vykdo šias funkcijas:

8.1. renka, kaupia savivaldybės visuomenės sveikatos rodiklių duomenis, vertina ir analizuoja jų pokyčius;

8.2. kasmet rengia savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos projektą, kuriame įvertinti savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodikliai ir išanalizuotos 3 prioritetinės savivaldybės visuomenės sveikatos problemos. Savivaldybių gyvensenos stebėsenos rodikliai į ataskaitos projektą įtraukiami atsižvelgiant į periodiškumą, nurodomą 2 priede;

Punkto pakeitimai:

Nr. V-1387, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20627

Nr. V-637, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13377

 

8.3. pagal Higienos instituto parengtą metodiką ir klausimynus ne rečiau nei kas 4 metus nuo 2016 m. vykdo 5-ų, 7-ų ir 9-ų (pirmų gimnazijos) klasių mokinių gyvensenos tyrimus, nuo 2018 m. vykdo suaugusių savivaldybės gyventojų gyvensenos tyrimus, tyrimų duomenis teikia Higienos institutui;

Papildyta punktu:

Nr. V-1387, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20627

Punkto pakeitimai:

Nr. V-637, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13377

 

8.4. savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos projektą už praėjusius metus iki gruodžio 31 d. pateikia savivaldybės administracijos direktoriui;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1387, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20627

 

8.5. remdamasis Duomenimis, teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl visuomenės sveikatos rodiklių ir savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos organizavimo gerinimo;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1387, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20627

 

8.6. atsako už savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų kokybę;

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1387, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20627

 

8.7. teikia informaciją visuomenei.

Punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. V-1387, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20627

 

9. Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos paskelbiamos savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po savivaldybės tarybos patvirtinimo.

10. Higienos institutas:

10.1. teikia metodinę pagalbą savivaldybėms dėl visuomenės sveikatos stebėsenos;

10.2. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitas skelbia savo interneto svetainėje.

10.3. kas 3 metus peržiūri ir pagal poreikį keičia savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašą

Papildyta punktu:

Nr. V-1387, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20627

 

10.4. skelbia Higienos instituto interneto svetainėje standartizuotus vaikų bei suaugusiųjų klausimynus, apklausų vykdymo metodikas, duomenų suvedimo formas, atlieka gautų tyrimų duomenų analizę, parengia gyvensenos rodiklių suvestinę-ataskaitą, rengia mokymus, skirtus visuomenės sveikatos biurų specialistams supažindinti su gyvensenos tyrimų metodikomis;

Papildyta punktu:

Nr. V-1387, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20627

Punkto pakeitimai:

Nr. V-637, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13377

 

11. Duomenis iš savivaldybių gali gauti fiziniai ir juridiniai asmenys, sudarę su savivaldybe sutartį, kurioje nurodoma: Duomenų perdavimo tikslas, Duomenų naudojimo ir apmokėjimo tvarka.

12. Duomenys ir suvestinės perduodamos nemokamai:

12.1. valstybės ir savivaldybių institucijoms;

12.2. Duomenų teikėjams;

12.3. visuomenės informavimo priemonėms.

 

III. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. V-637, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13377

 

13. Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsena finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir kitomis lėšomis.

14. Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenai skiriama lėšų suma apskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtinta metodika.

15. Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių, nenumatytų šių Nuostatų 5 punkte, stebėsena finansuojama savivaldybių biudžetų ir kitomis lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Savivaldybės atsiskaito Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai už valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

17. Už visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų ir kitos informacijos patikimumą atsako jos teikėjai.

___________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-118, 2008-02-14, Žin., 2008, Nr. 21-771 (2008-02-21), i. k. 1082250ISAK000V-118

Nr. V-1203, 2013-12-19, Žin., 2013, Nr. 135-6903 (2013-12-27); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00192

 

 

Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos

stebėsenos nuostatų

priedas

 

 

Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašas

 

Eil. Nr.

Rodiklis

Duomenų šaltinis

1.

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė

Lietuvos statistikos departamentas

2.

Išvengiamas mirtingumas

Higienos institutas

3.

Mirtingumas  dėl savižudybių  / standartizuotas mirtingumo dėl savižudybių rodiklis (X60-X84) 100 000 gyventojų

Higienos institutas

31.

Bandymų žudytis skaičius (X60–X64, X66–X84)

100 000 gyventojų

Higienos institutas

4.

Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius 1 000 gyventojų

Lietuvos statistikos departamentas, Švietimo informacinių technologijų centras

5.

Socialinės rizikos šeimų skaičius 1 000 gyventojų

Lietuvos statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

6.

Ilgalaikio nedarbo lygis

Lietuvos darbo birža

7.

Gyventojų skaičiaus pokytis 1 000 gyventojų

Lietuvos statistikos departamentas

8.

Mirtingumas dėl išorinių priežasčių / standartizuotas mirtingumo dėl išorinių priežasčių rodiklis (V00–Y89) 100 000 gyventojų

Higienos institutas

9.

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose, skaičius 1 000 gyventojų

Lietuvos statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

10.

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1 000 gyventojų

Lietuvos statistikos departamentas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

11.

Sergamumas tuberkulioze (A15–A19) 100 000 gyventojų

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

12.

Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius 10 000 darbingo amžiaus gyventojų

Valstybinė darbo inspekcija

13.

Susižalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius (W00-W19) 65+ m. amžiaus grupėje 10 000 gyventojų

Higienos institutas

14.

Darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, skaičius 10 000 gyventojų

Lietuvos statistikos departamentas, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba

15.

Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00–A09) 10 000 gyventojų

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

16.

Mirtingumas dėl atsitiktinio paskendimo  / standartizuotas mirtingumo dėl atsitiktinio paskendimo rodiklis (W65-W74) 100 000 gyventojų

Higienos institutas

17.

Mirtingumas dėl nukritimo / standartizuotas mirtingumo dėl nukritimo rodiklis (W00-W19) 100 000 gyventojų

Higienos institutas

18.

Mirtingumas dėl transporto įvykių  / standartizuotas mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklis (V00-V99) 100 000 gyventojų

Higienos institutas

19.

Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V09) 100 000 gyventojų

Higienos institutas

20.

Transporto įvykiuose patirtų traumų (V00-V99) skaičius 100 000 gyventojų

Higienos institutas

21.

Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 kvadratiniam kilometrui

Lietuvos statistikos departamentas, Aplinkos apsaugos agentūra

22.

Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams (proc.)

Savivaldybės

23.

Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams (proc.)

Savivaldybės

24.

Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu  / standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu, rodiklis 100 000 gyventojų

Higienos institutas

25.

Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu  / standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, rodiklis 100 000 gyventojų

Higienos institutas

26.

Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (nusikaltimai)

Lietuvos statistikos departamentas, Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

27.

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

28.

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

29.

Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.)

Higienos institutas

30.

Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1 000 gyventojų

Higienos institutas

31.

Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų skaičius 1 000 gyventojų

Higienos institutas

32.

Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius

Higienos institutas

33.

Šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų skaičius 10 000 gyventojų

Higienos institutas

34.

Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui

Higienos institutas

35.

Neteko galios nuo 2018-01-01

 

36.

Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze

100 000 gyventojų

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

37.

Sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis (B20-B24, A50-A64) 10 000 gyventojų

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

38.

Kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) mirtingumas 1 000 gyvų gimusių kūdikių

Lietuvos statistikos departamentas

39.

2 metų amžiaus vaikų MMR1 (tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina, 1 dozė) skiepijimo apimtys

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

40.

1 metų amžiaus vaikų DTP3 (difterijos, stabligės, kokliušo), poliomielito ir B tipo Haemophilus  influenzae infekcijos vakcinos (3 dozės) skiepijimo apimtys

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

41.

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje

Higienos institutas

42.

Vaikų, neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalis (proc.)

Higienos institutas

43.

Paauglių (15–17 m.) gimdymų skaičius 1 000 gyventojų

Higienos institutas

44.

Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų  / standartizuotas mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis (I00-I99) 100 000 gyventojų

Higienos institutas

45.

Mirtingumas nuo piktybinių navikų / standartizuotas mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis (C00–C96) 100 000 gyventojų

Higienos institutas

46.

Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų / standartizuotas mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų rodiklis (I60-I69) 100 000 gyventojų

Higienos institutas

47.

Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000 gyventojų

Higienos institutas

48.

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje

Higienos institutas

49.

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, finansavimo programoje

Higienos institutas

50.

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje

Higienos institutas

51.

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje

Higienos institutas

________________________

Papildyta priedu:

Nr. V-1387, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20627

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1423, 2017-12-13, paskelbta TAR 2017-12-14, i. k. 2017-20147

 


 

Bendrųjų savivaldybių visuomenės

sveikatos stebėsenos nuostatų

2 priedas

 

 

SAVIVALDYBIŲ GYVENSENOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Rodiklis

Suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos rodikliai vertinami kas 4 metai nuo 2018 m.

1.                                                  1.

Suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną valgo vaisius (neįskaitant sulčių, pagamintų iš koncentrato), dalis

2.                                                  2.

Suaugusiųjų, kurie per dieną penkis kartus valgo vaisius, dalis

3.                                                  3.

Suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną valgo daržoves (neįskaitant bulvių ir sulčių, pagamintų iš koncentrato), dalis

4.                                                  4.

Suaugusiųjų, kurie per dieną penkis kartus valgo daržoves, dalis

5.                                                  5.

Suaugusiųjų, kurie papildomai nededa druskos į paruoštą maistą, dalis

6.                                                  6.

Suaugusiųjų, kurie kasdien rūko tabako gaminius arba elektronines cigaretes, dalis

7.                                                  7.

Suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą rūkė tabako gaminius arba elektronines cigaretes, dalis

8.                                                  8.

Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą rūkė tabako gaminius arba elektronines cigaretes, dalis

9.                                                  9.

Suaugusiųjų, kurie kasdien vartoja alkoholinius gėrimus, dalis

10.                                                10.

Suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus, dalis

11.                                                11.

Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus, dalis

12.                                                12.

Suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą vartojo marihuaną ar hašišą (kanapes / „žolę“), dalis

13.                                                13.

Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą vartojo marihuaną ar hašišą (kanapes / „žolę“), dalis

14.                                                14.

Suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą vartojo narkotikus, išskyrus marihuaną ar hašišą (kanapes /„žolę“), dalis

15.                                                15.

Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą vartojo narkotikus, išskyrus marihuaną ar hašišą (kanapes / „žolę“), dalis

16.                                                16.

Suaugusiųjų, kurie užsiima energinga fizine veikla bent po 30 min. 5 dienas per savaitę ar dažniau, dalis

17.                                                17.

Suaugusiųjų, kurie bendrauja su šeimos nariais, giminaičiais ar draugais bent kelis kartus per mėnesį, dalis

18.                                                18.

Suaugusiųjų, kuriuos per paskutinius 12 mėnesių buvo apėmusi prislėgta nuotaika šiek tiek labiau nei anksčiau ar kur kas smarkiau nei anksčiau, dalis

19.                                                19.

Suaugusiųjų, kurie savo gyvenimo kokybę vertina kaip gerą ir labai gerą, dalis

20.                                                20.

Suaugusiųjų, kurie vertina savo sveikatą kaip gerą ar gana gerą, dalis

21.                                                21.

Suaugusiųjų, kurie jaučiasi laimingi ir labai laimingi, dalis

Vaikų gyvensenos stebėsenos rodikliai vertinami kas 4 metai nuo 2016 m.

22.                                                22.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie kasdien, ne pamokų metu, sportuoja apie 60 min. ir ilgiau, dalis

23.                                                23.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kasdien valgančių pusryčius, dalis

24.                                                24.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per dieną valgo vaisius, dalis

25.                                                25.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie bent kartą per dieną valgo daržoves, dalis

26.                                                26.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą rūkė tabako gaminius arba elektronines cigaretes, dalis

27.                                                27.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą rūkė tabako gaminius arba elektronines cigaretes, dalis

28.                                                28.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus, dalis

29.                                                29.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus, dalis

30.                                                30.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą vartojo marihuaną ar hašišą (kanapes / „žolę“), dalis

31.                                                31.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą vartojo marihuaną ar hašišą (kanapes / „žolę“), dalis

32.                                                32.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent kartą vartojo narkotikus, išskyrus marihuaną ar hašišą (kanapes / „žolę“), dalis

33.                                                33.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą vartojo narkotikus, išskyrus marihuaną ar hašišą (kanapes / „žolę“), dalis

34.                                                34.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie vidutiniškai 4 ir daugiau valandų per dieną žiūri televizorių, žaidžia kompiuteriu, dalis

35.                                                35.

Mokyklinio amžiaus vaikų, iš kurių tyčiojosi per paskutinius du mėnesius, dalis

36.                                                36.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie patys tyčiojosi iš kitų vaikų per paskutinius du mėnesius, dalis

37.                                                37.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie valosi dantis šepetėliu ir pasta dažniau nei kartą per dieną, dalis

38.                                                38.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie visada tamsiuoju paros metu būdami lauke nešioja atšvaitus, dalis

39.                                                39.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie visada segi saugos diržą važiuodami automobilyje, dalis

40.                                                40.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jaučiasi labai laimingi arba pakankamai laimingi galvodami apie savo dabartinį gyvenimą, dalis

41.                                                41.

Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie savo sveikatą vertina puikiai arba gerai, dalis

________________________

Papildyta priedu:

Nr. V-637, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13377

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-118, 2008-02-14, Žin., 2008, Nr. 21-771 (2008-02-21), i. k. 1082250ISAK000V-118

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 "Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-10, 2010-01-08, Žin., 2010, Nr. 9-463 (2010-01-23), i. k. 1102250ISAK0000V-10

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 "Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-673, 2013-07-05, Žin., 2013, Nr. 74-3707 (2013-07-11), i. k. 1132250ISAK000V-673

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 "Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1203, 2013-12-19, Žin., 2013, Nr. 135-6903 (2013-12-27); paskelbta TAR 2013-12-31, i. k. 2013-00192

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 "Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1387, 2014-12-19, paskelbta TAR 2014-12-23, i. k. 2014-20627

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 "Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-637, 2016-05-16, paskelbta TAR 2016-05-19, i. k. 2016-13377

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 "Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1423, 2017-12-13, paskelbta TAR 2017-12-14, i. k. 2017-20147

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo