Įsakymas netenka galios 2020-09-01:

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Įsakymas

Nr. V-1174, 2020-08-06, paskelbta TAR 2020-08-06, i. k. 2020-16995

Dėl Dalinių studijų aukštosiose mokyklose rezultatų įskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Suvestinė redakcija nuo 2006-07-19 iki 2020-08-31

 

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2003, Nr. 109-4899, i. k. 1032070ISAKSAK-1603

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STUDIJŲ REZULTATŲ ĮSKAITYMO TVARKOS

 

2003 m. lapkričio 12 d. Nr. ISAK-1603

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 27-715) 7 straipsnio 5 dalimi ir 46 straipsnio 2 dalimi,

Tvirtinu Studijų rezultatų įskaitymo tvarką (pridedama).

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO Ministras                                            Algirdas Monkevičius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2003 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr.

ISAK-1603

 

STUDIJŲ REZULTATŲ ĮSKAITYMO TVARKA

 

I. bendrosios nuostatos

 

1. Studijų rezultatų įskaitymo tvarka (toliau – įskaitymo tvarka) nustato Lietuvos aukštosiose mokyklose ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose asmens pasiektų studijų rezultatų (toliau – studijų rezultatai) įskaitymo Lietuvos aukštosiose mokyklose principus ir jų įforminimo tvarką.

2. Įskaitymo tvarka taikoma asmenims (išskyrus stojančiuosius į pirmąjį kursą), baigusiems, studijavusiems ar studijuojantiems Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose pagal aukštojo mokslo studijų programas ir norintiems tęsti studijas įskaitant jų pasiektus studijų rezultatus pagal tas pačias arba kitas neuniversitetinių, universitetinių pagrindinių, antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose.

3. Įskaitymo tvarkoje vartojamos sąvokos:

aukštoji mokykla – Lietuvos aukštoji mokykla, apibrėžta Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatyme.

dalinės studijos – studento studijų kitoje aukštojoje mokykloje ar užsienio aukštojoje mokykloje tarpsnis;

dalinių studijų sutartis – aukštųjų mokyklų arba aukštosios mokyklos ir užsienio aukštosios mokyklos – siunčiančios ir priimančios – vadovų ar jų įgaliotų asmenų ir dalinėms studijoms siunčiamo studento pasirašytas šalių susitarimas, kuriame nustatytas priimančios šalies įsipareigojimas sudaryti studentui sąlygas studijuoti, išdėstyti reikalavimai studentui, nustatyti šalių finansiniai ir kiti santykiai; jei studentas siunčiamas dalinėms studijoms pagal Europos Sąjungos programas, dalinių studijų sutartį rekomenduojama rengti pagal ECTS (Europos kreditų įskaitymo sistema) reikalavimus;

dalyko aprašas – dokumentas, kuriame įrašytas studijų dalyko (toliau – dalykas) pavadinimas, jo apimtis, aprašyti tikslai, trumpas turinys, studijų būdai (auditorinis darbas, praktika, savarankiškas darbas) ir atsiskaitymo forma (įskaitymas arba įvertinimas pažymiu);

dalykiniai reikalavimai – aukštosios mokyklos nustatyti reikalavimai kiekvieno dalyko studijų tikslams, turiniui ir apimčiai;

koordinatorius – aukštosios mokyklos rektoriaus (direktoriaus) paskirtas asmuo, atsakingas už studijų rezultatų įskaitymą;

programos kuratorius – aukštosios mokyklos senato (akademinės tarybos) nustatyta tvarka paskirtas asmuo, vertinantis studijų rezultatų atitikimą pageidaujamos studijų programos dalykiniams reikalavimams;

studijų pažymėjimas – asmeniui išduodamas dokumentas apie studijų rezultatus;

studijų programų tipas – parametras, naudojamas studijų programų klasifikavimui pagal studijų tikslus, sudėtingumo laipsnį, apimtį ir įgyjamą kvalifikaciją (neuniversitetinių studijų, universitetinių pagrindinių studijų, magistrantūros studijų, specialiųjų profesinių studijų, vientisųjų studijų);

studijų rezultatai – studijų metu įgytų žinių ir gebėjimų visuma, kurios apimtis apibrėžiama kreditais, o lygis įvertinamas pažymiu;

studijų rezultatų įskaitymo kortelė – asmeniui išduodamas studijų rezultatų įskaitymo dokumentas, kuriame įrašomi įskaitytų dalykų pavadinimai, jų vertimas į lietuvių kalbą, dalyko apimties ir įvertinimo atitikmenys;

studijų rūšis – parametras, naudojamas studijų programų tipų klasifikavimui pagal studijų paskirtį ir įgyjamos kvalifikacijos vietą nacionalinėje kvalifikacijų sistemoje (universitetinės ir neuniversitetinės studijos);

užsienio aukštoji mokykla – užsienio valstybės aukštoji mokykla.

Punkto pakeitimai:

Nr. ISAK-1463, 2006-07-11, Žin., 2006, Nr. 78-3089 (2006-07-18), i. k. 1062070ISAKSAK-1463

 

4. Studijų rezultatai aukštosiose mokyklose įskaitomi aukštosios mokyklos senato (akademinės tarybos) nustatyta tvarka, parengta vadovaujantis šia tvarka.

41. Aukštoji mokykla asmeniui, pageidaujančiam kitoje aukštojoje mokykloje įskaityti savo studijų rezultatus, išduoda šio asmens studijuotų šioje aukštojoje mokykloje dalykų aprašus ir kitą reikalingą informaciją.

Papildyta punktu:

Nr. ISAK-1463, 2006-07-11, Žin., 2006, Nr. 78-3089 (2006-07-18), i. k. 1062070ISAKSAK-1463

 

II. PAGAL SUDERINTĄ STUDIJŲ TURINĮ STUDIJŲ rezultatų įskaitymAS

 

5. Asmens, studijavusio kitoje aukštojoje mokykloje arba užsienio aukštojoje mokykloje pagal dalinių studijų sutartį, aukštųjų mokyklų arba aukštosios mokyklos ir užsienio aukštosios mokyklos sudarytą sutartį ar kitu teisėtu pagrindu suderinus studijų turinį, studijų rezultatai įskaitomi be apribojimų, jeigu studijuotų dalykų atžvilgiu nenustatoma sutarties ar kito dokumento, kuriuo buvo suderintas studijų turinys, reikalavimų pažeidimų.

6. Asmuo, pageidaujantis, kad būtų įskaityti studijų rezultatai, aukštajai mokyklai pateikia studijų pažymėjimą apie išklausytus bei atsiskaitytus dalykus.

7. Jeigu ne dėl siunčiamo asmens kaltės liko pagal suderintą studijų turinį neišklausytų ir neatsiskaitytų dalykų, jam grįžus tęsti studijų turi būti sudarytos sąlygos trūkstamą dalykų apimtį išklausyti ir atsiskaityti nemokamai.

 

iII. PAGAL NESUDERINTĄ STUDIJŲ TURINĮ STUDIJŲ rezultatų įskaitymAS

 

8. Asmens, studijavusio arba studijuojančio toje pačioje ar kitoje aukštojoje mokykloje arba užsienio aukštojoje mokykloje pagal nesuderintą studijų turinį, studijų rezultatai įskaitomi šios tvarkos 4 punkte nustatyta tvarka, įvertinus studijų rezultatų formaliuosius reikalavimus ir atitikimą pageidaujamos studijų programos dalykiniams reikalavimams.

9. Asmuo, pageidaujantis, kad būtų įskaityti studijų rezultatai, aukštajai mokyklai pateikia:

9.1. prašymą, kuriame nurodo studijų programą, pagal kurią ketina studijuoti;

Punkto pakeitimai:

Nr. ISAK-1463, 2006-07-11, Žin., 2006, Nr. 78-3089 (2006-07-18), i. k. 1062070ISAKSAK-1463

 

9.2. dokumentus apie studijų rezultatus:

9.2.1. diplomą, jo priedą (priedėlį) bei dalykų aprašus, jeigu asmuo yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą;

Punkto pakeitimai:

Nr. ISAK-1463, 2006-07-11, Žin., 2006, Nr. 78-3089 (2006-07-18), i. k. 1062070ISAKSAK-1463

 

9.2.2. studijų pažymėjimą bei dalykų aprašus, jeigu asmuo yra aukštosios mokyklos ar užsienio aukštosios mokyklos studentas arba yra studijavęs, bet nebaigęs studijų;

9.2.3. jeigu asmuo pageidauja įskaityti studijų rezultatus toje pačioje aukštojoje mokykloje, kurioje studijuoja, įgijo aukštąjį išsilavinimą, arba yra studijavęs, bet nebaigęs studijų, dalykų aprašų pateikti nereikia.

10. Koordinatorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, įvertina studijų formaliuosius reikalavimus:

10.1. aukštosios mokyklos ar užsienio aukštosios mokyklos statusą; esant reikalui gali kreiptis į kitas institucijas dėl reikiamos informacijos apie tą aukštąją mokyklą gavimo;

10.2. pagal asmens pateiktus dokumentus – studijų rūšį, studijų programų tipą, studijų formą ir kt.

11. Programos kuratorius, remdamasis diplomo priedu (priedėliu), studijų pažymėjimu ir dalykų aprašais, įvertina studijų rezultatų ir ketinamos studijuoti programos dalykinių reikalavimų atitiktį:

11.1. studijų pagrindų arba specialiosios (profesinės) dalies dalykas įskaitomas, jeigu jo apimtis sudaro ne mažiau kaip du trečdalius ketinamoje studijuoti programoje numatyto panašaus studijų pagrindų arba specialiosios (profesinės) dalies dalyko apimties ir atitinka jo esminius tikslus bei pagrindines dalyko turinio dalis arba, jei studijų pagrindų ar specialiojoje (profesinėje) dalyje tinkamo palyginti dalyko nėra, atitinka šių dalių dalykams nustatytus bendruosius reikalavimus ir suteikia toje programos dalyje numatytų žinių ir gebėjimų;

11.2. bendrojo lavinimo dalies dalykas įskaitomas, jei atitinka šios dalies dalykų esminius tikslus bei pagrindines dalyko turinio dalis;

11.3. studento laisvai pasirenkami dalykai įskaitomi be apribojimų;

11.4. baigiamasis darbas ir (ar) baigiamasis egzaminas neįskaitomas;

11.5. neuniversitetinių studijų dalykų, įskaitomų vietoj ketinamos studijuoti universitetinių pagrindinių studijų programos studijų pagrindų arba specialaus lavinimo dalykų, bendra apimtis gali būti ne didesnė kaip pusė ketinamos studijuoti universitetinių pagrindinių studijų programos apimties;

11.6. įskaityti galima ne daugiau kaip 75 proc. ketinamos studijuoti studijų programos apimties; įskaitytoje dalyje gali būti kitos (žemesnės) studijų pakopos ar studijų (mokymo) programos tipo, palyginti su ketinama studijuoti studijų programa, dalykų, bet jų apimtis negali būti didesnė nei:

11.6.1. 50 proc. ketinamos studijuoti pagrindinių studijų programos apimties;

11.6.2. 25 proc. ketinamos studijuoti vientisųjų ar antrosios pakopos studijų programos apimties.

Punkto pakeitimai:

Nr. ISAK-1463, 2006-07-11, Žin., 2006, Nr. 78-3089 (2006-07-18), i. k. 1062070ISAKSAK-1463

 

12. Neteko galios nuo 2006-07-19

Punkto naikinimas:

Nr. ISAK-1463, 2006-07-11, Žin. 2006, Nr. 78-3089 (2006-07-18), i. k. 1062070ISAKSAK-1463

 

13. Atsižvelgdamas į programos kuratoriaus siūlymus, per vieną mėnesį nuo visų šios tvarkos 9 punkte išvardytų dokumentų gavimo dienos galutinį sprendimą dėl studijų rezultatų įskaitymo priima koordinatorius.

 

IV. STUDIJŲ REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

 

14. Sprendimas dėl studijų rezultatų įskaitymo įforminamas studijų rezultatų įskaitymo kortele, kurios formą nustato aukštoji mokykla šios tvarkos 4 punkte nustatyta tvarka.

15. Įskaitytų dalykų pavadinimai, jų apimtis kreditais ir įvertinimai įrašomi išduodamo diplomo priede (priedėlyje), studijų pažymėjime vietoj studijų programoje numatytų dalykų. Greta įskaityto dalyko pavadinimo skliausteliuose nurodoma aukštosios mokyklos ar užsienio aukštosios mokyklos, kurioje buvo studijuotas įskaitytasis dalykas, pavadinimo santrumpa. Visos santrumpos paaiškinamos išvardytų dalykų sąrašo pabaigoje, taip pat įrašomas užsienio aukštosios mokyklos pavadinimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. ISAK-1463, 2006-07-11, Žin., 2006, Nr. 78-3089 (2006-07-18), i. k. 1062070ISAKSAK-1463

 

16. Dalykų pavadinimai, įvertinimai, užsienio valstybės ir užsienio aukštosios mokyklos pavadinimai, kiti duomenys, susiję su studijų rezultatų įskaitymu, į diplomo priedą (priedėlį) ar studijų pažymėjimą įrašomi lietuvių kalba.

Punkto pakeitimai:

Nr. ISAK-1463, 2006-07-11, Žin., 2006, Nr. 78-3089 (2006-07-18), i. k. 1062070ISAKSAK-1463

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Jei asmuo nesutinka su sprendimu dėl studijų rezultatų įskaitymo, jis turi teisę per 10 dienų pateikti apeliaciją aukštosios mokyklos vadovui. Apeliacijų nagrinėjimo tvarką nustato aukštosios mokyklos senatas (akademinė taryba).

18. Aukštoji mokykla turi sudaryti komisiją apeliacijoms dėl studijų rezultatų atitikimo pageidaujamos studijų programos dalykiniams reikalavimams nagrinėjimo. Ne mažiau kaip du trečdaliai komisijos narių turi būti Studijų kokybės vertinimo centro pasiūlyti ekspertai bei kitų institucijų ir organizacijų (kitų aukštųjų mokyklų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, studentų atstovybių sąjungos (sąjungų) atstovai.

19. Asmuo, nesutinkantis su sprendimu dėl formaliųjų reikalavimų vertinimo, turi teisę per 10 dienų kreiptis į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro sudarytą Užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo apeliacinę komisiją, veikiančią pagal Užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo apeliacinės komisijos nuostatus, patvirtintus 2003 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 440 (Žin., 2003, Nr. 38-1753).

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Įsakymas

Nr. ISAK-1463, 2006-07-11, Žin., 2006, Nr. 78-3089 (2006-07-18), i. k. 1062070ISAKSAK-1463

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. ISAK-1603 "Dėl Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos" pakeitimo