Suvestinė redakcija nuo 2006-09-01

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 119-5362, i. k. 1022310ISAK00000569

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NUOTRAUKŲ ASMENS DOKUMENTAMS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gruodžio 6 d. Nr. 569

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į tarptautinių standartų reikalavimus asmens dokumentams bei naujas asmens dokumentų išrašymo technologijas:

1. Tvirtinu Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinių policijos įstaigų vadovams supažindinti valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atsakingus už asmens dokumentų išdavimą, su šiuo įsakymu ir kontroliuoti jo vykdymą;

2.2. Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos parengti informacinę medžiagą su nuotraukų, atitinkančių šiuo įsakymu patvirtintus reikalavimus ir jų neatitinkančių, pavyzdžiais ir organizuoti jos pateikimą internete bei lankstinukų pagaminimą ir išplatinimą institucijoms, išduodančioms asmens dokumentus, bei fotoatelje.

3. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1999 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. 370 „Dėl Fotonuotraukų asmens dokumentams darymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 51-1657).

4. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2006 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. 1V-340

redakcija)

 

NUOTRAUKŲ ASMENS DOKUMENTAMS REIKALAVIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimai (toliau – reikalavimai) nustato, kokios nuotraukos yra tinkamos asmens dokumentams (asmens tapatybės kortelei, pasui, tarnybiniam pasui, užsieniečio pasui, vairuotojo pažymėjimui, leidimui gyventi Lietuvos Respublikoje, užsieniečio registracijos pažymėjimui, asmens be pilietybės kelionės dokumentui, pabėgėlio kelionės dokumentui, teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimui, laikinajam pažymėjimui).

2. Reikalavimų turi laikytis asmenys, kartu su nuotraukomis pateikiantys prašymą išduoti ar pakeisti asmens dokumentą (toliau – prašymas), valstybės institucijos, priimančios prašymus, asmens dokumentus išduodančios institucijos ir fotografai, fotografuojantys asmenis asmens dokumentams.

3. Pagrindinis reikalavimų tikslas yra užtikrinti nuotraukų kokybę, palengvinti vizualinį asmens tapatybės nustatymą ir užtikrinti tinkamą asmens veido atvaizdo suformavimą įrašymui į biometrinių kelionės dokumentų elektroninį elementą.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PATEIKIAMOMS NUOTRAUKOMS

 

4. Asmens kartu su prašymu pateikiamos nuotraukos turi atitikti asmens amžių (rekomenduojama, kad būtų darytos ne anksčiau kaip prieš šešis mėnesius iki pateikimo) ir būti nesutrintos, nesubraižytos ar kitaip nepažeistos.

5. Nuotraukose asmens veidas turi būti neišpaišytas ir nedekoruotas, išskyrus įprastą makiažą ar ilgalaikes tatuiruotes bei nuolatinius, priklausymą atitinkamai religinei bendruomenei ar bendrijai ženklinančius piešinius.

6. Asmuo nuotraukoje turi būti apsirengęs civiliniais drabužiais.

7. Asmenys, nuolat nešiojantys akinius, fotografuojami su jais. Akiniai negali būti tamsintais ar spalvotais stiklais. Akinių rėmeliai neturi užstoti akių, pageidautina, kad rėmeliai nebūtų stori.

8. Asmuo nuotraukoje turi būti be galvos apdangalo, išskyrus reikalavimų 9–11 punktuose nurodytus atvejus.

9. Tradicinių ir kitų Lietuvos valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų nariai asmens dokumentams gali būti fotografuojami su nuolat privalomai dėvimu drabužiu, taip pat ir su nedengiančiu veido (akys, antakiai, skruostai, smakras turi matytis) galvos apdangalu.

10. Valstybės institucijai, išduodančiai asmens dokumentus, pateikus nuotraukas, kuriose asmuo nufotografuotas su galvos apdangalu, taip pat turi būti pateiktas religinės bendruomenės, bendrijos ar religinio centro dvasinės vyresnybės tarpininkavimo raštas, kuriame nurodoma, kad tas asmuo privalo nuolat dėvėti galvos apdangalą.

11. Asmenys, priklausantys religinei bendruomenei ar bendrijai, registruotai užsienio valstybėje, pateikdami valstybės institucijai, išduodančiai asmens dokumentus, nuotraukas, kuriose jie nufotografuoti su veido nedengiančiu galvos apdangalu, kartu turi pateikti religinės bendruomenės, bendrijos ar religinio centro, registruoto toje užsienio valstybėje, dvasinės vyresnybės tarpininkavimo raštą arba tradicinės ar kitos Lietuvos valstybės pripažintos atitinkamos konfesijos religinės bendruomenės, bendrijos ar religinio centro tarpininkavimo raštą, kuriame nurodoma, kad tas asmuo privalo nuolat dėvėti galvos apdangalą. Tarpininkavimo raštas turi būti išverstas į lietuvių kalbą.

 

III. REIKALAVIMAI FONUI IR ASMENS VEIDO ATVAIZDUI NUOTRAUKOJE

 

12. Asmuo fotografuojamas iš priekio. Asmens galva neturi būti pakreipta: įsivaizduojama linija, einanti per abiejų akių vyzdžius, turi būti lygiagreti nuotraukos viršutiniam kraštui.

13. Asmuo turi būti fotografuojamas žiūrintis tiesiai į fotoobjektyvą su natūralia veido išraiška. Nuotraukoje turi aiškiai matytis visas veidas, abi akys, pečių viršus. Netinkamomis laikomos nuotraukos, kuriose asmuo nufotografuotas su dirbtine veido išraiška, darantis grimasas, besijuokiantis, išsižiojęs ar susiraukęs.

14. Nuotraukos fonas turi būti labai šviesus, vienspalvis ir tolygus. Jeigu fotografuojamo asmens plaukai labai šviesus, fonas turi būti tamsesnis, kad susidarytų kontrastas. Fonas turi būti parenkamas taip, kad kontrastas su veidu, plaukais, apranga išliktų ir suformavus nespalvotą asmens veido skaitmeninį atvaizdą.

15. Nuotraukoje turi būti matomas tiktai prašymą pateikiantis asmuo, neturi matytis kitų žmonių ar daiktų.

16. Reikalavimų 12 ir 13 punktų nuostatos, kai fotografuojami vaikai iki 6 metų ar asmenys su negalia, gali būti netaikomos.

Reikalavimų 15 punkto nuostatos gali būti netaikomos, kai fotografuojami vaikai iki vienerių metų. Vaikai iki vienerių metų gali būti fotografuojami laikant juos ant rankų, paguldyti ar sėdintys kėdutėje, tačiau bet kuriuo atveju būtina, kad fonas (patiesalas, kėdutės uždangalas, laikančio asmens uždangalas) būtų šviesus, vienspalvis ir tolygus.

17. Asmens veido atvaizdas nuotraukoje turi atitikti nufotografuoto asmens išvaizdą. Asmens veido atvaizdas nuotraukoje neturi būti retušuotas arba pakoreguotas kompiuteriu taip, kad pasikeistų arba išnyktų veido bruožai, plaukų spalva.

18. Asmens veido atvaizdas nuotraukoje turi būti ryškus. Visos spalvos ir atspalviai turi būti natūralūs. Nuotraukoje neturi būti raudonų akių efekto.

19. Veidas turi būti pakankamai, tolygiai apšviestas iš priekio, viršaus ir iš šonų taip, kad nesusidarytų šešėlių. Jei asmuo fotografuojamas su akiniais, nuotraukoje akinių lęšiuose neturi matytis šviesos atspindžių.

 

IV. NUOTRAUKŲ KOKYBĖ, MATMENYS IR ASMENS VEIDO ATVAIZDO VIETA

 

20. Nuotrauka spausdinama ant kokybiško plono fotopopieriaus lygiu paviršiumi.

21. Nuotrauka neturi būti gaminama ant chemiškai aktyvaus, savaime ryškinančio, reaguojančio į aplinkos veiksnius (šviesą, šilumą) popieriaus.

22. Nuotrauka turi būti be baltų kampų, dėmių, įbrėžimų, emulsinio sluoksnio pažeidimų, nuovarvų, linijų ir pan. Nuotraukoje neturi matytis kitoje nuotraukos pusėje esančių ženklų ar įrašų.

23. Nuotraukos dydis – 40 x 60 mm. Viename lape turi būti ne mažiau kaip 3 tapačios (iš to paties negatyvo) nuotraukos. Nufotografuota turi būti taip, kad iškirpus nuotrauką būtų išlaikyti atstumai ir proporcijos, nustatyti reikalavimų 24 ir 25 punktuose.

24. Valstybės institucijoje, priimančioje prašymus, nuotraukos specialiais prietaisais iškerpamos 35 x 45 mm stačiakampiais. Iškirpus nuotrauką, asmens veido atvaizdas nuo smakro iki viršugalvio turi užimti 70–80 proc. nuotraukos aukščio. Atstumas nuo nuotraukos viršutinio krašto iki viršugalvio turi būti 2–4 mm, atstumas nuo viršugalvio iki smakro turi būti 31-35 mm, atstumas nuo smakro iki nuotraukos apatinio krašto – 8–10 mm.

25. Asmens veido atvaizdas nuotraukoje turi būti vienodai nutolęs nuo nuotraukos kairiojo ir dešiniojo kraštų.

26. Rekomenduojama, kad nuotrauka, skirta asmens tapatybės kortelei, pasui, tarnybiniam pasui, užsieniečio pasui, vairuotojo pažymėjimui, leidimui gyventi Lietuvos Respublikoje, būtų nespalvota.

Nuotrauka, skirta kitiems asmens dokumentams, gali būti spalvota arba nespalvota.

______________

 

Priedo pakeitimai:

Nr. 1V-340, 2006-08-24, Žin., 2006, Nr. 93-3657 (2006-08-31), i. k. 1062310ISAK001V-340

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Įsakymas

Nr. 1V-340, 2006-08-24, Žin., 2006, Nr. 93-3657 (2006-08-31), i. k. 1062310ISAK001V-340

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 569 "Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo