Suvestinė redakcija nuo 2012-04-15

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 122-5800, i. k. 11130AAISAK00AV-208

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL ORGANIZACIJŲ SAVANORIŠKO BENDRIJOS APLINKOSAUGOS VADYBOS IR AUDITO SISTEMOS (EMAS) TAIKYMO REGISTRACIJOS, REGISTRACIJOS GALIOJIMO PRATĘSIMO, REGISTRACIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. rugsėjo 30 d. Nr. AV-208

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. 19 „Dėl 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB įgyvendinimo“ (Žin., 2011, Nr. 6-229) 1.1 punktu ir 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB įgyvendinimo (OL 2009 L 342, p. 1) 12 straipsnio 1 dalimi,

tvirtinu Organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo registracijos, registracijos galiojimo pratęsimo, registracijos galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                    Raimondas Sakalauskas


PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. AV-208

 

Organizacijų savanoriško BEndrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo REGISTRACIJOS, REGISTRACIJOS GALIOJIMO PRATĘSIMO, REGISTRACIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo registracijos, registracijos galiojimo pratęsimo, registracijos galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja organizacijų savanoriško EMAS taikymo registracijos pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1) (toliau – reglamentas (EB) Nr. 1221/2009), registracijos galiojimo pratęsimo, registracijos galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka reglamente (EB) Nr. 1221/2009 apibrėžtas sąvokas.

 

II. ORGANIZACIJŲ REGISTRACIJA

 

3. Organizacija, siekianti registracijos pagal reglamentą (EB) Nr. 1221/2009, Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra) pateikia pagal reglamento (EB) Nr. 1221/2009 5 straipsnio reikalavimus parengtą registracijos paraišką ir atitinkamą dokumentą, patvirtinantį nustatyto dydžio rinkliavos sumokėjimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463). Registracijos paraiška turi būti parengta lietuvių kalba.

4. Agentūra, gavusi registracijos paraišką:

4.1. raštu kreipiasi į Nacionalinį akreditacijos biurą prie Aplinkos ministerijos (toliau – NAB) su prašymu pateikti rašytinę išvadą, ar aplinkosaugos vertintojo atliktas organizacijos aplinkosauginis vertinimas ir patvirtinimas buvo atliktas laikantis reglamento (EB) Nr. 1221/2009 25, 26 ir 27 straipsnių reikalavimų;

4.2. raštu kreipiasi į atitinkamą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą (toliau – RAAD) su prašymu pateikti informaciją, ar organizacija per dvejus metus nuo paraiškos gavimo Agentūroje dienos buvo tikrinta, kaip organizacija laikosi aplinkos apsaugą ir/ar gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir ar organizacija buvo bausta už aplinkos apsaugą ir/ar gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

4.3. turi teisę kreiptis į RAAD su prašymu atlikti neplaninį organizacijos patikrinimą, jei organizacija per dvejus metus nuo paraiškos gavimo Agentūroje dienos nebuvo tikrinta RAAD, ir pateikti informaciją apie patikrinimo rezultatus.

5. Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytos institucijos prašomą informaciją Agentūrai turi pateikti:

5.1. NAB – per 20 darbo dienų nuo Agentūros prašymo gavimo;

5.2. RAAD – per 5 darbo dienas nuo Tvarkos aprašo 4.2 punkte nurodyto Agentūros prašymo gavimo ar Tvarkos aprašo 4.3 punkte numatytu pagrindu atlikto neplaninio patikrinimo pabaigos.

6. Agentūra per 25 darbo dienų nuo Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytų institucijų informacijos gavimo išnagrinėja organizacijos pateiktą paraišką ir, vadovaudamasi reglamento (EB) Nr. 1221/2009 13 straipsnio 2, 4, 5 ir 6 dalių nuostatomis, priima sprendimą įregistruoti arba atsisakyti įregistruoti organizaciją.

Punkto pakeitimai:

Nr. AV-81, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 44-2190 (2012-04-14), i. k. 11230AAISAK000AV-81

 

7. Agentūra, priėmusi sprendimą įregistruoti organizaciją, apie tai raštu informuoja organizaciją pateikdama registracijos numerį ir EMAS logotipą elektroninėje laikmenoje bei registracijos pažymėjimą, kurio forma pateikiama priede.

8. Agentūra, priėmusi sprendimą neregistruoti organizacijos, apie tai raštu praneša organizacijai, nurodydama tokio sprendimo motyvus.

9. Organizacija, kuri buvo neįregistruota dėl EMAS taikymo, gali kreiptis dėl registracijos pašalinus kliūtis, dėl kurių EMAS taikymas nebuvo įregistruotas.

 

III. ORGANIZACIJOS REGISTRACIJOS GALIOJIMO PRATĘSIMAS

 

10. Organizacija, norėdama pratęsti registracijos galiojimą, privalo kas 3 metus nuo registracijos pradžios, o organizacijos, kurioms šis terminas pratęstas, – kas 4 metus, kreiptis į Agentūrą dėl registracijos galiojimo pratęsimo reglamento (EB) Nr. 1221/2009 6 straipsnyje nustatyta tvarka pateikdama atitinkamai šio straipsnio 1 dalies c, d punktuose ar 7 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus bei atitinkamą dokumentą, patvirtinantį nustatyto dydžio rinkliavos sumokėjimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458. Organizacija dėl registracijos galiojimo pratęsimo privalo kreiptis prieš 4 mėnesius iki registracijos galiojimo pabaigos.

11. Agentūra, gavusi paraišką dėl registracijos galiojimo pratęsimo:

11.1. raštu kreipiasi į NAB su prašymu pateikti rašytinę išvadą, ar aplinkosaugos vertintojo atliktas organizacijos aplinkosauginis vertinimas ir patvirtinimas buvo atliktas laikantis reglamento (EB) Nr. 1221/2009 25, 26 ir 27 straipsnių reikalavimų;

11.2. raštu kreipiasi į atitinkamą RAAD su prašymu pateikti informaciją, ar organizacija nuo EMAS taikymo registracijos ar paskutinio registracijos galiojimo pratęsimo iki paraiškos dėl registracijos galiojimo pratęsimo gavimo Agentūroje dienos buvo tikrinta, kaip organizacija laikosi aplinkos apsaugą ir/ar gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir ar organizacija per šį laikotarpį buvo bausta už aplinkos apsaugą ir/ar gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

11.3. turi teisę kreiptis į RAAD su prašymu atlikti neplaninį organizacijos patikrinimą, jei nuo EMAS taikymo registracijos ar paskutinio registracijos galiojimo pratęsimo iki paraiškos dėl registracijos galiojimo pratęsimo gavimo Agentūroje dienos nebuvo tikrinta RAAD, ir pateikti informaciją apie patikrinimo rezultatus.

12. Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytos institucijos prašomą informaciją Agentūrai privalo pateikti:

12.1. NAB – per 20 darbo dienų nuo atitinkamo Agentūros prašymo gavimo;

12.2. RAAD – per 5 darbo dienas nuo Tvarkos aprašo 11.2 punkte nurodyto Agentūros prašymo gavimo ar Tvarkos aprašo 11.3 punkte numatytu pagrindu atlikto neplaninio patikrinimo pabaigos.

13. Agentūra per 30 darbo dienų nuo Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų institucijų informacijos gavimo išnagrinėja organizacijos pateiktą paraišką ir, nustačiusi, kad organizacija atitinka visas reglamento (EB) Nr. 1221/2009 14 straipsnio 1 dalies nuostatas, priima sprendimą pratęsti organizacijos registracijos galiojimą. Apie priimtą sprendimą organizacijai yra pranešama raštu. Agentūra, priėmusi sprendimą pratęsti registracijos galiojimą, pateikia organizacijai naują registracijos pažymėjimą, nurodydama jame naują registracijos galiojimo terminą. Agentūra, priėmusi sprendimą nepratęsti organizacijos registracijos, apie tai raštu praneša organizacijai, nurodydama tokio sprendimo motyvus.

14. Mažos organizacijos turi teisę kreiptis į Agentūrą su prašymu pratęsti reglamento (EB) Nr. 1221/2009 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus terminus reglamento (EB) Nr. 1221/2009 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, pateikdamos Agentūrai užpildytą reglamento (EB) Nr. 1221/2009 VI priede pateiktą formą bei aplinkosaugos vertintojo rašytinį patvirtinimą, kad organizacija atitinka visas reglamento (EB) Nr. 1221/2009 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas.

15. Agentūra 14 punkte nurodytą organizacijos prašymą išnagrinėja per 30 darbo dienų ir apie priimtą sprendimą raštu informuoja organizaciją. Agentūra, priėmusi sprendimą nepratęsti reglamento (EB) Nr. 1221/2009 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų terminų, privalo informuoti organizaciją apie tokio sprendimo motyvus.

 

IV. ORGANIZACIJOS REGISTRACIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS ARBA PANAIKINIMAS

 

16. Organizacijos registracijos galiojimas sustabdomas reglamento (EB) Nr. 1221/2009 15 straipsnio 2 dalyje numatytu atveju.

17. Organizacijos registracijos galiojimas sustabdomas ar registracija panaikinama esant vienam iš reglamento (EB) Nr. 1221/2009 15 straipsnio 3 ir 4 dalyje nustatytų pagrindų.

18. Agentūra, prieš priimdama sprendimą sustabdyti organizacijos registracijos galiojimą ar panaikinti registraciją:

18.1. privalo raštu apie tai informuoti organizaciją ir paprašyti organizaciją per nustatytą terminą pateikti paaiškinimus;

18.2. turi teisę paprašyti NAB, RAAD ir kitų suinteresuotų šalių pateikti savo nuomonę.

19. Agentūra, priimdama sprendimą sustabdyti organizacijos registracijos galiojimą ar panaikinti registraciją, privalo atsižvelgti į reglamento (EB) Nr. 1221/2009 15 straipsnio 5 dalyje nurodytas aplinkybes.

20. Agentūra, priėmusi sprendimą sustabdyti organizacijos registracijos galiojimą ar panaikinti registraciją, apie atitinkamą sprendimą raštu informuoja organizaciją, nurodydama tokio sprendimo motyvus.

21. Organizacijos turi teisę kreiptis į Agentūrą dėl registracijos atnaujinimo, kai registracijos galiojimas buvo sustabdytas, pateikdama atitinkamą informaciją, įrodančią, kad organizacija atitinka reglamento (EB) Nr. 1221/2009 reikalavimus.

22. Agentūra, nagrinėdama 21 punkte nurodytą prašymą, turi teisę paprašyti NAB, RAAD ir kitų suinteresuotų šalių pateikti savo nuomonę.

23. Agentūra sprendimą dėl organizacijos registracijos atnaujinimo priima per 30 darbo dienų nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą raštu informuoja organizaciją. Agentūra, priėmusi sprendimą neatnaujinti registracijos, privalo informuoti organizaciją apie tokio sprendimo motyvus.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Agentūra savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie įregistruotas organizacijas.

25. Agentūros sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-256) nustatyta tvarka.

 

_________________

 


Organizacijų savanoriško Bendrijos

aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos

(EMAS) taikymo registracijos, registracijos

galiojimo pratęsimo, registracijos galiojimo

sustabdymo ir panaikinimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Registracijos pažymėjimo forma)

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

 

 

(EMAS ženklas)

 

REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMAS NR.

 

Šiuo pažymėjimu patvirtinama, kad

 

___________________________________________________

(organizacijos teisinė forma, pavadinimas, buveinė)

___________________________________________________

(kodas Juridinių asmenų registre)

 

___________________________________________________________________________

(ekonominės veiklos rūšis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, vieta (adresas), kurioje taikoma EMAS)

 

atitinka 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 1221/ 2009 (EB) dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB reikalavimus ir yra įregistruota savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo organizacijų sąraše.

 

Registracijos data:

Registracijos Nr.

Registracija galioja iki

 

 

______________________                          __________                   _____________________

Pareigų pavadinimas            A.V.               (parašas)                            (vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Aplinkos apsaugos agentūra, Įsakymas

Nr. AV-81, 2012-04-06, Žin., 2012, Nr. 44-2190 (2012-04-14), i. k. 11230AAISAK000AV-81

Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. AV-208 "Dėl Organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo registracijos, registracijos galiojimo pratęsimo, registracijos galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo