Suvestinė redakcija nuo 2010-07-25

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 112-4993, i. k. 1021100NUTA00001798

 

Nauja redakcija nuo 2009-01-01:

Nr. 892, 2008-09-03, Žin. 2008, Nr. 107-4097 (2008-09-18), i. k. 1081100NUTA00000892

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ

 

2002 m. lapkričio 19 d. Nr. 1798

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6.551 ir 6.552 straipsniais ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) 9 straipsnio 12 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad:

1.1. Šis nutarimas taikomas nustatant nuomos mokestį už nuomojamą pagal teisės aktus, nustatančius valstybinės žemės nuomos tvarką, valstybinę žemę (išskyrus tarptautinių oro uostų ir valstybinių jūrų uostų žemę).

1.2. Nuomojant valstybinę žemę aukciono būdu, nuomos mokesčio dydis lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui.

1.3. Nuomojant valstybinę žemę be aukciono, nuomos mokesčio tarifas metams negali būti mažesnis kaip 0,1 procento ir didesnis kaip 4 procentai žemės vertės, apskaičiuotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574) nustatyta tvarka.

1.4. Konkretų nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą be aukciono, tarifą nustato savivaldybės, kurios teritorijoje yra nuomojama valstybinė žemė, taryba, apie tai informuojamas valstybinės žemės nuomotojas.

1.5. Nuomos mokesčio dydį apskaičiuoja valstybinės žemės nuomotojas.

1.6. Nuomos mokesčio mokėjimo terminus nustato savivaldybės, kurios teritorijoje yra nuomojama valstybinė žemė, taryba, apie tai informuojamas valstybinės žemės nuomotojas.

1.7. Nuomos mokesčio dydis ir mokėjimo terminai nurodomi valstybinės žemės nuomos sutartyje.

1.8. Savivaldybių tarybos savo biudžeto sąskaita turi teisę mažinti valstybinės žemės nuomos mokestį arba visai nuo jo atleisti.

1.9. Visi ginčai, kylantys dėl atsisakymo mokėti nuomos mokestį, nuomos mokesčio dydžio ir nuomos mokesčio nesumokėjimo nustatytaisiais terminais, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

1.10. Nekilnojamojo turto registro ir kadastro duomenys, kurių reikia valstybinės žemės nuomos mokesčiui apskaičiuoti, pateikiami valstybinės žemės nuomotojams, nurodytiems Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje, Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 (Žin., 2002, Nr. 72-3077), ir Kadastro duomenų, kurių reikia nekilnojamojo turto mokesčiams apskaičiuoti ir kitiems tikslams, rengimo, teikimo ir atsiskaitymo už juos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1373 (Žin., 2003, Nr. 105-4717), nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1081, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 88-4666 (2010-07-24), i. k. 1101100NUTA00001081

 

2. Įpareigoti valstybinės žemės nuomotojus teikti savivaldybėms duomenis apie jų sudarytas valstybinės žemės nuomos sutartis. Duomenų teikimo tvarka nustatoma savivaldybių ir kitų valstybinės žemės nuomotojų susitarimu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1081, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 88-4666 (2010-07-24), i. k. 1101100NUTA00001081

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1088, 2006-10-31, Žin., 2006, Nr. 118-4486 (2006-11-04), i. k. 1061100NUTA00001088

Dėl Tarptautinių oro uostų žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo ir dydžių patvirtinimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 892, 2008-09-03, Žin., 2008, Nr. 107-4097 (2008-09-18), i. k. 1081100NUTA00000892

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 "Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1081, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 88-4666 (2010-07-24), i. k. 1101100NUTA00001081

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 ,,dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę" pakeitimo