Suvestinė redakcija nuo 2018-07-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 88-3100, i. k. 101301MISAK00000486

 

Nauja redakcija nuo 2013-04-15:

Nr. D1-240, 2013-04-10, Žin. 2013, Nr. 38-1871 (2013-04-13), i. k. 113301MISAK00D1-240

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ DIDELIEMS KURĄ DEGINANTIEMS ĮRENGINIAMS PATVIRTINIMO

 

2001 m. rugsėjo 28 d. Nr. 486

Vilnius

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi  ir įgyvendindamas 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL 2010 L 334, p. 17), 2016 m. gruodžio 8 d. Europos Komisijos sprendimą C(2016)7891 dėl Lietuvos Respublikos pranešimo apie pakeistą pereinamojo laikotarpio nacionalinį planą, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių teršalų 32 straipsnio 6 dalyje (toliau – Sprendimas 2016/7891):

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-737, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-16, i. k. 2014-12358

Nr. D1-242, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04763

 

1. T v i r t i n u:

1.1. Neteko galios nuo 2016-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

 

1.2. Specialiuosius reikalavimus dideliems kurą deginantiems įrenginiams (pridedama).

2. Neteko galios nuo 2016-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

 

3. P a v e d u:

3.1. Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD):

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-499, 2018-06-12, paskelbta TAR 2018-06-13, i. k. 2018-09824

3.1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nustatytais pagrindais vykdyti Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams VI, IX–XI skyriuose nurodytų reikalavimų laikymosi kontrolę;

3.1.2. teikti Aplinkos apsaugos agentūrai paprašius, papildomą informaciją, reikalingą ataskaitoms ir informacijai, nurodytai 3.4.2 papunktyje, parengti;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

 

3.2. Veiklos vykdytojams:

3.2.1. Neteko galios nuo 2017-03-24

Punkto naikinimas:

Nr. D1-242, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04763

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

 

3.2.2. pageidaujantiems pasinaudoti Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams 29 punkto Ribotos eksploatavimo trukmės taikymo išimtimi iki 2014 m. sausio 1 d. pateikti atitinkamam RAAD ir Aplinkos apsaugos agentūrai Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams 29 ir 48.1 punktuose nurodytą informaciją;

3.2.3. pageidaujantiems pasinaudoti Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams 31 punkto Centralizuoto šilumos tiekimo įrenginiams taikymo išimtimi iki 2015 m. rugsėjo 1 d. pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams 31 punkte ir 49.1 punkte nurodytą informaciją;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

 

3.3. Neteko galios nuo 2017-03-24

Punkto naikinimas:

Nr. D1-242, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04763

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

 

3.4. Aplinkos apsaugos agentūrai teisės aktų nustatyta tvarka išduodant ar pakeičiant Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, vadovautis Specialiaisiais reikalavimais dideliems kurą deginantiems įrenginiams, rengti ir teikti Europos Komisijai:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

3.4.1. Neteko galios nuo 2016-01-01

Punkto naikinimas:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

 

3.4.2. Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams:

3.4.2.1. kasmet parengti 44 punkte nurodytą informaciją ir teikti Europos Komisijai paprašius;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

 

3.4.2.2. 46 punkte nurodytą informaciją nuo 2016 m. kas trejus metus iki balandžio 1 d.;

3.4.2.3. 47 punkte nurodytą informaciją nuo 2016 m. kasmet iki balandžio 1 d.;

3.4.2.4. 48.1 ir 49.1 punkte nurodytą informaciją iki 2015 m. gruodžio 31 d.;

3.4.2.5. 48.2 punkte nurodytą informaciją nuo 2017 m. iki 2024 m. kasmet iki balandžio 1 d.;

3.4.2.6. 49.2 punkte nurodytą informaciją nuo 2017 m. iki 2023 m. kasmet iki balandžio 1 d.;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-859, 2013-11-26, Žin., 2013, Nr. 122-6198 (2013-11-29), i. k. 113301MISAK00D1-859

 

3.5. Aplinkos apsaugos agentūrai teikti Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamentui Europos Komisijai pateiktos informacijos, nurodytos 3.4.2 papunktyje, kopijas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

 

4. Nu s t a t a u, kad:

4.1. Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams 18 punkte nurodytas Pereinamojo laikotarpio nacionalinis planas (toliau – Planas) rengiamas tik Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą dėl jo rengimo tikslingumo;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-737, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-16, i. k. 2014-12358

 

4.2. Europos Komisijai pritarus parengtam Planui ir tolesniems Plano pakeitimams:

4.2.1. Aplinkos ministerija, gavusi informaciją apie šį Europos Komisijos pritarimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Energetikos ministeriją, Aplinkos apsaugos agentūrą, AAD ir į Planą įrašytus įrenginius eksploatuojančius veiklos vykdytojus;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-499, 2018-06-12, paskelbta TAR 2018-06-13, i. k. 2018-09824

 

4.2.2. Aplinkos apsaugos agentūra:

4.2.2.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos iš Aplinkos ministerijos pagal šio įsakymo 4.2.1 punktą gavimo, praneša į Pereinamojo laikotarpio nacionalinį planą įrašytus įrenginius eksploatuojantiems veiklos vykdytojams apie pareigą pakeisti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą dėl Planą atitinkančių sąlygų nustatymo;

4.2.2.2. laikotarpiu nuo 2016 m. iki 2021 m. kasmet iki einamųjų metų kovo 1 d. pateikia Aplinkos ministerijai Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams 44 punkte nurodytą informaciją;

4.2.3. veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginius, įrašytus į Planą:

4.2.3.1. laikotarpiu nuo 2016 m. iki 2021 m. kasmet iki einamųjų metų vasario 1 d. pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams 44 punkte nurodytą informaciją;

4.2.3.2. praneša Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos ministerijai apie numatomus įrenginių, įrašytų į Planą, pakeitimus, dėl kurių reikia rengti tolesnius Plano pakeitimus, vadovaujantis 2012 m. vasario 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2012/115/ES, kuriuo nustatomos taisyklės, susijusios su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų nurodytais pereinamojo laikotarpio nacionaliniais planais (OL 2012 L 52, p. 24) (toliau – Sprendimas 2012/115/ES), 5 straipsnio 2 dalimi ;

4.2.4. Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos departamentas rengia ir teikia Europos Komisijai:

4.2.4.1. laikotarpiu nuo 2016 m. iki 2021 m. kasmet iki einamųjų metų balandžio 1 d. Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams 44 punkte nurodytą informaciją;

4.2.4.2. informaciją apie tolesnius Plano pakeitimus, vadovaujantis Sprendimo 2012/115/ES 5 straipsnio 2 dalimi.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-737, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-16, i. k. 2014-12358

 

 

 

 

APLINKA MINISTRAS                                                                            ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-240

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DIDELIEMS KURĄ DEGINANTIEMS ĮRENGINIAMS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Specialieji reikalavimai dideliems kurą deginantiems įrenginiams (toliau – Reikalavimai) taikomi kurą deginantiems įrenginiams, kurių bendra nominali (vardinė) šiluminė galia yra lygi arba didesnė kaip 50 MW, nepriklausomai nuo naudojamo kuro rūšies, ir nustato išmetamų į aplinkos orą teršalų (sieros dioksido, azoto oksidų, anglies monoksido ir kietųjų dalelių) kiekio ribojimo, stebėsenos (monitoringo) ir kontrolės reikalavimus.

2. Reikalavimai netaikomi:

2.1. įrenginiams, kuriuose degimo produktai naudojami tiesioginiam šildymui, džiovinimui arba kitoms objektų arba medžiagų apdorojimo rūšims;

2.2. antrinio deginimo įrenginiams, skirtiems valyti išmetamąsias dujas jas deginant, kai jie nėra eksploatuojami kaip atskiri kurą deginantys įrenginiai;

2.3. katalizinio krekingo katalizatorių regeneravimo įrenginiams;

2.4. vandenilio sulfido perdirbimo į sierą įrenginiams;

2.5. chemijos pramonėje naudojamiems reaktoriams;

2.6. kokso krosnims;

2.7. kauperiams;

2.8. techniniams įrenginiams, kurie naudojami kaip transporto priemonių, laivų ar lėktuvų varikliai;

2.9. dujų turbinoms ir dujų varikliams, kurie naudojami atviroje jūroje esančiose platformose;

2.10. įrenginiams, kuriuose kurui naudojamos bet kokios skystos arba kietos atliekos, išskyrus Reikalavimų 4 punkte nurodytas atliekas;

2.11. dyzeliniams varikliams;

2.12. katilams, esantiems medienos masės gamybos įrenginiuose.

 

II. NUORODOS

 

3. Reikalavimuose pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:

3.1. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Monitoringo nuostatai);

3.2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą (toliau – Energetikos įstatymas);

3.3. Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486 „Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“ (toliau – DKDĮ normos);

3.4. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės);

3.5. Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-68 „Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Laboratorinės kontrolės metodinės rekomendacijos).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

 

III. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

4. Šiuose Reikalavimuose vartojamos pagrindinės sąvokos:

biomasė reiškia bet kurią iš šių apibrėžčių:

a) produktai, kuriuos sudaro iš žemės ūkio arba miškininkystės veiklos gauta augalinė medžiaga, kuri gali būti naudojama kaip kuras energijai gauti;

b) šios atliekos:

žemės ūkio ir miškininkystės veiklos augalinės atliekos;

maisto perdirbimo pramonės augalinės atliekos, jeigu gaunama šiluma yra panaudojama;

pluoštinės augalinės atliekos, gaunamos gaminant medienos masę ir popierių iš medienos masės, jeigu jos yra kartu sudeginamos gamybos vietoje, o gauta šiluma panaudojama;

kamštinės medienos atliekos;

medienos atliekos, išskyrus tas medienos atliekas, kuriose dėl medžiagų apdirbimo medienos konservantais arba dengimo gali būti halogenintų organinių junginių arba sunkiųjų metalų, ir ypač medienos atliekas iš statybos ir griovimo atliekų;

dujų turbina – bet kuri rotacinė mašina, šilumos energiją paverčianti mechaniniu darbu, dažniausiai susidedanti iš kompresoriaus, šiluminio įtaiso, kuriame kuras oksiduojamas, kad būtų šildomas darbinis skystis ir turbina;

dujinis variklis – vidaus degimo variklis, veikiantis pagal Otto ciklą naudojant kibirkštinį uždegimą arba dviejų rūšių degalus naudojančio variklio atveju – uždegimą nuo suspaudimo degalams deginti;

dyzelinis variklis – vidaus degimo variklis, veikiantis pagal dyzelinį ciklą naudojant uždegimą nuo suspaudimo degalams deginti;

eksploatavimo valandos – valandomis išreikštas laikas, kai visas kurą deginantis įrenginys arba jo dalis veikia ir į aplinkos orą išmetami teršalai, išskyrus įrenginio paleidimo ir sustabdymo laikotarpius. Paleidimo ir sustabdymo laikotarpiai nustatomi vadovaujantis 2012 m. gegužės 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu Nr. 2012/249/ES dėl paleidimo ir sustabdymo laikotarpių nustatymo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų tikslais (OL 2012 L 123, p. 44);

įvairų kurą deginantis įrenginys – kurą deginantis įrenginys, kuriame tuo pačiu metu arba pakaitomis gali būti deginamas dviejų arba daugiau rūšių kuras;

kaminas – konstrukcija, kuri turi vieną arba kelis dūmtakius ir per kurią išmetamosios dujos išleidžiamos į aplinkos orą;

kuras – kietoji, skystoji arba dujinė degi medžiaga;

kurą deginantis įrenginys (toliau – KDĮ) – techninis įrenginys, kuriame kuras oksiduojamas, norint panaudoti deginimo proceso metu gautą šilumą;

kurą deginančio įrenginio nominali šiluminė (vardinė) galia – nominali (vardinė) šiluminė galia, kaip apibrėžta Energetikos įstatyme (toliau – nominali šiluminė galia). Nominalią šiluminę galią patvirtinančiu dokumentu laikomas įrenginio (katilo) gamintojo išduotas dokumentas arba pagal Energetikos įstatymą Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nustatyta tvarka kompetentingos institucijos išduotas dokumentas.

nusierinimo laipsnis – sieros kiekio, kuris nėra išmetamas į aplinkos orą iš kurą deginančio įrenginio per nurodytą laiką, santykis su sieros kiekiu kietajame kure, sunaudojamame kurą deginančiame įrenginyje per tą patį laikotarpį;

pagrindinis kuras – kuras, kuriam iš visų kuro rūšių, naudojamų įvairų kurą deginančiuose įrenginiuose, kuriuose savo reikmėms atskirai arba kartu su kitomis kuro rūšimis naudojami perdirbant žalią naftą susidarantys distiliavimo ir konversijos likučiai, nustatyta aukščiausia išmetamų teršalų ribinė vertė, nurodyta Reikalavimų 1 priede, arba jeigu kelių rūšių kurui nustatyta vienoda išmetamų teršalų ribinė vertė, kuras, kurio šiluminė galia yra didžiausia;

vietinis kietasis kuras – natūraliai gamtoje esantis kietasis kuras, kuris naudojamas specialiai tam kurui suprojektuotuose įrenginiuose ir kuris išgaunamas vietoje (Lietuvos Respublikos teritorijoje).

5. Kitos Reikalavimuose naudojamos sąvokos atitinka TIPK taisyklėse vartojamas sąvokas.

 

IV. IŠMETAMŲ TERŠALŲ RIBINIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

 

6. Jeigu iš dviejų arba daugiau atskirų KDĮ išmetamosios dujos šalinamos per bendrą kaminą, tokių KDĮ junginys laikomas vienu KDĮ, o apskaičiuojant bendrą nominalią šiluminę galią jų pajėgumai sudedami.

7. Jeigu du arba daugiau KDĮ, kuriems eksploatuoti leidimas (toliau – Leidimas) išduotas arba kai paraiška Leidimui gauti pateikta 1987 m. liepos 1 d. arba vėliau, įrengiami taip, kad jų išmetamos dujos galėtų būti išleistos per bendrą kaminą, išskyrus atvejus, kai veiklos vykdytojas pagrindžia, kad to padaryti neįmanoma dėl techninių ar ekonominių veiksnių, tokių įrenginių junginys laikomas vienu KDĮ, o apskaičiuojant bendrą nominalią šiluminę galią jų pajėgumai sudedami.

8. Į 6 ir 7 punktuose nurodytų KDĮ junginių bendrą nominalią šiluminę galią neįskaičiuojama atskirų KDĮ, kurių nominali šiluminė galia yra mažesnė nei 15 MW, šiluminė galia.

9. Išmetamieji teršalai iš KDĮ turi būti šalinami kontroliuojamai per kaminą, kurio aukštis turi būti toks, kad pasklidę teršalai nekenktų žmonių sveikatai ir aplinkai.

10. Leidimuose įrenginiams, kuriuose yra KDĮ ir kuriems Leidimas išduotas ar kuriuos eksploatuojantys (ar planuojantys eksploatuoti) veiklos vykdytojai pateikė paraišką Leidimui gauti iki 2013 m. balandžio 15 d., jei tokie KDĮ pradėti eksploatuoti ne vėliau kaip 2014 m. sausio 7 d., KDĮ į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės nustatomos pagal Reikalavimų 1 priedą.

11. Leidimuose įrenginiams, kurių KDĮ buvo suteikta išimtis pagal DKDĮ normų 24 punktą ir kurie eksploatuojami po 2016 m. sausio 1 d., KDĮ į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės nustatomos pagal Reikalavimų 2 priedą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

Nr. D1-728, 2015-10-12, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15179

 

12. Leidimuose įrenginiams, kuriems netaikomas Reikalavimų 10 ir 11 punktas, KDĮ į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės nustatomos pagal Reikalavimų 2 priedą.

13. Reikalavimų 1 ir 2 prieduose nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės ir 5 priede nustatyti mažiausi nusierinimo laipsniai taikomi per kiekvieną bendrą kaminą išmetamiems teršalams, atsižvelgiant į bendrą viso KDĮ nominalią šiluminę galią. Jeigu 1 priede nustatyta, kad išmetamų teršalų ribinės vertės gali būti taikomos KDĮ daliai, kurios eksploatavimo valandų skaičius ribotas, tos ribinės vertės taikomos tos KDĮ dalies išmetamų teršalų atžvilgiu, tačiau atsižvelgiant į viso KDĮ bendrą nominalią šiluminę galią.

14. Jei veiklos vykdytojas negali laikytis Leidime pagal Reikalavimų 1 ar 2 priedus nustatytų sieros dioksido ribinių verčių dėl jo eksploatuojamame KDĮ įprastomis veiklos sąlygomis naudojamo mažai sieros turinčio kuro tiekimo nutraukimo, atsiradusio dėl didelio tokio kuro trūkumo, Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), atsižvelgdama į veiklos vykdytojo motyvuotą prašymą, jei užtikrinamos aplinkos kokybės normos, leidžia ne ilgiau kaip šešis mėnesius vykdyti veiklą nesilaikant Reikalavimų 1 ir 2 prieduose ir Leidime nustatytų sieros dioksido ribinių verčių. AAA sprendimą dėl veiklos vykdytojo prašymo priima ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą AAA nedelsiant raštu informuoja veiklos vykdytoją, Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) ir Aplinkos ministeriją, o Aplinkos ministerija – Europos Komisiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-859, 2013-11-26, Žin., 2013, Nr. 122-6198 (2013-11-29), i. k. 113301MISAK00D1-859

Nr. D1-499, 2018-06-12, paskelbta TAR 2018-06-13, i. k. 2018-09824

 

15. Jei veiklos vykdytojas negali laikytis Leidime pagal Reikalavimų 1 ir 2 priedus nustatytų išmetamų teršalų ribinių verčių, kai KDĮ, kuriame naudojamas tik dujinis kuras ir kuriame naudojant kitą kuro rūšį reikėtų įmontuoti išmetamųjų dujų valymo įrenginį, turi pradėti naudoti kitas kuro rūšis dėl staigiai nutraukto dujų tiekimo, AAA, atsižvelgdama į veiklos vykdytojo motyvuotą prašymą, jei užtikrinamos aplinkos kokybės normos, ne daugiau kaip 10 dienų, išskyrus atvejus, kai labai svarbu išlaikyti energijos tiekimą, leidžia vykdyti veiklą nesilaikant Reikalavimų 1 ar 2 prieduose ir Leidime nustatytų išmetamų teršalų ribinių verčių. Apie kiekvieną šiame punkte nurodytą atvejį veiklos vykdytojas nedelsiant raštu informuoja AAD, AAA. AAA sprendimą dėl veiklos vykdytojo pateikto prašymo priima ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos ir apie priimtą sprendimą nedelsiant raštu informuoja veiklos vykdytoją, AAD ir Aplinkos ministeriją, o Aplinkos ministerija – Europos Komisiją.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-859, 2013-11-26, Žin., 2013, Nr. 122-6198 (2013-11-29), i. k. 113301MISAK00D1-859

Nr. D1-499, 2018-06-12, paskelbta TAR 2018-06-13, i. k. 2018-09824

 

16. Jeigu KDĮ galia padidinama, padidinimo paveiktai išplėstai KDĮ daliai taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės, nustatytos Reikalavimų 2 priede. Ribinės vertės nustatomos atsižvelgiant į bendrą viso KDĮ nominalią šiluminę galią. Jeigu KDĮ atliekami pakeitimai, galintys sąlygoti neigiamą poveikį aplinkai ir susiję su KDĮ dalimi, kurios nominali šiluminė galia yra 50 MW arba didesnė, keičiamai KDĮ daliai, kuri pakito atsižvelgiant į bendrą viso KDĮ nominalią šiluminę galią, taikomos 2 priede nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės.

 

V. NUSIERINIMO LAIPSNIS

 

17. Jei veiklos vykdytojas, eksploatuojantis KDĮ, kuriame naudojamas vietinis kietasis kuras, dėl šio kuro savybių negali laikytis Reikalavimų 1 ir 2 prieduose nustatytų sieros dioksido ribinių verčių, jis gali parengti techninį pagrindimą, įrodantį, kad KDĮ negali atitikti Reikalavimų 1 ir 2 prieduose nustatytų sieros dioksido ribinių verčių, o AAA gali leisti taikyti 5 priede nustatytus mažiausius nusierinimo laipsnius laikantis Reikalavimų 5 priede nustatytų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-859, 2013-11-26, Žin., 2013, Nr. 122-6198 (2013-11-29), i. k. 113301MISAK00D1-859

 

VI. PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NACIONALINIS PLANAS

 

18. Laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. KDĮ, kuriems Leidimas pirmą kartą buvo išduotas iki 2002 m. lapkričio 27 d. arba kuriuos eksploatuojantys veiklos vykdytojai iki tos datos pateikė paraišką Leidimui gauti, jeigu KDĮ pradėtas eksploatuoti ne vėliau kaip 2003 m. lapkričio 27 d., gali būti parengtas ir įgyvendintas pereinamojo laikotarpio nacionalinis planas (toliau – Planas) laikantis Reikalavimų 7 priede nustatytų reikalavimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-737, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-16, i. k. 2014-12358

 

19. Neteko galios nuo 2014-09-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-737, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-16, i. k. 2014-12358

 

20. Neteko galios nuo 2014-09-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-737, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-16, i. k. 2014-12358

 

21. Neteko galios nuo 2014-09-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-737, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-16, i. k. 2014-12358

 

22. Neteko galios nuo 2014-09-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-737, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-16, i. k. 2014-12358

 

23. Neteko galios nuo 2014-09-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-737, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-16, i. k. 2014-12358

 

24. Neteko galios nuo 2014-09-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-737, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-16, i. k. 2014-12358

 

25. Neteko galios nuo 2014-09-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-737, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-16, i. k. 2014-12358

 

26. Neteko galios nuo 2014-09-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-737, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-16, i. k. 2014-12358

 

27. Neteko galios nuo 2014-09-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-737, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-16, i. k. 2014-12358

 

28. Neteko galios nuo 2014-09-17

Punkto naikinimas:

Nr. D1-737, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-16, i. k. 2014-12358

 

VII. RIBOTOS EKPLOATAVIMO TRUKMĖS IŠIMTIES TAIKYMO REIKALAVIMAI

 

29. Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. AAA sprendimu KDĮ gali būti netaikomos Reikalavimų 10 ir 11 punktuose nurodytos išmetamų teršalų ribinės vertės ir Reikalavimų 17 punkte nurodyti nusierinimo laipsniai ir tokie KDĮ neįtraukiami į Reikalavimų 18 punkte nurodytą Planą, jeigu KDĮ eksploatuojantys veiklos vykdytojai įvykdo šias sąlygas:

29.1. ne vėliau kaip iki 2014 m. sausio 1 d. raštu informuoja RAAD ir AAA, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. įsipareigoja KDĮ eksploatuoti ne daugiau kaip 17500 eksploatavimo valandų;

29.2. iki kiekvienų metų sausio 25 d., pradedant 2016 m. sausio 1 d., raštu pateikia AAA praeitų kalendorinių metų KDĮ eksploatavimo valandų skaičių;

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

 

29.3. per likusį KDĮ eksploatavimo laiką laikosi Leidime, išduotame pagal TIPK taisykles, DKDĮ normų reikalavimus ir taikomame 2015 m. gruodžio 31 d., nustatytų išmetamų sieros dioksido, azoto oksidų ir kietųjų dalelių ribinių verčių. Kietą kurą deginantiems KDĮ, kurių bendra nominali šiluminė galia yra didesnė nei 500 MW ir kuriems Leidimas išduotas po 1987 m. liepos 1 d., taikomos Reikalavimų 1 priede nustatytos išmetamų azoto oksidų ribinės vertės;

29.4. KDĮ nebuvo suteikta išimtis pagal DKDĮ normų 24 punktą.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

 

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-859, 2013-11-26, Žin., 2013, Nr. 122-6198 (2013-11-29), i. k. 113301MISAK00D1-859

 

30. Jei KDĮ bendra nominali šiluminė galia yra didesnė nei 1500 MW, KDĮ pradėtas eksploatuoti iki 1986 m. gruodžio 31 d. ir jame deginamas vietinis kietasis kuras, kurio grynasis šiluminingumas mažesnis nei 5800 kJ/kg, drėgmės kiekis pagal svorį didesnis nei 45 %, bendras drėgmės ir pelenų kiekis pagal svorį didesnis nei 60 %, o kalcio oksido kiekis pelenuose didesnis nei 10 %, taikant Reikalavimų 29.1 punktą, taikomas 32000 eksploatavimo valandų skaičius.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

 

VIII. IŠIMTIES CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO ĮRENGINIAMS TAIKYMO REIKALAVIMAI

 

31. Iki 2022 m. gruodžio 31 d. AAA sprendimu KDĮ gali būti netaikomos Reikalavimų 1 ir 2 prieduose nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės ir 5 priede nustatyti nusierinimo laipsniai, jeigu laikomasi šių sąlygų:

31.1. KDĮ bendra nominali šiluminė galia neviršija 200 MW;

31.2. Leidimas KDĮ buvo išduotas iki 2002 m. lapkričio 27 d. arba KDĮ eksploatuojantis veiklos vykdytojas iki šios datos pateikė paraišką Leidimui gauti ir KDĮ pradėtas eksploatuoti ne vėliau kaip 2003 m. lapkričio 27 d.;

31.3. bent 50% KDĮ pagaminto naudingos šilumos kiekio (taikant slenkantį penkerių metų vidurkį) tiekiama garų arba karšto vandens pavidalu į viešą centralizuoto šilumos tiekimo tinklą;

31.4. iki 2022 m. gruodžio 31 d. laikomasi Leidime, išduotame KDĮ pagal TIPK taisykles ir DKDĮ normų reikalavimus ir taikomame 2015 m. gruodžio 31 d., nustatytų išmetamų sieros dioksido, azoto oksidų ir kietųjų dalelių ribinių verčių.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-859, 2013-11-26, Žin., 2013, Nr. 122-6198 (2013-11-29), i. k. 113301MISAK00D1-859

 

IX. TARŠOS MAŽINIMO ĮRANGOS VEIKLOS SUTRIKIMAS ARBA GEDIMAS

 

32. Veiklos vykdytojas, eksploatuojantis KDĮ, kartu su paraiška Leidimui gauti pateikia informaciją apie tvarką, kuri taikoma sugedus ar sutrikus taršos mažinimo įrangos veiklai ir pagal šią informaciją Leidime nustatomos sąlygos dėl tvarkos, taikytinos sugedus ar sutrikus taršos mažinimo įrangos veiklai.

33. Jeigu taršos mažinimo įrangos gedimo atveju per 24 valandas nepavyksta atstatyti įprastinės veiklos, ūkio subjektas turi sumažinti operacijų skaičių ar nutraukti darbą, arba eksploatuoti KDĮ naudodamas mažai taršias kuro rūšis.

34. Sutrikus taršos mažinimo įrangos veiklai arba šiai įrangai sugedus, apie priimtus sprendimus veiklos vykdytojas raštu (faksu ar bendruoju elektroninio pašto adresu) praneša AAD ir AAA per 48 valandas, nuo taršos mažinimo įrangos veiklos sutrikimo ar šios įrangos gedimo pradžios.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

Nr. D1-499, 2018-06-12, paskelbta TAR 2018-06-13, i. k. 2018-09824

 

35. Bendra KDĮ eksploatacijos be taršos mažinimo trukmė per 12 mėnesių negali viršyti 120 valandų.

36. AAA gali leisti nesilaikyti 33 ir 35 punktuose nustatytų terminų vienu iš šių atvejų:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

36.1. kai yra privaloma palaikyti energijos tiekimą;

36.2. kai sugedęs KDĮ ribotam laikui būtų pakeistas kitu įrenginiu, kuris sukeltų bendrą išmetamų teršalų kiekio padidėjimą.

 

X. Į APLINKOS ORĄ IŠMETAMŲ TERŠALŲ STEBĖSENA

 

37. Reikalavimai orą teršiančių medžiagų stebėsenai nustatyti Reikalavimų 3 priede.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

 

38. Teršalų išmetimo stebėsenai naudotinas mėginių ėmimo arba matavimo taškų išdėstymas, automatinės stebėsenos įrangos montavimas ir veikimas kontroliuojami bei kasmetiniai jos techniniai patikrinimai atliekami, kaip nustatyta Reikalavimų 3 priede.

39. Stebėsena vykdoma ir rezultatai pateikiami, vadovaujantis Monitoringo nuostatais, kad AAD galėtų patikrinti, ar laikomasi Leidime nurodytų eksploatacijos sąlygų ir išmetamų teršalų ribinių verčių.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

Nr. D1-499, 2018-06-12, paskelbta TAR 2018-06-13, i. k. 2018-09824

 

XI. ATITIKTIS IŠMETAMŲ TERŠALŲ RIBINĖMS VERTĖMS

 

40. Pripažįstama, kad į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės neviršytos, jei įvykdytos Reikalavimų 4 priede nustatytos sąlygos.

 

XII. ĮVAIRŲ KURĄ DEGINANTYS ĮRENGINIAI

 

41. KDĮ, kuriame vienu metu gali būti deginamas dviejų arba daugiau rūšių kuras, AAA nustato išmetamųjų teršalų ribines vertes laikydamasi šio eiliškumo:

41.1. ima kiekvienai atskirai kuro rūšiai ir išmetamam teršalui taikomą ribinę vertę, atitinkančią bendrą viso KDĮ nominalią šiluminę galią, kaip nustatyta 1 ir 2 prieduose;

41.2. apskaičiuoja naudojamoms kuro rūšims proporcingas išmetamų teršalų ribines vertes, kurios gaunamos dauginant 41.1 punkte nurodytą atskirą išmetamo teršalo ribinę vertę iš kiekvieno kuro rūšies šiluminės galios ir dalijant šią sandaugą iš visų kuro rūšių šiluminių galių sumos;

41.3. sudeda naudojamoms kuro rūšims proporcingas išmetamų teršalų ribines vertes.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-859, 2013-11-26, Žin., 2013, Nr. 122-6198 (2013-11-29), i. k. 113301MISAK00D1-859

 

42. Įvairų kurą deginantiems įrenginiams, kuriems taikomas Reikalavimų 10, 11 punktas ir kuriuose savo reikmėms atskirai arba kartu su kitomis kuro rūšimis naudojami perdirbant žalią naftą susidarantys distiliavimo ar konversijos likučiai, vietoj pagal 41 punktą nustatytų išmetamų teršalų ribinių verčių gali būti taikomos šios vertės:

42.1. jeigu KDĮ eksploatavimo metu deginamo pagrindinio kuro dalis sudaro 50 % ar daugiau bendros visų kuro rūšių šiluminės galios sumos, pagrindiniam kurui taikoma Reikalavimų 1 priede nustatyta išmetamo teršalo ribinė vertė;

42.2. jeigu KDĮ eksploatavimo metu deginamo pagrindinio kuro dalis sudaro mažiau kaip 50 % bendros visų kuro rūšių šiluminės galios sumos, išmetamo teršalo ribinė vertė nustatoma laikantis šios procedūros:

42.2.1. kiekvienai naudojamo kuro rūšiai imama Reikalavimų 1 priede nustatyta išmetamo teršalo ribinė vertė, atitinkanti bendrą KDĮ nominalią šiluminę galią;

42.2.2. apskaičiuojama pagrindinio kuro išmetamo teršalo ribinė vertė dauginant tam kurui pagal 42.2.1 punktą nustatytą išmetamo teršalo ribinę vertę iš dviejų ir atimant iš gauto skaičiaus Reikalavimų 1 priede nustatytą mažiausią išmetamo teršalo ribinę vertę turinčio kuro išmetamo teršalo ribinę vertę, atitinkančią bendrą KDĮ nominalią šiluminę galią;

42.2.3. apskaičiuojamos naudojamoms kuro rūšims proporcingos išmetamų teršalų ribinės vertės dauginant pagal 42.2.1 ir 42.2.2 punktus nustatytą išmetamo teršalo ribinę vertę iš atitinkamos kuro rūšies šiluminės galios ir dalijant šią sandaugą iš visų kuro rūšių šiluminių galių sumos;

42.2.4. sudedamos pagal 42.2.3 punktą nustatytos naudojamoms kuro rūšims proporcingos išmetamų teršalų ribinės vertės.

43. Įvairų kurą deginantiems įrenginiams, kuriems taikomas Reikalavimų 10, 11 punktas ir kuriuose savo reikmėms atskirai arba kartu su kitomis kuro rūšimis naudojami perdirbant žalią naftą susidarantys distiliavimo ar konversijos likučiai, vietoj pagal Reikalavimų 41 ir 42 punktus nustatytų išmetamų teršalų ribinių verčių gali būti taikomos Reikalavimų 6 priede nustatytos išmetamo sieros dioksido vidutinės ribinės vertės.

 

XIII. EUROPOS KOMISIJAI PRIVALOMA TEIKTI INFORMACIJA

 

44. Europos Komisijai turi būti teikiama:

44.1. duomenys apie sieros dioksido, azoto oksidų ir kietųjų dalelių kiekį (tonomis per metus), išmetamą iš visų KDĮ, kuriems taikomi Reikalavimai, bei tų KDĮ energetines sąnaudas pagal kurą;

44.2. atsižvelgiant į Reikalavimų 7–9 punktuose nustatytas jungimo taisykles pateikiami tokie duomenys apie kiekvieną KDĮ:

44.2.1. KDĮ bendra nominali šiluminė galia (MW);

44.2.2. KDĮ rūšis (katilas, dujų turbina, dujinis variklis, dyzelinis variklis, kita (nurodant rūšį);

44.2.3. KDĮ eksploatavimo pradžios data;

44.2.4. bendras metinis (tonomis per metus) išmetamo sieros dioksido, azoto oksidų ir kietųjų dalelių kiekis (visas suspenduotų kietųjų dalelių kiekis);

44.2.5. KDĮ eksploatavimo valandų skaičius;

44.2.6. energijos našumo, susijusio su grynuoju šilumingumu (TJ per metus), bendras metinis kiekis, paskirstytas pagal tokias kuro kategorijas: akmens anglis, lignitas, biomasė, durpės, kitas kietasis kuras (nurodant rūšį), skystasis kuras, gamtinės dujos, kitos dujos (nurodant rūšį).

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

 

45. Europos Komisijai paprašius, jai pateikiami suskirstyti pagal kurą deginančius įrenginius kiekvienų metų duomenys, įtraukti į aprašą, sudarytą pagal 44 punkte nurodytą informaciją.

46. nuo 2016 m. sausio 1 d. Europos Komisijai kas trejus metus per 12 mėnesių nuo atitinkamo trejų metų laikotarpio pabaigos teikiama Reikalavimų 44 punkte nurodyta aprašų santrauka. Šioje santraukoje atskirai pateikiami duomenys apie KDĮ naftos perdirbimo gamyklose.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

 

461. Neteko galios nuo 2017-03-24

Punkto naikinimas:

Nr. D1-242, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04763

Papildyta punktu:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

 

47. Nuo 2016 m. sausio 1 d. kasmet Europos Komisijai turi būti teikiami duomenys:

47.1. sieros kiekio, esančio vietiniame kietajame kure, naudojamame KDĮ, kuriems taikomas Reikalavimų 17 punktas, ir pasiekto nusierinimo laipsnio mėnesiniai vidurkiai. Pirmaisiais Reikalavimų 17 punkto taikymo metais taip pat turėtų būti pateikiamas neįmanomo suderinamumo su Reikalavimų 1 ir 2 prieduose nurodytomis išmetamų teršalų ribinėmis vertėmis techninis pagrindimas; ir

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

 

47.2. KDĮ, kurie nėra eksploatuojami ilgiau nei 1 500 eksploatavimo valandų per metus (slenkantis penkerių metų vidurkis), eksploatavimo valandų skaičius per metus.

48. Europos Komisijai teikiama informacija apie KDĮ, kuriems taikomas Reikalavimų 29 punktas:

48.1. sąrašas, kuriame nurodoma kiekvieno KDĮ bendra nominali šiluminė galia, naudojamo kuro rūšis (rūšys), taikomos išmetamų sieros dioksido, azoto oksidų ir kietųjų dalelių ribinės vertės;

48.2. eksploatavimo valandų skaičius laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d.

49. Europos Komisijai teikiama informacija apie KDĮ, kuriems taikomas Reikalavimų 31 punktas:

49.1. sąrašas, kuriame nurodoma kiekvieno KDĮ bendra nominali šiluminė galia, naudojamo kuro rūšis (rūšys), taikomos išmetamų sieros dioksido, azoto oksidų ir kietųjų dalelių ribinės vertės.

49.2. ataskaita apie kiekvieno KDĮ pagamintą naudingą šilumos kiekio dalį (išreikštą taikant slenkantį ankstesnių penkerių metų vidurkį), kuri garų ar vandens pavidalu buvo tiekiama į viešuosius centralizuoto šilumos tiekimo tinklus.

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUSTATOS

 

50. Asmenys, pažeidę Reikalavimų nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-240, 2013-04-10, Žin., 2013, Nr. 38-1871 (2013-04-13), i. k. 113301MISAK00D1-240

 

 

Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams

1 priedas

 

REIKALAVIMŲ 10 PUNKTE NURODYTIEMS KURĄ DEGINANTIEMS ĮRENGINIAMS TAIKOMOS IŠMETAMŲ TERŠALŲ RIBINĖS VERTĖS IR JŲ TAIKYMO SĄLYGOS

 

1. Visos išmetamų teršalų ribinės vertės apskaičiuojamos esant 273,15 K temperatūrai ir 101,3 kPa slėgiui, atmetus vandens garų kiekį išmetamose dujose, esant standartiniam O2 kiekiui: 6 % – kietojo kuro rūšims, 3 % – skystąjį ir dujinį kurą deginantiems įrenginiams, išskyrus dujų turbinas ir dujinius variklius, ir 15 % – dujų turbinoms ir dujiniams varikliams.

 

2. Iš kietąjį arba skystąjį kurą deginančių įrenginių, išskyrus dujų turbinas ir dujinius variklius, išmetamo sieros dioksido (toliau – SO2) ribinės vertės (mg/Nm3)

 

Bendra nominali šiluminė galia (MW)

Akmens anglys ir lignitas bei kitas kietas kuras

Biomasė

Durpės

Skystasis kuras

50–100

400

200

300

350

100–300

250

200

300

250

> 300

200

200

200

200

 

Kietąjį kurą deginantiems įrenginiams, kuriems leidimas buvo išduotas anksčiau nei 2002 m. lapkričio 27 d. arba dėl kurių iki tos datos jų ūkio subjektai pateikė paraišką dėl leidimo išdavimo, su sąlyga, kad tie įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau kaip 2003 m. lapkričio 27 d., ir kurie eksploatuojami ne ilgiau kaip 1 500 eksploatavimo valandų per metus (slenkantis penkerių metų vidurkis), išmetamo SO2 ribinė vertė yra 800 mg/Nm3.

Skystąjį kurą deginantiems įrenginiams, kuriems leidimas buvo išduotas anksčiau nei 2002 m. lapkričio 27 d. arba dėl kurių iki tos datos jų ūkio subjektai pateikė paraišką dėl leidimo išdavimo, su sąlyga, kad tie įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau kaip 2003 m. lapkričio 27 d., ir kurie yra eksploatuojami ne daugiau kaip 1 500 eksploatavimo valandų per metus (slenkantis penkerių metų vidurkis), taikoma išmetamo SO2 ribinė vertė yra 850 mg/Nm3, kai jį išmeta įrenginys, kurio bendra nominali šiluminė galia neviršija 300 MW, ir 400 mg/Nm3 ribinė vertė, kai jį išmeta įrenginys, kurio bendra nominali šiluminė galia viršija 300 MW.

KDĮ daliai, iš kurios išmetamos dujos išleidžiamos per bendrame kamine esantį vieną ar daugiau dūmtakių ir kuri neeksploatuojama ilgiau kaip 1 500 eksploatavimo valandų per metus (slenkantis penkerių metų vidurkis), gali būti taikomos pirmesnėse šio punkto dviejose pastraipose nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės, siejant su viso įrenginio bendra nominalia šilumine galia. Tokiais atvejais teršalų išmetimas per kiekvieną iš tokių dūmtakių kontroliuojamas atskirai.

 

3. Iš dujinį kurą deginančių įrenginių, išskyrus dujų turbinas ir dujinius variklius, išmetamo SO2 ribinės vertės (mg/Nm3)

Bendrai

35

Suskystintos dujos

5

Kokso krosnių mažo kaloringumo dujos

400

Aukštakrosnių mažo kaloringumo dujos

200

 

Mažo kaloringumo dujas, susidarančias iš dujofikavimo ar naftos perdirbimo likučių, deginantiems įrenginiams, kuriems buvo išduotas leidimas anksčiau nei 2002 m. lapkričio 27 d. arba kurių ūkio subjektai iki tos datos pateikė išsamų prašymą dėl leidimo išdavimo su sąlyga, kad įrenginys pradėtas eksploatuoti ne vėliau kaip 2003 m. lapkričio 27 d., taikoma išmetamo SO2 ribinė vertė yra 800 mg/Nm3.

 

4. Iš kietąjį arba skystąjį kurą deginančių įrenginių, išskyrus dujų turbinas ir dujinius variklius, išmetamų azoto oksidų (toliau – NOx) ribinės vertės (mg/Nm3).

Bendra nominali šiluminė galia (MW)

Akmens anglys ir lignitas bei kitas kietas kuras

Biomasė ir durpės

Skystasis kuras

50–100

300

450, kai deginami lignito milteliai

300

450

100–300

200

250

200 (1)

> 300

200

200

150 (1)

 

Pastaba.

(1) KDĮ, kuriuose savo reikmėms deginami perdirbant žalią naftą susidarantys distiliavimo ir konversijos likučiai, kai bendra nominali šiluminė galia neviršija 500 MW, ir kuriems išduotas leidimas anksčiau nei 2002 m. lapkričio 27 d. arba kurių ūkio subjektas iki tos datos pateikė išsamų prašymą dėl leidimo išdavimo, su sąlyga, kad tie įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau kaip 2003 m. lapkričio 27 d., taikoma ribinė vertė yra 450 mg/Nm3.

 

Kurą deginantiems įrenginiams, esantiems chemijos pramonės įrenginiuose, kuriuose kaip nekomercinis kuras savo reikmėms naudojami skysti gamybos likučiai, kai bendra nominali šiluminė galia neviršija 500 MW, ir kuriems išduotas leidimas anksčiau nei 2002 m. lapkričio 27 d. arba kurių ūkio subjektai iki tos datos pateikė paraišką dėl leidimo išdavimo su sąlyga, kad tie įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau kaip 2003 m. lapkričio 27 d., taikoma išmetamo NOx ribinė vertė yra 450 mg/Nm3.

Kietąjį arba skystąjį kurą deginantiems įrenginiams, kurių bendra nominali šiluminė galia neviršija 500 MW ir kuriems leidimas išduotas anksčiau nei 2002 m. lapkričio 27 d. arba kurių ūkio subjektai iki tos datos pateikė paraišką dėl leidimo išdavimo su sąlyga, kad tie įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau kaip 2003 m. lapkričio 27 d., ir kurie eksploatuojami ne daugiau kaip 1 500 eksploatavimo valandų per metus (slenkantis penkerių metų vidurkis), išmetamo NOx ribinė vertė yra 450 mg/Nm3.

Kietąjį kurą deginantiems įrenginiams, kurių bendra nominali šiluminė galia yra didesnė kaip 500 MW ir kuriems leidimas buvo išduotas anksčiau nei 1987 m. liepos 1 d. bei kurie eksploatuojami ne daugiau kaip 1 500 eksploatavimo valandų per metus (slenkantis penkerių metų vidurkis), išmetamo NOx ribinė vertė yra 450 mg/Nm3.

Skystąjį kurą deginantiems įrenginiams, kurių bendra nominali šiluminė galia yra didesnė kaip 500 MW, kuriems leidimas buvo išduotas anksčiau nei 2002 m. lapkričio 27 d. arba kurių ūkio subjektai iki tos datos pateikė paraišką dėl leidimo išdavimo su sąlyga, kad tie įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau kaip 2003 m. lapkričio 27 d., ir kurie eksploatuojami ne daugiau kaip 1 500 eksploatavimo valandų per metus (slenkantis penkerių metų vidurkis), taikoma išmetamo NOx ribinė vertė yra 400 mg/Nm3.

KDĮ daliai, iš kurios išmetamos dujos išleidžiamos per bendrame kamine esantį vieną ar daugiau dūmtakių ir kuri nėra eksploatuojama daugiau kaip 1 500 eksploatavimo valandų per metus (slenkantis penkerių metų vidurkis), gali būti taikomos pirmesnėse šio punkto trijose pastraipose nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės, siejant su viso įrenginio bendra nominalia šilumine galia. Tokiais atvejais teršalų išmetimas per kiekvieną iš tokių dūmtakių kontroliuojamas atskirai.

 

5. Dujų turbinoms (įskaitant kombinuoto ciklo dujų turbinas (KCDT)), kuriose kaip skystasis kuras naudojami lengvieji ir vidutiniai distiliatai, taikoma išmetamo NOx ribinė vertė yra 90 mg/Nm3, o anglies monoksido (toliau – CO) – 100 mg/Nm3.

Dujų turbinoms, skirtoms naudoti nepaprastosios padėties atveju, kurios yra eksploatuojamos mažiau kaip 500 eksploatavimo valandų per metus, netaikomos šiame punkte nustatytos ribinės vertės. Tokius įrenginius eksploatuojantys ūkio subjektai turi registruoti tų KDĮ eksploatavimo valandas.

 

6. Iš dujinį kurą deginančių įrenginių išmetamų NOx ir CO ribinės vertės (mg/Nm3).

 

NOx

CO

Gamtines dujas deginantys įrenginiai, išskyrus dujų turbinas ir dujinius variklius

100

100

Aukštakrosnių dujas, kokso krosnių dujas ar mažai kaloringas dujas iš naftos perdirbimo likučių dujofikavimo deginantys įrenginiai, išskyrus dujų turbinas ir dujinius variklius

200 (4)

Kitas dujas deginantys įrenginiai, išskyrus dujų turbinas ir dujinius variklius

200 (4)

Dujų turbinos (įskaitant KCDT), kuriose kaip kuras naudojamos gamtinės dujos (1)

50 (2) (3)

100

Dujų turbinos (įskaitant KCDT), kuriose kaip kuras naudojamos kitos dujos

120

Dujiniai varikliai

100

100

 

Pastabos:

(1) Gamtinės dujos – tai natūraliai slūgsantis metanas, kuriame yra ne daugiau kaip 20 % (tūrio) inertinių dujų ir kitų sudedamųjų dalių.

(2) 75 mg/Nm3 toliau išvardytais atvejais, kai dujų turbinos naudingumo koeficientas yra nustatomas pagal ISO bazinės įkrovos sąlygas:

i) dujų turbinos, naudojamos kombinuotose šilumos ir energijos sistemose, kai bendras elektros naudingumo koeficientas yra didesnis nei 75 %;

ii) dujų turbinos, naudojamos kombinuoto ciklo įrenginiuose, kai vidutinis bendras metinis elektros naudingumo koeficientas yra didesnis nei 55 %;

iii) dujų turbinos mechaninėms pavaroms.

(3) Vieno ciklo dujų turbinų, nepatenkančių į nei vieną iš 2 pastaboje minimų kategorijų, tačiau su didesniu nei 35 % naudingumo koeficientu (nustatomu pagal ISO bazinės įkrovos sąlygas), išmetamų NOx teršalų ribinė vertė yra 50x?eta/35 (kai ?eta – dujų turbinos naudingumo koeficientas pagal ISO bazinės įkrovos sąlygas, išreikštas procentine dalimi).

(4) 300 mg/Nm3 – tokiems KDĮ, kurių bendra nominali šiluminė galia neviršija 500 MW ir kuriems buvo išduotas leidimas anksčiau nei 2002 m. lapkričio 27 d. arba kurių ūkio subjektai iki tos datos pateikė paraišką dėl leidimo išdavimo su sąlyga, kad tie įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau kaip 2003 m. lapkričio 27 d.

 

Šiame punkte esančioje lentelėje nustatytos dujų turbinų (įskaitant KCDT) išmetamų NOx ir CO ribinės vertės taikomos tik, kai įkrova didesnė nei 70 %.

Dujų turbinoms (įskaitant KCDT), kurioms leidimas buvo išduotas anksčiau nei 2002 m. lapkričio 27 d. arba kurių ūkio subjektai iki tos datos pateikė paraišką dėl leidimo išdavimo su sąlyga, kad įrenginys pradėtas eksploatuoti ne vėliau kaip 2003 m. lapkričio 27 d., ir kurios eksploatuojamos ne daugiau kaip 1 500 eksploatavimo valandų per metus (slenkantis penkerių metų vidurkis), taikoma išmetamų NOx 150 mg/Nm3 ribinė vertė, jei deginamos gamtinės dujos, ir 200 mg/Nm3 ribinė vertė, jei deginamos kitos dujos ar skystasis kuras.

KDĮ daliai, iš kurios išmetamos dujos išleidžiamos per bendrame kamine esantį vieną ar daugiau dūmtakių, kuri nėra eksploatuojama daugiau kaip 1 500 eksploatavimo valandų per metus (slenkantis penkerių metų vidurkis), gali būti taikomos ankstesnėje šio punkto pastraipoje nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės, siejant su viso KDĮ bendra nominalia šilumine galia. Tokiais atvejais teršalų išmetimas per kiekvieną iš tokių dūmtakių stebimas atskirai.

Dujų turbinų ir dujinių variklių, naudojamų nepaprastosios padėties atveju, kurie eksploatuojami mažiau nei 500 eksploatavimo valandų per metus, šiame punkte nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės neapima. Tokius įrenginius eksploatuojantys ūkio subjektai turi registruoti tų KDĮ eksploatavimo valandas.

 

7. Iš kietąjį arba skystąjį kurą deginančių įrenginių, išskyrus dujų turbinas ir dujinius variklius išmetamų kietųjų dalelių ribinės vertės (mg/Nm3).

 

Bendra nominali šiluminė galia (MW)

Akmens anglys ir lignitas bei kitas kietas kuras

Biomasė ir durpės

Skystasis kuras (1)

50–100

30

30

30

100–300

25

20

25

> 300

20

20

20

 

Pastaba.

(1) KDĮ, kuriuose savo reikmėms deginami perdirbant žalią naftą susidarantys distiliavimo ir konversijos likučiai ir kuriems išduotas leidimas anksčiau nei 2002 m. lapkričio 27 d. arba kurių ūkio subjektai iki tos datos buvo pateikę paraišką dėl leidimo išdavimo su sąlyga, kad tie įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau kaip 2003 m. lapkričio 27 d., taikoma ribinė vertė yra 50 mg/Nm3.

 

8. Iš dujinį kurą deginančių įrenginių, išskyrus dujų turbinas ir dujinius variklius, išmetamų kietųjų dalelių ribinės vertės (mg/Nm3).

Bendrai

5

Aukštakrosnių dujos

10

Iš plieno pramonės gautos dujos, kurios gali būti naudojamos kitur

30

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 712, 2003-12-24, Žin., 2004, Nr. 37-1210 (2004-03-09), i. k. 103301MISAK00000712

 

 

Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams

2 priedas

 

REIKALAVIMŲ 11 ir 12 PUNKTUOSE NURODYTIEMS KURĄ DEGINANTIEMS ĮRENGINIAMS TAIKOMOS IŠMETAMŲ TERŠALŲ RIBINĖS VERTĖS IR JŲ TAIKYMO SĄLYGOS

 

1.Visos išmetamų teršalų ribinės vertės apskaičiuojamos esant 273,15 K temperatūrai ir 101,3 kPa slėgiui, atmetus vandens garų kiekį išmetamose dujose, esant standartiniam O2 kiekiui: 6 % – kietojo kuro rūšims, 3 % – skystąjį ir dujinį KDĮ, išskyrus dujų turbinas ir dujinius variklius, ir 15 % – dujų turbinoms ir dujiniams varikliams.

Kombinuoto ciklo dujų turbinų su papildomu deginimu standartinį O2 kiekį gali nustatyti kompetentinga institucija, atsižvelgdama į konkrečias atitinkamo įrenginio savybes.

 

2. Iš kietąjį arba skystąjį kurą deginančių įrenginių, išskyrus dujų turbinas ir dujinius variklius, išmetamo sieros dioksido (toliau – SO2) ribinės vertės (mg/Nm3).

Bendra nominali šiluminė galia (MW)

Akmens anglys ir lignitas bei kitas kietas kuras

Biomasė

Durpės

Skystasis kuras

50–100

400

200

300

350

100–300

200

200

300

250, kai taikomas degimas verdančiame sluoksnyje

200

> 300

150

200, kai taikomas cirkuliuojančio verdančio sluoksnio degimas arba degimas verdančiame sluoksnyje esant slėgiui

150

150

200, kai taikomas degimas verdančiame sluoksnyje

150

 

3. Iš dujinį kurą deginančių įrenginių, išskyrus dujų turbinas ir dujinius variklius, išmetamo SO2 ribinės vertės (mg/Nm3).

Bendrai

35

Suskystintos dujos

5

Kokso krosnių mažo kaloringumo dujos

400

Aukštakrosnių mažo kaloringumo dujos

200

 

4. Iš kietąjį arba skystąjį kurą deginančių įrenginių, išskyrus dujų turbinas ir dujinius variklius, išmetamų azoto oksidų (toliau – NOx) ribinės vertės (mg/Nm3).

Bendra nominali šiluminė galia (MW)

Akmens anglys ir lignitas bei kitas kietas kuras

Biomasė ir durpės

Skystasis kuras

50–100

300

400, kai deginami lignito milteliai

250

300

100–300

200

200

150

> 300

150

200, kai deginami lignito milteliai

150

100

 

5. Dujų turbinoms (įskaitant KCDT), naudojančioms lengvuosius ir vidutinius distiliatus kaip skystąjį kurą, taikoma išmetamo NOx ribinė vertė yra 50 mg/Nm3, o anglies monoksido (toliau – CO) – 100 mg/Nm3.

Dujų turbinoms, skirtoms naudoti nepaprastosios padėties atveju, kurios yra eksploatuojamos mažiau kaip 500 eksploatavimo valandų per metus, nėra taikomos šiame punkte nustatytos ribinės vertės. Tokius įrenginius eksploatuojantys ūkio subjektai turi registruoti tų KDĮ eksploatavimo valandas.

 

6. Iš dujinį kurą deginančių įrenginių išmetamų NOx ir CO ribinės vertės (mg/Nm3).

 

NOx

CO

Kurą deginantys įrenginiai, išskyrus dujų turbinas ir dujinius variklius

100

100

Dujų turbinos (įskaitant KCDT)

50 (1)

100

Dujiniai varikliai

75

100

 

Pastaba.

(1) Vieno ciklo dujų turbinų su didesniu nei 35 % naudingumo koeficientu (nustatomu pagal ISO bazinės įkrovos sąlygas) išmetamų teršalų ribinė vertė.

 

Dujų turbinoms (įskaitant KCDT) šiame punkte nustatytos išmetamų NOx ir CO ribinės vertės taikomos tik, jei įkrova didesnė nei 70 %.

Dujų turbinų ir dujinių variklių, naudojamų nepaprastosios padėties atveju, kurie eksploatuojami mažiau nei 500 eksploatavimo valandų per metus, šiame punkte nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės neapima. Tokius įrenginius eksploatuojantys ūkio subjektai registruoja panaudotas eksploatavimo valandas.

 

7. Iš kietąjį arba skystąjį kurą deginančių įrenginių, išskyrus dujų turbinas ir dujinius variklius, išmetamų kietųjų dalelių ribinės vertės (mg/Nm3).

Bendra nominali šiluminė galia (MW)

50–300

20

> 300

10

20 – biomasei ir durpėms

 

8. Iš dujinį kurą deginančių įrenginių, išskyrus dujų turbinas ir dujinius variklius, išmetamų kietųjų dalelių ribinės vertės (mg/Nm3).

 

Bendrai

5

Aukštakrosnių dujos

10

Iš plieno pramonės gautos dujos, kurios gali būti naudojamos kitur

30

 

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 712, 2003-12-24, Žin., 2004, Nr. 37-1210 (2004-03-09), i. k. 103301MISAK00000712

 

 

Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams

3 priedas

 

IŠMETAMŲ TERŠALŲ STEBĖSENA

 

1. Mėginių paėmimas ir matavimai atliekami vadovaujantis Laboratorinės kontrolės metodinėmis rekomendacijomis. Teršalų išmetimas iš KDĮ į aplinkos orą kontroliuojamas kamine. Matavimo ar mėginių paėmimo vieta gali būti įrengta ir atskirų katilų dūmtakiuose, tokiu atveju iš taršos šaltinio išmetamo teršalo faktinė koncentracijos vertė apskaičiuojama: iš kiekvieno katilo išmetamo teršalo faktinį koncentracijos dydį mg/Nm3 (esant standartiniam deguonies kiekiui) padauginus iš to katilo nominalios šiluminės galios ir gautą tokių sandaugų sumą padalinus iš išmetamų teršalų kontrolės metu veikusių visų katilų bendros nominalios šiluminės galios.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-859, 2013-11-26, Žin., 2013, Nr. 122-6198 (2013-11-29), i. k. 113301MISAK00D1-859

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

 

2. Iš kiekvieno KDĮ, kurio bendra nominali šiluminė galia yra 100 MW arba didesnė, išmetamose dujose esančių sieros dioksido (toliau – SO2), azoto oksidų (toliau – NOx) ir kietųjų dalelių, o dujinį kurą deginančių įrenginių ir anglies monoksido (toliau – CO), koncentracija matuojama nuolat.

3. AAA gali nuspręsti nereikalauti 2 punkte nurodytų nuolatinių matavimų tokiais atvejais:

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

a) kai visas KDĮ eksploatacijos laikas yra mažesnis nei 10 000 darbo valandų;

b) kai SO2 ir kietosios dalelės išmetamos iš gamtines dujas deginančių įrenginių;

c) kai SO2 išmetamas iš naftos produktus, kuriuose esantis sieros kiekis yra žinomas, deginančių įrenginių tais atvejais, kai nėra išmetamų dujų nusierinimo įrangos;

d) kai SO2 išmetamas iš biomasę deginančių įrenginių, jeigu ūkio subjektas gali įrodyti, kad išmetamo SO2 kiekis jokiu būdu negali būti didesnis už nustatytą ribinę vertę.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-859, 2013-11-26, Žin., 2013, Nr. 122-6198 (2013-11-29), i. k. 113301MISAK00D1-859

 

4. Jeigu nereikalaujama nuolatinių matavimų, SO2, NOx, kietųjų dalelių, o dujas deginantiems įrenginiams ir CO, matavimų reikalaujama ne rečiau kaip kas šešis mėnesius.

5. Akmens anglį arba lignitą deginančių įrenginių išmetamo gyvsidabrio bendras kiekis matuojamas ne rečiau kaip kartą per metus.

6. Kaip alternatyva 4 punkte nurodytiems SO2 ir NOx matavimams, išmetamų SO2 ir NOx kiekiui nustatyti gali būti taikoma Monitoringo nuostatuose nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

 

7. AAA turi būti pranešama apie naudojamos kuro rūšies arba svarbius įrenginio eksploatavimo būdo pakeitimus. AAA nusprendžia, pagal ar 2–5 punktus nustatyti stebėsenos reikalavimai yra vis dar pakankami, ar juos reikia pakeisti.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-859, 2013-11-26, Žin., 2013, Nr. 122-6198 (2013-11-29), i. k. 113301MISAK00D1-859

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

 

8. Atliekant nuolatinius matavimus pagal 2 punktą, taip pat turi būti nuolat matuojami deguonies kiekis, temperatūra, slėgis ir vandens garų kiekis išmetamose dujose. Nebūtina nuolat matuoti vandens garų kiekio išmetamose dujose, jeigu mėginiams imamos išmetamos dujos yra išdžiovinamos prieš atliekant išmetamų teršalų analizę.

9. Atsižvelgiant į išmetamų teršalų ribinės vertės lygį, vertės, sudarančios 95 % pasikliautinojo paklaidos intervalo kiekviename atskirame matavime, neturi viršyti šių toliau nurodytų išmetamų teršalų ribinių verčių procentinių dalių:

 

Anglies monoksidas

10 %

Sieros dioksidas

20 %

Azoto oksidai

20 %

Kietosios dalelės

30 %

 

10. Patvirtintos valandinės ir dienos vidutinės vertės nustatomos iš išmatuotų valandinių vidutinių verčių atėmus 9 punkte apibrėžtą pasikliautinojo paklaidos intervalo vertę.

Bet kurią parą, kurią daugiau nei trys valandinės vidutinės vertės yra negaliojančios dėl automatinės matavimo sistemos veiklos arba jos priežiūros sutrikimo, gautos vertės yra laikomos negaliojančiomis. Jeigu per metus daugiau nei dešimties parų parodymai yra negaliojantys dėl tokios padėties, AAD raštiškai pareikalauja, kad veiklos vykdytojas imtųsi tinkamų priemonių, kad būtų pagerintas automatinės matavimo sistemos patikimumas.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

Nr. D1-499, 2018-06-12, paskelbta TAR 2018-06-13, i. k. 2018-09824

 

11. Tuo atveju, kai turi būti laikomasi Reikalavimų 17 punkte nurodytų nusierinimo laipsnių, taip pat nuolat turi būti stebimas ir sieros kiekis kure, kuris naudojamas KDĮ. Veiklos vykdytojas turi informuoti AAA ir AAD apie esminius naudojamo kuro rūšies pasikeitimus.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

Nr. D1-499, 2018-06-12, paskelbta TAR 2018-06-13, i. k. 2018-09824

 

 

Specialiųjų reikalavimų dideliems

kurą deginantiems įrenginiams

4 priedas

 

IŠMETAMŲ TERŠALŲ RIBINIŲ VERČIŲ LAIKYMOSI ĮVERTINIMAS

 

1. Nuolatinių matavimų atveju laikoma, kad 1, 2 ir 6 prieduose nustatytų išmetamų teršalų ribinė vertė neviršyta, jeigu įvertinus matavimo rezultatus matyti, kad per visą nustatytą kalendoriniais metais eksploatavimo valandų skaičių buvo įvykdytos šios sąlygos:

a) patvirtintos vidutinės mėnesio vertės neviršija 1, 2 ir 6 prieduose nustatytų atitinkamų išmetamų teršalų ribinių verčių;

b) patvirtintos dienos vidutinės vertės neviršija 110 % 1, 2 ir 6 prieduose nustatytų atitinkamų išmetamų teršalų ribinių verčių;

c) kurą deginančių įrenginių, sudarytų tik iš anglis naudojančių katilų, kurių bendra nominali šiluminė galia yra mažesnė kaip 50 MW, atveju patvirtintos dienos vidutinės vertės neviršija 150 % 1 ir 2 prieduose nustatytų atitinkamų išmetamų teršalų ribinių verčių;

d) 95 % visų patvirtintų valandinių vidutinių  verčių per metus neviršija 200 % 1, 2 ir 6 prieduose nustatytų atitinkamų išmetamų teršalų ribinių verčių.

Patvirtintos vidutinės vertės nustatomos pagal 3 priedo 10 punktą.

Apskaičiuojant vidutines išmetamų teršalų vertes, neatsižvelgiama į Reikalavimų 14–15  punktuose ir IX skyriuje nurodytais laikotarpiais, taip pat ir įrenginio paleidimo ir sustabdymo laikotarpiais išmatuotas vertes.

2. Tais atvejais, kai nereikalaujama vykdyti nuolatinių matavimų arba kitos atitinkamos tvarkos, laikoma, kad Reikalavimų 1, 2 ir 6 prieduose nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės neviršytos, jeigu matavimai atliekami, vadovaujantis Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-68 „Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, o gauti rezultatai neviršija nustatytų išmetamų teršalų ribinių verčių.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-685, 2016-10-14, paskelbta TAR 2016-10-24, i. k. 2016-25577

 

 

Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams

5 priedas

 

MAŽIAUSIAS NUSIERINIMO LAIPSNIS

 

1. Mažiausias nusierinimo laipsnis, taikomas Reikalavimų 10 ir 11 punkte nurodytiems KDĮ.

 

Mažiausias nusierinimo laipsnis

Bendra nominali šiluminė galia (MW)

Įrenginiai, kuriems leidimas suteiktas anksčiau nei 2002 m. lapkričio 27 d. arba kurių ūkio subjektai iki tos datos pateikė paraišką dėl leidimo išdavimo su sąlyga, kad tie įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau kaip 2003 m. lapkričio 27 d.

Kiti įrenginiai

50–100

80 %

92 %

100–300

90 %

92 %

> 300

96 % (1)

96 %

 

Pastaba. (1) Skalūnų alyvą deginantiems įrenginiams taikomas mažiausias nusierinimo laipsnis yra 95 %.

 

2. Mažiausias nusierinimo laipsnis, taikomas Reikalavimų 12 punkte nurodytiems KDĮ.

Bendra nominali šiluminė galia (MW)

Mažiausias nusierinimo laipsnis

50–100

93 %

100–300

93 %

> 300

97 %

 

3. 1 ir 2 punktuose nustatyti mažiausi nusierinimo laipsniai taikomi kaip mėnesio vidutinė ribinė vertė.

_________________

 

Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams

6 priedas

 

NAFTOS PERDIRBIMO GAMYKLOJE ESANTIEMS ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ KURĄ DEGINANTIEMS ĮRENGINIAMS TAIKOMOS VIDUTINĖS IŠMETAMŲ TERŠALŲ RIBINĖS VERTĖS

 

Naftos perdirbimo gamykloje esantiems įvairių rūšių KDĮ (išskyrus dujų turbinas ir dujinius variklius), kuriuose savo reikmėms atskirai arba kartu su kitomis kuro rūšimis deginami perdirbant žalią naftą susidarantys distiliavimo ir konversijos likučiai, taikomos vidutinės išmetamo sieros dioksido ribinės vertės (mg/Nm3):

a) KDĮ, kuriems buvo išduotas leidimas anksčiau nei 2002 m. lapkričio 27 d. arba kurių ūkio subjektai iki tos datos pateikė prašymą dėl leidimo išdavimo su sąlyga, kad tie įrenginiai pradėti eksploatuoti ne vėliau kaip 2003 m. lapkričio 27 d.: 1 000 mg/Nm3;

b) kitiems KDĮ: 600 mg/Nm3.

Šios išmetamų teršalų ribinės vertės apskaičiuojamos taikant 273,15 K temperatūrą, 101,3 kPa slėgį ir po korekcijos vandens garų kiekiui išmetamose dujose, kai standartizuotas O2 kiekis yra 6 % kietajam kurui ir 3 % – skystajam bei dujiniam kurui.

 

_________________

 

Specialiųjų reikalavimų dideliems

kurą deginantiems įrenginiams

7 priedas

 

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NACIONALINIS PLANAS

 

I. PLANO RENGIMAS

 

1. Planas rengiamas vadovaujantis 2012 m. vasario 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2012/115/ES, kuriuo nustatomos taisyklės, susijusios su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų nurodytais pereinamojo laikotarpio nacionaliniais planais (OL 2012 L 52, p. 24) (toliau – Sprendimas 2012/115/ES).

2. Planas taikomas vienam ar keliems teršalams – azoto oksidams, sieros dioksidui ir kietosioms dalelėms, išmetamiems iš kiekvieno kurą deginančio įrenginio (toliau – KDĮ). Dujų turbinų atveju Planas taikomas tik išmetamiems azoto oksidams.

3. Į Planą negali būti įtraukiami:

3.1. KDĮ, kuriems taikomas Reikalavimų 29 punktas;

3.2. KDĮ, esantys naftos perdirbimo įmonėse ir savo reikmėms atskirai arba kartu su kitomis kuro rūšimis naudojantys mažo kaloringumo dujas, susidarančias dujofikuojant naftos perdirbimo likučius, arba perdirbantys žalią naftą susidarančius distiliavimo ar konversijos likučius;

3.3. KDĮ, kuriems taikomas Reikalavimų 31 punktas;

3.4. KDĮ, kuriems buvo suteikta išimtis pagal DKDĮ normų 24 punktą;

3.5. KDĮ dalys (pavyzdžiui, vienas arba daugiau atskirų KDĮ, turinčių bendrą kaminą su kitais įrenginiais arba atitinkančių Reikalavimų 7 punkte nustatytas sąlygas) neįtraukiamos į Planą;

3.6. KDĮ, kuriems kuriuo nors Plano taikymo metu bus taikomi Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“.

4. Plane nustatoma kiekvieno į Planą įrašyto į aplinkos orą išmetamo teršalo riba, nustatanti visų KDĮ, kuriems taikomas Planas, didžiausią bendrą metinį teršalo kiekį, atsižvelgiant į kiekvieno KDĮ bendrą nominalią šiluminę galią 2010 m. gruodžio 31 d., faktinį eksploatavimo valandų per metus skaičių ir sunaudoto kuro per 2001–2010 metus vidurkį.

5. Plane 2016 m. į aplinkos orą išmetamų teršalų ribos apskaičiuojamos atsižvelgiant į DKDĮ normų 1–4 ir 6 priede nustatytas atitinkamas išmetamų teršalų ribines vertes arba 1 priede nustatytus nusierinimo laipsnius. Dujų turbinų atveju atsižvelgiama į DKDĮ normų 4 priedo B dalyje dujų turbinoms nustatytas išmetamų azoto oksidų ribines vertes. 2019 m. ir 2020 m. ribos apskaičiuojamos atsižvelgiant į Reikalavimų 1 priede nustatytas atitinkamas išmetamų teršalų ribines vertes arba Reikalavimų 5 priede nustatytus atitinkamus nusierinimo laipsnius. 2017 m. ir 2018 m. ribos apskaičiuojamos numatant linijinį ribų mažėjimą nuo 2016 m. iki 2019 m.

6. Plane nurodoma: stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimai, kiekviename KDĮ numatytos įgyvendinti priemonės, kuriomis bus užtikrinta atitiktis Reikalavimuose nustatytoms išmetamų teršalų ribinėms vertėms, kurios bus pradėtos taikyti nuo 2020 m. liepos 1 d.

 

II. Į PLANĄ ĮTRAUKTI ĮRENGINIAI IR JIEMS TAIKOMOS IŠMETAMŲ TERŠALŲ RIBINĖS VERTĖS IR VIRŠUTINĖS RIBOS

 

7. KDĮ, kuriems taikomas Planas, išmetami teršalai ir taikomos teršalų išmetimo viršutinės ribos nustatytos Sprendimo 2016/7891 priede. Teršalų išmetimo viršutinės ribos – didžiausias bendras metinis išmetamųjų teršalų kiekis (tonomis), kurį gali išmesti visi KDĮ, įtraukti į Planą. Plane numatyta orientacinė kiekvieno konkretaus KDĮ teršalų išmetimo viršutinė riba apskaičiuota vadovaujantis Sprendimo 2012/115/ES 3 straipsniu.

Punkto pakeitimai:

Nr. D1-242, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04763

 

8. Jei KDĮ, kuriam taikomas Planas, uždaromas arba Reikalavimai jam nebetaikomi, likusiems KDĮ, kuriems Planas tebetaikomas, nustatytas bendras metinis išmetamų teršalų kiekis nedidinamas.

9. Iš KDĮ, kuriems taikomas Planas, išmetamiems teršalams nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. gali būti netaikomos Reikalavimų 1 priede nustatytos ribinės vertės arba Reikalavimų 5 priede nustatyti nusierinimo laipsniai, kai užtikrinamos aplinkos kokybės normos.

10. KDĮ, kuriems taikomas Planas, Plano galiojimo laikotarpiu turi laikytis bent tokių išmetamų sieros dioksido, azoto oksidų ir kietųjų dalelių ribinių verčių, kurios laikantis TIPK taisyklių ir DKDĮ normų reikalavimų nustatytos Leidime, taikomame 2015 m. gruodžio 31 d.

11. Į Planą įtrauktiems KDĮ, kurių bendra nominali šiluminė galia yra didesnė nei 500 MW ir deginantiems kietą kurą, kuriems Leidimas išduotas po 1987 m. liepos 1 d., taikomos Reikalavimų 1 priede nustatytos išmetamų azoto oksidų ribinės vertės.

12. KDĮ, kuriam taikomas Planas, neatleidžiamas nuo prievolės laikytis Reikalavimų nuostatų dėl teršalų, išmetamų iš atskirų KDĮ, taip pat kitų Europos Sąjungos aplinkosaugos teisės aktų.

13. Veiklos vykdytojas, eksploatuojantis KDĮ, kuriam taikomas Planas, privalo laikytis Plane numatytų stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimų ir įgyvendinti kiekviename KDĮ numatytas priemones, kuriomis bus užtikrinta atitiktis Reikalavimuose nustatytoms išmetamų teršalų ribinėms vertėms, kurios bus pradėtos taikyti nuo 2020 m. liepos 1 d.

______________________

Papildyta priedu:

Nr. D1-737, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-16, i. k. 2014-12358

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 712, 2003-12-24, Žin., 2004, Nr. 37-1210 (2004-03-09), i. k. 103301MISAK00000712

Dėl aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 "Dėl išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-157, 2008-03-26, Žin., 2008, Nr. 36-1318 (2008-03-29), i. k. 108301MISAK00D1-157

Dėl aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 "Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-523, 2010-06-16, Žin., 2010, Nr. 79-4123 (2010-07-03), i. k. 110301MISAK00D1-523

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 "Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-712, 2011-09-15, Žin., 2011, Nr. 115-5424 (2011-09-22), i. k. 111301MISAK00D1-712

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 "Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo" pakeitimo

 

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-240, 2013-04-10, Žin., 2013, Nr. 38-1871 (2013-04-13), i. k. 113301MISAK00D1-240

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 "Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo" pakeitimo

 

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-859, 2013-11-26, Žin., 2013, Nr. 122-6198 (2013-11-29), i. k. 113301MISAK00D1-859

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 "Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo" pakeitimo

 

7.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-737, 2014-09-15, paskelbta TAR 2014-09-16, i. k. 2014-12358

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 „Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo

 

8.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-155, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-25, i. k. 2015-02932

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 „Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo

 

9.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-505, 2015-06-25, paskelbta TAR 2015-06-29, i. k. 2015-10320

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 „Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo

 

10.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-728, 2015-10-12, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15179

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 „Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo

 

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-685, 2016-10-14, paskelbta TAR 2016-10-24, i. k. 2016-25577

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 „Dėl Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo

 

12.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-242, 2017-03-22, paskelbta TAR 2017-03-23, i. k. 2017-04763

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 „Dėl Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo

 

13.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-499, 2018-06-12, paskelbta TAR 2018-06-13, i. k. 2018-09824

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 486 „Dėl Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“ pakeitimo