Suvestinė redakcija nuo 2009-07-26 iki 2010-06-05

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 15-398, i. k. 1001100NUTA00000179

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL KASOS DARBO ORGANIZAVIMO IR KASOS OPERACIJŲ ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2000 m. vasario 17 d. Nr. 179

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2007, Nr. 68-2654) 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1360, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5584 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001360

 

1. Patvirtinti Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 4 d. nutarimo Nr. 8 „Dėl juridinio asmens teisių neturinčių įmonių buhalterinės apskaitos“ (Žin., 1995, Nr. 4-75) 5 punktą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                        Andrius Kubilius

 

 

 

Finansų ministras                                                                             Vytautas Dudėnas

 


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179

 

KASOS DARBO ORGANIZAVIMO IR KASOS OPERACIJŲ ATLIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios taisyklės reglamentuoja juridinių asmenų (išskyrus Lietuvos banką, kredito ir pašto įstaigas), užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių (toliau vadinama – ūkio subjektai) kasos darbo organizavimo, kasos operacijų atlikimo ir įforminimo tvarką. Šios taisyklės netaikomos tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, išskyrus atvejus, kai jie, vykdydami ūkinę komercinę veiklą, grynuosius pinigus iš tokios veiklos priima į kasą arba išmoka iš jos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

Nr. 317, 2003-03-13, Žin., 2003, Nr. 27-1093 (2003-03-19), i. k. 1031100NUTA00000317

Nr. 1360, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5584 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001360

Nr. 1071, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 126-4799 (2008-11-04), i. k. 1081100NUTA00001071

 

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Grynieji pinigai (toliau vadinama – pinigai) – litų banknotai ir monetos, centų monetos arba užsienio valiutos, naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka, banknotai ir monetos.

Kasa – vieta, kurioje atliekamos ūkio subjekto kasos operacijos ir laikomi pinigai.

Kasininkas – ūkio subjekto darbuotojas, ūkio subjekto vadovo paskirtas atlikti kasos operacijas.

Kasos operacijos – grynųjų pinigų priėmimas į ūkio subjekto kasą ir išmokėjimas iš jos.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

Nr. 1360, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5584 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001360

 

II. PINIGŲ PRIĖMIMAS IR IŠMOKĖJIMAS, KASOS DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

 

3. Pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį, kurį pasirašo vyriausiasis buhalteris (buhalteris), o priėmus pinigus – ir kasininkas. Priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderio antras egzempliorius arba jo kvitas, kurį pasirašo vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir kasininkas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

Nr. 1341, 2004-10-27, Žin., 2004, Nr. 158-5783 (2004-10-30), i. k. 1041100NUTA00001341

Nr. 1360, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5584 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001360

 

4. Pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Pinigai išmokami ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus (mokėjimo žiniaraštį, prašymą išduoti pinigus, sąskaitas ir kitus dokumentus), išrašius kasos išlaidų orderį, kurį pasirašo ūkio subjekto vadovas, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir kasininkas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

Nr. 1360, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5584 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001360

 

5. Jeigu pinigai išmokami pagal kasos išlaidų orderį fiziniam asmeniui, kuris nėra to ūkio subjekto darbuotojas, nurodomas šio fizinio asmens vardas, pavardė, paso arba kito asmens tapatybę įrodančio dokumento pavadinimas, numeris ir gyvenamoji vieta.

Pinigų gavėjas, priimdamas pinigus, pasirašo kasos išlaidų orderyje, kuriame įrašoma gautoji suma: litai – žodžiais, centai – skaitmenimis. Jeigu pinigai išmokami pagal mokėjimo žiniaraštį, suma žodžiais nenurodoma.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

Nr. 1341, 2004-10-27, Žin., 2004, Nr. 158-5783 (2004-10-30), i. k. 1041100NUTA00001341

Nr. 1360, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5584 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001360

 

6. Išmokėti pinigus iš kasos fiziniams asmenims, kurie nėra ūkio subjekto darbuotojai, leidžiama tik pagal kiekvienam fiziniam asmeniui atskirai išrašytus kasos išlaidų orderius.

Kasininkas išmoka pinigus tik kasos išlaidų orderyje nurodytam fiziniam asmeniui. Jeigu pinigai išmokami pagal įgaliojimą, kasos išlaidų orderio tekste nurodomas (po faktiško pinigų gavėjo vardo ir pavardės) įgaliotinio vardas, pavardė, paso arba kito asmens tapatybę įrodančio dokumento pavadinimas, numeris ir gyvenamoji vieta. Jeigu pinigai išmokami pagal mokėjimo žiniaraštį, prieš gavėjo parašą kasininkas įrašo žodžius „Pagal įgaliojimą“. Įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas pridedamas prie kasos išlaidų orderio arba mokėjimo žiniaraščio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

Nr. 1360, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5584 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001360

 

7. Mokėjimo žiniaraštyje bendra suma žodžiais ir išmokėjimo terminas (ne ilgiau kaip 5 darbo dienos) tvirtinami ūkio subjekto vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašais.

Vienkartinė darbo užmokesčio, premijų, pašalpų, pensijų, stipendijų, tantjemų, dividendų ar kita išmoka asmeniui (ūkio subjekto darbuotojui arba asmeniui, kuris nėra ūkio subjekto darbuotojas) turi būti įforminama kasos išlaidų orderiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

Nr. 1360, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5584 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001360

 

8. Kasininkas, neišmokėjęs pinigų per mokėjimo žiniaraštyje ūkio subjekto vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nurodytą laikotarpį, privalo:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

8.1. mokėjimo žiniaraštyje prie negavusių pinigų asmenų (ūkio subjektų darbuotojų) pavardžių įrašyti žodį „Deponuota“;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1360, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5584 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001360

 

8.2. sudaryti deponuotų sumų žiniaraštį;

8.3. mokėjimo žiniaraščio pabaigoje įrašyti faktiškai išmokėtą pinigų sumą, taip pat neišmokėtą pinigų sumą, kuri turi būti deponuota, sutikrinti šias sumas su žiniaraštyje nurodyta bendra suma, padaryti atitinkamą įrašą ir pasirašyti.

Išmokėjus pinigus, mokėjimo žiniaraštyje įrašoma: „Pinigus pagal žiniaraštį išmokėjo (vardas, pavardė ir išmokėjusiojo parašas)“. Pinigus pagal vieną žiniaraštį gali išmokėti tik tas pats asmuo (kasininkas arba tam įgaliotas asmuo).

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) patikrina mokėjimo žiniaraščiuose kasininkų padarytus įrašus ir pagal juos išmokėtas bei deponuotas sumas ir pasirašo.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

 

9. Ūkio subjektas gali išmokėti pinigus ūkio subjekto darbuotojams, kuriuos ūkio subjekto vadovas paskyrė mokėti už turtą, žemės ūkio produkciją, suteiktas paslaugas, mokėti avansą, padengti kitas su ūkio subjekto veikla susijusias išlaidas ir (arba) priimti pinigų įplaukas (toliau vadinama – atskaitingas asmuo). Išmokant pinigus iš kasos, išrašomas kasos išlaidų orderis. Atskaitingas asmuo, gautais pinigais atsiskaitęs su kitais ūkio subjektais, fiziniais asmenimis, pateikia vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) pinigų sumokėjimo įrodymo dokumentus, kuriuos surašo į avanso ataskaitą, – nurodo joje šių dokumentų pavadinimus, numerius, datas, išmokėtas sumas. Atskaitingas asmuo atsiskaito vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta ir ūkio subjekto vadovo patvirtinta tvarka ir terminais, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Nepanaudotų pinigų grąžinimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

Nr. 1360, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5584 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001360

Nr. 766, 2009-07-22, Žin., 2009, Nr. 88-3754 (2009-07-25), i. k. 1091100NUTA00000766

 

10. Atskaitingas asmuo, gavęs iš fizinių asmenų arba ūkio subjektų pinigus už jiems parduotą turtą, suteiktas paslaugas, avansą arba kitas pinigų įplaukas, išduoda Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2005, Nr. 97-3654), nurodytą apskaitos dokumentą (kasos aparato kvitą, pinigų priėmimo kvitą arba kita).

Atskaitingas asmuo gautus pinigus su jų gavimą įrodančiais dokumentais atiduoda į kasą. Pinigų priėmimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu, atskaitingam asmeniui išduodamas kasos pajamų orderio antrasis egzempliorius arba jo kvitas.

Pinigų sumokėjimo tvarką ir terminus, kurie negali būti ilgesni kaip vienas mėnuo, atskaitingam asmeniui nustato vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir patvirtina ūkio subjekto vadovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

Nr. 1341, 2004-10-27, Žin., 2004, Nr. 158-5783 (2004-10-30), i. k. 1041100NUTA00001341

Nr. 1360, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5584 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001360

Nr. 766, 2009-07-22, Žin., 2009, Nr. 88-3754 (2009-07-25), i. k. 1091100NUTA00000766

 

11. Kasos pajamų bei išlaidų orderiai pildomi tiksliai ir aiškiai rašalu, tušinuku arba techninėmis priemonėmis. Juose negali būti jokių trynimų, braukymų arba taisymų – net ir patvirtintų. Suma žodžiais pradedama rašyti didžiąja raide eilutės pradžioje.

Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose nurodomi dokumentai, kurių pagrindu priimami į kasą arba išmokami iš kasos pinigai.

Pinigai priimami arba išmokami tik kasos pajamų arba išlaidų orderių išrašymo dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1341, 2004-10-27, Žin., 2004, Nr. 158-5783 (2004-10-30), i. k. 1041100NUTA00001341

Nr. 1360, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5584 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001360

 

12. Priėmęs vyriausiojo buhalterio (buhalterio) išrašytus kasos pajamų ir išlaidų orderius, kasininkas privalo patikrinti:

Punkto pakeitimai:

Nr. 1360, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5584 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001360

12.1. ar dokumentuose yra vyriausiojo buhalterio (buhalterio), o kasos išlaidų orderyje – ūkio subjekto vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašai;

Papunkčio pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

 

12.2. ar teisingai įforminti dokumentai;

12.3. ar prie dokumentų yra juose nurodytieji priedėliai.

13. Jeigu neįvykdytas nors vienas iš šių taisyklių 12 punkto reikalavimų, kasininkas grąžina dokumentus vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) tinkamai įforminti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1360, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5584 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001360

 

14. Neteko galios nuo 2002-07-06

Punkto naikinimas:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin. 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

 

15. Kasos operacijos užsienio valiuta atliekamos taip pat kaip ir nacionaline valiuta, tačiau kasos pajamų ir išlaidų orderiuose priimta ir išmokėta pinigų suma įrašoma litais ir centais bei užsienio valiuta (žodžiais ir skaitmenimis).

Punkto pakeitimai:

Nr. 1341, 2004-10-27, Žin., 2004, Nr. 158-5783 (2004-10-30), i. k. 1041100NUTA00001341

 

III. KASOS KNYGA IR PINIGŲ LAIKYMAS

 

16. Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą. Jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti išsaugoti visi būtinieji kasos knygos rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašai.

Jeigu kasos operacijos nekompiuterizuotos, ūkio subjektas pildo kasos knygą (knygas), kurios (kurių) lapai turi būti sunumeruoti, perverti virvele ir užantspauduoti. Įrašas, nurodantis kasos knygos lapų skaičių, tvirtinamas ūkio subjekto vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašais.

Įrašai kasos knygoje daromi dviem egzemplioriais per kalkę arba savaiminio kopijavimo popierių. Antrieji lapų egzemplioriai turi būti atplėšiami ir naudojami kaip kasininko apyskaita, pirmieji lieka kasos knygoje. Pirmieji ir antrieji lapų egzemplioriai numeruojami tais pačiais numeriais. Trynimai ir nepatvirtinti taisymai kasos knygoje draudžiami. Taisymai turi būti patvirtinti kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašais.

Ūkio subjekto struktūriniai padaliniai vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta tvarka gali pildyti atskiras kasos knygas. Kasos operacijos kiekviena užsienio valiuta turi būti surašytos atskirose kasos knygose. Biudžetinėse įstaigose biudžetinėms ir nebiudžetinėms lėšoms pildomos atskiros kasos knygos. Jeigu pildomos atskiros kasos knygos, kasos pajamų ir išlaidų orderiai numeruojami atskira eilės tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

Nr. 1341, 2004-10-27, Žin., 2004, Nr. 158-5783 (2004-10-30), i. k. 1041100NUTA00001341

Nr. 1360, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5584 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001360

 

17. Kasos knygoje kasininkas įrašo kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį. Kasdien (išskyrus 7 punkto nuostatą dėl 5 darbo dienų išmokėjimo termino), jeigu vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nenustatyta kitaip, baigiantis darbo dienai, kasininkas susumuoja dienos kasos operacijas, įrašo kasos likutį ir atiduoda (jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, – išspausdina ir atiduoda) vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) antrąjį atplėšiamąjį lapą su kasos pajamų ir išlaidų dokumentais, kaip kasininko apyskaitą. Kasos knygoje pasirašo vyriausiasis buhalteris (buhalteris), priėmęs šiuos dokumentus.

Vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta tvarka kasininko apyskaitos gali būti sudaromos ne kiekvieną dieną, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Kasininko apyskaitą privaloma sudaryti kiekvieno mėnesio pabaigoje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

Nr. 1360, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5584 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001360

 

18. Ūkio subjekto vyriausiasis buhalteris (buhalteris) privalo kontroliuoti, kad būtų tinkamai tvarkoma kasos knyga. Jo nurodymai kasininkui yra privalomi.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

 

19. Jeigu kasos išlaidų orderyje arba mokėjimo žiniaraštyje nėra pinigų gavėjo parašo, laikoma, kad pinigai neišmokėti. Pinigai, neįforminti kasos pajamų orderiais, laikomi kasos pertekliumi ir biudžetinėse įstaigose pervedami į biudžeto pajamas, o kituose ūkio subjektuose įskaitomi į jų pajamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

 

20. Biudžetinėse įstaigose kasos patalpos turi būti įrengtos pagal Vidaus reikalų ministerijos rekomendacijas. Kasoje laikomų, taip pat imamų iš kredito ir pašto įstaigų, gabenamų ir atiduodamų į kredito ir pašto įstaigas pinigų saugumą privalo užtikrinti ūkio subjekto vadovas.

Jeigu dėl jo kaltės nesudaromos reikiamos pinigų laikymo ir gabenimo sąlygos, jis atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Draudžiama laikyti kasoje tam ūkio subjektui nepriklausančius pinigus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

 

21. Kasininkas, pastebėjęs, jog kasa apiplėšta, privalo tuoj pat informuoti ūkio subjekto vadovą. Apie tai nedelsiant pranešama policijai. Jos leidimu ūkio subjekto vadovo paskirta inventorizacijos komisija patikrina esamus pinigus. Patikrinimas įforminamas pinigų inventorizavimo aprašu (trimis egzemplioriais), rastos pinigų sumos įrašomos žodžiais ir skaitmenimis. Pirmas pinigų inventorizavimo aprašo egzempliorius lieka ūkio subjekte, antras atiduodamas policijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

 

22. Kasininkas materialiai atsako už visų jo priimtų pinigų saugumą ir visus nuostolius, kuriuos ūkio subjektas gali patirti tiek dėl sąmoningų jo veiksmų, tiek dėl netinkamo arba nesąžiningo pareigų vykdymo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

 

23. Ūkio subjekto vadovas, priimdamas kasininką į darbą, privalo pasirašytinai supažindinti jį su šiomis taisyklėmis ir sudaryti su juo visiškos materialinės atsakomybės sutartį.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

 

24. Kasininkas negali patikėti jam pavesto darbo kitiems asmenims, nors jie būtų to paties ūkio subjekto darbuotojai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

 

25. Ūkio subjekte kasininko pareigos laikinai arba nuolat pavedamos ūkio subjekto vadovo įsakymu. Su laikinai einančiu kasininko pareigas darbuotoju taip pat sudaroma visiškos materialinės atsakomybės sutartis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

 

26. Jeigu kasininkas neatvyksta į darbą dėl ligos ar kitų priežasčių arba su juo nutraukiama darbo sutartis, jam patikėtus pinigus perskaičiuoja ūkio subjekto vadovo paskirta inventorizacijos komisija dalyvaujant kitam ūkio subjekto vadovo įsakymu paskirtam kasininkui. Surašomas pinigų inventorizavimo aprašas, kurį pasirašo minėtieji asmenys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

 

27. Kai ūkio subjekte yra daug struktūrinių padalinių, pinigus, be kasininko, pagal ūkio subjekto vadovo įsakymą gali išmokėti kiti ūkio subjekto darbuotojai, su kuriais taip pat sudaromos visiškos materialinės atsakomybės sutartys.

Jeigu ūkio subjekte nėra kasininko pareigybės, atlikti kasos operacijas ta pačia tvarka pavedama kitiems ūkio subjekto darbuotojams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Ūkio subjektuose, kuriuose nėra buhalterinę apskaitą tvarkančio struktūrinio padalinio arba vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ir nėra kasininko pareigybės, kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį tik vienoje vietoje pasirašo šių ūkio subjektų vadovai. Jie nustato atskaitingų asmenų atsiskaitymo tvarką ir terminus. Neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, užsienio juridinių asmenų filialai ir atstovybės nevykdo šių taisyklių 12, 13, 16–18 ir 22–27 punktų nuostatų, jie kasos operacijas įrašo į apskaitos registrus.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

Nr. 317, 2003-03-13, Žin., 2003, Nr. 27-1093 (2003-03-19), i. k. 1031100NUTA00000317

Nr. 1360, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5584 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001360

 

29. Pinigai inventorizuojami pagal Inventorizacijos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 (Žin., 1999, Nr. 50-1622; 2004, Nr. 109-4084).

Punkto pakeitimai:

Nr. 317, 2003-03-13, Žin., 2003, Nr. 27-1093 (2003-03-19), i. k. 1031100NUTA00000317

Nr. 1360, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5584 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001360

 

30. Už apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir šių taisyklių reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

Nr. 1360, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5584 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001360

 

______________

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1021, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 69-2821 (2002-07-05), i. k. 1021100NUTA00001021

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 179 "Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 317, 2003-03-13, Žin., 2003, Nr. 27-1093 (2003-03-19), i. k. 1031100NUTA00000317

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 179 "Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1341, 2004-10-27, Žin., 2004, Nr. 158-5783 (2004-10-30), i. k. 1041100NUTA00001341

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 179 "Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1360, 2007-12-19, Žin., 2007, Nr. 137-5584 (2007-12-28), i. k. 1071100NUTA00001360

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 179 "Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1071, 2008-10-22, Žin., 2008, Nr. 126-4799 (2008-11-04), i. k. 1081100NUTA00001071

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 179 "Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 766, 2009-07-22, Žin., 2009, Nr. 88-3754 (2009-07-25), i. k. 1091100NUTA00000766

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 179 "Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo