Suvestinė redakcija nuo 2011-06-29 iki 2015-02-19

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 20-799, i. k. 1092050ISAK001K-037

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL INFORMACIJOS APIE VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PANAUDOJIMĄ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. vasario 13 d. Nr. 1K-037

Vilnius

 

Vadovaudamasi Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 (Žin., 2001, Nr. 37-1251; 2011, Nr. 24-1155), 36–38 punktais,

Preambulės pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

tvirtinu Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                        ALGIRDAS ŠEMETA

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2009 m. vasario 13 d.

įsakymu Nr. 1K-037

 

INFORMACIJOS APIE VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ PANAUDOJIMĄ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių, savivaldybių institucijų, taip pat kitų ūkio subjektų (toliau – ūkio subjektai) informacijos apie valstybės lėšų panaudojimą investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) įgyvendinti ir apie jų naudojimą pagal kiekvieną investavimo prioritetą, nustatytų investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) vertinimo kriterijų įvykdymo, informacijos apie nustatytus pažeidimus įgyvendinant investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) pateikimo tvarką ir terminus.

Ši informacija naudojama atliekant investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) stebėseną ir vertinimą pagal Valstybės investicijų vertinimo kriterijų nustatymo ir pasiektų rezultatų vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 1K-256 (Žin., 2010, Nr. 99-5141), ir kapitalo investicijų panaudojimo ataskaitai rengti.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

2. Aprašas taikomas ūkio subjektams, įgyvendinantiems investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), įtrauktus į atitinkamų metų Valstybės investicijų programą ir finansuojamus valstybės lėšomis – iš valstybės biudžeto lėšų (įskaitant valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms ekonomijos sumas), iš Privatizavimo fondo lėšų, iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų teikiamų paskolų ir valstybės garantuojamų paskolų lėšų (įskaitant ir Valstybės investicijų programoje nenumatytas, bet pagal atskirus Vyriausybės sprendimus šiems projektams finansuoti skirtas valstybės lėšas). Taip pat aprašas taikomas įgyvendinant investicijų projektus, kuriems finansuoti lėšos skirtos iš Vyriausybės rezervo, iš viršplaninių tikslinės paskirties lėšų ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, praėjusiais biudžetiniais metais programoms finansuoti nepanaudotų tikslinės paskirties lėšų, biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 (Žin., 2001, Nr. 37-1251; 2011, Nr. 24-1155) (toliau – taisyklės), ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

4. Aprašo 1, 2 ir 3 priedai paskelbti Finansų ministerijos tinklalapyje: http://www.finmin.lt (Paslaugos > Informacijos rinkmenos (formos).

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

II. INFORMACIJOS APIE VALSTYBĖS LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ ĮGYVENDINAMIEMS INVESTICIJŲ PROJEKTAMS (INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOMS) PATEIKIMAS

 

5. Pasibaigus ataskaitinių metų pirmajam pusmečiui ir metams ūkio subjektai teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms, nurodytoms taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose, kurioms įstatymuose ir kituose teisės aktuose pavesta formuoti arba dalyvauti formuojant atitinkamos srities valstybės politiką, pagal valdymo sritis informaciją, ar taupiai ir nepažeidžiant sudarytų sutarčių naudojamos jiems skirtos valstybės lėšos pagal visus įgyvendinamus atitinkamos investavimo srities investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), o prireikus ir pasiūlymus dėl tolesnio investicijų projektų įgyvendinimo. Kitos institucijos ir įstaigos, nurodytos taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose, kurios nepriskirtos atitinkamoms valdymo sritims, minėtą informaciją teikia Finansų ministerijai. Ši informacija teikiama pagal aprašo 1 priede nustatytą Informacijos apie valstybės lėšų panaudojimą įgyvendinamiems investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) teikimo formą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

6. Aprašo 1 priede nustatyta forma pildoma, nurodant:

6.1. 1 skiltyje – investicijų projekto (investicijų projektų įgyvendinimo programos) kodą, suteiktą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS);

6.2. 2 skiltyje – asignavimų valdytoją ir visus investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kurie buvo įgyvendinami atskaitiniu laikotarpiu;

6.3. 3 skiltyje – investicijų projektui (investicijų projektų įgyvendinimo programai) įgyvendinti ataskaitiniu laikotarpiu numatytų skirti iš visų finansavimo šaltinių, nurodytų aprašo 2 punkte, valstybės lėšų sumą;

6.4. 4 skiltyje – investicijų projektui (investicijų projektų įgyvendinimo programai) įgyvendinti ataskaitiniu laikotarpiu panaudotų lėšų (kasinių išlaidų) sumokėti už atliktus darbus, įsigytą ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą ir pervesti avansams, sumą;

6.5. 5 skiltyje – įgyvendinant investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą) ataskaitiniu laikotarpiu faktiškai atliktų darbų, įsigyto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sumą, įskaitant ir neapmokėtus atliktus darbus, įsigytą ilgalaikį turtą, suteiktas paslaugas;

6.6. 6 skiltyje – kas padaryta ataskaitiniu laikotarpiu (atlikta statybos darbų, baigta pastatyti statinių arba statybos etapų (pripažintų tinkamais naudoti arba dėl kurių nustatyta tvarka pasirašytas priėmimo ir perdavimo aktas, nurodant pagrindinius techninius rodiklius), įsigyta materialiojo ir nematerialiojo ilgalaikio turto ir kita) įgyvendinant investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą);

6.7. 7 skiltyje – 5 skiltyje nurodytų atliktų statybos darbų, įsigyto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto matavimo vienetus;

6.8. 8 skiltyje – planinį matavimo vieneto dydį;

6.9. 9 skiltyje – faktinį matavimo vieneto dydį;

6.10. 10 skiltyje – 9 ir 8 skilčių skirtumą (10=9–8);

6.11. 11 skiltyje – pagal kiekvieną investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą) privalomai visais atvejais, kai 3 skilties duomenys nesutampa su 4 skiltimi, 3 skilties – su 5 skiltimi ir 8 skilties – su 9 skiltimi, priežastis, kurios lėmė, kad buvo panaudotos ne visos numatytos lėšos, atlikta mažiau (daugiau) statybos darbų ar įsigyta mažiau (daugiau) ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, negu buvo planuota, kreditorinio įsiskolinimo susidarymo priežastis, taip pat kitą, asignavimų valdytojų manymu, svarbią informaciją, susijusią su numatytų lėšų panaudojimu, statybos darbų vykdymu ar ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimu (technines, finansines, teisines ar kitokias problemas, kilusias įgyvendinant investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą), o prireikus ir pasiūlymus dėl tolesnio investicijų projekto įgyvendinimo;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

6.12. skiltyje „Informacija apie nustatytus pažeidimus“ – informaciją apie vidaus audito ar kitų kontroliuojančiųjų institucijų (jei buvo atliktas patikrinimas) nustatytus pažeidimus įgyvendinant investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), pastabas ir rekomendacijas dėl valstybės kapitalo investicijų planavimo ir naudojimo, taip pat numatytas arba vykdomas priemones pažeidimams pašalinti ar rekomendacijoms įgyvendinti.

7. Užpildytą aprašo 1 priede nustatytą formą ūkio subjektai pateikia (raštu ir elektroniniu būdu) aprašo 5 punkte nurodytoms valstybės institucijoms ir įstaigoms šiais terminais:

7.1. pasibaigus ataskaitinių metų pirmajam pusmečiui – per 10 kalendorinių dienų;

7.2. pasibaigus ataskaitiniams metams – iki kitų metų vasario 15 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

8. Ūkio subjektai, įgyvendinantys informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus, užpildytą aprašo 1 priede nustatytą formą (informaciją tik apie įgyvendinamus informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus) pateikia (raštu ir elektroniniu būdu) Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK) terminais, nurodytais aprašo 7 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

9. Aprašo 5 punkte nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos apibendrina gautą informaciją ir teikia Finansų ministerijai:

9.1. užpildytą apibendrintą aprašo 1 priede nustatytą formą apie jų srities visus investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kurie buvo įgyvendinami ataskaitiniu laikotarpiu;

9.2. trumpą apibendrintą ataskaitą, kas buvo pasiekta ataskaitiniu laikotarpiu (per pirmąjį pusmetį ar metus) įgyvendinant investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) – apibendrindamos vienarūšius investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), nurodo problemas, iškilusias įgyvendinant investicijų projektus, prireikus pateikia pasiūlymus, kaip efektyviau panaudoti valstybės lėšas kapitalo investicijoms, taip pat kitą, asignavimų valdytojų manymu, svarbią informaciją, susijusią su numatytų lėšų panaudojimu, statybos darbų vykdymu ar ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimu.

10. Valstybės institucijos, valstybės įstaigos aprašo 9 punkte nurodytą informaciją pateikia Finansų ministerijai (raštu ir elektroniniu paštu: invest@finmin.lt) šiais terminais:

10.1. pasibaigus ataskaitinių metų pirmajam pusmečiui – per 25 kalendorines dienas;

10.2. pasibaigus ataskaitiniams metams – iki kitų metų kovo 15 dienos.

11. IVPK, gavęs informaciją iš ūkio subjektų, parengia apibendrintą įgyvendinamų informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų ataskaitą ir išvadas, kurias pateikia Finansų ministerijai (raštu ir elektroniniu paštu: invest@finmin. lt) terminais, nurodytais aprašo 10 punkte.

 

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

III. INFORMACIJOS APIE VALSTYBĖS LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ BAIGTIEMS ĮGYVENDINTI INVESTICIJŲ PROJEKTAMS (INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOMS) PATEIKIMAS

 

12. Valstybės įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, taip pat kiti ūkio subjektai (užsakovai) įgyvendinę investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą) pateikia (raštu ir elektroniniu būdu) valstybės institucijoms ir įstaigoms, nurodytoms aprašo 5 punkte, informaciją apie ataskaitiniu laikotarpiu (per pirmąjį pusmetį ar metus) baigtus įgyvendinti atitinkamos investavimo srities investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas). Ši informacija teikiama pagal aprašo 2 priede nustatytą Informacijos apie valstybės lėšų panaudojimą baigtiems įgyvendinti investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) teikimo formą.

13. Aprašo 2 priede nustatyta forma pildoma, nurodant:

13.1. 1 skiltyje – investicijų projekto (investicijų projektų įgyvendinimo programos) kodą, suteiktą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS);

13.2. 2 skiltyje – asignavimų valdytoją ir visus investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kurie buvo baigti įgyvendinti (statybos projektams – statybos objektai atiduoti naudoti) ataskaitiniu laikotarpiu;

13.3. 3 ir 4 skiltyse – metus, kada investicijų projektas (investicijų projektų įgyvendinimo programa) pradėtas ir baigtas įgyvendinti;

13.4. 5 skiltyje – investicijų projekto (investicijų projektų įgyvendinimo programos) įgyvendinimo sutartyse su rangovais (tiekėjais) nurodytą vertę;

13.5. 6 skiltyje – investicijų projektui (investicijų projektų įgyvendinimo programai) įgyvendinti panaudotų lėšų sumą;

13.6. 7 skiltyje – baigtą įgyvendinti investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą) apibūdinančias fizines apimtis, pagrindinius techninius rodiklius (m2, km, vnt., skaičius (vietų), % ir pan.);

13.7. 8 skiltyje – nustatytus (nusistatytus) investicijų projekto (investicijų projektų įgyvendinimo programos) vertinimo kriterijus, kurie buvo numatyti teikiant finansuoti investicijų projektą (kiekybinius, kokybinius, efektyvumo);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

13.8. 9 skiltyje – nustatyto vertinimo kriterijaus matavimo vienetą;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

13.9. 10 skiltyje – planinę nustatyto vertinimo kriterijaus reikšmę;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

13.10. 11 skiltyje – faktinę nustatyto vertinimo kriterijaus reikšmę;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

13.11. 12 skiltyje – nustatyto vertinimo kriterijaus įvykdymo procentą, kuris apskaičiuojamas 11 ir 10 skilčių santykį padauginus iš 100 (12=11/10*100);

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

13.12. 13 skiltyje – pagal kiekvieną investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą) privalomai visais atvejais, kai 5 skilties duomenys nesutampa su 6 skiltimi ir 10 skilties – su 11 skiltimi, priežastis, kurios lėmė, kad pasikeitė investicijų projekto (investicijų projektų įgyvendinimo programos) vertė ir kad nebuvo pasiekti laukiami rezultatai, taip pat kokia gauta nauda ir koks galimas ilgalaikis poveikis įgyvendinus investicijų projektą, kokią įtaką investicija turėjo užsibrėžto uždavinio tikslams pasiekti, ar planuoti (ir gauti) programos rezultatai yra naudingi tiesioginiams ir netiesioginiams naudos gavėjams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

14. Užpildytą aprašo 2 priede nustatytą formą ūkio subjektai pateikia (raštu ir elektroniniu būdu) aprašo 5 punkte nurodytoms valstybės institucijoms ir įstaigoms šiais terminais:

14.1. pasibaigus ataskaitinių metų pirmajam pusmečiui – per 10 kalendorinių dienų;

14.2. pasibaigus ataskaitiniams metams – iki kitų metų vasario 15 dienos.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

15. Jeigu ataskaitiniu laikotarpiu (per pirmąjį pusmetį ar metus) nebuvo baigtas įgyvendinti nė vienas investicijų projektas (investicijų projektų įgyvendinimo programa), apie tai informuojama raštu.

16. Ūkio subjektai, įgyvendinantys informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus, užpildytą aprašo 2 priede nustatytą formą (tik apie įgyvendinamus informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus) pateikia IVPK (raštu ir elektroniniu būdu) terminais, nurodytais aprašo 14 punkte.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

17. Valstybės institucijos ir įstaigos, IVPK apibendrina gautą informaciją ir teikia Finansų ministerijai:

17.1. užpildytą apibendrintą aprašo 2 priede nustatytą formą apie jų srities visus investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kurie buvo baigti įgyvendinti ataskaitiniu laikotarpiu;

17.2. trumpą apibendrintą ataskaitą, kurioje nurodo, kas buvo pasiekta įgyvendinus investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kaip buvo įvykdyti nustatyti vertinimo kriterijai, priežastis, kurios lėmė, kad nebuvo pasiekti laukiami rezultatai, taip pat kokia gauta nauda ir koks galimas ilgalaikis poveikis įgyvendinus investicijų projektą, kokią įtaką investicija turėjo užsibrėžto uždavinio tikslams pasiekti, ar planuoti (ir gauti) programos rezultatai yra naudingi tiesioginiams ir netiesioginiams naudos gavėjams.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

18. Valstybės institucijos, valstybės įstaigos ir IVPK aprašo 17 punkte nurodytą informaciją pateikia Finansų ministerijai (raštu ir elektroniniu paštu: invest@finmin.lt) šiais terminais:

18.1. pasibaigus ataskaitinių metų pirmajam pusmečiui – per 25 kalendorines dienas;

18.2. pasibaigus ataskaitiniams metams – iki kitų metų kovo 15 dienos.

 

IV. INFORMACIJOS APIE VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ NAUDOJIMĄ PAGAL NUSTATYTUS INVESTAVIMO PRIORITETUS PATEIKIMAS

 

19. Pasibaigus ataskaitinių metų pirmajam pusmečiui ir metams valstybės institucijos ir įstaigos, nurodytos taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose, kurioms įstatymuose ir kituose teisės aktuose pavesta formuoti arba dalyvauti formuojant atitinkamos srities valstybės politiką, pagal valdymo sritis pateikia Finansų ministerijai apibendrintą informaciją apie kapitalo investicijų naudojimą pagal kiekvieną nustatytą savo srities investavimo prioritetą, o kitos institucijos ir įstaigos, nurodytos taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose, kurios nepriskirtos atitinkamoms valdymo sritims, – apie kapitalo investicijų naudojimą pagal kiekvieną nustatytą savo institucijos arba įstaigos investavimo prioritetą. Ši informacija teikiama pagal aprašo 3 priede nustatytą Informacijos apie valstybės lėšų panaudojimą pagal investavimo prioritetus teikimo formą.

20. Aprašo 3 priede nustatyta forma pildoma, nurodant:

20.1. 1 skiltyje – investavimo prioriteto eilės numerį;

20.2. 2 skiltyje – visus nustatytus investavimo prioritetus ir visus investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kurie pagal kiekvieną prioritetą buvo įgyvendinami atskaitiniu laikotarpiu. Turi būti nurodyti visi investicijų projektai (investicijų projektų įgyvendinimo programos), pateikti aprašo 1 priede nustatytoje formoje. Jeigu ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinami investicijų projektai (investicijų projektų įgyvendinimo programos), kurių negalima priskirti nustatytiems investavimo prioritetams, tokius projektus reikia išvardyti įrašant dalį „Kitiems tikslams“;

20.3. 3 skiltyje – kiekvienam investavimo prioritetui ir pagal šį prioritetą vykdomam investicijų projektui (investicijų projektų įgyvendinimo programai) įgyvendinti ataskaitiniu laikotarpiu numatytų skirti valstybės lėšų sumą, nurodytą aprašo 1 priede nustatytos formos 3 skiltyje;

20.4. 4 skiltyje – kiekvienam investavimo prioritetui ir pagal šį prioritetą vykdomam investicijų projektui (investicijų projektų įgyvendinimo programai) įgyvendinti ataskaitiniu laikotarpiu panaudotų sumokėti už atliktus darbus, įsigytą ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą ir pervesti avansams lėšų (kasinių išlaidų) sumą, nurodytą aprašo 1 priede nustatytos formos 4 skiltyje.

21. Užpildytą aprašo 3 priede nustatytą formą valstybės institucijos ir įstaigos pateikia Finansų ministerijai (raštu ir elektroniniu paštu: invest@finmin.lt) šiais terminais:

21.1. pasibaigus ataskaitinių metų pirmajam pusmečiui – per 25 kalendorines dienas;

21.2. pasibaigus ataskaitiniams metams – iki kitų metų kovo 15 dienos.

Papildyta skyriumi:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

_________________

 

 

 

Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų

panaudojimą pateikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Informacijos apie valstybės lėšų panaudojimą įgyvendinamiems investicijų projektams
(investicijų projektų įgyvendinimo programoms) teikimo forma)

 

____________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Informacija apie valstybės lėšų panaudojimą 20 __ metais įgyvendinamiems investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms)
20__ metų _________d.

 

____________ Nr. ___________

(data)

_______________________________

(sudarymo vieta)

 

Kodas

Asignavimų valdytojo, investicijų projektų įgyvendinimo programos, investicijų projekto pavadinimas

Ataskaitiniu laikotarpiu numatyta skirti lėšų (tūkst. litų)

Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota lėšų (kasinės išlaidos) (tūkst. litų)

Ataskaitiniu laikotarpiu atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio turto (tūkst. litų)

Lėšų panaudojimo rezultatai

Pastabos

Atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto

Matavimo vnt.

Planinis dydis

Faktinis dydis

Skirtumas (+,-)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija apie nustatytus pažeidimus

 

 

______________________________________________                                      ____________                                                                                                                       _______________________

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                          (parašas)         (vardas ir pavardė)

 

________________________________________________________________________

(rengėjo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono Nr.)

_________________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

 

Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų

panaudojimą pateikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Informacijos apie valstybės lėšų panaudojimą baigtiems įgyvendinti investicijų projektams
(investicijų projektų įgyvendinimo programoms) teikimo forma)

 

____________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Informacija apie valstybės lėšų panaudojimą investicijų projektams (investicijų įgyvendinimo programoms), baigtiems  įgyvendinti 20__metais / 20__metų pirmąjį pusmetį

 

___________ Nr. ____________

(data)

_______________________________

(sudarymo vieta)

 

Kodas

Asignavimų valdytojo, investicijų projektų įgyvendinimo programos, investicijų projekto pavadinimas

Programos/ projekto įgyvendinimo trukmė

Programos/ projekto vertė (tūkst. litų)

Įgyvendintą programą/ projektą apibūdinantys rodikliai

Pasiekti rezultatai

Pastabos

Pradžia

Pabaiga

Planinė

Faktinė

Programos/ projekto vertinimo kriterijai

Matavimo vnt.

Planinis

Faktinis

Įvykdymo procentas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________                                ______________                                                                                                                 _________________________

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                      (parašas)             (vardas ir pavardė)

 

________________________________________________________________________

(rengėjo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono Nr.)

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

 

Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų

panaudojimą pateikimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Informacijos apie valstybės lėšų panaudojimą pagal investavimo prioritetus teikimo forma)

 

____________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Informacija apie valstybės lėšų panaudojimą 20 __ metais PAGAL INVESTAVIMO PRIORITETUS
20__ metų _________d.

 

___________ Nr. ___________

(data)

_______________________________

(sudarymo vieta)

 

Eilės Nr.

Investavimo prioriteto, investicijų projektų įgyvendinimo programos, investicijų projekto pavadinimas

Ataskaitiniu laikotarpiu numatyta skirti lėšų

(tūkst. litų)

Ataskaitiniu laikotarpiu panaudota lėšų (kasinės išlaidos)

(tūkst. litų)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Iš viso

 

 

 

______________________________________________                                 _____________                                                                                                                    ______________________

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                      (parašas)             (vardas ir pavardė)

 

__________________________________________________________________

(rengėjo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono Nr.)

 

_________________

 

Papildyta priedu:

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas

Nr. 1K-218, 2011-06-22, Žin., 2011, Nr. 77-3765 (2011-06-28), i. k. 1112050ISAK001K-218

Dėl finansų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1K-037 "Dėl Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo