Suvestinė redakcija nuo 2017-11-22 iki 2018-04-30

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1994, Nr. 90-1756, i. k. 0942250ISAK00000373

 

Nauja redakcija nuo 2012-07-06:

Nr. V-646, 2012-06-29, Žin. 2012, Nr. 79-4114 (2012-07-05), i. k. 1122250ISAK000V-646

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

1994 m. lapkričio 8 d. Nr. 373

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099; 2000, Nr. 92-2876; 2004, Nr. 171-6309) 11 straipsnio 2 dalies 2 punktą:

1. Tvirtinu Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašą (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                          JURGIS BRĖDIKIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

1994 m. lapkričio 8 d.  įsakymu Nr. 373

(Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2014 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. V-1169

redakcija)

 

 

 

MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

IR  JŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

I SKYRIUS

VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS EKSPERTIZĖ

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Kaina eurais

1.

Pramoninių prekių, vartojimo gaminių receptūrų technologinių reglamentų, valgiaraščių ir (ar) patiekalų receptūrų  ekspertizė

18,83

2.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

3.

Importuojamos (įvežamos) ar  Lietuvoje gaminamos prekės ir (ar) maisto produkto nekenksmingumo ir (ar) higieninė ekspertizė pagal gamintojo, pardavėjo pateiktus dokumentus

11,58

 

II SKYRIUS

MĖGINIŲ PAĖMIMAS

 

4.

Dirvožemio, vandens mėginio paėmimas iš gręžinio, šulinio, vandentiekio, baseino,  atviro telkinio ir kt.

2,49

5.

Klinikinės medžiagos paėmimas mikrobiologiniam tyrimui atlikti

1,25

6.

Kraujo mėginio paėmimas iš venos laboratoriniam tyrimui atlikti

2,03

7.

Kraujo mėginio paėmimas iš piršto laboratoriniam tyrimui atlikti

1,01

8.

Maisto žaliavos, maisto produktų mėginio paėmimas laboratoriniam tyrimui

1,13

9.

Nuoplovų, nuograndų, atspaudų mėginių paėmimas nuo aplinkos paviršių mikrobiologiniam tyrimui ir parazitologiniam tyrimui

1,65

10.

Patalpų oro mėginio paėmimas sedimentacijos metodu mikrobiologiniam tyrimui

1,45

11.

Patalpų oro mėginio paėmimas instrumentiniu metodu mikrobiologiniam tyrimui

2,09

12.

Oro mėginio paėmimas cheminiam tyrimui

2,43

13.

Laboratorinių tyrimų programos parengimas (1 valanda)

6,23

14.

Konsultacijos laboratorinių tyrimų klausimais (1 valanda)

10,14

15.

Mėginių kvapo koncentracijos laboratoriniams tyrimams paėmimas

35,71

 

 

III SKYRIUS

APLINKOS ORO CHEMINIAI TYRIMAI

 

16.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

17.

Acetono kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

18,13

18.

Acto rūgšties aldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,95

19.

Acto rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,66

20.

Akroleino kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,48

21.

Aliuminio oksido kiekio nustatymas elektroterminės absorbcijos spektrometrijos metodu

29,31

22.

Amilo acetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,78

23.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

24.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

25.

Amoniako kiekio nustatymas fotometrijos metodu

9,91

26.

Aromatinių angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

46,86

27.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

28.

Lakiųjų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

33,60

29.

Nesočiųjų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

17,67

30.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

31.

Sočiųjų angliavandenilių (C1-C10) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

18,48

32.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

33.

Anglies dioksido kiekio nustatymas greituoju metodu

4,60

34.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

35.

Anglies monoksido kiekio nustatymas greituoju metodu

4,46

36.

Anglies tetrachlorido kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

18,74

37.

Azoto oksidų kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,54

38.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

39.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

40.

Benzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,84

41.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

42.

Benzino kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

17,87

43.

Butanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

20,04

44.

Butilacetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,03

45.

Butilcelozolvo kiekio nustatymas fotometrijos metodu

14,94

46.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

47.

Chloro kiekio nustatymas fotometrijos metodu

7,50

48.

Chloroformo kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,35

49.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

50.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

51.

Ciano vandenilio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

13,84

52.

Cikloheksano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,03

53.

Cinko oksido kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

26,15

54.

Dibutilo ftalato kiekio nustatymas fotometrijos metodu

14,22

55.

Dichloretano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,67

56.

Dietilo eterio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,95

57.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

58.

Dioktilo ftalato kiekio nustatymas fotometrijos metodu

16,86

59.

Druskos rūgšties (chloro vandenilio) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,54

60.

Dulkių kiekio nustatymas gravimetrijos metodu

7,01

61.

Etanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

20,19

62.

Etilacetato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,32

63.

Etilbenzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,75

64.

Etilcelozolvo kiekio nustatymas fotometrijos metodu

13,29

65.

Merkaptanų kiekio nustatymas fotometrijos metodu

13,61

66.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

67.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

68.

Fenolio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,57

69.

Formaldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,16

70.

Fosforo rūgšties anhidrido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,95

71.

Fosforo rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu

13,15

72.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

73.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

74.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

75.

Geležies oksido kiekio nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

26,15

76.

Gliutaro aldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

13,00

77.

Gyvsidabrio kiekio nustatymas greituoju metodu

6,66

78.

Heksano kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,17

79.

Hidrochinono kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,31

80.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

81.

Izopropanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,32

82.

m,o,p-ksilenų kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

21,00

83.

Mangano kiekio nustatymas fotometrijos metodu

14,19

84.

Metalo kiekio (geležies, vario, cinko) nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

26,15

85.

Metalo kiekio (nikelio, chromo, mangano, arseno, kobalto, švino, kadmio) nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

29,31

86.

Metanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

18,77

87.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

88.

Metileno chlorido kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,69

89.

Metilmetakrilato kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,52

90.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

91.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

92.

Natrio chlorido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

13,53

93.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

94.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

95.

Ozono kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,34

96.

Perchloretileno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,78

97.

Pesticidų kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

34,09

98.

Pramonės dirbinių tyrimo sąlygų modeliavimas

11,70

99.

Propanolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,67

100.

Sieros dioksido kiekio nustatymas fotometrijos  metodu

11,73

101.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

102.

Sieros rūgšties kieko nustatymas fotometrijos metodu

10,80

103.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

104.

Sieros vandenilio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,57

105.

Skruzdžių rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu

9,88

106.

Stireno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,90

107.

Suodžių kiekio vizualinis nustatymas

5,91

108.

Suvirinimo aerozolių kiekio nustatymas gravimetrijos metodu

7,04

109.

Šarmų kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,05

110.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

111.

Tepalo rūko kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,86

112.

Tetrahidrofurano kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,02

113.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

114.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

115.

Tolueno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,46

116.

Trichloretileno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

19,55

117.

Vandenilio fluorido kiekio nustatymas potenciometrijos metodu

12,80

118.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

119.

Vaitspirito kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

18,91

120.

Žibalo kiekio nustatymas emulsiniu metodu

8,57

121.

Alavo nustatymas ore fotometrijos metodu

11,64

122.

p-Fenilendiamino nustatymas ore fotometrijos metodu

11,80

123.

Natrio nitrito nustatymas ore fotometrijos metodu 

13,22

124.

Naftaleno nustatymas ore fotometrijos metodu

8,91

125.

Karbamido nustatymas ore fotometrijos metodu

11,83

126.

Etilenglikolio nustatymas ore fotometrijos metodu

13,44

127.

Epichlorhidrino nustatymas ore fotometrijos metodu

15,02

128.

Cikloheksanono nustatymas ore fotometrijos metodu

11,72

129.

Boro rūgšties / boro rūgšties anhidrido nustatymas ore fotometrijos metodu

12,37

130.

Benzaldehido nustatymas ore fotometrijos metodu

10,48

131.

Azoto rūgšties nustatymas ore fotometrijos metodu

9,99

132.

Vandenilio peroksido nustatymas ore fotometrijos metodu

11,85

133.

Aromatinių aminų ir izocianatų kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu   

12,51

134.

Ftalatų kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu  

12,34

135.

Piridino kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu  

17,20

136.

Akrilo nitrilo kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu

15,78

137.

Terpentino kiekio nustatymas ore fotometrijos metodu  

16,07

138.

Asbesto ir kitų neorganinių plaušelių kiekio nustatymas ore fazinės kontrastinės mikroskopijos metodu

45,76

1381.

Kvapo koncentracijos nustatymas dinaminės olfaktometrijos metodu

193,70

 

IV SKYRIUS

VANDENS IR DIRVOŽEMIO CHEMINIAI TYRIMAI

 

139.

Aliuminio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

11,30

140.

Amonio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

6,23

141.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

142.

Suminio kietumo (suminio kalcio ir magnio kiekio) nustatymas titrimetrijos metodu

6,46

143.

Benzeno kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

28,41

144.

Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių kiekio nustatymas dirvožemyje ir atliekose dujų chromatografijos metodu

65,71

145.

Benzpireno kiekio nustatymas vandenyje skysčių chromatografijos metodu

61,49

146.

Bichromatinės oksidacijos (ChDScr) nustatymas titrimetrijos metodu

11,64

147.

Biocheminio deguonies suvartojimo (BDSn) nustatymas elektrometrijos metodu

10,05

148.

Boro / borato kiekio nustatymas fotometrijos metodu

14,02

149.

Chlorido kiekio nustatymas titrimetrijos metodu

5,82

150.

Chloro (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

7,91

151.

Chloro (laisvojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

7,94

152.

Chloro (laisvojo) kiekio nustatymas titrimetrijos metodu

6,52

153.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

154.

Chromo (šešiavalenčio) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

11,12

155.

Cianido (bendrojo) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

21,34

156.

Deguonies soties nustatymas elektrometrijos metodu

5,16

157.

Drumstumo nustatymas turbidimetrijos metodu

4,40

158.

Fenolio kiekio nustatymas fotometrijos metodu

15,84

159.

Fluorido kiekio nustatymas potenciometrijos metodu

13,44

160.

Formaldehido kiekio nustatymas fotometrijos metodu

12,80

161.

Fosfato / hidrofosfato kiekio nustatymas fotometrijos metodu

7,96

162.

Geležies (bendrosios) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

10,22

163.

Haloformų sumos / lakiųjų halogenintų angliavandenilių kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

30,76

164.

Kalcio kiekio nustatymas titrimetrijos metodu

5,39

165.

Kvapo slenksčio nustatymas jusliniu metodu

2,90

166.

Magnio, kalcio ir suminio kietumo nustatymas titrimetrijos metodu

12,14

167.

Mangano kiekio nustatymas fotometrijos metodu

9,64

168.

Metalo kiekio (vario, natrio, kalio, kalcio, magnio, cinko) nustatymas vandenyje atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

21,46

169.

Metalo kiekio (aliuminio, arseno, kadmio, chromo, mangano, nikelio, stroncio, švino, stibio, seleno, sidabro, kobalto, vanadžio, bario) nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

25,25

170.

Metalo kiekio (gyvsidabrio)  nustatymas šaltų garų atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

25,63

171.

Metalo kiekio (natrio, kalio, kalcio, magnio, vario, cinko, geležies) nustatymas dirvožemyje atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

26,59

172.

Metalo kiekio (nikelio, chromo, švino, kadmio, kobalto) nustatymas dirvožemyje elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

29,34

173.

Metalo kiekio (gyvsidabrio) nustatymas dirvožemyje šaltų garų atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

27,46

174.

Metalo kiekio (vario, natrio, kalio, kalcio, magnio, cinko) nustatymas nuotekose atominės absorbcijos spektrometrijos metodu mineralizuojant mėginį

24,82

175.

Metalo kiekio (aliuminio, arseno, kadmio, chromo, mangano, nikelio, stroncio, švino, stibio, seleno, sidabro, kobalto, vanadžio, bario) nustatymas nuotekose elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu mineralizuojant mėginį

28,35

176.

Naftos produktų (angliavandenilinio rodiklio) kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

55,93

177.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

178.

Nitrato kiekio nustatymas vandenyje fotometrijos metodu

6,84

179.

Nitrito kiekio nustatymas vandenyje fotometrijos metodu

5,68

180.

Paviršiaus aktyviųjų medžiagų kiekio nustatymas fotometrijos metodu

14,31

181.

Pentachlorfenolio kiekio nustatymas dujų chromatografijos metodu

43,73

182.

Permanganato indekso (skaičiaus) nustatymas titrimetrijos metodu

8,20

183.

Pesticidų (fosforo organinių junginių) nustatymas dujų chromatografijos metodu

55,23

184.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

185.

Pesticidų (chloro organinių junginių) nustatymas dujų chromatografijos metodu

44,20

186.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

187.

pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu

2,95

188.

Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių (benzo(b)fluorantenas, benzo(k)fluorantenas, benzo(g,h,i)perilenas, indeno(1,2,3-cd)pirenas) kiekio nustatymas vandenyje skysčių chromatografijos metodu

80,22

189.

Sausų liekanų nustatymas gravimetrijos metodu

7,12

190.

Savitojo elektrinio laidžio arba elektrinio laidumo nustatymas elektrometrijos metodu

3,56

191.

Skaidrumo nustatymas vizualiniu metodu

2,43

192.

Skonio slenksčio nustatymas jusliniu metodu

3,10

193.

Spalvos nustatymas fotometrijos metodu

7,36

194.

Sulfato kiekio nustatymas turbidimetrijos metodu

9,33

195.

Sulfidų ir sieros vandenilio kiekio nustatymas titrimetrijos metodu

9,35

196.

Suspenduotų / skendinčių medžiagų kiekio nustatymas gravimetrijos metodu

8,80

197.

Šarmingumo (hidrokarbonato ir karbonatato kiekio) nustatymas titrimetrijos metodu

4,46

198.

Temperatūros nustatymas

2,66

199.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

200.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

2001.

Amonio azoto kiekio nustatymas vandenyje

4,89

2002.

Bendrojo azoto kiekio nustatymas vandenyje

7,30

2003.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

2004.

Pesticidų (fosforo / chloro organinių junginių) nustatymas dujų chromatografijos metodu

70,46

2005

Polichlorintų bifenilų nustatymas dirvožemyje

120,38

2006.

Anglies dioksido nustatymas vandenyje

6,45

2007.

Azoto kiekio nustatymas dirvožemyje Kjeldalio metodu

13,22

2008.

Bendrojo fosforo kiekio nustatymas vandenyje fotometrijos metodu

10,74

2009.

Nitrato / nitrito kiekio nustatymas dirvožemyje fotometrijos metodu

11,71

20010.

Silicio (ištirpusio) arba silicio rūgšties kiekio nustatymas fotometrijos metodu

21,31

20011.

Sulfido (ištirpusio) kiekio nustatymas fotometrijos metodu

15,23

20012.

Suminio fosforo kiekio nustatymas dirvožemyje

11,90

 

V SKYRIUS

MAISTO CHEMINIAI TYRIMAI

 

201.

Akytumo nustatymas duonos, pyrago gaminiuose

4,23

202.

Alkoholio (etanolio) nustatymas alkoholiniuose gėrimuose gravimetrijos metodu

7,01

203.

Angliavandenių vertės skaičiavimas

2,98

204.

Askorbo rūgšties (vitamino C) nustatymas titrimetrijos metodu

8,69

205.

Aspartamo ir / arba sacharino nustatymas nealkoholiniuose gėrimuose skysčių chromatografijos metodu

42,57

206.

Azoto nustatymas Kjeldalio metodu

13,03

207.

Baltymų vertės skaičiavimas

3,27

208.

Baltymų nustatymas Kjeldalio metodu

12,63

209.

Benzenkarboksi (benzoinės) rūgšties nustatymas fotometrijos metodu

18,68

210.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

211.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

212.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

213.

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje fotometrijos metodu

8,25

214.

Drėgmės (drėgnio / nuodžiūvio arba sausųjų medžiagų) nustatymas gravimetrijos metodu

6,28

215.

Ekstraktyvių medžiagų nustatymas kavos pupelėse, arbatoje, vaistinėje žaliavoje gravimetrijos metodu

6,95

216.

Energinės vertės skaičiavimas

3,01

217.

Glikozidų nustatymas arbatoje, vaistažolėse fotometrijos metodu

8,98

218.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

219.

Homogeniškumo nustatymas

7,24

220.

Įdaro kiekio nustatymas šaldytuose gaminiuose

5,68

221.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

222.

Juslinių rodiklių įvertinimas jusliniu metodu

4,26

223.

Karoteno (beta) nustatymas aliejuje fotometrijos metodu

4,34

224.

Kenkėjų nustatymas grūduose, miltuose

2,03

225.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

226.

Lūžio rodiklio nustatymas skysčiuose refraktometrijos metodu

2,90

227.

Metalo kiekio (švino, kadmio, chromo, nikelio,  arseno, seleno) nustatymas elektroterminės atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

33,71

228.

Metalo kiekio (geležies, vario, cinko, natrio, magnio, kalcio) nustatymas atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

30,93

229.

Metalo kiekio (gyvsidabrio) nustatymas šaltų garų atominės absorbcijos spektrometrijos metodu

28,90

230.

Natrio chlorido (valgomosios druskos) nustatymas pagal chloridą

7,70

231.

Nitratų nustatymas augalinėje produkcijoje potenciometrijos metodu

5,88

232.

Nitritų nustatymas mėsos gaminiuose fotometrijos metodu

8,02

233.

Oksidacijos laipsnio nustatymas riebaluose fotometrijos metodu

4,29

234.

Pelenų (bendrųjų) nustatymas gravimetrijos metodu

6,86

235.

Pelenų (bendrųjų) vertės skaičiavimas

3,21

236.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

237.

Pesticidų nustatymas dujų chromatografijos metodu

69,86

238.

pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas potenciometrijos metodu

3,91

239.

Priemaišų nustatymas

2,03

240.

Riebalų nustatymas Soksleto metodu

17,64

241.

Riebalų nustatymas Gerberio metodu

5,01

242.

Riebalų vertės skaičiavimas

3,19

243.

Rūgštingumo (bendrojo) nustatymas titrimetrijos metodu

3,71

244.

Rūgštingumo / rūgštinio skaičiaus nustatymas potenciometrijos metodu

6,57

245.

Sacharidų / cukrų nustatymas maisto produktuose

11,70

246.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

247.

Santykinio skysčių tankio nustatymas gravimetrijos metodu

4,14

248.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

249.

Sausųjų medžiagų nustatymas aluje gravimetrijos metodu

7,82

250.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

251.

Sieros dioksido nustatymas konditerijos gaminiuose titrimetrijos metodu

10,86

252.

Sorbo rūgšties nustatymas fotometrijos metodu

14,48

253.

Alaus spalvos nustatymas fotometrijos metodu

3,88

254.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

255.

Tirpių sausųjų medžiagų arba sausųjų medžiagų nustatymas nealkoholiniuose gėrimuose, sultyse, meduje refraktometrijos metodu

4,08

256.

Vandens aktyvumo rodiklio nustatymas

7,24

257.

Vieneto masės / kiekio nustatymas gaminyje / porcijoje gravimetrijos metodu

3,74

258.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

259.

Vizualinio rodiklio (spalvos / išvaizdos / formos / konsistencijos / elastingumo ar kt.) nustatymas

4,34

260.

Lakiųjų azoto bazių nustatymas

7,30

2601.

Skaidulinių medžiagų kiekio maisto produktuose nustatymas

57,77

2602.

Sočiųjų riebalų rūgščių kiekio maisto produktuose nustatymas

40,43

2603.

Akrilamido nustatymas

179,12

2604.

Peroksidų skaičiaus nustatymas aliejuje titrimetriniu metodu

8,74

 

VI SKYRIUS

KITI  CHEMINIAI TYRIMAI

 

261.

Jodo ir kalio jodido nustatymas

11,95

262.

Laurilsulfato kiekio nustatymas 

11,18

263.

Laurilsulfato tapatybė 

7,30

264.

Bendra migracija į 3 % acto rūgštį 

35,02

265.

Bendra migracija į vandeninę terpę

33,33

266.

Bendra migracija į izooktaną

44,57

267.

Bendra migracija į 95 % etanolį

37,22

268.

Bendra migracija į etanolinę terpę 

37,47

269.

Salicilo ir pieno rūgščių kiekis 

9,45

270.

Sorbcinio aktyvumo nustatymas

9,30

271.

Mėginio mineralizavimas ir dviejų metalų nustatymas atominės spektrometrijos metodu

42,08

272.

Mėginio mineralizavimas ir trijų metalų nustatymas atominės spektrometrijos metodu

55,78

273.

Mėginio mineralizavimas ir keturių metalų nustatymas atominės spektrometrijos metodu

69,51

274.

Mėginio mineralizavimas ir penkių metalų nustatymas atominės spektrometrijos metodu

83,21

275.

Melamino kiekio nustatymas modelinėje terpėje

61,34

276.

Bisfenolio A kiekio nustatymas 50 % etanolio modelinėje terpėje

75,42

277.

Polichlorintų bifenilų nustatymas

68,55

278.

Metanolio, 2-propanolio, acetaldehido, acetalio ir benzeno nustatymas etilo alkoholyje

34,90

279.

Pirminių aromatinių aminų  (2,4-TDA, 2,6-TDA, 4,4-MDA, m-PDA, 4,4-DPE, 3,3-DMB) kiekio nustatymas modelinėje terpėje

112,46

280.

Ftalatų nustatymas dujų chromatografijos metodu

43,07

281.

Asbesto plaušelių identifikavimas fazinės kontrastinės mikroskopijos metodu

26,93

2811.

Bendra migracija į augalinį aliejų

368,46

 

VII SKYRIUS

TABAKO GAMINIŲ TYRIMAI

 

282.

Anglies monoksido kiekio nustatymas tabako gaminiuose

102,76

283.

Nikotino kiekio nustatymas tabako gaminiuose

170,70

284.

Dervų kiekio nustatymas tabako gaminiuose

188,69

285.

Anglies monoksido, nikotino, dervų kiekio nustatymas tabako gaminiuose

245,68

286.

Chlororganinių pesticidų kiekio nustatymas tabako gaminiuose

106,67

287.

Mentolio kiekio nustatymas tabako gaminiuose

59,37

 

VIII SKYRIUS

MIKROBIOLOGIJOS TYRIMAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PATALPŲ ORO MIKROBINIO UŽTERŠTUMO TYRIMAI

 

288.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) skaičius (1 kub. m oro)

4,72

289.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) skaičius nustatant sedimentacijos metodu

4,64

290.

Bendras aerobinių mikroorganizmų skaičius (1 kub. m oro)

6,81

291.

Bendras aerobinių mikroorganizmų skaičius nustatant sedimentacijos metodu

4,05

292.

Mielių ir pelėsinių grybų skaičius (1 kub. m oro)

7,04

293.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

4,49

294.

Koagulazei neigiamų stafilokokų skaičius nustatant sedimentacijos metodu

4,64

 

ANTRASIS SKIRSNIS

NUOPLOVŲ, NUOGRANDŲ, INDELIŲ (PLOVINIŲ) TYRIMAI

 

295.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų aptikimas nuoploviniame skystyje

4,05

296.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

3,62

297.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

4,98

298.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) ir tulžį toleruojančių gramneigiamų bakterijų aptikimas nuoploviniame skystyje

3,50

299.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

3,21

300.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

4,49

301.

Patogeninių jersinijų (Yersinia enterocolitica) aptikimas nuoploviniame skystyje

4,18

302.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas nuoploviniame skystyje

8,86

303.

Koliforminių bakterijų aptikimas nuoploviniame skystyje

2,66

304.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

2,87

305.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

3,71

306.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

3,21

307.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

3,82

308.

Legionelių aptikimas nuoploviniame skystyje

6,81

309.

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas nuoploviniame skystyje

6,60

310.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) aptikimas nuoploviniame skystyje

4,03

311.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

6,60

312.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

2,93

313.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

4,05

314.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas nuoploviniame skystyje

5,21

315.

Sterilumo nustatymas

6,84

316.

Sulfitredukuojančių klostridijų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

4,84

317.

Sulfitredukuojančių klostridijų aptikimas nuoploviniame skystyje

3,82

318.

Šigelių (Shigella spp.) aptikimas nuoploviniame skystyje

4,23

319.

Vibrionų aptikimas nuoploviniame skystyje

5,65

320.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) aptikimas nuoploviniame skystyje

2,95

321.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas kontaktinių lėkštelių metodu

3,82

322.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje

4,81

3221.

Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) aptikimas nuoploviniame skystyje

4,45

3222.

Žarninių enterokokų aptikimas nuoploviniame skystyje

5,05

 

TREČIASIS SKIRSNIS

FARMACIJOS PRODUKTŲ, MEDICINOS PRIETAISŲ IR KITI

TYRIMAI, ATLIEKAMI PAGAL EUROPOS FARMAKOPĖJĄ

 

323.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) aptikimas

5,65

324.

Tulžį toleruojančių gramneigiamų bakterijų aptikimas

5,18

325.

Tulžį toleruojančių gramneigiamų bakterijų skaičius tikėtiniausiojo skaičiaus metodu

5,01

326.

Bendras aerobinių mikroorganizmų skaičius filtravimo ir skiedimo metodu

6,89

327.

Bendras aerobinių mikroorganizmų skaičius filtravimo metodu

4,72

328.

Bendras aerobinių mikroorganizmų skaičius skiedimo metodu

5,97

329.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų skaičius skiedimo metodu

7,30

330.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų skaičius filtravimo metodu

5,01

331.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

5,18

332.

Sterilumo nustatymas

8,34

333.

Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) aptikimas

5,53

334.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) aptikimas

5,04

335.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius tikėtiniausiojo skaičiaus metodu

5,56

3351.

Farmacijos produkto vienos sąlyčio trukmės antimikrobinės apsaugos įvertinimas su 1 bakterijų kultūra

49,80

3352.

Farmacijos produkto vienos sąlyčio trukmės antimikrobinės apsaugos įvertinimas su 1 grybų kultūra

50,10

3353.

Antimikrobinės apsaugos įvertinimas su 4 mikrobiologinėmis kultūromis ausų, nosies, odos, inhaliacijos preparatams

202,72

3354.

Antimikrobinės apsaugos įvertinimas su 4 mikrobiologinėmis kultūromis injekciniams, akių, gimdos ir pieno liaukų preparatams

211,83

3355.

Antimikrobinės apsaugos įvertinimas su 4 mikrobiologinėmis kultūromis vietinio vartojimo, gleivinių, rektaliniams preparatams

183,01

3356.

Baltojo balkšvagrybio (Candida albicans) aptikimas

9,90

3357.

Klostridijų (Clostridium spp.) aptikimas

13,74

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

BIOLOGINIŲ INDIKATORIŲ TYRIMAI

 

336.

Geobacillus stearothermophilus sporų aptikimas

4,84

337.

Bacillus atrophaeus sporų aptikimas

4,58

338.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

339.

Biologinių testų su auksiniu stafilokoku (Staphylococcus aureus) tyrimas

5,07

3391.

Gyvybingų sporų skaičius popieriniuose, savarankiškuose ir nepopieriniuose sporų nešikliuose

38,78

3392.

Gyvybingų sporų skaičius skystosiose sporų suspensijose

50,47

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ASMENS HIGIENOS IR KOSMETIKOS PRIEMONIŲ TYRIMAI

 

340.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) aptikimas

6,83

341.

Baltojo balkšvagrybio (Candida albicans) aptikimas

6,57

342.

Aerobinių mezofilinių bakterijų skaičiaus nustatymas

7,26

343.

Mielių ir pelėsių skaičiaus nustatymas

8,24

344.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

5,24

345.

Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) aptikimas

6,60

346.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) aptikimas

5,27

3461.

Kosmetikos gaminio antimikrobinės apsaugos įvertinimas

181,04

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

DEZINFEKANTŲ MIKROBICIDINIO IR VIRUCIDINIO AKTYVUMO  ĮVERTINIMAS

 

347.

Baktericidinio aktyvumo įvertinimas (1 padermė, 1 koncentracija)

40,23

348.

Fungicidinio (Aspergillus niger) aktyvumo įvertinimas                                         (1 padermė, 1 koncentracija)

61,60

349.

Fungicidinio (Candida albicans) aktyvumo įvertinimas                                        (1 padermė, 1 koncentracija)

44,05

350.

Mikrobicidinio aktyvumo įvertinimas (1 padermė)

9,91

351.

Paviršiams ir instrumentams skirtų dezinfekantų virucidinio aktyvumo nustatymas

568,32

352.

Rankoms skirtų dezinfekantų virucidinio aktyvumo nustatymas

745,73

353.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

3531.

Mikobaktericidinio aktyvumo įvertinimas (Mycobacterium terrae) (1 padermė, 3 koncentracijos)

256,96

3532.

Mikobaktericidinio aktyvumo įvertinimas (Mycobacterium avium) (1 padermė, 3 koncentracijos)

256,96

3533

Dezinfekantų virucidinio aktyvumo nustatymo papildomas ekspozicijos laikas arba temperatūra

28,22

3534.

Instrumentams skirtų dezinfekantų (≥40°C) virucidinio aktyvumo nustatymas

436,49

3535.

Tekstilei skirtų dezinfekantų virucidinio aktyvumo nustatymas

437,29

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

DIRVOŽEMIO, DUMBLO, GYDOMOJO PURVO TYRIMAI

 

354.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas

6,49

355.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas

6,69

356.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

6,57

357.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas

11,82

358.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

8,66

359.

Sulfitredukuojančių klostridijų skaičiaus nustatymas

7,59

360.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas

7,24

 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

VANDENS IR NEALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ TYRIMAI

 

 

361.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

4,11

362.

Choleros vibrionų aptikimas

5,33

363.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

41,82

364.

Koliforminių bakterijų, termotolerantinių koliforminių bakterijų ir žarninių lazdelių (E.coli) skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu

7,39

3641.

Žarninių lazdelių (Echerichia coli) ir koliforminių bakterijų tikėtiniausiojo skaičiaus nustatymas vandenyje

7,20

365.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

3,88

366.

Legionelių aptikimas ir skaičiavimas (su legionelių rūšies nustatymu)

15,21

3661.

Legionelių aptikimas ir skaičiavimas (be legionelių rūšies nustatymo)

12,52

367 .

Legionelių aptikimas ir skaičiavimas vandenyje, kuriame yra mažas bakterijų skaičius

6,81

368.

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas

7,76

369.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

5,10

370.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas membraninio filtravimo metodu

7,07

371.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas tiesioginio pasėlio metodu

11,61

372.

Somatinių kolifagų nustatymas

41,07

373.

Sulfitus redukuojančių anaerobų (klostridijų) sporų skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

4,26

374.

Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

4,89

375.

Žarninių enterokokų skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

4,20

376.

Žarninių lazdelių (E.coli) ir koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

6,95

377.

Žarninių lazdelių (E.coli) ir koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas maudyklų vandenyje membraninio filtravimo metodu

12,74

378.

Žarninių lazdelių (E.coli) skaičiaus nustatymas membraninio filtravimo metodu

5,18

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

MAISTO ŽALIAVŲ IR PRODUKTŲ TYRIMAI

 

379.

Bifido bakterijų skaičiaus nustatymas

8,37

380.

Choleros vibrionų (Vibrio cholerae) aptikimas

10,54

381.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas KFI MMM II-4 metodu (Kraft foods international microbiological methods manual part II-method-4)

8,75

382.

Enterobacter sakazakii aptikimas

9,47

383.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas kolonijų skaičiavimo metodu

6,23

384.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu

8,80

385.

Enterohemoraginių žarninių lazdelių (Escherichia coli 0157) aptikimas

8,16

386.

Genetiškai modifikuotų organizmų nustatymas polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodu

118,51

387.

Jersinijų (Yersinia enerocolitica) aptikimas

8,40

388.

Kampilobakterijų (Campylopbacter spp.) aptikimas

20,16

389.

Koagulazę gaminančių stafilokokų (Staphylococcus aureus ir kitų rūšių) skaičiaus nustatymas

5,88

390.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas kolonijų skaičiavimo metodu

6,57

391.

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu

5,68

392.

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

5,39

393.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas

8,57

394.

Mezofilinių bakterijų kolonijas sudarančių vienetų (sporų) skaičiaus nustatymas

5,18

395.

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

5,73

396.

Monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) aptikimas

11,03

397.

Monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) skaičiaus nustatymas

10,51

398.

Parahemolitinių vibrionų (Vibrio parahaemolyticus) aptikimas

9,41

399.

Pieno rūgšties bakterijų skaičiaus nustatymas

7,62

400.

Pramoninio sterilumo nustatymas

5,50

401.

Pseudomonų (Pseudomonas spp.) skaičiaus nustatymas

8,72

402.

Psichrotrofinių mikroorganizmų skaičiaus nustatymas

5,91

403.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

6,84

404.

Sulfitus redukuojančių anaerobų skaičiaus nustatymas

6,57

405.

Šigelių (Shigella spp.) aptikimas

6,86

406.

Vaškinių bacilų (Bacillus cereus) skaičiaus nustatymas

6,89

407.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas kolonijų skaičiavimo metodu

5,88

408.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas tikėtiniausiojo skaičiaus metodu

4,78

4081.

Mezofilinių aerobinių mikroorganizmų sporų skaičius

6,62

4082.

Mezofilinių anaerobinių mikroorganizmų sporų skaičius

6,75

4083.

Termofilinių aerobinių mikroorganizmų sporų skaičius

6,62

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

IŠSKIRTŲ MIKROORGANIZMŲ PATVIRTINIMAS

 

409.

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų patvirtinimas

5,85

410.

Jersinijų patvirtinimas

6,11

411.

Jersinijų serotipavimas

3,71

412.

Kampilobakterijų patvirtinimas

23,55

413.

Kampilobakterijų rūšies nustatymas polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodu

37,27

414.

Legionelių patvirtinimas

7,01

415.

Legionelių serotipavimas

20,39

416.

Listerijų patvirtinimas

6,75

417.

Listerijų serotipavimas

28,04

418.

Lūžinių klostridijų patvirtinimas

6,60

419.

Monocitogeninių listerijų patvirtinimas

6,95

420.

Parahemolitinių vibrionų patvirtinimas

6,46

421.

Salmonelių patvirtinimas

3,42

422.

Salmonelių serotipavimas

8,75

423.

Šigelių patvirtinimas

6,75

424.

Šigelių serotipavimas

5,68

425.

Vibrionų patvirtinimas

12,28

426.

Vibrionų serotipavimas

5,10

427.

Žarninių lazdelių patvirtinimas

3,39

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

KLINIKINIAI DIAGNOSTINIAI TYRIMAI

 

428.

Adeno virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu

3,42

429.

Anaerobų identifikavimas iki genties

4,11

430.

Anaerobų identifikavimas iki rūšies

8,92

431.

Anaerobų identifikavimas iki rūšies automatizuotu būdu

8,20

432.

Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas

7,15

433.

Bioptatų (limfmazgių, plaučių, kepenų ir kt.) pasėlis, neigiamas

7,65

434.

Bronchoalveolinio lavažo pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas

5,44

435.

Candida genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro

1,07

436.

Candida genties grybų nustatymas testų sistemos metodu

3,71

437.

Candida jautrumo antigrybiniams vaistams nustatymas E-testų metodu (vienas vaistas vienai kultūrai)

7,07

438.

Clostridium difficile (C. difficile) išskyrimas ir identifikavimas

13,03

439.

Clostridium difficile toksino (A ir B) nustatymas išmatose imunochromatografiniu metodu

9,01

440.

Difterijos sukėlėjo identifikavimas

6,78

441.

E.coli O157 identifikavimas

6,00

442.

Enterobakterijų identifikavimas iki genties

2,66

443.

Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies

6,20

444.

Enterokokų identifikavimas iki genties

3,79

445.

Enterokokų identifikavimas iki rūšies

8,83

446.

Enteropatogeninių ešerichijų identifikavimas iki rūšies

7,76

447.

Hemofilų identifikavimas

7,41

448.

Išmatų diagnostinis pasėlis, neigiamas

9,09

449.

Išmatų profilaktinis pasėlis, neigiamas

3,79

450.

Įvairios patologinės medžiagos pasėlis grybams (išskyrus odos, nagų ir plaukų) nustatyti, neigiamas

4,29

451.

Įvairios tiriamosios medžiagos mikroskopija Cilio-Nilseno būdu (ar kitais dažymo būdais) rūgščiai atsparioms bakterijoms nustatyti

2,75

452.

Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema

7,07

453.

Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų)

3,71

454.

Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai)

2,81

455.

Jersinijų identifikavimas iki rūšies

8,49

456.

Kampilobakterijų identifikavimas

5,50

457.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

458.

Kokliušo sukėlėjo identifikavimas

9,96

459.

Kraujo pasėlis (automatizuotu būdu) vaikams iki 5 m. amžiaus, neigiamas

9,15

460.

Kraujo pasėlis grybams automatizuotu būdu nustatyti

9,15

461.

Kraujo pasėlis (rankiniu būdu) (aerobams ir anaerobams), neigiamas

7,21

462.

Kraujo pasėlis (rankiniu būdu) vaikams iki 5 m. amžiaus, neigiamas

7,21

463.

Legionelių identifikavimas

8,20

464.

Listerijų identifikavimas iki rūšies

9,56

465.

Meningokokų ir gonokokų identifikavimas

8,98

466.

Meticilinui atsparių  Staphylococcus aureus (S.aureus) nustatymas automatizuotu būdu

12,40

467.

Moters lyties organų išskyrų mikroskopija

2,93

468.

Kokliušo sukėlėjo (Bordotella pertusis) identifikavimas

9,96

469.

Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti, neigiamas

3,79

470.

Pasėlis gonokokams nustatyti, neigiamas

6,66

471.

Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, mikroskopija

2,32

472.

Pseudomonų identifikavimas iki rūšies

2,32

473.

Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių identifikavimas

5,91

474.

Pūlingų eksudatų pasėlio nustatymas, neigiamas

6,98

475.

Rota virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu

3,42

476.

Salmonelių identifikavimas iki genties

4,69

477.

Salmonelių identifikavimas iki rūšies

11,35

478.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

479.

Skreplių pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas

5,07

480.

Legionella spp. pasėlis iš kvėpavimo takų

30,50

481.

Spermos, prostatos sekreto pasėlis, neigiamas

5,73

482.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

483.

Staphylococcus aureus (S. aureus) identifikavimas

3,01

484.

Sterilių organizmo skysčių pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas

6,98

485.

Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) identifikavimas

7,39

486.

Streptokokų, alfa hemolizinių streptokokų identifikavimas iki rūšies kraujo pasėliuose

8,72

487.

Stuburo smegenų skysčio pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas

4,63

488.

Šigelių identifikavimas iki rūšies

6,05

489.

Šlapimo pasėlis (rankiniu būdu), neigiamas

2,58

490.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

491.

Tepinėlio iš genitalijų pasėlis, neigiamas

4,58

492.

Tepinėlio iš gerklų pasėlis difterijos sukėlėjui nustatyti, neigiamas

4,55

493.

Tepinėlio iš gerklų pasėlis hemoliziniams streptokokams nustatyti, neigiamas

2,52

494.

Tepinėlio iš gerklų pasėlis kokliušo sukėlėjui (Bordotella pertusis) nustatyti, neigiamas

2,52

495.

Tepinėlis iš nosies auksiniam stafilokokui nustatyti, neigiamas

3,39

496.

Tepinėlių iš akių pasėlis, neigiamas

3,19

497.

Tepinėlių iš ausų pasėlis, neigiamas

4,75

498.

Tepinėlių iš žaizdų aerobams nustatyti pasėlis, neigiamas

3,10

499.

Tulžies pasėlis, neigiamas

5,73

500.

Ureaplasma urealyticum (U. urealyticum) ir Mycoplasma hominis    (M. hominis) identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos metodu

13,12

501.

Veido daubų punktatų tyrimas, neigiamas

5,30

502.

Vibrijono identifikavimas iki rūšies

16,16

503.

Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija

2,43

504.

Kraujo pasėlis (aerobams ir anaerobams nustatyti) (automatizuotu būdu) neigiamas

19,73

505.

Echinococcus granulosus nustatymas PGR metodu

31,39

506.

Echinococcus multilocularis nustatymas PGR metodu

32,52

507.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

508.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

509.

Aukštos rizikos ŽPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) DNR nustatymas PGR metodu

20,68

510.

ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas PGR metodu

27,40

511.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

512.

Chlamydia trachomatis DNR aptikimas PGR metodu

24,03

513.

Neisseria gonorrhoeae DNR aptikimas PGR metodu

24,03

514.

Chlamydia trachomatis ir Neisseria gonorrhoeae DNR aptikimas PGR metodu 

24,74

515.

Citomegalo viruso (CMV)  DNR kiekybinis nustatymas tikralaikės PGR metodu 

52,25

516.

Žmogaus leukocitų antigeno (ŽLA) B-5701 alelio (HLA B5701) nustatymas sekoskaitiniu  metodu

342,56

517.

Žmogaus imunodeficito viruso atsparumo vaistams ir (ar) genotipo nustatymas

552,05

5171.

Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) RNR, hepatito B viruso (HBV) DNR ir hepatito C viruso (HCV) nustatymas kraujo plazmoje (serume) tikralaikės polimerazinės grandininės reakcijos metodu

35,09

518.

Plazmos žmogaus imunodeficito viruso  RNR nustatymas

79,74

519.

Gripo A, B ir rinoscintinio RS virusų RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu

48,95

520.

Gripo A/B RNR ir ŪVKTI sukeliančių virusų nustatymas tikralaikės PGR metodu

67,43

521.

Gripo A/B RNR nustatymas ir gripo A subtipavimas tikralaikės PGR metodu

68,74

522.

4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neissiria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) DNR nustatymas PGR metodu

28,95

523.

HSV1/2 DNR nustatymas (diferencijuojant) tikralaikės PGR metodu

140,96

524.

Noro viruso antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu (Elisa)

12,16

525.

HBV DNR kiekybinis nustatymas tikralaikės PGR metodu 

49,25

526.

HCV RNR kiekybinis nustatymas tikralaikės PGR metodu

41,05

527.

Leptospira spp. išskyrimas iš klinikinės medžiagos

109,36

528.

Legionella pneumophila antigeno nustatymas šlapime

62,85

529.

Infekcinio agento vieno geno mėginyje nustatymas PGR metodu

34,12

5291.

Psichotropinių vaistų toleravimo genetinis ištyrimas pagal citochromo P450 geno mutacijų nustatymą

437,54

5292.

Slapto kraujo išmatose nustatymas

3,77

5293.

Bacillus Anthracis nustatymas tikralaikės PGR metodu

158,90

5294.

Brucella spp., B. abortus ir B. melitensis nustatymas tikralaikės PGR metodu

70,21

5295.

Campylobacter coli ir Campylobacter jejuni nustatymas PGR metodu

60,57

5296.

ESBL gamybą koduojančių genų nustatymas PGR metodu

88,40

5297.

Francisella tularensis nustatymas tikralaikės PGR metodu

70,31

5298.

Haemophilus influenzae ompP2, bexA genų nustatymas PGR metodu

78,33

5299.

Haemophilus influenzae ompP2, bexA ir cap genų nustatymas PGR metodu

159,81

52910.

Herpes virusų (HSV-12, HHV-6, HHV-7, HHV-8, CMV, EBV, VZV) ir/arba enterovirusų nustatymas mikrogardelių metodu

81,96

52911.

Kokybinis zika viruso RNR  nustatymas PGR metodu

47,33

52912.

MBL gamybą koduojančių genų nustatymas PGR metodu

75,96

52913.

Mycobacteria tuberculosis ir atsparumo rifampicinui nustatymas Genexpert sistema

71,70

52914.

Mycoplasma pneumoniae ir Chlamydia pneumoniae nustatymas tikralaikės PGR metodu

44,13

52915.

Neisseria gonorrhoeae nustatymas PGR metodu

12,01

52916.

Neisseria meningitidis nustatymas tikralaikės PGR metodu

43,12

52917.

Streptococcus pneumoniae identifikavimas ir serotipo nustatymas PGR metodu (1 reakcija)

46,86

52918.

VANA ir VANB genų nustatymas PGR metodu

65,20

52919.

Verocitotoksinių E. coli (VTEC) identifikavimas PGR metodu

88,91

 

IX SKYRIUS

PARAZITOLOGIJOS TYRIMAI

 

530.

Aplinkos nuoplovų ir nuograndų tyrimas Grechemo metodu

2,14

531.

Borelijų nustatymas erkėse

6,78

532.

Entamoeba histolytica / dispar antigeno nustatymas išmatose imunofermentiniu metodu

19,40

533.

Entomologinis objekto ištyrimas (viena valanda)

2,72

534.

Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas Kato metodu

2,90

535.

Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas dirvožemyje, dumble, smėlyje

9,59

536.

Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas daržovių, vaisių, uogų nuoplovose

9,38

537.

Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas vandenyje sedimentacijos metodu

7,12

538.

Kirminų kiaušinėlių ir pirmuonių cistų nustatymas formalino-eterio metodu

6,43

539.

Kriptosporidijų antigeno nustatymas išmatose imunofermentiniu metodu

19,40

540.

Liamblijų ir kriptosporidijų cistų nustatymas vandenyje sedimentacijos metodu

11,47

541.

Helminto rūšies nustatymas

9,30

542.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

543.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

544.

Helmintų kiaušinėlių, pirmuonių nustatymas šlapime

7,79

545.

Parazitų kiaušinėlių nustatymas skrepliuose

1,01

546.

Perianalinės srities nuoplovų ir nuograndų tyrimas Grechemo metodu

2,14

547.

Pirmuonių nustatymas kraujyje

3,07

548

Medicininę reikšmę turinčio nariuotakojo rūšies nustatymas

9,30

549.

Žarnyno pirmuonių ir cistų nustatymas Kinjono dažymo metodu (kriptosporidijos, ciklosporos, izosporos)

6,43

550.

Šiltų išmatų tyrimas pirmuonių trofozoitams nustatyti

5,50

551.

Žarnyno pirmuonių ir cistų nustatymas trichromo metodu

13,67

552.

Helicobacter pylori antigeno nustatymas išmatose imunochromotografiniu metodu

7,25

553.

Liamblijų (Giardia lamblia) antigeno nustatymas išmatose imunochromotografiniu metodu 

5,52

554.

Kriptosporidijų (Cryptosporidium sp.) antigeno nustatymas išmatose imunochromotografiniu metodu

6,96

555.

Maliarijos antigeno nustatymas kraujyje imunochromatiniu metodu

4,47

556.

Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia ir Entamoeba histolytica antigeno nustatymas išmatose imunochromatografiniu metodu

14,13

5561.

Akių amebiazės sukėlėjo nustatymas ragenos nuograndose

8,42

5562.

Entamoeba Histolytica antigeno išmatose nustatymas imonochromatografiniu metodu

7,05

5563.

Leišmanijų nustatymas opos bioptate

6,01

5564.

Punktato parazitologinis tyrimas

12,03

5565.

Odos nuograndų tyrimas niežinei erkutei nustatyti

3,26

 

X SKYRIUS

VIRUSOLOGIJA

 

557.

Antigenų, antikūnų nustatymas kraujyje:

557.1.

inumofermentiniu metodu (virusiniai hepatitai A, B, C, D ir kt. infekcijos)

7,12

557.2.

pasyvios hemagliutinacijos metodu (Koksaki B, tyrimai ir kt. infekcijos)

2,70

557.3.

hemagliutinacijos slopinimo metodu (erkinis encefalitas, gripas, raudonukė, parotitas ir kt. infekcijos)

4,75

557.4.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

557.5.

tiesioginės ir netiesioginės imunofluorescencijos metodu (citomegalija, erkinis encefalitas, LCM, poliomelitas, parotitas ir kt. infekcijos)

7,45

558.

Virusų išskyrimas ląstelių kultūrose ir identifikavimas:

558.1

poliomielito ir kitų enterovirusų išskyrimas

33,07

558.2

raudonukės viruso identifikavimas imunofluorescencijos metodu

26,14

558.3

raudonukės viruso išskyrimas

32,68

558.4

tymų viruso identifikavimas imunofluorescencijos metodu

25,66

558.5

tymų viruso išskyrimas

32,64

 

XI SKYRIUS

SEROLOGIJOS TYRIMAI

 

559.

Adeno viruso Ag antigeno nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu

4,08

560.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

561.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

562.

Antikūnų, veikiančių bruceliozės sukėlėją, nustatymas imunofermentiniu metodu

54,71

563.

Antikūnų, veikiančių tuliaremijos sukėlėją, nustatymas agliutinacijos metodu

11,09

564.

Babezijozės IgG antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

37,62

565.

Babezijozės IgM antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

37,62

566.

Bartoneliozės IgG antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

14,22

567.

Bartoneliozės IgM antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

20,27

568.

Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

5,78

569.

Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu

39,16

570.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

571.

Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu

39,16

572.

Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

5,84

573.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

574.

Chlamydia pneumoniae IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

7,21

575.

Chlamydia pneumonia IgG antikūnų nustatymas IFA metodu

11,73

576.

Chlamydia pneumonia IgM antikūnų nustatymas IFA metodu

11,82

577.

Chlamydia trachomatis antigeno nustatymas imunofluorescencijos metodu

6,26

578.

Citomegalo viruso (CMV) IgG avidiškumo nustatymas

16,42

579.

Citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas IFA metodu

7,24

580.

Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas IFA metodu

8,69

581.

Cisticerkozės  IgG antikūnų nustatymas IFA metodu

16,16

582.

Epštein-Baro viruso IgG antikūnų (anti – EBV IgG) nustatymas imunofermentiniu metodu

4,05

583.

Epštein-Baro viruso IgM antikūnų (anti – EBV IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu

4,05

584.

Echinococcus granulosus IgG antikūnų nustatymas IFA metodu

15,01

585.

Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis  IgG antikūnų nustatymas imunobloto metodu

56,97

586.

Echinococcus multilocularis IgG antikūnų nustatymas IFA metodu

15,05

587.

Amebiazės IgG antikūnų nustatymas IFA metodu

18,00

588.

Erkinio encefalito viruso IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

5,78

589.

Erkinio encefalito viruso IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

5,78

590.

Erlichijozės IgG antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

46,08

591.

Erlichijozės IgM antikūnų nustatymas kraujo serume imunofermentiniu metodu

46,08

592.

Hanta viruso IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

7,33

593.

Hepatito A viruso (HAV) IgG antikūnų nustatymas (povakcininis)

16,45

594.

Hepatito A viruso bendrų antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

8,69

595.

Hepatito A viruso IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu                       

9,27

596.

Hepatito B viruso (HBV) antikūnų IgM (Hbcor IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu

8,20

597.

Hepatito B viruso anticor bendrų antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

5,94

598.

Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

5,30

599.

Hepatito B viruso (HBV) HBe Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu

5,30

600.

Hepatito B viruso paviršinio antigeno nustatymas

2,61

601.

Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno neutralizacijos reakcija

11,90

602.

Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

6,66

603.

Hepatito C viruso antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

5,79

604.

Herpes simplex viruso 1 (HSV 1) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

6,43

605.

Herpes simplex viruso 1/2 (HSV 1/2) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

7,85

606.

IgG antikūnų prieš kokliušo sukėlėjo (Bordotella pertusis) toksiną  nustatymas žmogaus kraujo serume arba plazmoje IFA metodu

8,80

607.

Heterofilinių antikūnų infekcinės mononukleozės nustatymas pusiaukiekybinės latex agliutinacijos metodu

2,23

608.

IgG antikūnų prieš kokliušo sukėlėjo (Bordotella pertusis) toksiną  nustatymas žmogaus kraujo serume arba plazmoje IFA metodu

8,80

609.

Yersinia enterocolitica IgA antikūnų  nustatymas IFA metodu

11,06

610.

IgA antikūnų prieš kokliušo sukėlėjo (Bordotella pertusis) toksiną nustatymas žmogaus kraujo serume arba plazmoje IFA metodu

7,79

611.

Helicobacter pylori IgA antikūnų  nustatymas IFA metodu

8,80

612.

Helicobacter pylori IgG antikūnų  nustatymas IFA metodu

8,80

613.

Yersinia enterocolitica IgG antikūnų  nustatymas IFA metodu

11,06

614.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

615.

Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica 03 ir 09 antikūnų nustatymas netiesioginės hemagliutinacijos metodu su atitinkamais antigenais

31,16

616.

Liamblijų (Giardia lamblia) antigeno nustatymas išmatose imunofermentiniu metodu

9,79

617.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

618.

Leptospirozės serologinė diagnostika

53,58

619.

Mycoplasma pneumoniae IgA antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

6,46

620.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

621.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

622.

Mycoplasma pneumonia IgG antikūnų  nustatymas IFA metodu

11,79

623.

Mycoplasma pneumonia IgM antikūnų  nustatymas IFA metodu

11,70

624.

Parvo viruso B19 IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

14,86

625.

Raito-Hedelsono reakcija (bruceliozės serologinė diagnostika agliutinacijos metodu)

10,17

626.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

627.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

628.

Raudonukės viruso IgG avidiškumo nustatymas

18,19

629.

Raudonukės viruso IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

5,94

630.

Raudonukės viruso IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

7,76

631.

Roto viruso Ag antigeno nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu

3,91

632.

Kokybinė reakcija plazmos reginiams nustatyti (RPR)

1,16

633.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

634.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

635.

Toxoplasma gondii IgA nustatymas imunofermentiniu metodu

8,37

636.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

637.

Toxoplasma gondii IgG avidiškumo nustatymas imunofermentiniu metodu

25,63

638.

Toxoplasma gondii IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

7,33

639.

Toksoplazmozės IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

7,24

640.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

641.

Toksokarozės IgG antikūnų  nustatymas IFA metodu

5,79

642.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

643.

Toxocara canis IgG/IgM nustatymas imunofermentiniu metodu

7,53

644.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

645.

TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu

1,36

646.

Treponema pallidum IgM/IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

3,88

647.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

648.

Trichinella spiralis IgG nustatymas imunofermentiniu metodu

9,35

649.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

650.

Varicella zoster viruso (VZV) IgG nustatymas

10,19

651.

Varicella zoster viruso (VZV) IgM nustatymas

15,41

652.

Vidalio reakcija

4,34

653.

Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų  ir p24 Ag nustatymas imunofermentiniu metodu

4,98

654.

Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų nustatymas

1,45

655.

ŽTLV ½ antikūnų nustatymas MCIA metodu

61,55

656.

Difterijos toksoido IgG antikūnų  nustatymas žmogaus kraujo serume arba plazmoje IFA metodu

39,40

657.

Tuliaremijos IgG/IgM/IgA antikūnų nustatymas IFA metodu

43,87

658.

Tuliaremijos IgG antikūnų nustatymas Westernbloto metodu

40,68

659.

Legionella pneumophila  IgM antikūnų  nustatymas IFA metodu

64,30

660.

Legionella pneumophila  IgG antikūnų  nustatymas IFA metodu

64,28

661.

Stabligės toksoido  IgG antikūnų  nustatymas žmogaus kraujo serume arba plazmoje IFA metodu

55,30

662.

IgE antikūnų   nustatymas žmogaus kraujo serume  mišriems alergenams IB metodu

44,37

663.

IgE antikūnų   nustatymas žmogaus kraujo serume maisto alergenams IB metodu

44,37

664.

IgE antikūnų   nustatymas  žmogaus kraujo serume įkvėpiamiems alergenams IB metodu

44,37

665.

Cisticerkozės IgG antikūnų  nustatymas IFA metodu

63,29

666.

Tymų IgG klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

7,24

667.

Tymų IgM klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

6,08

668.

Parotito IgG klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

7,24

669.

Parotito IgM klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

6,08

670.

Žmogaus imunodeficito pirmo tipo viruso antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu 

47,02

671.

Žmogaus imunodeficito antro tipo viruso antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu 

47,02

672.

ŽIV antikūnų iš gingivalinio skysčio tyrimas

10,14

673.

ŽIV1/2gO antikūnų nustatymas Random Access

8,98

674.

ŽIV tyrimas ir sertifikato išdavimas

5,79

675.

Periferinio kraujo CD4 limfocitų nustatymas tėkmės citometrijos metodu

29,76

676.

a-CCP (antikūnų, veikiančių ciklinį citrulinizuotą peptidą) nustatymas

8,69

677.

ŽIV p24 antigeno neutralizacijos reakcijos atlikimas

56,07

678.

THC nustatymas šlapime greituoju testu

1,74

679.

Amfetaminų nustatymas šlapime greituoju testu

1,74

680.

Opiatų nustatymas šlapime greituoju testu

1,74

681.

Metamfetaminų nustatymas šlapime greituoju testu

1,74

682.

Ekstazio nustatymas šlapime greituoju testu

1,74

683.

Benzodiazepinų nustatymas šlapime greituoju testu

1,74

684.

Barbitūratų nustatymas šlapime greituoju testu

1,74

685.

Metadono nustatymas šlapime greituoju testu

1,74

686.

Kokaino nustatymas šlapime greituoju testu

1,74

687.

Triciklių antidepresantų nustatymas šlapime greituoju testu

1,74

688.

Bendrojo, tiesioginio, netiesioginio bilirubino nustatymas

1,74

689.

Cholesterolio ir DTL bei MTL nustatymas

2,32

690.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

691.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

692.

Clostridium botulinum toksino nustatymas kraujo serume

300,63

6921.

Vitamino D kiekio nustatymas kraujo serume

9,00

6922.

Bendro cholesterolio nustatymas

1,06

6923.

C reaktyvinio baltymo nustatymas

1,99

6924.

Didelio tankio lipoproteidų nustatymas

1,26

6925.

Echinokokozės IgG antikūnų nustatymas IFA metodu

6,94

6926.

Feritino nustatymas

4,40

6927.

Imuninio atsako į M. Tuberculosis nustatymas (Quatiferon TB Gold be mėgintuvėlių)

21,10

6928.

Imuninio atsako į M. Tuberculosis nustatymas (Quatiferon TB Gold

su mėgintuvėliais)

29,98

6929.

Laisvo T4 nustatymas

3,05

69210.

Mažo tankio lipoproteidų nustatymas

1,79

69211.

Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas

4,58

69212.

Trigliceridų nustatymas

1,01

69213.

TSH nustatymas

1,80

 

XII SKYRIUS

MIKROBIOLOGINIŲ MITYBOS TERPIŲ GAMYBA

IR KOKYBĖS KONTROLĖS TYRIMAI

 

693.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

694.

Terpės paruošimas iš užsakovo žaliavos ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,29

695.

Terpės paruošimas iš užsakovo žaliavos ir išpilstymas į mėgintuvėlius

0,20

696.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

697.

Triptono sojos agaras 90 mm Petri lėkštelėje

0,20

698.

CLED agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,43

699.

Kraujo agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,61

700.

Darbinės kultūros paruošimas

10,14

701.

Trijų cukrų ir geležies agaro paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

1,18

702.

Chju-Leifsono oksidacijos-fermentacijos agaro paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

0,85

703.

Šlapalo agaro (pagrindo) paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 95 ml

0,87

704.

Terpės judrumui nustatyti paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

0,92

705.

Klarko sultinio (MRVP) paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

0,80

706.

Malonato sultinio paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

0,93

707.

Lizino geležies agaro paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

0,92

708.

Fenilalanino agaro paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

1,01

709.

DNR-azės agaro paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

1,26

710.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

711.

Acetato agaro paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

1,11

712.

Violetiškai raudono tulžies ir laktozės agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,41

713.

Tulžies eskulino azido agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,51

714.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

715.

Enterokokų agaro paruošimas ir išpilstymas į 60 mm Petri lėkšteles

0,25

716.

Simonso citrato agaro paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 100 ml

0,89

717.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

718.

Standartinių metodų agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,36

719.

Saburo agaro su chloramfenikoliu paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,64

720.

Baird-Parkerio agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,65

721.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

722.

Miulerio Hintono agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,46

723.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

724.

Pseudomonų agaro (CN) paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,50

725.

Saburo agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,41

726.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

727.

Salyklo ekstrakto agaro su chloramfenikoliu paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,43

728.

Tioglikolio sultinio paruošimas ir išpilstymas į buteliukus po 50 ml

1,38

729.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

730.

Šlapalo agaro paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 3 ml

0,23

731.

Natrio chlorido 0,85 % tirpalo paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 2 ml

0,10

732.

Lizino geležies agaro paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 7 ml

0,15

733.

Manito-fenolio raudonojo agaro paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 5 ml

0,19

734.

Peptono vandens paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 5 ml

0,11

735.

Simonso citrato agaro paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 4 ml

0,11

736.

Terpės judrumui nustatyti paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 10 ml

0,19

737.

Trijų cukrų-geležies agaro paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 7 ml

0,19

738.

MacConkey agaro Nr. 3 paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,42

739.

Šokoladinio agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,79

740.

Streptokokų agaro paruošimas ir išpilstymas į 90 mm Petri lėkšteles

0,78

741.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

742.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

743.

Tioglikolio sultinio paruošimas ir išpilstymas į mėgintuvėlius po 10 ml

0,13

744.

Gripo transportinės terpės paruošimas

0,90

7441.

Produkto inhibicijos tyrimas sultinyje su viena anaerobine paderme

39,08

7442.

Produkto inhibicijos tyrimas sultinyje su viena aerobine paderme

27,86

 

XIII SKYRIUS

TOKSIKOLOGIJA

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

XIV SKYRIUS

FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMAI

 

751. 

Dirbtinės apšvietos matavimas

6,60

752.

Dirbtinės apšvietos matavimas nakties metu

8,86

753.

Ekvivalentinio garso slėgio lygio matavimas

7,99

754.

Ekvivalentinio garso slėgio lygio matavimas nakties metu

11,64

755.

Garso slėgio lygio oktavinėse dažnių juostose matavimas

9,85

756.

Garso slėgio piko matavimas

6,11

757.

Infraraudonosios spinduliuotės matavimas

2,69

758.

Lazerinės spinduliuotės matavimas

8,46

759.

Maksimalaus garso slėgio lygio matavimas

7,99

760.

Maksimalaus garso slėgio lygio matavimas nakties metu

11,61

761.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

762.

Natūralios apšvietos matavimas

6,98

763.

Oro judėjimo greičio matavimas

4,46

764.

Oro temperatūros matavimas

4,46

765.

Elektromagnetinių laukų matavimas

8,37

766.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

767.

Rankas veikiančios vibracijos dydžio matavimas

13,24

768.

Santykinės oro drėgmės matavimas

4,46

769.

Ultravioletinės spinduliuotės matavimas

5,56

770.

Ventiliacijos efektyvumo matavimas

6,17

771.

Vibracijos dydžio oktavinėse dažnių juostose matavimas

13,24

772.

Visą žmogaus kūną veikiančios vibracijos dydžio matavimas

13,24

7721.

Oro transporto skleidžiamo akustinio triukšmo tyrimas

159,87

7722.

Pavienio kelių transporto skleidžiamo akustinio triukšmo tyrimas

51,89

7723.

Statinių inžinerinės įrangos skleidžiamo akustinio triukšmo tyrimas

31,01

7724.

Geležinkelio transporto skleidžiamo akustinio triukšmo tyrimas

159,87

7725.

Judriojo radijo ryšio bazinės stoties elektromagnetinės spinduliuotės tyrimas

49,13

7726.

Infragarso ir žemo dažnio garsų tyrimas

29,26

 

XV SKYRIUS

PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS

 

773.

Vieno darbuotojo psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas, kai tiriama iki 50 darbuotojų

5,79

774.

Vieno darbuotojo psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas, kai tiriama iki 100 darbuotojų                  

4,34

775.

Vieno darbuotojo psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimas, kai tiriama daugiau kaip100 darbuotojų 

2,90

776.

Vienos darbo vietos (pareigybės) psichosocialinių rizikos veiksnių profesinės rizikos vertinimas

14,48

777.

Vienos kompiuterizuotos darbo vietos profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama iki 10 darbo vietų

39,10

778.

Vienos kompiuterizuotos darbo vietos profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama iki 20 darbo vietų

34,75

779.

Vienos kompiuterizuotos darbo vietos profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama daugiau kaip 20 darbo vietų

30,41

780.

Vienos darbo vietos įmonėje profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama iki 10 darbo vietų

43,44

781.

Vienos darbo vietos įmonėje profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama iki 20 darbo vietų

40,55

782.

Vienos darbo vietos įmonėje profesinės rizikos vertinimas, kai vertinama daugiau kaip 20 darbo vietų

37,65

783.

Vienos darbo vietos fizinių rizikos veiksnių vertinimas

10,14

784.

Ergonominio rizikos veiksnio (darbo sunkumo) tyrimas

10,14

785.

Ergonominio rizikos veiksnio (darbo pozos) tyrimas

10,14

786.

Ergonominio rizikos veiksnio (darbo įtampos) tyrimas

10,14

787.

Vienos darbo vietos darbuotojo saugos ir sveikatos būklės vidinė kontrolė

10,14

788.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

789.

Neteko galios nuo 2017-11-22

 

 

XVI SKYRIUS

SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMAS

 

790.

Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų rengimas (1 val.)

16,22

791.

Triukšmo sklaidos vertinimas (1 val.)

19,29

792.

Oro taršos ir kvapo sklaidos vertinimas (1 val.)

22,36

793.

Oro taršos, kvapo, triukšmo sklaidos ir kitų veiksnių vertinimas     (1 val.)

25,54

 

XVII SKYRIUS

PRIVALOMOJO VISUOMENĖS SVEIKATOS MOKYMO PASLAUGOS

 

794.

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui)

 

794.1.

Mokymo programa, kurios kodas PT

8

794.2.

Mokymo programa, kurios kodas PP

10

794.3.

Mokymo programa, kurios kodas PG

18

795.

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui)

 

795.1.

Mokymo programa, kurios kodas HB

5

795.2.

Mokymo programos, kurių kodai H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H11, H12, H13, H14, H15

9

795.3.

Mokymo programa, kurios kodas H10

12

796.

Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa, kurios kodas A1 (1 asmeniui)

20

797.

Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa, kurios kodas A2                (1 asmeniui)

40“

798.

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą

5

799.

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas

3

 

Pastaba. Mokymo programų kodai nustatyti Privalomųjų  pirmosios  pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio  ir  narkotikų  žalos  žmogaus  sveikatai  mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“, 1 priede.

____________

Priedo pakeitimai:

Nr. V-1023, 2012-11-13, Žin., 2012, Nr. 133-6814 (2012-11-17), i. k. 1122250ISAK00V-1023

Nr. V-1091, 2013-11-29, Žin., 2013, Nr. 125-6398 (2013-12-07), i. k. 1132250ISAK00V-1091

Nr. V-1169, 2014-11-12, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17966

Nr. V-712, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09013

Nr. V-1497, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30026

Nr. V-522, 2017-05-10, paskelbta TAR 2017-05-15, i. k. 2017-08182

Nr. V-1306, 2017-11-17, paskelbta TAR 2017-11-21, i. k. 2017-18362

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 151, 1995-03-20, Žin., 1995, Nr. 27-622 (1995-03-29), i. k. 0952250ISAK00000151

Dėl privalomojo higieninio ir pirmosios medicinos pagalbos mokymo

 

2.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 430, 1996-08-20, Žin., 1996, Nr. 80-1919 (1996-08-23), i. k. 0962250ISAK00000430

Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 dalinio pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 621, 2000-11-09, Žin., 2000, Nr. 99-3152 (2000-11-17), i. k. 1002250ISAK00000621

Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų Radiacinės saugos centre ir jo skyriuose

 

4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. 667, 2002-12-23, Žin., 2003, Nr. 3-76 (2003-01-10), i. k. 1022250ISAK00000667

Dėl sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 "Dėl higieninės ekspertizės, mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių, fizikinių veiksnių tyrimų ir kitų medicininių paslaugų įkainių" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-61, 2005-01-27, Žin., 2005, Nr. 15-480 (2005-02-01), i. k. 1052250ISAK0000V-61

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 "Dėl Higieninės ekspertizės, mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių, fizikinių veiksnių tyrimų ir kitų medicininių paslaugų įkainių" papildymo

 

6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1093, 2007-12-29, Žin., 2008, Nr. 4-153 (2008-01-10), i. k. 1072250ISAK00V-1093

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 "Dėl Higieninės ekspertizės, mikrobiologinių, fizikinių veiksnių tyrimų ir kitų medicininių paslaugų įkainių" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-646, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 79-4114 (2012-07-05), i. k. 1122250ISAK000V-646

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 "Dėl Higieninės ekspertizės, mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių, fizikinių veiksnių tyrimų ir kitų medicininių paslaugų įkainių" pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1023, 2012-11-13, Žin., 2012, Nr. 133-6814 (2012-11-17), i. k. 1122250ISAK00V-1023

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 "Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1091, 2013-11-29, Žin., 2013, Nr. 125-6398 (2013-12-07), i. k. 1132250ISAK00V-1091

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 "Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1169, 2014-11-12, paskelbta TAR 2014-11-26, i. k. 2014-17966

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-289, 2015-02-27, paskelbta TAR 2015-03-10, i. k. 2015-03649

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-712, 2015-06-08, paskelbta TAR 2015-06-09, i. k. 2015-09013

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-374, 2016-03-23, paskelbta TAR 2016-04-12, i. k. 2016-08680

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

14.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1225, 2016-10-31, paskelbta TAR 2016-11-07, i. k. 2016-26407

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

15.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1497, 2016-12-29, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30026

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

16.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-522, 2017-05-10, paskelbta TAR 2017-05-15, i. k. 2017-08182

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

17.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas

Nr. V-1306, 2017-11-17, paskelbta TAR 2017-11-21, i. k. 2017-18362

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo