Suvestinė redakcija nuo 2012-12-12 iki 2014-12-31

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2005, Nr. 54-1856, i. k. 1051100NUTA00000468

 

Nauja redakcija nuo 2006-06-01:

Nr. 470, 2006-05-25, Žin. 2006, Nr. 61-2181 (2006-05-31), i. k. 1061100NUTA00000470

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ASMENŲ TURTO IR PAJAMŲ LYGIŲ ANTRINEI TEISINEI PAGALBAI GAUTI NUSTATYMO

 

2005 m. balandžio 27 d. Nr. 468

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 30-827; 2005, Nr. 18-572) 11 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 14 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti šiuos asmenų turto ir pajamų lygius antrinei teisinei pagalbai pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą gauti:

1.1. pirmasis lygis – kai asmens turto vertė neviršija turto vertės normatyvo, nustatyto bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2011, Nr. 155-7353) 16 straipsnį, dydžio ir jo metinės pajamos neviršija 8 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų minimalių mėnesinių algų (toliau vadinama – MMA), pridedant po 3 MMA kiekvienam jo išlaikytiniui, dydžio;

Punkto pakeitimai:

Nr. 186, 2007-02-07, Žin., 2007, Nr. 22-836 (2007-02-20), i. k. 1071100NUTA00000186

Nr. 605, 2008-06-11, Žin., 2008, Nr. 73-2833 (2008-06-27), i. k. 1081100NUTA00000605

Nr. 707, 2009-07-08, Žin., 2009, Nr. 84-3515 (2009-07-16), i. k. 1091100NUTA00000707

Nr. 172, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 22-1010 (2012-02-18), i. k. 1121100NUTA00000172

 

1.2. antrasis lygis – kai asmens turto vertė neviršija 1,5 turto vertės normatyvo, nustatyto bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 16 straipsnį, dydžio ir jo metinės pajamos neviršija 12 MMA, pridedant po 4,5 MMA kiekvienam jo išlaikytiniui, dydžio.

Punkto pakeitimai:

Nr. 186, 2007-02-07, Žin., 2007, Nr. 22-836 (2007-02-20), i. k. 1071100NUTA00000186

Nr. 605, 2008-06-11, Žin., 2008, Nr. 73-2833 (2008-06-27), i. k. 1081100NUTA00000605

Nr. 707, 2009-07-08, Žin., 2009, Nr. 84-3515 (2009-07-16), i. k. 1091100NUTA00000707

Nr. 172, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 22-1010 (2012-02-18), i. k. 1121100NUTA00000172

 

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1 punkte nurodytais išlaikytiniais laikomi:

2.1. bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi vaikai (įvaikiai) iki 18 metų;

2.2. nedirbantys nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys vaikai (įvaikiai) nuo 18 iki 24 metų: besimokantys dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose, taip pat asmenys nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;

2.3. bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi kiti asmenys.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS

PAVADUOJANTIS MINISTRĄ PIRMININKĄ                                   ZIGMANTAS BALČYTIS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 470, 2006-05-25, Žin., 2006, Nr. 61-2181 (2006-05-31), i. k. 1061100NUTA00000470

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 "Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 186, 2007-02-07, Žin., 2007, Nr. 22-836 (2007-02-20), i. k. 1071100NUTA00000186

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 "Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 605, 2008-06-11, Žin., 2008, Nr. 73-2833 (2008-06-27), i. k. 1081100NUTA00000605

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 "Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 707, 2009-07-08, Žin., 2009, Nr. 84-3515 (2009-07-16), i. k. 1091100NUTA00000707

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 "Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1717, 2010-12-01, Žin., 2010, Nr. 142-7301 (2010-12-04), i. k. 1101100NUTA00001717

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 707 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 "Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo" pakeitimo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1447, 2011-12-14, Žin., 2011, Nr. 154-7275 (2011-12-17), i. k. 1111100NUTA00001447

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 707 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 "Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo" pakeitimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 172, 2012-02-07, Žin., 2012, Nr. 22-1010 (2012-02-18), i. k. 1121100NUTA00000172

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 707 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 "Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo" pakeitimo" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1481, 2012-12-05, Žin., 2012, Nr. 143-7395 (2012-12-11), i. k. 1121100NUTA00001481

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 707 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 "Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo" pakeitimo" pakeitimo