Suvestinė redakcija nuo 2013-05-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 43-1578, i. k. 1062210ISAK0003-134

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL SERTIFIKATŲ IŠDAVIMO EKOLOGINIUS IR SAUGUMO REIKALAVIMUS ATITINKANČIOMS KROVININĖMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS

 

2006 m. balandžio 7 d. Nr. 3-134

Vilnius

 

Įgyvendindamas Tarptautinio transporto forumo Kelių transporto darbo grupės sprendimus dėl sertifikatų išdavimo ekologinius ir saugumo reikalavimus atitinkančioms krovininėms transporto priemonėms:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 3-245, 2013-04-26, Žin., 2013, Nr. 44-2193 (2013-04-30), i. k. 1132210ISAK0003-245

 

1. Nustatau, kad „žali“, „žalesni ir saugūs“, „EURO III saugūs“, „EURO IV saugūs“, „EURO V saugūs“, „EEV saugūs“ ir „EURO VI saugūs“ sunkvežimiai, atitinkantys Tarptautinio transporto forumo Kelių transporto darbo grupės nustatytus reikalavimus, turi turėti šiuos sertifikatus:

1.1. „žalias“ sunkvežimis – išmetamų dujų toksiškumo ir triukšmingumo reikalavimų atitikimo sertifikatą (1 priedas), kurį išduoda gamintojas ar jo įgaliotas atstovas anglų, prancūzų, vokiečių arba lietuvių kalba; išduodant sertifikatą, prie jo turi būti pridėti vertimai į dvi iš nurodytų kalbų;

1.2. „žalesnis ir saugus“ sunkvežimis – išmetamų dujų toksiškumo ir triukšmingumo reikalavimų atitikimo sertifikatą (2 priedas) bei eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikatą (3 priedas), kuriuos išduoda gamintojas ar jo įgaliotas atstovas; sertifikatai išduodami anglų, prancūzų, vokiečių arba lietuvių kalba; išduodant sertifikatą, prie jo turi būti pridėti vertimai į dvi iš nurodytų kalbų; eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikato numeris turi atitikti išmetamų dujų toksiškumo ir triukšmingumo reikalavimų atitikimo sertifikato numerį; eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikato galiojimas turi būti pratęsiamas kartą per metus privalomosios techninės apžiūros metu išduodant techninės apžiūros sertifikatą (4 priedas); techninės apžiūros sertifikatas išduodamas anglų, prancūzų, vokiečių arba lietuvių kalba; išduodant sertifikatą, prie jo turi būti pridėti vertimai į dvi iš nurodytų kalbų;

1.3. „EURO III saugūs“ sunkvežimiai – motorinės transporto priemonės, atitinkančios techninius ir saugumo reikalavimus, ETMK sertifikatą (5 priedas), kurį išduoda gamintojas ar jo įgaliotas atstovas; sertifikatas išduodamas anglų, prancūzų, vokiečių arba lietuvių kalba; išduodant sertifikatą, prie jo turi būti pridėti vertimai į dvi iš nurodytų kalbų; atitiktis nustatytiems eismo saugumo reikalavimams turi būti tikrinama kartą per metus privalomosios techninės apžiūros metu išduodant techninės apžiūros sertifikatą (4 priedas); techninės apžiūros sertifikatas išduodamas anglų, prancūzų, vokiečių arba lietuvių kalba; išduodant sertifikatą, prie jo turi būti pridėti vertimai į dvi iš nurodytų kalbų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-245, 2013-04-26, Žin., 2013, Nr. 44-2193 (2013-04-30), i. k. 1132210ISAK0003-245

 

1.4. „EURO IV saugūs“, „EURO V saugūs“, „EEV saugūs“ ir „EURO VI saugūs“ sunkvežimiai – motorinės transporto priemonės, atitinkančios techninius ir saugumo reikalavimus, ETMK sertifikatą (6 priedas), kurį išduoda gamintojas ar jo įgaliotas atstovas; sertifikatas išduodamas anglų, prancūzų, vokiečių arba lietuvių kalba; išduodant sertifikatą, prie jo turi būti pridėti vertimai į dvi iš nurodytų kalbų; atitiktis nustatytiems eismo saugumo reikalavimams turi būti tikrinama kartą per metus privalomosios techninės apžiūros metu išduodant techninės apžiūros sertifikatą (4 priedas); techninės apžiūros sertifikatas išduodamas anglų, prancūzų, vokiečių arba lietuvių kalba; išduodant sertifikatą, prie jo turi būti pridėti vertimai į dvi iš nurodytų kalbų;

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-245, 2013-04-26, Žin., 2013, Nr. 44-2193 (2013-04-30), i. k. 1132210ISAK0003-245

 

1.5. priekaba (puspriekabė), pritaikyta darbui su „žalesniu ir saugiu“, „EURO III saugiu“, „EURO IV saugiu“, „EURO V saugiu“, „EEV saugiu“ ir „EURO VI saugiu“ sunkvežimiu, – priekabos, atitinkančios techninius saugumo reikalavimus, ETMK sertifikatą (7 priedas), kurį išduoda gamintojas ar jo įgaliotas atstovas, o kai įgalioto atstovo nėra – privalomosios techninės apžiūros įmonės; sertifikatas išduodamas anglų, prancūzų, vokiečių arba lietuvių kalba; išduodant sertifikatą, prie jo turi būti pridėti vertimai į dvi iš nurodytų kalbų; šio sertifikato galiojimas turi būti pratęsiamas kartą per metus privalomosios techninės apžiūros metu išduodant techninės apžiūros sertifikatą (4 priedas); techninės apžiūros sertifikatas išduodamas anglų, prancūzų, vokiečių arba lietuvių kalba; išduodant sertifikatą, prie jo turi būti pridėti vertimai į dvi iš nurodytų kalbų;

Papildyta punktu:

Nr. 3-245, 2013-04-26, Žin., 2013, Nr. 44-2193 (2013-04-30), i. k. 1132210ISAK0003-245

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 3-423, 2008-10-30, Žin., 2008, Nr. 132-5087 (2008-11-18), i. k. 1082210ISAK0003-423

Nr. 3-245, 2013-04-26, Žin., 2013, Nr. 44-2193 (2013-04-30), i. k. 1132210ISAK0003-245

 

2. Nustatau, kad 1 punkte nurodyti sertifikatai turi būti pradėti išduoti ne vėliau kaip nuo 2006 m. liepos 1 d.

3. Nustatau, kad „žaliems“, „žalesniems ir saugiems“ bei „EURO 3 saugiems“ sunkvežimiams iki 2006 m. liepos 1 d. išduoti sertifikatai, kurių formos buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 238 „Dėl sertifikatų išdavimo „žaliems“, „žalesniems ir saugiems“ bei „EURO 3 saugiems“ sunkvežimiams, vykdantiems tarptautinius krovinių vežimus, ir jų velkamoms priekaboms bei susisiekimo ministro 1996 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 263 „Dėl „žaliųjų“ automobilių sistemos įvedimo“ ir 1997 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 439 „Dėl sertifikatų „žaliems“ bei „žalesniems ir saugiems“ sunkvežimiams išdavimo“ pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2001, Nr. 69- 2484, Nr. 107-3892), laikomi galiojančiais.

4. Pripažįstu netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. rugpjūčio 1 d. įsakymą Nr. 238 „Dėl sertifikatų išdavimo „žaliems“, „žalesniems ir saugiems“ bei „EURO 3 saugiems“ sunkvežimiams, vykdantiems tarptautinius krovinių vežimus, ir jų velkamoms priekaboms bei susisiekimo ministro 1996 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 263 „Dėl „žaliųjų“ automobilių sistemos įvedimo“ ir 1997 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 439 „Dėl sertifikatų „žaliems“ bei „žalesniems ir saugiems“ sunkvežimiams išdavimo“ pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2001, Nr. 69-2484);

4.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. 447 „Dėl susisiekimo ministro 2001 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 238 „Dėl sertifikatų išdavimo „žaliems“, „žalesniems ir saugiems“ bei „EURO 3 saugiems“ sunkvežimiams, vykdantiems tarptautinius krovinių vežimus, ir jų velkamoms priekaboms bei susisiekimo ministro 1996 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 263 „Dėl „žaliųjų“ automobilių sistemos įvedimo“ ir 1997 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 439 „Dėl sertifikatų „žaliems“ bei „žalesniems ir saugiems“ sunkvežimiams išdavimo“ pripažinimo netekusiais galios“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 107-3892).

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                                  PETRAS ČĖSNA


Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2006 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3-134

1 priedas

 

„ŽALIAM“ SUNKVEŽIMIUI IŠDUODAMO DUJŲ TOKSIŠKUMO IR TRIUKŠMINGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKIMO SERTIFIKATO PAVYZDYS

 

„Žaliam“ sunkvežimiui išduodamas dujų toksiškumo ir triukšmingumo reikalavimų atitikimo sertifikatas turi būti išspausdintas ant šviesiai žalio A4 formato popieriaus.

 

CEMT/CM(2005)9/FINAL

Nr. .......................

 

REIKALAVIMAI „ŽALIAM“ SUNKVEŽIMIUI

DĖL TRIUKŠMO IR IŠMETAMŲJŲ MEDŽIAGŲ

 

Techninių reikalavimų, numatytų Rezoliucijoje CEMT/CM(91)26/Final, atitikimo sertifikatas

 

 

Transporto priemonės gamintojas arba gamintojo įgaliotasis atstovas registracijos šalyje1:

 

šiuo dokumentu patvirtina, kad minėta transporto priemonė yra tokia pati, kokia buvo, ir atitinka Rezoliucijoje CEMT/CM(91)26/Final nustatytus reikalavimus ir kad pateikta informacija yra teisinga.

 

Gamintojo arba gamintojo įgaliotojo atstovo registracijos šalyje parašas

 

________________________________________________________________________________

Vieta                                                                                           Data                                                      Parašas

 

Transporto priemonės tipas:

Transporto priemonės identifikavimo numeris:

Variklio tipas:

Variklio numeris:

 

Išmatuota pagal1: JT EEK taisyklę Nr. 85, direktyvą 80/1269/EEB su pakeitimais, padarytais direktyva 89/491/EEB

Maksimalus variklio galingumas [kW]:

kai variklio apsukos [aps./min.]:

 

Išmatuota pagal1: JT EEK taisyklę Nr. 51/02, direktyvą 70/157/EEB su pakeitimais, padarytais direktyva 92/97/EEB

Maksimalūs dydžiai [dB(A)]

Variklio galingumas

Išmatuoti dydžiai [dB(A)]

77

≤ 75 kW

 

78

> 75 kW ar < 150 kW

 

80

≥ 150 kW

 

Data:

Vieta:

Išmatavo:

Greitis [km/h]:

važiuojant pavara:

Suslėgto oro triukšmas [dB(A)]:

Apytikslis triukšmo lygis [dB(A)]:

kai variklio apsukos [aps./min.]:

 

Išmatuota pagal1: JT EEK taisyklės Nr. 49/02 A patvirtinimą, direktyvą 88/77/EEB su pakeitimais, padarytais direktyvos 91/542/EEB A patvirtinimu

Maksimalūs dydžiai [g/k Wh]2

Teršiančioji medžiaga

Išmatuotas dydis [g/kWh]

4,9

CO

 

1,23

HC

 

9,0

N0x

 

Galingumas < = 85 kW: 0,68

Galingumas > 85 kW: 0,4

Dalelės

 

_______________

1 Tai, kas nereikalinga, išbraukti.

2 ETMK rezoliucija ETMK/CM(91)26/Final

______________


Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2006 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3-137

2 priedas

 

„ŽALESNIAM IR SAUGIAM“ SUNKVEŽIMIUI IŠDUODAMO DUJŲ TOKSIŠKUMO IR TRIUKŠMINGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKIMO SERTIFIKATO PAVYZDYS

 

„Žalesniam ir saugiam“ sunkvežimiui išduodamas dujų toksiškumo ir triukšmingumo reikalavimų atitikimo sertifikatas turi būti išspausdintas ant šviesiai žalio A4 formato popieriaus su tamsesnės žalios spalvos įstriža juosta iš kairės apačioje į dešinę viršuje.

 

CEMT/CM(2005)9/FINAL

 

„Žalesnio ir saugaus“ sunkvežimio A sertifikatas Nr....................

 

Motorinės transporto priemonės, atitinkančios „žalesnio ir saugaus“ sunkvežimio reikalavimus, sertifikatas

 

Transporto priemonės tipas ir markė:

Transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN):

Variklio tipas/numeris:

 

Transporto priemonės gamintojas arba gamintojo įgaliotasis atstovas registracijos šalyje1

 

šiuo dokumentu patvirtina, kad minėta transporto priemonė yra tokia pati transporto priemonė, kaip buvo              pagal Rezoliucijos CEMT/CM(2005)9/FINAL nuostatas, ir kad pateikta informacija yra teisinga.

 

Išmatuota pagal1: JT EEK taisyklę Nr. 85 / direktyvą 80/1269/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais direktyva 1999/99/EB

Maksimalus variklio galingumas [kW]

kai variklio apsukos [aps./min.]:

 

REIKALAVIMAI DĖL TRIUKŠMO IR IŠMETAMŲJŲ DUJŲ

 

Triukšmas išmatuotas pagal1: JT EEK taisyklę Nr. 51/02, direktyvą 70/157/EEB su pakeitimais, padarytais direktyva 1999/101/EB

Maksimalūs dydžiai [dB(A)]

Variklio galingumas

Išmatuoti dydžiai [dB(A)]

77

≤ 75 kW

 

78

> 75 kW ar < 150 kW

 

80

≥ 150 kW

 

Data:

Vieta:

Išmatavo:

Greitis [km/h]:

važiuojant pavara:

Suslėgto oro triukšmas [dB(A)]:

Apytikslis triukšmo lygis [dB(A)]:

kai variklio apsukos [aps./min.]:

 

Išmatuota pagal1: JT EEK taisyklės Nr. 49/02 formą B ar direktyvą 88/77/EEB su pakeitimais, padarytais direktyva 91/542/EEB

Maksimalūs dydžiai [g/kWh]

Teršiančioji medžiaga

Išmatuoti dydžiai pagal variklio tipo patvirtinimo testą [g/kWh]

4,0

CO

 

1,1

HC

 

7,0

NOx

 

0,15

Dalelės

 

________________________________________________________________________________

 

Vieta                                                                  Data                                                         Parašas ir antspaudas

 

________________

1 Tai, kas nereikalinga, išbraukti

______________


Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2006 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3-134

3 priedas

 

„ŽALESNIAM IR SAUGIAM“ SUNKVEŽIMIUI IŠDUODAMO EISMO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKIMO SERTIFIKATO PAVYZDYS

 

„Žalesniam ir saugiam“ sunkvežimiui išduodamas eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikatas turi būti išspausdintas ant šviesiai žalio A4 formato popieriaus su tamsesnės žalios spalvos įstriža juosta iš kairės apačioje į dešinę viršuje.

 

CEMT/CM(2005)9/FINAL

 

„Žalesnio ir saugaus“ sunkvežimio B sertifikatas Nr....................

 

SAUGUMO REIKALAVIMAI

 

Transporto priemonės gamintojas arba gamintojo įgaliotasis atstovas registracijos šalyje

 

šiuo dokumentu patvirtina, kad minėta transporto priemonė atitinka visas Rezoliucijos CEMT/CM(2005)9/FINAL nuostatas ir kad pateikta informacija yra teisinga.

 

Transporto priemonėje instaliuoti tokie prietaisai:

 

£

£

Galinės apsaugos nuo palindimo1 pagal JT EEK taisyklę Nr. 58 arba pagal direktyvą 70/221/EEB su pakeitimais, padarytais direktyva 2000/8/EB.

£

£

Šoninės apsaugos nuo palindimo pagal JT EEK taisyklę Nr. 73 arba pagal direktyvą 89/297/EEB.

£

£

Signalinės šviesos pagal JT EEK taisyklę Nr. 48 arba pagal direktyvą 76/756/EEB su pakeitimais, padarytais direktyva 1999/15/EB.

£

£

Tachografas pagal AETR susitarimą arba pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3821/85 su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentais (EB) Nr. 1056/97 ar Nr. 2135/98.

£

£

Greičio ribotuvas pagal JT EEK taisyklę Nr. 89 arba pagal direktyvą 92/24/EEB.

£

£

Galinės šviesą atspindinčios lentelės sunkiasvorėms ir ilgoms transporto priemonėms pagal JT EEK taisyklę Nr. 70.

£

£

Stabdžiai, įskaitant antiblokavimo sistemas, pagal JT EEK taisyklę Nr. 13 arba pagal direktyvą 71/320/EEB su pakeitimais, padarytais direktyva 98/12/EB.

£

£

Vairavimo sistema pagal JT EEK taisyklę Nr. 79 arba pagal direktyvą 70/311/EEB su pakeitimais, padarytais direktyva 92/62/EEB arba direktyva 1999/7/EB.

________________________________________________________________________________

 

Vieta                                                                             Data                                             Parašas ir antspaudas

 

______________

1 Išskyrus balninius vilkikus.

______________

 


 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3-134

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 3-245

redakcija)

4 priedas

 

(Techninės apžiūros sertifikato formos pavyzdys)

 

Sertifikatas turi būti išspausdintas ant balto A4 formato popieriaus lapo.

 

Sertifikatas Nr. ...............

 

Motorinės transporto priemonės ir priekabos1 techninės apžiūros ETMK sertifikatas

 

Registracijos Nr.:

Atitikimo sertifikato Nr.:

Transporto priemonės tipas ir markė2:

Transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN):

Variklio tipas/numeris3

 

institucija ar įmonė, paskirta registracijos šalies ir tiesiogiai prižiūrinti, kaip laikomasi JT EEK 1997 m. susitarimo ar JT EEK konsoliduotos rezoliucijos R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5), kuri pakeista 2001 m. (TRANS/WP.1/2001/25), arba paskutinių jos pakeitimų ar direktyvos 2009/40/EB, kuri pakeista direktyva 2010/48/EB, arba paskutinių jos pakeitimų reikalavimų,

 

šiuo dokumentu patvirtina, kad minėta transporto priemonė atitinka šių dokumentų nuostatas, įskaitant šiuos privalomus patikrinti punktus:

 

£[]

Stabdžių sistemą (įskaitant antiblokavimo sistemas, suderintas su priekaba ir atvirkščiai)

£[]

Vairo mechanizmą3

£[]

Matomumą

£[]

Žibintus, atšvaitus ir elektros įrangą

£[]

Ašis, ratus, padangas ir pakabą (įskaitant minimalų padangų protektoriaus gylį)

£[]

Važiuoklę ir važiuoklės priedus (įskaitant galines ir šonines apsaugas nuo palindimo)

£[]

Kita įrangą, įskaitant:

£[]

Avarinį ženklą3

£[]

Tachografą (jo buvimas ir plombos)3

£[]

Greičio ribotuvą3

£[]

Absorbavimo koeficientas3,4

 

__________________________________________________________________________

 

(Vieta)

(Data)

(Parašas ir antspaudas)

 

Pastaba. Kita techninė apžiūra turi būti atlikta iki5:

 

_________________

1 Įskaitant puspriekabes.

2 Priekabos tipas, jei priekaba.

3 Netaikomas priekaboms.

4 Pagal JT EEK taisyklę Nr. 24.03 arba paskutinius jos pakeitimus ar direktyvą 72/306/EB arba paskutinius jos pakeitimus.

5 12 mėnesių po techninės apžiūros.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-423, 2008-10-30, Žin., 2008, Nr. 132-5087 (2008-11-18), i. k. 1082210ISAK0003-423

Nr. 3-245, 2013-04-26, Žin., 2013, Nr. 44-2193 (2013-04-30), i. k. 1132210ISAK0003-245

 


Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2006 m. balandžio 7 d.

įsakymo Nr. 3-134 (Lietuvos

Respublikos susisiekimo ministro

2008 m. spalio 30 d.

įsakymo Nr. 3-423 redakcija)

5 priedas

 

(Motorinės transporto priemonės, atitinkančios techninius bei saugumo reikalavimus, ETMK sertifikato formos pavyzdys)

 

Sertifikatas turi būti išspausdintas ant šviesiai žalio A4 formato popieriaus lapo abiejų pusių.

 

PIRMA PUSĖ

 

Sertifikatas Nr. ..........................

 

Motorinės transporto priemonės, atitinkančios techninius bei saugumo reikalavimus, ETMK sertifikatas

£[] „EURO III saugus“ sunkvežimis £[] „EURO IV saugus“ sunkvežimis £[] „EURO V saugus“ sunkvežimis

 

Transporto priemonės tipas ir markė:

Transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN):

Variklio tipas/numeris:

 

Transporto priemonės gamintojas arba gamintojo įgaliotasis atstovas registracijos šalyje1

 

šiuo dokumentu patvirtina, kad minėta transporto priemonė atitinka JT EEK taisyklių ir / arba EB direktyvų, išvardytų toliau, reikalavimus ir kad pateikta informacija yra teisinga.

 

VARIKLIO GALINGUMAS

 

£[]

£[]

Matmenys pagal: JT EEK taisyklę Nr. 85.00 arba paskutinius jos pakeitimus; arba direktyvą 80/1269/EEB, kuri pakeista direktyva 1999/99/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

 

 

 

REIKALAVIMAI DĖL TRIUKŠMO IR IŠMETAMŲJŲ DUJŲ

£[]

£[]

Triukšmas išmatuotas pagal: JT EEK taisyklę Nr. 51.02 arba paskutinius jos pakeitimus; arba direktyvą 70/157/EEB, kuri pakeista direktyva 1999/101/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

 

 

 

£[]

£[]

EURO III: išmetamosios dujos išmatuotos pagal: JT EEK taisyklės Nr. 49.03 A eilutę; arba direktyvos 88/77/EEB, kuri pakeista direktyva 2001/27/EB, A eilutę arba direktyvos 2005/55/EB A eilutę.2

 

 

 

£[]

£[]

EURO IV: išmetamosios dujos išmatuotos pagal ESC ir ELR testo ciklus pagal: JT EEK taisyklės Nr. 49.03 B1 eilutę arba paskutinius jos pakeitimus; arba direktyvos 88/77/EEB, kuri pakeista direktyva 2001/27/EB, B1 eilutę arba direktyvos 2005/55/EB, kuri pakeista direktyva 2005/78/EB, B1 eilutę arba paskutinius jos pakeitimus.3

 

 

 

£[]

£[]

EURO IV: išmetamosios dujos išmatuotos pagal ETC testo ciklą pagal: JT EEK taisyklės Nr. 49.03 Bl eilutę arba paskutinius jos pakeitimus; arba direktyvos 88/77/EEB, kuri pakeista direktyva 2001/27/EB, Bl eilutę arba direktyvos 2005/55/EB, kuri pakeista direktyva 2005/78/EB, B1 eilutę arba paskutinius jos pakeitimus.3

 

 

 

£[]

£[]

EURO V: išmetamosios dujos išmatuotos pagal ESC ir ELR testo ciklus pagal: JT EEK taisyklės Nr. 49.04 B2 eilutę arba paskutinius jos pakeitimus; arba direktyvos 88/77/EEB, kuri pakeista direktyva 2001/27/EB, B2 eilutę arba direktyvos 2005/55/EB, kuri pakeista direktyva 2005/78/EB, B2 eilutę arba paskutinius jos pakeitimus.4

 

 

 

£[]

£[]

EURO V: išmetamosios dujos išmatuotos pagal ETC testo ciklą pagal: JT EEK taisyklės Nr. 49.04 B2 eilutę arba paskutinius jos pakeitimus; arba direktyvos 88/77/EEB, kuri pakeista direktyva 2001/27/EB, B2 eilutę arba direktyvos 2005/55/EB, kuri pakeista direktyva 2005/78/EB, B2 eilutę arba paskutinius jos pakeitimus.4

 

___________________

1 Tai, kas nereikalinga, išbraukti.

2 A charakteristika patvirtinimo numeryje.

3 B1 arba B, arba C charakteristika patvirtinimo numeryje.

4 B2 arba D, E, F arba G charakteristika patvirtinimo numeryje.

5 Išskyrus balninius vilkikus.

 

ANTRA PUSĖ

 

SAUGUMO REIKALAVIMAI

 

Transporto priemonėje yra instaliuoti tokie prietaisai:

 

£[]

£[]

Galinės apsaugos nuo palindimo5 pagal JT EEK taisyklę Nr. 58.01 arba paskutinius jos pakeitimus; arba pagal direktyvą 70/221/EEB, kuri pakeista direktyva 2000/8/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

 

 

 

£[]

£[]

Šoninės apsaugos nuo palindimo5 pagal JT EEK taisyklę Nr. 73.00 arba paskutinius jos pakeitimus; arba pagal direktyvą 89/297/EEB arba paskutinius jos pakeitimus.

 

 

 

£[]

£[]

Galinio vaizdo veidrodėlis pagal JT EEK taisyklę Nr. 46.01 arba paskutinius jos pakeitimus; arba pagal direktyvą 71/127/EEB, kuri pakeista direktyva 88/321/EEB arba direktyva 2003/97/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

 

 

 

£[]

£[]

EURO III ir EURO IV: šviesos ir signalinės šviesos pagal JT EEK taisyklę Nr. 48.01 arba paskutinius jos pakeitimus; arba pagal direktyvą 76/756/EEB, kuri pakeista direktyva 97/28/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

 

 

 

£[]

£[]

EURO V: šviesos ir signalinės šviesos pagal JT EEK taisyklę Nr. 48.02 arba paskutinius jos pakeitimus; arba pagal direktyvą 76/756/EEB, kuri pakeista direktyva 97/28/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

 

 

 

£[]

£[]

Tachografas pagal AETR susitarimą arba pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3821/85, kuris pakeistas reglamentu (EB) Nr. 2135/98, arba paskutinius jo pakeitimus, taip pat Komisijos reglamentus (EB) Nr. 1360/2002 ir Nr. 432/2004 arba paskutinius jų pakeitimus.

 

 

 

£[]

£[]

Greičio ribotuvas pagal JT EEK taisyklę Nr. 89.00 arba paskutinius jos pakeitimus; arba pagal direktyvą 92/24/EEB, kuri pakeista direktyva 2004/1 l/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

 

 

 

£[]

£[]

Galinės šviesą atspindinčios lentelės sunkiasvorėms ir ilgoms transporto priemonėms pagal JT EEK taisyklę Nr. 70.01 arba paskutinius jos pakeitimus.

 

 

 

£[]

£[]

Stabdžiai, įskaitant antiblokavimo sistemas, pagal JT EEK taisyklę Nr. 13.09 arba paskutinius jos pakeitimus; arba pagal direktyvą 71/320/EEB, kuri pakeista direktyva 98/12/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

 

 

 

£[]

£[]

Vairavimo sistema pagal JT EEK taisyklę Nr. 79.01 arba paskutinius jos pakeitimus; arba pagal direktyvą 70/311/EEB, kuri pakeista direktyva 1999/7/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

 

 

 

Vieta

Data

Parašas ir antspaudas

 

______________________

4 B2 arba D, E, F arba G charakteristika patvirtinimo numeryje.

5 Išskyrus balninius vilkikus.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-423, 2008-10-30, Žin., 2008, Nr. 132-5087 (2008-11-18), i. k. 1082210ISAK0003-423

 

 


 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3-134

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 3-245

redakcija)

6 priedas

 

(Motorinės transporto priemonės, atitinkančios techninius bei saugumo reikalavimus, ETMK sertifikato formos pavyzdys)

 

Sertifikatas turi būti išspausdintas ant šviesiai žalio A4 formato popieriaus lapo abiejų pusių.

 

PIRMA PUSĖ

Sertifikatas Nr. ...............

 

Motorinės transporto priemonės, atitinkančios techninius bei saugumo reikalavimus, ETMK sertifikatas

 

£[] „EURO IV saugus“

£[] „EURO V saugus“

£[] „EEV saugus“

£[] „EURO VI saugus“

 

Transporto priemonės tipas ir markė:

Transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN):

Variklio tipas/numeris:

 

Transporto priemonės gamintojas arba gamintojo įgaliotasis atstovas registracijos šalyje1

 

šiuo dokumentu patvirtina, kad minėta transporto priemonė atitinka JT EEK taisyklių ir (arba) EB direktyvų, išvardytų toliau, reikalavimus ir kad pateikta informacija yra teisinga.

 

 

VARIKLIO GALINGUMAS

 

£[]

£[]

Matmenys pagal JT EEK taisyklę Nr. 85.00 arba paskutinius jos pakeitimus arba direktyvą 80/1269/EEB, kuri pakeista direktyva 1999/99/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

 

REIKALAVIMAI DĖL TRIUKŠMO IR IŠMETAMŲJŲ DUJŲ

 

£[]

£[]

Triukšmas išmatuotas pagal JT EEK taisyklę Nr. 51.02 arba paskutinius jos pakeitimus arba direktyvą 70/157/EEB, kuri pakeista direktyva 1999/101/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

£[]

£[]

EURO IV: išmetamosios dujos išmatuotos pagal JT EEK taisyklės Nr. 49.03 B1 eilutę arba paskutinius jos pakeitimus arba direktyvos 88/77/EEB, kuri pakeista direktyva 2001/27/EB, B1 eilutę arba direktyvos 2005/55/EB, kuri pakeista direktyva 2005/78/EB, B1 eilutę arba paskutinius jos pakeitimus.2

£[]

£[]

EURO V: išmetamosios dujos išmatuotos pagal JT EEK taisyklės Nr. 49.04 B2 eilutę arba paskutinius jos pakeitimus arba direktyvos 88/77/EEB, kuri pakeista direktyva 2001/27/EB, B2 eilutę arba direktyvos 2005/55/EB, kuri pakeista direktyva 2005/78/EB, B2 eilutę arba paskutinius jos pakeitimus.3

£[]

£[]

EEV: išmetamosios dujos išmatuotos pagal JT EEK taisyklės Nr. 49.04 C eilutę arba paskutinius jos pakeitimus arba direktyvos 88/77/EEB, kuri pakeista direktyva 2001/27/EB, C eilutę arba direktyvos 2005/55/EB, kuri pakeista direktyva 2005/78/EB, C eilutę arba paskutinius jos pakeitimus.4

£[]

£[]

EURO VI: variklio tipo patvirtinimas dėl išmetamųjų dujų pagal JT EEK taisyklės Nr. 49.06 arba reglamento (EB) Nr. 595/2009, kuris pakeistas reglamentu (EB) Nr. 582/2011 ir Komisijos reglamentu (ES) Nr. 61/2012 arba paskutinius jo pakeitimus.5

 

ANTRA PUSĖ

 

SAUGUMO REIKALAVIMAI

 

Transporto priemonėje yra instaliuoti tokie prietaisai:

£[]

£[]

EURO IV, EURO V arba EEV: galinės apsaugos nuo palindimo6 pagal JT EEK taisyklę Nr. 58.01 arba paskutinius jos pakeitimus arba pagal direktyvą 70/221/EEB, kuri pakeista direktyva 2000/8/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

£[]

£[]

EURO VI: galinės apsaugos nuo palindimo6 pagal JT EEK taisyklę Nr. 58.02 arba paskutinius jos pakeitimus arba pagal direktyvą 70/221/EEB, kuri pakeista direktyva 2006/20/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

£[]

£[]

Šoninės apsaugos nuo palindimo2 pagal JT EEK taisyklę Nr. 73.00 arba paskutinius jos pakeitimus arba pagal direktyvą 89/297/EEB arba paskutinius jos pakeitimus.

£[]

£[]

EURO IV, EURO V arba EEV: galinio vaizdo veidrodėlis pagal JT EEK taisyklę Nr. 46.01 arba paskutinius jos pakeitimus arba pagal direktyvą 71/127/EEB, kuri pakeista direktyva 88/321/EEB arba direktyva 2003/97/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

£[]

£[]

EURO VI: netiesioginio matymo įtaisas pagal JT EEK taisyklę Nr. 46.02 arba paskutinius jos pakeitimus arba pagal direktyvą 2003/97/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

£[]

£[]

EURO IV: šviesos ir signalinės šviesos pagal JT EEK taisyklę Nr. 48.01 arba paskutinius jos pakeitimus arba pagal direktyvą 76/756/EEB, kuri pakeista direktyva 91/663/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

£[]

£[]

EURO V arba EEV: šviesos ir signalinės šviesos pagal JT EEK taisyklę Nr. 48.02 arba paskutinius jos pakeitimus arba pagal direktyvą 76/756/EEB, kuri pakeista direktyva 97/28/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

£[]

£[]

EURO VI: šviesos ir signalinės šviesos pagal JT EEK taisyklę Nr. 48.03 arba paskutinius jos pakeitimus arba pagal direktyvą 76/756/EEB, kuri pakeista direktyva 2007/35/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

£[]

£[]

EURO IV, EURO V arba EEV: Tachografas pagal AETR susitarimą arba pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3821/85, kuris pakeistas reglamentu (EB) Nr. 2135/98, arba paskutinius jo pakeitimus, taip pat Komisijos reglamentus (EB) Nr. 1360/2002 ir Nr. 432/2004 arba paskutinius jų pakeitimus.

£[]

£[]

EURO VI: Skaitmeninis tachografas pagal AETR susitarimą arba pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3821/85, kuris pakeistas reglamentu (EB) Nr. 2135/98, arba paskutinius jo pakeitimus, taip pat Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1266/2009 arba paskutinius jo pakeitimus.

£[]

£[]

Greičio ribotuvas pagal JT EEK taisyklę Nr. 89.00 arba paskutinius jos pakeitimus arba pagal direktyvą 92/24/EEB, kuri pakeista direktyva 2004/11/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

£[]

£[]

Galinės šviesą atspindinčios lentelės sunkiasvorėms ir ilgoms transporto priemonėms pagal JT EEK taisyklę Nr. 70.01 arba paskutinius jos pakeitimus.

£[]

£[]

EURO IV, EURO V arba EEV: Stabdžiai, įskaitant antiblokavimo sistemas, pagal JT EEK taisyklę Nr. 13.09 arba paskutinius jos pakeitimus arba pagal direktyvą 71/320/EEB, kuri pakeista direktyva 98/12/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

£[]

£[]

EURO VI: Stabdžiai, įskaitant antiblokavimo sistemas, pagal JT EEK taisyklę Nr. 13.10 arba paskutinius jos pakeitimus arba pagal direktyvą 71/320/EEB, kuri pakeista direktyva 2002/78/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

£[]

£[]

Vairavimo sistema pagal JT EEK taisyklę Nr. 79.01 arba paskutinius jos pakeitimus arba pagal direktyvą 70/311/EEB, kuri pakeista direktyva 1999/7/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

 

__________________________________________________________________________

 

(Vieta)

(Data)

(Parašas ir antspaudas)

 

__________________

1 Tai, kas nereikalinga, išbraukti.

2 B1 arba B arba C charakteristika patvirtinimo numeryje.

3 B2 arba D, E, F arba G charakteristika patvirtinimo numeryje.

4 C arba H, I, J arba K charakteristika patvirtinimo numeryje.

5 A, B arba C charakteristika patvirtinimo numeryje.

6 Išskyrus balninius vilkikus.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 3-245, 2013-04-26, Žin., 2013, Nr. 44-2193 (2013-04-30), i. k. 1132210ISAK0003-245

 

7 priedas. Neteko galios nuo 2008-11-19

Priedo naikinimas:

Nr. 3-423, 2008-10-30, Žin. 2008, Nr. 132-5087 (2008-11-18), i. k. 1082210ISAK0003-423

 


Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3-134

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 3-245

redakcija)

7 priedas

 

(Priekabos, atitinkančios techninius saugumo reikalavimus, ETMK sertifikato formos pavyzdys)

 

Sertifikatas turi būti išspausdintas ant šviesiai geltono A4 formato popieriaus lapo.

 

Sertifikatas Nr. ...............

 

Priekabos1, atitinkančios techninius saugumo reikalavimus, ETMK sertifikatas

 

Transporto priemonės tipas ir markė:

Transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN):

 

Transporto priemonės gamintojas ar įgaliotasis gamintojo atstovas registracijos šalyje

 

šiuo dokumentu patvirtina, kad minėta transporto priemonė atitinka JT EEK taisyklių ir/arba EB direktyvų, išvardytų toliau, reikalavimus ir kad pateikta informacija yra teisinga.

 

Priekaboje yra instaliuoti šie prietaisai:

 

£[]

£[]

Galinės apsaugos nuo palindimo pagal JT EEK taisyklę Nr. 58.01 arba paskutinius jos pakeitimus arba pagal direktyvą 70/221/EEB, kuri pakeista direktyva 2000/8/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

£[]

£[]

Šoninės apsaugos nuo palindimo pagal JT EEK taisyklę Nr. 73.00 arba paskutinius jos pakeitimus arba pagal direktyvą 89/297/EEB arba paskutinius jos pakeitimus.

£[]

£[]

Signalinės šviesos pagal JT EEK taisyklę Nr. 48.01 arba paskutinius jos pakeitimus arba pagal direktyvą 76/756/EEB, kuri pakeista direktyva 91/663/EEB, arba paskutinius jos pakeitimus.

£[]

£[]

Galinės atspindinčios šviesą lentelės sunkiasvorėms ir ilgoms transporto priemonėms pagal JT EEK taisyklę Nr. 70.01 arba paskutinius jos pakeitimus.

£[]

£[]

Stabdžiai, įskaitant antiblokavimo sistemas, pagal JT EEK taisyklę Nr. 13.09 arba paskutinius jos pakeitimus arba pagal direktyvą 71/320/EEB, kuri pakeista direktyva 98/12/EB, arba paskutinius jos pakeitimus.

 

__________________________________________________________________________

 

(Vieta)

(Data)

(Parašas ir antspaudas)

 

_________________

1 Įskaitant puspriekabę.

 

_________________

 

Papildyta priedu:

Nr. 3-245, 2013-04-26, Žin., 2013, Nr. 44-2193 (2013-04-30), i. k. 1132210ISAK0003-245

 

8 priedas. Neteko galios nuo 2008-11-19

Priedo naikinimas:

Nr. 3-423, 2008-10-30, Žin. 2008, Nr. 132-5087 (2008-11-18), i. k. 1082210ISAK0003-423

 

9 priedas. Neteko galios nuo 2008-11-19

Priedo naikinimas:

Nr. 3-423, 2008-10-30, Žin. 2008, Nr. 132-5087 (2008-11-18), i. k. 1082210ISAK0003-423

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-423, 2008-10-30, Žin., 2008, Nr. 132-5087 (2008-11-18), i. k. 1082210ISAK0003-423

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3-134 "Dėl sertifikatų išdavimo ekologinius ir saugumo reikalavimus atitinkančioms krovininėms transporto priemonėms" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas

Nr. 3-245, 2013-04-26, Žin., 2013, Nr. 44-2193 (2013-04-30), i. k. 1132210ISAK0003-245

Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3-134 "Dėl sertifikatų išdavimo ekologinius ir saugumo reikalavimus atitinkančioms krovininėms transporto priemonėms" pakeitimo