Nutarimas paskelbtas: Žin., 2001, Nr. 106-3801

Neoficialus nutarimo tekstas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

Antraštės pakeitimai:

Nr. 207, 2003-02-11, Žin., 2003, Nr. 16-662 (2003-02-14)

DĖL SAVANORIŠKŲ DARBŲ ATLIKIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS PATVIRTINIMO

2001 m. gruodžio 13 d. Nr. 1511

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 98 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 207, 2003-02-11, Žin., 2003, Nr. 16-662 (2003-02-14)

 

1. Patvirtinti Savanoriškų darbų atlikimo sąlygas ir tvarką (pridedama).

Punkto pakeitimai:

Nr. 207, 2003-02-11, Žin., 2003, Nr. 16-662 (2003-02-14)

 

2. Pavesti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su Finansų ministerija ir suinteresuotomis nevyriausybinėmis organizacijomis parengti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, reglamentuojančio savanorišką darbą atliekančių asmenų išlaidų kompensavimo klausimus.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                         Algirdas Brazauskas

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Vilija Blinkevičiūtė

_________________

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1511

Antraštės pakeitimai:

Nr. 207, 2003-02-11, Žin., 2003, Nr. 16-662 (2003-02-14)

SAVANORIŠKŲ DARBŲ ATLIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

I. bendrosios nuostatos

1. Ši tvarka reglamentuoja savanoriškus darbus, kurie atliekami laisva valia paramos tikslais, numatytais Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme (Žin., 1993, Nr.21-506; 2000, Nr.61-1818), ir už kuriuos neimama atlygio.

2. Savanoriško darbo organizatoriai – juridiniai asmenys, išvardyti  Lietuvos Respublikos  labdaros ir paramos įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje kaip paramos gavėjai, taip pat politinės partijos ir organizacijos bei profesinės sąjungos (toliau vadinama – organizatoriai).

3. Savanoriai – tai asmenys, kurie laisva valia ir niekieno neverčiami atlieka visuomenei naudingą darbą, negaudami už tai atlygio. Savanoriškus darbus gali atlikti Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos  teritorijoje teisėtai esantys užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės (toliau vadinama – savanoriai).

 

4. Vaikai nuo 14 iki 16 metų savanoriškus darbus gali atlikti tik vienam iš tėvų ar kitam vaiko atstovui pagal įstatymą raštiškai sutikus. Asmenys, jaunesni kaip 18 metų, savanoriškus darbus atlieka pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 138 „Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarkos, darbo laiko, jiems draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 13-502) patvirtintus reikalavimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 207, 2003-02-11, Žin., 2003, Nr. 16-662 (2003-02-14)

 

5. Santykiai tarp savanoriškų darbų organizatoriaus ir savanorio yra civiliniai teisiniai santykiai.

 

II. Savanoriškų darbų organizavimas

6. Jeigu savanoris dirba ilgiau nei dvi dienas iš eilės arba renginio, trunkančio ilgiau nei vieną savaitę metu, savanoriškų darbų organizatorius privalo pildyti savanoriškų darbų ir asmenų, atliekančių savanoriškus darbus, apskaitos žurnalą (pavyzdinė jo forma pateikta 1 priede), nurodydamas savanorio vardą, pavardę,  asmens kodą (gimimo datą), atliekamų darbų pobūdį, jų pradžią ir pabaigą, kitus organizatoriui reikalingus duomenis.

7. Vienos iš šalių pageidavimu su savanoriais gali būti sudaroma rašytinė savanoriškų darbų atlikimo sutartis (pavyzdinė jos forma pateikta 2 priede), kurioje gali būti susitariama dėl  išlaidų (kelionės, nakvynės, spec. drabužių ir kitų), patirtų dirbant šiuos darbus, kompensavimo, nustatomos įstaigų ir organizacijų vidaus tvarkos, saugos ir sveikatos darbe taisyklių taikymo sąlygos ir atsakomybė.

8. Savanoriškų darbų organizatorius, prieš pradedant atlikti savanoriškus darbus, privalo instruktuoti savanorius apie darbų eigą, saugą ir sveikatą darbe. Šios tvarkos 6 punkte numatytais atvejais tai turi būti pažymima savanoriškų darbų ir asmenų, atliekančių savanoriškus darbus, apskaitos žurnale.

 

III. Baigiamosios nuostatos

9. Savanoriškų darbų metu organizatoriams ar savanoriams padaryta žala atlyginama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

––––––––––––––––

Savanoriškų darbų atlikimo

sąlygų ir tvarkos 1 priedas

Žymos pakeitimai:

Nr. 207, 2003-02-11, Žin., 2003, Nr. 16-662 (2003-02-14)

 

 

______________________________________________________________________

(savanoriškus darbus organizuojančios įstaigos ar organizacijos pavadinimas)

 

savanoriškų  darbų  ir asmenų, atliekančių savanoriškus darbus, apskaitos  žurnalas

 

Eil. Nr.

Savanorio vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data)

Atliekamų darbų pobūdis

Savano-riško darbo pradžia ir pabaiga

Pastabos (kita informa-cija)

Savanoriško darbo organizato-riaus ar jo įgalioto asmens parašas ir data

Savanorio parašas ir data

1

2

3

4

5

6

7

___________________

Savanoriškų darbų atlikimo sąlygų ir tvarkos 2 priedas

 

Žymos pakeitimai:

Nr. 207, 2003-02-11, Žin., 2003, Nr. 16-662 (2003-02-14)

SAVANORIŠKŲ darbŲ atlikimo sutartis

 

_____________  Nr. ____________

(data)                           (sudarymo vieta)

Savanoriškų darbų organizatorius  (toliau vadinama – organizatorius)_____________

__________________________________________________________________________ ,                                           (įstaigos, organizacijos pavadinimas, kodas,  adresas ir kiti rekvizitai)

atstovaujamas______________________________________________________________ ,

 (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

ir savanoris_________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

sudarė šią savanoriškų darbų atlikimo sutartį:

1. Organizatorius įsipareigoja:

1.1. užtikrinti šias savanoriškų darbų atlikimo sąlygas: ________________________;

1.2. instruktuoti savanorį apie atliekamų darbų pobūdį, saugą ir sveikatą darbe;

1.3. kompensuoti dėl atliekamų darbų turėtas išlaidas (kelionės, nakvynės, spec. drabužių ir kitas) pagal šių išlaidų faktą patvirtinančius dokumentus;

1.4. _________________________________________________________________

(kiti įsipareigojimai)

__________________________________________________________________________.

2. Savanoris  įsipareigoja:

2.1. atlikti šiuos darbus (visas konkretaus darbo pavadinimas, darbų pobūdis, kiekis, darbo laikas, trukmė ir kita):

2.1.1. _______________________________________________________________;

2.1.2. _______________________________________________________________;

2.1.3. _______________________________________________________________;

2.2. laikytis nustatytųjų savanoriškų darbų atlikimo specialiųjų reikalavimų, numatytų organizatoriaus vidaus darbo tvarkos taisyklėse;

2.3. laikytis saugos ir sveikatos darbe reikalavimų.

3. Ši sutartis įsigalioja ją pasirašius sutarties šalims.

4. Savanoriškų darbų metu organizatoriui ar savanoriui padaryta žala atlyginama Lietuvos Respublikos  įstatymų nustatyta tvarka.

5. Ši sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vienai iš šalių nevykdant sutarties sąlygų.

6. Sutartis sudaryta turinčiais tokią pat juridinę galią dviem egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas savanoriui, o kitas lieka organizatoriui.

7. Sutarties šalys:

 

Organizatoriaus įgaliotas asmuo                       (Parašas)                     (Vardas ir pavardė)

                                                (A.V.)

 

 

Savanoris                                                         (Parašas)                     (Vardas ir pavardė)

_________________

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 207, 2003-02-11, Žin., 2003, Nr. 16-662 (2003-02-14)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GRUODŽIO 13 D. NUTARIMO NR. 1511 „DĖL SAVANORIŠKŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo: Angonita Rupšytė (2003-02-14)

anrups@lrs.lt