Suvestinė redakcija nuo 2015-10-15 iki 2015-12-02

 

Nutarimas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 132-6708, i. k. 1121100NUTA00001354

 

Nauja redakcija nuo 2013-12-22:

Nr. 1203, 2013-12-11, Žin. 2013, Nr. 133-6776 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001203

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. lapkričio 7 d. Nr. 1354

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 68-3466; 2013, Nr. 76-3842) 11 straipsnio 1–3 ir 9 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

1. Patvirtinti Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti 5 metams nuo suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGD terminalas) operatoriaus viešai paskelbtos paskirstytų SGD terminalo pajėgumų naudojimo pirmojo laikotarpio pradžios minimalų metinį dujinamų gamtinių dujų kiekį, kurio reikia stabiliam SGD terminalo dujinimo technologijos procesui palaikyti dirbant minimaliu nepertraukiamu režimu, – po 502,902 mln. kub. metrų gamtinių dujų per metus, esant šioms norminėms sąlygoms: matavimo temperatūra – 0 °C, slėgis – 1,01325 bar.

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ENERGETIKOS MINISTRAS                                                         ARVYDAS SEKMOKAS

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. lapkričio 7 d.

nutarimu Nr. 1354

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2013 m. gruodžio 11 d.

nutarimo Nr. 1203

redakcija)

 

GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo reikalavimus, jų vykdymo tvarką, paskirtojo tiekėjo skyrimo tvarką ir reikalavimus, gamtines dujas vartojančių energetikos įmonių teises ir pareigas, susijusias su gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo reikalavimų vykdymu, informavimo apie įpareigojimų dėl gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo įgyvendinimą tvarką.

2. Apraše nustatyti reikalavimai taikomi teisiniams santykiams, susijusiems su Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nustatyto minimalaus metinio dujinamų gamtinių dujų kiekio, kurio reikia stabiliam SGD terminalo dujinimo technologijos procesui palaikyti dirbant minimaliu nepertraukiamu režimu, vartojimu, taip pat suskystintų gamtinių dujų, kurių reikia SGD terminalo paleidimo derinimo darbams atlikti, patiekimo užtikrinimu ir pardavimu.

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011,  Nr. 160-7576), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186), Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme (Žin., 2012, Nr. 68-3466) ir kituose teisės aktuose.

 

IIGAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO REIKALAVIMAI

 

4. Valstybės reguliuojamai elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybai Lietuvos Respublikoje užtikrinti pirmumo tvarka privalo būti vartojamos per SGD terminalą įvežamos ir jame dujinamos gamtinės dujos, atitinkančios Vyriausybės nustatytą minimalų metinį dujinamų gamtinių dujų kiekį, kurio reikia stabiliam SGD terminalo dujinimo technologijos procesui palaikyti dirbant minimaliu nepertraukiamu režimu (toliau – SGD terminalo būtinasis kiekis). Jeigu tam tikras valstybės reguliuojamos elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybos veiklą vykdančių energetikos įmonių gamtinių dujų poreikis yra mažesnis už konkrečios dienos SGD terminalo būtinojo kiekio dalį, SGD terminalui veikiant minimaliu nepertraukiamu režimu, paskirtasis tiekėjas gali raštu kreiptis į SGD terminalo operatorių, kad jis, atsižvelgdamas į paskirtojo tiekėjo prašymą, nevykdytų SGD terminalo būtinojo kiekio dujinimo. Šiuo atveju operatorius turi užtikrinti SGD terminalo techninę būklę, leidžiančią esant poreikiui pradėti dujinimą ir tiekti gamtines dujas į perdavimo sistemą. Tokiu atveju dujintiną SGD terminalo būtinojo kiekio dalį paskirtasis tiekėjas realizuoja Apraše nustatyta tvarka. Diversifikuotai gamtinės dujos tiekiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme ir Apraše nustatytais reikalavimais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

 

5. Valstybės reguliuojama elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamyba, kuriai užtikrinti privalomai taikomas Aprašo 4 punkte nurodytas įpareigojimas, laikoma:

5.1. elektros energijos gamyba teikiant viešuosius interesus atitinkančias paslaugas elektros energetikos sektoriuje, kuriai teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis paskirstoma remtinos elektros energijos gamybos apimtis ir (ar) kurią vykdant taikomos valstybės reguliuojamos energijos kainos;

5.2. šilumos energijos gamybos veikla, kurią vykdant teisės aktuose nustatyta tvarka taikomos valstybės reguliuojamos šilumos energijos kainos.

6. Aprašo 4 punkte nurodytas įpareigojimas taikomas Aprašo 5 punkte nurodytą valstybės reguliuojamos elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamybos veiklą vykdančioms energetikos įmonėms (toliau – energijos gamintojai), kurios Aprašo 5 punkte nurodytai veiklai naudoja gamtines dujas.

7. SGD terminalo būtinąjį kiekį Apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis paskirtasis tiekėjas:

7.1. paskirsto ir parduoda energijos gamintojams, o Aprašo 18 punkte nurodytus gamtinių dujų tiekimo grafikus gali tikslinti atsižvelgdamas į kitų savo gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutarčių nuostatas;

7.2. ir (ar) sutarčių pagrindu tiekia kitiems rinkos dalyviams ir (ar) jį grąžina, o tokių sutarčių pagrindu gautą kiekį realizuoja Aprašo 7.1–7.3 papunkčiuose nurodytais būdais ir (ar) parduoda kitiems rinkos dalyviams ir vartotojams dvišalių sutarčių pagrindu arba biržoje;

7.3. ir (ar) tam tikrą laiką saugo gamtinių dujų saugykloje, o vėliau šis kiekis grąžinamas paskirtajam tiekėjui ir realizuojamas šiame Aprašo punkte išvardytais būdais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

Nr. 1062, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15189

 

8. Atsižvelgdamas į energijos gamintojų gamtinių dujų vartojimo prognozes, paskirtasis tiekėjas turi teisę SGD terminalo būtinojo kiekio dalį realizuoti Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytais būdais Aprašo 19 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

 

IIIGAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO REIKALAVIMŲ VYKDYMAS

 

9. SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimą užtikrina paskirtasis tiekėjas, skirtas Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme ir Aprašo VI skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

10. Energijos gamintojai ir paskirtasis tiekėjas ne vėliau kaip iki 2014 m. gegužės 1 d., o nauji energijos gamintojai (tai yra energetikos įmonės, kurios po šios datos, tačiau iki einamųjų metų gegužės 1 d., tampa energijos gamintojais, nurodytais Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje ir Aprašo 6 punkte) arba energijos gamintojai, kuriems einamaisiais metais pasibaigia sutartis su paskirtuoju tiekėju, – iki einamųjų metų gegužės 1 d. sudaro sutartis, kurių pagrindu energijos gamintojai pagal galiojančius teisės aktus pirmiausia perka SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį, o trūkstamą gamtinių dujų kiekį, būtiną jų vartojimo poreikiui užtikrinti, įsigyja Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais būdais. Energetikos įmonės, tampančios naujais energijos gamintojais po einamųjų metų gegužės 1 d., privalo nedelsdamos, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai tampa naujais energijos gamintojais, deklaruoti Aprašo 12.1 papunktyje nurodytą prognozuojamą 5 ateinančių kalendorinių metų vartojimo poreikį ir kreiptis į paskirtąjį tiekėją dėl šiame punkte nurodytų sutarčių sudarymo. Energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo sutartys sudaromos 5 metams (pagal jas įsigyjamų gamtinių dujų kiekiai tikslinami kasmet), išskyrus tuos atvejus, kai šalys susitaria dėl ilgesnio sutarties galiojimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

 

11. Energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo sutarčių sąlygos yra standartinės, jas rengia ir tvirtina paskirtasis tiekėjas, suderinęs su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija). Esant objektyvioms pagrįstoms aplinkybėms, sutartyje gali būti individualiai šalių aptartų sąlygų.

12. Energijos gamintojai privalo deklaruoti Komisijai ir paskirtajam tiekėjui gamtinių dujų, skirtų sunaudoti Aprašo 5 punkte numatytai veiklai:

12.1. prognozuojamą 5 ateinančių kalendorinių metų vartojimo poreikį, kuris tikslintinas kasmet;

12.2. konkretų vartojimo poreikį ateinančiais kalendoriniais metais.

13. Energijos gamintojai Aprašo 12.1 papunktyje nurodytą poreikį privalo deklaruoti ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 1 d., o nauji energijos gamintojai – prieš sudarydami sutartis su paskirtuoju tiekėju iki einamųjų metų balandžio 1 dienos. Energijos gamintojai, vykdydami šiame punkte nurodytą įpareigojimą, kiekvienų metų prognozuojamą vartojimo poreikį nurodo atskirai, taip pat privalo pažymėti, ar 5 ateinančius kalendorinius metus pageidaus gamtinių dujų kiekio tiekimą užsitikrinti Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatytu būdu. Energijos gamintojai kitų 5 ateinančių metų prognozę atnaujina kasmet, deklaruodami konkretų ateinančių kalendorinių metų vartojimo poreikį Aprašo 14 punkte nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

 

14. Energijos gamintojai Aprašo 12.2 papunktyje nurodytą konkretų ateinančių kalendorinių metų gamtinių dujų vartojimo poreikį privalo deklaruoti ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 1 d. ir deklaruotus duomenis atnaujinti (patikslinti) iki 2014 m. rugsėjo 15 d., o visais vėlesniais metais – ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų metų rugsėjo 15 dienos. Energijos gamintojai, vykdydami šiame punkte nurodytą įpareigojimą, kiekvieno mėnesio planuojamo suvartojimo duomenis nurodo atskirai. Deklaruodami konkretų ateinančių kalendorinių metų gamtinių dujų vartojimo poreikį, energijos gamintojai taip pat pateikia paskirtajam tiekėjui ir Komisijai informaciją apie praėjusiais 36 mėnesiais (jeigu energijos gamintojas veiklą vykdė mažiau nei 36 mėnesius, – laikotarpiu nuo veiklos pradžios) faktiškai sunaudotus gamtinių dujų kiekius, nurodydami, kiek suvartota kiekvieną mėnesį. Jeigu deklaruojamas ateinančių kalendorinių metų gamtinių dujų vartojimo poreikis daugiau negu 10 procentų skiriasi nuo praėjusiais 12 mėnesių atitinkamo energijos gamintojo faktiškai suvartoto gamtinių dujų kiekio, šį skirtumą energijos gamintojas privalo pagrįsti paskirtajam tiekėjui ir Komisijai.

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

 

15. Paskirtasis tiekėjas nustato, ar energijos gamintojų deklaruotas konkretus ateinančių kalendorinių metų gamtinių dujų vartojimo poreikis pagrįstas ir atitinka per praėjusius 12 mėnesių faktiškai suvartotus gamtinių dujų kiekius, atsižvelgdamas į energijos gamintojo veiklos tendencijas ir rinkos plėtros perspektyvas. Energijos gamintojui nedeklaravus paskirtajam tiekėjui gamtinių dujų vartojimo poreikio arba nepagrindus Aprašo 14 punkte nurodyto vartojimo poreikio skirtumo, paskirtasis tiekėjas pats nustato pagrįstą tokio energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikį. Paskirtasis tiekėjas, nustatydamas energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikį, atsižvelgia į faktinį energijos gamintojo gamtinių dujų kiekio suvartojimą praėjusiais kalendoriniais metais, energijos gamintojo veiklos tendencijas ir rinkos plėtros perspektyvas. Paskirtasis tiekėjas kiekvienų metų rugsėjo 25 d. informuoja Komisiją apie visų energijos gamintojų konkrečius ateinančių kalendorinių metų gamtinių dujų vartojimo poreikius, paskelbia juos viešai savo interneto svetainėje ir jais vadovaujasi skirstydamas SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį. Jeigu energijos gamintojas nesutinka dėl šiame punkte nurodyta tvarka paskirtojo tiekėjo nustatyto gamtinių dujų vartojimo poreikio, jis per 5 darbo dienas gali kreiptis į Komisiją pateikdamas jai rašytinę pretenziją, pagrindžiančią nesutikimo motyvus. Komisija per 7 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo, atsižvelgdama į energijos gamintojo praėjusiais 12 mėnesių faktiškai sunaudotus gamtinių dujų kiekius, energijos gamintojo veiklos tendencijas ir rinkos plėtros perspektyvas, priima sprendimą pritarti paskirtojo tiekėjo nustatytam gamtinių dujų vartojimo poreikiui arba nurodo, kaip šis poreikis turi būti paskirstytas.

16. Paskirtasis tiekėjas SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį paskirsto kiekvienam energijos gamintojui proporcingai nustatydamas, kokią visiems energijos gamintojams vienodą procentinę dalį (toliau – procentinė dalis) energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikio, nustatyto pagal Aprašo 15 punktą, per ateinančius kalendorinius metus turi sudaryti SGD terminalo būtinojo kiekio dalis, ir procentinę dalį paskelbia viešai savo interneto svetainėje. Procentinė dalis nustatoma SGD terminalo būtinąjį kiekį padalijus iš suminio energijos gamintojų vartojimo poreikio ateinantiems kalendoriniams metams, nustatyto pagal Aprašo 15 punktą. Procentinė dalis negali būti didesnė už 1. Paskirtasis tiekėjas gamtines dujas tiekia laikydamasis sutartyse su energijos gamintojais nustatytų terminų ir tvarkos. Paskirtasis tiekėjas prieš kiekvieno mėnesio pradžią, laikydamasis sutartyse su energijos gamintojais nustatytų terminų ir tvarkos, patikslina paskirstyto SGD terminalo būtinojo kiekio dalies tiekimo mėnesio grafiką, atsižvelgdamas į atnaujintą energijos gamintojų prognozuojamą vartojimo poreikį mėnesiui ir einamųjų metų faktinį suvartojimą, išlaikant paskirtojo tiekėjo einamiesiems metams nustatytą procentinę SGD terminalo būtinojo kiekio dalį. SGD terminalo būtinojo kiekio dalies tiekimo grafiko tikslinimas neturi pažeisti SGD terminalo techninių galimybių ir SGD terminalo naudotojų teisių naudotis SGD terminalu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

Nr. 1062, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15189

 

17. Jeigu energijos gamintojas nesudaro sutarties su paskirtuoju tiekėju, jam skirtai SGD terminalo būtinojo kiekio daliai taikomos Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytos priemonės.

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

 

18. Kiekvienų einamųjų metų spalio 15 d. paskirtasis tiekėjas savo interneto svetainėje viešai skelbia apie atitinkamiems energijos gamintojams ateinantiems kalendoriniams metams paskirstytą SGD terminalo būtinojo kiekio dalį ir iki šiame punkte nurodytos datos sutartyse nustatyta tvarka suderina su energijos gamintojais gamtinių dujų tiekimo grafikus. Paskirtasis tiekėjas tiekia energijos gamintojams jiems paskirstytą SGD terminalo būtinojo kiekio dalį pagal tolygų mėnesio grafiką, nebent sutartyse nustatyta kitaip. Šalių suderinti gamtinių dujų tiekimo grafikai gali būti tikslinami sutartyse nustatytais atvejais ir tvarka.

19. Jeigu energijos gamintojams paskirstytas gamtinių dujų kiekis yra mažesnis už SGD terminalo būtinąjį kiekį, paskirtasis tiekėjas likusiai nepaskirstytai SGD terminalo būtinojo kiekio daliai taiko Aprašo 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytas priemones, vadovaudamasis ekonominio naudingumo principu.

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

 

20. Energijos gamintojų turėtos gamtinių dujų įsigijimo vykdant Aprašo 4 ir 10–14 punktuose nustatytus reikalavimus sąnaudos laikomos pagrįstomis energijos gamintojų kuro įsigijimo sąnaudomis ir įtraukiamos į jiems taikomas valstybės reguliuojamas energijos kainas.

21. Paskirtasis tiekėjas teisę naudotis paskirstytais SGD terminalo pajėgumais įgyja naudojimosi SGD terminalu taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis, atsižvelgiant į tai, kad SGD terminalo pajėgumai, kurių reikia SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimui užtikrinti, paskirstomi pirmumo tvarka.

22. Energijos gamintojai, planuodami gamtinių dujų poreikį ir derindami gamtinių dujų tiekimo grafiką, užtikrina Aprašo 10 punkte nurodytų sutarčių su paskirtuoju tiekėju tinkamą vykdymą ir nesudaro naujų sutarčių, kuriomis būtų pažeidžiamas privalomas reikalavimas energijos gamintojui pirmiausia įsigyti SGD terminalo būtinojo kiekio dalį.

23. Energijos gamintojai, įsigiję gamtines dujas iš paskirtojo tiekėjo, su gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriais sudaro dujų transportavimo iki jų vartojimo ar pardavimo vietos sutartis, nebent sutartyje su paskirtuoju tiekėju numatyta kitaip.

24. Paskirtojo tiekėjo energijos gamintojams parduodamo SGD terminalo būtinojo kiekio ar jo dalies gamtinių dujų kaina reguliuojama Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme nustatyta tvarka. Sąnaudos, kurių paskirtasis tiekėjas turėjo tiekdamas SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį energijos gamintojams, įskaitant finansavimo sąnaudas, sąnaudas dėl SGD terminalo būtinojo kiekio dalies įsigijimo ir realizavimo Aprašo 7.2 papunktyje nurodytu būdu kainų skirtumo, taip pat sąnaudas dėl Aprašo 7.3 papunktyje nurodytų suskystintų gamtinių dujų realizavimo būdų taikymo, balansavimo sąnaudas ir kitas veiklos sąnaudas, Komisijos gali būti įvertinamos tvirtinant gamtinių dujų, kurias energijos gamintojams parduoda paskirtasis tiekėjas, kainos nustatymo metodiką.

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

 

IVGAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMAS SGD TERMINALO PALEIDIMO DERINIMO DARBAMS ATLIKTI

 

25. Paskirtasis tiekėjas užtikrina suskystintų gamtinių dujų, kurių reikia SGD terminalo paleidimo derinimo darbams atlikti, tiekimą į SGD terminalą dujinti su projekto įgyvendinimo bendrove suderintomis sąlygomis. Paskirtasis tiekėjas užtikrina gamtinių dujų kiekio, kuris išdujinamas atliekant SGD terminalo paleidimo derinimo darbus, taip pat kiekio, kuris nesunaudojamas atliekant SGD terminalo paleidimo derinimo darbus, pardavimą, nesvarbu, ar paskirtasis tiekėjas pats tiekia šias dujas į SGD terminalą dujinti.

26. Paskirtasis tiekėjas ir projekto įgyvendinimo bendrovė ne vėliau nei per mėnesį nuo paskirtojo tiekėjo skyrimo sudaro suskystintų gamtinių dujų, kurių reikia SGD terminalo paleidimo derinimo darbams atlikti, tiekimo sutartį.

27. Paskirtasis tiekėjas per 2 mėnesius nuo jo skyrimo, bet ne vėliau kaip iki 2014 m. kovo 1 d., privalo pateikti projekto įgyvendinimo bendrovei dokumentus, patvirtinančius, kad jis įvykdys savo prievolę ir patieks suskystintas gamtines dujas, kurių reikia SGD terminalo paleidimo derinimo darbams atlikti nurodytu laiku.

28. Paskirtajam tiekėjui nesiėmus visų būtinų priemonių, užtikrinančių suskystintų gamtinių dujų, kurių reikia SGD terminalo paleidimo derinimo darbams atlikti, patiekimą į SGD terminalą, suskystintų gamtinių dujų patiekimą į SGD terminalą užsitikrina projekto įgyvendinimo bendrovė. Šalys viena kitai atlygina žalą, patirtą dėl to, kad neįvykdyti ar netinkamai vykdyti įsipareigojimai sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

29. Jeigu paskirtasis tiekėjas gamtinių dujų kiekį, kuris išdujinamas atliekant SGD terminalo paleidimo derinimo darbus, ir (ar) dujų kiekį, kuris nesunaudojamas atliekant SGD terminalo paleidimo derinimo darbus, parduoda už kainą, mažesnę nei šių dujų įsigijimo kaina, tai yra patiria tiesiogines sąnaudas, jas Komisijos nustatyta tvarka ir sąlygomis pripažinus pagrįstomis, atlygina SGD terminalo operatorius ar projekto įgyvendinimo bendrovė. SGD terminalo operatoriaus ar projekto įgyvendinimo bendrovės paskirtajam tiekėjui atlygintos lėšos yra SGD terminalo operatoriaus ar projekto įgyvendinimo bendrovės kapitalizuojamos ir Komisijos vertintinos kaip pagrįstų investicijų dalis.

 

VINFORMAVIMAS APIE PRIVALOMŲ ĮPAREIGOJIMŲ DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO DIVERSIFIKAVIMO VYKDYMĄ

 

30. Energijos gamintojai visais atvejais nedelsdami privalo Komisiją ir paskirtąjį tiekėją informuoti apie numatomą ar galimą Apraše nustatytų įpareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, nurodyti tai lemiančias priežastis ir kitas svarbias aplinkybes.

31. Paskirtasis tiekėjas pateikia Komisijai informaciją apie nupirktas ir į SGD terminalą patiektas suskystintas gamtines dujas, kurių reikia SGD terminalo paleidimo derinimo darbams atlikti, taip pat SGD terminale išdujintas, patiektas į gamtinių dujų perdavimo sistemą ir paskirtojo tiekėjo parduotas gamtines dujas, taip pat ir  informaciją apie tiesiogines sąnaudas, nurodytas Aprašo 29 punkte.

32. Komisijos interneto svetainėje viešai skelbiama ir kiekvieną kalendorinį ketvirtį atnaujinama informacija apie privalomų įpareigojimų dėl gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo neįvykdymą, nurodomos ir šių reikalavimų neįvykdžiusios energetikos įmonės, neįvykdymo priežastys ir taikomos poveikio priemonės.

 

VI. PASKIRTOJO TIEKĖJO SKYRIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

33. Paskirtasis tiekėjas skiriamas, kad užtikrintų gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo reikalavimų vykdymą ir suskystintų gamtinių dujų, kurių reikia SGD terminalo paleidimo derinimo darbams atlikti, patiekimą ir pardavimą.

34. Paskirtajam tiekėjui taikomi Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai gamtinių dujų tiekimo įmonei.

35. Įmonė, siekianti tapti paskirtuoju tiekėju ir vykdyti paskirtojo tiekėjo veiklą, privalo atitikti šiuos reikalavimus, būtinus paskirtojo tiekėjo veiklai tinkamai vykdyti:

35.1. turėti galiojančią gamtinių dujų tiekimo licenciją, išduotą Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

35.2. atitikti reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje.

36. Paskirtasis tiekėjas skiriamas konkurso būdu.

37. Paskirtojo tiekėjo skyrimo konkursą (toliau – konkursas) organizuoja Energetikos ministerija pagal Apraše nustatytus reikalavimus. Konkurso procedūros pradedamos nuo informacijos apie rengiamą konkursą viešo paskelbimo. Informacija apie rengiamą konkursą, jo procedūras, terminus ir kita su konkursu susijusi informacija (konkurso sąlygos) viešai skelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Energetikos ministerijos interneto svetainėje ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki įmonių prašymų dalyvauti konkurse ir dokumentų, patvirtinančių įmonių atitiktį Apraše nurodytiems reikalavimams, pateikimo termino pabaigos.

38. Konkursas paskelbiamas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Aprašo įsigaliojimo.

39. Energetikos ministro įsakymu sudaroma konkurso komisija iš 5 asmenų (iš kurių du – Energetikos ministerijos atstovai, vienas – Ūkio ministerijos atstovas, vienas – Vyriausybės kanceliarijos atstovas, vienas – Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovas). Konkurso komisijos veiklai vadovauja konkurso komisijos pirmininkas. Konkurso komisijos pirmininku energetikos ministro įsakymu skiriamas Energetikos ministerijos atstovas. Konkurso komisijos nariai, prieš pradėdami eiti pareigas, privalo pasirašyti įsipareigojimą neatskleisti konkurso dalyvių teikiamos konfidencialios informacijos.

40. Konkurso komisija:

40.1. vykdo konkurso procedūras;

40.2. prireikus prašo dalyvių paaiškinti ir (ar) patikslinti pateiktus duomenis;

40.3. vertina gautų prašymų dalyvauti konkurse ir pateiktų dokumentų atitiktį nustatytiems reikalavimams;

40.4. teikia Energetikos ministerijai siūlymą priimti sprendimą dėl konkurso laimėtojo;

40.5. atlieka kitas Apraše nustatytas funkcijas.

41. Asmenys raštu gali kreiptis į Energetikos ministeriją su prašymu paaiškinti konkurso sąlygas. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti teikiami raštu ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo paskelbimo apie konkursą. Jeigu prašymas paaiškinti konkurso sąlygas pateikiamas nepasibaigus šiame punkte nustatytam prašymų paaiškinti konkurso sąlygas pateikimo terminui, Energetikos ministerija konkurso sąlygų paaiškinimus turi pateikti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo prašymo paaiškinti konkurso sąlygas gavimo. Energetikos ministerija atsakymus į asmenų klausimus, susijusius su konkurso procedūromis, ir konkurso sąlygų paaiškinimus pateikia raštu asmenims, kurie kreipiasi su prašymu paaiškinti konkurso sąlygas, taip pat viešai skelbia Energetikos ministerijos interneto svetainėje.

42. Energetikos ministerija negali atskleisti pateiktos konkurso dalyvio informacijos, kurios konfidencialumą nurodo konkurso dalyvis. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė paslaptis ir konfidencialieji konkursinių pasiūlymų aspektai. Dalyvių reikalavimu Energetikos ministerija turi juos supažindinti su kitų dalyvių konkursiniais pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodo kaip konfidencialią.

43. Įmonės, siekiančios tapti paskirtuoju tiekėju, per skelbime apie konkursą nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų, pateikia Energetikos ministerijai jos nustatytos formos prašymą, dokumentus, įrodančius įmonės atitiktį Aprašo 35 punkte nustatytiems reikalavimams, 47 punkte nurodytus dokumentus ir laisvos formos aprašymą su Aprašo 49.2.1–49.2.3 papunkčiuose nurodytais prašomais pateikti duomenimis (toliau visi kartu – konkursinis pasiūlymas).

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

 

44. Įmonė, pageidaujanti dalyvauti konkurse, konkursinius pasiūlymus Energetikos ministerijai pateikia užklijuotame ir įmonės vadovo ar įgalioto asmens parašu pažymėtame voke taip, kad konkursinių pasiūlymų nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo žymos. Ant voko rašoma „Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai“, konkurso pavadinimas, įmonės pavadinimas, kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kontaktinio asmens duomenys, taip pat žodžiai „konkursinis pasiūlymas“ ir „neatplėšti iki konkurso komisijos posėdžio“. Pateikiami konkursinio pasiūlymo dokumentai turi būti susegti ar kitais būdais sutvirtinti ir pasirašyti taip, kad nebūtų galima išimti, įdėti ar pakeisti dokumentų lapų, nepažeidus susegimo ar sutvirtinimo. Visi vokai, konkursinio pasiūlymo dokumentai Energetikos ministerijai turi būti pateikti lietuvių kalba ar su vertėjo patvirtintu vertimu į lietuvių kalbą. Vokai atplėšiami per konkurso komisijos posėdį.

45. Vokai su konkursiniais pasiūlymais registruojami tik skelbime apie konkursą nurodytu šių konkursinių pasiūlymų registravimo laiku. Konkursinius pasiūlymus Energetikos ministerija registruoja jų gavimo dieną.

46. Pasibaigus skelbime nurodytam terminui, konkursiniai pasiūlymai nepriimami ir grąžinami juos pateikusioms įmonėms.

47. Įmonė konkursiniame pasiūlyme turi pateikti šiuos dokumentus:

47.1. valstybės įmonės Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos dokumentus, patvirtinančius, kad įmonė nėra bankrutavusi, jai nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba vykdomos analogiškos procedūros, apribojančios jos veiklą;

47.2. teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą pažymą apie tai, kad įmonė neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai įmonei mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), išduotą ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki prašymų dalyvauti konkurse pateikimo termino pabaigos;

47.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažymą apie tai, kad įmonė nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondui, arba lygiavertį kompetentingos institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip prieš 30 dienų iki prašymų dalyvauti konkurse pateikimo termino pabaigos;

47.4. konkurso dalyvio ar jo patronuojančios bendrovės praėjusių 3 metų arba laikotarpio nuo dalyvio įregistravimo (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) konsoliduota finansinė atskaitomybė.

48. Konkurso komisijos posėdis, skirtas prašymams dalyvauti konkurse vertinti, turi įvykti Energetikos ministerijos skelbiamoje informacijoje apie rengiamą konkursą nurodytu laiku. Prireikus konkurso komisija gali numatyti papildomų posėdžių ir apie jų laiką paskelbti Energetikos ministerijos interneto svetainėje. Konkurso komisijos posėdyje turi teisę dalyvauti tik konkurso komisijos nariai.

49. Konkurso komisija vertina konkursinius pasiūlymus tokia tvarka:

49.1. Vertinama, ar pateikti prašymai ir dokumentai atitinka formalius jų reikalavimus, tai yra ar pateiktas prašymas atitinka nustatytus reikalavimus, ar jame pateikta visa reikalaujama informacija, ar pateikti visi dokumentai, patvirtinantys atitiktį Aprašo 35 ir 47 punktuose nurodytiems reikalavimams, ir patikrinami konkurso dalyvių pateikti duomenys. Jeigu kyla klausimų dėl prašymų ir dokumentų turinio ir konkurso komisija paprašo, konkurso dalyviai privalo per konkurso komisijos nurodytą terminą pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami konkursinio pasiūlymo.

49.2. Vertinami reikalavimus atitinkantys konkurso dalyvių pateikti konkursiniai pasiūlymai dėl skyrimo paskirtuoju tiekėju. Konkurso dalyvių pateikti konkursiniai pasiūlymai vertinami ir laimėtojas atrenkamas vadovaujantis šiais kriterijais:

49.2.1. finansinės galimybės nupirkti diversifikavimo reikalavimams vykdyti reikalingas suskystintas gamtines dujas – vertinamas konkurso dalyvio ar jo patronuojančios bendrovės (atsižvelgiant į tai, kuria konsoliduota finansine atskaitomybe dalyvis grindžia savo konkursinį pasiūlymą) pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA); (atitiktį kriterijui vertinti pateikiama konkurso dalyvio ar jo patronuojančios bendrovės praėjusių 3 metų arba laikotarpio nuo dalyvio įregistravimo (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) konsoliduota finansinė atskaitomybė, taip pat gali būti pateikta kita susijusi informacija);

49.2.2. konkurso dalyvio komercinės galimybės nustatytu laiku pradėti vykdyti paskirtojo tiekėjo pareigas (atitiktį kriterijui vertinti konkurso dalyvis gali pateikti informaciją ar dokumentus, susitikimų protokolus ar kitokią korespondenciją, įrodančius turimus susitarimus ar pradėtas derybas dėl suskystintų gamtinių dujų įsigijimo, numatomų paskirtojo tiekėjo įpareigojimų vykdymo veiksmų planą ir kitą susijusią informaciją);

49.2.3. konkurso dalyvio turima suskystintų gamtinių dujų rinkoje patirtis (atitiktį kriterijui vertinti konkurso dalyvis gali pateikti informaciją apie bet kurios formos įmonės turimą veiklos suskystintų gamtinių dujų rinkoje patirtį ir kitą susijusią informaciją).

50. Konkurso komisija, vertindama konkurso dalyvių konkursinius pasiūlymus pagal Aprašo 49.2 papunktyje nurodytus vertinimo kriterijus, vadovaujasi tokiais šių kriterijų lyginamaisiais svoriais, kurie išreikiamai balais: 49.2.1 papunkčio kriterijus – 0–50 balų; 49.2.2 papunkčio kriterijus – 0–25 balai; 49.2.3 papunkčio kriterijus – 0–25 balai. Maksimalus balas pagal kiekvieną vertinimo kriterijų bus suteikiamas geriausias galimybes ir didžiausią patirtį pagal kiekvieną nurodytą kriterijų turinčiam dalyviui. Kitų dalyvių galimybės ir patirtis pagal kiekvieną kriterijų bus vertinamos lyginant jų pasiūlymus su geriausiu pasiūlymu ir suteikiant atitinkamai proporcingą balų skaičių. Konkurso komisija teikia Energetikos ministerijai pasiūlymą priimti sprendimą dėl konkurso laimėtojo skyrimo, atsižvelgdama į tai, kuris konkurso dalyvis surinko daugiausiai balų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

 

51. Konkurso komisija atmeta konkursinį pasiūlymą, jeigu:

51.1. konkursinis pasiūlymas neatitiko nustatytų jo pateikimo reikalavimų;

51.2. konkurso dalyvis nepateikia nors vieno reikalaujamo konkursinio pasiūlymo dokumento, pateikia netikslius ar neišsamius duomenis arba melagingą informaciją ir konkurso komisijos prašomas per jos nustatytą protingą terminą šių trūkumų nepašalina;

51.3. konkurso dalyvis neatitinka Aprašo 35 punkte nustatytų reikalavimų.

52. Konkurso komisijos sprendimai priimami posėdžiuose, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių ir už sprendimus balsuoja daugiau nei pusė dalyvaujančių komisijos narių. Konkurso komisija priima sprendimus atviru vardiniu balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, konkurso komisijos pirmininko balsas lemiamas. Konkurso komisijos narys privalo nusišalinti nuo sprendimo priėmimo, jeigu tai gali sukelti interesų konfliktą.

53. Konkurso komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi posėdyje dalyvavę konkurso komisijos nariai. Protokolą rašo vienas iš konkurso komisijos pirmininko paskirtų konkurso komisijos narių (sekretorius). Protokole nurodomi konkurso komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno konkurso komisijos nario atskiroji nuomonė, jeigu ji yra.

54. Konkurso komisijos pirmininkas, dėl svarbių priežasčių negalintis dalyvauti posėdyje, skiria jį pavaduojantį konkurso komisijos narį.

55. Paskirtasis tiekėjas energetikos ministro sprendimu skiriamas ne vėliau kaip per 50 dienų nuo konkurso paskelbimo. Konkurso rezultatus skirti konkrečią įmonę paskirtuoju tiekėju Energetikos ministerija praneša raštu visoms konkursinius pasiūlymus pateikusioms įmonėms. Jeigu nė viena iš konkurse dalyvaujančių įmonių neatitinka visų Aprašo 35 punkte nustatytų reikalavimų, nepateikia 47 punkte reikalaujamų konkursinio pasiūlymo dokumentų arba nepateikiamas nė vienas konkursinis pasiūlymas, Energetikos ministerijos nustatytu laiku skelbiamas naujas paskirtojo tiekėjo skyrimo konkursas.

56. Atliekantis savo funkcijas paskirtasis tiekėjas privalo raštu informuoti Energetikos ministeriją apie bet kokias aplinkybes, galinčias turėti įtakos tinkamam paskirtojo tiekėjo pareigų vykdymui, ar apie tai, kad jis neatitinka bent vieno kurio iš Aprašo 35 punkte nustatytų reikalavimų, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai tokios aplinkybės paaiškėja.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1062, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15189

 

561. Jeigu paskirtąjį tiekėją numatoma reorganizuoti, paskirtasis tiekėjas raštu praneša apie tai Energetikos ministerijai, pateikdamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, taip pat pagrindimus, kad paskirtojo tiekėjo teisių ir pareigų perėmėjas po reorganizavimo atitiks Aprašo 35 punkte nustatytus reikalavimus.

Papildyta punktu:

Nr. 1062, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15189

 

562. Jeigu Energetikos ministerija nustato, kad paskirtasis tiekėjas neatitinka bent vieno iš Aprašo 35 punkte nustatytų reikalavimų, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios neatitikties nustatymo, raštu apie tai įspėja paskirtąjį tiekėją ir nurodo laiką, per kurį paskirtasis tiekėjas turi pašalinti nustatytą neatitiktį. Jeigu per nustatytą laiką paskirtasis tiekėjas neatitikties nepašalina, Energetikos ministerija priima sprendimą dėl naujo paskirtojo tiekėjo skyrimo konkurso organizavimo. Visą laikotarpį iki naujo paskirtojo tiekėjo skyrimo konkurso pabaigos turi būti užtikrinama, kad paskirtojo tiekėjo funkcijos būtų atliekamos nepertraukiamai. Prieš priimdama tokį sprendimą, Energetikos ministerija privalo apie tai informuoti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę.

Papildyta punktu:

Nr. 1062, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15189

 

57. Paskirtasis tiekėjas skiriamas 10 metų laikotarpiui nuo SGD terminalo eksploatavimo pradžios, išskyrus Aprašo 562 punkte nurodytus atvejus, kai gali būti organizuojamas naujas paskirtojo tiekėjo skyrimo konkursas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1062, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15189

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58. Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 9 dalies nuostatų įgyvendinimo tikslais SGD terminalo eksploatavimo pradžia laikoma SGD terminalo operatoriaus viešai paskelbta paskirstytų SGD terminalo pajėgumų panaudojimo pirmojo laikotarpio pradžia. Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas, įskaitant paskirtojo tiekėjo pareigas, susijusias su SGD terminalo būtinojo kiekio patiekimu, taikomas 10 metų laikotarpiu nuo šiame punkte nurodytos SGD terminalo eksploatavimo pradžios, kuris gali būti sustabdytas ar nutrauktas Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme nustatyta tvarka. Priimant sprendimą sustabdyti ar nutraukti gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo reikalavimų taikymą, atsižvelgiama ir į paskirtojo tiekėjo sudarytų SGD pirkimo sutarčių galiojimo terminą.

59. Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius (toliau – operatorius) užtikrina pakankamą gamtinių dujų perdavimo sistemos pralaidumą, kurio reikia SGD terminalo būtinajam kiekiui nepertraukiamai persiųsti. Perdavimo sistemos operatorius atsako už naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema ribojimus, dėl kurių paskirtasis tiekėjas ir (ar) energijos gamintojai negali įgyvendinti visų ar dalies privalomų įpareigojimų dėl gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo, išskyrus tuos atvejus, kai galimybė pasinaudoti gamtinių dujų perdavimo sistema ribojama laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos, sąlygų ir terminų arba perdavimo sistemos operatorius atleidžiamas nuo atsakomybės esant teisės aktuose nustatytoms aplinkybėms.

60. Ginčai, kylantys iš Aprašo reguliuojamų teisinių santykių, sprendžiami Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme ir kituose įstatymuose nustatyta tvarka.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. 1203, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 133-6776 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001203

 

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1203, 2013-12-11, Žin., 2013, Nr. 133-6776 (2013-12-21), i. k. 1131100NUTA00001203

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 "Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 214, 2015-02-25, paskelbta TAR 2015-02-27, i. k. 2015-03046

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1062, 2015-10-07, paskelbta TAR 2015-10-14, i. k. 2015-15189

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr. 1354 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo