Įsakymas netenka galios 2020-03-20:

Lietuvos transporto saugos administracija, Įsakymas

Nr. 2BE-99, 2020-03-19, paskelbta TAR 2020-03-19, i. k. 2020-05745

Dėl Europos Sąjungos aviacijos saugumo tikrintojo statuso suteikimo ir statuso galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2016-03-10 iki 2020-03-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 33-1633, i. k. 1132217ISAK0004R-80

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL ES AVIACIJOS SAUGUMO TVIRTINTOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. kovo 22 d. Nr. 4R-80

Vilnius

 

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 4R-41, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04875

 

Vykdydamas Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos, patvirtintos 2010 m. lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1613-7 „Dėl nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“, 5.1.19 p. ir įgyvendindamas 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1998/2015, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės (OL 2015 L 299, p. 1), priedo 11.6.3.1 punkto nuostatas,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 4R-41, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04875

 

t v i r t i n u ES aviacijos saugumo tikrintojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

Pastraipos pakeitimai:

Nr. 4R-41, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04875

 

 

 

 

Direktorius                                                                                       Kęstutis Auryla


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus

2013 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 4R-80

 

ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. ES aviacijos saugumo tikrintojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos, patvirtintos 2010 m. lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“, 5.1.19 punktu ir 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1998/2015, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1998/2015), priedo 11.6.3 ir 11.6.4 punktų nuostatomis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-41, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04875

 

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys atitinka 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL 2008 L 97, p. 72) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 18/2010 (OL 2010 L 7, p. 3), ir Reglamente (ES) Nr. 1998/2015 vartojamas sąvokas ir jų apibrėžtis.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-41, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04875

 

3. Tvarkos aprašas nustato ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo išdavimo, galiojimo ir panaikinimo sąlygas bei tvarką.

4. ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimas (1 priedas) išduodamas fiziniams asmenims, kurie atitinka šiame tvarkos apraše nustatytus reikalavimus. Juridiniams asmenims pažymėjimas išduodamas, jei juose yra įdarbintas fizinis asmuo, atitinkantis šiame tvarkos apraše nustatytus reikalavimus.

 

II. REIKALAVIMAI FIZINIAMS ASMENIMS, SIEKIANTIEMS GAUTI ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimĄ

 

5. ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimas (toliau – pažymėjimas) išduodamas, jei fizinis asmuo:

5.1. turi aukštąjį ar jam prilygintiną išsilavinimą;

5.2. moka anglų kalbą ne mažesniu nei B2 lygiu;

5.3. gerai girdi ir mato, nepriklausomai nuo to, ar tam reikalingi kontaktiniai lęšiai, akiniai, klausos aparatai ar kitos priemonės;

5.4. atitinka nepriekaištingos reputacijos kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 66 straipsnio 6 dalyje (Žin., 2000, Nr. 94-2918; 2012, Nr. 151-7721);

5.5. yra nepriklausomas nuo tvirtinamo sektoriaus subjektų, t. y. ES aviacijos saugumo tvirtintojas nedirba tvirtinamose įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant jų nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, ir negauna už šį darbą užmokesčio ar kitokio atlyginimo, taip pat tų įmonių, įstaigų organizacijų atžvilgiu neturi valdingų įgaliojimų (nėra šių juridinių asmenų valdymo organų narys, neturi jo įstatinio kapitalo dalies ar turtinio įnašo jame arba nekontroliuoja, neprižiūri jų veiklos) arba neturi galimybės priimti kokius nors kitus įpareigojančius sprendimus dėl tvirtinamos įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos;

5.6. turi bent 3 metus aviacijos saugumo kokybės kontrolės vykdymo patirties;

5.7. yra baigęs Europos Sąjungoje pripažįstamus aviacijos saugumo mokymus, skirtus ES aviacijos saugumo tvirtintojams, arba Nacionalinėje civilinės aviacijos saugumo mokymo programos (toliau – NCSAMP), patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3-193 (Žin., 2009, Nr. 56-2218; 2012, Nr. 48-2347), 2 priedo III ir IV dalyse numatytus mokymus ir turi kokybės kontrolės auditoriaus kvalifikaciją;

5.8. yra išklausęs kursus apie viešųjų ir privačių interesų derinimą.

 

III. pažymėjimų išdavimas, GALIOJIMAS ir jų galiojimo panaikinimas

 

6. Pažymėjimus išduoda Civilinės aviacijos administracija (toliau – CAA).

7. Asmuo, kuris nori būti paskirtas ES aviacijos saugumo tvirtintoju, CAA turi pateikti:

7.1. pasirašytą prašymą paskirti ES aviacijos saugumo tvirtintoju;

7.2. užpildytą anketą (2 priedas), kurioje nurodomi šie asmens duomenys:

7.2.1. vardas, pavardė ir nuotrauka (3 cm x 4 cm);

7.2.2. gyvenamosios vietos adresas ir telefono numeris;

7.2.3. išsilavinimas;

7.2.4. baigti mokymai, susiję su aviacijos saugumu;

7.2.5. pastarųjų penkerių metų duomenys apie darbą, išsilavinimą ir pertraukas (pertrauka – tai išsilavinimo ar darbo dokumentuose nurodyta 28 dienų pertrauka, kai asmuo per pastaruosius penkerius metus niekur nedirbo ir (arba) nesimokė). Esant tokioms pertraukoms, asmuo pateikia laisvos formos paaiškinimą, kokia veikla užsiėmė tuo metu;

7.3. įgyto aukštojo mokslo ar jam prilyginamo išsilavinimo diplomo arba atitinkamo dokumento kopiją;

7.4. fizinio asmens ar mokymo įstaigos, kurie būtų Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu įtraukti į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų ar fizinių asmenų sąrašą ir kurių mokymo programoje būtų numatytas anglų kalbos mokymas, išduotą patvirtinimą, kad asmuo moka anglų kalbą ne mažesniu nei B2 lygiu. Dokumento išdavimo data turi būti ne ankstesnė kaip 5 metai iki dokumentų pateikimo CAA;

7.5. asmens nepriekaištingą reputaciją patvirtinančius dokumentus:

7.5.1. patvirtinimą iš Informacijos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, kad asmuo:

7.5.1.1. nebuvo nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas;

7.5.1.2. nebuvo nuteistas už nesunkų ar apysunkį, tyčinį ar neatsargų nusikaltimą ir teistumas nėra išnykęs arba teistumas nepanaikintas;

7.5.1.3 nebuvo nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą arba jau yra atlikęs paskirtą bausmę (išskyrus atvejus, kai asmuo buvo atleistas nuo bausmės atlikimo);

Papildyta punktu:

Nr. 4R-58, 2014-04-14, paskelbta TAR 2014-04-15, i. k. 2014-04456

 

7.5.2. patvirtinimą iš Priklausomybės ligų centro arba sveikatos priežiūros centro (pagal gyvenamąją vietą), kad asmuo nepiktnaudžiauja psichiką veikiančiomis medžiagomis;

7.5.3. Neteko galios nuo 2014-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 4R-58, 2014-04-14, paskelbta TAR 2014-04-15, i. k. 2014-04456

 

7.5.4. Neteko galios nuo 2014-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 4R-58, 2014-04-14, paskelbta TAR 2014-04-15, i. k. 2014-04456

 

7.5.5. Neteko galios nuo 2014-05-01

Punkto naikinimas:

Nr. 4R-58, 2014-04-14, paskelbta TAR 2014-04-15, i. k. 2014-04456

 

7.6. dokumentus (darbo sutarčių kopijas, pareigybės aprašymą ar kt.), įrodančius, kad asmuo turi bent 3 metus vadovaujamo darbo aviacijos saugumo srityje patirties arba bent 3 metus aviacijos saugumo kokybės kontrolės vykdymo patirties;

7.7. pažymėjimo ar kito lygiaverčio dokumento, įrodančio, kad asmuo yra baigęs ES pripažįstamus aviacijos saugumo mokymus, skirtus ES aviacijos saugumo tvirtintojams, arba NCASMP 2 priedo III ir IV dalyse numatytus mokymus ir kokybės kontrolės auditoriaus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

7.8. fizinio asmens ar mokymo įstaigos, kurie būtų Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu įtraukti į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų ar fizinių asmenų sąrašą ir kurių mokymo programoje būtų numatytas mokymas apie viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, išduotą patvirtinimą, kad asmuo yra išklausęs tokius mokymus;

7.9. pasirašytą ES aviacijos saugumo tikrintojo nepriklausomumo deklaraciją, pateiktą Reglamento (ES) Nr. 1998/2015 priedo 11–A priedėlyje.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-41, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04875

 

8. Jeigu asmuo per pastaruosius penkerius metus gyveno šešis mėnesius arba ilgiau užsienio valstybėje, jis turi pateikti duomenis ir iš šios valstybės atitinkamos institucijos apie savo pastarųjų penkerių metų teistumą (neteistumą).

9. Asmuo parašu turi patvirtinti, kad anketoje pateikiama informacija yra išsami ir tiksli, bei asmuo sutinka, kad duomenims patikrinti asmeninė ir profesinė informacija apie asmenį gali būti renkama iš ankstesnių darbdavių, švietimo įstaigų, valstybės institucijų ir kitų asmens nurodytų asmenų, ir turi patvirtinti, kad yra informuotas apie atsakomybę, kuri jam kiltų, jeigu paaiškėtų, kad jo pateikta informacija buvo klaidinga ar ne visa.

10. CAA, gavusi šio tvarkos aprašo 3 punkte nurodytus dokumentus, patikrina, ar pateikti visi būtini dokumentai, ar juose yra visa būtina informacija ir ar per paskutinius vienus metus nebuvo baustas administracine tvarka už aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimus.

11. CAA dokumentų patikrinimo metu nustačiusi, kad dokumentai ir duomenys pateikti netinkamai arba pateikti ne visi, raštu per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos informuoja asmenį apie nustatytus trūkumus ir nurodo terminą nustatytiems trūkumams ištaisyti. Jei per nustatytą terminą trūkumai neištaisomi, prašymas toliau nenagrinėjamas.

12. CAA dokumentų patikrinimo metu nustačiusi, kad pateikti visi dokumentai ir duomenys atitinka šiame tvarkos apraše nustatytus reikalavimus bei yra visos apimties, per 30 kalendorinių dienų nuo visų reikalaujamų dokumentų pateikimo datos paskiria teorijos egzamino datą bei apie tai informuoja kandidatą.

13. Teorijos egzamino metu tikrinama, ar kandidatas išmano ES teisės aktų, reglamentuojančių ES aviacijos saugumo tvirtinimą, reikalavimus.

14. Egzamino metu asmuo turi surinkti ne mažiau kaip 80 proc. galimų surinkti balų, kitu atveju egzaminas laikomas neišlaikytu.

15. Neišlaikęs egzamino, asmuo po pirmą kartą laikyto egzamino pakartotinai egzaminą gali laikyti dar kartą ne anksčiau kaip po 14 dienų.

16. Asmenį, pakartotinai neišlaikiusį egzamino, CAA raštu informuoja, kad jis negali būti paskirtas aviacijos saugumo tvirtintoju, bei pasiūlo atnaujinti žinias šios tvarkos 5.7 punkte nurodytuose mokymuose.

17. Pakartotinai teikdamas dokumentus būti patvirtintu ES aviacijos saugumo tvirtintoju asmuo turi kartu pateikti įrodymus, kad po 2 kartus neišlaikytų egzaminų pakartotinai išklausė šio tvarkos aprašo 5.7 punkte nurodytus mokymus.

18. Po neišlaikytų egzaminų pakartotinai teikiant dokumentus būti patvirtintu ES aviacijos saugumo tvirtintoju, būtina pateikti visus 7 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus 7.3 ir 7.4 punktuose nustatytų reikalavimų atitikimą pagrindžiančius dokumentus; jei asmens pateikti jo nepriekaištingą reputaciją patvirtinantys dokumentai yra išduoti ne anksčiau kaip prieš 5 metus nuo pakartotinio dokumentų teikimo dienos, tokių dokumentų iš naujo teikti nebūtina.

19. Išlaikęs egzaminą, asmuo sumoka Vyriausybės nustatytą rinkliavą už pažymėjimo išdavimą.

20. CAA įsitikinusi, kad rinkliava už ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo išdavimą arba pratęsimą yra sumokėta, per 7 dienas asmeniui išduoda pažymėjimą, galiojantį 5 metus nuo išdavimo dienos.

21. Pažymėjimo išdavimo dieną informaciją apie ES aviacijos saugumo tvirtintoją CAA paskelbia savo internetiniame puslapyje bei duomenis apie jį įrašo į Europos Sąjungos reguliuojamų subjektų ir žinomų siuntėjų duomenų bazę.

22. CAA panaikina pažymėjimą:

22.1. jei asmuo, likus mažiau nei 10 darbo dienų iki sueis 5 metų terminas, kai turi būti pateikiami nauji jo nepriekaištingą reputaciją patvirtinantys dokumentai, tokių dokumentų nepateikia CAA;

22.2. jei šio tvarkos aprašo 5.7 punkte numatytų mokymų neišklauso bent kas 3 metus ir tai patvirtinančių dokumentų nepateikia CAA;

22.3. nebeatitinka kriterijų, nustatytų šio tvarkos aprašo 5 punkte;

22.4. vykdydamas savo funkcijas pažeidžia Reglamento (ES) Nr. 1998/2015 priedo 11.6.3.5 b punkto nuostatas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 4R-41, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04875

 

23. Jei CAA panaikina pažymėjimą dėl to, kad asmuo, vykdydamas savo funkcijas, pažeidė šio tvarkos aprašo 22.4 punkto nuostatas, asmeniui negali būti išduodamas pažymėjimas tol, kol nuo jo pažymėjimo galiojimo panaikinimo nepraėjo vieni metai.

24. Pasibaigus pažymėjimo galiojimui arba CAA panaikinus pažymėjimo galiojimą, informacija apie jo turėtoją CAA internetiniame puslapyje bei ES reguliuojamų subjektų ir žinomų siuntėjų duomenų bazėje panaikinama tą pačią dieną.

25. Asmuo, siekiantis gauti naują pažymėjimą, CAA pateikia visus šio tvarkos aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus.

 

IV. Baigiamosios nuostatos

 

26. Pažymėjimų apskaitą vykdo CAA Aviacijos saugumo skyrius.

27. CAA sprendimai, priimti šiame tvarkos apraše nustatytais atvejais, gali būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________


 

ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo

išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

 

ES AVIACIJOS SAUGUMO Tvirtintojo

PAŽYMĖJIMAS

 

___________ Nr. _______

(data)              

 

Vilnius

 

Pažymima, kad ________________________________________________________

(asmens vardas, pavardė ir asmens kodas / įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

 

gali atlikti 2010 m. kovo 4 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 185/2010, kuriuo nustatomos išsamios priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti, numatytą ES aviacijos saugumo tvirtinimą.

 

Pažymėjimas galioja iki __________

 

 

Direktorius

 

_____________

(parašas)

 

__________

(vardas irvardė)

(A. V.)

 

_________________


 

ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo

išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(ES aviacijos saugumo tvirtintojo anketos forma)

 

 

 

 

 

Asmens nuotrauka

(vardas)

(pavardė)

(asmens kodas)

Asmens dokumentas (tapatybės kortelė, pasas, kt.):

 

Dok. Nr.:

 

 

 

 

(gatvė, namo Nr. )

(miestas)

(telefonas)

Išsilavinimas:

 

Aviacijos saugumo mokymai:

 

Data (metai, mėnuo)

Vieta

Mokymo įstaiga/ instruktorius

Kursų pavadinimas

Trukmė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastarųjų 5 m. mokymosi įstaigos, ankstesnės darbovietės bei ilgesnės nei 28 d. pertraukos, kai asmuo nedirbo ir nesimokė (esant tokių pertraukų, asmuo turi papildomai pateikti paaiškinimą raštu, ką tuo metu veikė):

Periodas (metai, mėnuo –  metai, mėnuo)

Darbovietė

Pareigos

Darbdavio kontaktiniai duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgesni nei 6 mėn. periodai gyvenant užsienyje:

 

 

 

Periodas (metai, mėnuo – metai, mėnuo)

Šalis

Patvirtinu, kad anketoje pateikiama informacija yra išsami ir tiksli, bei sutinku, kad duomenims patikrinti asmeninė ir profesinė informacija apie mane gali būti renkama iš ankstesnių darbdavių, švietimo įstaigų, valstybės institucijų ir kitų mano nurodytų asmenų, bei patvirtinu, kad esu informuotas apie atsakomybę, kuri man kiltų, jeigu paaiškėtų, kad mano pateikta informacija buvo klaidinga ar ne visa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(asmens vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

 

(anketos užpildymo data ir vieta)

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-58, 2014-04-14, paskelbta TAR 2014-04-15, i. k. 2014-04456

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 4R-80 „Dėl ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Civilinės aviacijos administracija, Įsakymas

Nr. 4R-41, 2016-03-09, paskelbta TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04875

Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 4R-80 „Dėl ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo