Suvestinė redakcija nuo 2022-04-07

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 112-4993, i. k. 1021100NUTA00001798

 

Nauja redakcija nuo 2022-04-07:

Nr. 323, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-06, i. k. 2022-07178

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL NUOMOS MOKESČIO IR ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO PRIEDO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ

 

2002 m. lapkričio 19 d. Nr. 1798

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.71, 6.551 ir 6.552 straipsniais ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 12 dalimi, 18 dalimi, Žemės įstatymo 9 ir 24 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymo (2021 m. lapkričio 25 d. įstatymo Nr. XIV-717 redakcija) 5 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad:

1.1. Šis nutarimas taikomas nustatant nuomos mokestį, žemės nuomos mokesčio priedą už nuomojamą pagal teisės aktus, nustatančius valstybinės žemės nuomos tvarką, valstybinę žemę (išskyrus tarptautinių oro uostų ir valstybinių jūrų uostų žemę).

1.2. Nuomojant valstybinę žemę aukciono būdu, nuomos mokesčio dydis lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui.

1.3. Nuomojant valstybinę žemę be aukciono, nuomos mokesčio tarifas metams negali būti mažesnis kaip 0,1 procento ir didesnis kaip 4 procentai žemės vertės, apskaičiuotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka.

1.4. Konkretų nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą be aukciono, tarifą nustato savivaldybės, kurios teritorijoje yra nuomojama valstybinė žemė, taryba, apie tai informuojamas valstybinės žemės nuomotojas.

1.5. Nuomos mokesčio dydį, žemės nuomos mokesčio priedą pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 18 dalį, Žemės įstatymo 9 ir 24 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymo (2021 m. lapkričio 25 d. įstatymo Nr. XIV-717 redakcija) 5 straipsnio 1 dalį apskaičiuoja valstybinės žemės nuomotojas.

1.6. Valstybinės žemės nuomininkai žemės nuomos mokestį, žemės nuomos mokesčio priedą sumoka į savivaldybės, kurios teritorijoje yra nuomojama valstybinė žemė, biudžetą iki kalendorinių metų lapkričio 15 dienos.

1.7. Nuomos mokesčio dydis, žemės nuomos mokesčio priedo dydis ir mokėjimo terminai nurodomi valstybinės žemės nuomos sutartyje.

1.8. Savivaldybių tarybos savo biudžeto sąskaita turi teisę mažinti valstybinės žemės nuomos mokestį arba visai nuo jo atleisti.

1.9. Visi ginčai, kylantys dėl atsisakymo mokėti nuomos mokestį, žemės nuomos mokesčio priedą, nuomos mokesčio, žemės nuomos mokesčio priedo dydžių ir nuomos mokesčio, žemės nuomos mokesčio priedo nesumokėjimo nustatytaisiais terminais, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

1.10. Valstybinės žemės nuomininkai už laiku nesumokėtus ar pavėluotai sumokėtus valstybinės žemės nuomos mokestį, žemės nuomos mokesčio priedą moka delspinigius.

1.11. Nekilnojamojo turto registro ir kadastro duomenys, kurių reikia valstybinės žemės nuomos mokesčiui, žemės nuomos mokesčio priedui apskaičiuoti, pateikiami valstybinės žemės nuomotojams, nurodytiems Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje, Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“, ir Kadastro duomenų, kurių reikia nekilnojamojo turto mokesčiams apskaičiuoti ir kitiems tikslams, rengimo, teikimo ir atsiskaitymo už juos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1373 „Dėl Kadastro duomenų, kurių reikia nekilnojamojo turto mokesčiams apskaičiuoti ir kitiems tikslams, rengimo, teikimo ir atsiskaitymo už juos taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

2. Įpareigoti valstybinės žemės nuomotojus teikti savivaldybėms duomenis apie jų sudarytas valstybinės žemės nuomos sutartis. Duomenų teikimo tvarka nustatoma savivaldybių ir kitų valstybinės žemės nuomotojų susitarimu.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                               ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1088, 2006-10-31, Žin., 2006, Nr. 118-4486 (2006-11-04), i. k. 1061100NUTA00001088

Dėl Tarptautinių oro uostų žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo ir dydžių patvirtinimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 892, 2008-09-03, Žin., 2008, Nr. 107-4097 (2008-09-18), i. k. 1081100NUTA00000892

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 "Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius" pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1081, 2010-07-21, Žin., 2010, Nr. 88-4666 (2010-07-24), i. k. 1101100NUTA00001081

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 ,,dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę" pakeitimo

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 323, 2022-04-06, paskelbta TAR 2022-04-06, i. k. 2022-07178

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ pakeitimo