Suvestinė redakcija nuo 2011-04-14

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 138-7083, i. k. 1102250ISAK000V-989

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 677 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 119:2002 „MAISTO PRODUKTŲ ŽENKLINIMAS“ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. lapkričio 16 d. Nr. V-989

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo (Žin., 2000, Nr. 32-893; 2002, Nr. 64-2574; 2003, Nr. 92-4139) 9 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, įgyvendindamas 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 5 tomas, p. 75), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1334/2008 (OL 2008 L 354, p. 34), bei įgyvendindamas 2007 m. lapkričio 27 d. Komisijos direktyvą 2007/68/EB, iš dalies keičiančią Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB IIIa priedą dėl tam tikrų maisto sudedamųjų dalių (OL 2007 L 310, p. 11), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 415/2009 (OL 2009 L 125, p. 52):

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 13-530, Nr. 60-2741; 2004, Nr. 70-2458):

1.1. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal kuruojamą sritį.“

1.2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“:

1.2.1. Išdėstau 5.5 punktą taip:

5.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. V-432 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2010 „Maisto papildai“ patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 58-2844).“

1.2.2. Papildau šiuo 5.8 punktu:

5.8. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų (OL 2008 L 354, p. 16).“

1.2.3. Papildau šiuo 5.9 punktu:

5.9. 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (OL 2007 L 299, p. 1).“

1.2.4. Išdėstau 13.7 punktą taip:

13.7. Europos Sąjungoje įsisteigusio gamintojo, pakuotojo ar pardavėjo pavadinimą ar firmos vardą ir adresą.“

1.2.5. Išdėstau 13.11.1 punktą taip:

13.11.1. maisto produktus, kuriuos gaminant panaudotos įpakavimo dujos, įteisintos Reglamente Nr. 1333/2008 [5.8], ir taip pailgintas jų tinkamumo vartoti terminas, papildomu užrašu „Supakuota naudojant apsaugines dujas.“

1.2.6. Išdėstau 1 priedo 18 eilutę taip:

18. Visų rūšių vynas, nurodytas Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 [5.9]

Vynas

“.

2. N u s t a t a u, kad leidžiama prekiauti vynu, nurodytu 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (OL 2007 L 299, p. 1), XIb priede, pateiktu rinkai ar paženklintu iki 2012 m. birželio 30 d. ir atitinkančiu 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-676 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“ pakeitimo“ 1.2 punkte išdėstytus reikalavimus, kol baigsis jo atsargos.

Punkto pakeitimai:

Nr. V-322, 2011-04-07, Žin., 2011, Nr. 45-2111 (2011-04-13), i. k. 1112250ISAK000V-322

 

3. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal kuruojamą sritį.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-322, 2011-04-07, Žin., 2011, Nr. 45-2111 (2011-04-13), i. k. 1112250ISAK000V-322

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. V-989 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 "Maisto produktų ženklinimas" tvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo