Suvestinė redakcija nuo 2020-11-14 iki 2020-11-20

 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 1994, Nr. 89-1706, i. k. 0941010ISTA000I-621

 

Nauja redakcija nuo 2018-01-01:

Nr. XIII-822, 2017-12-05, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20326

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

IŠMOKŲ VAIKAMS

ĮSTATYMAS

 

1994 m. lapkričio 3 d. Nr. I-621

Vilnius

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

1. Šis įstatymas nustato vienkartines ir periodines išmokas, užtikrinančias finansinę paramą šeimoms, auginančioms vaikus ar įvaikius, ir vaikams, netekusiems tėvų globos, jų dydžius, asmenų, turinčių teisę gauti išmokas, kategorijas, šių išmokų skyrimo ir mokėjimo sąlygas, tvarką ir finansavimą.

2. Šio įstatymo nuostatos taikomos Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims:

1) Lietuvos Respublikos piliečiams;

2) užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;

3) užsieniečiams, paskirtiems vaiko, Lietuvos Respublikos piliečio, globėjais (rūpintojais), ir vaikams užsieniečiams, kuriems globa (rūpyba) nustatyta Lietuvos Respublikoje arba kurių globos (rūpybos) vykdymą perėmė Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija;

4) užsieniečiams, kuriems leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) išduotas kaip ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

5) užsieniečiams, kuriems išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kurie dirba Lietuvos Respublikoje arba dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kaip bedarbiai, išskyrus užsieniečius, kuriems leista atvykti studijuoti;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-951, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21662

 

6) asmenims, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas šis įstatymas;

7) Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems išduoti dokumentai, patvirtinantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ir kurie ne mažiau kaip 3 mėnesius gyvena Lietuvos Respublikoje. Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams darbuotojams (taip pat savarankiškai dirbantiems asmenims) ir jų šeimos nariams reikalavimas ne mažiau kaip 3 mėnesius gyventi Lietuvos Respublikoje netaikomas;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2342, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12407

 

8) užsieniečiams, kuriems leidimas laikinai gyventi išduotas kaip perkeltiems įmonės viduje ne trumpesniam kaip 9 mėnesių laikotarpiui;

9) užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje;

10) Australijos, Japonijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir kurie ne mažiau kaip 3 mėnesius gyvena Lietuvos Respublikoje. Šių valstybių piliečiams darbuotojams (taip pat savarankiškai dirbantiems asmenims) ir jų šeimos nariams reikalavimas ne mažiau kaip 3 mėnesius gyventi Lietuvos Respublikoje netaikomas.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-2342, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12407

 

3. Šio straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas gyventi Lietuvos Respublikoje netaikomas vaikams (asmenims), skiriant šio įstatymo 6 straipsnyje ir 11 straipsnio 2 dalyje nustatytas išmokas jų mokymosi užsienio valstybių mokymo įstaigose laikotarpiu.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-1699, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20940

 

4. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-1699, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20940

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Bendrai gyvenantys asmenys – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme.

2. Globojamas vaikas – vaikas, kuriam Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) arba kuriam globa (rūpyba) nustatyta ne Lietuvos Respublikoje ir jos vykdymą perėmė Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2693, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21548

 

3. Išmokos vaikams (toliau – išmokos) – vienkartinės ir periodinės išmokos, skiriamos ir mokamos šio įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

4. Socialinė rizika – kaip ši sąvoka apibrėžta Pinginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme.

5. Vaiko globėjas (rūpintojas) – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam Civilinio kodekso nustatyta tvarka pavesta be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, teisių bei interesų gynimas ir atstovavimas jam arba kuris šias teises ir pareigas įgijo ne Lietuvos Respublikoje, tačiau sprendimą dėl šių teisių ir pareigų suteikimo ir jo vykdymą perėmė Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2693, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21548

 

6. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2342, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12407

 

3 straipsnis. Išmokų rūšys

Nustatomos šios išmokų rūšys:

1) vienkartinė išmoka vaikui;

2) išmoka vaikui;

3) išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui;

4) išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui;

5) išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;

6) vienkartinė išmoka nėščiai moteriai;

7) globos (rūpybos) išmoka;

8) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas;

9) vaiko laikinosios priežiūros išmoka;

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-2091, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. k. 2019-07400

 

10) vienkartinė išmoka įsikurti;

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2091, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. k. 2019-07400

 

11) išmoka įvaikinus vaiką.

Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2091, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. k. 2019-07400

 

4 straipsnis. Išmokų finansavimas

1. Išmokos mokamos iš valstybės biudžeto lėšų.

2. Išmokoms administruoti iš valstybės biudžeto lėšų skiriama iki 2 procentų išmokoms mokėti skirtų lėšų. Konkretų išmokoms administruoti skiriamų lėšų procento dydį iki biudžetinių metų pradžios nustato Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras. Išmokoms administruoti panaudojama ne didesnė lėšų suma, negu nustatytas išmokoms administruoti skiriamų lėšų procento dydis nuo panaudotų lėšų išmokoms mokėti.

3. Valstybės biudžeto lėšų išmokoms mokėti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo už jas ir kontrolės tvarką nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras.

4. Išmokų dydžio matas yra bazinė socialinė išmoka, kurios dydį Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

II SKYRIUS

VIENKARTINĖ IŠMOKA VAIKUI, IŠMOKA VAIKUI, IŠMOKA GIMUS VIENU METU DAUGIAU KAIP VIENAM VAIKUI, IŠMOKA PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS KARIO VAIKUI, IŠMOKA BESIMOKANČIO AR STUDIJUOJANČIO ASMENS VAIKO PRIEŽIŪRAI IR VIENKARTINĖ IŠMOKA NĖŠČIAI MOTERIAI

 

5 straipsnis. Vienkartinė išmoka vaikui

1. Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui.

2. Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, ar jam gimus vienkartinė išmoka vaikui jau buvo išmokėta, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui.

3. Vaikui, kuriam globa nustatyta šeimoje ar šeimynoje, iki jam sukaks pusantrų metų, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui, jeigu ši išmoka nebuvo išmokėta vaikui gimus ar pirmą kartą nustačius globą.

4. Vienkartinė išmoka vaikui skiriama, jeigu nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjas, kai vaiko globa nustatyta šeimoje, ir vaikas atitinka šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7, 9 ar 10 punkto nuostatas, kai vaiko globa nustatyta šeimynoje, – jeigu vaikas atitinka šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7, 9 ar 10 punkto nuostatas. Ši išmoka mokama vienam iš vaiką auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) (įtėvių) ar globėjui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2342, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12407

 

5. Vienkartinė išmoka vaikui taip pat skiriama, kai vaikas gimė gyvas, tačiau mirė nesukakęs 3 mėnesių, nepriklausomai nuo to, ar jo gimimas buvo įregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

6. Vienkartinė išmoka vaikui neskiriama, jeigu:

1) vaikas gimė negyvas;

2) sutuoktinio (sugyventinio) vaiką įvaikino kitas sutuoktinis (sugyventinis);

3) kreipiantis dėl šios išmokos skyrimo vaikas yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje.

 

6 straipsnis. Išmoka vaikui

1. Kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba iki nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir emancipuotam ar susituokusiam nepilnamečiam vaikui arba vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai, skiriama ir mokama 1,54 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

1 dalies redakcija nuo 2021-01-01:

1. Kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba iki nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir emancipuotam ar susituokusiam nepilnamečiam vaikui arba vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai, skiriama ir mokama 1,8 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

TAR pastaba. Jeigu išmoka vaikui paskirta iki įstatymo Nr. XIII-2693 2 straipsnio 2 dalies įsigaliojimo (2021-01-01) ir jos mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs, įsigaliojus šio įstatymo 2 straipsnio 2 daliai, išmokos vaikui mokėjimas tęsiamas, mokant šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje išdėstytoje Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išmoką vaikui.

2. Papildomai išmoka vaikui už tą patį vaiką skiriama ir mokama tik pagal vieną iš šios dalies punktų:

1) kiekvienam bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo), išskyrus asmenis, kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, išskyrus atvejį, kai bendrai gyvenantiems asmenims paskirta socialinė parama mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį viršija 2 valstybės remiamų pajamų dydžius. Vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba iki nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, skiriama ir mokama 1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį;

2) kiekvienam bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo), kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje. Vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba iki nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, skiriama ir mokama 1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį;

3) kiekvienam neįgaliam vaikui (asmeniui), kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis. Neįgaliam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba iki nepilnametis neįgalus vaikas pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką ir emancipuotam ar susituokusiam nepilnamečiam vaikui arba vyresniam kaip 18 metų neįgaliam asmeniui, jeigu jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), nustatytam neįgalumo lygio arba 55 procentų ir mažesnio darbingumo lygio terminui, bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai, skiriama ir mokama 1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį.

3. Išmoka vaikui, kai vaikas auginamas ir (ar) globojamas šeimoje, skiriama, jeigu nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjas (rūpintojas) ir vaikas (asmuo) atitinka šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7, 9 ar 10 punkto nuostatas arba jeigu nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjas (rūpintojas) atitinka šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 4, 5 ar 8 punkto nuostatas, o vaikui (asmeniui) yra išduoti dokumentai, patvirtinantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba jeigu šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatą atitinka nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjas (rūpintojas) ir vaikas (asmuo) gyvena Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, ar Šveicarijos Konfederacijoje. Kai vaikui globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje ar vaikų globos institucijoje ar kai vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas įgyvendina globos centras, išmoka vaikui skiriama, jeigu vaikas atitinka šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7, 9 ar 10 punkto nuostatas. Ši išmoka mokama vienam iš vaiką auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) (įtėvių), bendrai gyvenančių asmenų, globėjui (rūpintojui), emancipuotam ar susituokusiam nepilnamečiam vaikui, vaikui nuo 14 iki 18 metų, turinčiam tėvų ar rūpintojų sutikimą, ar pilnamečiam asmeniui, kuriam ši išmoka paskirta.

4. Jeigu vaikas (asmuo) mokosi užsienio valstybės mokymo įstaigoje pagal mokymo programas, atitinkančias šio straipsnio 1 dalyje nustatytas mokymo programas, išmoka vaikui skiriama, jeigu nors vienas iš vaiko (asmens) tėvų (įtėvių) (ar turimas vienintelis iš tėvų (įtėvių) ar globėjas (rūpintojas) ir vaikas (asmuo) atitinka šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7, 9 ar 10 punkto nuostatas, o kitas iš vaiko (asmens) tėvų (įtėvių) ar globėjas (rūpintojas) gyvena Lietuvos Respublikoje, arba jeigu nors vienas iš vaiko (asmens) tėvų (įtėvių) (ar turimas vienintelis iš tėvų (įtėvių) ar globėjas (rūpintojas) atitinka šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 4, 5 ar 8 punkto nuostatas ir vaikui (asmeniui) yra išduoti dokumentai, patvirtinantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, o kitas iš vaiko (asmens) tėvų (įtėvių) ar globėjas (rūpintojas) gyvena Lietuvos Respublikoje. Jeigu vaikas (asmuo) mokosi valstybėje, kurioje jam taikomos Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatos, išmoka vaikui skiriama ir mokama pagal Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatas dėl išmokų šeimai mokėjimo. Savivaldybių administracijos užsienio valstybės mokymo įstaigų mokymo programų atitiktį šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms mokymo programoms nustato Vyriausybės tvirtinamuose Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nustatyta tvarka.

5. Išmoka vaikui neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu vaikas (asmuo) yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta šios aplinkybės.

TAR pastaba. Jeigu išmoka vaikui paskirta iki įstatymo Nr. XIII-2693 įsigaliojimo (2020-01-01) ir jos mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs, įsigaliojus šiam įstatymui, išmokos vaikui mokėjimas tęsiamas, mokant šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje išdėstyto Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 1 ir 2 punktuose nustatyto dydžio išmoką vaikui. Jeigu išmoka vaikui, nustatyta Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje, paskirta iki šio įstatymo įsigaliojimo neįgaliems vaikams iki 18 metų, išskyrus neįgalius vaikus, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos buvo papildomai paskirta išmoka vaikui, nustatyta Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose, ir jos mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs, įsigaliojus šiam įstatymui, be išmokos gavėjo prašymo jiems paskiriama šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje išdėstyto Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta išmoka ir mokama iki nustatyto neįgalumo lygio termino pabaigos.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1699, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20940

Nr. XIII-2693, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21548

 

7 straipsnis. Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui

1. Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaikus auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) skiriama išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui ir ši išmoka mokama nuo vaikų gimimo dienos, iki jiems sukaks 2 metai.

2. Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis didinamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžiu už kiekvieną paskesnį vaiką.

3. Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skiriama, jeigu nors vienas iš vaikų tėvų ir vaikai atitinka šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7, 9 ar 10 punkto nuostatas arba jeigu nors vienas iš vaikų tėvų atitinka šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 4, 5 ar 8 punkto nuostatas, o vaikams yra išduoti dokumentai, patvirtinantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba jeigu šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatą atitinka nors vienas iš vaikų tėvų ir vaikai gyvena Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, ar Šveicarijos Konfederacijoje, ir mokama vienam iš vaikus auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų).

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1699, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20940

Nr. XIII-2342, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12407

 

4. Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų ir vaikas (vaikai) miršta nesukakęs (nesukakę) 2 metų, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skiriama ir mokama nuo vaikų gimimo dienos iki vaiko (vaikų) mirties dienos. Likusiems vaikams ši išmoka iš naujo apskaičiuojama ir skiriama vadovaujantis šio straipsnio 2 dalyje nustatytais dydžiais, atsižvelgiant į likusių vienu metu gimusių vaikų skaičių. Likus vienam vaikui, išmokos mokėjimas nutraukiamas nuo kito (kitų) vaiko (vaikų) mirties dienos, išmokant iki vaiko (vaikų) mirties dienos priklausiusią ir neišmokėtą išmokos sumą.

 

8 straipsnis. Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui

1. Kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo (įtėvio) ar motinos (įmotės) tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį. Jeigu privalomąją pradinę karo tarnybą tuo pačiu metu atlieka ir vaiko tėvas (įtėvis), ir motina (įmotė), išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui dydis nedidinamas.

2. Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skiriama, jeigu nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių) ir vaikas atitinka šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatas arba jeigu šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatą atitinka nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių) ir vaikas gyvena Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, ar Šveicarijos Konfederacijoje, ir mokama vienam iš vaiką auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) (įtėvių).

3. Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas:

1) vaikui, kuris nuolat arba darbo dienomis išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje;

2) globojamam vaikui.

 

9 straipsnis. Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

1. Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) (įtėvių) ar vaiko globėjui mokymosi ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokymosi ar studijų baigimo dienos, jeigu jis mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa nuo mokymosi pagal profesinio mokymo programą pradžios iki jos pabaigos) ar studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, iki jam sukaks 26 metai, arba jeigu jis studijuoja (studijavo) doktorantūroje ar rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį), ir jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi (neturėjo) teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, skiriama 6 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Ši išmoka mokama nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks 2 metai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2490, 2019-10-17, paskelbta TAR 2019-10-29, i. k. 2019-17222

 

2. Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skiriama, jeigu nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjas ir vaikas atitinka šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7, 9 ar 10 punkto nuostatas arba jeigu nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjas atitinka šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 4, 5 ar 8 punkto nuostatas, o vaikui yra išduoti dokumentai, patvirtinantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba jeigu šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatą atitinka nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjas ir vaikas gyvena Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, ar Šveicarijos Konfederacijoje, ir mokama vienam iš vaiką auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) (įtėvių) ar globėjui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2342, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12407

 

3. Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu:

1) asmuo, kuriam paskirta išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, įgyja teisę gauti vaiko priežiūros išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą;

2) kitam iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjui, ar vienam iš vaiko senelių už tą patį vaiką yra paskirta ar už visą priklausiusį laikotarpį buvo išmokėta vaiko priežiūros išmoka pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2490, 2019-10-17, paskelbta TAR 2019-10-29, i. k. 2019-17222

 

3) pagal šio įstatymo 14 straipsnį už tą patį vaiką paskirta išmoka įvaikinus vaiką.

4. Gimus dviem ar daugiau vaikų ar įvaikinus du ir daugiau vaikų, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis nedidinamas.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1699, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20940

 

10 straipsnis. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

1. Moteriai, pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturinčiai teisės gauti motinystės išmoką, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos skiriama 6,43 bazinės socialinės išmokos dydžio vienkartinė išmoka nėščiai moteriai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2693, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21548

 

2. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai skiriama ir mokama moterims, atitinkančioms šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7, 9 ar 10 punkto nuostatas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2342, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12407

 

III SKYRIUS

GLOBOS (RŪPYBOS) IŠMOKA, GLOBOS (RŪPYBOS) IŠMOKOS TIKSLINIS PRIEDAS, VAIKO LAIKINOSIOS PRIEŽIŪROS IŠMOKA, VIENKARTINĖ IŠMOKA ĮSIKURTI IR IŠMOKA ĮVAIKINUS VAIKĄ

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. XIII-2091, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. k. 2019-07400

 

11 straipsnis. Globos (rūpybos) išmoka

1. Vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama ir mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.

2. Jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį dėl jo ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros), taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio arba emancipuoto ar santuoką sudariusio nepilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 24 metai, skiriama ir mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1699, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20940

 

3. Kai šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas vaikas (asmuo), besimokantis pagal bendrojo ugdymo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programas ar studijuojantis aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos ar aukštosios mokyklos bendrabutyje arba vaikų socializacijos centre, mokslo metais skiriama ir mokama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Tais atvejais, kai vasaros atostogų metu vaikas (asmuo) nėra išlaikomas bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos ar aukštosios mokyklos bendrabutyje arba vaikų socializacijos centre, šio straipsnio 1 ar 2 dalyje nustatytomis sąlygomis jam skiriama ir mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1699, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20940

 

4. Globos (rūpybos) išmoka, kai vaiko globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, skiriama, jeigu vaiko globėjas (rūpintojas) ir globojamas vaikas atitinka šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 2 ar 3 punkto nuostatas, kai vaiko globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje ar vaikų globos institucijoje ar kai vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas įgyvendina globos centras, – jeigu globojamas vaikas atitinka šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 2 ar 3 punkto nuostatas, o šio straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais, – jeigu asmuo atitinka šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 2 ar 3 punkto nuostatas. Ši išmoka mokama vaiko globėjui (rūpintojui), o šio straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais – pačiam asmeniui, išskyrus šio įstatymo 17 straipsnio 6 dalyje nustatytą atvejį.

5. Tais atvejais, kai šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytam vaikui (asmeniui) kas mėnesį mokama našlaičių pensija ir (ar) vaikui išlaikyti skirta periodinė išmoka, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp nustatyto globos (rūpybos) išmokos dydžio ir gaunamos našlaičių pensijos bei (ar) vaikui išlaikyti kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio.

6. Globos (rūpybos) išmoka neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu:

1) vaikas (asmuo) yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška ar jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta šios aplinkybės;

2) vaikui globa (rūpyba) nustatyta iki 2006 m. gruodžio 31 d. imtinai apskrities viršininko įsteigtoje vaikų socialinės globos įstaigoje ir globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje finansuojama valstybės biudžeto lėšomis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka;

3) asmuo, nurodytas šio straipsnio 2 dalyje, daugiau kaip du kartus įstojo ir mokėsi profesinio mokymo įstaigose pagal pirminio profesinio mokymo programą ar daugiau kaip du kartus įstojo ir studijavo aukštosiose mokyklose pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą.

 

12 straipsnis. Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas

1. Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, yra skiriamas ir mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas per mėnesį.

2. Šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, yra skiriamas ir mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas per mėnesį, kuris naudojamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

3. Globos centrui, įgyvendinančiam vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, už vaiką yra skiriamas ir mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas per mėnesį.

4. Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, skiriamas, jeigu globėjas (rūpintojas) ir globojamas vaikas atitinka šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 2 ar 3 punkto nuostatas, o kai vaiko globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje ar vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas įgyvendina globos centras, – jeigu globojamas vaikas atitinka šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 2 ar 3 punkto nuostatas. Ši išmoka mokama vaiko globėjui (rūpintojui).

5. Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas neskiriamas arba jo mokėjimas nutraukiamas, jeigu vaikas yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška ar jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta šios aplinkybės.

 

121 straipsnis. Vaiko laikinosios priežiūros išmoka

1. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka nustačius apsaugos vaikui poreikį, jo laikinosios priežiūros pas fizinius asmenis ar laikino apgyvendinimo pas fizinius asmenis metu vaiką laikinai prižiūrinčiam asmeniui už kiekvieną laikinai prižiūrimą ar laikinai apgyvendintą vaiką skiriama 6 bazinių socialinių išmokų dydžio vaiko laikinosios priežiūros išmoka per mėnesį, jos dydį apskaičiuojant vaiko laikinosios priežiūros atveju – nuo ketvirtos vaiko laikinosios priežiūros dienos, vaiką laikinai apgyvendinus pas fizinius asmenis – nuo pirmos vaiko laikino apgyvendinimo dienos, proporcingai vaiko laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo kalendorinių dienų skaičiui.

2. Vaiko laikinosios priežiūros išmoka skiriama ir mokama vaiką prižiūrinčiam asmeniui, jeigu jis ir vaikas atitinka nors vieno šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies punkto nuostatas.

3. Vaiko laikinosios priežiūros išmoka neskiriama, jeigu vaiko laikinoji priežiūra nustatoma tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu.

Papildyta straipsniu:

Nr. XIII-2091, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. k. 2019-07400

 

13 straipsnis. Vienkartinė išmoka įsikurti

1. Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama 75 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka įsikurti.

2. Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama ir mokama asmenims, atitinkantiems šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1, 2 ar 3 punkto nuostatas.

3. Vienkartinė išmoka įsikurti gali būti panaudota:

1) būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti;

2) sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti;

3) būsto nuomai;

4) mokesčiams už nuomojamo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas;

5) būstui remontuoti arba rekonstruoti;

6) baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui, vienam mobiliojo ryšio telefonui įsigyti;

7) studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi ir darbo priemonėms įsigyti;

8) žemės sklypui įsigyti;

9) mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti;

10) automobiliui įsigyti, jeigu asmuo turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kuriuo patvirtinama asmens teisė vairuoti B kategorijos motorinę transporto priemonę.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-1699, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20940

 

4. Vienkartinė išmoka įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos gavėjui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1699, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20940

 

5. Vienkartinė išmoka įsikurti neskiriama ir nemokama, jeigu:

1) asmuo yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje;

2) asmuo yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta šios aplinkybės.

 

14 straipsnis. Išmoka įvaikinus vaiką

1. Įvaikinus vaiką, jį auginančiam vienam iš vaiko įtėvių 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos (skubaus vykdymo atveju – nuo sprendimo vykdymo pradžios) skiriama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį ir mokama ne ilgiau, iki vaikui sukaks 18 metų, išskyrus atvejus, kai jis pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką ir jos dydis yra ne mažesnis už šioje dalyje nustatytą išmokos įvaikinus vaiką dydį.

2. Jeigu vaiko priežiūros išmokos, skiriamos pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, dydis yra mažesnis už šio straipsnio 1 dalyje nurodytą išmokos dydį, skiriamos išmokos įvaikinus vaiką dydis yra lygus šio straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos įvaikinus vaiką dydžio ir gaunamos vaiko priežiūros išmokos dydžio skirtumui.

3. Išmoka įvaikinus vaiką skiriama ir mokama vienam iš vaiko įtėvių, jeigu nors vienas iš vaiko įtėvių ir vaikas atitinka šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkto nuostatas.

4. Jeigu nuo teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą atsiradimo dienos nepraėjo 24 mėnesiai, išmoka įvaikinus vaiką mokama nuo teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pabaigos iki šio straipsnio 1 dalyje nurodyto termino pabaigos.

5. Išmoka įvaikinus vaiką neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu:

1) kitam iš vaiko įtėvių ar vienam iš vaiko senelių už tą patį įvaikintą vaiką paskirta vaiko priežiūros išmoka pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1699, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20940

 

2) vaikas yra emancipuotas;

3) vaikas yra susituokęs;

4) vaikas yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta šios aplinkybės;

5) sutuoktinio (sugyventinio) vaiką įvaikina kitas sutuoktinis (sugyventinis).

 

IV SKYRIUS

IŠMOKŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

 

15 straipsnis. Išmokas skiriančios ir mokančios įstaigos

1. Išmokas skiria ir moka savivaldybių administracijos, vadovaudamosi šiuo įstatymu, Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatais bei socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka:

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2983, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12611

1) išmokas, išskyrus globos (rūpybos) išmoką ir globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą, skiria ir moka savivaldybės, kurios teritorijoje asmuo, turintis teisę gauti šio įstatymo nustatytas išmokas, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administracija. Asmeniui, nedeklaravusiam gyvenamosios vietos ir neįtrauktam į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išmokas, išskyrus globos (rūpybos) išmoką ir globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą, skiria ir moka savivaldybės, kurios teritorijoje šis asmuo faktiškai gyvena, administracija, juridiniam asmeniui – savivaldybės, kurios teritorijoje įregistruota juridinio asmens buveinė, administracija;

2) vaiko, kuriam globa (rūpyba) nustatyta iki 2006 m. gruodžio 31 d. imtinai, išskyrus šio įstatymo 11 straipsnio 6 dalies 2 punkte nustatytą atvejį, globėjui (rūpintojui) globos (rūpybos) išmoką ir globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą skiria ir moka savivaldybės, kurios teritorijoje globėjas (rūpintojas) Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administracija. Globėjui (rūpintojui), nedeklaravusiam gyvenamosios vietos ir neįtrauktam į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, globos (rūpybos) išmoką ir globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą skiria ir moka savivaldybės, kurios teritorijoje šis asmuo faktiškai gyvena, administracija, o kai vaiko globėjas (rūpintojas) yra juridinis asmuo,  –savivaldybės, kurios teritorijoje įregistruota globėjo (rūpintojo) buveinė, administracija;

3) vaiko, kuriam globa (rūpyba) nustatyta po 2007 m. sausio 1 d. imtinai, globėjui (rūpintojui) globos (rūpybos) išmoką ir globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą skiria ir moka savivaldybės administracija, kurios vaiko teisių apsaugos institucijos teikimu vaikui nustatyta globa (rūpyba);

4) globos (rūpybos) išmoką šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytam asmeniui, kuris mokosi Lietuvos Respublikos bendrojo ugdymo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje ar aukštojoje mokykloje, skiria ir moka savivaldybės, kurios teritorijoje yra mokykla, administracija. Jeigu asmuo studijuoja užsienio valstybės bendrojo ugdymo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje ar aukštojoje mokykloje, globos (rūpybos) išmoką jam skiria ir moka savivaldybės, kurios teritorijoje asmuo Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administracija. Jeigu iki išvykstant mokytis ar studijuoti į užsienio valstybės mokymo įstaigą asmens gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota ir jis nebuvo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išmoką skiria ir moka savivaldybės, kurios teritorijoje jis iki išvykimo faktiškai gyveno, administracija.

2. Jeigu išmokos gavėjas persikelia gyventi į kitą savivaldybę, išmokos mokėjimas ankstesnėje savivaldybėje nutraukiamas išmokėjus išmoką už tą mėnesį, kurį asmuo pakeitė gyvenamąją vietą. Kitoje savivaldybėje ši išmoka skiriama ir mokama ne anksčiau kaip nuo kito mėnesio po to, kai asmuo pakeitė gyvenamąją vietą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2693, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21548

 

3. Asmens, nedeklaravusio gyvenamosios vietos ir neįtraukto į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, faktinė gyvenamoji vieta nustatoma Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nustatyta tvarka.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-1699, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20940

 

16 straipsnis. Kreipimasis dėl išmokų skyrimo

1. Kreipiantis dėl išmokų, teikiamas socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos formos prašymas skirti atitinkamą išmoką ir Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nurodyti dokumentai, būtini išmokai skirti.

2. Gimus vaikui, asmuo dėl vienkartinės išmokos vaikui skyrimo turi teisę kreiptis per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Vaiko globėjas dėl vienkartinės išmokos vaikui turi teisę kreiptis per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos. Įvaikinus vaiką, asmuo dėl vienkartinės išmokos vaikui turi teisę kreiptis per 12 mėnesių nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos (skubaus vykdymo atveju – nuo sprendimo vykdymo pradžios).

3. Moteris dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai turi teisę kreiptis per 12 mėnesių nuo dienos, kurią moteriai buvo likę 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos.

4. Asmuo dėl vienkartinės išmokos įsikurti turi teisę kreiptis, iki jam sukaks 25 metai.

5. Dėl išmokos vaikui, išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, globos (rūpybos) išmokos, globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo ir išmokos įvaikinus vaiką asmuo turi teisę kreiptis nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos.

6. Asmuo dėl vaiko laikinosios priežiūros išmokos turi teisę kreiptis pasibaigus vaiko laikinajai priežiūrai ar laikinam apgyvendinimui, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko laikinosios priežiūros ar vaiko laikino apgyvendinimo pirmos dienos.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2091, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. k. 2019-07400

 

17 straipsnis. Išmokų skyrimas ir mokėjimas

1. Sprendimas dėl išmokos, išskyrus vienkartinę išmoką vaikui, vienkartinę išmoką nėščiai moteriai ir vaiko laikinosios priežiūros išmoką, skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo skirti išmoką ir visų reikiamų išmokai gauti dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos. Sprendimas dėl vienkartinės išmokos vaikui bei vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimo turi būti priimtas ir išmoka išmokėta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos. Sprendimas dėl vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimo turi būti priimtas ir išmoka išmokėta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1699, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20940

Nr. XIII-2091, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. k. 2019-07400

 

2. Prašymą pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą dėl išmokos skyrimo, išskyrus atvejus, kai paskirta vienkartinė išmoka vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai ir vaiko laikinosios priežiūros išmoka išmokėta, yra informuojamas asmens prašyme nurodytu informavimo būdu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Sprendimo skirti išmoką nuorašas siunčiamas tik asmens prašymu. Kai priimamas sprendimas neskirti išmokos, sprendime nurodomos išmokos neskyrimo priežastys, sprendimo neskirti išmokos apskundimo tvarka ir terminai, asmens pateikti dokumentai grąžinami prašymą pateikusiam asmeniui, o išmoką skiriančioje savivaldybės administracijoje paliekamos šių dokumentų kopijos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2091, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. k. 2019-07400

 

3. Vienkartinės išmokos vaikui, vienkartinės išmokos nėščiai moteriai, vienkartinės išmokos įsikurti ir vaiko laikinosios priežiūros išmokos dydis apskaičiuojamas pagal teisės į išmoką atsiradimo dieną galiojusius išmokos ir bazinės socialinės išmokos dydžius. Išmokos vaikui, išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, globos (rūpybos) išmokos, globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo ir išmokos įvaikinus vaiką dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, už kurį išmoka mokama, galiojančius išmokos ir bazinės socialinės išmokos dydžius.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2091, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. k. 2019-07400

 

4. Išmokos, išskyrus vienkartinę išmoką vaikui, vienkartinę išmoką nėščiai moteriai, vienkartinę išmoką įsikurti ir vaiko laikinosios priežiūros išmoką, mokamos už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos, išskyrus šio įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nustatytą atvejį, kai išmokos mokamos už praėjusius 12 mėnesių. Jeigu šio įstatymo nustatyta periodinė išmoka skiriama už ne visą mėnesį, jos dydis apskaičiuojamas proporcingai to mėnesio kalendorinių dienų, už kurias išmoka skiriama, skaičiui.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2091, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. k. 2019-07400

 

5. Išmokos gavimo būdą pasirenka išmokos gavėjas, išskyrus atvejus, nurodytus šio įstatymo 19 straipsnyje ir 24 straipsnio 3 punkte.

6. Kai besimokantis vyresnis kaip 18 metų asmuo lieka gyventi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) šeimynoje, globos centre ar socialinės globos įstaigoje, kuriose iki pilnametystės jam buvo nustatyta globa (rūpyba), globos (rūpybos) išmoka mokama šeimynai, globos centrui ar socialinės globos įstaigai.

7. Papildomai išmokai vaikui, nustatytai šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte, gauti vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų mėnesio pajamos apskaičiuojamos pagal praėjusių kalendorinių metų iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas arba, jeigu pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys arba globėjas (rūpintojas) ir su juo bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti šios išmokos, pajamoms sumažėjus, vidutinės mėnesio pajamos išmokai gauti apskaičiuojamos pagal praėjusių 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas. Jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba globėjas (rūpintojas) ir su juo bendrai gyvenantys asmenys gauna socialinę pašalpą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir (ar) socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, papildomai išmoka vaikui skiriama pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant socialinę paramą.

7 dalies redakcija, įsigaliojanti kitą dieną po to, kai sueina 6 mėnesiai nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbto karantino atšaukimo arba kai sueina jų paskelbimo terminai:

7. Papildomai išmokai vaikui, nustatytai šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte, gauti vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų mėnesio pajamos apskaičiuojamos pagal praėjusių kalendorinių metų iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas arba, jeigu pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys arba globėjas (rūpintojas) ir su juo bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti šios išmokos, pajamoms sumažėjus, vidutinės mėnesio pajamos išmokai gauti apskaičiuojamos pagal praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas. Jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba globėjas (rūpintojas) ir su juo bendrai gyvenantys asmenys gauna socialinę pašalpą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir (ar) socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, papildomai išmoka vaikui skiriama pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant socialinę paramą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1699, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20940

Nr. XIII-2884, 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10785

 

8. Bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų pateikti duomenys apie gautas pajamas patikrinami Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nustatyta tvarka.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1699, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20940

 

9. Asmeniui, kuriam paskirta ar mokama išmoka, išskyrus globos (rūpybos) išmoką ir vienkartinę išmoką įsikurti, mirus, iki mirties dienos neišmokėta priklausiusi išmokos suma išmokama kitam pilnamečiam mirusio asmens bendrai gyvenančiam asmeniui, jeigu jo nėra, – pervedama į vaiko (vaikų) vardu atidarytą sąskaitą banke. Mirus globėjui (rūpintojui), paskirta ar mokama globos (rūpybos) išmoka pervedama į globojamo vaiko (vaikų) vardu atidarytą sąskaitą banke. Nepanaudota vienkartinės išmokos įsikurti suma išmokama piniginėmis lėšomis kitam pilnamečiam mirusio asmens bendrai gyvenančiam asmeniui, jeigu jo nėra, – pervedama į jo vaiko (vaikų) vardu atidarytą sąskaitą banke. Mirus vienam gyvenančiam asmeniui, iki mirties dienos neišmokėta jam priklausiusi išmokos suma neišmokama.

10. Kai Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka vaikas laikinai apgyvendintas pas fizinius asmenis, bet grąžinamas tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą, pagal šį įstatymą vaiko tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą arba vaikams paskirtų ir sustabdytų išmokų neišmokėta priklausiusi išmokų suma išmokama vaiko tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą ir jų mokėjimas tęsiamas nuo vaiko grąžinimo tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą dienos. Kai vaiko laikino apgyvendinimo metu įsiteisėja teismo nutartis, leidžianti paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą, arba įsiteisėja teismo nutartis ar priimamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas atleisti ar nušalinti globėją (rūpintoją) nuo globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo, pagal šį įstatymą vaikams paskirtų ir sustabdytų šio įstatymo 6 ir 11 straipsniuose nustatytų išmokų neišmokėta priklausiusi išmokų suma už laikotarpį nuo vaiko laikino apgyvendinimo dienos iki vaiko globos (rūpybos) nustatymo arba kito globėjo (rūpintojo) paskyrimo dienos išmokama paskirtam vaiko globėjui (rūpintojui).

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2091, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. k. 2019-07400

 

11. Jeigu papildomai skiriama ir mokama išmoka vaikui, nustatyta šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte, bendrai gyvenančių asmenų pilnamečių vaikų (įvaikių) iki 24 metų pajamos nevertinamos. Jeigu papildomai skiriama ir mokama išmoka vaikui, nustatyta šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte, į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį įskaitomi ir dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje, įskaitant akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, nevertinant jų gaunamų pajamų. Kai švietimo įstaigose nustatoma vėlesnė mokslo ar studijų metų pradžia negu rugsėjo 1 diena, pilnamečiai vaikai (įvaikiai), tais pačiais kalendoriniais metais baigę bendrojo ugdymo programą ir įstoję mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoti į aukštąją mokyklą, į bendrai gyvenančių asmenų sudėtį įskaitomi ir laikotarpiu nuo rugsėjo 1 dienos iki dienos, kurią švietimo įstaigose prasideda mokslo ar studijų metai.

TAR pastaba. 11 dalies nuostatos taikomos skiriant ir mokant išmokas vaikams nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Neišmokėtos priklausančios mokėti išmokų sumos išmokamos kartu su kito mėnesio mokamomis išmokomis vaikams.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2693, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21548

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-3376, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23943

 

18 straipsnis. Išmokų skyrimo ir mokėjimo terminai

1. Vienkartinė išmoka vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai ir vienkartinė išmoka įsikurti skiriamos, jeigu dėl jų kreipiamasi šio įstatymo 16 straipsnyje nustatytais terminais.

2. Išmoka vaikui, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas ir išmoka įvaikinus vaiką skiriami ir mokami nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų išmokai skirti pateikimo savivaldybės administracijai dienos.

3. Išmoka vaikui, nustatyta šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje, ir papildomai skiriama išmoka vaikui, nustatyta šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte, skiriama ir mokama, iki vaikui sukaks 18 metų. Pasibaigus paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui arba jeigu nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu, arba vaikas (asmuo) sudaro santuoką, ir jeigu šie asmenys arba vyresnis kaip 18 metų asmuo ir toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo asmuo turi teisę kreiptis ir pateikti būtinus dokumentus išmokai gauti, iki pilnametis asmuo, emancipuotas asmuo arba susituokęs vaikas (asmuo) baigs bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1699, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20940

 

4. Jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų mėnesio pajamos apskaičiuojamos pagal praėjusių kalendorinių metų iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas, papildomai išmoka vaikui, nustatyta šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte, bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) auginamam ir (ar) globojamam vaikui skiriama ir mokama 12 mėnesių arba trumpesnį laikotarpį, jeigu vaikas sukanka šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą amžių, iki kurio gali būti mokama išmoka vaikui, arba ši išmoka pradedama mokėti ir kitam tų pačių bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) auginamam ir (ar) globojamam vaikui, suvienodinant jau mokamos ir kitam vaikui skiriamos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpį. Jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų mėnesio pajamos apskaičiuojamos pagal praėjusių 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas, papildomai išmoka vaikui, nustatyta šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte, bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) auginamam ir (ar) globojamam vaikui skiriama ir mokama 3 mėnesius arba trumpesnį laikotarpį, jeigu vaikas sukanka šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą amžių, iki kurio gali būti mokama išmoka vaikui, arba ši išmoka pradedama mokėti ir kitam tų pačių bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) auginamam ir (ar) globojamam vaikui, suvienodinant jau mokamos ir kitam vaikui skiriamos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpį. Pasibaigus papildomai paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui, asmuo turi teisę kreiptis dėl tolesnio šios išmokos vaikui skyrimo ir pateikti būtinus dokumentus išmokai gauti, taip pat nurodyti duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų pajamas.

4 dalies redakcija, įsigaliojanti kitą dieną po to, kai sueina 6 mėnesiai nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ paskelbto karantino atšaukimo arba kai sueina jų paskelbimo terminai:

4. Papildomai išmoka vaikui, nustatyta šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte, bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) auginamam ir (ar) globojamam vaikui skiriama ir mokama 12 mėnesių arba trumpesnį laikotarpį, jeigu vaikas sukanka šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą amžių, iki kurio gali būti mokama išmoka vaikui, arba ši išmoka pradedama mokėti ir kitam tų pačių bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) auginamam ir (ar) globojamam vaikui, suvienodinant jau mokamos ir kitam vaikui skiriamos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpį. Pasibaigus papildomai paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui, asmuo turi teisę kreiptis dėl tolesnio šios išmokos vaikui skyrimo ir pateikti būtinus dokumentus išmokai gauti, taip pat nurodyti duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų pajamas.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1699, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20940

Nr. XIII-2884, 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10785

 

5. Papildomai išmoka vaikui, nustatyta šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punkte, neįgaliam vaikui skiriama ir mokama iki nustatyto neįgalumo lygio termino pabaigos, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 18 metų. Jeigu neįgalumo lygis nustatomas pakartotinai, išmokos mokėjimas neįgaliam vaikui iki jam sukaks 18 metų, bet ne ilgiau negu iki nustatyto neįgalumo lygio termino pabaigos, pratęsiamas be atskiro prašymo skirti išmoką. Pasibaigus paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui arba jeigu nepilnametis vaikas pripažįstamas emancipuotu, arba vaikas (asmuo) sudaro santuoką ir jeigu šie asmenys arba vyresni kaip 18 metų asmenys, kuriems nustatytas 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, ir toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo nustatytam 55 procentų ir mažesnio darbingumo lygio terminui asmuo turi teisę kreiptis ir pateikti būtinus dokumentus išmokai gauti, iki pilnametis asmuo, emancipuotas asmuo arba susituokęs vaikas (asmuo) baigs bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jiems sukaks 21 metai.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-2693, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21548

 

6. Išmoka vaikui vyresniam kaip 18 metų asmeniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), baigiamaisiais mokymosi metais mokama iki tų metų rugsėjo 1 dienos, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1699, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20940

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2693, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21548

 

7. Globos (rūpybos) išmoka vyresniam kaip 18 metų asmeniui, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, baigiamaisiais mokymosi metais mokama iki tų metų rugsėjo 1 dienos, o asmeniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa) ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo dienos, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 24 metai.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1699, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20940

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2693, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21548

 

8. Vienkartinė išmoka įsikurti išmokos gavėjo turi būti panaudota per 24 mėnesius nuo savivaldybės administracijos sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-2693, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21548

 

9. Kai švietimo įstaigose nustatoma vėlesnė mokslo ar studijų metų pradžia negu rugsėjo 1 diena, asmenys, tais pačiais kalendoriniais metais baigę bendrojo ugdymo programą ir įstoję mokytis į profesinio mokymo įstaigą ar studijuoti į aukštąją mokyklą, teisę gauti išmokas, nustatytas šio įstatymo 6, 9 ir (ar) 11 straipsnyje, įgyja ir laikotarpiu nuo rugsėjo 1 dienos iki dienos, kurią švietimo įstaigose prasideda mokslo ar studijų metai, jeigu jie atitinka šiame įstatyme nustatytus reikalavimus išmokoms gauti.

TAR pastaba. 9 dalies nuostatos taikomos skiriant ir mokant išmokas vaikams nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Neišmokėtos priklausančios mokėti išmokų sumos išmokamos kartu su kito mėnesio mokamomis išmokomis vaikams.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-3376, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23943

 

19 straipsnis. Išmokų teikimas asmenims, patiriantiems socialinę riziką

1. Asmenims, patiriantiems socialinę riziką, išmokos teikiamos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

2. Išmokos asmenims, patiriantiems socialinę riziką, teikiamos piniginėmis lėšomis vaiką prižiūrintiems motinai (įmotei) ar tėvui (įtėviui), ar vyresniam kaip 16 metų vaikui, nepinigine forma (apmokant vaikų išlaikymo išlaidas ikimokyklinėse įstaigose, apmokant neformaliojo vaikų švietimo paslaugų išlaidas, apmokant vaikų maitinimo išlaidas mokyklose ar dienos centruose, maisto produktais, drabužiais, avalyne, higienos reikmenimis ir kitais vaikams būtinais daiktais, socialinėmis paslaugomis, vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu, socialinėmis kortelėmis, skirtomis pirkti maisto parduotuvėse) ir (ar) kitais socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytais vaiko (vaikų) individualiems poreikiams užtikrinti būdais, numatančiais išmokų teikimą piniginėmis lėšomis ir (ar) nepinigine forma.

3. Asmenims, patiriantiems socialinę riziką, išmokos dydis piniginėmis lėšomis negali viršyti 50 procentų paskirtos išmokos dydžio, išskyrus socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytus atvejus.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-2983, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12611

 

20 straipsnis. Išmokų permokėjimas ir išskaitymas iš jų, išmokų neišmokėjimas

1. Savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą skirti išmoką, privalo informuoti išmokos gavėją apie jo pareigas ir aplinkybes, turinčias įtakos išmokos dydžiui ar mokėjimui.

2. Išmokos gavėjas privalo pranešti savivaldybės administracijai apie šio įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas aplinkybes, turinčias įtakos išmokų dydžiui ar mokėjimui, ne vėliau kaip per mėnesį nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie šių aplinkybių atsiradimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2693, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21548

 

3. Jeigu asmenys kreipdamiesi dėl išmokos pateikia neteisingus duomenis, reikalingus išmokai skirti, arba per mėnesį nepraneša apie atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į išmoką arba jos dydžiui, ir dėl to permokama išmoka, permokėta suma grąžinama arba išskaičiuojama iš išmokos gavėjui pagal šį įstatymą priklausančių išmokų savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.

4. Išskaitant permoką šio straipsnio 3 dalyje nustatytu atveju, iš išmokos gavėjui pagal šį įstatymą priklausančių išmokų per mėnesį išskaitoma ne daugiau kaip po 20 procentų mokėtinos išmokos sumos tol, kol bus visiškai padengta permokėta suma. Jeigu yra išmokos gavėjo rašytinis prašymas ar sutikimas, gali būti išskaičiuojama daugiau kaip 20 procentų mokėtinos išmokos sumos. Jeigu išmokos mokėjimas išmokos gavėjui nutraukiamas, o visa permokėta išmokos suma negrąžinta arba neišskaičiuota, likęs įsiskolinimas, išmokos gavėjui ir savivaldybės administracijai susitarus bei sudarius sutartį dėl permokėtos išmokos sumos grąžinimo, grąžinamas per sutartyje nustatytą laikotarpį, o jiems nesusitarus, išieškomas teismo tvarka, jeigu su išieškojimu susijusios administravimo išlaidos neviršija išieškotinos sumos.

5. Savivaldybės administracija privalo išmokėti dėl savivaldybės administracijos kaltės neišmokėtą išmokos sumą už visą praėjusį laikotarpį, kurį išmoka turėjo būti mokama.

 

21 straipsnis. Išmokų mokėjimo nutraukimas ir sustabdymas

1. Savivaldybės administracija nutraukia išmokų mokėjimą, jeigu atsiranda nors viena iš nurodytų aplinkybių:

1) vaikas ir (ar) asmuo neatitinka šio įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje ar 7 straipsnio 3 dalyje, ar 8 straipsnio 2 dalyje, ar 9 straipsnio 2 dalyje, ar 11 straipsnio 4 dalyje, ar 12 straipsnio 4 dalyje, ar 14 straipsnio 3 dalyje nurodytų sąlygų – nuo faktinių aplinkybių atsiradimo dienos;

2) bendrai gyvenantys asmenys arba globėjas (rūpintojas) neatitinka šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų – nuo faktinių aplinkybių atsiradimo dienos;

3) vaikas, kuriam paskirta šio įstatymo 6 straipsnyje nustatyta išmoka, ar vaikas, už kurį paskirta šio įstatymo 14 straipsnyje nustatyta išmoka, pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką – nuo teismo sprendimo pripažinti nepilnametį emancipuotu įsiteisėjimo dienos ar santuokos sudarymo dienos;

4) asmuo, kuriam paskirtos šio įstatymo 6 straipsnyje, 9 straipsnyje ar 11 straipsnio 2 dalyje nustatytos išmokos, nutraukia mokymąsi ar studijas – nuo mokymosi ar studijų nutraukimo dienos;

5) vaikas paimamas iš jo atstovų pagal įstatymą – nuo teismo nutarties leisti paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą įsiteisėjimo dienos arba nuo teismo nutartyje nurodytos datos;

6) vaikui, auginamam šeimoje, nustatoma vaiko laikinoji arba nuolatinė globa (rūpyba) – nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendime nurodytos datos arba teismo nutarties įsiteisėjimo dienos ar teismo nutartyje nurodytos datos;

7) vaikas (asmuo), kuriam paskirtos šio įstatymo 8 straipsnyje ar 13 straipsnyje nustatytos išmokos, yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje – nuo faktinių aplinkybių atsiradimo dienos;

8) asmuo, kuriam paskirta šio įstatymo 9 straipsnyje nustatyta išmoka, įgyja teisę gauti vaiko priežiūros išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą – nuo teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą atsiradimo dienos;

9) asmens, kuriam paskirtos šio įstatymo 9 straipsnyje ar 14 straipsnyje nustatytos išmokos, vaiko kitam tėvui (įtėviui) ar globėjui, ar vienam iš vaiko senelių už tą patį vaiką paskirta vaiko priežiūros išmoka pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą – nuo vaiko priežiūros išmokos pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą skyrimo dienos;

10) vaikas, kuriam nustatyta laikinoji globa (rūpyba), grąžinamas tėvams – nuo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nurodytos datos;

11) asmeniui teismo sprendimu apribota tėvų valdžia ar globėjas (rūpintojas) teismo nutartimi ar savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu atleistas ar nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo – nuo teismo sprendimo ar teismo nutarties įsiteisėjimo dienos arba nuo teismo sprendime ar teismo nutartyje arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme nurodytos datos;

12) globojamas vaikas įvaikinamas – nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos arba teismo sprendime nurodytos datos;

13) vaikas (asmuo), kuriam paskirtos šio įstatymo 6 straipsnyje, 11 straipsnyje ar 13 straipsnyje nustatytos išmokos, ir (ar) globojamas vaikas, už kurį globėjui (rūpintojui) paskirta šio įstatymo 12 straipsnyje nustatyta išmoka, ar įvaikintas vaikas, kurio vienam iš įtėvių paskirta šio įstatymo 14 straipsnyje nustatyta išmoka, yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška – nuo suėmimo, teismo apkaltinamojo nuosprendžio įsigaliojimo, pradėto priverstinio gydymo, vaiko (asmens) paieškos paskelbimo dienos;

14) vaikas (asmuo), kuriam išmoka paskirta, mirė, pripažintas nežinia kur esančiu arba paskelbtas mirusiu – nuo mirties datos arba nuo teismo sprendime pripažinti vaiką (asmenį) nežinia kur esančiu arba paskelbti jį mirusiu nurodytos datos;

15) tėvui (įtėviui) ar motinai (įmotei), kurių vaikui (vaikams) jų tarnybos laikotarpiu paskirta šio įstatymo 8 straipsnyje nustatyta išmoka, nutraukus privalomosios pradinės karo tarnybos sutartį, – nuo privalomosios pradinės karo tarnybos sutarties nutraukimo dienos;

16) išmokos gavėjui persikėlus nuolat gyventi į kitą valstybę, – nuo kito mėnesio po to, kai asmuo persikėlė nuolat gyventi į kitą valstybę, pirmos dienos, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar Europos Sąjungos teisės aktuose nenustatyta kitaip;

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-2693, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21548

 

17) vaikui (asmeniui), kuriam išmoka paskirta, pakeitus gyvenamąją vietą ir persikėlus gyventi pas kitą iš tėvų (įtėvių) ar globėją (rūpintoją), – nuo kito mėnesio po to, kai vaikas (asmuo) persikėlė nuolat gyventi pas kitą iš tėvų (įtėvių) ar globėją (rūpintoją), pirmos dienos.

Papildyta straipsnio punktu:

Nr. XIII-2693, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21548

 

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-1699, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20940

 

2. Savivaldybės administracija sustabdo išmokų mokėjimą, jeigu atsiranda nors viena iš šių aplinkybių:

1) išmokos gavėjas nevykdo šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytų pareigų, nuo faktinių aplinkybių atsiradimo dienos iki pareigos bus įvykdytos;

2) vaikas laikinai apgyvendinamas pas fizinius asmenis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka, – nuo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ar jos įgalioto teritorinio skyriaus sprendime dėl vaiko laikino apgyvendinimo nurodytos dienos iki vaikas grąžinamas tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą arba iki teismo nutarties leisti paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą įsiteisėjimo dienos, arba iki teismo nutarties atleisti ar nušalinti globėją (rūpintoją) nuo globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo įsiteisėjimo dienos, arba iki teismo nutartyje ar savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme atleisti ar nušalinti globėją (rūpintoją) nuo globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo nurodytos datos.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-2091, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. k. 2019-07400

 

3. Sprendimas nutraukti išmokų mokėjimą priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų ar duomenų, patvirtinančių šio straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes, gavimo dienos.

4. Išmokų gavėjas apie priimtą sprendimą nutraukti išmokų mokėjimą informuojamas Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

IŠMOKŲ GAVĖJŲ IR SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJŲ

TEISĖS IR PAREIGOS

 

22 straipsnis. Išmokų gavėjų pareigos

Asmenys, kurie kreipiasi dėl išmokų ir kurie jas gauna, privalo:

1) pateikti visą ir teisingą informaciją, įrodančią asmens teisę gauti išmokas, ir būtinus išmokoms gauti dokumentus;

2) sudaryti socialiniams darbuotojams, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir (ar) kitiems darbuotojams galimybę tikrinti jų gyvenimo sąlygas;

3) išmokas naudoti pagal jų tikslinę paskirtį.

 

23 straipsnis. Savivaldybių administracijų sprendimų apskundimas

Savivaldybės administracijos sprendimai, priimti vykdant šiame įstatyme jai nustatytas funkcijas, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

24 straipsnis. Savivaldybių administracijų teisės

Savivaldybių administracijos turi teisę:

1) apklausti asmenis, kurie kreipiasi dėl išmokų ir (ar) kurie jas gauna, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomos informacijos, įrodančios teisę gauti išmokas;

2) tikrinti bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas ir, surašius socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos formos buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą ar rekomendavus socialiniams darbuotojams, priimti sprendimą laikyti bendrai gyvenančius asmenis patiriančiais socialinę riziką;

3) kilus ginčui tarp tėvų (įtėvių) dėl to, kam bus mokama išmoka, rekomendavus socialiniams darbuotojams, priimti sprendimą teikti išmoką šio įstatymo 19 straipsnio 2 dalyje nustatytais būdais;

4) jeigu yra pagrįstų įtarimų dėl vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimo tikslingumo, apklausti besikreipiančius dėl išmokos asmenis, tikrinti jų gyvenimo sąlygas ir, surašius socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą bei gavus socialinio darbuotojo rekomendaciją dėl vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimo būdų, nustatytų šio įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje, priimti sprendimą dėl tikslingo vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimo.

Straipsnio punkto pakeitimai:

Nr. XIII-1699, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20940

 

25 straipsnis. Informacijos teikimas

1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos bei kiti juridiniai asmenys savivaldybių administracijų prašymu per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos privalo nemokamai pateikti savivaldybių administracijoms duomenis ir (ar) informaciją, reikalingus išmokoms skirti ir mokėti.

2. Savivaldybių administracijos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje duomenis, susijusius su išmokų skyrimu ir mokėjimu.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

Lietuvos Respublikos

išmokų vaikams įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą (OL 2009 L 155, p. 17).

2. 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/98/ES dėl vienos prašymų išduoti vieną leidimą trečiųjų šalių piliečiams gyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir dėl valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų bendrų teisių (OL 2011 L 343, p. 1).

3. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (OL 2014 L 128, p. 8).

4. 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/66/ES dėl bendrovės viduje perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų (OL 2014 L 157, p. 1).

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-478, 97.10.23, Žin., 1997, Nr.99-2506 (97.10.31)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ PAŠALPŲ ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS, ĮSTATYMO PAPILDYMO 4(1) STRAIPSNIU IR 9 BEI 11 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-676, 98.03.24, Žin., 1998, Nr.35-934 (98.04.15)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ PAŠALPŲ ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS, ĮSTATYMO 4, 5, 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 1998 m. liepos 1 d.

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-985, 98.12.21, Žin., 1998, Nr.115-3240 (98.12.31)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ PAŠALPŲ ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS, ĮSTATYMO 5, 7, 8, 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 1, 2, 4 straipsniai įsigalioja nuo 1999 m. sausio 1 d., o 3 straipsnis - nuo 2000 m. sausio 1 d.

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. VIII-1497, 99.12.23, Žin., 2000, Nr.1-5 (00.01.05)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIŲ PAŠALPŲ ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS, ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2000 m. sausio 1 d.

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-168, 2001 01 25, Žin., 2001, Nr. 16-495 (2001 02 21)

VALSTYBINIŲ PAŠALPŲ ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS, ĮSTATYMO 1, 2, 3, 4, 4(1) STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2001 m. liepos 1 d., išskyrus šio įstatymo 3 straipsnį ir 4 straipsnyje išdėstyto 4 straipsnio 1 ir 2 dalis.

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-878, 2002-05-09, Žin., 2002, Nr. 53-2044 (2002-05-29)

VALSTYBINIŲ PAŠALPŲ ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS, ĮSTATYMO 2, 4, 4(1), 5, 7, 8 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas, išskyrus 7 straipsnį, įsigalioja nuo 2002 m. birželio 1 d.

Šio Įstatymo atitaisymas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 55 (2002-06-05)

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-1750, 2003-10-07, Žin., 2003, Nr. 101-4537 (2003-10-29)

VALSTYBINIŲ PAŠALPŲ ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS, ĮSTATYMO 5, 7, 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2237, 2004-05-18, Žin., 2004 Nr. 88-3208 (2004-06-30)

VALSTYBINIŲ PAŠALPŲ ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS, ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus 6 straipsnio 3 dalį ir 21 straipsnį, įsigalioja nuo 2004 m. liepos 1 d.

Nauja įstatymo redakcija (keistas įstatymo pavadinimas)

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. IX-2470, 2004-09-29, Žin., 2004, Nr. 152-5534 (2004-10-16)

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO 2, 5, 6, 8 IR 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-496, 2006-01-19, Žin., 2006, Nr. 17-592 (2006-02-11)

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO 2, 8 IR 12 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šio įstatymo 2 straipsnyje nurodyta 4 MGL dydžio išmoka skiriama vaikui, kuriam globa (rūpyba) apskrities viršininko įsteigtoje vaikų globos įstaigoje nustatyta po šio įstatymo įsigaliojimo.

Vaikams (išskyrus atvejus, kai globėjas (rūpintojas) yra apskrities viršininko įsteigta vaikų globos įstaiga), kuriems globa (rūpyba) nustatyta iki šio įstatymo įsigaliojimo, išmoką moka savivaldybės, kurios teritorijoje globėjas (rūpintojas) yra įregistruotas arba deklaruoja gyvenamąją vietą, administracija.

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-641, 2006-06-01, Žin., 2006, Nr. 68-2496 (2006-06-17)

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2006 m. liepos 1 d.

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1158, 2007-06-05, Žin., 2007, Nr. 68-2648 (2007-06-21)

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO 22 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. X-1664, 2008-07-01, Žin., 2008, Nr. 81-3175 (2008-07-17)

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 20, 22 STRAIPSNIŲ IR ANTROJO, TREČIOJO SKIRSNIŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus 5 straipsnį, įsigalioja 2008 m. rugpjūčio 1 d.

Šio įstatymo 5 straipsnis įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

Lietuvos Respublikoje gyvenantiems vaikams užsieniečiams, kuriems įstatymų nustatyta tvarka globa (rūpyba) nustatyta Lietuvos Respublikoje ar jų globos (rūpybos) vykdymą perėmė Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija, globos (rūpybos) išmoka mokama nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šio įstatymo įsigaliojimo dieną bazinės socialinės išmokos dydis yra lygus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytam minimaliojo gyvenimo lygio dydžiui.

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-90, 2008-12-19, Žin., 2008, Nr. 149-6016 (2008-12-30)

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO 6, 8, 12, 13, 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 22 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus Įstatymo 1 straipsnio 1 ir 2 dalis, 3 straipsnio 3 ir 4 dalis, 4, 5 ir 6 straipsnį, įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

Šio įstatymo 1 straipsnio 1 ir 2 dalys, 3 straipsnio 3 ir 4 dalys, 4, 5 ir 6 straipsniai įsigalioja 2009 m. kovo 1 d.

Šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios nuo 2011 m. gruodžio 31 d., o 3 straipsnio 4 dalį – nuo 2010 m. gruodžio 31 d.

Įstatymo pakeitimai:

14.1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-181, 2009-02-19, Žin., 2009, Nr. 25-983 (2009-03-05)

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO 6, 8, 12, 13, 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 22 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO 3, 4, 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

14.2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1238, 2010-12-16, Žin., 2010, Nr. 157-7972 (2010-12-31)

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO 6, 8, 12, 13, 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 22 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-180, 2009-02-19, Žin., 2009, Nr. 25-982 (2009-03-05)

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

Nustatant konkretų išmokoms administruoti skiriamų lėšų procento dydį 2009 metams, netaikoma šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies nuostata dėl termino iki biudžetinių metų pradžios.

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-182, 2009-02-19, Žin., 2009, Nr. 25-984 (2009-03-05)

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-708, 2010-03-30, Žin., 2010, Nr. 41-1933 (2010-04-10)

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO 6, 8, 12 IR 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. gegužės 1 d.

 

18.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1434, 2011-06-09, Žin., 2011, Nr. 77-3721 (2011-06-28)

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO 1, 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMAS

 

19.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XI-1756, 2011-12-01, Žin., 2011, Nr. 155-7350 (2011-12-20)

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18 STRAIPSNIŲ, TREČIOJO, ŠEŠTOJO SKIRSNIŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 21 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus 16 straipsnio 2 ir 3 dalis, įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

Išmoka vaikui, paskirta iki šio įstatymo įsigaliojimo vaikams iki 2 metų, nuo 2012 m. sausio 1 d. iš naujo skiriama ir mokama pagal šio įstatymo nuostatas.

Išmoka vaikui, paskirta iki šio įstatymo įsigaliojimo vyresniems kaip 2 metų vaikams, mokama iki paskirtos išmokos nustatyto mokėjimo laikotarpio pabaigos.

 

20.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-865, 2014-05-08, paskelbta TAR 2014-05-16, i. k. 2014-05472

LIETUVOS RESPUBLIKOS IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO NR. I-621 1, 3, 7, 12, 13 STRAIPSNIŲ, ANTROJO SKIRSNIO PAVADINIMO IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį ir šio įstatymo 1 straipsnį, įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.

Jeigu privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančiai vaiko motinai teisė gauti išmoką privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo, skiriant išmoką privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusios Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo nuostatos.

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2191, 2015-12-15, paskelbta TAR 2015-12-22, i. k. 2015-20217

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2500, 2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-15, i. k. 2016-20640

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 3, 10, 12, 13 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-1 ir 10-2 straipsniais įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XII-2627, 2016-09-21, paskelbta TAR 2016-09-28, i. k. 2016-24161

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 2, 5, 6, 8, 12, 20 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-180, 2016-12-22, paskelbta TAR 2016-12-29, i. k. 2016-29868

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 3, 10, 12, 13 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-1 ir 10-2 straipsniais įstatymo Nr. XII-2500 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

5.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-237, 2017-03-28, paskelbta TAR 2017-04-03, i. k. 2017-05490

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 10-2 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-303, 2017-04-20, paskelbta TAR 2017-04-26, i. k. 2017-06979

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 2 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

 

7.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-446, 2017-06-15, paskelbta TAR 2017-06-27, i. k. 2017-10809

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

8.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-822, 2017-12-05, paskelbta TAR 2017-12-18, i. k. 2017-20326

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 pakeitimo įstatymas

 

9.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-951, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21662

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

10.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-1699, 2018-12-06, paskelbta TAR 2018-12-20, i. k. 2018-20940

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 21 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

11.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2091, 2019-04-26, paskelbta TAR 2019-05-07, i. k. 2019-07400

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 3, 16, 17, 19, 21 straipsnių, trečiojo skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-1 straipsniu įstatymas

 

12.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2342, 2019-07-16, paskelbta TAR 2019-07-26, i. k. 2019-12407

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 2, 5, 6, 7, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

13.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2490, 2019-10-17, paskelbta TAR 2019-10-29, i. k. 2019-17222

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

 

14.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2693, 2019-12-17, paskelbta TAR 2019-12-30, i. k. 2019-21548

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 2, 6, 10, 15, 17, 18, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

15.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2884, 2020-05-07, paskelbta TAR 2020-05-21, i. k. 2020-10785

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

16.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-2983, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-09, i. k. 2020-12611

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 15 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas

 

17.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas

Nr. XIII-3376, 2020-11-05, paskelbta TAR 2020-11-13, i. k. 2020-23943

Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas