Suvestinė redakcija nuo 2020-08-01

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 54-1856, i. k. 1051100NUTA00000468

 

Nauja redakcija nuo 2019-04-25:

Nr. 364, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-24, i. k. 2019-06660

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ASMENŲ (ŠEIMOS) TURTO IR ASMENS PAJAMŲ LYGIŲ ANTRINEI TEISINEI PAGALBAI GAUTI NUSTATYMO

 

2005 m. balandžio 27 d. Nr. 468

Vilnius

 

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 839, 2020-07-29, paskelbta TAR 2020-07-31, i. k. 2020-16722

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 6 straipsnio 1 punktu, 11 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti šiuos asmenų (šeimos) turto ir asmens pajamų lygius antrinei teisinei pagalbai pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą gauti:

1.1. pirmasis lygis, – kai asmens (šeimos) turto vertė neviršija turto vertės normatyvo, nustatyto bendrai gyvenantiems asmenims (vieniems gyvenantiems asmenims) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 16 straipsnį, dydžio ir asmens metinės pajamos neviršija 37,68 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP), pridedant po 14,13 VRP kiekvienam jo išlaikytiniui, dydžio;

1.2. antrasis lygis, – kai asmens (šeimos) turto vertė neviršija 1,5 turto vertės normatyvo, nustatyto bendrai gyvenantiems asmenims (vieniems gyvenantiems asmenims) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 16 straipsnį, dydžio ir asmens metinės pajamos neviršija 56,52 VRP, pridedant po 20,74 VRP kiekvienam jo išlaikytiniui, dydžio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 839, 2020-07-29, paskelbta TAR 2020-07-31, i. k. 2020-16722

 

2. Nustatyti, kad šiame nutarime:

2.1. bendrai gyvenančiais asmenimis yra laikomi sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir kartu gyvenantys bei jo išlaikomi jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Prie bendrai gyvenančių asmenų taip pat priskiriami šio nutarimo 2.3.2 ir 2.3.3 papunkčiuose nurodyti asmenys;

2.2. vienu gyvenančiu asmeniu yra laikomas vienas gyvenantis, vyresnis kaip 18 metų asmuo arba veiksniu pripažintas nepilnametis, kuris yra nesusituokęs (įskaitant santuoką nutraukusius asmenis), taip pat susituokęs, tačiau teismo sprendimu gyvenantis skyrium, neturintis vaikų (įvaikių) arba jų turintis, tačiau teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium ar dėl santuokos nutraukimo vaikai (įvaikiai) yra likę gyventi su kitu sutuoktiniu.

2.3. išlaikytiniais laikomi:

2.3.1. bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi vaikai (įvaikiai) iki 18 metų;

2.3.2. nedirbantys nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys vaikai (įvaikiai) nuo 18 iki 24 metų: besimokantys mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) ar formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, studijuojantys aukštojoje mokykloje nuolatine arba dienine studijų forma, taip pat asmenys nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;

2.3.3. bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi kiti asmenys.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS

PAVADUOJANTIS MINISTRĄ PIRMININKĄ                                   ZIGMANTAS BALČYTIS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 470, 2006-05-25, Žin., 2006, Nr. 61-2181 (2006-05-31), i. k. 1061100NUTA00000470

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 "Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 186, 2007-02-07, Žin., 2007, Nr. 22-836 (2007-02-20), i. k. 1071100NUTA00000186

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 "Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 605, 2008-06-11, Žin., 2008, Nr. 73-2833 (2008-06-27), i. k. 1081100NUTA00000605

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 "Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 707, 2009-07-08, Žin., 2009, Nr. 84-3515 (2009-07-16), i. k. 1091100NUTA00000707

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 "Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1717, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 142-7301 (2010-12-04), i. k. 1101100NUTA00001717

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 707 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 "Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo" pakeitimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1447, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 154-7275 (2011-12-17), i. k. 1111100NUTA00001447

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 707 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 "Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo" pakeitimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 172, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 22-1010 (2012-02-18), i. k. 1121100NUTA00000172

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 707 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 "Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo" pakeitimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1481, 2012-12-05, Žin., 2012, Nr. 143-7395 (2012-12-11), i. k. 1121100NUTA00001481

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 707 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 "Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo" pakeitimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1503, 2014-12-23, paskelbta TAR 2014-12-30, i. k. 2014-21089

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 707 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 „Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 364, 2019-04-17, paskelbta TAR 2019-04-24, i. k. 2019-06660

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 „Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 839, 2020-07-29, paskelbta TAR 2020-07-31, i. k. 2020-16722

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 „Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo“ pakeitimo