Suvestinė redakcija nuo 2019-10-04

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 64-3221, i. k. 113233TISAK.3.)-164

 

Nauja redakcija nuo 2019-10-04:

Nr. 1P-286-(1.3 E.), 2019-10-03, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15730

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Pranešimų apie pažeidimus Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos pateikimo pasitikėjimo linija ir jų nagrinėjimo tvarkos aprašo PATVIRTINIMO

 

2013 m. birželio 4 d. Nr. 1P-(1.3.)-164

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 194 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos“, 13.1 ir 13.4 papunkčiais:

1. T v i r t i n u Pranešimų apie pažeidimus Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos pateikimo pasitikėjimo linija ir jų nagrinėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad pranešimai, gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pasitikėjimo linija, registruojami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dokumentų valdymo sistemoje.

 

 

 

Direktorius                                                                                             Vitas Lopinys

 

 

PATVIRTINTA

Nacionalinės žemės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2013 m. birželio 4 d įsakymu

Nr. 1P-(1.3.)-164

(Nacionalinės žemės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2019 m. spalio 3 d. įsakymo

Nr. 1P-286-(1.3 E.) redakcija)

 

PRANEŠIMŲ APIE PAŽEIDIMUS NACIONALINĖJE ŽEMĖS TARNYBOJE PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PATEIKIMO pasitikėjimo linija IR JŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pranešimų apie pažeidimus Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos pateikimo pasitikėjimo linija ir jų nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pasitikėjimo linijos (toliau – Pasitikėjimo linija) paskirtį, tikslus ir asmenų pranešimų apie Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), galbūt planuojamą daryti, daromą ar padarytą neteisėtą veiką, administracinį, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos antikorupcinės politikos aprašo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 1P-164-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos antikorupcinės politikos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Antikorupcinė politika), arba
Nacionalinėje žemės tarnyboje, vadovaujantis Lietuvos standarto LST ISO 37001:2017 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimais, įdiegtos Antikorupcinės vadybos sistemos (toliau – AVS) pažeidimą, netinkamą pareigų vykdymą ar nevykdymą, biurokratizmą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais, etikos normų pažeidimą, apie veiksmus, turinčius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių (toliau – pažeidimas, neteisėti veiksmai), pateikimo, registravimo, nagrinėjimo ir nagrinėjimo kontrolės tvarką.

2. Šiame Apraše vartojamos pagrindinės sąvokos:

2.1. Kompetentingas subjektasNacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyrius.

2.2. Pranešėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą Nacionalinėje žemės tarnyboje.

2.3. Pranešimas – pranešėjo kreipimasis į Nacionalinę žemės tarnybą Pasitikėjimo linija dėl Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų galbūt planuojamų daryti, daromų ar padarytų pažeidimų, neteisėtų veiksmų, nesusijusių su pranešėjo teisių ar teisėtų interesų pažeidimu.

2.4. Struktūrinis padalinys – Nacionalinės žemės tarnybos savarankiškas struktūrinis padalinys ir (arba) nesavarankiškas struktūrinis padalinys.

Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

3. Įgyvendinant Pasitikėjimo linijos tikslus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 194 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos“, šiuo Aprašu ir kitais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

PASITIKĖJIMO LINIJOS PASKIRTIS IR TIKSLAI

 

 

4. Pasitikėjimo linija pranešėjas gali pranešti apie darbuotojų galbūt planuojamus daryti, daromus ar padarytus pažeidimus, neteisėtus veiksmus.

5. Pasitikėjimo linijos tikslai:

5.1. sudaryti galimybę asmenims pranešti apie darbuotojų neteisėtus veiksmus;

5.2. operatyviai ištirti darbuotojų neteisėtus veiksmus ir imtis priemonių dėl darbuotojų patraukimo atsakomybėn;

5.3. vykdyti neteisėtų veiksmų prevenciją.

 

III SKYRIUS

PRANEŠIMŲ PATEIKIMO, REGISTRAVIMO IR perdavimo nagrinėti TVARKA

 

6. Pagrindas teikti informaciją apie pažeidimą – pranešėjo turima informacija apie pažeidimą Nacionalinėje žemės tarnyboje.

7. Pranešėjas pranešimą gali pateikti:

7.1. Pasitikėjimo linijos telefonu su atsakikliu, kurio numeris nurodytas Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt (maksimali balso pranešimo trukmė – 3 minutės);

7.2. užpildęs šio Aprašo priede nustatytos formos pranešimą ir pateikęs jį:

7.2.1. Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt, skiltyje „Pasitikėjimo linija“;

7.2.2. paštu;

7.2.3. tiesiogiai atvykęs į Nacionalinę žemės tarnybą adresu: Gedimino pr. 19, Vilnius, Nacionalinės žemės tarnybos darbo valandomis.

8. Teikiant pranešimą paštu arba tiesiogiai atvykus į Nacionalinę žemės tarnybą, būtina nurodyti, kad pranešimas teikiamas Pasitikėjimo linijai. Nenurodžius minėtos informacijos, registruojant ir nagrinėjant pranešimą šis Aprašas netaikomas.

9. Pranešimas gali būti pateikiamas anonimiškai, nenurodant fizinio asmens vardo, pavardės, gyvenamosios vietos adreso, telefono numerio, elektroninio pašto adreso ar juridinio asmens teisinės formos, pavadinimo, buveinės adreso, elektroninio pašto adreso, fakso, telefono numerio (toliau – kontaktiniai duomenys) ir jo nepasirašant. Tokiu atveju pranešėjas apie sprendimą nenagrinėti, persiųsti nagrinėti kitai kompetentingai institucijai, kai pranešime išdėstyto klausimo nagrinėjimas nepriskirtas Nacionalinės žemės tarnybos kompetencijai, arba apie pranešimo nagrinėjimo rezultatus neinformuojamas.

10. Pranešime nurodomos skundžiamo darbuotojo pareigos, vardas, pavardė (jei žinoma), darbuotojo atlikti galimi neteisėti veiksmai, skundžiamų galimų neteisėtų veiksmų atlikimo data (jei žinoma).

11. Asmenų pranešimus, pateiktus Pasitikėjimo linijos telefonu su atsakikliu, fiksuoto telefono ryšio paslaugų teikėjas fiksuoja skaitmeniniais įrašais, kurie saugomi tam specialiai skirtame serveryje. Kompetentingo subjekto atsakingas darbuotojas pranešimų skaitmeninius įrašus išklauso, užrašo ir registruoja Nacionalinės žemės tarnybos dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS).

12. Nacionalinės žemės tarnybos Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus darbuotojas Pasitikėjimo linijai šio Aprašo 7.2.2 ir 7.2.3 papunkčiuose nurodytais būdais pateikto pranešimo originalą nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos, perduoda kompetentingo subjekto atsakingam darbuotojui, kuris Nacionalinėje žemės tarnyboje Pasitikėjimo linija gautus pranešimus registruoja DVS. Jei pranešimą pateikęs asmuo pageidauja, kad būtų užtikrintas konfidencialumas, kompetentingo subjekto atsakingas darbuotojas apie tai nurodo DVS registracijos kortelėje. Tokiu atveju, pranešimą nagrinėjantis darbuotojas privalo užtikrinti pranešėjo asmens duomenų konfidencialumą. Pranešėjo asmens duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų Nacionalinėje žemės tarnyboje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

13. Užregistruotus asmenų pranešimus kompetentingo subjekto atsakingas darbuotojas perduoda kompetentingo subjekto vedėjui.

14. Kompetentingo subjekto vedėjas gautą pranešimą, užrašydamas rezoliuciją, perduoda nagrinėti kompetentingo subjekto darbuotojui.

15. Draudžiama Pasitikėjimo linija gautą pranešimą perduoti nagrinėti darbuotojui, kurio veiksmai skundžiami.

16. Jeigu Pasitikėjimo linija gautu pranešimu skundžiami kompetentingo subjekto vedėjo veiksmai, užregistruotas asmens pranešimas perduodamas Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui. Nacionalinės žemės tarnybos direktorius gautą pranešimą, užrašydamas rezoliuciją, perduoda nagrinėti kitam struktūriniam padaliniui.

17. Jeigu Pasitikėjimo linija gautame pranešime pateikiamas prašymas, nesusijęs su Pasitikėjimo linijos tikslais, tačiau pranešimas atitinka Viešojo administravimo įstatymo ir Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nustatytus reikalavimus, pranešimas Nacionalinėje žemės tarnyboje turi būti išnagrinėtas Viešojo administravimo įstatymo ir Taisyklių nustatyta tvarka. Kompetentingo subjekto atsakingas darbuotojas, vadovaudamasis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dokumentų valdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-309 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dokumentų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinės žemės tarnybos dokumentų valdymo tvarkos aprašas), 92 punktu, perduoda pranešimą Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui spręsti dėl jo nukreipimo pagal kompetenciją vykdyti kitam struktūriniam padaliniui.

 

IV SKYRIUS

PRANEŠIME PATEIKTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

18. Pasitikėjimo linija gautas pranešimas nenagrinėjamas, jeigu:

18.1. pranešimo turinys nekonkretus, tai yra nenurodyti skundžiami veiksmai (neveikimas) ir juos pagrindžiančios faktinės aplinkybės ar duomenys, nesuprantamas ir dėl to negalima šio pranešimo išnagrinėti;

18.2. pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

18.3. asmuo į Nacionalinę žemės tarnybą kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą Apraše nustatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas.

Apie sprendimą nenagrinėti pranešimo pranešėjas Nacionalinės žemės tarnybos raštu informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, jeigu pranešėjas pranešime nurodė savo kontaktinius duomenis, kuriais būtų galima informuoti apie priimtą sprendimą.

19. Jeigu Pasitikėjimo linija gautame pranešime pateikiamas prašymas, nesusijęs su Pasitikėjimo linijos tikslais, ir pranešimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo arba Taisyklių nustatytų reikalavimų, Nacionalinė žemės tarnyba raštu informuoja pranešėją, kad jis turi teisę Nacionalinei žemės tarnybai pateikti Viešojo administravimo įstatymą ir Taisykles atitinkantį pranešimą, ir nurodo, kokių reikalavimų pranešimas neatitinka.

20. Jeigu pranešime išdėstyto klausimo nagrinėjimas nepriskirtas Nacionalinės žemės tarnybos kompetencijai, pranešimas Nacionalinės žemės tarnybos raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos persiunčiamas kompetentingai institucijai ir Nacionalinės žemės tarnybos raštu apie tai informuojamas pranešėjas, nurodant pranešimo persiuntimo priežastis.

21. Pranešimas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Atsižvelgiant į pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumą, patikrinimo mastą, paaiškėjusias naujas aplinkybes, šis 20 darbo dienų terminas Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavaduotojo pagal koordinuojamas ir kuruojamas sritis sprendimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

22. Išnagrinėjęs pranešimą kompetentingo subjekto darbuotojas arba kito struktūrinio padalinio darbuotojas, kai Pasitikėjimo linija gautas pranešimas pagal šio Aprašo 16 punktą buvo perduotas nagrinėti kitam struktūriniam padaliniui, parengia pažymos su išvadomis ir (ar) siūlymais (toliau – pažyma) projektą ir, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbo reglamento, patvirtinto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-86 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka suderinęs DVS priemonėmis, jį pasirašo. Pažymos projektas laikomas suderintu, kai jis yra DVS priemonėmis pavizuojamas.

23. Kompetentingo subjekto atsakingas darbuotojas užregistruoja pažymą DVS ir ją:

23.1. tuo atveju, jeigu pranešimas nepagrįstas, DVS priemonėmis perduoda susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui ir Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal koordinuojamas ir kuruojamas sritis;

23.2. tuo atveju, jeigu pranešimas pagrįstas arba pagrįstas iš dalies, DVS priemonėmis perduoda Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui rezoliucijai užrašyti.

24. Informacija apie Pasitikėjimo linija gauto pranešimo nagrinėjimo rezultatus pranešėjui pateikiama tokiu būdu, kokiu buvo gautas pranešimas, išskyrus, kai pranešime nurodyta, kad informaciją pageidaujama gauti kitu būdu, arba tokiu būdu, kokiu pagal asmens pateiktus kontaktinius duomenis įmanoma informuoti pranešėją.

 

V SKYRIUS

PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO KONTROLĖS TVARKA

 

25. Pranešimų nagrinėjimo eigą kontroliuoja kompetentingo subjekto vedėjas arba kito struktūrinio padalinio vedėjas, kai Pasitikėjimo linija gautas pranešimas pagal šio Aprašo 16 ar 17 punktą buvo perduotas nagrinėti kitam struktūriniam padaliniui.

26. Kompetentingo subjekto atsakingas darbuotojas kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Pasitikėjimo linija pateiktus pranešimus ir jų nagrinėjimo rezultatus ir kiekvienų metų pradžioje parengia praėjusių metų ataskaitą, kurioje nurodo:

26.1. Pasitikėjimo linija gautų pranešimų skaičių (atskirai nurodant, kiek pranešimų gauta telefonu, elektronine forma, paštu ir raštu, atvykus į Nacionalinę žemės tarnybą);

26.2. išnagrinėtų pranešimų skaičių;

26.3. nenagrinėtų pranešimų skaičių pagal atsisakymo nagrinėti priežastis;

26.4. pranešimų, kuriuose pateikta informacija pasitvirtino / nepasitvirtino, skaičių;

26.5. tarnybinių pranešimų, kuriais siūloma pradėti / nepradėti tarnybinio nusižengimo ar darbo drausmės pažeidimo tyrimą, skaičių;

26.6. Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus priimtų sprendimų pradėti / nepradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą ar darbo drausmės pažeidimo tyrimą, skaičių;

26.7. Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus priimtų sprendimų ištaisyti nustatytą teisės aktų pažeidimą, jeigu nustatytas pažeidimas gali būti ištaisomas administracine tvarka, pavesti spręsti klausimą dėl viešojo intereso gynimo būtinumo, kreiptis raštu į teisėsaugos institucijas, jeigu nustatyta, kad Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojo atlikti veiksmai turi korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, skaičių.

27. Parengta ir su Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavaduotoju, kuruojančiu kompetentingo subjekto veiklą, DVS priemonėmis suderinta praėjusių metų ataskaita iki ateinančių metų sausio 15 d. pateikiama susipažinti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriui.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Pasitikėjimo linija gautų pranešimų, kitų dokumentų ir keičiamųjų laikmenų saugojimo terminas – 5 metai. Suėjus terminui priimamas sprendimas dėl minėtų dokumentų ir informacijos, esančios keičiamosiose laikmenose, sunaikinimo Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

29. Pasitikėjimo linija gauti balso pranešimai saugomi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos garso įrašų darymo ir tvarkymo apraše, patvirtintame Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus prie Žemės ūkio ministerijos 2019 m. kovo 4 d. įsakymu  Nr. 1P-73-(1.3.) „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos garso įrašų darymo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

30. Už teisės aktuose nustatytų pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą darbuotojai gali būti patraukti tarnybinėn ir (ar) drausminėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Pranešimų apie pažeidimus

Nacionalinėje žemės tarnyboje

prie Žemės ūkio ministerijos

pateikimo pasitikėjimo linija ir jų

nagrinėjimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Pranešimo apie pažeidimą Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos formos pavyzdys)

 

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

NACIONALINĖJE ŽEMĖS TARNYBOJE PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

____________________________

(data)

 

____________________________

(vieta)

 

Asmens, pranešančio apie pažeidimą (toliau – pranešėjas), duomenys*  

Vardas, pavardė (jeigu pranešėjas fizinis asmuo) arba pavadinimas (jeigu pranešėjas juridinis asmuo)

Telefono Nr.

Adresas

 

El. paštas

Kita informacija

 

Informacija apie pažeidimą*

(kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan., sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės, kiti žinomi duomenys ir informacija)

Pridedami turimi dokumentai, atskleidžiantys galimo pažeidimo požymius

 

 

 

Informacijos apie pažeidimą Nacionalinėje žemės tarnyboje nagrinėjimo rezultatų gavimas**

Informuoti nereikia

Noriu, kad mane informuotų el. paštu

Noriu, kad mane informuotų telefonu

Noriu, kad mane informuotų paštu

Papildomos pastabos ir komentarai

 

ð Pageidauju, kad būtų užtikrintas konfidencialumas.

ð Patvirtinu, kad man yra žinoma, jog už asmens įžeidimą ar šmeižtą, už asmens garbę ir orumą žeminančios ir tikrovės neatitinkančios informacijos paskleidimą yra taikoma atsakomybė Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka**    

Data

Parašas

 

 

____________________

*Nepildoma, jeigu pranešimas teikiamas anonimiškai.

**Būtina nurodyti

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 1P-(1.3.)-85, 2014-03-06, paskelbta TAR 2014-03-06, i. k. 2014-02776

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-164 "Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 1P-111-(1.3 E.), 2018-02-27, paskelbta TAR 2018-02-27, i. k. 2018-03101

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-164 ,,Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Įsakymas

Nr. 1P-286-(1.3 E.), 2019-10-03, paskelbta TAR 2019-10-03, i. k. 2019-15730

Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 1P-(1.3.)-164 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo