Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 101-5236, i. k. 1102055ISAK000VA-92

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SIUNTĖJŲ REGISTRAVIMO

 

2010 m. rugpjūčio 13 d. Nr. VA-92

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2010, Nr. 45-2174) 8 straipsniu ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966; 2005, Nr. 83-3083), 17 ir 18.11 punktais:

tvirtinu pridedamas:

1. Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų įregistravimo registruotų akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų sąraše ir išregistravimo iš jo taisykles;

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko sprendimo išregistruoti iš registruotų akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų sąrašo FR1080 formą;

3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko sprendimo dėl registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo pažymėjimo išdavimo, pakeitimo, papildymo ar panaikinimo FR1081 formą;

4. Prašymo išduoti / pakeisti / papildyti / panaikinti registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo pažymėjimo REG810 formą ir jos priedų REG810P1, REG810P2 formas;

5. Registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo pažymėjimo REG811 formą ir jos priedo REG811P formą.

 

 

 

Viršininko pavaduotoja,

atliekanti viršininko funkcijas                                  Vilma Vildžiūnaitė


PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. VA-92

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2011 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. VA-125 redakcija)

 

AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SIUNTĖJŲ ĮREGISTRAVIMO REGISTRUOTŲ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SIUNTĖJŲ SĄRAŠE IR IŠREGISTRAVIMO IŠ JO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų įregistravimo registruotų akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų sąraše ir išregistravimo iš jo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato asmenų įregistravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – VMI) į registruotų akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų sąrašą (toliau – siuntėjų sąrašas) ir išregistravimo iš jo, registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo (toliau – registruotas siuntėjas) identifikacinio numerio suteikimo, registruoto siuntėjo pažymėjimo išdavimo, pakeitimo, panaikinimo bei registravimo duomenų naudojimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2010, Nr. 45-2174; toliau – Akcizų įstatymas) ir Registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 (Žin., 2002, Nr. 56-2264; 2010, Nr. 61-2988, toliau – Tvarkos aprašas).

3. Visos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Akcizų įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PRAŠYMO ĮREGISTRUOTI REGISTRUOTU AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SIUNTĖJU PATEIKIMAS, NAGRINĖJIMAS, SPRENDIMO PRIĖMIMAS IR REGISTRUOTO SIUNTĖJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

4. Registruotas siuntėjas turi teisę tik išgabenti importuotas akcizais apmokestinamas prekes, išleistas į laisvą apyvartą, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, iš importo vietos į Akcizų įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje ir 15 straipsnio 1 dalyje nurodytas paskirties vietas.

5. Asmuo, pageidaujantis įsiregistruoti registruotu siuntėju, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) turi pateikti Prašymo išduoti/pakeisti/papildyti/panaikinti registruoto siuntėjo pažymėjimą REG810 formą, patvirtintą įsakymu, kuriuo tvirtinamos šios taisyklės (toliau – prašymas), ir šio prašymo priedo Prašymo išduoti/pakeisti/papildyti registruoto siuntėjo pažymėjimą papildomi duomenys REG810P1 formą (toliau – prašymo priedas REG810P1).

6. Prašyme turi būti nurodyta:

6.1. prašymą pateikusio asmens pavadinimas (vardas, pavardė);

6.2. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

6.3. jeigu asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas, turi būti nurodytas PVM mokėtojo kodas;

6.4. prašymą pateikusio asmens buveinės (nuolatinės gyvenamosios vietos) adresas;

6.5. telefono ir fakso numeriai;

6.6. elektroninio pašto adresas;

6.7. EORI (angl. Economic Operators Registration and Identification) kodas;

6.8. kartu su prašymu pateikiamų dokumentų sąrašas.

7. Kartu su prašymu turi būti pateikta:

7.1. prašymo priedas REG810P1, kuriame turi būti nurodyta:

7.1.1. iš importo vietos numatomos verslo tikslais išgabenti akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas (prekių tarifinių grupių kodai pagal Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 (Žin., 2002, Nr. 61-2489; 2012, Nr. 3-101, toliau – Klasifikatorius), Kombinuotosios nomenklatūros, nustatytos 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais I priede, kodai);

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-15, 2012-02-14, Žin., 2012, Nr. 22-1049 (2012-02-18), i. k. 1122055ISAK000VA-15

 

7.1.2. per mokestinį laikotarpį verslo tikslais ketinamų iš importo vietos išgabenti akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, kiekis ir atitinkamai nuo to kiekio apskaičiuota vidutinė akcizų suma;

7.1.3. asmens, kuriam priklauso juridinio asmens kontrolinis akcijų (dalių, pajų) paketas, vardas, pavardė, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) arba juridinio asmens pavadinimas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

7.1.4. prašymą pateikusio juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

7.1.5. prašymą pateikusio asmens apskaitą tvarkančio vyriausiojo buhalterio vardas, pavardė, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas). Jei prašymą pateikusio juridinio asmens apskaitą tvarko pagal sutartį apskaitos paslaugas teikiantis juridinis asmuo – juridinio asmens pavadinimas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

7.1.6. jei prašymą pateikiantis juridinis asmuo atitinka Tvarkos apraše nustatytas sąlygas ir neprivalo pateikti piniginio užstato, laidavimo arba garantijos (toliau – mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas), jis taip pat privalo nurodyti:

7.1.6.1. veiklos, susijusios su akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurias pageidaujama verslo tikslais išgabenti iš importo vietos, vykdymo Lietuvos Respublikoje pradžios datą;

7.1.6.2. juridinio asmens suformuoto ir įregistruoto įstatinio kapitalo dydį;

7.1.6.3. juridinio asmens turimą neįkeistą ir neareštuotą turtą, kurio pakaktų mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti;

7.2. teisės aktų nustatyta tvarka išduotų licencijų (jei veikla licencijuojama) kopijos.

8. Gali būti pareikalauta ir kitų dokumentų, susijusių su tam tikrų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, išgabenimu iš importo vietos, reikalingų atitinkamam sprendimui priimti.

9. Prašymas ir jo priedai VMI prie FM gali būti pateikti tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu (adresu vmi@vmi.lt) arba per apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – AVMI). Jeigu prašymas pateikiamas AVMI, ne vėliau kaip kitą darbo dieną jis turi būti persiųstas VMI prie FM. Elektroniniu paštu pateikto prašymo ir jo priedų originalai VMI prie FM turi būti pateikti iki prašymo nagrinėjimo termino pabaigos.

Gautas VMI prie FM prašymas privalo būti užregistruotas VMI akcizų informacinėje sistemoje (toliau – AIS).

10. Nagrinėjant prašymą, privalo būti nustatyta, ar prašymą pateikęs asmuo:

10.1. nėra padaręs pažeidimų, nurodytų Atvejų, kada mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 482 (Žin., 2004, Nr. 69-2393; 2007, Nr. 137-5586, toliau – Aprašas), 3.1 ir 3.3 punktuose, taip pat turi būti įvertintos Aprašo 3.4 ir 3.5 punktuose nurodytos aplinkybės;

10.2. per paskutinius 12 mėnesių neturėjo didesnių kaip 300 eurų mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja VMI, ir nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-159, 2014-12-02, paskelbta TAR 2014-12-02, i. k. 2014-18488

 

10.3. per paskutinius 12 mėnesių vykdė įsipareigojimus Lietuvos Respublikos muitinei;

10.4. yra įregistruotas mokesčių mokėtoju, tokios registracijos data.

11. VMI prie FM už akcizų administravimą atsakingas padalinys (toliau – atsakingas padalinys) ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo prašymo pateikimo, o jeigu buvo pareikalauta papildomų duomenų ir šiame taisyklių punkte nustatytas prašymo nagrinėjimo terminas yra pasibaigęs – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokių duomenų gavimo, turi įvertinti taisyklių 10 punkte nurodytas aplinkybes ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos sprendimui priimti, ir VMI prie FM viršininkui (ar jo įgaliotam asmeniui) pateikti pasirašyti Sprendimo dėl registruoto siuntėjo pažymėjimo išdavimo, pakeitimo, papildymo ar panaikinimo FR1081 formą, patvirtintą įsakymu, kuriuo tvirtinamos šios taisyklės (toliau – FR1081 forma).

12. VMI prie FM viršininkui (ar jo įgaliotam asmeniui) nusprendus prašymą tenkinti, FR1081 formoje turi būti nurodytos akcizais apmokestinamos prekės, kurias leidžiama verslo tikslams iš importo vietos išgabenti, taikant joms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, bei nustatytas mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento, kurį registruotas siuntėjas turi pateikti, sumos dydis.

13. VMI prie FM viršininkui (ar jo įgaliotam asmeniui) nusprendus prašymo netenkinti ir neregistruoti asmens registruotų siuntėjų sąraše, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo raštu turi būti informuotas prašymą pateikęs asmuo ir nurodyti sprendimo motyvai.

14. VMI prie FM viršininkui (ar jo įgaliotam asmeniui) priėmus taisyklių 12 punkte nurodytą sprendimą, atsakingas padalinys ne vėliau kaip kitą darbo dieną asmenį turi įregistruoti registruotų siuntėjų sąraše AIS ir suteikti jam identifikacinį numerį, kurį sudaro Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) patvirtintas šalies kodas LT, dešimties ženklų registracijos AIS numeris ir raidė D, identifikuojanti registruotą siuntėją, pvz., LT0000000099D.

15. Įregistravęs asmenį registruotų siuntėjų sąraše ir suteikęs jam identifikacinį numerį, atsakingas padalinys turi išrašyti Registruoto siuntėjo pažymėjimo REG811 formą, patvirtintą įsakymu, kuriuo tvirtinamos šios taisyklės (toliau – pažymėjimas). Pažymėjimo priedo Leidžiamos verslo tikslais išgabenti akcizais apmokestinamos prekės REG811P formoje (toliau – pažymėjimo priedas REG811P) turi būti išvardytos verslo tikslais iš importo vietos leidžiamos išgabenti akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas. Pažymėjimo priedą REG811P gali sudaryti keli sunumeruoti lapai.

16. Įregistravęs asmenį registruotų siuntėjų sąraše, atsakingas padalinys prašymą pateikusiam asmeniui ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi išsiųsti pranešimą, kuriame turi būti nurodytas suteiktas registruoto siuntėjo identifikacinis numeris, pažymėjimo numeris, registravimo registruotų siuntėjų sąraše data, akcizais apmokestinamos prekės, kurias, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, registruotam siuntėjui suteikta teisė verslo tikslais išgabenti iš importo vietos. Jeigu mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas pagal teisės aktus turi būti pateiktas, tai pranešime turi būti nurodytas mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento, kurį registruotas siuntėjas turi pateikti, sumos dydis.

17. Kai asmuo VMI pateikia mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, įvykdo kitas pranešime nurodytas sąlygas, jam išduodamas pažymėjimas.

Data, kai registruotam siuntėjui išduodamas pažymėjimas bei registruoto siuntėjo duomenys yra įkeliami į Akcizų informacijos mainų sistemą (angl. System for Exchange of Excise Data – SEED), laikoma registruoto siuntėjo veiklos pradžia.

18. Registruotas siuntėjas privalo įregistruoti AIS naudotojais darbuotojus, kurie turės naudotis AIS. AIS naudotojai registruojami Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinės sistemos naudotojų registravimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 157 (Žin., 2002, Nr. 61-2490; 2008, Nr. 111-4259; 2011, Nr. 143-6741), nustatyta tvarka.

 

III. REGISTRAVIMO DUOMENYS

 

19. Registruojant asmenį registruotų siuntėjų sąraše, naudojami duomenys iš pateiktų prašymų, VMI prie FM informacinių sistemų registrų ir duomenų bazių.

20. AIS yra kaupiami tokie registravimo duomenys:

20.1. prašymo pateikimo data (metai, mėnuo, diena);

20.2. registruoto siuntėjo – mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė);

20.3. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

20.4. EORI kodas;

20.5. jeigu asmuo yra PVM mokėtojas – PVM mokėtojo kodas;

20.6. registruoto siuntėjo buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo, buto numeris, pašto kodas, miestas, savivaldybė, valstybė), telekomunikacijų rekvizitai (telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas);

20.7. registruoto siuntėjo iš importo vietos verslo tikslais išgabenamos akcizais apmokestinamos prekės (tarifinių grupių kodai ir Kombinuotosios nomenklatūros kodai), kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas;

20.8. iš importo vietos verslo tikslais planuojamas išgabenti per mokestinį laikotarpį vidutinis akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, kiekis;

20.9. akcizų suma, apskaičiuota nuo šių taisyklių 7.1.2 punkte nurodyto akcizais apmokestinamų prekių kiekio;

20.10. veiklos, susijusios su akcizais apmokestinamomis prekėmis, vykdymo trukmė (jeigu veikla buvo vykdyta) iki pažymėjimo išdavimo;

20.11. licenciją (-as) išdavusi (-ios) institucija (-os) (mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), pavadinimas);

20.12. licencijos (-ų) išdavimo data (metai, mėnuo, diena), numeris (-iai);

20.13. licencijoje (-ose) nurodytos veiklos pavadinimas ir trumpas aprašymas;

20.14. VMI prie FM viršininko (ar jo įgalioto asmens) patvirtintų sprendimų datos (metai, mėnuo, diena) ir numeriai;

20.15. registravimo AIS data;

20.16. registruoto siuntėjo identifikacinis numeris;

20.17. pažymėjimo numeris;

20.18. pažymėjimo išdavimo registruotam siuntėjui data (metai, mėnuo, diena);

20.19. registravimo duomenų pakeitimai;

20.20. sprendimo išregistruoti iš registruotų siuntėjų sąrašo data (metai, mėnuo, diena);

20.21. išregistravimo priežastys.

 

IV. REGISTRUOTO SIUNTĖJO PAŽYMĖJIMO PAPILDYMAS, PAKEITIMAS, DUBLIKATO IŠDAVIMAS IR KLAIDŲ TAISYMAS

 

21. Pažymėjimas turi būti papildytas, jeigu registruotas siuntėjas nori verslo tikslais iš importo vietos, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, išgabenti kitų rūšių negu nurodyta turimame pažymėjime akcizais apmokestinamų prekių. Pažymėjimas papildomas, išrašant naują pažymėjimo priedą REG811P, kuriame turi būti įrašomos naujos akcizais apmokestinamos prekės, kurias, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, leidžiama verslo tikslais išgabenti iš importo vietos. Pats pažymėjimas nekeičiamas.

22. Pažymėjimas ir/ar jo priedas REG811P turi būti pakeisti, jeigu:

22.1. pasikeičia registruoto siuntėjo pavadinimas arba vardas, pavardė;

22.2. pasikeičia mokesčių mokėtojo buveinės arba nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

22.3. registruotas siuntėjas nusprendžia atsisakyti verslo tikslais išgabenti iš importo vietos tam tikras akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas. Išrašomas naujas pažymėjimo priedas REG811P, pats pažymėjimas nekeičiamas.

23. Jei pažymėjime ir/ar jo priede REG811P įrašyti neteisingi duomenys, tai atsakingas padalinys tokį pažymėjimą ir/ar jo priedą REG811P turi anuliuoti, o vietoj jo išrašyti kitą to paties numerio pažymėjimą ir/ar kitą jo priedą REG811P.

24. Registruotas siuntėjas, sugadinęs, pametęs ar kitaip praradęs pažymėjimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo turi apie tai raštu pranešti VMI.

25. Jeigu yra taisyklių 21 ir 22 punktuose nurodytos aplinkybės, registruotam siuntėjui išduotame pažymėjime ir/ar jo priede REG811P ne dėl jo kaltės yra įrašyti neteisingi duomenys ar pažymėjimas ir/ar jo priedas REG811P prarandamas ar sugadinamas, registruotas siuntėjas su atitinkamai užpildytu prašymu privalo kreiptis į VMI prie FM šių taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka.

Jeigu pažymėjimas yra keistinas (pildytinas) dėl teisės aktų pasikeitimų pasikeitusių akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų ar pavadinimų, tačiau registruotas siuntėjas nepageidauja, kad jam būtų išduota pakeistas (papildytas) pažymėjimo priedas REG811P, tai prašymo teikti neprivaloma. AIS registruoto siuntėjo registravimo duomenys turi būti atnaujinti be atskiro registruoto siuntėjo prašymo Klasifikatoriaus pakeitimo įsigaliojimo dieną.

Punkto pakeitimai:

Nr. VA-15, 2012-02-14, Žin., 2012, Nr. 22-1049 (2012-02-18), i. k. 1122055ISAK000VA-15

 

26. Kartu su prašymu turi būti pateikti jo priedai ir prašymą pagrindžiantys dokumentai, kai prašymas pateikiamas dėl:

26.1. taisyklių 21 punkte nurodytų aplinkybių – kartu su prašymu turi būti pateiktas tinkamai užpildytas prašymo priedas REG810P1;

26.2. taisyklių 22.1 punkte ir/arba 22.2 punkte nurodytų aplinkybių – kartu su prašymu turi būti pateiktas tinkamai užpildytas prašymo priedas Prašymo pakeisti registruoto siuntėjo pažymėjimą papildomi duomenys REG810P2 forma (toliau – prašymo priedas REG810P2);

26.3. taisyklių 22.3 punkte nurodytų aplinkybių – kartu su prašymu turi būti pateiktas prekių, kurias yra atsisakoma verslo tikslais išgabenti iš importo vietos, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, sąrašas;

26.4. registruotam siuntėjui išduotame pažymėjime ir/ar jo priede REG811P nurodytų neteisingų duomenų – kartu su prašymu turi būti pateiktas tinkamai užpildytas prašymo priedas REG810P2, taip pat pateikiami pažymėjimo ir jo priedo REG811P originalai;

26.5. pažymėjimo ir/ar jo priedo REG811P praradimo ar sugadinimo – kartu su prašymu turi būti pateiktas pažymėjimo ir/ar jo priedo REG811P praradimo aplinkybių paaiškinimas, turimi tokio praradimo įrodymai arba sugadintas pažymėjimas ir/ar jo priedas REG811P (kai prašoma išduoti sugadinto pažymėjimo dublikatą).

27. Atsakingas padalinys gautą prašymą turi įregistruoti AIS.

28. Atsakingas padalinys, išnagrinėjęs prašymą ir pateiktus dokumentus, VMI prie FM viršininkui (ar jo įgaliotam asmeniui) turi pateikti pasirašyti atitinkamai užpildytą FR1081 formą ne vėliau kaip per:

28.1. 10 darbo dienų nuo prašymo papildyti pažymėjimą gavimo, jei pareikalauta papildomų dokumentų – per 5 dienas nuo papildomų dokumentų gavimo;

28.2. 10 darbo dienų nuo prašymo pakeisti pažymėjimą dėl registruoto siuntėjo pavadinimo arba vardo, pavardės, mokesčių mokėtojo buveinės arba nuolatinės gyvenamosios vietos adreso pasikeitimo arba registruotam siuntėjui nusprendus tam tikrų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, verslo tikslais iš importo vietos nebegabenti. Jei pareikalauta papildomų dokumentų – per 3 dienas nuo papildomų dokumentų gavimo;

28.3. 5 darbo dienas nuo prašymo, pateikto dėl klaidingų duomenų pažymėjime ir/ar jo priede REG811P įrašymo ar pažymėjimo ir/ar jo priedo REG811P praradimo ar sugadinimo.

29. Jei prašymas buvo pateiktas dėl taisyklių 21 punkte nurodytos aplinkybės, tai FR1081 formoje turi būti numatyta, ar mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento, pateikto už registruoto siuntėjo prievoles, sumos dydis turi būti patikslintas.

30. VMI prie FM viršininkui (ar jo įgaliotam asmeniui) priėmus sprendimą prašymą tenkinti, atsakingas padalinys ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi išrašyti naują pažymėjimo priedą REG811P ir:

30.1. jei prašymas buvo pateiktas dėl taisyklių 21 punkte nurodytų aplinkybių, jame įrašyti naujas akcizais apmokestinamas prekes, kurias, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, leidžiama verslo tikslais išgabenti iš importo vietos;

30.2. jei prašymas buvo pateiktas dėl taisyklių 22.3 punkte nurodytų aplinkybių, jame nebenurodyti tų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas ir kurias išgabenti atsisakė registruotas siuntėjas;

30.3. jei prašymas buvo pateiktas dėl taisyklių 22.1 arba 22.2 punktuose nurodytų aplinkybių, išrašyti naują pažymėjimą su pakeistais duomenimis;

30.4. jei prašymas buvo pateiktas dėl taisyklių 24 punkte nurodytų aplinkybių, išrašyti pažymėjimo ir/ar jo priedo REG811P dublikatus (pažymėjimo numeris lieka tas pats), kuriuose turi būti žyma „DUBLIKATAS“.

Naujame pažymėjimo priede REG811P turi būti surašyti visų iki to momento priimtų VMI prie FM viršininko (ar jo įgalioto asmens) patvirtintų sprendimų, kurių pagrindu buvo leidžiamos išgabenti (registruoto siuntėjo atsisakytos) tam tikros akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, datos, numeriai ir tokių pakeistų priedų įsigaliojimų datos.

31. Apie VMI prie FM viršininko (ar jo įgalioto asmens) patvirtintą sprendimą netenkinti prašymo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo atsakingas padalinys raštu turi informuoti registruotą siuntėją ir nurodyti tokio sprendimo motyvus.

32. VMI prie FM viršininkui (ar jo įgaliotam asmeniui) priėmus sprendimą prašymą tenkinti, ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi būti išsiųstas pranešimas registruotam siuntėjui apie naujo pažymėjimo ir/ar jo priedo išrašymą.

33. Pakeistas pažymėjimas, papildytas ar pakeistas jo priedas, pažymėjimo ir /ar jo priedo REG811P dublikatas (išrašytas dėl pažymėjimo ir/ar jo priedo REG811P sugadinimo) išduodamas, kai registruotas siuntėjas grąžina senąjį pažymėjimą ir/ar jo priedą REG811P, pateikia mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (jei reikia) ir įvykdo kitas pranešime nurodytas sąlygas. Laikoma, kad atitinkami pakeitimai ir/ar papildymai atlikti, kai pakeisti ir/ar papildyti duomenys įkeliami į SEED.

 

V. ATSISAKYMO TENKINTI PRAŠYMĄ APLINKYBĖS

 

34. VMI prie FM viršininkas (ar jo įgaliotas asmuo) gali priimti sprendimą netenkinti prašymo įregistruoti registruotu siuntėju, papildyti, pakeisti pažymėjimą ar pan., jeigu yra viena ar kelios šiame punkte nurodytos aplinkybės:

34.1. asmuo, pateikęs prašymą, per 30 dienų nuo atsakingo padalinio raštiško reikalavimo pateikti atitinkamus sprendimui priimti reikalingus duomenis ar dokumentus nurodytų duomenų ar dokumentų nepateikia;

34.2. asmuo, kuris registruojasi registruotu siuntėju, nėra įsiregistravęs mokesčių mokėtoju Lietuvos Respublikoje;

34.3. įmonės vadovams, asmeniui, kuriam priklauso įmonės kontrolinis akcijų (dalių, pajų) paketas, ar kitiems darbuotojams (jeigu jie veikė įmonės vardu arba pagal juridinio asmens duotą įgaliojimą) įsiteisėjęs teismo ar kitos instancijos sprendimas dėl kontrabandos, neteisėto prekių ar produkcijos neišvežimo iš Lietuvos Respublikos, neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, akcizais apmokestinamų prekių laikymą, gabenimą, naudojimą ar realizavimą, pažeidžiant nustatytą tvarką (taisykles arba tvarkos aprašus), prekyba tokiomis prekėmis be banderolių arba neteisėta įmonės veikla, jeigu šios nusikalstamos veikos padarytos, disponuojant akcizais apmokestinamomis prekėmis;

34.4. prašymą pateikęs asmuo neturi licencijos, suteikiančios teisę verstis veikla, susijusia su akcizais apmokestinamomis prekėmis;

34.5. yra kitų aplinkybių, kurios FR1081 formoje yra pripažintos svarbiomis ir dėl kurių asmuo negali būti įregistruotas registruotu siuntėju, jam negali būti papildytas pažymėjimas ir pan.

 

VI. REGISTRUOTO AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SIUNTĖJO IŠREGISTRAVIMAS IŠ REGISTRUOTŲ SIUNTĖJŲ SĄRAŠO

 

35. Atsiradus aplinkybėms, nurodytoms Akcizų įstatymo 8 straipsnio 5 dalies 1–3 punktuose, atsakingas padalinys turi teisę VMI prie FM viršininkui (ar jo įgaliotam asmeniui) teikti pasirašyti Sprendimo išregistruoti iš registruotų siuntėjų sąrašo FR1080 formą, patvirtintą įsakymu, kuriuo tvirtinamos šios taisyklės (toliau – FR1080 forma).

36. Vadovaujantis Akcizų įstatymo 8 straipsnio 5 dalies 4 punktu, registruotas siuntėjas iš registruotų siuntėjų sąrašo gali būti išregistruotas pagal jo pateiktą atitinkamai užpildytą prašymą.

Jei registruoto siuntėjo prašymas yra tenkintinas, atsakingas padalinys ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo VMI prie FM viršininkui (ar jo įgaliotam asmeniui) turi pateikti pasirašyti FR1081 formą. VMI prie FM viršininkui priėmus sprendimą registruotą siuntėją išregistruoti iš registruotų siuntėjų sąrašo, atsakingas padalinys ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi išregistruoti registruotą siuntėją iš registruotų siuntėjų sąrašo.

37. Asmuo apie priimtą sprendimą išregistruoti jį iš registruotų siuntėjų sąrašo turi būti informuotas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokio sprendimo priėmimo. Gavęs pranešimą, asmuo nedelsdamas turi grąžinti pažymėjimą ir jo priedą VMI. Laikoma, kad nurodytasis asmuo išregistruotas iš registruotų gavėjų, kai atitinkami duomenys įkeliami į SEED.

 

VII. REGISTRUOTŲ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SIUNTĖJŲ REGISTRAVIMO DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 

38. AIS esanti informacija apie registruotą siuntėją gali būti teikiama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243, toliau – MAĮ) 39 straipsnyje nustatyta tvarka.

39. Duomenys į užsienio valstybes gali būti perduodami tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių sutartyse, Europos Komisijos reglamentuose numatyta tvarka.

40. Registruotų siuntėjų duomenys naudojami akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentams kontroliuoti. Šie duomenys iš AIS įkeliami į Akcizų duomenų apsikeitimo sistemą ir jais gali naudotis visos valstybės narės vykdyti procedūras, nustatytas 2004 m. lapkričio 16 d. Tarybos Reglamente (EB) Nr. 2073/2004 (OL 2004 L 359, p.1) dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje.

41. Atsakingas padalinys privalo patikrinti, ar kitą darbo dieną po registravimo registruoto siuntėjo duomenys yra paskelbti Akcizų duomenų apsikeitimo sistemoje ir ar šie duomenys atitinka duomenis, įvestus į AIS, o nustatęs neatitikimus, juos koreguoti.

42. Registruoti siuntėjai, susipažinę su savo registravimo duomenimis, esančiais AIS ir SEED, ir nustatę, kad nurodytieji duomenys yra klaidingi, turi teisę dėl duomenų ištaisymo arba papildymo raštu kreipti į VMI prie FM. Pagrįstas prašymas turi būti įvykdytas per 5 darbo dienas.

43. Nustatyta tvarka VMI prie FM interneto puslapyje turi būti skelbiami tokie registruoto siuntėjo duomenys:

43.1. mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė);

43.2. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

43.3. buveinės arba nuolatinės gyvenamosios vietos adresas;

43.4. registruoto siuntėjo identifikacinis numeris;

43.6. akcizais apmokestinamos prekės, kurias, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, registruotas siuntėjas verslo tikslais gali išgabenti iš importo vietos.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Registruotas siuntėjas apie pakeistus ar naujus duomenis MAĮ nustatyta tvarka privalo informuoti VMI. Remdamasis tokia informacija, atsakingas padalinys tikslina AIS esančius duomenis, įrašydamas (perkeldamas iš kitų VMI prie FM informacinėje sistemoje esančių registrų, duomenų bazių) tikslinamus duomenis ir tikslinimo datas.

45. Registravimo duomenys, duomenys apie teiktus, bet netenkintus prašymus nuolat saugomi AIS.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. VA-125, 2011-11-30, Žin., 2011, Nr. 149-7013 (2011-12-06), i. k. 1112055ISAK00VA-125

 


FR1080 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. VA-92

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2011 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. VA-125 redakcija)

 

(herbas)

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

SPRENDIMAS
IŠREGISTRUOTI IŠ REGISTRUOTŲ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SIUNTĖJŲ SĄRAŠO

 

(Dokumento data)  (Registracijos numeris)

(Sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2010, Nr. 45-2174) 8 straipsnio 2 dalimi ir 5 dalies ___ punktu ir atsižvelgdamas į _________________________ ,

(nurodyti priežastis,

__________________________________________________________________________ ,

dėl kurių priimamas sprendimas išregistruoti iš registruotų siuntėjų sąrašo)

panaikinu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos    

(pareigų pavadinimas)

____ m. _______ ___ d. sprendimu Nr. __________________________________________

__________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas))

suteiktą teisę iš importo vietos verslo tikslais išgabenti akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, ir

nustatau,  kad nuo _______ m. _______ ___d. registruotas akcizais apmokestinamų prekių siuntėjas, kurio identifikacinis Nr. _____________, yra išregistruojamas iš registruotų akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų sąrašo.

 

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir terminais.

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

A. V.

 

_________________

Formos pakeitimai:

Nr. VA-125, 2011-11-30, Žin., 2011, Nr. 149-7013 (2011-12-06), i. k. 1112055ISAK00VA-125

 


 

FR1081 Forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2010 m. rugpjūčio 13 d.

įsakymu Nr. VA-92

 

(herbas)

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

SPRENDIMAS

DĖL REGISTRUOTO AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SIUNTĖJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO / PAKEITIMO / PAPILDYMO AR PANAIKINIMO

 

(Dokumento data) Nr. (Registracijos numeris)

(Sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-482; 2010, Nr. 45-2174) 8 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į _____________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

(nurodyti teisės aktus ir dokumentus, į kuriuos atsižvelgiant priimamas sprendimas)

išnagrinėjau ____________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris)

prašymą (pažymėti tai, kas reikalinga)

£[] įregistruoti siuntėju registruotų siuntėjų sąraše ir išduoti registruoto siuntėjo pažymėjimą;

registruoto siuntėjo identifikacinis Nr. _______ pažymėjimą Nr. _______;

£[] papildyti ir išduoti naują pažymėjimo priedą;

£[] pakeisti ir išduoti naują pažymėjimą ir / ar jo priedą;

£[] pakeisti ir išduoti naują pažymėjimo priedą;

£[] išduoti registruoto siuntėjo, identifikacinis Nr. _______, pažymėjimo Nr. _______ ir / ar jo priedo dublikatą;

£[] išregistruoti registruotą siuntėją, identifikacinis Nr. _______, iš registruotų siuntėjų sąrašo ir panaikinti registruoto siuntėjo pažymėjimą Nr. _______.

Nusprendžiu (pažymėti tai, kas reikalinga):

£[] įregistruoti asmenį registruotų siuntėjų sąraše;

£[] neregistruoti asmens registruotų siuntėjų sąraše;

£[] papildyti ir išduoti naują pažymėjimo priedą;

£[] pakeisti ir išduoti naują pažymėjimą ir / ar jo priedą;

£[] pakeisti ir išduoti naują pažymėjimo priedą;

£[] išduoti registruoto siuntėjo, identifikacinis Nr. _______, pažymėjimo Nr. _______ ir / ar jo priedo dublikatą;

£[] išregistruoti registruotą siuntėją, identifikacinis Nr. _______, iš registruotų siuntėjų sąrašo ir panaikinti registruoto siuntėjo pažymėjimą Nr. _______.

 

Sprendimas prašymą _____________________________________________________ .

(nurodyti sprendimo priėmimo motyvus ir akcizais apmokestinamas prekes)

 

Šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

A. V.

 

_________________


REG810 forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. VA-92

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2011 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. VA-125 redakcija)

 

__________________________________________________________________________ ,

(mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė)

mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)_________________________________ ,

pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas___________________________ ,

registruoto siuntėjo identifikacinis numeris (jei yra)_________________________________ ,

buveinės arba nuolatinės gyvenamosios vietos adresas_______________________________ ,

telefono Nr. ____________________________, fakso Nr.___________________________ ,

elektroninio pašto adresas_____________________________________________________ ,

EORI kodas _______________________________________________________________ .

 

Valstybinei mokesčių inspekcijai prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

PRAŠYMAS
IŠDUOTI/PAKEISTI/PAPILDYTI/PANAIKINTI REGISTRUOTO AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SIUNTĖJO PAŽYMĖJIMĄ

 

20 __ m. _______ ___ d.

 

Prašau:

 

£[] Įregistruoti akcizais apmokestinamų prekių siuntėju (toliau – registruotas siuntėjas) ir išduoti registruoto siuntėjo pažymėjimą.*

 

Registruoto siuntėjo, identifikacinis Nr. _______, pažymėjimą Nr. ________________

£[] papildyti ir išduoti naują pažymėjimo priedą;**

£[] pakeisti ir išduoti naują pažymėjimą ir/ar jo priedą;***

£[] pakeisti ir išduoti naują pažymėjimo priedą;****

£[] panaikinti pažymėjimą ir išregistruoti iš registruotų siuntėjų sąrašo.*****

£[] Išduoti registruoto siuntėjo, identifikacinis Nr. _______, pažymėjimo Nr. _______ ir/ar jo priedo dublikatą.******

 

PRIDEDAMA: (priedų pavadinimai ir lapų skaičius):

__________________________________________________________________________ .

__________________________________________________________________________ .

__________________________________________________________________________ .

__________________________________________________________________________ .

__________________________________________________________________________ .

__________________________________________________________________________ .

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

* Pažymėti ženklu X. Kartu pildyti šios formos priedą Prašymo išduoti, pakeisti, papildyti registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo pažymėjimą papildomi duomenys REG810P1 formą (toliau – priedas REG810P1).

** Pažymėti ženklu X, kai, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, norima verslo tikslais išgabenti iš importo vietos akcizais apmokestinamas prekes, kurios nėra nurodytos turimame Registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo pažymėjimo REG811 formos (toliau – pažymėjimas) priede Leidžiamos verslo tikslais išgabenti akcizais apmokestinamos prekės REG811P formoje (toliau – pažymėjimo priedas REG811P). Kartu pildyti priedą REG810P1.

*** Pažymėti ženklu X, kai prašymas dėl naujo pažymėjimo išdavimo teikiamas pasikeitus registruoto siuntėjo pavadinimui/vardui, pavardei arba mokesčių mokėtojo buveinės/nuolatinės gyvenamosios vietos adresui, arba pažymėjime ir/ar jo priede REG811P nurodyti neteisingi duomenys. Kartu pildyti šios formos priedą Prašymo pakeisti registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo pažymėjimą papildomi duomenys REG810P2 formą.

**** Pažymėti ženklu X, kai, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, atsisakoma verslo tikslais išgabenti iš importo vietos tam tikras akcizais apmokestinamas prekes. Kartu su prašymu turi būti pateiktas sąrašas prekių, kurių yra atsisakoma.

Jeigu tuo pat metu, kai prašoma papildyti pažymėjimą naujomis prekių grupėmis, yra atsisakoma tam tikrų prekių grupių – ženklu X pažymėti atitinkamus langelius.

***** Pažymėti ženklu X, kai prašoma išregistruoti iš registruotų siuntėjų sąrašo.

****** Pažymėti ženklu X, kai, praradus ar sugadinus pažymėjimą ir/ar jo priedą REG811P, kreipiamasi dėl naujo pažymėjimo ir/ar jo priedo REG811P išdavimo. Kartu su Prašymo išduoti/pakeisti/papildyti/panaikinti registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo pažymėjimą REG810 forma turi būti pateiktas paaiškinimas dėl pažymėjimo ir/ar jo priedo REG811P praradimo aplinkybių.

 

_________________

 

Formos pakeitimai:

Nr. VA-125, 2011-11-30, Žin., 2011, Nr. 149-7013 (2011-12-06), i. k. 1112055ISAK00VA-125

 


REG810P1 forma

Prašymo išduoti/pakeisti/papildyti/panaikinti

registruoto akcizais apmokestinamų prekių

siuntėjo pažymėjimą REG810 formos

priedas

 

PRAŠYMO IŠDUOTI/PAKEISTI/PAPILDYTI REGISTRUOTO AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SIUNTĖJO PAŽYMĖJIMĄ PAPILDOMI DUOMENYS

 

Iš importo vietos verslo tikslais išgabensiu tokias akcizais apmokestinamas prekes (toliau – prekės), kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas:

 

Eil. Nr.

Prekių tarifinės grupės kodas*

Kombinuotosios nomenklatūros kodas**

Per mokestinį laikotarpį prognozuojamas išgabenti vidutinis prekių kiekis

Matavimo vienetas

Vidutinė akcizų suma (litais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

Juridinio asmens vadovas:________________________________________________

(vardas, pavardė, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas))

Asmuo, kuriam priklauso juridinio asmens kontrolinis akcijų (dalių, pajų) paketas: ____

__________________________________________________________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas))

Juridinio asmens apskaitą tvarkantis vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/apskaitos paslaugas teikiantis juridinis asmuo:

__________________________________________________________________________

(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas))

Veikla, susijusi su prekėmis, kurias siekiama verslo tikslais išgabenti iš importo vietos, Lietuvos Respublikoje vykdoma nuo*** ___________________________________________________________

(nurodyti metus ir mėnesį)

Juridinio asmens suformuotas ir įregistruotas įstatinis kapitalas ***________________

__________________________________________________________________________

(nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais)

Juridinio asmens turimas neįkeistas ir neareštuotas turtas, kurio pakaktų mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti***_______________________________________________________________

(nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais)

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

* Įrašyti akcizais apmokestinamų prekių, kurias pageidaujama, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, verslo tikslais išgabenti iš importo vietos, tarifinės grupės kodą pagal Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 (Žin., 2002, Nr. 61-2489; 2010, Nr. 58-2872).

** Įrašyti Kombinuotosios nomenklatūros kodą pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, nurodytą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382) su paskutiniais pakeitimais I priede.

*** Pildyti, jei pareiškėjas atitinka Registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 (Žin., 2002, Nr. 56-2264; 2010, Nr. 61-2988), nustatytas sąlygas ir jam nereikia pateikti piniginio užstato arba registruoto siuntėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo.

 

_________________

Formos pakeitimai:

Nr. VA-125, 2011-11-30, Žin., 2011, Nr. 149-7013 (2011-12-06), i. k. 1112055ISAK00VA-125

 


REG810P2 forma

Prašymo išduoti/pakeisti/papildyti/panaikinti

registruoto akcizais apmokestinamų prekių

siuntėjo pažymėjimą REG810 formos

priedas

 

__________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė), mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas))

 

PRAŠYMO PAKEISTI REGISTRUOTO AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SIUNTĖJO PAŽYMĖJIMĄ PAPILDOMI DUOMENYS

 

Registruoto siuntėjo buveinės arba nuolatinės gyvenamosios vietos adresas ______________

__________________________________________________________________________ ,

telefono Nr. ____________________________, fakso Nr.___________________________ ,

elektroninio pašto adresas_____________________________________________________ ,

registruoto siuntėjo identifikacinis Nr.___________________________________________ ,

pažymėjimo išdavimo data ____________________, pažymėjimo Nr.__________________ .

 

Pažymėjimo keitimo priežastis:

 

£[] Pasikeitė registruoto siuntėjo pavadinimas/vardas, pavardė.

£[] Pasikeitė registruoto siuntėjo buveinės (nuolatinės gyvenamosios vietos) adresas.

£[] Registruotam siuntėjui išduotame pažymėjime ir/ar jo priede nurodyti neteisingi duomenys.

£[] Kita.

 

Pažymėjime vietoj šių nurodytų duomenų:

__________________________________________________________________________

Įrašyti taip:

__________________________________________________________________________

 

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

_________________

 

Formos pakeitimai:

Nr. VA-125, 2011-11-30, Žin., 2011, Nr. 149-7013 (2011-12-06), i. k. 1112055ISAK00VA-125

 


 

REG811 Forma patvirtinta

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2010 m. rugpjūčio 13 d.

įsakymu Nr. VA-92

 

(herbas)

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

 

REGISTRUOTO SIUNTĖJO PAŽYMĖJIMAS Nr. _______

 

REGISTRUOTO SIUNTĖJO IDENTIFIKACINIS NUMERIS _______

 

 

___________________________________________________________________________

(registruoto siuntėjo pavadinimas arba vardas, pavardė)

___________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) ir pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas)

___________________________________________________________________________

(buveinės arba nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)

___________________________________________________________________________

(apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pavadinimas ir įstaigos kodas)

 

 

Įregistravimo pagrindas – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko (ar jo įgalioto asmens) 20__ m. _______ ___ d. sprendimas Nr. _______.

 

Akcizais apmokestinamos prekės, kurias registruotas siuntėjas turi teisę, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, verslo tikslais iš importo vietos išgabenti, yra nurodytos šio pažymėjimo priede.

 

Registruoto siuntėjo veiklos pradžia 20__ m. _______ ___ d.

 

Pažymėjimas išduotas 20__ m. _______ ___ d.

 

Pažymėjimo galiojimo laikas neterminuotas.

 

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

A. V.

 

_________________


 

REG811P forma

Registruoto akcizais apmokestinamų

prekių siuntėjo pažymėjimo REG811

formos priedas

 

LEIDŽIAMOS VERSLO TIKSLAIS IŠGABENTI AKCIZAIS APMOKESTINAMOS PREKĖS

 

Registruotas siuntėjas Nr. _______ turi teisę, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, verslo tikslais iš importo vietos išgabenti tokias akcizais apmokestinamas prekes:

 

Akcizais apmokestinamas produktas (toliau – AP)

Akcizais apmokestinamų prekių tarifinės grupės (toliau – TG)

AP kodas: _______

AP aprašymas: _______

TG kodas: _______

TG aprašymas: _______

Papildoma informacija: _______

 

 

 

Šiame priede nurodytas akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, leista išgabenti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko (ar jo įgalioto asmens) sprendimu (-ais):

sprendimo data _______, sprendimo numeris _______, įsigaliojimo data (sprendimu nustatytų pakeitimų įsigaliojimo data) _______.

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

A. V.

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-125, 2011-11-30, Žin., 2011, Nr. 149-7013 (2011-12-06), i. k. 1112055ISAK00VA-125

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. VA-92 "Dėl akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimo" pakeitimo

 

2.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-15, 2012-02-14, Žin., 2012, Nr. 22-1049 (2012-02-18), i. k. 1122055ISAK000VA-15

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. VA-92 "Dėl akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimo" pakeitimo

 

3.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas

Nr. VA-159, 2014-12-02, paskelbta TAR 2014-12-02, i. k. 2014-18488

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. VA-92 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų registravimo“ pakeitimo