Suvestinė redakcija nuo 2017-01-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 144-7434, i. k. 1122270ISAK001R-308

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL SUSIPAŽINIMO SU TEISMUOSE IŠNAGRINĖTŲ BYLŲ MEDŽIAGA TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. gruodžio 7 d. Nr. 1R-308

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 10 straipsnio 3 dalimi ir siekdamas nustatyti vienodą susipažinimo su išnagrinėtomis baudžiamosiomis bylomis ir administracinių nusižengimų bylomis tvarką:

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1R-321, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29448

 

1. Tvirtinu Susipažinimo su teismuose išnagrinėtų bylų medžiaga taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

 

 

L. e. teisingumo ministro pareigas                                 Remigijus Šimašius

 

SUDERINTA

Lietuvos vyriausiasis archyvaras

Ramojus Kraujelis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2012 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1R-308

 

SUSIPAŽINIMO SU TEISMUOSE IŠNAGRINĖTŲ BYLŲ MEDŽIAGA TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-321, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29448

 

1. Susipažinimo su teismuose išnagrinėtų bylų medžiaga taisyklės (toliau – taisyklės) nustato susipažinimo su teismuose išnagrinėtų civilinių, baudžiamųjų ir administracinių nusižengimų bylų medžiaga tvarką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-321, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29448

 

2. Teismai, saugantys išnagrinėtas bylas, užtikrindami visuomenės informavimo laisvę ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, kitais teisės aktais, siekdami užtikrinti vienodą susipažinimo su išnagrinėtomis baudžiamosiomis ir administracinių nusižengimų bylomis tvarką, taip pat vykdydami teismo sprendimus dėl bylos medžiagos ar jos dalies paskelbimo nevieša, tam tikslui skirtoje patalpoje teikia bylas ar jų dalis susipažinti suinteresuotiems asmenims, jei jose nėra medžiagos, kurios pateikimą riboja įstatymai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1R-321, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29448

 

3. Už tinkamą išnagrinėtų bylų parengimo ir pateikimo susipažinti teisme darbo organizavimą atsako teismo pirmininkas.

4. Išnagrinėtas bylas susipažinti parengia, pateikia ir susipažinimą su jomis prižiūri įgalioti teismo darbuotojai.

5. Bylos asmeniui susipažinti pateikiamos neatlygintinai.

 

II SKYRIUS

IŠNAGRINĖTŲ BYLŲ TEIKIMAS SUSIPAŽINTI

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-321, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29448

 

6. Asmuo, norintis susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, su kuria susipažinimas neribojamas, turi kreiptis į atitinkamą teismą ir pateikti prašymą. Prašyme turi būti nurodyta: asmens, pageidaujančio susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas, konkreti byla (konkrečios bylos), su kuria (kuriomis) asmuo pageidauja susipažinti, ir susipažinimo su išnagrinėtos bylos medžiaga tikslas. Prašyme asmuo taip pat gali nurodyti pageidaujamą susipažinimo su byla datą ir laiką. Prašymą asmuo gali pateikti užpildęs prie šių taisyklių pridėtą rekomendacinę formą (1 priedas). Asmuo susipažįsta su šiomis taisyklėmis ir tai patvirtina parašu nustatytoje prašymo vietoje.

7. Teismo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga gavimo teisme dienos išnagrinėja asmens prašymą ir suteikia arba atsisako suteikti asmeniui leidimą susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga. Suteikdamas leidimą susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga teismo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo esant galimybei atsižvelgia į asmens prašyme susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga nurodytą laiką. Apie leidimą susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga ir, jei nustatyta, susipažinimo laiką pažymima rezoliucijoje ant asmens prašymo. Rezoliucijoje taip pat nurodoma, ar susipažįstančiam su išnagrinėtos bylos medžiaga asmeniui gali būti teikiamos bylos medžiagos ar jos dalies kopijos, leidžiama fotografuoti ar kitaip fiksuoti bylos medžiagą. Bylos medžiagos ar jos dalies kopijos teismuose daromos atsižvelgiant į Vyriausybės nustatytų įkainių ir mokėjimo už bylos medžiagos kopijas tvarką.

8. Teismo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo gali atsisakyti pateikti išnagrinėtos bylos medžiagą susipažinti, jeigu:

8.1. prašyme susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga nenurodyti šių taisyklių 6 punkte išvardyti privalomi duomenys;

8.2. išnagrinėtos bylos medžiaga, su kuria asmuo pageidauja susipažinti, yra nevieša arba susipažinimas su ja yra ribojamas;

8.3. asmuo piktnaudžiauja savo teise susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga;

8.4. pateikus asmeniui susipažinti išnagrinėtos bylos medžiagą, būtų pažeista byloje dalyvavusių asmenų teisė į privatų gyvenimą.

9. Atsisakymas pateikti susipažinti išnagrinėtos bylos medžiagą pažymimas asmens prašymo rezoliucijoje. Prašymą pateikęs asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išnagrinėjimo apie tai informuojamas raštu, nurodant atsisakymo priežastis ir informuojant apie galimybę šį sprendimą apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

10. Gauti prašymai susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga registruojami teismo gautų dokumentų registre.

11. Esant objektyvių aplinkybių, kai byla negali būti pateikta asmeniui susipažinti (pateikta susipažinti kitam asmeniui, negrąžinta iš aukštesnės instancijos teismo, išsiųsta teisėsaugos institucijoms ir kita), asmuo raštu informuojamas apie susiklosčiusias aplinkybes ir preliminarią datą, kada bus galima susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga.

12. Išnagrinėtos bylos medžiaga parengiama (bylos medžiaga turi būti įrišta, lapai sunumeruoti, uždengiamos bylos vietos, su kuriomis susipažinimas ribojamas) ir išduodama susipažinti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išnagrinėjimo dienos, jeigu byla yra didelės apimties (sudaryta iš daugiau negu 3 tomų), – per 5 darbo dienas nuo prašymo išnagrinėjimo dienos.

13. Išnagrinėtos bylos medžiaga, su kuria susipažinimas ribojamas, uždengiama taip (prisegant, užlenkiant, priklijuojant ar kita), kad toks uždengimas negadintų byloje esančių dokumentų ir prireikus šiuos uždengimus būtų galima pašalinti nepadarant žalos bylos medžiagai, bet susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo negalėtų netyčia, neatsargiai atidengti vietų, su kuriomis susipažinimas ribojamas. Kai nėra galimybės uždengti medžiagos, su kuria susipažinimas ribojamas, kaip nurodyta šiame punkte, išnagrinėtos bylos medžiagos dalys, su kuriomis susipažinimas yra ribojamas, gali būti neteikiamos asmeniui susipažinti.

 

III SKYRIUS

SUSIPAŽINIMAS SU IŠNAGRINĖTOMIS BYLOMIS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-321, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29448

 

14. Asmuo, atvykęs į teismą susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmeniui nepateikus ar atsisakius pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išnagrinėtos bylos medžiaga susipažinti neteikiama.

15. Gavęs išnagrinėtos bylos medžiagą susipažinti, asmuo pasirašo Išduodamų bylų registre (2 priedas). Asmuo su bylos medžiaga susipažįsta dalyvaujant teismo darbuotojui. Kai žodinis bylos nagrinėjimas fiksuojamas teismo posėdžio garso įrašu, o posėdžio garso įrašas laikomas teismo posėdžio protokolu, teismas užtikrina susipažįstančiam su išnagrinėtos bylos medžiaga asmeniui galimybę susipažinti su garso įrašu.

16. Susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo privalo su pateikta susipažinti išnagrinėtos bylos medžiaga elgtis rūpestingai ir atsargiai. Susipažįstantis su išnagrinėtos bylos medžiaga asmuo turi teisę daryti išrašus. Teisėjas ar jo įgaliotas asmuo, suteikęs asmeniui leidimą susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, rezoliucijoje nurodo, ar asmeniui gali būti teikiamos bylos medžiagos kopijos, ar asmuo gali fotografuoti ar kitaip fiksuoti bylos medžiagą.

17. Susipažįstančiam su išnagrinėtos bylos medžiaga asmeniui draudžiama:

17.1. išsinešti bylą iš susipažinti su byla skirtos patalpos;

17.2. perduoti bylą susipažinti kitiems asmenims;

17.3. susipažinti su uždengta medžiagos dalimi, su kuria susipažinimas ribojamas;

17.4. lankstyti lapus, rašyti pastabas, braukyti, plėšyti ar kitaip gadinti bylos medžiagą.

18. Baigęs skaityti išnagrinėtos bylos medžiagą, susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo grąžina ją atsakingam teismo darbuotojui, kuris patikrina grąžintą medžiagą ir apie jos grąžinimą pažymi Išduodamų bylų registre, nurodydamas grąžinimo laiką.

19. Jei nustatoma, kad su bylos medžiaga susipažįstantis asmuo pažeidė šias taisykles, surašomas aktas, kurį pasirašo atsakingas teismo darbuotojas ir susipažįstantis su bylos medžiaga asmuo. Jeigu asmuo atsisako pasirašyti, tai nurodoma akte.

20. Teismo darbuotojas šias taisykles pažeidusiems asmenims gali neleisti tęsti susipažinimo su bylos medžiaga.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:

Nr. 1R-321, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29448

 

21. Asmenų prašymai susipažinti su teismuose išnagrinėtos bylos medžiaga saugomi teismo dokumentacijos plane nurodytoje byloje.

 

_________________


Susipažinimo su teismuose išnagrinėtų bylų

medžiaga taisyklių

1 priedas

 

(Prašymo leisti susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga rekomendacinė forma)

 

________________________

(asmens vardas ir pavardė)

 

__________________________________________________________________________

(asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, išdavimo data, numeris, asmens kodas,

__________________________________________________________________________

adresas, tel. nr., el. pašto adresas)

 

_______________ teismui

(teismo pavadinimas)

(Rezoliucija apie susipažinimo su bylos medžiaga laiką arba apie atsisakymą pateikti bylos medžiagą susipažinti, galimybę daryti medžiagos kopijas, fotografuoti ar kitaip fiksuoti)

 

PRAŠYMAS

 

__________________

(data)

 

Prašau leisti susipažinti su ____________________________________________  išnagrinėtos

(teismo pavadinimas)

bylos Nr. ___________________________________________________________  medžiaga.

 

Susipažinimo tikslas __________________________________________________________ .

 

Pageidaujama susipažinimo su byla data ir laikas ____________________________________ .

 

____________

(parašas)

_____________________

(vardo raidė, pavardė)

 

Susipažinimo su teismuose išnagrinėtų bylų medžiaga taisyklėmis susipažinau. Susipažindamas (-a) su išnagrinėtos bylos medžiaga ir susipažinęs (-usi) su ja įsipareigoju laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų ir gerbti asmenų teisę į privatų gyvenimą.

 

________________

(parašas)

________________

(data)

 

_________________

 

Susipažinimo su teismuose išnagrinėtų bylų medžiaga

taisyklių

2 priedas

 

(Išduodamų bylų registro forma)

 

__________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

IŠDUODAMŲ BYLŲ

REGISTRAS _________________

(identifikavimo žymuo)

 

Eil. Nr.

Data

Bylos numeris (bylos tomų numeriai)

Bylos (bylos tomų) lapų skaičius

Bylos išdavimo data, laikas

Bylą išdavusio darbuotojo parašas

Bylą gavusio asmens vardas, pavardė, parašas

Bylos grąžinimo data, laikas

Bylą priėmusio darbuotojo parašas

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________

(registrą užpildžiusio darbuotojo pareigų pavadinimas)

____________

(parašas)

__________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Įsakymas

Nr. 1R-321, 2016-12-23, paskelbta TAR 2016-12-23, i. k. 2016-29448

Dėl teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1R-308 „Dėl Susipažinimo su teismuose išnagrinėtų bylų medžiaga taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo