Suvestinė redakcija nuo 2021-12-24

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 11-481, i. k. 112301MISAK000D1-39

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ ARCHITEKTO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. sausio 16 d. Nr. D1-39

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. 1069 „Dėl trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo“ 2 punktu,

Preambulės pakeitimai:

Nr. D1-497, 2016-07-14, paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20558

 

t v i r t i n u Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                          Gediminas Kazlauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. D1-39

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. D1-763)

 

ARCHITEKTO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS, ĮGYTOS TREČIOJOJE VALSTYBĖJE, PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Architekto profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja valstybių narių piliečių ir trečiųjų valstybių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarką.

2. Tvarkos apraše nustatytos architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo, siekiant užsiimti architekto profesine veikla, procedūros, kompensacinės priemonės ir sprendimų apskundimo tvarka.

3. Trečiojoje valstybėje įgytą architekto profesinę kvalifikaciją pripažįsta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu (toliau – Įstatymas), Tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais architekto profesinės kvalifikacijos įgijimą ir teisę užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje.

4. Aplinkos ministerija, pripažindama valstybių narių piliečių, trečiųjų valstybių piliečių architekto profesinę kvalifikaciją, įgytą trečiosiose valstybėse, turi laikytis būtiniausių architektų rengimo reikalavimų, nustatytų Įstatymo III dalies III skyriuje.

5. Aplinkos ministerijai pripažinus architekto profesinę kvalifikaciją, asmuo gali pagal darbo sutartį arba savarankiškai užsiimti architekto veikla Lietuvos Respublikoje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai.

6. Valstybių narių piliečiai ir trečiųjų valstybių piliečiai, kurių architekto profesinė kvalifikacija, įgyta trečiosiose valstybėse yra pripažinta, vadovaujantis Įstatymo 54 straipsnio nustatyta tvarka, turi mokėti lietuvių kalbą tiek, kiek tai būtina siekiant dirbti pagal reglamentuojamą architekto profesiją Lietuvos Respublikoje.

7. Aplinkos ministerija užtikrina gaunamos informacijos, susijusios su architektų profesinių kvalifikacijų pripažinimu, konfidencialumą.

8. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS
ARCHITEKTO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO PROCEDŪRA SIEKIANT UŽSIIMTI ARCHITEKTO PROFESINE VEIKLA

 

9. Valstybių narių ir trečiųjų valstybių pilietis, įgijęs architekto profesinę kvalifikaciją trečiojoje valstybėje ir siekiantis dirbti pagal architekto profesiją Lietuvos Respublikoje (toliau – pareiškėjas), pateikia Aplinkos ministerijai prašymą pripažinti architekto profesinės kvalifikaciją, įgytą trečiojoje valstybėje, užpildytą paraišką dėl architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo pagal Tvarkos aprašo priedą (toliau – prašymas) ir teisės aktų nustatyta tvarka (notaro ar atitinkamos institucijos) patvirtintas dokumentų kopijas. Su prašymu Aplinkos ministerijai pateikiami šie dokumentai (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos):

9.1. asmens pilietybę įrodantis dokumentas;

9.2. pavardės ar vardo keitimo (jeigu keisti) dokumentai;

9.3. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai), trukmė ir priedai su išklausytų dalykų pavadinimais ir kiekvieno dalyko mokymosi ar studijų kreditai (jeigu rengimą galima išreikšti mokymosi ar studijų kreditais) arba valandos (jeigu rengimą galima išreikšti valandomis);

9.4. užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažyma, kurią išduoda Studijų kokybės vertinimo centras;

9.5. darbo ir kitos su atestuojama sritimi susijusios veiklos aprašymas (curriculum vitae);

9.6. dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo trečiojoje valstybėje įgytą profesinę patirtį ir trukmę;

9.7. dokumentai, susiję su architekto kvalifikacijos kėlimu (jei yra);

9.8. kiti dokumentai, įrodantys kvalifikacinį pasirengimą;

9.9. įgaliojimas, jei paraišką pildo įgaliotas asmuo.

10. Su prašymu pateikiami ir dokumentų, nurodytų Tvarkos aprašo 9.2–9.9 papunkčiuose, vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu, ir (arba) vertimo biuro antspaudu.

11. Pareiškėjo ar įgalioto asmens pateiktą prašymą ir dokumentus nagrinėja Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisija (toliau – komisija), patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. D1-526 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos vertinimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“.

12. Aplinkos ministerija, gavusi pareiškėjo ar jo įgalioto asmens prašymą ir dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo 9.1–9.9 papunkčiuose, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos įvertinusi, ar prašymas užpildytas tinkamai, ar pateikti visi reikiami dokumentai, turi teisę reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų trūkstamus ir (arba) papildomus dokumentus (įskaitant jų vertimus į lietuvių kalbą), būtinus pareiškėjo profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pranešimo apie reikalavimą pateikti trūkstamus ir (arba) papildomus dokumentus išsiuntimo pareiškėjui dienos. Laikotarpis, per kurį pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo teikia trūkstamus ir (arba) papildomus dokumentus, neįskaitomas į Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytą sprendimo priėmimo terminą.

13. Jeigu pareiškėjo ar jo įgalioto asmens pateiktas prašymas ir dokumentai atitinka Tvarkos aprašo 12 punkto reikalavimus, Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas juos perduoda komisijai.

14. Komisija turi teisę pareikalauti, kad pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateiktų trūkstamus ir (arba) papildomus dokumentus, susijusius su jo profesinės kvalifikacijos vertinimu.

15. Aplinkos ministerija turi teisę kreiptis į kitas Lietuvos Respublikos institucijas, trečiųjų valstybių ar valstybių narių institucijas (toliau – institucijos) dėl informacijos, susijusios su pareiškėjo formalios kvalifikacijos, įgytos trečiojoje šalyje, įrodymais ar kitais dokumentais, būtinais pareiškėjo profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti. Šiame punkte nurodytą informaciją prašoma pateikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo pateikti informaciją išsiuntimo dienos. Komisijos sekretorius pareiškėją ar jo įgaliotą asmenį raštu informuoja apie Aplinkos ministerijos prašymą.

16. Pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo ir (arba) kitos institucijos pateikia Aplinkos ministerijai ir (arba) komisijai Tvarkos aprašo 15 punkte nurodytą informaciją ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo komisijos ar Aplinkos ministerijos pranešimo apie reikalavimą pateikti trūkstamus ir (arba) papildomus dokumentus išsiuntimo pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui dienos. Laikotarpis, per kurį asmuo teikia trūkstamus ir (arba) papildomus dokumentus neįskaitomas į Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytą sprendimo priėmimo terminą.

17. Jeigu Aplinkos ministerija per Tvarkos aprašo 16 punkte nurodytą terminą iš kitos institucijos negauna atsakymo į prašymą pateikti informaciją arba gauna informaciją, nepakankamą pareiškėjo profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti, ji ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atsakymo gavimo ar pasibaigus terminui atsakyti teikia institucijai pakartotinį prašymą pateikti informaciją. Institucija Aplinkos ministerijai informaciją turi pateikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pakartotinio prašymo išsiuntimo dienos. Laikotarpis, per kurį Aplinkos ministerija laukia informacijos, būtinos pareiškėjo profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti, neįskaitomas į Tvarkos aprašo 23 punkte nurodytą sprendimo priėmimo terminą.

18. Pareiškėjas ir jo įgaliotas asmuo, jeigu toks yra, turi teisę dalyvauti komisijos posėdžiuose. Komisijos sekretorius pareiškėją ar jo įgaliotą asmenį raštu informuoja apie planuojamą posėdžio datą, laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų iki posėdžio.

19. Komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo ar jo įgalioto asmens prašymą ir reikalaujamus dokumentus, pateikia išvadą dėl pareiškėjo profesinės kvalifikacijos ir siūlo Aplinkos ministerijai priimti vieną iš sprendimų dėl architekto profesinės kvalifikacijų pripažinimo:

19.1. sprendimą pripažinti architekto profesinę kvalifikaciją;

19.2. sprendimą nepripažinti architekto profesinės kvalifikacijos;

19.3. sprendimą skirti pareiškėjui kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą ar profesinės adaptacijos laikotarpį vadovaujantis Tvarkos aprašo III skyriaus nuostatomis;

19.4. sprendimą atmesti prašymą.

20. Aplinkos ministerija Tvarkos aprašo 19.1 papunktyje nurodytą sprendimą priima, jeigu tenkinamos šios sąlygos:

20.1. architektų rengimo kurso, dėl kurio pareiškėjas pateikia trečiojoje valstybėje įgytos formalios kvalifikacijos įrodymą, trukmė ir rengimo dalykai bei atitinkamai kiekvieno dalyko mokymosi ar studijų kreditų (jeigu rengimą galima išreikšti mokymosi ar studijų kreditais) arba valandų (jeigu rengimą galima išreikšti valandomis) skaičius atitinka privalomus Lietuvos Respublikoje;

20.2. įgyta profesinė patirtis trečiojoje valstybėje, kuri būtina architekto profesinei kvalifikacijai Lietuvos Respublikoje įgyti.

21. Aplinkos ministerija Tvarkos aprašo 19.2 papunktyje nurodytą sprendimą priima, jeigu yra tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

21.1. rengimo kurso, dėl kurio pareiškėjas pateikia trečiojoje valstybėje įgytos formalios kvalifikacijos įrodymą, trukmė daugiau kaip vienais metais trumpesnė už Lietuvos Respublikoje privalomą architektų rengimo kurso trukmę;

21.2. pareiškėjo baigtas architektų rengimo kursas apima mažiau kaip 2/3 rengimo dalykų ir atitinkamai kiekvieno dalyko mokymosi ar studijų kreditų (jeigu rengimą galima išreikšti mokymosi ar studijų kreditais) skaičiaus arba valandų (jeigu rengimą galima išreikšti valandomis) skaičiaus negu tie, kurie būtini siekiant gauti formalios kvalifikacijos įrodymą, privalomą Lietuvos Respublikoje;

21.3. neįgyta profesinė patirtis trečiojoje valstybėje, kuri būtina architekto profesinei kvalifikacijai Lietuvos Respublikoje įgyti arba jos trukmė daugiau negu vienais metais trumpesnė už Lietuvos Respublikoje privalomą atitinkamą profesinę patirtį.

22. Aplinkos ministerija Tvarkos aprašo 19.4 papunktyje nurodytą sprendimą priima, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

22.1. per Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytą terminą nėra pateikti trūkstami ir (arba) papildomi dokumentai (įskaitant jų vertimus į lietuvių kalbą), būtini architekto profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti;

22.2. negautas atsakymas Tvarkos aprašo 17 punkte nurodytą pakartotinį prašymą pateikti informaciją arba gauta informacija yra nepakankama pareiškėjo profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti.

23. Aplinkos ministerija tinkamai pagrįstą sprendimą, nurodytą Tvarkos aprašo 19.1, 19.2, 19.3 ar 19.4 papunkčiuose priima ir apie tai raštu informuoja pareiškėją ar jo įgaliotą asmenį ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo ir kartu pateiktų reikalaujamų dokumentų gavimo dienos.

24. Aplinkos ministerija apie priimtą sprendimą raštu informuoja pareiškėją ir jo įgaliotą asmenį, jeigu toks yra, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Aplinkos ministerija užtikrina jos gaunamos informacijos, susijusios su valstybių narių piliečių, trečiųjų valstybių piliečių profesinių kvalifikacijų, įgytų trečiosiose valstybėse, pripažinimu, konfidencialumą.

25. Asmenys, kurių architekto profesinė kvalifikacija pripažinta, norėdami užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje, privalo laikytis tokių pačių reikalavimų ir įsipareigojimų, nustatytų architekto profesinę veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, kaip ir Lietuvos Respublikoje architekto profesinę kvalifikaciją įgiję piliečiai.

 

III SKYRIUS
KOMPENSACINĖS PRIEMONĖS

 

26. Jeigu Aplinkos ministerija priima Tvarkos aprašo 19.3 papunktyje nurodytą sprendimą. ji turi siūlyti pareiškėjui pasirinkti vieną iš šių kompensacinių priemonių:

26.1. profesinės adaptacijos laikotarpį, trunkantį iki trejų metų;

26.2. profesinio tinkamumo testą.

27. Tvarkos aprašo 26 punkte nurodytos kompensacinės priemonės taikomos, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

27.1. architektų rengimo kurso, dėl kurio prašymą pateikęs pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo pateikia trečiojoje valstybėje įgytos formalios kvalifikacijos įrodymą, trukmė ne daugiau kaip vienais metais trumpesnė už Lietuvos Respublikoje privalomą architektų rengimo kurso trukmę;

27.2. baigtas architektų rengimo kursas neatitinka privalomų reikalavimų, taikomų Lietuvos Respublikoje, tačiau apima ne mažiau kaip 2/3 rengimo dalykų ir atitinkamai kiekvieno dalyko mokymosi ar studijų kreditų (jeigu rengimą galima išreikšti mokymosi ar studijų kreditais) skaičiaus arba valandų (jeigu rengimą galima išreikšti valandomis) skaičiaus negu tie, kurie būtini siekiant gauti Lietuvos Respublikoje privalomą formalios kvalifikacijos įrodymą.

27.3. profesinės patirties, įgytos trečiojoje valstybėje, trukmė ne daugiau kaip vienais metais trumpesnė už Lietuvos Respublikoje privalomą profesinės patirties trukmę.

28. Aplinkos ministerija, organizuodama kompensacinių priemonių vykdymą, privalo atsižvelgti į tai, kad pareiškėjas, siekiantis profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje valstybėje, pripažinimo, savo kilmės valstybėje narėje arba valstybėje, iš kurios jis atvyko, yra kvalifikuotas architektas.

29. Profesinio tinkamumo testo laikymą organizuoja Aplinkos ministerija. Profesinio tinkamumo testų laikymai turi būti organizuojami ne rečiau kaip 2 kartus per vienus metus, jeigu yra bent vienas pareiškėjas, dėl kurio priimtas sprendimas taikyti kompensacinę priemonę, ir kuris pasirinko kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą ir pateikė prašymą laikyti šį testą.

30. Aplinkos ministerija pagal pateiktus komisijos pasiūlymus sudaro profesinio tinkamumo testu tikrinamų dalykų sąrašą, kuris parengiamas palyginus Lietuvos Respublikoje tikrinamus architektų rengimo programos dalykus su tais, kurie nurodyti prašymą pateikusio pareiškėjo formalios kvalifikacijos, įgytos trečiojoje šalyje, įrodyme ir (ar) jo priede kartu su pateiktais išklausytų dalykų pavadinimais ir mokymosi ar studijų kreditų (jeigu rengimą galima išreikšti mokymosi ar studijų kreditais) skaičiumi.

31. Profesinio tinkamumo testas apima architekto rengimo programos dalykus, kurie pasirenkami iš Tvarkos aprašo 30 punkte nurodyto sąrašo, ir kurių žinios būtinos siekiant užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje.

32. Jeigu pareiškėjas pageidauja ar privalo laikyti profesinio tinkamumo testą, komisija parengia pasiūlymus dėl profesinio tinkamumo testą vykdančios institucijos, profesinio tinkamumo testo vykdymo formos ir jo vertinimo, profesinio tinkamumo testo vykdymo išlaidų padengimo tvarkos. Aplinkos ministerija, gavusi komisijos pasiūlymus, raštu informuoja pareiškėją ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki profesinio tinkamumo testo laikymo dienos nurodydama:

32.1. profesinio tinkamumo testo laikymą organizuojančią instituciją ir jos adresą;

32.2. profesinio tinkamumo testo laikymo formą ir vertinimą;

32.3. profesinio tinkamumo testo organizavimo išlaidų padengimo tvarką;

32.4. profesinio tinkamumo testu tikrinamų dalykų sąrašą;

32.5. kitą su profesinio tinkamumo testo laikymu susijusią informaciją.

33. Aplinkos ministerija privalo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo profesinio tinkamumo testo laikymo dienos apie profesinio tinkamumo testo įvertinimo rezultatus raštu informuoti pareiškėją ar jo įgaliotą asmenį, jeigu toks yra.

34. Neišlaikęs profesinio tinkamumo testo, pareiškėjas gali laikyti šį testą pakartotinai.

35. Profesinio tinkamumo testo organizavimo išlaidas pareiškėjas sumoka profesinio tinkamumo testą organizuojančiai institucijai pagal jos nustatytus įkainius.

36. Aplinkos ministerija pagal pateiktus komisijos pasiūlymus nustato profesinės adaptacijos laikotarpio organizavimo, profesinės adaptacijos atlikimo ir profesinės adaptacijos laikotarpio rezultatų vertinimo taisykles, pareiškėjo profesinės praktikos įgijimo profesinės adaptacijos laikotarpiu prižiūrinčio asmens teises ir pareigas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

37. Aplinkos ministerija privalo ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo profesinės adaptacijos laikotarpio pabaigos dienos apie profesinės adaptacijos laikotarpio rezultatų įvertinimą raštu informuoti pareiškėją ar jo įgaliotą asmenį, jeigu toks yra.

38. Kol trunka profesinės adaptacijos laikotarpis arba rengiamasi profesinio tinkamumo testui, pareiškėjo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, socialines garantijas ir lengvatas reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

39. Pareiškėjas, išlaikęs profesinio tinkamumo testą ar baigęs profesinės adaptacijos laikotarpį ir gavęs teigiamą rezultatų įvertinimą, per vieną mėnesį nuo profesinio tinkamumo testo ar profesinės adaptacijos laikotarpio rezultatų įvertinimo išsiuntimo dienos pakartotinai pateikia Aplinkos ministerijai prašymą pripažinti jo profesinę kvalifikaciją. Kiti dokumentai, nurodyti Tvarkos aprašo 9.1–9.9 papunkčiuose, teikiami tik pasikeitus juose pateiktai informacijai ar atsiradus papildomų duomenų.

40. Aplinkos ministerija, įvertinusi pakartotinai pateiktą prašymą pripažinti profesinę kvalifikaciją, priima sprendimą pripažinti profesinę kvalifikaciją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio prašymo pripažinti profesinę kvalifikaciją gavimo dienos.

 

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Pareiškėjo prašymas ir pateikti dokumentai saugomi Aplinkos ministerijoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, atsižvelgus į dokumentų saugojimo terminus, nustatytus Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

42. Pareiškėjas, nesutinkantis su Tvarkos aprašo 19 punkte nurodytu sprendimu arba jo nepriėmimu, gali jį skųsti Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinei komisijai arba Administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

______________

 

Architekto profesinės kvalifikacijos,

įgytos trečiojoje valstybėje,

pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo

priedas

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė (-ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

Lytis:

 

mot.

 

vyr.

 

Paso / Asmens tapatybės kortelės numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankstesnis vardas / pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilietybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korespondencijos adresas:

gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

namas

 

 

 

 

butas

 

 

 

 

pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

miestas / vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

 

Paraiška

dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo SIEKIANT užsiimti architekto profesine veikla Lietuvos Respublikoje

 

_______________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau pripažinti mano architekto profesinę kvalifikaciją:

Prašau pakartotinai pripažinti mano architekto profesinę kvalifikaciją:

(kas reikalinga, pabraukti)

 

I. Duomenys apie išsilavinimą (Išvardykite švietimo institucijas, kuriose įgytas išsilavinimas)

 

Formalios kvalifikacijos įrodymą
išdavusios

švietimo įstaigos pavadinimas

ir adresas

Mokytasi

ir (ar)

studijuota

Mokymosi

ir (ar)

studijų

forma 1

Formalios kvalifikacijos įrodymo pavadinimas

(įrašyti originalo kalba)

Formalios kvalifikacijos įrodyme įrašyta profesinė kvalifikacija ar kvalifikacinis laipsnis (įrašyti originalo kalba)

Pastabos

 

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 D dieninė, N – neakivaizdinė, V – vakarinė, NT – nuotolinė.

 

II. PROFESINĖ PATIRTIS

(Profesija arba profesinė veikla, kuria užsiėmėte per paskutinius penkerius metus. Jeigu pildote šią dalį, pridėkite dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) Jūsų profesinę patirtį ir trukmę)

 

Profesinė patirtis

Darbinės veiklos trukmė

(metai, mėnuo)

Pareigos

Institucijos (įstaigos) pavadinimas

Valstybė

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PAPILDOMA INFORMACIJA

(Informacija apie kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos Jūsų profesinės kvalifikacijos pripažinimui)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

IV. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJO ĮGALIOTĄ ASMENĮ (jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo)

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė (-ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korespondencijos adresas:

gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

namas

 

 

 

 

butas

 

 

 

 

pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

miestas / vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SUTIKIMAS

 

Aš, _______________________________________________________________ ,

(pareiškėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė)

esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir sutinku, kad Aplinkos ministerija kreiptųsi į valstybines ir (ar) privačias įstaigas (institucijas, įmones, organizacijas ar kt.) dėl informacijos apie mane (mane įgaliojusį asmenį) ir mano (mane įgaliojusio asmens) turimą profesinę kvalifikaciją.

Sutinku, kad Aplinkos ministerija vertintų mano (mane įgaliojusio asmens) profesinę kvalifikaciją.

Patvirtinu, kad prašyme pateikti duomenys yra teisingi.

 

 

__________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

pridedama*:

 

£[]

1.

Asmens pilietybę įrodantis dokumentas.

£[]

2.

Pavardės ar vardo keitimo (jeigu buvo keičiama) dokumentai.

£[]

3.

Formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai) ir priedai su išklausytų dalykų pavadinimais ir kreditų skaičiumi (jeigu jie yra).

£[]

4.

Užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir (arba) kvalifikacijos akademinio pripažinimo pažyma, išduota Studijų kokybės vertinimo centro.

£[]

5.

Dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo profesinę patirtį ir trukmę (jeigu jie yra).

£[]

6.

Dokumentai, susiję su architekto kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokie yra).

£[]

7.

Kiti dokumentai, įrodantys pareiškėjo kvalifikacinį pasirengimą (nurodyti)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

£[]

8.

Įgaliojimas, jei paraišką pildo įgaliotas asmuo.

£[]

9.

Profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba profesinės adaptacijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių).

_____________________________

* Pastabos:

1. Prašome pažymėti tik pateikiamus dokumentus.

2. Siunčiamos paštu dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro ar atitinkamos institucijos nustatyta tvarka.

3. Dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas patvirtintas asmens, išvertusio dokumentą, parašu.

 

 

__________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-497, 2016-07-14, paskelbta TAR 2016-07-14, i. k. 2016-20558

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1-39 „Dėl Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-763, 2021-12-23, paskelbta TAR 2021-12-23, i. k. 2021-26782

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1-39 „Dėl Trečiųjų šalių piliečių architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo